Anda di halaman 1dari 250

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

UNIT 1

PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


SUKAN BERPASUKAN:
TEACHING GAMES FOR UNDERSTANDING
(TGfU)

HASIL PEMBELAJARAN
1.

Mengenal pasti sejarah dan konsep asas yang diterapkan dalam TGfU.

2.

Mengenal pasti dan menguasai kategori permainan dalam pendekatan TGfU.

3.

Mengetahui dan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan dalam kaedah TGfU.

4.

Mengaplikasikan dan mereka bentuk aktiviti-aktiviti bagi setiap kategori permainan


dalam TGfU.

PENGENALAN DAN SEJARAH


Teaching Games for Understanding (TGfU) dapat ditakrifkan apabila guru mengajar
memahami permainan kepada pelajar terlebih dahulu dengan konsep permainan sambil
bermain. TGfU diperkenalkan oleh Bunker dan Thorpe (1982) yang menyatakan pendekatan
tersebut bermatlamat untuk memperkembangkan kemahiran kognitif dan psikomotor individu
berpandukan penyelesaian masalah dan membuat keputusan oleh pelajar semasa
permainan. Menurut (Bunker & Thorpe, 1982; Griffin, Mitchell, & Oslin, 1997), TGfU
menekankan kepada pemahaman taktikal dan strategi bermain terlebih dahulu sebelum
pelajar menguasai teknik kemahiran dalam sesuatu permainan. Sebelum menguasai
sesuatu kemahiran dalam permainan tertentu, pelajar perlu memahami mengapa, bila dan di
mana untuk melakukan sesuatu taktik dan strategi bergantung kepada situasi permainan. .

Konsep apresiasi dalam permainan ditekankan dalam konsep TGfU kerana ia


melibatkan kesedaran taktikal sebagai asas membuat keputusan semasa dalam situasi
permainan. Oleh yang demikian, strategi sesuatu permainan perlu difahami oleh pelajar
sebelum menguasai sesuatu permainan seterusnya mewujudkan kesedaran kepada pelajar
mengapa kemahiran diperlukan semasa dalam permainan.

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Perkara yang perlu dititikberatkan dalam TGfU adalah memahami falsafah yang
mana pelajar perlu tahu dan faham bagaimana sesuatu permainan terlebih dahulu serta
berkebolehan mengaplikasikan kemahiran sesuatu permainan sambil menguasai untuk
membuat keputusan yang sesuai berdasarkan situasi permainan semasa bermain. Semasa
bermainan perlu disertai dengan beberapa soalan berbimbimg agar pelajar dapat
menguasai permainan melalui kaedah penyelesaian masalah. Pendekatan pengajaran
berpusatkan kepada stategi bermain secara kumpulan perlu dititikberatkan dalam konsep
TGfU.

Terdapat beberapa kepentingan TGfU yang perlu dihayati oleh guru semasa proses
pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan kaedah tersebut. Antara kepentingan
TGfU adalah seperti berikut:

Apresiasi dalam permainan yang melibatkan kesedaran taktikal sebagai asas dalam
membuat keputusan semasa situasi permainan perlu ditekankan secara serius.

TGfU perlu berfokus kepada pemusatan pelajar berdasarkan permainan bagi


membantu pelajar dalam membentuk perkembangan dan penghasilan kemahiran
dalam sesuatu permainan.

Memberi peluang kepada pelajar untuk menjana dan menguasai pembelajaran


melalui pergerakan pada diri sendiri dan orang lain serta mewujudkan kemahiran
bersosial dengan nilai-nilai positif yang dapat ditunjukkan. Dengan ini, pelajar dapat
mengaplikasikan pengalaman hasil penerokaan sendiri melalui pergerakan kognitif.

Pelajar perlu digalakkan dengan menglibatkan diri dalam pelbagai permainan agar
dapat mewujudkan peluang dan ruang penerokaan sesuatu permainan sekaligus
membantu perkembangan pelakuan kognitif, psikomor dan afektif semasa situasi
permainan. Secara tidak langsung, pelajar dapat membina keseronokan melalui
daya usaha dan kesungguhan belajar bagi meningkatkan teknik kemahiran dalam
sesuatu permainan.

Persekitaran pembelajaran yang lebih holistik dan kondusif perlu diutamakan dengan
meningkatkan aras pelakuan kognitif melalui pertanyaan beberapa soalan bagi
menyokong proses pembelajaran pelajar semasa permainan. Dengan demikian,

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

pelajar akan lebih mengetahui mengapa keputusan perlu dibuat berdasarkan situasi
permainan sekaligus menyumbang ke arah permainan yang dinamik dan pelbagai.

Apakah yang anda faham dengan TGfU dan nyatakan secara ringkas
kepentingan TGfU dalam proses pengajaran dan pembelajaran?

(1) Permainan

(2) Apresiasi
Permainan

(6) Prestasi

Pelajar

(3) Kesedaran
Taktikal

(4) Kesesuaian Membuat Keputusan

Apa nak
buat?

(5) Perlaksanaan
Kemahiran

Bagaimana
nak buat?

Rajah 1.1: Model Teaching Games for Understanding (Bunker dan Thorpe, 1982)

Berdasarkan Rajah 1.1 di atas, berikut adalah maklumat keseluruhan berkaitan langkah dan
prosedur model TGfU yang telah dipelopori oleh Bunker dan Thorpe (1982).
Prosedur 1 : Permainan

Guru perlu memperkenalkan sesuatu permainan yang diubah suai dalam bentuk yang lebih
mudah agar dapat memenuhi tahap perkembangan dan kebolehan pelajar seperti
permainan kecil yang menyerupai permainan sebenar.

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Prosedur 2 : Apresiasi Permainan

Peraturan dan undang-undang permainan yang diubah suai perlu difahami dan dikuasai
oleh pelajar kerana permainan tersebut akan mempengaruhi strategi dan taktikal dalam
permainan tersebut.

Prosedur 3 : Kesedaran Taktikal

Kretiviti pelajar dalam menentukan sebarang taktikal dan strategi yang digunakan dalam
permainan amat diharapkan. Pelajar perlu kreatif dalam membuat keputusan untuk mencipta
peluang mendapatkan mata dan menghalang pihak lawan daripada masuk ke kawasan
ketika berada dalam posisi bertahan. Dengan demikian akan mewujudkan kesedaran
kepada pelajar untuk menguasai dan memahami konsep dan prinsip permainan melalui
strategi dan taktikal yang dipersembahkan.

Prosedur 4 : Kesesuaian Membuat Keputusan

Perkara yang perlu diberi perhatian oleh pelajar adalah seperti berikut:-

i.

Pelajar perlu mengetahui apa yang perlu dilakukan dalam situasi tertentu (kesedaran
taktikal). Kesedaran taktikal akan dapat diwujudkan apabila pelajar menguasai
peraturan dan undang-undang permainan sekaligus memudahkan keputusan yang
perlu diambil dalam situasi tertentu sama ada ketika berada diposisi penyerang atau
bertahan. Sebagai contoh isyarat-isyarat dan peraturan dalam bola sepak perlu
dikuasai agar pemilihan perlakuan yang tepat dapat dipersembahkan.

ii.

Bagi memastikan pelajar dapat melakukan sesuatu pergerakan, pemilihan pelakuan


kognitif untuk diterjemahkan amat dititikberatkan agar keputusan yang dilakukan
bertepatan dengan situasi tertentu ketika permainan. Sebagai contoh untuk
memastikan pelajar mendapatkan mata dalam permainan badminton dengan
menghantar bulu tangkis ke kawasan yang kosong agar pihak lawan tidak dapat
kembalikan semula bulu tangkis tersebut.

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Prosedur 5 : Pelaksanaan Kemahiran

Kemahiran yang digunapakai ketika permainan menggambarkan pergerakan dan kemahiran


yang khusus semasa permainan sebenar. Sebagai contoh, dalam permainan bola baling,
pelajar dapat mewujudkan seberapa banyak peluang dan ruang untuk menyerang bagi
mendapatkan mata. Ketepatan pelakuan kemahiran yang ditunjukan dapat dilihat dan dinilai
dalam situasi tersebut untuk memperoleh seberapa banyak mata.
Prosedur 6 : Prestasi

Tahap prestasi pelajar dapat diukur berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam
sesuatu permainan sesuai dengan tujuan permainan tersebut. Pencapaian tahap prestasi
pelajar dapat dinilai dengan melihat kepada tahap pencapaian pembelajaran kognitif,
psikomotor dan afektif selari dengan kehendak dan tujuan sesuatu permainan yang
diubahsuai.

Huraikan dengan ringkas prosedur yang terkandung dalam Teaching


Games for Understanding (TGfU) yang dipelopori oleh Bunker dan
Thorpe (1982)?

KATEGORI PERMAINAN TGfU


Teaching Games for Understanding (TGfU) dapat dikategorikan kepada empat jenis
permainan iaitu jaring dan dinding, serangan, memukul dan memadang serta sasaran.
Kesemua kategori tersebut mempunyai fokus dan matlamat yang tersendiri dalam
membentuk pembangunan pelakuan kognitif pelajar. Prosedur pendekatan TGfU bagi
kesemua kategori permainan adalah sama seperti yang telah dihuraikan dalam Model TGfU
yang dipelopori oleh Bunker dan Thorpe (1982).

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

1. Kategori Permainan Jaring Dan Dinding

Matlamat utama dalam permainan kategori jaring dan dinding adalah bertujuan menghantar
bola/bulu tangkis ke gelanggang pihak lawan supaya bola/bulu tangkis tersebut tidak dapat
dikembalikan atau dimainkan semula dalam kawasan gelanggang. Bagi pihak yang berada
di posisi pertahanan perlu memastikan bola yang dihantar oleh pihak lawan dapat
dikembalikan semula mengikut kawasan dan situasi tertentu semasa bermain. Oleh yang
demikian, modifikasi permainan bagi kategori ini perlu berpandukan kepada matklamat
utama yang telah ditetapkan. Antara permainan kategori jarring dan dinding seperti bola
tampar, sepak takraw, badminton, tenis, ping pong dan squash. kesemua permainan
tersebut melibatkan jaring atau dinding. Berikut adalah contoh modifikasi permainan bagi
kategori jaring dan dinding mengikut prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana huraian
dalam Model TGfU.

AKTIVITI 1

DETECTIVE BALL
Objektif

Pelajar dapat merebut bola hoki daripada pihak lawan ketika pihak lawan membawa
bola.

ii

Pelajar dapat menahan hantaran pihak lawan semasa pihak lawan melakukan
hantaran.

iii Pelajar dapat menghalang pihak lawan daripada melakukan jaringan.


iv Pelajar dapat mengeluarkan bola hoki daripada kawasan permainan.
Prosedur Permainan

Bentuk 2 pasukan iaitu pasukan A dan pasukan B dengan 5 orang sepasukan.

ii

Pasukan menyerang akan cuba melakukan jaringan iaitu garisan antara 2 biji kon.

iii Pasukan bertahan akan cuba menghalang atau merebut bola hoki daripada pihak
lawan menjaringkan gol dan mengeluarkan bola hoki ke garisan AB.
iv Pihak bertahan yang berjaya mengeluarkan bola daripada kawasan AB akan
bertukar menjadi pihak menyerang dan sebaliknya.
v

Kiraan mata hanya diberikan apabila pasukan yang menyerang menjaringkan gol

vi Undang-undang asas permainan hoki dilaksanakan dalam permainan ini.

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Peralatan

Kon

ii

Kayu hoki

iii Bola hoki


iv Bip

Organisasi Permainan

Petunjuk :
X Pasukan A
O Pasukan B
AB - Garisan

- Kon

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

AKTIVITI 2

FROM WALL TO WIN


Objektif

i.

Pelajar dapat melakukan sekurang-kurangnya 5 kali percubaan servis dalam


permainan skuash dengan gaya dan teknik yang betul

ii.

Pelajar dapat mnyatakan secara lisan fasa-fasa untuk melakukan servis dalam
permainan skuash dengan gaya dan teknik yang betul.

iii.

Pelajar dapat menunjukkan nilai semangat kesukanan sewaktu melakukan aktiviti


berkumpulan.

Prosedur Permainan

i.

Pelajar dibahagikan kepada dua kumpulan.

ii.

Gunakan raket skuash untuk bermain. Sediakan bola skuash yang digunakan untuk
permainan skuash. Gunakan gelanggang skuash atau tempat yang mempunyai
dinding untuk bermain.

iii.

Gunakan dinding sebagai target dengan memukul bola skuash ke arah dinding
seterusnya akan melantun semula ke gelanggang pihak lawan.

iv.

Pelajar yang sudah melakukan hantaran perlulah berlari ke belakang. Pelajar


seterusnya mengambil giliran untuk melakukan hantaran.

v.

Mata dikira mengikut jumlah pelajar yang boleh mengembalikan hantaran pihak
lawan.

vi.

Semakin kurang pelajar dalan sebuah kumpulan, kumpulan itu dikira tewas.

vii.

Masa permainan adalah 10 minit.

Peralatan

i.

Bola skuash

ii.

Raket skuash

iii.

Kon/maker

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Organisasi Permainan

Petunjuk :

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

AKTIVITI 3

BOUNCING-BOUNCING
Objektif

i.

Pelajar dapat melakukan kemahiran menyangga sekurang-kurangnya 5 kali


percubaan delam permainan bola tampar dengan teknik dan gaya yang betul.

ii.

Pelajar dapat merancang strategi yang perlu digunakan untuk mendapatkan mata.

iii.

Pelajar dapat menunjukkan semangat kesukanan yang tinggi semasa permainan


berlangsung.

Prosedur Permainan

i.

Pelajar dibahagikan kepada 2 kumpulan A dan B yang mempunyai 6 orang ahli


setiap kumpulan.

ii.

Undian akan dibuat untuk memulakan permainan.

iii.

Bola perlu melantun terdahulu sebelum pelajar menyangga sebanyak 3 kali dengan
pelajar yang belainan.

iv.

Mata akan diperoleh pihak lawan jika lantunan melebihi 1 kali, bola keluar dari
kawasan permainan.

v.

Pasukan yang memperoleh 10 mata dahulu akan menjadi pemenang.

Peralatan

i.

Bola tampar

ii. Jaring bola tampar

10

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Organisasi Permainan

2. Kategori Permainan Serangan

Matlamat utama dalam permainan kategori serangan adalah bertujuan menyerang seberapa
kerap bagi mendapatkan mata ketika berada diposisi penyerang dan menyekat atau
menghalang pergerakan pihak lawan apabila berada di posisi pertahanan. Oleh yang
demikian, modifikasi permainan bagi kategori ini perlu berpandukan kepada matklamat
utama yang telah ditetapkan. Antara contoh permainan kategori serangan ialah Bola Sepak,
Ragbi, Hoki, Bola Baling, Bola Jaring dan Bola Keranjang. Berikut adalah contoh modifikasi
permainan bagi kategori serangan mengikut prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana
huraian dalam Model TGfU.

11

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

AKTIVITI 1

BLOCK ME IF U CAN!

Objektif

i.

Pelajar dapat melakukan pelbagai hantaran dalam permainan bola jaring dengan
gaya dan teknik yang betul.

ii.

Meningkatkan keupayaan mematuhi peraturan dalam permainan bola jaring.

iii.

Pelajar dapat menunjukkan semangat kesukanan dan kerjasama semasa melakukan


aktiviti.

Prosedur Permainan

i.

Pelajar dibahagikan kepada 4 kumpulan.

ii.

Kumpulan pertama hendaklah melakukan sebarang jenis hantaran dalam bola jaring
sebanyak 10 kali.

iii.

Kumpulan kedua pula perlu menghalang pihak lawan daripada melakukan hantaran
kepada ahli kumpulan mereka.

iv.

Sekiranya hantaran berjaya dilakukan sebanyak 10 kali maka kumpulan tersebut


bejaya mengutip 1 mata.

v.

Manakala kumpulan yang tidak berjaya menghalang akan menerima hukuman.

vi.

Jika kumpulan tersebut dapat menghalang hantaran yang dilakukan, kumpulan


tersebut akan mendapat 1 mata.

vii.

Waktu permainan adalah 10 minit.

Peralatan

i.

Bola jaring 6 biji

ii.

Kon 4 buah

12

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Organisasi Permainan

Petunjuk :

Kon

Guru

13

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

AKTIVITI 2

TEMBAK RUSA

Objektif

i.

Pelajar dapat meningkatkan keupayaan mengawal bola dengan baik.

ii.

Dapat meningkatkan kemampuan mematuhi peraturan dan semangat kerjasama


yang tinggi.

iii.

Dapat meneroka kreativiti pelajar dalam merancang strategi permainan.

Prosedur Permainan

i.

Pelajar dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan A dan kumpulan B.

ii.

Kumpulan A perlu menggunakan kemahiran lantunan sahaja untuk mematikan ahli


kumpulan B.

iii.

Pelajar kumpulan B hanya dibenarkan untuk berada di dalam kawasan permainan


sahaja dan sekiranya ahli kumpulan tersebut terkeluar daripada kawasan permainan
maka pelajar tersebut akan terkeluar daripada permainan.

iv.

Kumpulan A akan diberikan masa selama 5 minit untuk mematikan ahli kumpulan B
dan sekiranya gagal maka kumpulan B akan dianggap sebagai pemenang.

peralatan

i.

Kon

ii.

Bola jaring

iii.

Jam randik

14

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Organisasi Permainan

Petunjuk:

kumpulan A

kumpulan B

kon (kawasan permainan)

15

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

AKTIVITI 3

QUEEN CONTROL
Objektif

i.

Pelajar dapat meningkatkan keupayaan mengawal bola dengan baik.

ii.

Dapat meningkatkan kemampuan mematuhi peraturan dan semangat kerjasama


yang tinggi.

iii.

Dapat meneroka kreativiti pelajar dalam merancang strategi permainan.

Prosedur Permainan

i.

Pelajar dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan A dan kumpulan B.

ii.

Kumpulan A perlu menggunakan kemahiran hantaran atas bahu sahaja untuk


mematikan ahli kumpulan B.

iii.

Pelajar kumpulan B perlu melantikan seorang ketua yang perlu dilindungi oleh ahli
kumpulan mereka.

iv.

Pelajar yang terkena balingan perlu keluar daripada kawasan permainan sehingga
terdapat 2 orang pemain dalam kawasan tersebut.

v.

Pelajar terakhir yang melindungi ketua mereka boleh menghalang hantaran


sebanyak yang mungkin walaupun sudah terkena banyak kali hantaran.

vi.

Hanya dibenarkan untuk berada di dalam kawasan permainan sahaja dan sekiranya
ahli kumpulan tersebut terkeluar daripada kawasan permainan maka pelajar tersebut
akan terkeluar daripada permainan

vii.

Permainan akan ditamatkan sekiranya ketua kumpulan B terkena hantaran.

viii.

Ulangan boleh dilakukan kepada kumpulan A untuk melakukan aktiviti.

Peralatan

i.

Kon

ii.

Bola jaring

iii.

Jam randik

16

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Organisasi Permainan

Petunjuk:

kumpulan A

kumpulan B

ketua kumpulan B

kon (kawasan permainan)

17

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

3. Kategori Permainan Sasaran

Matlamat utama dalam permainan kategori sasaran menempatkan objek pada sasaran atau
mendekati sasaran untuk mendapatkan seberapa banyak mata. Oleh yang demikian,
modifikasi permainan bagi kategori ini perlu berpandukan kepada matklamat utama yang
telah ditetapkan. Antara contoh permainan kategori sasaran ialah bowling, memanah, golf,
menembak, lawn bowl, petanque dan dart. Berikut adalah contoh modifikasi permainan bagi
kategori sasaran mengikut prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana huraian dalam
Model TGfU.
AKTIVITI 1

PIN BALL

Objektif

i.

Pelajar dapat melakukan hantaran lantun dengan gaya dan teknik yang betul dalam
permainan Petanque.

ii.

Pelajar dapat memikir teknik untuk menuju kon yang diberikan.

iii.

Pelajar dapat bekerjasama dalam melakukan aktiviti pin ball.

Prosedur Permainan

i.

Pelajar akan diberikan kepada 2 kumpulan iaitu kumpulan A dan kumpulan B

ii.

Setiap kumpulan mestilah diberi sama rata iaitu seramai 8 orang.

iii.

Kumpulan A akan berada pada kon yang berwarna hitam.

iv.

Manakala kumpulan B akan berada pada kon berwarna biru.

v.

Bola akan diberikan dahulu kepada setiap ahli kumpulan A.

vi.

Masa yang diberikan adalah 5 minit.

vii.

Ahli kumpulan A haruslah menuju kon yang berada di tengah dengan menggunakan
teknik hantaran lantunan.

viii.
ix.

Kumpulan B juga haruslah menuju kon yang berada di tengah-tengah.


Jika kon banyak masuk kekawasan sendiri kumpulan itu dikira kalah.

18

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Peralatan :
i.

Kon

ii. Bola Petanque


Organisasi Permainan

Petunjuk:

Kumpulan A

Kumpulan B

Kon

19

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

AKTIVITI 2

THROW AND WIN


Objektif

i.

Pelajar dapat melakukan kemahiran lontaran leret dalam permainan Petanque


dengan gaya dan teknik yang betul untuk mendekatkan sasaran.

ii.

Pelajar

dapat

memikirkan

cara

untuk

mendekatkan

sasaran

dengan

menggunakan lontaran leret dalam permainan Petanque.

Prosedur Pemainan

i.

Pelajar dibahagikan kepada 4 kumpulan kecil yang sama banyak bilangannya.

ii.

Pelajar perlu berdiri di belakang garisan yang ditetapkan oleh guru

iii.

Pelajar dikehendaki meleretkan bola Petanque ke sasaran sebanyak 3 kali


percubaan.

iv.

Mata dikira berdasarkan berapa banyak bola petanque yang masuk dalam kon
dengan jarak yang berlainan.

v.

Kumpulan yang memperolehi mata yang banyak akan dikira pemenang.

Peralatan

i.

Kon

ii.

Bola Petanque

20

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Organisasi Permainan

Petunjuk :

- pelajar

- kon

21

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

AKTIVITI 3

STRIKE IT
Objektif

i.

Pelajar dapat melakukan kemahiran lontaran dalam permainan Petanque gaya dan
teknik yang betul.

ii.

Pelajar memikirakan strategi dan taktikal bagi memastikan bola Petanque menepati
kepada sasaran dengan menggunakan pelbagai teknik lontaran dalam permainan
Petanque.

iii.

Pelajar dapat menunjukkan sikap semangat berpasukan sepanjang aktiviti


dijalankan.

Prosedur Permainan

i.

Pelajar dibahagi kepada 2 kumpulan yang sama banyak bilanganya.

ii.

Pelajar perlu melontar bola Petanque memasuki kawasan dalam gelung yang telah
disediakan.

iii.

Pelajar seterusnya perlu menunggu pelajar pertama menghabiskan membuat


lontaran dahulu.

iv.

Setiap pelajar diberi perlu membuat percubaan bagi setiap gelung yang disediakan.

Peralatan

i.

Bola Petanque

ii.

Kon

iii.

Gelung

22

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Organisasi Permainan

Petunjuk :

Kon

Pelajar

Gelung

23

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

4. Kategori Permainan Memukul Dan Memadang

Matlamat utama bagi kategori permainan memukul dan memadang adalah bertujuan
mengumpul mata dengan menamatkan larian selepas pukulan dalam masa atau pusingan
yang ditetapkan. Dalam permainan memukul dan memadang melibatkan dua pihak iaitu
pasukan memukul dan pasukan memadang. Oleh yang demikian, modifikasi permainan
perlu berpandukan kepada matlamat yang telah ditetapkan. Antara contoh permainan dalam
kategori ialah baseball, sofbol dan kriket. Berikut adalah contoh modifikasi permainan bagi
kategori memukul dan memadang mengikut prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana
huraian dalam Model TGfU.

