Anda di halaman 1dari 3

SUDUT PATRIOTISME

BULAN KEMERDEKAAN 2012


SMK DATUK HAJI ABDUL WAHAB
PENGENALAN :
Sudut patriotisme merupakan salah satu pengisian Bulan Kemerdekaan 2!2"
#elaksanaan sudut ini $ertu%uan mem$eri kesedaran tentang kesukaran menempuh
am$ang kemerdekaan sehinggalah negara kita men&apai kemerdekaan" Sudut ini $ukan
saha%a memaparkan kisah'kisah am$ang kemerdekaan( malah turut memaparkan tokoh'
tokoh )ang terli$at dalam mendapatkan kemerdekaan negara"
OBJEKTIF :
!* Mem$eri kesedaran tentang pentingn)a memelihara kemerdekaan
2* Melahirkan +arganegara )ang patriotik( prihatin dan $ertanggung%a+a$
terhadap mas)arakat dan negara"
KUMPULAN SASARAN :
Semua +arga SMK Datuk Ha%i A$dul Waha$
TEMPOH PERLAKSANAAN :
!, -gos hingga !. Septem$er 2!2"
LOKASI
#usat Sum$er dan ruang legar antara Blok B dan /"
PENGLIBATAN PELAJAR
#enga+as #usat Sum$er Tingkatan 0
PERUNTUKAN DAN PERBELANJAAN
Tiada per$elan%aan 1 Sum$er2$ahan #usat Sum$er dan #anitia Se%arah
Disediakan oleh(
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
345" IKHSA5 BI5 SAA6I*
ANGGARAN KOS DAN PERBELANJAAN
PERKARA BIL HARGA
SEUNIT (RM)
JUMLAH (RM)
Buku Ker%a 7
a* Tingkatan Satu
$* Tingkatan Dua
&* Tingkatan Tiga
d* Tingkatan 4mpat
0
0
0
0
,"
,"
,"
,"
20
20
20
20
8#ermanent marker9 3 hitam(
merah( $iru *
: kotak !" :"
Kertas ma%ong 2 gulung !" 2"
Manila kad 2 keping "; !"
Magi& pen ! kotak 0" 0"
Stapler gun ! 2;" 2;"
#lastik Sampah ; 0" 2"
Dou$le sided 0 2" <"
=am ; 2" !"
Jumlah
1!
Disediakan oleh 7 Disemak oleh 7
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
3 /IK HA?ILA HASSA5 * 3 #5 MA?5AH ABD =HA5I *
K"#ua Pa$%#%a P"$& S%'%( ) K"*a+,a$",a+aa$ K"#ua B%&a$, K"ma$u-%aa$
Disahkan oleh 7
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
3 45 =A54SA5 MA5I/KAM *
P"$,"#ua