Anda di halaman 1dari 1

Penghargaan

Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang telah
banyak membantu sepanjang saya menyiapkan tugasan ini. Saya juga ingin mengucapkan
berbanyak-banyak terima kasih kepada pensyarah pembimbing iaitu Encik V. Rajasegara
kerana telah banyak membantu kami dari segi tunjuk ajar, dorongan, sokongan dan
semangat untuk kami menyiapkan tugasan ini. Kolaborasi yang berlaku antara saya dengan
beliau dan rakan-rakan seperjuangan juga telah memberikan hasil yang lumayan dalam
bentuk tugasan yang telah siap dan hasil usaha saya sendiri. Sekali lagi saya ingin
memberikan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak
langsung sepanjang saya menyiapkan tugasan ini.
Sekian, terima kasih.

ii