AKTIVITI 1

RUN BATTING

Objektif

i.

Pelajar dapat mengaplikasikan kemahiran memukul dan memadang dalam


permainan sofbol dengan gaya dan teknik yang betul.

ii.

Pelajar dapat merancang strategi yang lebih bekesan untuk mendapat mata
permainan.

iii.

Pelajar menunjukkan kesungguhan semasa bermain permainan ini.

Prosedur Permainan

i.

Dua pasukan iaitu pihak memukul dan memadang dibentuk untuk bermain
permainan ini.

ii.

Pasukan yang memukul harus memukul bola yang telah dihantar oleh pitcher.

iii.

Pemukul perlu melakukan seberapa larian yang boleh sebelum bola diterima oleh
pemain pasukan memadang yang berada di garisan larian pemukul.

iv.

Satu larian yang berjaya dilakukan akan dikira sebagai satu mata. Pasukan yang
mendapat banyak mata akan dikira sebagai pemenang.

v.

Pertukaran posisi akan berlaku apabila semua pihak pemukul telah kehilangan
giliran.

24

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

PERALATAN

i.

Kayu pemukul

ii.

Sofbol

iii.

Home plate

iv.

Pitcher plate

Organisasi Permainan

Petunjuk:
X pemadang
AA Pitcher
O Pemukul

25

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

AKTIVITI 2

GET THE SCORE


Objektif

i.

Pelajar dapat melakukan kemahiran memukul dalam permainan get the score
dengan teknik dan gaya yang betul.

ii.

Pelajar dapat melakukan kemahiran memadang dalam permainan get the score
dengan teknik dan gaya yang betul.

iii.

Pelajar dapat memikirkan cara menahan bola daripada bolos secara kreatif supaya
pihak lawan tidak dapat sampai ke home awal dari bola.

iv.

Pelajar dapat bekerjasama, memupuk keyakinan diri dan bertanggungjawab ketika


permainan berlangsung.

Prosedur Permainan

i.

Bahagikan kepada 5 kumpulan (A, B, C, D dan E). Setiap kumpulan terdapat 4 orang
ahli.

ii.

Permainan ini akan dimulakan dengan kumpulan A akan memukul terlebih dahulu.

iii.

Kumpulan B, C, D dan E akan bergabung menjadi pemadang. Terdapat pelajar yang


akan duduk di setiap base iaitu 1st base, 2nd base, 3rd base dan juga home.

iv.

Apabila bola dipukul, pemadang hendaklah menangkap bola dan membaling ke 1st
dan 1st akan membaling ke 2nd, 3rd dan seterusnya ke home, manakala pemukul
hendaklah berlari melengkapkan satu pusingan (home run) sebelum bola yang
dibaling oleh pemadang sampai ke home.

v.

Jika pelari sampai terlebih dahulu atau sama sampai bersama bola, kumpulan
tersebut akan mendapat satu mata.

vi.

Sesudah kesemua ahli kumpulan A membuat pukulan dan larian, kumpulan B pula
akan membuat pukulan dan begitulah seterusnya.

vii.

Kumpulan yang banyak mengumpul mata akan dikira sebagai pemenang.

Peralatan
i.

2 kayu pemukul (bet)

ii.

5 biji bola softball

iii.

5 base

iv.

20 glove

26

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Organisasi Permainan

Petunjuk :

Kump A

Arah larian
Arah balingan
Bola Sofbol

Kump B

Kump C

Kump D

Kump E

27

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

AKTIVITI 3

LARI DAN MENANG

Objektif

i.

Pelajar dapat melakukan teknik pukulan ban dan larian dalam permainan sofbol bagi
mendapatkan mata.

ii.

Pelajar dapat merancang strategi yang akan digunakan.

iii.

Pelajar menunjukkan semangat berkerjasama dalam melakukan aktiviti permainan


kecil.

Prosedur Permainan

i.

Pelajar dibahagikan kepada 2 kumpulan 10 orang satu kumpulan.

ii.

Kumpulan A akan berada dalam kedudukan bulatan dan kumpulan B pula


membentuk barisan lurus.

iii.

Seorang ahli kumpulan A berada di tengah bulatan dan akan membaling bola kearah
rakan dan dikembalikan mengunakan kemahiran teknik pukulan ban secara bergilirgilir.

iv.

Kumpulan B akan berlari secara bergilir-gilir mengelilingi bulatan kumpulan A


sehingga kumpulan A selesai melakukan teknik pukulan ban.

v.

Kedua-dua kumpulan akan bertukar peranan.

vi.

Pemenang dikira berdasarkan jumlah larian yang terkumpul bagi setiap kumpulan.

Peralatan
i.

Bat sofbol

ii.

Bola sofbal

iii.

Kon

28

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Organisasi Permainan

Huraikan dengan ringkas matlamat bagi setiap kategori permainan


dalam TGfU beserta dengan contoh permainan.

RUMUSAN
Bagi menyahut hasrat kerajaan untuk mentransformasikan pendidikan, maka kaedah
pengajaran juga perlu diberikan perhatian. Mata pelajaran Pendidikan Jasmani sekolah
rendah dan menengah di Malaysia tidak terkecuali dalam proses transformasi tersebut.
Penerapan budaya berfikir secara kreatif dan kritis perlu diterapkan melalui proses
pengajaran dan pembelajaran dalam Pendidikan Jasmani melalui pendekatan Teaching

29

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Games for Understanding (TGfU). Semua guru Pendidikan Jasmani perlu peka terhadap
perubahan tersebut dan memahami dengan teliti konsep yang perlu diterapkan dalam TGfU
agar guru sentiasa kreatif dalam menyampaikan ilmu kepada pelajar.

PENILAIAN KENDIRI
1. Nyatakan dengan ringkas sejarah TGfU?
2. Apakah kategori permainan dalam TGfU dan berikan contoh bagi setiap kategori
permainan tersebut?
3. Bincangkan Kepentingan TGfU dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan
Jasmani?
4. Apakah matlamat utama bagi kesemua kategori permainan dalam TGfU?
5. Huraikan secara ringkas Model TGfU yang dipelopori oleh Bunker dan Thorpe (1982)?
6. Bincangan dengan ringkas proses pembinaan modifikasi permainan dalam TGfU?

RUJUKAN
Bunker, D., & Thorpe, R. (1982). A Model For The Teaching Of Games In Secondary
Schools. Bulletin Of Physical Education, 18(1), 5-8.
Griffin, L., Mitchell, S., & Oslin, J. (1997). Teaching Sport Concepts And Skills: A Tactical
Games Approach. Champaign, IL: Human Kinetics.

30

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

UNIT 2 HOKI
HASIL PEMBELAJARAN
1. Pelajar dapat menjelaskan sejarah dan perkembangan permainan hoki;
2. Pelajar dapat menjelaskan struktur organisasi persatuan permainan hoki;
3. Pelajar dapat mengenal pasti undang-undang dan peraturan permainan hoki; dan
4. Pelajar dapat mengenal pasti kemahiran asas permainan hoki;

Tahukan anda kedudukan ranking pertama dunia bagi permainan hoki


lelaki adalah dikuasai oleh pasukan Jerman, diikuti oleh Australia dan
ketiga adalah Negara Belanda manakala pasukan dari negara Belanda
berada di ranking pertama dunia bagi kategori wanita diikuti oleh Argentina dan ketiga
adalah dari Negara New Zealand. Kedudukan pasukan lelaki Malaysia pula menghuni
tangga ke 13 manakala pasukan wanita negara pula menduduki rangking ke 22.
(Sumber: http://www.fih.ch/en/fih/events/worldranking jun 2013)

PENGENALAN
Hoki merupakan sukan yang popular bagi lelaki dan wanita di kebanyakkan negara seluruh
dunia. Terdapat dua jenis hoki, iaitu satu jenis sukan yang dimainkan di atas padang rumput
atau astrotuf, dan sejenis lagi yang dimainkan di dalam gelanggang ais. Di sesetengah
Negara, hoki ais kurang menonjol berbanding dengan jenis hoki yang bermain dalam
padang rumput atau astrotuf. Nama hoki berasal daripada bahasa perancis iaitu hoquet
yang kemudiannya diterjemahkan kepada bahasa Inggeris menjadi hockey. Di Malaysia,
sukan hoki begitu terkenal dan dimainkan hampir di semua sekolah. Pihak Majlis Sukan
Sekolah-Sekolah Malaysia (MSSM) menganjurkan pertandingan hoki setiap tahun
melibatkan kategori umur bawah 12 tahun dan 18 tahun. Perkembangan sukan hoki di
Malaysia begitu membanggakan dan negara mampu bersaing dengan pasukan terhebat
dunia dalam kejohanan-kejohanan yang dianjurkan oleh Persekutuan Hoki Dunia (FIH).

31

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Rajah 2.1: Faizal Shaari merupakan pemain hebat yang lahir dari Kejohanan MSSM

SEJARAH
Adalah sukar untuk menyatakan dengan pasti bila dan di mana sukan hoki dimainkan
pertama kalinya. Sejarah menunjukkan hoki telah dimainkan lebih kurang 4000 tahun yang
lalu di Mesir. Bukti ini ditunjukkan atas sebuah makam Bani Hasan dekat Minia, Mesir yang
sekitar 2000 S. M. (Rajah 2.2). Ia menunjukkan satu lukisan yang menggambarkan dua
orang melakukan buli seperti yang digunakan dalam permainan hoki. Sebelum penemuan
ini, dipercayai bahawa hoki bermula di Parsi sekitar 500 S.M. Ini adalah berdasarkan pada
bukti bahawa orang Parsi menunggang kuda untuk bermain polo pada zaman itu. Dan
dikatakan hoki adalah keturunan langsung daripada polo. Sejarawan sukan pula
berpendapat bahawa polo adalah versi hoki yang halus yang wujud lebih awal. Hoki juga
wujud di Greek dan Parsi sekitar 500 S.M. Bas-reliefs (seni-arca dinding) yang ditemui di
Athens, menggambarkan permainan yang menyerupai hoki telah dimainkan.

Rajah 2.2: Bukti lukisan pada Makam Bani Hasan, Mesir

32

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Orang Indian Aztec daripada Mexico pernah bermain saw permainan kayu yang
mempunyai persamaan dengan hoki. Perlawanan mereka adalah di antara puak-puak
dengan kedudukan yang agak berjauhan. Kadangkala hampir semua penduduk lelaki yang
berjumlah seramai 1000 orang sepasukan mengambil bahagian. Kayu-kayu dan bola-bola
berat digunakan. Permainan ini kasar dan menyebabkan mereka mengalami kecederaan
yang berat.

Kehadiran permainan hoki di England telah menarik minat masyarakat di negara


tersebut. Disebabkan permainan ini tiada peraturan dan undang-undang yang khusus,
pelbagai cara dan teknik telah digunakan. Cara permainan yang tidak teratur pada waktu itu
telah mengundang risiko pergaduhan dan pertumpahan darah di antara pemain. Oleh itu,
pihak kerajaan Britain mengambil keputusan untuk mengharamkan permainan hoki di
negara tersebut.

Dalam pada masa yang sama, permainan hoki mula dimainkan dan diterima oleh
kebanyakan negara di seluruh pelusuk dunia. Kemudian, undang-undang dan peraturan
permainan hoki mula digubal. Walaupun usaha ini mengambil masa yang lama, namun ia
mendatangkan manfaat dan kebaikan kepada permainan ini. Maka, wujudnya undangundang dan peraturan dalam sukan hoki untuk memudahkan permainan ini dimainkan
dengan lebih tersusun serta memudahkan mereka yang mahu mempelajarinya.

Pada mulanya sukan hoki di Ireland dikenali sebagai hurley, Wales dikenali dengan
nama banty atau bandy manakala di Scotland pula ia dinamakan Shinty, tetapi permainan
hoki sekarang barangkali mendapat namanya daripada Perancis iaitu houquet. Orang
Belanda juga mempunyai permainan yang serupa. Namun begitu hoki moden banyak
terhutang budi kepada orang Inggeris. Dahulu permainan itu dipanggil commock
sehinggalah sekitar tahun 1840 apabila nama hockie digunakan. Pada tahun 1800-an
permainan hoki mula menjadi popular di sekolah-sekolah di England.

Apabila hoki menjadi lebih popular, peraturan-peraturan mula dibuat dan diterima
oleh pelbagai kumpulan. Pada tahun 1883, Kelab Hoki Wimbledon ditubuhkan. Pada tahun
1886 pula Persatuan Hoki British (BHA) ditubuhkan dengan Prince of Wales pada masa itu
(bakal raja King Edward VII) sebagai presiden pertama. Beberapa kelab daripada seluruh
England telah menjadi ahli. Persatuan ini telah menyusun peraturan permainan secara lebih
terperinci dan standard diasasi telah dilakukan di antara pelbagai kelab. Kaum wanita yang
berminat juga mula menubuhkan kelab-kelab dan mengelolakan perlawanan-perlawanan.
Tidak lama selepas itu negara-negara lain mula mengambil dan menggunakan peraturan-

33

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

peraturan yang telah disusun oleh BHA dan pertandingan hoki antarabangsa pertama di
antara England dengan Ireland telah diadakan.

Sukan hoki mula dipertandingakan di Sukan Olimpik pada tahun 1908 dan 1920.
Walau bagaimanapun, sukan ini telah digugurkan pada tahun 1924. Situasi ini telah
menyebabkan penubuhan Fdration Internationale de Hockey sur Gazon (FIH) sebagai
badan induk antarabangsa dianggotai tujuh negara dari Eropah iaitu Austria, Belgium,
Czechoslovakia, Hungary, Perancis,Sepanyol dan Switzerland. Tindakan ini membolehkan
sukan hoki dipertandingkan semula pada tahun 1928. Dengan itu, permainan hoki kini
mempunyai badan khusus yang menjadi pengalola rasmi bagi sukan ini di peringkat
antarabangsa. Antara usaha terpenting badan ini ialah memperkemaskan undang-undang
serta peraturan permainan ini agar semua negara dapat bermain dengan lebih teratur dan
menarik. Badan ini juga turut bertanggungjawab menganjurkan kejohanan dunia seperti
Piala Dunia, Sukan Olimpik, Sukan Asia, Kejohanan Antara Benua, Kejohanan Antara
Juara-Juara, Kejohanan Eropah dan sebagainya. Di peringkat dunia, antara pasukan yang
sering menjadi pancabar terkuat termasuklah India, Korea Selatan, Pakistan dan Malaysia
negara dari Asia, Belanda, Jerman , Sepanyol dan England yang mewakili Eropah serta
Australia dan New Zealand dari Oceana.

Rajah 2.3: Pertemuan Jerman menentang Scotland dalam Sukan Olimpik London 1908

34

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

PERKEMBANGAN DI MALAYSIA
Sukan hoki ini diperkenalkan ke negara kita oleh askar dan kakitangan Inggeris yang
bertugas di negara kita pada sekitar tahun 1892 dan perlawanan pertama secara rasmi
dimainkan adalah antara Harris dan XI XI Whitley pada Nov 30, 1898 di Kuala Lumpur. Pada
peringkat awal, permainan hoki hanya berjaya menarik minat orang-orang Inggeris dan
Eropah yang bertugas di Tanah Melayu sahaja kerana penduduk tempatan masih tidak
dapat menerima permainan ini lagi. Namun, pada tahun 1904, perlawanan hoki antara
negeri telah diadakan di antara pasukan Selangor dan pasukan Singapura. Selain itu, kelab
yang dikuasai British di Melaka, Ipoh dan Pulau Pinang juga mempunyai pertandingan
mereka sendiri. Menjelang tahun 1920-an, terdapat lebih Malaya bermain permainan.
Persekutuan Tanah Melayu berbanding siri Colony telah dimulakan pada tahun 1925.

Bermula pada sekitar tahun 1920, permainan ini berjaya menarik minat penduduk
tempatan dan bilangan mereka yang mempelajari dan bermain hoki semakin meningkat dari
sehari ke sehari sehinggalah sukan ini menjadi salah satu acara sukan yang paling
digemari. Permainan ini juga boleh dimainkan oleh semua peringkat umur sama ada lelaki
mahupun wanita. Perlawanan hoki pertama telah diadakan di antara Negeri-Negeri Melayu
Bersekutu dan Negeri-Negeri Selat pada tahun 1926.

Negara kita berjaya menubuhkan pasukan hoki pada tahun 1932 hasil daripada
usaha mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan kebangsaan India dalam
lawatan mereka ke negara kita dengan keputusan 7 - 0 berpihak kepada India. Pada ketika
itu, pasukan India baru sahaja memenangi pingat emas dalam Sukan Olimpik. Perlawanan
tersebut juga telah mendorong dan memberi semangat kepada pasukan hoki negara untuk
mengadakan perlawanan seterusnya. Beberapa tahun kemudian, pasukan hoki negara telah
mengadakan lawatan persahabatan ke Hong Kong dan Macau di mana pasukan negara
berjaya memenangi kesemua perlawanan persahabatan tersebut. Pasukan hoki Macau pula
telah membuat lawatan balas ke negara kita dan sempat mengadakan dua perlawanan
persahabatan yang juga membawa kemenangan kepada pasukan Malaysia.

Pada tahun 1946 di Taiping, Liga Hoki Malaysia telah dimulakan di negara kita untuk
pertama kalinya. Pada tahun 1948, Persekutuan Hoki Tanah Melayu (PHM) telah
ditubuhkan sebagai badan penyelaras permainan hoki di negara kita. Pada tahun 1953,
Persatuan Hoki Dunia (FIH) telah menerima PHM sebagai ahli gabungannya. Oleh itu, ia
telah memberi dan membuka peluang kepada pasukan hoki negara mengambil bahagian

35

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

dalam kejohanan dan pertandingan di peringkat antarabangsa. Tidak berapa lama selepas
itu, PHM bersama Kesatuan Olahraga Tanah Melayu telah menubuhkan Majlis Olimpik
Kebangsaan yang bertangungjawab dalam menyelaraskan pertandingan-pertandingan di
peringkat antarabangsa.

Perseketuan Hoki Malaya telah ditubuhkan pada tahun 1954 dengan Herman Marie
De Souza dipilih sebagai presiden dan Kandiah Aryaduray setiausaha. Sir Gerald Templer
dan Sir Donald MacGillivray di Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu juga telah
turut membantu dalam sebagai penasihat. Bermula pada tahun 1951, kejohanan hoki
pertama telah dianjurkan oleh PHM dan masih diteruskan sehingga ke hari ini. Allahyarham
Tun Abdul Razak adalah tokoh pertama yang dilantik sebagai Presiden PHM pada tahun
1957. Pada tahun tersebut, beliau telah menyumbangkan sebuah piala sebagai rebutan
untuk pertandingan di antara negeri. Piala tersebut dinamakan Piala Razak bersempena
dengan nama beliau. Bagaimanapun, pertandingan ini hanya berjaya dianjurkan pada tahun
1963. Perlantikan Tun Razak sebagai Presiden PHM telah memberi perangsang dan
galakan serta semangat baru kepada PHM serta orang ramai untuk memperbaiki mutu
sukan ini di negara kita. Buktinya, sehingga kini terdapat berbagai-bagai pertandingan
peringkat kebangsaan yang dianjurkan oleh PHM pada setiap tahun. Setelah itu, PHM telah
diterajui oleh DYMM Seri Paduka Baginda Sultan Perak, Sultan Azlan Shah dari tahun 1976
hingga 2004. Mulai tahun 2004 hingga 2006, DYTM Raja Dr. Nazrin Shah menjadi Presiden
PHM diikuti Tan Sri Dato Seri Mohammad Anwar Mohammad Nor dari tahun 2006 hingga
2008 dan KDYTM Tengku Abdullah Sultan Haji Ahmad Shah dari tahun 2008 sehingga
sekarang.

Tahun 1956 merupakan tahun bersejarah bagi pasukan hoki negara kerana pada
tahun tersebut, pasukan negara telah mengambil bahagian dalam Sukan Olimpik yang
diadakan di Melbourne, Australia. Negara kita berjaya menduduki tempat ke sembilan
daripada dua belas pasukan yang bertanding. Selain itu, pasukan hoki negara juga turut
mengambil bahagian dalam pertandingan Hoki Piala Dunia.
Sejarah Pencapaian

Malaysia telah dipilih sebagai penganjur Kejohanan Piala Dunia Hoki pada 1975, di mana
penganjuran tersebut mendapat sokongan penuh Almarhum Tun Abdul Razak, yang ketika
itu memegang jawatan sebagai Presiden PHM. Ketua pasukan hoki kebangsaan ketika itu
ialah Poon Fook Loke. Beliau telah menjaringkan gol awal Malaysia sewaktu tumpas 2-3
pada peringkat Separuh Akhir kepada India. Beliau juga pernah beraksi dalam Kejohanan

36

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Hoki Liga A England. Malaysia seri 0-0 dengan New Zealand, Sepanyol dan Belanda, di
mana negara-negara tersebut merupakan jaguh hoki dunia dan Eropah ketika itu. Meskipun
menang 3-1 ke atas Poland, Malaysia tumpas 0-1 kepada Pakistan. Namun, Malaysia
berjaya melangkah ke separuh akhir selepas menewaskan Belanda.

Pada 13hb Mac 1975, Malaysia telah dijadualkan bertemu India dan berjaya
mengikat jaguh hoki Asia tersebut 0-0 sehingga tamat perlawanan. Selepas 7 minit masa
tambahan berlangsung, hujan lebat memaksa perlawanan ditangguhkan ke keesokan
harinya. Pada 14hb Mac 1975, penyokong tempatan seramai 50,000 orang membanjiri
Stadium Merdeka, seterusnya mencatat rekod dunia sebagai kehadiran paling ramai untuk
perlawanan hoki. Walau bagaimanapun, pasukan kebangsaan yang berhempas-pulas gagal
mengekang India apabila tewas 2-3.

Sewaktu penentuan tempat ketiga dan keempat, pasukan kebangsaan yang dilanda
keletihan dan kekecewaan, dikalahkan oleh Jerman Barat dengan keputusan 0-4. Selain
Pingat Perak Sukan Komanwel 1998, pencapaian Separuh Akhir Piala Dunia Hoki 1975 ini
dianggap sebagai antara pencapaian terbaik sepanjang sejarah sukan hoki negara.
Penyertaan Pasukan Malaysia dalam Sukan Olimpik

1956 - Melbourne: tempat 9 daripada 12 pasukan.


1960 - Rome: tidak layak.
1964 - Tokyo: layak.
1968 - Mexico: tempat 15 daripada 16 pasukan.
1972 - Munich: layak.
1976 - Montreal: tempat ke 9.
1980 - Moscow: layak (pemulauan).
1984 - Los Angeles: tempat ke 11 daripada 12 pasukan.
1988 - Soul: tidak layak.
1992 - Barcelona: layak.
1996 - Atlanta: layak.
2000 - Syedney: layak.
2004 - Athens: tidak layak.
2008 - Beijing: tidak layak.
2012 - London: tidak layak.

37

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Pencapaian Malaysia di dalam pertandingan hoki di dalam Sukan Asia:


2010 Naib Juara (Guangzhou)
2006 - Tempat ke-6
2002 - Gangsa
1998 - Tempat ke-5
1994 - Tempat ke-5
1990 - Gangsa
1986 - Tempat ke-4
1982 - Gangsa
1978 - Gangsa
1974 - Gangsa
1970 - Gangsa
1966 - Tempat ke-4
1962 - Gangsa
1958 - Tempat ke-4
Pencapaian Malaysia di dalam Kejohanan Hoki Piala Remaja Asia:

1987 - Kedudukan ke-4/7


1992 - Naib Johan/10 (tewas kepada Pakistan di Final)
1996 - Kedudukan ke-5/10
2000 - Kedudukan ke-3/11
2004 - Kedudukan ke-4/10
2008 - Kedudukan ke-5/8
2012 - Juara/8 (Melaka)

38

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Struktur Organisasi Persatuan

Rajah 2.4: Logo Konfederasi Hoki Malaysia (MHC)

Berikut adalah visi dan misi Konfederasi Hoki Malaysia (MHC).

1. Visi
(a)

Untuk menjadi pasukan yang terunggul bukan hanya di peringkat Asia tetapi juga
di mata dunia.

2. Misi
(a)

Mencari bakat-bakat baru dalam permainan hoki.

(b)

Mencari pemain yang bukan sahaja hebat dalam teknik-teknik permainan hoki
tetapi juga sifat fizikal.

3. Objektif
(a)

Menambah baik teknik-teknik permainan.

(b)

Untuk memperbaiki mutu persembahan para pemain.

4. Struktur Organisasi
Presiden:
KDYTM Tengku Abdullah Al Haj Ibni Sultan Haji Ahmad Shah
Timbalan Presiden:
YM Raja Puan Sri Dato 'Noora Ashikin bte Raja Abdullah
Naib Presiden Kanan:
Y Bhg Dato 'Nur Azmi Ahmad
Dr Shamala Subramaniam
Naib Presiden:
Y Bhg. Dato 'Sri Che Khalib Mohammad Noh
Y Bhg Dato 'Hj Abdul Rahim Mohd Ariff
Encik M. Gobinathan
Encik Majid Manjit Abdullah
Y Bhg. Datuk Hj. Md Yusop Hj. Mansor

39

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Puan Jenniffer Williams


Puan Maheswari Kanniah
Y Bhg Dato 'Mary Ritchie
Puan Nagula Sivasothy
Puan Jeyadhevi Subramaniam
Setiausaha:
Mohd. Johari B. Abd. Aziz
Bendahari:
Y.Bhg Dato 'Mohd Aini Anuarul Perai
Penolong Setiausaha:
Cik Nurfaraha Hashim
Penolong Bendahari:
Cik Juriah Abdul Wahab Fenner
Perwakilan Bebas:
Y Bhg Dato ' Dr S. S. Cheema
Y Bhg Dato 'Radhakrishnan Nair
Y Bhg Datin Noraini Jaafar
Puan Siti Patimah Hassan

Dalam kumpulan, bincangkan sejarah pencapaian hoki negara dahulu


dan sekarang. Anda juga dikehendaki berbincang mengenai mutu
sukan hoki tanah air sekarang ini.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN


1. Peraturan Bola Keluar Kawasan (Ball Out of Play)

Ketika anda menggolek bola hoki anda perlu tahu apakah tindakan anda apabila situasi bola
keluar kawasan atau ball out of play berlaku. Bola hoki dikira keluar padang apabila
keseluruhan bola keluar dari garisan tepi atau garisan belakang gelanggang. Tindakan yang
perlu anda ambil apabila bola keluar melintasi garisan tepi ialah:
a) Dari kayu hoki pemain pasukan anda, pihak lawan memukul atau menolak untuk
meneruskan permainan.
b) Dari kayu pihak lawan, menolak atau memukul oleh pasukan anda.

40

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

c) Dari badan pemain, pukulan percuma kepada pihak lawan dari tempat di mana bola
terkena badan pemain pasukan anda.
d) Peraturan tolak gerak (autoplay) diaplikasikan.

Tindakan yang perlu anda ambil apabila bola keluar melintasi garisan belakang ialah:
a) Dari kayu penyerang. Tolakan atau pukulan oleh pemain pertahanan (defender) dari
tempat bertentangan di mana bola melintasi garisan dan tidak melebihi 16 ela
daripada garisan itu.
b) Dari kayu penahan yang lebih daripada 22.9m (25 ela) dari garisan belakang tolakan
atau pukulan oleh pemain pertahanan seperti di atas.
c) Dari kayu pemain pertahanan dalam jarak 22.9m (25 ela) dari garisan belakang.
Penyerang menolak atau memukul bola daripada satu tempat di atas garisan
belakang dalam 4.6m (5 ela) daripada sudut bendera.
d) Dari kayu pemain pertahanan dalam 22.9m (25 ela) dari garisan belakang (bola
dikeluarkan dengan sengaja). Sudut penalti akan diberikan kepada pemain pasukan
penyerang.
e) Dari kayu pemain pertahanan dalam bulatan gol (bola dikeluarkan tanpa sengaja).
Sudut penalti akan diberikan kepada penyerang.
f) Dari kayu pemain pertahanan dalam bulatan gol (bulatan D) (bola dikeluarkan
dengan sengaja). Strok penalti diberikan kepada pasukan penyerang.
g) Peraturan baharu melibatkan tolak gerak (autoplay) boleh diaplikasikan semasa
memulakan semula permainan apabila bola keluar kawasan.

2. Kesalahan

Terdapat beberapa tindakan atau perkara yang tidak boleh dilakukan oleh anda semasa
permainan. Tindakan atau perkara ini dipanggil faul yang boleh dikenakan tindakan penalti
tertentu.
Senarai kesalahan adalah seperti berikut:
a) Bermain menggunakan bahagian bulat kayu (dipanggil back stick)
b) Bermain dalam permainan tanpa memegang kayu hoki.
c) Mengangkat kayu hoki (Rajah 2.5) untuk menakutkan atau mengancam keselamatan
pihak lawan semasa mereka menghampiri bola atau menggelecek bola.

41

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Rajah 2.5: Situasi mengangkat kayu hoki yang boleh mendatangkan kecederaan kepada
pemain lain

d) Mengangkat kayu hoki untuk bermain bola melebihi paras bahu (Rajah 2.6).

Rajah 2.6: Seorang pemain hoki mengangkat kayu hoki melebihi paras bahu

e) Bermain bola dengan menggunakan tangan, kaki atau bahagian badan yang lain
(Rajah 2.7).

Rajah 2.7: Bola terkena bahagian kaki

42

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

f)

Menyungkit bola ke arah pemain lain atau ke dalam bulatan yang mungkin akan
mengundang bahaya kepada mereka (Rajah 2.8).

Rajah 2.8: Seorang pemain hoki menyungkit ke arah pemain lawan

g) Memegang, mencangkuk, memukul atau menyepak kayu hoki pihak lawan bertujuan
untuk mengganggu permainan mereka (Rajah 2.9).

Rajah 2.9: Pemain cuba memintas pemain lawan menggunakan kayu hoki

h) Menghalang pihak lawan dengan tubuh badan atau kayu hoki di antara bola dan
pihak lawan (Rajah 2.10).

43

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Rajah 2.10: Seorang pemain hoki sedang merebahkan diri untuk menghalang pemain lawan

3. Penalti-penalti untuk Kesalahan yang Dilakukan

Tindakan penalti untuk setiap kesalahan adalah seperti berikut:

a) Situasi apabila kesalahan dilakukan di luar bulatan D.

Pasukan lawan akan diberi pukulan percuma.

Jika pemain daripada pasukan pertahanan dengan sengaja membuat manamana jenis faul di dalam kawasan 25 ela, maka pasukan penyerang akan
mendapat pukulan sudut penalti.

b) Situasi apabila kesalahan dibuat di dalam bulatan D.

Oleh penyerang, pasukan pertahanan mendapat pukulan percuma.

Oleh pemain pertahanan secara tidak sengaja, pasukan menyerang mendapat


pukulan sudut penalti.

Dengan sengaja oleh pemain pertahanan, pasukan menyerang akan mendapat


penalti stroke.

4. Pukulan percuma, sudut penalti dan penalti stroke

a) Pukulan Percuma

Pukulan atau tolakan boleh digunakan.

Peraturan tolak gerak (autoplay) boleh diaplikasikan.

Diambil dari tempat di mana faul berlaku, kecuali di dalam kawasan D.

Apabila penyerang melakukan faul di dalam kawasan D, penahan boleh


mengambil pukulan percuma di mana-mana tempat di dalam kawasan D.

44

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Apabila pukulan percuma diambil, bola mesti tidak bergerak (pegun).

Bola boleh dimainkan atau dinaikkan jika tiada bahaya.

Tiada sesiapa pun daripada pihak lawan dibenarkan berada di dalam kawasan
5 ela dari bola.

b) Penalti sudut diberikan kepada pemain penyerang apabila pemain daripada pasukan
pertahanan melanggar peraturan-peraturan berikut:

Dengan sengaja melanggar peraturan-peraturan yang telah disebutkan


terdahulu di bawah tajuk kesalahan, di dalam 25 ela kawasan pertahanan
tetapi di luar bulatan D.

Tidak sengaja melakukan kesalahan di dalam kawasan D.

Penalti sudut diambil dengan bola ditolak dari garisan gol oleh seorang pemain
penyerang. Tolakan boleh diambil dari kedua-dua belah gol tetapi sekurangkurangnya 9m (10 ela) dari tiang yang paling dekat sekali dan tidak melepasi
bulatan.

c) Penalti Strok
Penalti stroke diberikan kepada penyerang berdasarkan syarat-syarat berikut:

Apabila pemain pertahanan melakukan kesalahan secara sengaja di dalam


bulatan.

Apabila pemain pertahanan melakukan kesalahan secara tidak sengaja di


dalam bulatan tetapi melalui tindakannya mungkin menghalang penyerang
daripada berjaya menjaringkan gol.

Apabila pemain pertahanan sekali lagi melanggar peraturan sudut penalti


semasa pasukan penyerang cuba melakukan pukulan sudut penalti yang
diberikan kepada mereka.

45

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

5. Padang Hoki

Rajah 2.11: Ukuran padang permainan hoki

Padang hoki berbentuk segi empat tepat dengan 91.40m (100 ela) panjang dan 58m (60
ela) lebar (Rajah 2.11). Garisan-garisan panjang dikenali sebagai garisan tepi dan garisangarisan pendek dikenali sebagai garisan belakang atau garisan gol.

46

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Padang hoki dibahagikan kepada dua bahagian oleh garisan tengah dan setiap
bahagian tersebut dibahagikan kepada dua oleh garisan 22.9m (25 ela). Oleh itu, padang
telah dibahagikan kepada empat sukuan. Di atas kedua-dua garisan gol, garisan 25 ela dan
garisan tengah terdapat garisan putus-putus yang dilukis 5 ela daripada luar garisan tepi
kedua-dua belah padang. Tanda-tanda ini adalah 2 ela panjang.

Selain itu, terdapat juga satu garisan di atas padang untuk menunjukkan jarak 16 ela
dari garisan gol. Tanda ini berukuran 12 inci dan terdapat di dalam padang pada setiap
garisan tepi dan selari dengan garisan belakang. Garisan 16 ela ini diukur dari bahagian
dalam garisan belakang.

Rajah 5.12: Padang hoki yang digunakan semasa Sukan Olimpik 2012 London

Di atas garisan belakang terdapat garisan khas yang digunakan untuk sudut penalti.
Garisan ini panjangnya 12 inci bermula dari garisan belakang ke dalam kawasan bermain.
Garisan ini diletakkan 4.5m (5 ela) dan 9m (10 ela) di luar tiang gol. Satu titik untuk strok
penalti ditandakan di hadapan setiap pintu gol. Titik tersebut mempunyai diameter 6 inci dan
berjarak 7 ela dari garisan pintu gol.

d) Tiang Bendera
Empat tiang bendera diletakkan di setiap penjuru padang. Tinggi tiang bendera ialah
di antara 4 kaki hingga 5 kaki dan diletakkan di luar sudut.

47

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

e) Bulatan Jaring
Satu garisan yang panjangnya 4 ela dilukis selari dan berjarak 14.63m (16 ela) dari
pintu gol. Garisan 16 ela itu diukur dari sudut dalam bahagian depan tiang gol ke luar
kawasan garisan 4 ela. Kawasan ini juga dipanggil kawasan D.

f)

Pintu Gol
Setiap pasukan mempunyai pintu gol di tengah-tengah garisan gol. Pintu gol ini
mengandungi dua tiang tegak, berjarak 4 ela dan disambung dengan sebatang tiang
mendatar yang mempunyai ketinggian 7 kaki dari tanah. Semua ukuran diambil dari
dalam gol. Tapak depan tiang gol akan menyentuh tepi luar garisan belakang.

Rajah 5.13: Ukuran pintu gol hoki

Tiang-tiang tegak dan mendatar yang membentuk sebuah pintu gol mesti mempunyai
ketebalan yang tidak lebih daripada 3 inci dan tidak kurang daripada 2 inci. Pintu gol
juga mesti dicat dengan warna putih.

Jaring-jaring diikat dengan kukuh kepada tiang-tiang tegak dan tiang mendatar,
dengan jarak dekat tidak melebihi 6 inci dan dipasangkan dengan kuat ke tanah di
belakang gol. Jaring daripada mesh 1 inci dicadangkan.
6. Kayu Hoki

Kayu hoki berbentuk rata di bahagian hadapan manakala di sebelah belakangnya berbentuk
bulat. Bahagian rata adalah di sebelah kiri kayu. Bahagian rata dipanggil muka kayu (face of

48

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

stick). Bahagian bulat kayu dipanggil belakang kayu. Pemain hanya boleh bermain dan
memukul menggunakan dengan bahagian yang rata atau muka kayu sahaja. Bahagian
lengkok kayu pula dipanggil kepala kayu. Seperti bola hoki, kayu hoki juga mempunyai
spesifikasi tertentu iaitu berat kayu di antara 340g minimum hingga 794g maksimum (Rajah
5.14).

Rajah 5.14: Kayu hoki


7. Pemain
Dalam permainan hoki, terdapat 11 orang pemain dalam sesuatu pasukan. Manakala lima
orang lagi diperlukan sebagai pemain simpanan dan boleh memasuki padang pada bila-bila
masa untuk melakukan pertukaran pemain jika dibenarkan oleh pengadil.

8. Pengadil
Dalam setiap permainan, dua orang pengadil akan bertugas dibantu oleh seorang atau dua
orang penjaga masa. Setiap pengadil akan menjaga separuh daripada padang dan
mengawal permainan dengan wisel ketika perlawanan berlangsung.
9. Pakaian
Baju, seluar pendek atau skirt (bagi pemain wanita), stoking dan kasut adalah pakaian asas
yang diperlukan dalam permainan hoki. Alat-alat yang berbahaya atau but yang mempunyai
tapak yang sesuai tidak dibenarkan untuk dipakai atau dibawa ke dalam gelanggang.

49

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Rajah 5.15: Kasut astroturf

10. Penjaga Gol


Penjaga gol haruslah memakai pakaian dan kelengkapan pelindungan khas seperti topeng
keselamatan muka, sarung tangan, lapik kaki atau ped berat yang keras (Rajah 2.16).

Rajah 2.16: Kelengkapan penjaga gol

50

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

11. Jangka Masa


Jangka masa permainan hoki ialah selama 35 minit bagi kedua-dua separuh masa dalam
setiap perlawanan. Setiap pasukan akan bertukar padang pada separuh masa kedua
selepas tempoh rehat selama 10 minit.

Dalam kumpulan, anda dikehendaki membincangkan tentang aspek


keselamatan dalam sukan hoki.

KEMAHIRAN ASAS HOKI


1. Menggelecek

Menggelecek adalah salah satu cara mengawal bola yang sedang bergerak. Ia adalah
kemahiran yang digunakan untuk melepaskan diri dan bola daripada halangan dan kawalan
pemain lawan. Di antara kepentingan kemahiran menggelecek ialah:
(a)

Mengekalkan kawalan bola.

(b)

Persediaan untuk menghantar atau menjaringkan gol.

(c)

Mencari ruang dan menukar arah serta menghantar bola kepada rakan sepasukan.

(d)

Melengahkan masa bermain.

Cara-cara Menggelecek
Terdapat beberapa cara untuk menggelecek dalam permainan hoki. Berikut adalah caracara menggelecek yang betul:
a) Gelecek Longgar
Kemahiran menggelecek longgar (open/loose dribble) boleh digunakan apabila anda
hendak menggerakkan bola dengan pantas bagi tujuan untuk melepaskan diri
dengan bola daripada pemain lawan dan berlari dengan bola ke arah pintu gol.

b) Gelecek Rapat (Rajah 2.17)


Anda boleh menggunakan kemahiran menggelecek rapat semasa hendak mengawal
bola dengan rapi. Ia boleh digunakan apabila anda tidak dapat memastikan sama
ada keadaan atau situasi semasa bermain selamat atau tidak untuk mendedahkan
bola kepada pihak lawan.

51

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Rajah 2.17: Pemain sedang menggelecek dengan kemahiran menggelecek rapat

c) Menggelecek Indian
Kemahiran menggelecek Indian sangat penting jika anda hendak menukar arah
daripada kiri ke kanan atau sebaliknya. Melalui cara ini anda boleh melarikan diri
daripada pihak lawan (Rajah 2.18).

Rajah 5.18: Pemain sedang melakukan kemahiran menggelecek Indian


2. Menolak

Menolak adalah kaedah hantaran yang paling pantas kepada rakan sepasukan (Rajah
2.19). Sasaran hantaran bola disembunyikan sehingga saat-saat akhir untuk mengelirukan
pihak lawan. Dalam keadaan kritikal, tolakan merupakan kaedah yang paling selamat dan
boleh dibuat dengan mudah dan pantas. Kemahiran ini boleh dilakukan daripada kedudukan
yang sukar apabila kemahiran memukul tidak sempat untuk dilakukan.

52

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Rajah 2.19: Pemain sedang melakukan kemahiran menolak bola

Walaupun kemahiran ini tidak mempunyai kuasa yang sama jika dibandingkan dengan
kemahiran memukul, kemahiran menolak boleh dilakukan dengan pantas tanpa disedari
oleh pihak lawan. Kemahiran menolak sangat berguna untuk melakukan clearance cepat
atau jaringan. Kemahiran ini juga boleh dilakukan dari kedudukan yang sukar di mana
kemahiran memukul tidak boleh digunakan. Kemahiran menolak mempunyai hantaran
lengkung yang luas dan boleh dilakukan semasa pemain sedang berlari. Ini kerana pemain
tidak menggunakan hayunan ke belakang, menyebabkan kesukaran pihak lawan melihat
dan menjangka bila dan ke mana hantaran akan dilakukan.

Rajah 2.20: Pemain sedang bersedia melakukan kemahiran menolak bola semasa pukulan
penalti sudut
3. Menyerkap

Menyerkap bermaksud menahan bola. Kemahiran ini merupakan kemahiran yang paling
penting dalam permainan hoki. Anda mestilah menguasai kemahiran menyerkap bola di atas

53

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

permukaan padang yang berbeza kerana permainan hoki boleh dimainkan di atas padang
rumput atau astroturf. Pasukan yang boleh menyerkap bola dengan baik akan menguasai
dan dapat menentukan corak permainan (Rajah 2.21). Anda juga boleh melakukan
kemahiran menyerkap dalam keadaan statik atau sedang bergerak semasa bola dihantar.

Rajah 2.21: Pemain sedang melakukan kemahiran menyerkap bola ketika berhadapan
dengan lawan
4. Memukul

Memukul merupakan salah satu kemahiran asas dalam sukan hoki. Kelebihan memukul
ialah bola boleh digerakkan atau dihantar dengan cepat dan jauh. Ketepatan pukulan adalah
penting. Teruskan untuk mempelajari mekanik memukul.

Rajah 2.22: Seorang pemain hoki sedang melakukan pukulan dengan hayunan yang kuat
5. Hantaran

Hantaran dengan pukulan merupakan satu cara hantaran yang kuat kerana bola akan
bergerak dengan pantas ke arah sasaran. Ketepatan arah boleh dicapai dengan melakukan
banyak latihan dan ini biasanya akan dititikberatkan oleh jurulatih semasa latihan.

54

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Rajah 2.23: Pukulan kilas merupakan salah satu teknik hantaran berkesan
6. Kuisan Dan Hantaran Tinggi

Kemahiran kuisan dan hantaran tinggi boleh digunakan untuk menjaringkan gol. Kemahiran
menguis adalah penting kerana ia memerlukan persediaan untuk menguis bola dalam
keadaan terkawal. Kuisan boleh mengelirukan pemain lawan kerana mereka tidak tahu ke
mana bola tersebut akan dihantar. Kemahiran menguis adalah sangat berguna untuk
menyelamatkan kubu pertahanan dari ancaman pihak lawan dan melakukan hantaran jauh
kepada rakan penyerang.

Rajah 2.24: Seorang pemain sedang bersedia untuk melakukan kuisan

7. Penjagaan Gawang Gol

Selain kemahiran asas yang lain, kemahiran menjaga gol juga perlu diberi perhatian
sewajarnya supaya para pemain didedahkan kepada teknik asas kemahiran menjaga gol.
Untuk keselamatan dan pembinaan keyakinan para pemain, jurulatih hendaklah
menitikberatkan cara-cara latihan yang mempunyai unsur-unsur moden.

55

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Rajah 2.25: S. Kumar diiktiraf antara penjaga gol terbaik dunia

Pada peringkat awal, bola tenis boleh digunakan untuk latihan menendang bola dan
menahan bola dengan tapak kaki. Begitu juga, bola digolekkan ke pintu gol dan tidak dipukul
pada peringkat awal. Di antara kemahiran asas menjaga gol ialah:
a) Menahan bola dengan kedua-dua pelapik kaki.
b) Menggelongsor untuk menahan bola.
c) Menendang bola.
d) Menggunakan tapak tangan untuk menahan bola.

Rajah 2.26: Seorang penjaga gol sedang mengawasi pintu gol daripada dibolosi

Dalam kumpulan, bincangkan peranan jurulatih untuk meningkatkan


kemahiran
pemain-pemainnya.
Anda
juga
dikehendaki
membincangkan peranan pemain bagi meningkat kemahiran individu
mereka.

56

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

PENILAIAN KENDIRI
1. Nyatakan dengan ringkas sejarah permainan hoki di Malaysia.
2. Bincangkan fungsi peranan MSSD dalam membangunkan sukan hoki di peringkat
sekolah.
3. Senaraikan kemahiran yang terdapat dalam permainan hoki.
4. Huraikan ciri-ciri posisi bagi setiap pemain hoki.
5. Apakah yang dimaksudkan dengan penalti stroke?
6. Senaraikan kesalahan dalam pemainan hoki yang boleh menyebabkan pasukan diberi
penalti.

RUJUKAN
Corsi, J. & Hannon, J. (2002). The hockey goalies handbook the authoritative guide for
players and coaches. Chicago: Contemporary Books.
Davidson, J. & Steinbreder, J. (2000). Hockey for dummies. (2nded.). Foster City, CA: IDG
Books Worldwide, Inc.
Elizabeth, A. (2008). Field hockey steps to success. Champaign, IL: Human Kinetics.
Zakrajsek, B. D., Carnes, L. A. & Pettigrew, E. F. (2005). Quality lessons plans for field
hockey. Champaign, IL: Human Kinetics.
www.fieldhockey.com
www.planetfieldhockey.com
www.fieldhockey.isport.com/fieldhockey-guides/field-hockey-rules.

57

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

UNIT 3 BOLA SEPAK

HASIL PEMBELAJARAN
1. Pelajar dapat menjelaskan sejarah dan perkembangan permainan bola sepak;
2. Pelajar dapat menjelaskan struktur organisasi persatuan permainan bola sepak;
3. Pelajar dapat mengenal pasti undang-undang dan peraturan permainan bola sepak; dan
4. Pelajar dapat mengenal pasti kemahiran asas permainan bola sepak;

Tahukah anda bahawa permainan bola sepak yang mempunyai ciri-ciri dan
persamaan dengannya telah lama wujud di negara China sejak abad ke-3
sebelum Masihi lagi? Di Malaysia, permainan bola sepak cukup popular
dan sukan ini diberi lebih perhatian berbanding sukan-sukan lain. Situasi ini dapat dilihat
dengan usaha pihak persatuan bola sepak di Malaysia merancang dan mengatur pelbagai
strategi untuk memperkembangkan sukan bola sepak dari semasa ke semasa di peringkat
kebangsaan. Dengan adanya pelbagai perancangan, diharapkan Malaysia akan menjadi
salah satu pasukan yang digeruni di rantau Asia Tenggara dan peringkat Asia sesuai
dengan nama panggilannya iaitu Harimau Malaya. Oleh yang demikian, topik ini akan
membincangkan pengenalan, sejarah, perkembangan di Malaysia, struktur organisasi
persatuan, undang-undang dan peraturan serta kemahiran asas dalam permainan bola
sepak.

PENGENALAN
Sejak kebangkitan prestasi pasukan bola sepak Malaysia iaitu Harimau Malaya atau
Harimau Muda, gelombang sokongan dalam kalangan peminat sukan bola sepak di
Malaysia terhadap skuad kebangsaan tampak semakin ketara dan meningkat. Pelbagai
persatuan dan kelab penyokong ditubuhkan sama ada secara rasmi ataupun tidak.

58

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Persatuan atau kelab penyokong ini kebanyakkannya bermatlamat memberi dimensi


baru terhadap cara sokongan diberikan kepada pasukan bola sepak kebangsaan Malaysia,
tidak kira sama ada ketika mendapat kemenangan mahupun kekalahan, sokongan moral
diberikan secara berterusan dan paling popular dan berjaya mencetuskan fenomena baru
bola sepak di Malaysia, setakat ini adalah Ultras Malaya (Rajah 3.1).

Rajah 3.1: Penyokong Malaysia dikenali sebagai Ultras Malaya

Menurut FIFA, permainan-permainan yang mempunyai ciri-ciri bola sepak telah


wujud di negeri China sejak abad ke-3 Sebelum Masihi. Berbagai-bagai jenis permainan
bola juga telah diperkenalkan pada Zaman Pertengahan Eropah. Pada abad ke-19,
permainan bola di sekolah-sekolah United Kingdom (yang mempunyai cara permainan yang
berbeza mengikut sekolah) menjadi lebih popular. Lantaran itu, cara permainannya juga
lebih teratur. Undang-undang awal diperkenalkan bagi menyeragamkan cara permainan
yang berbeza-beza itu dan memudahkan pemain-pemain. Persatuan Bola Sepak England
(The Football Association) telah ditubuhkan pada 1863 oleh beberapa kelab bola sepak.
Persatuan ini berjaya menggubal undang-undang formal bola sepak yang pertama di dunia.
Undang-undang ini kemudian berkembang menjadi undang-undang Bola Sepak hari ini.

Populariti bola sepak telah meningkat terutamanya pada abad ke-20. Kini, bola
sepak menjadi satu industri yang lumayan melalui pendapatan hak siaran televisyen dan
penjualan tiket di stadium-stadium. Permainan ini dimainkan pada peringkat professional
level di seluruh dunia. Berjuta-juta peminat biasanya pergi ke stadium bola sepak untuk
mengikut pasukan pilihan mereka, manakala berbilion-bilion pula melihat perlawanan bola
sepak di televisyen. Sebilangan besar pemain juga bermain bola sepak pada peringkat
amatur.

59

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Mengikut kajian yang dilakukan oleh Fdration Internationale de Football


Association (FIFA), badan pentadbir bola sepak, yang diterbitkan dalam musim bunga 2001,
lebih daripada 240 juta orang biasanya bermain bola sepak dalam lebih daripada 200
negara di seluruh pelusuk dunia. Peraturannya yang mudah dan memerlukan peralatan
yang minimum tidak syak lagi menolong penyebaran dan tumbesaran dalam popularitinya.

SEJARAH
Sejarah awal permainan bola sepak diketahui dengan pelbagai cerita yang berbeza. Fakta
telah menunjukkan bahawa permainan bola menggunakan kaki telah bermula sejak ratusan
tahun yang lalu dan dipercayai lebih awal daripada sejarah permainan bola menggunakan
tangan. Sejarah permainan bola menggunakan kaki bermula sejak kurun ke-2 dan ke-3 di
China. Ia bermula pada zaman pemerintahan Dinasti Han, di mana askar-askar mereka
telah menggunakan bola yang diperbuat daripada kulit sebagai latihan fizikal dan ia dikenali
sebagai latihan Tsu Chu.

Rajah 3.2: Latihan Tsu Chu semasa zaman Dinasti Han


Selain itu, fakta juga telah menunjukkan permainan Greek episkyros mempunyai
persamaan dengan permainan daripada Rom (Rajah 3.3). Cara ia dimainkan bermula
dengan dua pasukan, menggunakan bola kecil dan bermain di kawasan padang yang
bersegi empat tepat dan ditanda garisannya. Objektif permainan ini adalah untuk membawa
bola melepasi sempadan pihak lawan. Permainan ini telah bertahan selama 700 hingga 800
tahun.

60

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Rajah 3.3: Permainan episkyros di Greek

Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa (FIFA) adalah satu badan pentadbiran yang
ditubuhkan untuk menguruskan bola sepak. Peranan FIFA semakin berkembang semenjak
menerima persatuan bola sepak dari Afrika Selatan pada tahun 1909/1910, Argentina dan
Chile pada tahun 1912 serta Amerika Syarikat pada tahun 1913. Perancangan FIFA adalah
untuk mengadakan pertandingan di peringkat antarabangsa telah ditangguh kerana
tercetusnya Perang Dunia Pertama. Pada 1 Mac 1921, Jules Rimet telah dilantik menjadi
presiden ketiga Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa (FIFA). Beliau merancang untuk
mengadakan kejohanan secara kecil-kecilan dan satu peraturan telah diluluskan pada tahun
1928.

Pemenang kejohanan akan dinobatkan sebagai juara dan akan diberikan

trofi.

Manakala, seorang pengukir Perancis, Abel Lafleur telah dipertanggungjawabkan untuk


mencipta trofi yang pertama. Trofi ini dikenali sebagai Piala Jules Rimet (Rajah 6.4).
Kongres pertama berlangsung di Barcelona telah memilih Uruguay sebagai tuan rumah
yang pertama pada 1 Mei 1929.

Rajah 3.4: Jules Rimet dan replika piala yang dipertandingkan

61

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Buat pertama kalinya, pada 18 Julai 1930, kejohanan pertama Piala Dunia
dilangsungkan di Uruguay dan diadakan di tiga gelanggang di Montevideo. Pasukan dari
negara Uruguay yang menjadi tuan rumah telah muncul sebagai juara selepas menewaskan
Argentina 4-2 di dalam perlawanan akhir. Piala Dunia telah terhenti apabila tercetusnya
Perang Dunia Kedua. Walau bagaimanapun Julies Rimet telah berusaha keras di sepanjang
33 tahun beliau memegang tugas sebagai Presiden. Impiannya menjadi kenyataan apabila
Perancis menjadi tuan rumah kali ketiga. Menjelang tahun 1954, ahli gabungan FIFA telah
terdiri daripada 85 negara dari seluruh dunia ketika itu.

Rimet yang dilantik Presiden Kehormat pertama FIFA telah meninggal dunia setahun
kemudian dan diganti dengan Rodolphe William Seeldrayers pada tahun 1958. FIFA telah
memutuskan kejohanan itu diadakan secara berselang-seli di benua Eropah dan Amerika
Selatan. Operasi FIFA banyak dikawal selia oleh Ernst B. Thommen yang bertindak sebagai
Penganjur Jawatankuasa Pertandingan bagi Piala Dunia 1954, 1958 dan 1962 sebelum Sir
Stanley Rous dilantik sebagai Presiden FIFA keenam. Antara sumbangan besar Rous ialah
menambah keahlian baru dan menyiarkan kejohanan Piala Dunia secara meluas di seluruh
dunia. Pasukan dari Sepanyol telah muncul sebagai juara pada kejohanan Piala Dunia di
Afrika Selatan pada tahun 2010 (Rajah 3.5).

Rajah 3.5: Pasukan Sepanyol muncul juara setelah mengalahkan Belanda dengan
jaringan 1 - 0

PERKEMBANGAN DI MALAYSIA
Tahukah anda bagaimana pula perkembangan bola sepak di negara kita? Permainan bola
sepak pertama di Semenanjung Malaysia bermula pada awal tahun 1800 sejajar dengan
penubuhan kelab di mana bilangan pendatang luar adalah tinggi di negeri Selangor, Kuala
Lumpur, Perak, Johor dan Negeri Sembilan. Permainan bola sepak telah dijadikan sebagai

62

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

sukan pertunjukkan ketika perlawanan kriket Piala Malaya di antara Selangor dan Singapura
pada tahun 1921.
Sejarah Pencapaian Pasukan Harimau Malaya

Sebelum terbentuknya Malaysia, pasukan bola sepak Malaysia dikenali sebagai pasukan
bola sepak Malaya. Pasukan ini amat digeruni dan antara pasukan terkuat di Asia pada awal
1950-an sehingga 1960-an bersama-sama dengan pasukan bola sepak kebangsaan Korea
Selatan. Pencapaian terbaik Malaya ialah berjaya memenangi pingat gangsa Sukan Asia
1962 di Jakarta, Indonesia setelah menewaskan Vietnam Selatan 4-1. Pasukan ini
memasyhurkan nama-nama pemain seperti Abdul Ghani Minhat (gelaran "Raja Bola"),
Arthur Koh, G. Govindaraju, Robert Choe, Edwin Dutton dan Stanley Gabriel.
Pasca Malaysia

Selepas pembentukan Malaysia pada 16 September 1963, pasukan ini sehinggalah


sekarang dikenali sebagai pasukan bola sepak Malaysia (Harimau Malaya). Kegemilangan
pasukan ini berterusan selepas pembentukan Malaysia dengan para pemain ternama
seperti Namat Abdullah dan Shaharuddin Abdullah, Wong Fook Chuan, N. Thanabalan,
Zulkifli Norbit dan Abdullah Nordin (ketua pasukan). Malaysia berjaya melayakkan diri ke
Sukan Olimpik 1972 di Munich dengan menawan Jepun, Korea Selatan, Taiwan dan Filipina
di sepanjang perjalanannya (Rajah 3.6). Dua tahun kemudian, Malaysia mengulangi
pencapaian pada 1962 apabila sekali lagi memenangi pingat gangsa Sukan Asia 1974 di
Tehran selepas menewaskan Korea Utara 2-1. Kejayaan pasukan Malaysia berterusan
apabila layak berturut-turut ke Piala Asia pada 1976 dan 1980.

Rajah 3.6: Skuad Olimpik Munich tahun 1972

63

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Pada zaman tersebut, pasukan bola sepak memperlihatkan peningkatan satu


generasi pemain lagenda, diketuai oleh penyerang kilat Mokhtar Dahari, pasangan
pertahanan Santokh Singh dan Soh Chin Aun (dikenali sebagai pasangan pertahanan
terbaik di Asia pada 70-an) dan R. Arumugam, digelar sebagai "Spiderman" kerana
ketangkasannya menjaga gawang gol.

Selepas itu, Malaysia sekali lagi layak ke Sukan Olimpik 1980 di Moscow tetapi
kerajaan Malaysia memboikot Sukan Olimpik 1980 kerana membantah pencerobohan
Soviet Union ke atas Afghanistan. Ini menyebabkan pasukan bola sepak Malaysia tidak
dapat beraksi pada kejohanan tersebut. Namun pasukan kebangsaan masih lagi dapat
menghasilkan pemain berkualiti seperti "pemain pertama menjadi pemain pertahanan
"overlapping" di dunia, Serbegeth Singh (atau Shebby Singh seperti dikenali sekarang),
Zainal Abidin Hassan, Dollah Salleh dan Lim Teong Kim yang telah bermain untuk Hertha
Berlin di Jerman pada tahun 1988.

Kegemilangan dan kecemerlangan pasukan ini dilihat terhenti bermula pada tahun
1994 apabila berlakunya gejala rasuah terbesar yang melanda bola sepak Malaysia. Ramai
tonggak utama pasukan Malaysia yang terlibat di dalam skandal rasuah seperti Matlan
Marjan dan Azizol Abu Haniffah yang sekaligus menghancurkan bola sepak Malaysia.
Zaman Kejatuhan

Pada dekad 2000-an menampakkan kelibat Muhamad Khalid Jamlus (seorang pemain
percubaan dengan Eintracht Frankfurt), Akmal Rizal Ahmad Rakhli (pernah sekali bermain
untuk RC Strasbourg) dan Indra Putra Mahayuddin, bersama-sama dengan pemain lain,
tetapi walaupun banyak berhubung dengan pasukan Eropah, masih lagi gagal untuk
menjana minat di dalam bola sepak kebangsaan.

Kemerosotan pasukan kebangsaan Malaysia datang bersama-sama dengan


kemerosotan liga tempatan. Ramai peminat Malaysia menyalahkan skandal rasuah pada
tahun 1994 sebagai satu pemangkin tetapi populariti langganan televisyen swasta juga
menyumbang kepada kebanyakan peminat bola sepak Malaysia daripada siaran langsung
perlawanan tempatan ke perlawanan Eropah yang berprofil tinggi. Dengan kekurangan
minat dan dana, bola sepak kebangsaan Malaysia sekarang ini masih berbatu jauhnya jika
dibandingkan dengan zaman kegemilangan bola sepak pada 1970-an dan 1980-an.

64

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Sungguhpun begitu, pasukan bola sepak kebangsaan Malaysia B-23 tahun telah
memberikan sinar harapan apabila berjaya memenangi pingat emas untuk Malaysia selepas
mengalahkan Vietnam 1-0 walaupun menjadi pasukan underdog pada temasya Sukan Asia
Tenggara (SEA) ke-25 di Vientiane, Laos. Dengan kemenangan ini, FAM telah menaiktaraf
pasukan ini menjadi pasukan kebangsaan .

Kejayaan menjuarai Piala AFF Suzuki 2010

Pada Piala AFF Suzuki 2010 pula, pasukan Malaysia yang diketuai oleh Safiq Rahim kalah
kepada Indonesia 5-1 dalam perlawanan pertama dan seri tanpa jaringan dengan Thailand
pada perlawanan kedua. Malaysia bagaimanapun layak ke peringkat separuh akhir selepas
membelasah Laos dengan jaringan 5-1, disertai dengan 'bantuan' Indonesia yang
membenam Thailand 2-1 semasa perlawanan akhir peringkat kumpulan A. Di separuh akhir,
Malaysia berjaya menewaskan Vietnam 2-0 secara agregat dalam perlawanan timbal balik
di Kuala Lumpur & Hanoi pada 15 dan 18 Disember. Malaysia melangkah ke perlawanan
akhir buat kali kedua sejak 14 tahun dan bertemu dengan Indonesia. Pada 26 Disember
2010 dalam perlawanan akhir Piala AFF Suzuki 2010 peringkat pertama antara pasukan
kebangsaan Malaysia menentang Indonesia di Stadium Nasional Bukit Jalil, pasukan
Malaysia telah membenam pasukan Indonesia dengan tiga gol tanpa balas. Gol-gol telah
dijaringkan oleh Mohd Safee Sali (2 gol) dan Mohd Ashaari Shamsudin (1 gol). Dalam
perlawanan akhir kedua di Stadium Gelora Bung Karno yang merupakan stadium keramat
bagi skuad Indonesia, Malaysia telah ditewaskan dengan jaringan 2-1 namun dengan
berbekalkan tiga jaringan sebelum ini, Malaysia berjaya menjuarai Piala AFF buat kali
pertama dalam sejarah bolasepak negara dengan agregat 4-2. Kemenangan ini juga telah
menamatkan penantian Malaysia menjuarai Piala AFF Suzuki selama 14 tahun. Lalu
Harimau Malaya dengan sendirinya dianggap layak dinobatkan kembali sebagai 'raja bola
sepak' rantau Asia Tenggara. Ini dikuatkan lagi dengan kejayaannya mempertahan pingat
emas di Sukan Asia Tenggara 2011.
Struktur Organisasi Persatuan

Pada tahun 1926, satu Persatuan Bola Sepak ditubuhkan dan selepas itu secara rasminya
menjadi Persatuan Bola Sepak Kebangsaan pada 1933. Ia juga dikenali sebagai Football
Association of Malaya (FAM). Sir Andrew Caldecott dilantik menjadi Presiden FAM yang
pertama pada tahun 1933 dan diikuti oleh M. Shelley, Dr J. Webster, S. Scott, R. Williamson
dan Adrian Clark. Mereka menerajui persatuan ini sehingga tahun 1940 sebelum
Peperangan Dunia Kedua meletus.

65

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Selepas tamat perang, Presiden FAM ialah J. King, diikuti dengan H. Bryson dan Dr
C. Rawson. Mereka berkhidmat selama 2 tahun setiap seorang sebelum tampuk
pemerintahan FAM bebas daripada pengaruh pemerintahan kuasa British. Pada tahun 1951
pula, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj iaitu Perdana Menteri Malaysia yang pertama telah
dilantik sebagai Presiden FAM. Kemudian pucuk pimpinan FAM telah diambil alih oleh
Perdana Menteri Malaysia yang kedua iaitu Tun Abdul Razak Haji Hussein. Pada tahun
1976, jawatan tersebut telah diisi oleh Tan Sri Datuk Seri Setia Raja Hamzah Haji Abu
Samah. Semenjak 1984, Yang Teramat Mulia Sultan Pahang, Sultan Haji Ahmad Shah
menjadi Presiden FAM sehingga sekarang.

Rajah 3.7: Barisan kepimpinan FAM tahun 1933 berpengkalan di Singapura

Rajah 3.7 menunjukkan struktur organisasi Jawatankuasa Eksekutif Bagi Tahun 2010-2014
Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM). Jawatan Presiden disandang oleh KDYMM Sultan
Haji Ahmad Shah Al- Mustain BillahIbni Al-Marhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin AlMuadzam Shah mankala jawatan Timbalan Presiden adalah KDYTM Tengku Mahkota
Pahang Tengku Abdullah Al-Haj Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Terdapat
tiga barisan Naib Presiden yang terdiri daripada Dato' Sri Subahan Kamal, Dato' Hamidin Hj
Mohd Amin dan Dato' Afandi Hamzah. Jawatan Setiausaha Agung pula dipegang oleh Dato'
Hamidin Hj Mohd Amin menggantikan Lt Jen Dato' Azzuddin Ahmad (Bersara) dan Tan Sri

66

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Dato' Sri Abdul Aziz Abdul Rahman sebagai Bendahari. Barisan Exco pula terdiri daripada
lapan orang yang dipilih dalam mesyuarat agung persatuan dan terdiri daripada Dato' Haji
Takiyuddin Haji Hassan, Datuk Astaman Abdul Aziz, Lt Kol Abdul Rani Abdul Rahim, Dato'
S.Sivasundram Sithamparam-pillai, Dato' Dr Haji Hamdan Mohamed Khalib, Dato' Osman
Salleh, Tn Haji Rosmadi Ismail dan Dato' Jeferey Low Han Chau.

Rajah 3.8: Struktur organisasi Jawatan Kuasa Eksekutif Bagi Tahun 2010-2014 FAM

Dalam kumpulan, bincangkan sejarah pencapaian bola sepak negara


dahulu dan sekarang. Anda juga dikehendaki berbincang mengenai
mutu bola sepak tanah air sekarang ini

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN


Undang-undang bola sepak digubal untuk pertama kalinya oleh Ebenezer Cobb Morley dan
diusulkan ke dalam mesyuarat Persatuan Bola Sepak pada 8 Disember 1863. Kini, undangundang tersebut dikendalikan sepenuhnya oleh Lembaga Persekutuan Bola Sepak
Antarabangsa (FIFA).

67

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Undang-undang Permainan
Permainan bola sepak terbahagi kepada 17 undang-undang yang diperakui oleh Lembaga
Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa (FIFA) dan antaranya adalah seperti berikut.

1. Padang Permainan

a)

Permukaan Padang
Perlawanan bola sepak boleh dimainkan pada permukaan padang semula jadi atau
padang tiruan dan bergantung kepada sesuatu peraturan pertandingan.

b)

Ukuran Padang
Padang permainan peringkat antarabangsa mestilah berukuran segi empat tepat dan
berukuran seperti berikut (Rajah 3.9):

Panjang

: Minimum 100 meter (110 ela)


Maksimum 110 meter (120 ela)

Lebar

: Minimum 64 meter (70 ela)


Maksimum 75 meter (80 ela)

c)

Kawasan Padang
Untuk melancarkan permainan,

garisan perlu ditandakan pada setiap kawasan

padang untuk membezakan sesuatu kawasan. Dua garisan panjang sempadan


dipanggil garisan padang manakala dua garisan yang lebih pendek dipanggil garisan
gol. Ukuran bagi semua garisan mestilah tidak melebihi daripada 12sm (5 inci) lebar.
Kemudian padang akan dibahagikan kepada dua bahagian melalui garisan tengah di
mana kawasan bulatan di tengah padang mempunyai ukuran jejari 9.15m (10 ela).
d)

Kawasan Gol
Pada setiap garisan hujung padang ialah kawasan gol. Dua garisan di sudut kanan
garisan gol masing-masing berukuran 5.5 meter (6 ela) dari tiang gol.

e)

Kawasan Penalti
Kawasan penalti mempunyai dua garisan di sudut kanan garisan gol dengan ukuran
16.5 meter (18 ela) dari tiang gol. Dalam setiap kawasan penalti, terdapat tanda penalti
berukuran 11 meter (12 ela) dari kawasan tengah tiang gol. Lengkungan bulatan
berjejari 9.15 meter (10 ela) dari setiap tanda penalti dibuat di luar kawasan penalti.

68

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Rajah 3.9: Ukuran kawasan padang bola sepak


f)

Tiang Bendera
Tiang bendera yang berukuran tidak lebih 1.5 meter (5 kaki) tinggi perlu ditempatkan
pada setiap penjuru padang. Ia juga boleh diletakkan di setiap hujung garisan tengah
dan mestilah berada 1m jauh dari garisan padang.

g)

Lengkungan Sudut
Suku bulatan dengan jejari 1 meter (1 ela) daripada setiap kawasan sudut tiang
bendera dibuat dalam padang permainan.

h)

Tiang Gol
Kawasan tiang gol mestilah berada di tengah-tengah di setiap garisan gol. Jarak
antara tiang gol ialah 7.30 meter (24 kaki) dan tinggi palang gol dari permukaan tanah
ialah 2.40 meter (8 kaki). Ukuran lebar kedua-dua tiang gol dan palang mestilah tidak
melebihi 12sm (5 inci).

2. Bola
Bola mestilah berbentuk sfera dan diperbuat daripada kulit binatang atau bahan lain yang
dibenarkan. Lilitan bola yang ditetapkan oleh FIFA adalah 68sm hingga 70sm dan berat bola
dalam lingkungan 410g hingga 450g. Bola yang digunakan untuk pemain dewasa ialah
bersaiz 5 (Rajah 3.10).

69

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Rajah 3.10: Bola rasmi semasa Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan

3. Bilangan Pemain

a)

Pemain
Perlawanan bola sepak memerlukan dua pasukan sahaja di mana setiap pasukan
mestilah terdiri daripada 11 orang pemain termasuk penjaga gol (Rajah 3.11).
Perlawanan tidak boleh dimulakan sekiranya terdapat kurang daripada 7 orang
pemain.

Rajah 3.11: Setiap pasukan terdiri daripada 11 pemain termasuk seorang penjaga gol.
b)

Perlawanan Rasmi
Setiap perlawanan rasmi yang dianjurkan oleh FIFA dan persatuan-persatuan di
bawah gabungannya, hanya tiga orang pemain gantian sahaja dibenarkan untuk
membuat pertukaran. Peraturan pada setiap pertandingan mestilah menyatakan
berapakah bilangan pemain gantian yang dibenarkan untuk membuat pertukaran (3
hingga 7 pemain).

70

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

c)

Nama Pemain Gantian


Dalam setiap perlawanan, nama-nama pemain gantian mestilah diberikan kepada
pengadil sebelum perlawanan dimulakan. Pemain gantian yang tidak didaftarkan tidak
akan dibenarkan untuk bermain.

Rajah 3.12: Pertukaran pemain dikendalikan oleh pengadil keempat


d)

Peraturan Pemain Gantian


Pertukaran pemain gantian tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenangnya.
Pengadil mestilah dimaklumkan sebelum sebarang pertukaran dibuat. Pemain gantian
hanya boleh memasuki padang selepas pemain yang hendak digantikan keluar dari
padang dan selepas mendapat isyarat daripada pengadil. Proses pertukaran lengkap
apabila pemain gantian memasuki padang permainan dan pemain yang telah diganti
itu tidak boleh lagi mengambil bahagian dalam perlawanan tersebut (Rajah 3.11).

e)

Pertukaran Penjaga Gol


Pengadil hendaklah diberitahu apabila pertukaran penjaga gol hendak dibuat.

4. Peralatan Pemain

a)

Keselamatan
Pemain

tidak

dibenarkan

memakai

peralatan

atau

perhiasan

yang

boleh

mendatangkan ancaman bahaya kepada diri sendiri atau kepada pemain-pemain lain.
Sebagai contoh jam tangan, cincin atau pun subang.

71

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

b)

Peralatan Asas
Setiap pemain perlu juga mematuhi undang-undang berpakaian. Berikut adalah
peralatan asas yang patut dipakai oleh pemain:
i.

Jersi;

ii.

Kasut bola;

iii.

Seluar pendek;

iv.

Stoking; dan

v.

Pelindung kaki.

Rajah 3.13: Set pakaian pemain bola sepak

c)

Pelindung Kaki
Setiap pemain juga memerlukan pelindungan pada kaki. Pelindung kaki yang
diperbuat daripada bahan yang sesuai seperti getah atau plastik perlu dipakai di dalam
stoking.

d)

Penjaga Gol
Seseorang penjaga gol perlu memakai warna jersi yang berlainan daripada pemain
lain, pengadil dan pembantu pengadil.

e)

Pelanggaran Peraturan
Seseorang pemain itu tidak dibenarkan bermain sekiranya mereka melanggar
peraturan. Pengadil akan mengarahkan pemain yang melakukan kesalahan agar
meninggalkan padang. Pemain tersebut tidak dibenarkan memasuki padang sehingga
diberitahu pengadil. Pengadil akan memeriksa pemain tersebut sebelum dibenarkan

72

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

meneruskan permainan dan dia hanya dibenarkan memasuki padang setelah bola
terkeluar dari padang.
5. Pengadil

a)

Kuasa Pengadil
Setiap perlawanan akan dikawal oleh pengadil yang berkelayakan dan mendapat
sepenuh kuasa dalam mengendalikan permainan bola sepak.

Rajah 3.14: Empat orang pengadil bertugas mengendalikan sesuatu perlawanan

b)

Tugas Pengadil
Berikut adalah tugas-tugas seorang pengadil (Rajah 3.14):
i.

Melaksanakan undang-undang perlawanan.

ii.

Mengawal permainan dengan bantuan pembantu pengadil.

iii.

Memastikan bola yang digunakan memenuhi syarat.

iv.

Memastikan peralatan pemain yang digunakan memenuhi syarat undangundang 4.

v.

Bertindak sebagai penjaga masa dan sentiasa merekodkan masa permainan.

vi.

Memberhenti atau membatalkan permainan sekiranya berlaku sebarang


gangguan daripada pihak luar.

vii.

Memberhentikan perlawanan sekiranya terdapat kecederaan teruk pada


pemain dan memastikan pemain itu dibawa keluar dari padang.

viii.

Memastikan pemain yang mengalami pendarahan atau luka meninggalkan


padang. Pemain yang cedera, hanya dibenarkan memasuki padang semula
setelah mendapat isyarat daripada pengadil.

73

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

ix.

Mengenakan denda yang lebih berat kepada pemain yang melakukan lebih
daripada satu kesalahan.

x.

Mengambil tindakan disiplin ke atas pemain yang membuat kesalahan yang


berat dan mengarahkan pemain itu supaya keluar padang.

xi.

Mengambil tindakan ke atas pegawai pasukan yang gagal mengawal kelakuan


semasa perlawanan.

xii.

Bertindak melalui nasihat yang diberikan oleh pembantu pengadil atas


kesalahan yang tidak dapat dilihat olehnya.

xiii.

c)

Menyambung semula permainan selepas memberhentikannya.

Keputusan Pengadil
Keputusan pengadil adalah muktamad. Pengadil hanya akan menukar keputusannya
apabila menyedari bahawa keputusan tersebut adalah salah atau setelah berbincang
dengan pembantu pengadil.

6. Pembantu Pengadil/Penjaga Garisan

a)

Tugas
Seseorang pengadil dibantu oleh dua pembantu pengadil. Antara tugas-tugas
pembantu pengadil ialah:
(i)

Memastikan keseluruhan bola keluar dari garisan permainan.

(ii)

Memastikan arah tendangan sudut, tendangan gol dan balingan bola ke dalam
padang.

(iii)

Memaklumkan pemain yang berada dalam keadaan offside.

(iv)

Membantu mengesan sebarang kesalahan atau kejadian yang berlaku di luar


pandangan pengadil utama.

b)

Pembantu
Memastikan pengadil mengawal perlawanan berdasarkan undang-undang permainan
bola sepak. Pengadil akan memberikan tanggungjawab kepada pembantu pengadil
untuk membuat laporan kepada pihak atasan apabila sesuatu keadaan itu tidak boleh
dikawal.

74

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

7. Tempoh Masa Perlawanan

a)

Tempoh Permainan
Tempoh permainan pada setiap separuh masa adalah 45 minit. Sebarang persetujuan
untuk menukar masa permainan hendaklah dibuat sebelum permainan dimulakan.

b)

Masa Rehat
Masa rehat diberikan kepada pemain selepas menamatkan separuh masa pertama.
Masa yang diberikan adalah tidak melebihi 15 minit.

c)

Masa Tambahan
Masa tambahan diberikan apabila berlaku pemberhentian masa sewaktu pertukaran
pemain,

rawatan

kepada

pemain

yang

tercedera

atau

pengadil

bertindak

mengeluarkan pemain yang cedera dari padang untuk mendapatkan rawatan.

d)

Tendangan Penalti
Apabila tendangan penalti hendak diambil atau diambil semula, tempoh masa akan
dipanjangkan sehingga tendangan penalti itu dilakukan.

e)

Pemberhentian Perlawanan
Sesuatu perlawanan yang dihentikan akan dimainkan semula melainkan peraturan
pertandingan menyatakan sebaliknya.

8. Permulaan Perlawanan

a)

Permulaan Perlawanan
Penentuan pasukan mana yang berhak sama ada untuk memilih kawasan gol atau
memulakan pertandingan dilakukan dengan melambung duit syiling. Pasukan yang
kalah lambungan syiling akan memulakan pertandingan, sekiranya pihak yang menang
memutuskan untuk memilih kawasan gol manakala pasukan yang menang lambungan
syiling akan memulakan sepakan mula pada separuh masa kedua.

b)

Sepak mula
Ia adalah kaedah untuk memulakan sesuatu perlawanan atau memulakan kembali
perlawanan pada separuh masa kedua. Selain itu, sepak mula juga dibuat selepas
jaringan gol dilakukan dan ketika permulaan di setiap separuh masa atau tambahan
masa. Jaringan yang berpunca daripada sepak mula adalah sah.

75

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

c)

Prosedur
Semua pemain mestilah berada di kawasan mereka sendiri. Semua pasukan lawan
hendaklah berada sekurang-kurangnya 9.15m (10 ela) daripada bola, semasa sepak
mula diambil, bola mestilah dalam keadaan pegun dan berada di tengah-tengah
kawasan bulatan. Selepas pengadil memberi isyarat mula, pemain tengah perlu
membuat sepakan ke hadapan untuk dihantar kepada rakan pasukannya. Pemain
yang mengambil sepakan mula tidak boleh menendang bola itu kembali sebelum ianya
disentuh oleh pemain lain. Sepakan mula akan diambil oleh pasukan lawan apabila
pasukan tersebut menjaringkan gol.

9. Bola Masuk dan Keluar

Pengadil akan menghentikan perlawanan sekiranya bola dikira keluar dari padang apabila
melintasi garisan tepi, sama ada bola meleret di atas atau di udara garisan padang (Rajah
3.15). Permainan akan diteruskan kembali dengan:
a) Lambungan bola di mana tempat terakhir bola terkeluar.
b) Lambungan bola yang terkena pengadil atau penjaga garisan semasa di dalam padang
permainan.
c) Jarak masa ketika sedang menunggu keputusan apabila berlaku pelanggaran undangundang.

Rajah 3.15: Contoh keadaan bola masuk dan bola keluar

10. Jaringan

Jaringan gol akan dikira apabila seluruh bola melepasi garisan gol di antara tiang gol dan di
bawah besi palang gol, dengan syarat pemain pasukan penyerang tidak melempar,

76

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

membawa dan menolak dengan menggunakan lengan atau tangan. Satu gol akan diperolehi
dengan setiap jaringan. Pasukan yang menjaringkan paling banyak gol akan dikira sebagai
pemenang perlawanan manakala perlawanan akan dikira seri sekiranya kedua-dua
pasukan menjaringkan jumlah gol yang sama semasa tempoh perlawanan. Rajah 3.15
menunjukkan contoh keadaan bola bagi menentukan jaringan gol.

Rajah 3.16: Contoh keadaan bola bagi menentukan jaringan gol

11. Offside

Pemain dikira berada dalam keadaan offside apabila pemain itu berada berdekatan dengan
gawang pihak lawan lebih daripada bola melainkan pemain tersebut berada di separuh
padang permainan pasukannya dan hanya terdapat sekurang-kurangnya dua pemain pihak
lawan berdekatan dengan gawang mereka bersama pemain itu sendiri (Rajah 3.17).
Sepakan percuma pula akan diberikan kepada pasukan lawan di mana offside berlaku.

Rajah 3.17: Seorang pemain berada dalam keadaan offside apabila berada di belakang
pemain pertahanan lawan sebelum bola ditendang ke arahnya

77

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

12. Kesalahan dan Kelakuan Buruk

Kesalahan berlaku dengan sengaja ataupun tidak. Pemain yang sengaja melakukan apa
sahaja kesalahan akan dihukum. Sebagai hukuman, sepakan percuma akan diberikan
kepada pasukan lawan di mana tempat kesalahan itu dilakukan. Kesalahan yang boleh
menyebabkan hukuman sepakan percuma ialah:
a)

Menendang atau cuba untuk menendang pemain pihak lawan (Rajah 3.18).

b)

Memegang pemain pihak lawan.

c)

Melompat ke atas pemain pihak lawan.

d)

Menolak pemain pihak lawan.

e)

Mengganggu pemain pihak lawan dari belakang melainkan pemain pihak lawan
menghalang pemain daripada mengambil bola.

f)

Sengaja memukul atau meludah pemain pihak lawan.

g)

Menyadung pemain pihak lawan.

h)

Mengganggu pemain pihak lawan dengan bahasa dan kelakuan yang kasar atau tidak
sopan.

i)

Membawa, menarik dan menolak ke hadapan bola dengan menggunakan lengan atau
tangan (melainkan ia dilakukan penjaga gol di dalam kawasan kotak penaltinya).

Rajah 3.18: Kesalahan menendang atau cuba untuk menendang pemain pihak lawan
13. Tendangan Percuma

Terdapat dua jenis tendangan percuma iaitu secara langsung dan tidak langsung. Jaringan
boleh dikira dengan tendangan percuma langsung manakala bagi menjaringkan gol

78

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

daripada tendangan percuma tidak langsung, bola mestilah disentuh dahulu oleh pemain
lain selepas pemain membuat tendangan percuma sebelum bola itu melepasi garisan
gawang. Pemain pertahanan mestilah berada sekurang-kurangnya 9.15m (10 ela) dari
kedudukan bola untuk membuat tendangan percuma langsung dan tidak langsung. Pemain
pertahanan boleh berada dalam jarak kurang dari 9.15m daripada bola apabila pasukan
penyerang diberi tendangan percuma tidak langsung dalam jarak 10 ela dari gawang
pasukan pertahanan.
14. Sepakan Penalti

Sepakan penalti akan diberikan sekiranya pemain melakukan kesalahan di dalam kawasan
penalti (Rajah 3.19).

Prosedur:
a) Sepakan penalti diambil 11m (12 ela) di hadapan kawasan penalti dan di tengah-tengah
gawang.
b) Semua pemain mestilah berada sekurang-kurangnya 9.15m di luar kawasan penalti
kecuali pemain yang mengambil tendangan penalti dan penjaga gol.
c) Penjaga gol perlu bersedia di tengah garisan gawang di antara tiang gol dan tidak
dibenarkan mengangkat kaki sehingga tendangan diambil.
d) Bola mestilah ditendang ke hadapan oleh pemain yang mengambil sepakan penalti dan
tidak boleh menendang bola kali kedua sehingga bola itu disentuh oleh pemain lain.

Rajah 3.19: Sepakan penalti selalunya akan memberikan jaringan

15. Balingan Masuk


Perlawanan akan dimulakan kembali dengan hantaran masuk di tempat akhir sekali bola itu
dikeluarkan apabila bola melepasi garisan tepi, sama ada bola meleret di atas padang atau

79

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

di udara. Balingan masuk akan dilakukan oleh pasukan lawan sekiranya pemain pasukan
sendiri yang menyebabkan bola terkeluar.

Prosedur:
a) Bola hendaklah dipegang dengan kedua-dua belah tangan dari bahagian belakang
kepala.
b) Pembaling bola mestilah menghadap padang dan kaki hendaklah menyentuh garisan
atau di luar garisan.
c) Pembaling bola tidak boleh menyentuh bola sehinggalah bola disentuh oleh pemain lain.
d) Jaringan gol daripada balingan bola yang keluar tidak boleh diambil dikira.

16. Tendangan Gol


Tendangan gol akan diberikan apabila bola yang akhir sekali disentuh oleh pemain yang
membuat hantaran, terkeluar di belakang garisan gol sama ada melalui leretan padang atau
udara.

Prosedur:
a) Bola ditendang di kawasan petak penjaga gol oleh pemain pertahanan atau pun penjaga
gol.
b) Pemain yang membuat tendangan tidak boleh menyentuh bola sehingga pemain lain
menyentuhnya.
c) Tendangan gol terus kepada penjaga gol tidak dibenarkan di kawasan penalti.
d) Semua pemain pihak lawan mesti berada di luar kotak penalti semasa tendangan gol
diambil.
e) Jaringan tidak dikira melalui tendangan gol.

17. Tendangan Sudut


Tendangan sudut diambil apabila bola yang dimainkan terkeluar atau melepasi garisan
belakang gol.

Prosedur:
a) Bola hendaklah diletakkan di kawasan lengkungan sudut pada hujung padang
bersebelahan dengan tiang bendera.
b) Tendangan hendaklah dibuat oleh pasukan lawan.

80

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

c) Pemain pertahanan mestilah berada sekurang-kurangnya 9.15m dari bola sehinggalah


tendangan sudut diambil.
d) Pemain yang membuat tendangan tidak boleh menyentuh bola sehingga pemain lain
menyentuhnya.

Dalam kumpulan, bincangkan perbezaan antara peraturan dan


undang-undang. Anda juga dikehendaki membincangkan tentang
mutu pengadilan bola sepak di dalam dan luar negara dalam
menguatkuasakan
peraturan
dan
undang-undang
sesuatu
pertandingan.

KEMAHIRAN ASAS
Kemahiran asas dalm permainan bola sepak terbahagi kepada kaedah kawalan bola,
penjagaan gawang gol dan strategi permainan bola sepak.
1. Kaedah Kawalan Bola

Tujuan seseorang pemain menguasai kemahiran mengawal bola adalah supaya bola yang
ditujukan kepadanya dapat diterima dan dikawal dengan baik seterusnya dapat melakukan
satu tindakan selanjutnya. Terdapat bahagian-bahagian badan yang boleh digunakan untuk
mengawal bola, antaranya adalah seperti berikut:

a. Hujung kaki iaitu bahagian kekura kaki, perut kaki, luar kaki dan tapak kaki (Rajah
3.20).

81

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Rajah 3.20: Kawalan Bola Menggunakan Hujung Kaki

b. Batang kaki iaitu peha dan bahagian bawah lutut (Rajah 6.2)

Rajah 3.21: Kawalan Bola Menggunakan Batang Kaki

c. Kepala

Rajah 3.22: Kawalan Bola Menggunakan Kepala

82

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

d. Dada

Rajah 3.23: Kawalan Bola Menggunakan Dada

2. Tendangan dan Hantaran

Pasukan bola sepak yang berjaya kebiasaannya memiliki pemain yang berjaya menguasai
teknik dan kemahiran tendangan dan hantaran yang baik. Kebolehan membuat sepakan
dan hantaran sangat mempengaruhi kecekapan menghantar bola dan menjaringkan gol.
Terdapat tiga kemahiran tendangan iaitu tendangan leret, tinggi dan voli.

a) Tendangan leret

Rajah 3.24: Kemahiran tendangan leret

83

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

b) Tendangan tinggi

Rajah 3.25: Kemahiran tendangan tinggi


c) Tendangan voli

Rajah 3.26: Kemahiran tendangan voli

3.

Penjagaan Gawang Gol

Peranan penjaga gol adalah sangat penting dalam satu pasukan bola sepak. Penjaga gol
merupakan pemain yang berada pada barisan belakang pasukan dan mestilah menguasai
semua jenis kemahiran. Untuk menjadi penjaga gol yang terbaik, pemain tersebut mestilah
berkebolehan menangkap, menendang, membuat hantaran, menanduk dan menggelecek
bola selain menghalang semua serangan pihak lawan yang dilakukan ke arah gawang gol.

Tugas utama penjaga gol adalah untuk mempertahankan pintu golnya supaya bola tidak
dijaringkan. Kaedah yang digunakan untuk menggagalkan sesuatu percubaan menjaringkan
gol adalah bergantung kepada pergerakan bola yang menuju ke pintu gol itu. Mengikut
peraturan permainan, seseorang penjaga gol dibenar menggunakan mana-mana bahagian
badannya untuk menahan bola semasa berada di kawasan golnya. Seorang penjaga gol

84

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

yang baik perlu mempunyai koordinasi mata dan tangan yang cekap untuk mempertahankan
pintu gol daripada dibolosi pasukan lawan.

Rajah 3.27: Kemahiran penjaga gol

Kemahiran asas menjaga gol boleh dilakukan seperti aksi berikut:


a) Menangkap tendangan bola leret, aras badan atau bola tinggi
b) Menepis bola tinggi dan sisi
c) Menumbuk bola
d) Mengecilkan sudut jaringan
e) Menyepak bola

Dalam kumpulan, bincangkan peranan jurulatih untuk meningkatkan


kemahiran
pemain-pemainnya.
Anda
juga
dikehendaki
membincangkan peranan pemain bagi meningkat kemahiran individu
mereka.

PENILAIAN KENDIRI
1. Nyatakan dengan ringkas sejarah permainan bola sepak di Malaysia.
2. Bincangkan fungsi peranan MSSD dalam membangunkan sukan bola sepak di
peringkat sekolah.
3. Senaraikan kemahiran yang terdapat dalam permainan bola sepak.
4. Fikirkan tentang ciri-ciri estetika yang terdapat dalam permainan bola sepak.
Mengapakah permainan bola sepak paling banyak mendapat sambutan di kalangan
masyarakat dunia?
5. Huraikan ciri-ciri posisi bagi setiap pemain bola sepak.
6. Apakah yang dimaksudkan dengan offside?

85

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

7. Senaraikan kesalahan dalam pemainan bola sepak yang boleh menyebabkan


advantage diberikan terhadap pasukan lawan.

RUJUKAN
Drewett, J. (2008). How to improve at soccer. New York: Crabtree Pub.
Kirkendall, D. T. (2011). Soccer anatomy. Champaign, IL: Human Kinetics.
Klaus, B., Gerards, H.W. & Wallraff, J. (2006). Soccer training for goalkeepers. Qxford:
Meyer & Meyer Sport.
Junaidah Salehudin (2009). Bola sepak. Selangor: Karisma Pub.
Persatuan Bola Sepak Malaysia. Diperolehi http://www.fam.org.my/
Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah (1992). Bolasepak Malaysia cabaran dan masa
depan. Kuala Lumpur: Ensimal (M) Sdn. Bhd.

86

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

UNIT 4 BOLA JARING


HASIL PEMBELAJARAN
1.

Mengenal pasti sejarah dan perkembangan sukan bola jaring dunia dan Malaysia.

2.

Mengenal pasti pelbagai kemahiran asas dalam sukan bola jaring.

3.

Mengaplikasikan peraturan dalam sukan bola jaring.

4.

Mengetahui dan menggunakan teknik penguasaan kemahiran asas dengan betul.

5.

Mengaplikasikan

kemahiran asas dalam sukan bola jaring sebagai pemain dan

jurulatih.

PENGENALAN DAN SEJARAH


Tahun 1981 adalah titik permulaan bagi permainan bola jaring yang telah diperkenalkan
oleh Dr James Naismith. Permainan bola keranjang merupakan sumber inspirasi Dr James
Naismith untuk mencipta permainan bola jaring. Walau bagaimanapun, permainan bola
jaring telah mengalami beberapa perubahan dari segi teknikal sehinggalah permainan ini
mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri. Antara perubahan yang dilakukan adalah saiz bola,
bulatan gol, peraturan penalti, jaringan serta bulatan logam.

Pada tahun 1960, Persekutuan Antarabangsa Persatuan Bola Jaring telah


ditubuhkan di Sri Lanka bagi mengawal permainan bola jaring di peringkat antarabangsa.
Tiga tahun kemudiannya, kejohanan bola jaring yang pertama telah diadakan di England di
mana Australia telah muncul sebagai johan. Sejak itu, kejohanan bola jaring di peringkat
antarabangsa akan diadakan setiap empat tahun sekali. Selain itu, permainan bola jaring
juga turut dipertandingkan pada sukan Komanwel di mana Kuala Lumpur telah menjadi tuan
rumah buat kali pertama penganjurannya.

87

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Rajah 4.1: Logo Persekutuan Antarabangsa Persatuan Bola Jaring

PERKEMBANGAN DI MALAYSIA
Di Malaysia, permainan bola jaring mula diperkenalkan di sekolah-sekolah oleh guru-guru
berbahasa Inggeris dan mubaligh-mubaligh yang datang mengajar di Malaysia. Sejak itu,
permainan bola jaring mula mendapat tempat di kalangan kaum wanita di Malaysia
sehinggalah tertubuhnya Persatuan Bola Jaring Malaysia (PBJM) pada tahun 1978 oleh
Almarhumah Ke Bawah DYMM Tengku Ampuan Pahang. Persatuan Bola Jaring Malaysia
dianggotai oleh 12 negeri dan tiga anggota bukan negeri iaitu Majlis Sukan Tenaga Nasional
Berhad, Majlis Sukan Tentera Diraja dan Majlis SUkan Polis Diraja. Justeru itu, PBJM juga
bergiat aktif di peringkat antarabangsa dan telah menjadi ahli Persekutuan Antarabangsa
Persatuan Bola Jaring (IFNA) sejak tahun 1982.

Di samping itu, Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia (MSSM) juga telah


ditubuhkan bagi mempromosikan permainan bola jaring di peringkat sekolah. Majlis ini juga
dipertanggungjawabkan untuk memajukan serta manaik taraf permainan bola jaring di
sekolah-sekolah di Malaysia. Sehingga kini, permainan bola jaring telah menjadi salah satu
sukan yang dipertandingkan di peringkat negeri dan kebangsaan oleh MSSM.

Rajah 4.2: Logo Persatuan Bola Jaring Malaysia

88

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Huraikan dengan ringkas sekurang-kurangnya tiga (3) faktor utama


yang dapat memajukan sukan bola jaring di Malaysia.

GELANGGANG DAN PERALATAN


1. Ukuran Gelanggang

Gelanggang bola jaring hendaklah mempunyai permukaan yang padat serta berbentuk
segiempat dan berukuran 30.5 meter (100 kaki) panjang dan 15.25 meter (50 kaki) lebar.
Garisan panjang ialah garisan tepi dan garisan pendek ialah garisan gol. Selain daripada itu,
gelanggang juga hendaklah dibahagikan kepada tiga kawasan yang sama besar iaitu satu
kawasan tengah dan dua kawasan Gol di mana garisan sempadan yang merentasi
gelanggang selari dengan garisan gol.

Di tengah-tengah kawasan akan terdapat satu bulatan kecil yang dinamakan bulatan
tengah di mana garis pusatnya berukuran 0.9 meter (3 kaki). Separuh bulatan dengan jejari
berukuran 4.9 meter (16 kaki) ditanda di kedua-dua kawasan gol dengan bahagian
tengahnya terletak ditengah garisan gol. Di sekeliling gelanggang serta kawasan-kawasan
yang terdapat di dalamnya dipisahkan dengan garisan yang lebarnya 50 mm (2 inci).

Rajah 4.3: Gelanggang Bola Jaring


(b)

Jenis-jenis Gelanggang Bola Jaring

89

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Gelanggang bola jaring terdiri daripada kawasan padang yang berumput atau pun kawasan
gelanggang yang bersimen atau berlantai parkey.
i) Gelanggang Rumput
Permukaan rumput hendaklah rata dan bersih. Pastikan tiada batu, pasir, kaca dan
sebagainya pada permukaan tersebut.

Rajah 4.4: Gelanggang rumput


ii) Gelanggang indoor
Jika perlawanan diadakan di dalam dewan atau tempat tertutup, gelanggang itu
hendaklah bebas daripada sebarang halangan yang boleh mengganggu perjalanan
permainan ini. Pemasangan lampu yang cukup terang hendaklah dipastikan untuk
gelanggang tertutup. Bagi pertandingan di peringkat antarabangsa yang diadakan di
dewan tertutup, permukaan gelanggangnya hendaklah diperbuat daripada jenis kayu
yang menganjal (sprung wooden floor).

Rajah 4.5: Gelanggang indoor

90

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

2. Tiang Gol

Tiang gol hendaklah tegak dan tingginya 3.05 meter (10 kaki) diletakkan atau dipasang di
tengah setiap garisan gol. Satu gegelang logam dengan bahagian dalamnya berdiameter
380 mm (15 inci) hendaklah dipasang terkeluar 150 mm (6 inci) dari hujung tiang. Manakala
bahagian yang terkeluar itu hendaklah berukuran 150 mm (6 inci) antara puncak tiang dan
bahagian gegelang yang terdekat dengannya. Gegelang hendaklah dibuat daripada keluli
berdiameter 15 mm (5/8 inci) dan dipasang dengan jaring yang dapat dilihat dengan jelas
dan terbuka dikedua-dua hujungnya. Tiang gol perlu dibalut bermula daripada bahagian
dasar tiang sehingga meliputi keseluruhan tiang tersebut. Tebal balutan hendaklah tidak
melebihi 50 mm (2 inci). Tiang gol hendaklah dipacak ke dalam tanah bagi gelanggang
padang dan dimasukkan ke bawah lantai bagi gelanggang indoor.

Rajah 4.6: Tiang gol bola jaring.

Huraikan dengan ringkas kelebihan setiap gelanggang bola jaring.

91

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

3. Bola Perlawanan

Bola merupakan alatan terpenting dalam sukan bola jaring oleh itu bola ini mesti diiktiraf
oleh Persatuan Bola Jaring Antarabangsa. Bola yang digunakan umumnya mempunyai saiz
yang sama dengan bola untuk permainan bola sepak.
diperbuat daripada getah, tetapi

bola kulit

Walaupun kebanyakan bola

atau bahan lain

yang

serupa boleh

digunakan. Bola hendaklah mempunyai ukuran seperti berikut; berat 400g hingga 450g,
lilitan 690mm sehingga 710mm dan bersaiz 5.

Rajah 4.7: Bola


4. Jersi dan kasut

Pakaian yang dipakai dalam permainan bola jaring terdiri daripada baju-T, seluar sukan atau
skirt khas, kasut dan stoking. Pakaian haruslah seragam untuk sesebuah pasukan. Selain
itu, pemain juga dikehendaki memakai pakaian (bib)) berhuruf yang menunjukkan posisi
setiap pemain. Huruf-huruf ini hendaklah jelas pada bahagian hadapan dan belakang,
dengan ukuran setebal 15 cm (16 inci) menegak.

Rajah 4.8: Pakaian dan kasut di dalam sukan bola jaring

92

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

5. Posisi Pemain dan Kawasan Bermain

Setiap pasukan diwakili oleh sepuluh orang pemain, tetapi hanya tujuh orang pemain yang
akan dibenarkan berada di dalam gelanggang pada satu perlawanan. Seorang pemain akan
berperanan sebagai pemain tengah (C). Pemain tengah berfungsi sebagai perantara
kepada pemain-pemain penyerang dan pertahanan.
a. Kumpulan penyerang pula terdiri daripada tiga pemain iaitu :

Penjaring gol (GS)

Penyerang gol (GA)

Penyerang sayap (WA)

b. Barisan pertahanan pula terdiri daripada tiga pemain juga iaitu :

Penjaga gol (GK)

Pengadang gol (GD)

Pengadang sayap (WD)

Posisi pemain amat penting kerana ini menentukan di kawasan mana mereka boleh
bergerak. Jika pemain berada di posisi yang salah atau berada di kawasan bermain yang
tidak dibenarkan maka hantaran percuma akan diberikan kepada pihak lawan.

Rajah 4.9: Posisi pemain

93

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

c. Penjaring gol (GS)


Penjaring gol merupakan penjaring utama dalam sesebuah pasukan.
Beliau perlu kreatif dalam mencari ruang untuk mendapatkan bola serta
perlu mempelbagaikan sudut jaringan dan bersedia mengambil kembali
bola yang tidak dapat dijaringkan. Kawasan bermainnya adalah 1 dan 2.

d. Penyerang gol (GA)

Penyerang gol merupakan penjaring kedua dalam pasukan. Pemain ini


mempunyai skil menjaring yang tinggi dan mampu membuat serangan
dalam kawasan gol. Pemain juga biasanya merupakan pemain yang
serba boleh dan boleh menyerang pada bila-bila masa. Kawasan
bermainnya adalah 1, 2 dan 3.
e. Penyerang sayap (WA)

Penyerang sayap ialah pemain yang mampu membaca pergerakan


lawan dan mempunyai ketepatan hantaran yang baik. Kemahiran ini
penting untuk memberi input yang baik kepada penjaring. Beliau juga
perlu menzahirkan ketangkasan, kepantasan dan ketepatan hantaran
supaya bola dapat sampai ke tangan penjaring. Kawasan bermainnya
adalah 2 dan 3.
f.

Pemain tengah (C)

Lebih dikenali sebagai racehorse.

Ini kerana seorang pemain yang

memegang posisi C perlu mempunyai daya tahan kardiovaskular dan


kepantasan berlari sepanjang masa permainan.

Beliau mempunyai

keseimbangan dalam serangan dan mempunyai kemahiran dan


ketepatan hantaran yang tinggi. Selain itu, beliau juga harus mencari
peluang agar bola sentiasa berada dalam pasukannya. Kawasan
bermainnya adalah 2, 3 dan 4.

94

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

g. Pengadang sayap (WD)

Pengadang

sayap

merupakan

orang

yang

penting

dalam

menghalang pasukan lawan dari memasuki kawasan gol mereka.


Beliau mestilah seorang yang pandai meramal strategi lawan agar
dapat mematahkan serangan yang dibuat

oleh pihak lawan.

Kawasan bermainnya adalah 3 dan 4.

h. Pengadang gol (GD)

Pengadang gol merupakan orang yang penting dalam menghalang


bola daripada dijaringkan oleh pihak lawan. Beliau harus bijak berfikir
untuk menghadang bola dan mematikan serangan yang dilakukan
oleh pihak lawan. Kawasan bermainnya adalah 3, 4 dan 5.

i.

Penjaga gol (GK)

Penjaga gol merupakan barisan penghalang terakhir dan amat


penting. Beliau perlu bijak mendapatkan posisi yang sesuai sekiranya
bola lantunan semula dari gegelang hendak di peroleh. Kawasan
bermainnya adalah 4 dan 5.

PERATURAN PERMAINAN
Permainan bola jaring memerlukan 7 orang pemain dengan posisi masing-masing yang
akan menghadkan pergerakan mereka daripada bermain di kawasan yang tidak dibenarkan.
Manakala, bib yang dipakai oleh pemain menandakan posisi mana yang seharusnya mereka
perlu berada dan kawasan mana mereka boleh bergerak. Melalui pemakaian bib juga dapat
membantu pengadil memastikan kedudukan pemain.

Objektif permainan adalah untuk mencatatkan jumlah mata yang lebih banyak
daripada pihak lawan untuk memenangi perlawanan. Jaringan gol dikira apabila bola melalui

95

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

gegelang gol dan masuk ke dalam jaringan lalu jatuh melepasi jaringan. Jaringan gol hanya
boleh dibuat oleh dua orang penjaring iaitu Penyerang gol (GA) dan Penjaring gol (GS) yang
telah mempunyai tugasan khas dan tidak boleh dijaringkan oleh pemain selain daripada dua
orang penjaring ini. Tiang gol pula adalah 10 kaki (3.05 meter) tingginya dan gegelung
jaringan pula mempunyai jaringan yang tergantung mengelilingi gegelung dan ini bola
kelihatan dengan jelas apabila dijaringkan. Setiap jaringan gol akan membawa 1 markah.

Keluasan padang pula ialah 100 kaki (30.5 meter) panjang dan 50 kaki (15.25) meter
lebar dan dibahagikan kepada 3 kawasan. Untuk tujuan pengadilan, pembahagian kawasan
untuk mengadili adalah kawasasn yang membahagi gelanggang antara satu kawasan
dengan kawasan yang lain. Setiap pengadil bertanggungjawab penuh untuk mengawal dan
memberi arahan terhadap permainan satu setengah gelanggang iaitu dari hujung kawasan
gol hingga separuh daripada kawasan tengah di sebelah kanannya. Kedua-dua orang
pengadil akan mengadili secara bersama untuk memastikan perjalanan permainan dalam
keadaan licin dan sempurna. Pengadil juga mesti memberikan hukuman yang jelas dan
terang atas setiap kesalahan yang dilakukan oleh pemain.

Sebelum memulakan permainan, wakil daripada kedua-dua pasukan akan diminta


untuk merebut bola yang dilambung atau toss-up bagi memilih hantaran tengah dan
kawasan jaringan mereka atau kapten kedua-dua pasukan terlebih dahulu membuat undian.
Apabila wisel dibunyikan permainan akan dimulakan dengan hantaran tengah dari bulatan
tengah. Jaringan yang dibuat akan dicatat oleh pencatat. Penjaga masa mempunyai tugas
penting dalam menentukan masa rehat atau tamatnya waktu bermain. Terdapat 4 sukuan
bermain dan kadangkala mengikut masa yang ditetapkan oleh penganjur kejohanan.

96

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Jadual 4.1: Undang-undang dalam sukan bola Jaring

Bilangan pemain

Setiap pasukan terdiri 7 pemain.

Tempoh permainan

Terdapat dua bahagian iaitu selama 20 minit setiap separuh masa


dengan masa rehat 5 minit. Kemudian pasukan akan bertukar
kawasan gol pada akhir separuh masa.

Pengadil

Permainan diadili oleh 2 orang pengadil.

Memulakan permainan

Hantaran tengah diambil secara bergilir-gilir selepas setiap


jaringan gol. Permainan dimulakan selepas setiap jaringan gol

Gerak kaki

Pemain tidak dibenarkan mengheret atau mengerakkan kaki


semasa mendarat.

Held ball

Pemain tidak dibenarkan memegang bola lebih dari 3 saat.

Lebih kawasan

Bola tidak boleh hantar lebih daripada keseluruhan satu kawasan


tanpa disentuh atau ditangkap terlebih dahlu oleh pemain yang
dibenarkan.

Off side

Pemain dengan atau tanpa bola dianggap keluar kawasan jika


memasuki mana-mana kawasan selain daripada kawasan
bermainya.

Halangan

Pemain tidak dibenarkan menghalang pihak lawan dengan


sentuhan tangan.

Sentuhan

Pemain tidak dibenarkan sama sekali melakukan sentuhan dengan


pemain lawan, sama ada secara sengaja atau tidak sengaja.

Memainkan semula

Apabila menerima bola di mana bola telah dimiliki sepenuhnya,

Replay

bola terjatuh dan mengambilnya semula. Situasi ini dipanggil


replay.

Kini bola jaring juga turut dimainkan oleh golongan lelaki. Nyatakan
dengan contoh yang relevan salah satu peraturan yang boleh
diubahsuai oleh pihak penganjur sesuatu kejohanan bola jaring agar
bersesuaian dengan pemain.
lelaki.

97

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN


Terdapat lima kemahiran asas yang utama dalam permainan bola jaring iaitu gerak kaki,
hantaran, menghadang, menjaring dan menjaga gol.

1. Gerak kaki

Dalam sukan bola jaring, pemain banyak menggunakan pergerakan kaki untuk bertindak.
Kedudukan badan untuk membuat hantaran atau menerima bola, kebolehan untuk berhenti,
menukarkan arah pergerakan, membebaskan diri daripada kawalan lawan, membuat
halangan, pelbagai gerakan pertahanan serta teknik dan kemahiran membuat jaringan,
semuanya bergantung kepada gerak kaki yang kukuh dan serba boleh. Gerak kaki yang
baik dan meyakinkan, sudah tentu akan menjamin keberkesanan permainan. Hasilnya
permainan

yang

baik

dan

bermutu

dapat

dibuktikan.

Pemain mungkin

mampu

mempamerkan penguasaan yang baik dalam kemahiran asas yang lain seperti menghantar
dan menerima hantaran, tetapi dia tidak akan menjadi pemain yang baik dan berjaya
sekiranya dia tidak menunjukkan gerak kaki yang baik, kemas dan licin.

Pemain bola jaring dikehendaki bergerak di sekitar kawasan permainan sepanjang


permainan. Pemain akan bergerak secara pantas di dalam ruang yang terhad. Mereka akan
berlari untuk bergerak, sama ada bentuk melonjak bagi mendapatkan bola, ataupun berhenti
dengan menukar arah, berhenti daripada menangkap bola dan mengelakkan kaki daripada
menyentuh garisan. Ini bermakna pemain perlu menggunakan gerak kaki untuk setiap
pergerakan dalam permianan. Berikut adalah beberapa peringkat gerak kaki yang dapat
membantu pemain melakukan pergerakan selanjutnya dalam permainan bola jaring:

a) Imbangan Badan
Faktor penentu kepada gerak kaki yang berkesan ialah keseimbangan badan. Bagi
mendapatkan gerak kai yang baik, pemain hendaklah memastikan supaya badan
diimbangkan di atas kaki iaitu pada bebola kaki, lutut serta pergelangan kaki, sambil
kaki dibuka seluas bahu dan bersedia untuk bergerak ke mana-mana arah. Apabila
badan pemain dapat diseimbangkan, pemain tidak menghadapi kesukaran dalam
gerak kaki.

98

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

b) Corak Langkahan
Panjang langkah seseorang pemain semasa bergerak untuk menerima hantaran,
atau balingan adalah penting. Sebarang langkah yang terlalu panjang atau terlalu
pendek akan mengganggu gerak kaki keseluruhannya. Dengan membuat langkahan
yang tidak teratur boleh menjejaskan keseimbangan badan juga. Bagi mendapatkan
bola, pemain harus melompat, terutamanya jika pemain lawan tinggi. Bagi membuat
lompatan, pemain akan mempercepatkan lariannya serta memendekkan langkah
bagi memastikan berat badan tertumpu kepada bahagian belakang tumit yang
kemudian akan melompat. Lutut hendaklah dibengkokkan sedikit dan diikuti dengan
satu tolakan kuat daripada gelanggang oleh keseluruhan badan, terutamanya
kepala, yang dibantu oleh ayunan tangan untuk menghulur tangan menyambut bola.

c) Lonjakan
Lonjakan ialah gerakan menolak badan dari tanah ke udara untuk mendapatkan bola
yang ketinggiannya melebihi pemain. Oleh itu pemain digalakkan melompat untuk
mendapatkan bola. Semua pergerakan ini memerlukan tindakan gerak kaki yang jitu.
Menerusi gerakan melompat dan melonjak ini, pemain akan dapat menentukan kaki
yang akan digunakan untuk melonjak. Begitu juga dengan kaki yang mendarat yang
sesuai lagi berfaedah bagi mendapatkan pendaratan yang seimbang, dan
pengawalan badan yang baik.

Rajah 4.10: Gerak kaki

d) Pendaratan
Pemain yang mampu melakukan lonjakan atau lompatan yang baik mudah membuat
pendaratan tanpa sebarang masalah. Lompatan atau lonjakan dilakukan sekiranya
berat badan ditumpukan pada kaki yang mendarat dan kaki juga pantas mengubah
kedudukan. Sebaiknya kaki yang hendak mendarat perlulah dibengkokkan lutut,

99

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

yakni sebaik sahaja kaki mencecah tanah. Ini penting bagi mengelakkan pendaratan
yang kurang sempurna yang tentunya akan menjejaskan keseimbangan pemain.

e) Menukar Arah
Pemain yang bijak akan berusaha menukar arah dari semasa ke semasa, sebolehbolehnya tanpa dapat dibaca atau diagak oleh lawan. Semasa membuat perubahan
arah ini, pemain hendaklah memastikan beratnya terletak pada kaki yang akan
mencengkam gelanggang yang dapat menahan momentum ke depan. Pemain
kemudian akan melakukan tolakan yang agak kuat dengan kaki kanan ke arah
pergerakan baru dengan menukarkan berat badan ke sisi kakikanan itu.

f)

Larian Pecut
Pemain bola jaring banyak melakukan larian pecut yang pendek. Bagi melakukan
larian pecut pemain perlu menumpukan berat badan ke atas bebola kaki. Badan
hendaklah membongkok sedikit dan berada pada kedudukan bersedia untuk
melakukan tolakan kuat ke arah yang dikehendaki. Pemain dikatakan berada dalam
kedudukan yang lebih bersedia untuk melakukan sebarang bentuk pergerakan jika
dia berlari dengan langkah yang pendek serta berat badannya pada kaki, sementara
lutut dibengkokkan.

g) Membuat Putaran (pivot)


Pemain dibenarkan membuat satu putaran badan apabila dia hendak memusing
untuk menghantar bola. Semasa membuat putaran, pemain hendaklah memastikan
bebola kaki yang akan mendarat akan terus berada diatas tanah. Sementara kaki
yang satu lagi menggerakkan badan dengan tolakan yang pendek serta mengarah
kedudukan yang dikehendaki. Pemain sebaliknya hendaklah membuat putaran
badan ke arah yang terlebih dahulu dipandang. Manakala kedua-kedua belah kaki
mesti menunjukkan arah yang bola akan dihantar. Sekiranya gerakan ini dilakukan
dengan pantas dan tiba-tiba, memutarkan badan mungkin menjadi cara yang amat
berkesan untuk mengelakkan pemain lawan yang mungkin akan cuba menghalang
pemain yang mempunyai bola daripada membuat balingan atau hantaran.

Walaupun kemahiran gerak kaki merupakan kemahiran asas yang terpenting dalam
permainan bola jaring, tetapi ada kalanya pemain gagal melakukannya dengan baik. Ini
sudah tentu akan menjejaskan gerakan selanjutnya, malah sering pula dipersalahkan oleh
pengadil. Lazimnya terdapat beberapa kelemahan yang sering berlaku dalam gerak kaki
pemain.

100

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Kelemahan:

Pemain tidak dapat membuat larian mengikut kelajuan yang dikehendaki.

Pemain tidak dapat menguasai lompatan dan pendaratan dengan baik.

Pemain gagal membuat lompatan mengikut ketinggian yang sepatutnya.

Pemain tidak dapat mengawal keseimbangan badan semasa mendarat.

2. Hantaran

Terdapat pelbagai teknik hantaran dalam sukan bola jaring seperti hantaran aras dada,
kepala, lantun, sisi dan sebagainya. Pemain perlulah cekap dalam membuat hantaran dan
menerima hantaran tersebut. Sekiranya pemain cekap dengan teknik tersebut, pihak lawan
sukar untuk menepis dan merebut hantaran bola anda.
a. Hantaran Aras Dada

Kemahiran asas hantaran aras dada amat penting diketahui dan dilakukan oleh
setiap pemain dalam permainan bola jaring ini kerana banyak kelebihan dan
kepentingan yang akan diperolehi oleh setiap pemain jika dapat menguasai teknik
hantaran ini. Hantaran aras dada ini dilakukan secara menolak bola dari paras dada
dan menuju terus ke penerima rakan sepasukan. Hantaran paras dada ini juga
merupakan satu hantaran yang kuat, cepat dan pantas kerana pemain perlu
menghantar bola sesuai dengan jarak di antara penerima. Hantaran ini sangat sesuai
ketika permainan yang pantas kerana ianya memerlukan tindakan yang segera.
Antara kepentingan hantaran bola aras dada dalam bola jaring ini ialah:

Hantaran bola dapat dihantar dengan cepat dan tepat.

Mengelakkan bola daripada mudah dirampas oleh pihak lawan.

Dapat mengimbangkan badan ketika melakukan hantaran bola.

Dapat merancang strategi permainan dengan baik.

Mempertahankan hantaran bola daripada serangan pihak lawan.

Manakala antara kelemahan hantaran aras dada adalah seperti berikut:

Merugikan masa kerana kebiasaannya, hantaran aras dada ini dilakukan


pada jarak yang dekat dan akan menyebabkan banyak masa membazir
ketika hantaran dilakukan sebelum bola dapat dijaringkan.

Memerlukan tenaga dan daya yang lebih ketika membuat hantaran aras dada

101

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

pada jarak yang jauh.

Pihak lawan boleh merampas bola ketika melakukan hantaran pada jarak
yang dekat jika daya yang digunakan terlalu sedikit.

Jika pemain tidak berada dalam keadaan yang seimbang, hantaran tidak
dapat dihantar tepat pada sasaran.

Pergelangan tangan pemain mungkin akan mudah tercedera sekiranya tiada


kekuatan tangan ketika membuat hantaran kepada rakan sepasukan.

Sekiranya pemain tidak mempunyai koordinasi mata dan tangan dengan


baik, pihak lawan akan dapat membaca dan mengetahui teknik hantaran
yang akan dilakukan.

Jika bola dihantar terlalu laju pada jarak yang dekat, kemungkinan bola akan
terlucut dari tangan rakan sepasukan kerana hantaran terlalu cepat.

Pihak lawan dapat pintas bola ketika bola dihantar kepada rakan sepasukan
jika hantaran yang dilakukan tidak sampai pada sasaran.

Rajah 4.11
b. Hantaran Aras Bahu

Semasa membuat lakuan, kaki hendaklah dibuka seluas bahu dan semasa
membuat balingan, tangan kanan dihayun ke belakang. Tolak bola dengan
menggunakan pergelangan tangan dalam pada masa yang sama tukar berat
badan dari kaki belakang ke kaki hadapan. Terdapat beberapa kelebihan dengan
menggunakan teknik ini, antaranya:

Balingan sisi merupakan salah satu strategi untuk mengelirukan pihak


lawan.

Dapat membuat balingan secara pantas.

Menyukarkan pihak lawan untuk menangkap bola.

102

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Manakala kekurangan di dalam teknik ini adalah :

Kadang kala penerima bola sukar menerima bola yang diberikan.

Tekinik ini jarang digunakan kerana balingan kurang tepat.

Mudah untuk mendapat kecederaan pada pinggang sekiranya pemain


tidak membuat renggangan dengan betul.

c. Hantaran Atas Kepala

Hantaran ini dilakukan dengan melepasi kepala pemain yang membuat hantaran.
Ia sesuai diaplikasikan untuk menghantar bola yang jauh dan tinggi kepada
rakan. Bola diletakkan di tapak tangan untuk membuat hantaran. Kemudian,
tangan yang akan membuat hantaran ditarik dan meninggi ke belakang dan
tangan dibengkokkan ke siku. Salah satu kaki diletakkan ke hadapan. Semasa
hantarn dilepaskan bebanan berat badan perlulah dipindahkan ke kaki yang satu
lagi bagi mengikut lajakkan. Antara kelebihan hantaran ini ialah:

Hantaran ini amat penting sekiranya pasukan lawan mempunyai barisan


pertahanan yang kukuh. Apabila pemain mengangkat bola tinggi di atas
kepala, ia akan memudahkan pemain melepaskan bola tersebut.

Pemain mempunyai kepelbagaian yang lebih dengan hantaran ini, sama


ada hantaran singkat yang lembut dan tepat atau hantaran jauh yang
kuat.

Kekurangan hantaran ini adalah:

Mudah ditangkis oleh pihak lawan.

Sukar menangkap jika bola yang dihantar terlalu tinggi.

Pihak lawan mudah membuat serangan dari atas.

d. Hantaran Lob

Hantaran lob merupakan hantaran satu tangan yang tinggi yang memerlukan
kawalan jari yang baik untuk mengarahkan bola tepat ke sasaran. Dimulakan
dengan bola di jari-jari tangan balingan pada aras bahu dengan siku
dibengkokkan dan tangan balingan di bawah bola. Tangan balingan sepatutnya
menjangkau dalam satu garisan lurus ke atas, di mana anda akan melepaskan
bola pada jangkauan penuh bagi mendapatkan layangan yang maksimum. Bola

103

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

dilontar dalam bentuk lengkungan bagi melepasi jangkaun pemain lawan.


Kemudian ikut lajak dengan pergelangan tangan dan jari-jari. Kepentingan teknik
hantaran ini ialah:

Dapat memhantar bola dengan jarak jauh dan dekat.

Hantaran bola yang tinggi dapat menghalang pihak lawan daripada


menangkap bola.

Hantaran lob digunakan ketika musuh berada berhampiran dengan


penerima.

Manakala kekurangan teknik ini adalah:

Hantaran lob yang terlalu tinggi dan kuat akan menyebabkan bola
terlepas daripada tangkapan rakan penerima. Berbanding dengan
hantaran paras dada hantaran yang rendah, cepat dan tepat diterima oleh
penerima.

Hantaran lob lebih perlahan daripada hantaran aras kepala.

Rajah 4.12: Hantaran lob


e. Hantaran Lantun

Hantaran lantun sering digunakan apabila terdapat ramai pemain berkumpul di


satu-satu kawasan gelanggang, terutamanya apabila hampir dengan kawasan
jaringan. Hantaran ini rendah sahaja dan dilakukan apabila pemain lawan lebih
tinggi daripada pemain yang membuat atau menerima hantaran. Hantaran
lantun boleh dibaling dengan satu atau dua tangan tetapi selalunya dengan

104

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

menggunakan kedua belah tangan agar balingan bola mejadi lebih stabil, cepat
dan tepat. Teknik hantaran ini mudah sahaja, bawa bola ke arah dada sambil
kaki dibuka seluas bahu. Kemudian, pemain melangkah setapak ke hadapan,
lalu menolak bola ke lantai agar bola dilantun ke arah rakan untuk disambut.
Sekiranya anda ingin menggunakan sebelah tangan, gerakannya sama seperti
hantaran bahu, tetapi pemain hendaklah merendahkan badan dengan cara
membengkokkan sedikit lutut. Tujuannya adalah untuk menghantar bola ke
bawah atau ke sebelah/sisi lawan.

Rajah 4.13: Hantaran lantun

Antara kepentingan hantaran ini adalah:

Berani serta mempunyai gerak balas yang pantas dan konsentrasi yang
baik.

Mengelirukan pihak lawan.

Merancang benteng pertahanan.

Merancang serangan balas.

Sentiasa mengikut pergerakan bola.

Manakala kekurangannya adalah:

Melakukan kekasaran kepada pihak lawan semasa bertahan.

Mudah disekat oleh pihak lawan yang bertindak pantas.

Mudah terkena kaki.

Bola yang melantun tinggi akan memudahkan pihak lawan untuk


memintas.

Hantaran tidak sampai pada sasaran.

Hantaran dua tangan anda tersasar kiri atau kanan.

105

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

3. MENGHADANG

Apabila menyerang, pemain mestilah pantas mengatasi lawannya dan bergerak mencari
ruang kosong untuk menerima hantaran. Pemain boleh mengelakkan atau melepaskan diri
daripada kawalan pasukan lawan dengan mengelak, melompat atau menukar haluan
semasa berlari. Manakala, sewaktu bertahan, pemain hendaklah menghalang pasukan
lawan daripada membuat hantaran atau jaringan. Sebagai pasukan yang membuat
pertahanan, setiap pemain akan mengawal lawan masing-masing dan seboleh-bolehnya
cuba untuk merampas semula penguasaan bola. Lazimnya, kawalan dilakukan secara satu
lawan satu di mana setiap pemain akan mengawal lawannya sepanjang permainan

Selain itu, penjaga gol serta pengadang gol juga perlu memainkan peranan yang
penting dalam menghalang jaringan gol pihak lawan. Mereka perlu membuat halangan di
dalam kawasan jaringan iaitu di dalam kawasan D. Jarak halangan perlulah 3 kaki agar tidak
terlalu hampir dengan pihak lawan. Ini kerana sekiranya anda terlalu hampir dengan pihak
lawan, anda telah melakukan kesalahan halangan dekat dan sekaligus memberikan peluang
kepada lawan.

Rajah 4.14: Teknik menghadang


4. MENJARINGKAN GOL

Jaringan dikira masuk apabila bola memasuki lilitan jaringan. Terdapat beberapa cara
jaringan yang boleh dilakukan. Antaranya ialah jaringan statik sebelah tangan, jaringan
sambil melompat dan jaringan sambil berlari (1 langkah).

Teknik menjaring pada asasnya memerlukan penjaring berdiri stabil dengan kaki
dominan di hadapan. Kemudian, letakkan bola di atas bebola tapak tangan dan buka jemari.
Bola diangkat tinggi dari aras kepala dengan ditampung sebelah tangan lagi dan bawa ke

106

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

hadapan sedikit. Manakala badan direndahkan serta lutut dan siku dibengkokkan. Akhir
sekali bola dilepaskan dari tangan dengan pergelangan tangan ke arah sasaran.

Sekiranya penjaring terlalu hampir atau jauh dari tiang gol, penjaring boleh membuat
satu langkah ke belakang atau ke hadapan dengan syarat kaki hanya satu kaki yang
menyentuh gelanggang.

Rajah 4.15: Teknik menjaring

RUMUSAN
Setiap pemain bola jaring haruslah menguasai setiap teknik dalam sukan bola jaring dengan
baik bagi menjamin kemengan permainan yang ditandinginya. Selain itu, pemahaman
tentang peraturan serta undang-undang permainan juga perlu dititikberatkan agar kesalahan
dapat dielakkan. Maklumat-maklumat yang diberikan diharapkan dapat membantu pelajar
memahami asas sukan bola jaring.

PENILAIAN KENDIRI
1. Nyatakan dengan ringkas sejarah bola jaring di Malaysia.
2. Bincangkan

fungsi

peranan

Majlis

Sukan

Sekolah

Daerah

(MSSD)

membangunkan sukan bola jaring di peringkat sekolah.


3. Nyatakan 3 kesalahan utama dalam sukan bola jaring.
4. Apakah perkara yang diperiksa oleh pengadil sebelum memulakan permainan?

dalam

107

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

5. Senaraikan jenis-jenis hantaran dan pilih dua teknik hantaran yang disenaraikan untuk
dihuraikan.
6. Nyatakan kepentingan gerak kaki dalam sukan bola jaring.
7. Nyatakan peranan dan kawasan setiap pemain dalam sukan bola jaring.
8. Sekiranya pemain memegang bola lebih daripada 3 saat apakah yang bakal berlaku.
9. Bagaimanakah pemain dapat mengelakkan kesalahan halangan dekat.
10. Senaraikan isyarat tangan pengadil di dalam sukan bola jaring.

RUJUKAN
Rozita Abdul Latiff.(2006). Drill Bola Jaring Asas, Pertengahan Dan Mahir. Shah Alam.:
Karisma Publication
Ellis, L. (2005). Netball Heroes. Crows Nest, London : Frances Lincoln.
Woodland, J. (2006). The Netball Handbook. Champaign, IL: Human Kinetics.
Storey, R. (2007). Know Your Sport: Netball. London: Franklin Watts.
Navin, A. & Hickey, J. (2008). Netball Skills, Techniques, Tactics. Wiltshire: Crowood Press
LTD
Persatuan Bola Jaring Malaysia (2001). Undang-Undang Rasmi Bola Jaring. Kuala Lumpur,
Persatuan Bola Jaring Malaysia.

108

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

UNIT 5 BOLA BALING

HASIL PEMBELAJARAN
1.

Mengenal pasti sejarah dan perkembangan permainan bola baling dunia dan Malaysia.

2.

Mengaplikasikan peraturan permainan dalam bola baling.

3.

Mengetahui dan menggunakan teknik-teknik penguasaan kemahiran asas dengan


betul.

4.

Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan bola baling sebagai pemain dan
jurulatih.

PENGENALAN DAN SEJARAH


Permainan bola baling merupakan satu permainan berpasukan bagi kedua-dua kategori,
lelaki dan perempuan dengan 12 orang pemain. Permainan ini berasal dari Eropah sejak
kurun ke-6 lagi. Ianya bermula dengan pelbagai nama seperti urania pada Zaman Kerajaan
Greek, harpaston pada Zaman Kerajaan Rom, haandbold di Denmark, hazena di negara
Bohemia dan Czechoslovakia serta torball di Jerman. Perkembangan

permainan bola

baling dari aspek kawasan permainan, bilangan pemain, saiz gol, kawasan gol, peraturan
dan undang-undang permainan telah menjadikan permainan bola baling sangat popular
sehinggalah International Amateur Handball Federation (IAHF) ditubuhkan pada tahun 1928
di Amsterdam. Pada tahun 1936, bola baling telah dipertandingkan buat kali pertamanya di
sukan Olimpik di Berlin. Lanjutan daripada kemajuan ini, pada tahun 1946 International
Handball Federation (IHF) telah ditubuhkan di Copenhagen, Denmark. Penubuhan IHF telah
membawa hala tuju yang baru dalam evolusi sukan bola baling.

Pelbagai Perubahan dari segi peraturan telah dilakukan bagi membolehkan sukan ini
kekal dan terus maju. Di antaranya ialah perubahan tempat permainan di mana sukan ini
mula dimainkan dalam dewan. Bola baling dewan menjadi lebih popular berbanding bola
baling padang kerana ia dapat dimainkan dengan pantas dan boleh main pada bila-bila
masa, siang atau malam tanpa gangguan cuaca. Di samping itu, pelbagai pergerakan serta

109

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

kemahiran dapat dilakukan dengan lebih berkesan. Sejak tahun 1966, IHF hanya
menganjurkan kejohanan tertutup di dalam dewan sahaja dan ini menyebabkan permainan
bola baling dewan menjadi semakin berkembang dan maju. Pada tahun 1972, selepas 36
tahun buat kali kedua bola baling lelaki telah diperkenalkan di sukan Olimpik Munich.
Manakala acara bola baling wanita telah diperkenalkan di sukan Olimpik Montreal pada
tahun 1976. Sejak itu permainan bola baling mula dipertandingkan pada setiap Sukan
Olimpik yang diadakan.

PERKEMBANGAN DI MALAYSIA
Permainan bola baling telah diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1976, oleh Encik Lim
Hock Han, bekas Pengarah Unit Sukan Universiti Malaya. Beliau telah menghadiri Sukan
Olimpik pada tahun 1976 di Montreal dan membawa balik rakaman permainan bola baling
dari Temasya Sukan Olimpik itu. Permainan bola baling telah diperkenalkan kepada
sekumpulan guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan di negeri Selangor dan Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur supaya diajar sebagai salah satu aktiviti permainan di sekolah.
Pada tahun 1978, kursus pengadil bola baling yang pertama diadakan untuk 60 orang guru
seluruh Malaysia di Selangor. Pada tahun yang sama juga, permainan bola baling telah
diadakan di Stadium Negara sebagai acara pertunjukan dalam Majlis Anugerah
Olahragawan dan Olahragawati Kebangsaan.

Pada tahun 1978 satu jawatankuasa kerja bola baling telah ditubuhkan di bawah Unit
Pendidikan Jasmani dan Sukan, Kementerian Pendidikan. Sejak itu kursus-kursus
pengenalan asas permainan, pengadilan dan kejurulatihan telah diadakan untuk guru-guru
sekolah supaya permainan ini diperkenalkan kepada pelajar sekolah. Satu jawatankuasa
penaja telah dibentuk untuk penubuhan Persatuan Bola Baling Negeri Selangor dan Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur pada tahun 1979 dan persatuan ini telah didaftarkan secara
rasminya pada 11 September 1982. Kejohanan Bola Baling peringkat kebangsaan yang
pertama telah diadakan di padang SMK Sri Aman, Petaling Jaya, Selangor pada 7 Disember
1985. Pada tahun 1987 pula, permainan ini telah menjadi acara sukan tahunan Majlis Sukan
Sekolah-Sekolah Malaysia. Kejohanan yang pertama telah diadakan di Klang, Selangor bagi
kategori umur bawah 12 tahun dan 15 tahun lelaki dan perempuan. Selepas itu pelbagai
kejohanan seperti MSSN (peringkat negeri), MSSM (peringkat kebangsaan), KAGUM
(peringkat Maktab Perguruan), MASUM (peringkat universiti) dan SIKMA (Sukan Antara
Institusi Kementerian Pelajaran Malaysia) telah menjadikan pemainan bola baling sebagai
acara rasmi.

110

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Persatuan Bola Baling Malaysia (MAHF) telah ditubuhkan pada tahun 1985 dan
menjadi ahli gabungan kesatuan Bola Baling Asia Handball Federation (AHF) pada tahun
1986. Pada tahun 1990 pula, MAHF menjadi ahli gabungan Persekutuan Bola Baling
Komanwel (CHF) dan pada tahun 1994 menjadi ahli gabungan International Handball
Federation (IHF). MAHF telah menyertai Persekutuan Bola Baling Asia Tenggara (SEAHAF)
pada Mei 2004. Persekutuan Bola Baling Malaysia juga telah berdaftar dengan Pesuruhjaya
Sukan Malaysia di bawah Akta Sukan Kebangsaan 1997, pada 27 Mei 2000.

Rajah 5.1: Logo International Handball


Federation (IHF)

Rajah 5.2: Logo Persatuan Bola Baling


Malaysia (MAHF)

Huraikan dengan ringkas sekurang-kurangnya tiga (3) faktor utama


yang membawa perubahan dari segi lokasi/tempat permainan bola
baling ini.

GELANGGANG DAN PERALATAN


1. Gelanggang/padang

Gelanggang permainan berukuran 40 meter (4000 cm) panjang dan 20 meter ( 2000 cm)
lebar termasuk dua kawasan gol (Rujuk rajah 5.3). Garisan sempadan 40 meter dipanggil
garisan tepi dan garisan sempadan 20 meter dipanggil garisan gol (antara tiang gol). Di
sekeliling gelanggang juga terdapat zon keselamatan dengan ukuran l meter lebar di
sepanjang garisan tepi dan 2 meter di belakang garisan gol. Tiang gol (Rujuk rajah 5.4)

111

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

diletakkan di tengah-tengah antara garisan gol. Kawasan gol berukuran 6 meter (600 cm)
dari kawasan garisan gol. Garisan balingan percuma (garisan 9 meter) ialah garisan putusputus yang berada 3 meter di luar kawasan garisan gol. Garisan 7 meter (700 cm) ialah
garisan di luar kawasan garisan gol dan dibuat sepanjang 1 meter. Ia terletak di hadapan
tiang gol dan juga dikenali sebagai garisan penalti. Garisan penggantian pemain (Rajah 5.3)
untuk setiap pasukan terletak di antara garisan tengah dengan ukuran jarak 4.5 meter di
kawasan garisan tepi. Semua garisan dalam gelanggang perlu ditandakan secara jelas
dengan ukuran sebenar 5 cm.

Rajah 5.3 : Ukuran gelanggang permainan

2. Tiang Gol

Tiang gol perlu diletakkan di tengah-tengah garisan gol. Tiang gol terdiri daripada dua
batang tiang tegak panjangnya 3 meter dan tingginya 2 meter. Kedua-dua tiang ini
disambungkan oleh sebatang palang empat segi yang panjangnya 3.16 meter. Tiang gol
diperbuat daripada kayu atau bahan sintetik yang serupa dan dicat dengan dua warna yang
terang. Lebar kayu tiang gol dan palang ialah 8 cm. Penjuru pertemuan antara tiang gol
dengan palang harus dicat dengan warna yang sama dengan ukuran 28 cm. Di bahagian
lain tiang gol warna yang sama berukuran 20 cm. Tiang gol perlu dipasangkan dengan
jaring.

112

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Pandangan Depan

Pandangan atas

Pandangan sisi

Rajah 5.4: Ukuran tiang gol

Huraikan dengan ringkas kepentingan mengecat tiang gol di penjuru


pertemuan antara tiang gol dengan palang dengan dua warna yang
terang dan sama berukuran 28 cm.

113

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

3. Bola Perlawanan

Bola permainan ini diperbuat daripada kulit atau bahan sintetik. Biasanya, bola yang telah
diperiksa dan disahkan oleh pengadil akan disediakan bagi setiap perlawanan. Bola tidak
boleh ditukar ganti kecuali dengan sebab-sebab tertentu. Di peringkat antarabangsa, hanya
bola yang ditandakan dengan logo IHF (Kesatuan Bola Baling Antarabangsa) sahaja
dibenarkan dalam sesuatu pertandingan. Pada setiap perlawanan, diwajibkan dua biji bola
yang mempunyai spesifikasi yang ditetapkan mengikut peraturan. Bola simpanan juga mesti
diletakkan berdekatan dengan meja penjaga masa semasa perlawanan. Berat dan lilitan
bola untuk setiap kategori pemain adalah seperti berikut:

1. Lelaki dan remaja lelaki (16 tahun ke atas)


Bola saiz 3
Berat antara 426 g hingga 475 g
Lilitan antara 58 cm hingga 60 cm

2. Wanita dan remaja perempuan (14 tahun ke atas) dan remaja lelaki (12 tahun hingga 16
tahun)
Bola saiz 2
Berat antara 325 g hingga 375 g
Lilitan antara 54 cm hingga 56 cm

3. Remaja perempuan (8 tahun hingga 14 tahun) dan remaja lelaki (8 tahun hingga 12
tahun)
Bola saiz 1
Berat antara 290 g hingga 330 g
Lilitan antara 50 cm hingga 52 cm

Bola Saiz 2

Bola Saiz 3

Rajah 5.5 : Bola perlawanan untuk permainan bola baling

114

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

4. Jersi dan kasut

Setiap pemain dalam sesuatu pasukan diwajibkan untuk memakai jersi pasukan masingmasing. rekabentuk dan warna jersi mestilah jelas dan berbeza di antara setiap pasukan.
Penjaga gol setiap pasukan harus memakai warna jersi yang sama dengan pasukannya dan
berbeza dengan warna jersi penjaga gol lawan. Pemain mesti memakai nombor jersi yang
berukuran 20 cm tinggi di belakang baju dan 10 cm tinggi di bahagian hadapan baju.
Nombor yang dipakai mestilah di antara 1 hingga 20 dan warnanya pula mestilah
berlawanan dengan warna jersi supaya ia dapat dilihat dengan lebih jelas. No 1, 12 dan 16
dikhaskan untuk penjaga gol sahaja manakala nombor-nombor lain adalah untuk pemain
gelanggang. Setiap pemain mestilah memakai kasut sukan. Kasut sukan yang berpaku atau
jenis boot tidak dibenarkan.

Rajah 5.6 : Contoh jersi

Rajah 5.7 : kasut sukan

PERATURAN PERMAINAN
Permainan bola baling juga mempunyai peraturan-peraturan yang sah dan dikawal oleh
persatuan Bola Baling Malaysia. Di antara peraturan-peraturan yang asas adalah seperti
berikut.

1. Bilangan pemain

Setiap pasukan terdiri daripada 12 orang pemain. (7 orang bermain dan 5 orang
penganti/simpanan) 6 orang pemain gelanggang dan seorang penjaga gol akan berada di
dalam gelanggang. Pengganti-pengganti boleh menggantikan pemain di dalam gelanggang

115

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

pada bila-bila masa dengan syarat pemain di dalam gelanggang keluar terlebih dahulu
sebelum pemain pengganti masuk melalui garisan penggantian yang ditetapkan.
2. Tempoh Permainan

Masa pertandingan yang standard adalah seperti mana yang dinyatakan di bawah. Masa
permainan hanya akan dihentikan atas arahan pengadil. Pasukan akan bertukar gelanggang
bagi setiap separuh masa. Ada kalanya pihak penganjur kejohanan menentukan tempoh
permainan mengikut keperluan. Perubahan ini mesti dinyatakan dalam peraturan kejohanan
tersebut.

a) Lelaki dan perempuan dewasa atau yang berumur 18 tahun ke atas


o

30 minit bagi tiap-tiap satu tempoh atau separuh masa dengan 10 minit rehat
diberikan antara dua tempoh tersebut (30 : 10 : 30)

b) Lelaki dan perempuan dari peringkat umur 18 tahun ke bawah


o

20 minit bagi tiap-tiap satu tempoh atau separuh masa dengan 10 minit rehat
diberikan antara dua tempoh tersebut (20 : 10 : 20)

c) Di peringkat MSSM penetapan masa adalah seperti berikut.


o

Secara liga dan kalah mati


20 minit diberikan untuk setiap separuh masa dengan 10 minit masa
rehat.(20 :10 : 20)

d) Masa Tambahan.
o

Sekiranya keputusan seri setelah masa permainan sebenar telah tamat dan
pemenang perlu ditentukan, maka masa tambahan akan diadakan selepas
rehat 5 minit.

Masa tambahan ialah 5 minit setiap separuh masa dengan 1 minit rehat di
antaranya. Jika masih seri masa tambahan kedua akan dimainkan semula
setelah rehat 5 minit. Masa tambahan ini juga diberi 5 minit separuh masa
dengan 1 minit rehat di antaranya.

Jika masih seri juga maka pemenangnya akan ditentukan mengikut peraturan
pertandingan kejohanan berkenaan.

116

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

3. Pengadil
Seorang pengadil gelanggang dan seorang pengadil gol akan bertugas dan keputusan
mereka adalah muktamad. Pengadil-pengadil ini akan dibantu oleh seorang penjaga masa
dan seorang pencatat.

4. Permainan Pasif
Permainan PASIF bermaksud bermain tanpa mempunyai niat untuk menyerang atau
menjaringkan gol terutamanya setelah mendahului pasukan lawan. Ini merupakan satu
kesalahan.
5. Memulakan Permainan
Permainan dimulakan oleh pasukan yang memilih untuk memulakan permainan setelah
menang dalam memeting syiling oleh pengadil. Kedua-dua pasukan mestilah berada di
dalam kawasan sendiri. Pasukan lawan harus berada pada jarak 3 meter dari pemain yang
memegang bola dan pemain ini mestilah memijak garisan tengah. Permainan bermula
dengan tiupan wisel pengadil gelanggang.
6. Jaringan Gol
Gol dikira apabila keseluruhan bola melepasi garisan gol di antara dua tiang gol. Gol-gol
boleh dijaringkan dari mana-mana jenis balingan.

7. Memainkan Bola
a) Pemain dibenarkan:

b)

Mengambil 3 langkah dengan bola.

Memegang bola tidak melebihi 3 saat.

Menggelecek dengan lantunan.

Menjunam untuk mendapatkan bola.

Pemain tidak dibenarkan:


o

Membahayakan pihak lawan dengan atau tanpa bola.

Merampas, memukul, menumbuk bola dari kawalan pihak lawan.

Menyentuh bola dengan bahagian kaki bawah lutut atau kaki atau dibaling
dengan sengaja ke kaki pihak lawan.

Menyentuh bola lebih dari sekali kecuali terkena tanah, pemain lain atau
tiang gol.

117

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

8. Menghadang pihak lawan


Pemain boleh menggunakan badan untuk menghadang pihak lawan. Pemain tidak
dibenarkan menggunakan tangan atau kaki untuk merampas, memukul, meragut atau
menumbuk bola daripada kawalan pihak lawan. Pemain juga tidak dibenarkan merempuh
pemain pertahanan semasa membuat jaringan.

9. Balingan ke dalam
Balingan ini diberikan apabila bola terkeluar dari garisan tepi sama ada di tanah/lantai atau
di udara yang disentuh oleh pihak lawan. Pemain yang mengambil balingan ini mestilah
membuat balingan ke dalam dari tempat bola itu keluar dengan sekurang-kurangnya
sebelah kaki memijak garisan tepi. Pemain lawan mestilah berada pada jarak 3 meter dari
pembaling.
10. Balingan ke dalam di sudut
Balingan ini diberikan apabila bola disentuh oleh pemain pertahanan dan keluar melintasi
garisan gol. Pemain yang mengambil balingan ini mestilah berada di sudut garisan gol dan
garisan tepi dengan sekurang-kurangnya sebelah kaki memijak garisan tepi. Pemain lawan
mestilah berada pada jarak 3 meter dari pembaling.
11. Balingan Percuma
Balingan ini diberikan bagi sebarang kesalahan yang ringan. Balingan diambil dari kawasan
kejadian kecuali :
a) Apabila kesalahan berlaku di dalam kawasan 9 meter balingan dibuat di luar
garisan 9 meter. Semua pemain penyerang berada di luar garisan 9 meter sebelum
bola dimainkan.
b) Apabila berlaku kesalahan penggantian Balingan dilakukan di kawasan
penggantian atau di tempat bola dimatikan oleh pengadil semasa menyerang
(mana-mana yang memberi kelebihan kepada pihak lawan.
c) Kesalahan yang dilakukan di dalam kawasan gol balingan dibuat di luar garisan 9
meter.
d) Pemain pertahanan menghantar bola kepada penjaga gol sendiri dan bola tersebut
mati di dalam kawasan gol tanpa disentuh oleh penjaga gol. Balingan ini diambil
sekurang-kurangnya sebelah kaki memijak tanah atau gelanggang semasa membuat
balingan. Pemain lawan berada pada jarak 3 meter sebelum balingan dilakukan.

118

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

12. Balingan 7 meter (Penalti)


Balingan ini diberikan apabila Peluang keemasan menjaring gol dimusnahkan oleh pemain
pertahanan. Semua pemain mesti berada di luar garisan 9 meter. Pemain yang mengambil
balingan 7 meter ini tidak dibenarkan memijak garisan balingan semasa balingan dilakukan.
Penjaga gol boleh bergerak keluar hingga 4 meter dari garisan golnya.

13. Balingan Gol


Balingan ini diberikan apabila:
a. Bola disentuh oleh penjaga gol dan keluar melintasi garisan gol.
b. Bola dibaling keluar melalui garisan gol oleh pemain penyerang

14. Hukuman Susulan


Hukuman bagi kesalahan yang lebih serius selain daripada memberikan balingan percuma
kepada pihak lawan boleh disusuli dengan hukuman yang lebih berat. Antara hukuman
yang boleh diberikan adalah:
a.

Amaran (Kad Kuning)

b.

2 minit penggantungan

c.

Penyingkiran

d.

Pembatalan

Nyatakan dengan contoh yang relevan salah satu peraturan yang


boleh diubahsuai oleh pihak penganjur sesuatu kejohanan bola baling.

KEMAHIRAN ASAS BOLA BALING


Terdapat lima kemahiran asas yang utama dalam permainan bola baling iaitu hantaran,
kawalan, menghadang, menjaring dan menjaga gol.

1. Hantaran

Permainan ini banyak menggunakan tangan dan bola, kemahiran hantaran dan tangkapan
perlu dikuasai dengan baik. Kemahiran ini dapat dipraktikkan secara berpasangan atau

119

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

berkumpulan. Ia juga boleh digunakan dalam kemahiran menjaring. Terdapat empat prinsip
dalam teknik membaling iaitu:

Ketepatan hantaran

- tepat ke arah sasaran.

Ketepatan masa

- ketahui masa yang terbaik untuk membuat hantaran.

Sudut hantaran

- ketahui sudut yang sesuai untuk membuat hantaran


agar dapat ditangkap oleh rakan.

Berat badan

- bijak menggunakan berat badan bagi memberi


kesan dalam membuat hantaran.

a) Hantaran Bahu
Hantaran bahu ini kebiasaannya digunakan untuk membuat hantaran jauh dan
serangan secara mengejut (counter attack). Teknik hantaran bahu ini boleh
mengelirukan pihak lawan. Pemain yang dalam keadaan bersedia boleh terus
menggelecek, menjaring, menukar haluan atau memusingkan badan.

Rajah 5. 8 : Hantaran bahu


Teknik hantaran bahu:

Memegang bola dengan betul.

Tangan yang membuat hantaran ditarik meninggi ke belakang.

Lengan dibengkokkan pada siku.

Sebelah kaki berada di hadapan dalam kedudukan lurus ke hadapan, kaki


belakang berkedudukan sedikit melintang.

Tangan yang tidak memegang bola dilintangkan melintasi dada dan bahu
diturunkan sedikit.

Hantaran dibuat ketika berat badan pemain ditampung pada kaki hadapan
seperti kedudukan ikut lajak.

120

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Gerakan ketika membuat hantaran ialah pada siku, diikuti lengan depan dan
pergelangan tangan agar dapat mengawal arah tuju bola dengan lebih tepat
dan kuat.

b) Hantaran Sisi
Hantaran sisi biasanya digunakan untuk membuat hantaran jarak dekat dan pantas
Adakalanya dibuat ketika menghantar bola merentasi padang. Pemain tidak perlu
memusingkan badan dan menghadap ke arah penerima bola apabila hantaran sisi
dibuat. Teknik hantaran ini banyak melibatkan pergerakan pergelangan tangan dan
sesuai untuk pemain yang mempunyai tapak tangan yang besar.

Rajah 5.9 : Hantaran sisi

Teknik hantaran sisi:


Memegang bola menggunakan kedua-dua belah tangan dan dibawa
mengelilingi badan paras pinggang.
Lengan dikunci dan dipusingkan agar tangan melintang di sebelah kiri bola.
Bola dilepaskan dengan kuat dan pantas menggunakan pergerakan tangan.
c) Hantaran Aras Dada

Hantaran aras dada biasanya dikaitkan dengan hantaran bola dalam permainan
bola keranjang. Ia lebih sesuai untuk membuat hantaran jarak dekat pada aras dada
secara pantas dan pergerakan bola itu adalah hasil tolakan daripada jari-jemari
tangan. Tangan anda hendaklah ikut lajak (follow through) selepas membuat
hantaran. Pergerakan ini biasanya dilakukan oleh dua orang pemain yang membuat
larian pecut ketika menyerang iaitu dalam kedudukan dekat antara satu sama lain.

121

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Rajah 5.10 : Hantaran aras dada

Teknik hantaran aras dada: Bola dipegang rapat ke aras dada dengan jari terbuka dan ibu jari di belakang
bola dengan mencengkam bola itu.
Kaki dibengkokkan sedikit dan bola ditolak dengan kuat menggunakan
kekuatan tangan (flick) ke hadapan.
Pindahkan berat badan pada kaki depan.
Kedua-dua belah tangan mengikut lajak ke arah hantaran bola.
d) Hantaran Lantun

Teknik hantaran lantun digunakan untuk membuat hantaran secara mengejut. Anda
boleh membuat hantaran ini dengan menggunakan sebelah tangan atau kedua-dua
tangan. Kelemahan hantaran ini adalah bola boleh dipintas dengan mudah oleh
lawan yang bertindak pantas. Pemain baru tidak digalakkan membuat hantaran ini.

Rajah 5.11 : Hantaran lantun

Teknik hantaran lantun: Kedudukan dan pergerakan kaki sama seperti hantaran atas bahu.

122

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Jari kedua-dua belah tangan berada di belakang bola.


Bola dilantun menggunakan pergelangan tangan dari aras dada.
Tangan mengikut lajak sebaik sahaja hantaran dibuat.
e) Hantaran Lompat

Hantaran lompat adalah satu gerakan untuk mengelirukan pihak lawan. Bola akan
dilepaskan ketika lompatan dibuat kepada rakan. Biasanya apabila penyerang yang
berhasrat untuk melompat dan melakukan jaringan tetapi tiada berpeluang berbuat
demikian, dia akan membuat hantaran terus kepada rakannya supaya bola tidak
terlepas kepada pihak lawan.

Rajah 5.12 : Hantaran lompat

Teknik hantaran lompat:


Perlu melompat menggunakan kedua-dua belah kaki dengan satu daripada
kaki menolak badan ke atas.
Sebelah tangan memegang bola dengan lurus.
Hantaran mesti laju ketika lompatan dengan melepaskan bola menggunakan
tolakan pergelangan tangan.
f) Hantaran Lepas
g)
Hantaran ini dikenali juga sebagai drop pass. Biasanya dilakukan ketika pemain
bergerak ke garisan 9 meter untuk menjaringkan gol. Bola dilepaskan ke tanah atau
kepada rakannya dibelakang ketika ada halangan daripada pihak lawan.Hantaran ini
perlu dilakukan dengan pantas dan perlu persefahaman antara penghantar dengan
penerima

123

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Rajah 5.13 : Hantaran Lepas


2. Kawalan Bola

Kawalan bola yang baik dan berkesan akan menentukan kejayaan sesuatu pasukan dalam
mana-mana permainan yang menggunakan bola. Kawalan bola semasa tangkapan dan
menggelecek amat penting dalam permainan ini. Seorang pemain yang mahir perlu
menguasai kemahiran kawalan bola yang baik supaya dapat membuat hantaran dan
menerima bola dengan tepat.
3. Menangkap

Kemahiran menangkap memerlukan pengawalan bola dengan menggunakan kedua-dua


tangan dalam berkeadaan relaks, mematikan kelajuan bola dan memegang bola dengan
kemas supaya daya hantaran bola dapat diserapkan ke dada dengan baik.

(Rajah 5.14

dan 5.15)

Teknik menangkap bola yang betul:

Fokus pada bola dan penghantar.

Tangan dihulur ke depan dan direnggangkan.

Tangan dan jari perlu dibuka ketika menangkap bola dan ibu jari pula
berfungsi sebagai penahan bola.

Bola dirapatkan ke dada apabila berjaya ditangkap.

Sebelah kaki dibawa ke depan dengan jarak seluas bahu.

Pemain perlu berada dalam kedudukan seimbang ketika menangkap


bola.

Untuk menangkap bola rendah, satu kaki dikeluarkan ke depan dan


lutut dibengkokkan.

124

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Rajah 5. 14 : Teknik tangkapan / terima bola

Rajah 5.15 : Teknik tangkapan dengan menyerap daya

4. Menggelecek

Menggelecek adalah pergerakan membawa bola dengan melantunkan secara berterusan


dengan satu tangan tanpa memegangnya. Pergerakan ini memerlukan kawalan dan
ketangkasan yang optimum supaya dapat menukarkan arah pergerakkan sambil
mengelirukan pihak lawan. Menggelecek biasanya tidak digalakkan dalam permainan yang
sengit kecuali

terdesak kerana pihak lawan boleh memintas bola dengan mudah jika

pemain hilang kawalan terhadap bola. Pemain perlu mengawal bola dengan rapat dan perlu
bergerak dengan pantas.

125

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Rajah 5.16 : Menggelecek

Teknik menggelecek:

Lutut dibengkokkan sekurang-kurangnya 1200 dengan imbangan badan yang


terkawal.

Tangan menyentuh bahagian atas bola dengan jari terbuka.

Lantunan bola dilakukan dengan jari dan bukannya tapak tangan.

Bola ditolak ke tanah dengan satu gerakan pergelangan tangan sambil


lengan digerakkan ke bawah dan badan dibengkokkan sedikit.

Mata memandang ke arah hantaran yang hendak dibuat.

Lantunan bola perlu sebaik-baiknya pada aras antara lutut dengan pinggang.

Pergerakan perlu pantas ketika menggelecek.

5. Menghadang

Satu kemahiran pertahanan yang bertujuan untuk mengawal, mengganggu, dan menyekat
pergerakan pihak lawan daripada menyerang atau menjaringkan gol. Ia juga perlu untuk
mengelakkan pihak lawan daripada bergerak dengan mudah ke kawasan gol. Pergerakkan
menghadang juga boleh membantu merampas bola daripada kawalan pihak lawan.

126

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Rajah 5.17 : Menghadang


6. Menjaringkan Gol
Dalam permainan bola baling, anda boleh membuat jaringan dengan melempar bola ke
dalam gol. Tindakan ini hendaklah mematuhi syarat utama iaitu pemain mesti membuat
jaringan di luar garisan 6 meter (kawasan D). Jika anda berada di dalam kawasan D
semasa bola masih dalam tangan anda, percubaan itu adalah tidak sah dari segi undangundang permainan. Kederasan, kekuatan dan ketepatan adalah faktor-faktor penting dalam
membuat jaringan. Terdapat pelbagai teknik jaringan. Berikut adalah beberapa teknik yang
sering digunakan dalam permainan.
a) Jaringan Bahu

Jaringan bahu adalah cara yang paling mudah kerana pergerakan yang terlibat
adalah secara langsung dan tidak memerlukan taktik permainan yang kompleks.
Jaringan ini sering digunakan oleh pemain yang mempunyai kekuatan pada tangan
(Rajah 5.18).

Rajah 5.18 : Jaringan bahu

127

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

b) Jaringan Lompat

Jaringan lompat sangat berkesan jika dilaksanakan dengan teknik yang betul. Anda
memerlukan kuasa kaki yang tinggi dan kemahiran koordinasi antara kaki, tangan
dan mata yang baik. Bermula dengan menyambut bola, melonjak ke udara dan
membaling ke arah gol dengan pendaratan yang selamat merupakan teknik
menjaring yang betul (Rajah 5.19).

Rajah 5.19 : Jaringan lompat


c) Jaringan Junam (Dive)

Kemahiran menjaring dengan cara menjunam (dive) sangat berkesan dan diminati
oleh ramai pemain profesional. Pemain akan melonjak dan mendarat secara
menjunam ke dalam kawasan gol untuk membaling bola dari jarak yang dekat
dengan pintu gol. Bola di tangan mesti dilepaskan sebelum badan menyentuh tanah.
(Rajah 5.20).

128

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Rajah 5.20 : Jaringan menjunam


d) Jaringan Rendah

Jaringan rendah adalah teknik menjaring dengan membaling bola di bawah paras
lutut dengan menujukan bola itu ke sudut kiri atau kanan pintu gol. Balingan boleh
dibuat dengan melantunkan bola secara rendah. Semasa melakukan jaringan rendah
biasanya pemain perlu merendahkan badan dengan kaki di hadapan atau keduadua kaki dibengkokkan. (Rajah 5.21 dan 5.22).

Rajah 5.21 : Jaringan rendah (kaki depan dibengkokkan)

129

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Rajah 5.22 : Jaringan rendah (dua kaki dibengkokkan)

7. Menjaga Gol

Dalam kemahiran menjaga gol, penjaga gol memainkan peranan yang besar untuk menjaga
pertahanan sebuah pasukan dengan mengawal serta mengawasi gol pasukan sendiri.
Penjaga gol perlu menghalang cubaan jaringan oleh pihak lawan dari garisan 9 meter. Peka
terhadap gerakan pihak lawan. Oleh itu, penjaga gol perlu bergerak sekitar bulatan kawasan
gol. Memerlukan penggunaan kaki dan tangan. Menahan bola dengan apa jua cara tetapi
tidak boleh membahayakan diri dan pihak lawan. (Rajah 5.23).

Kemahiran Asas Penjaga Gol

a) Menangkap Bola

Penjaga gol perlu tahu masa yang tepat untuk bertindak dengan pantas dan
berkesan serta memerlukan kemahiran masa reaksi yang tinggi.

Menangkap bola dengan tepat dan kemas untuk menghalang jaringan gol pihak
lawan.

Bola

perlu

berada

dalam

genggaman

tangan

sambil

ibu

jari

berfungsi sebagai kunci agar bola tidak mudah terkeluar melepasi jari
yang memegang bola. Bagi tangkapan yang cekap kedudukan tangan perlu
sesuai dengan aras bola yang datang.

Untuk menangkap bola dengan kemas faktor utama yang harus ditumpukan ialah
kelajuan serta ketinggian bola.

Jika bola itu laju dan rendah, penjaga gol hendaklah menolak ke tanah dan
menangkapnya manakala untuk bola yang tinggi laju dia hendaklah menolak ke
atas palang gol.

130

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

b) Menepis

Menepis adalah tindakan melencongkan bola dengan tangan.

Dilakukan dengan tapak tangan dengan sedikit bantuan daripada jari.

Bola yang datang dari arah depan atau sisi kanan atau kiri penjaga gol pada aras
lutut hingga ke bahu boleh ditepis dengan mudah.

c) Menampan

Penjaga gol boleh menampan bola yang datang dari arah depan atau sisi pada
aras lutut atau bahu yang sukar ditahan dengan kaki atau tangan.

Caranya ialah penjaga gol membengkokkan sedikit lutut lalu menampan bola
yang datang sama ada dengan lutut atau tangan. Biarkan bola melantun bagi
memudahkan membuat tangkapan.

Untuk menampan bola dengan tangan, tangan hendaklah diluruskan sama ada
ke depan atau ke sisi bergantung pada arah bola datang.

Rajah 5.23 : Menjaga gol

131

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

RUMUSAN
Seorang pemain bola baling harus menguasai kemahiran asas dengan sempurna untuk
menjadi seorang pemain yang handal. Antara kemahiran asas yang mesti dikuasai ialah
kemahiran hantaran, kawalan, menghadang dan menjaring. Sekiranya ingin menjadi
seorang penjaga gol, seseorang pemain harus memiliki kemahiran menjaga gol yang
unggul. Dalam kemahiran hantaran, teknik yang perlu dikuasai oleh seorang pemain adalah
seperti kebolehan hantaran bahu, hantaran lantun, hantaran aras dada, hantaran lompat,
hantaran sisi dan hantaran lepas.

Kemahiran jaringan

dalam permainan bola baling

termasuklah jaringan bahu, jaringan lompat, jaringan junam dan jaringan rendah. Segala
maklumat yang diberikan dalam unit ini hanyalah perkara-perkara asas yang perlu diketahui
oleh seorang pemain atau jurulatih bola baling. Anda perlu mengetahui lebih banyak
maklumat lagi seperti undang-undang, strategi permainan, sistem pertandingan, pegawai
pertandingan, pengurusan pasukan dan penganjuran kejohanan untuk menjadi pakar rujuk
dalam permainan bola baling.

PENILAIAN KENDIRI
1. Nyatakan dengan ringkas sejarah bola baling Malaysia.
2. Bincangkan fungsi persatuan bola baling Malaysia terhadap perkembangan dan
Kemajuan permainan ini.
3. Nyatakan kesalahan yang dilakukan oleh pemain, di mana sesuatu permainan boleh
dibatalkan atau diberhentikan.
4. Apakah perbuatan yang dibenarkan dan tidak dibenarkan dalam permainan bola
baling?
5. Apakah yang dimaksudkan dengan permainan PASIF dalam bola baling?
6. Apakah yang dimaksudkan dengan balingan 7 meter dalam bola baling dan bilakah
balingan ini diberikan?
7. Apakah jenis hantaran yang terdapat dalam sukan bola baling. Huraikan setiap
hantaran secara terperinci?
8. Senaraikan jenis-jenis jaringan dalam permainan bola baling.
9. Nyatakan keperluan kemahiran menghadang dalam permainan bola baling.
10. Bincangkan kepentingan kawalan bola yang berkesan dalam permainan bola baling.

132

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

RUJUKAN
Ahmadi Wafi, (1989). Siri ke Arah Bintang Sukan: Bola Baling. Kuala Lumpur : GoodMark.
Fouzee H.A. (1989). Pendekatan Pengajaran Pendidikan Jasmani. Bola Baling. Kuala
Lumpur : Maju Sdn Bhd.
George Joseph, Helen Ten, Lim Chuan Beng & M. P. Haridas. (1995). Teknik pengadilan
sukan padang. Kuala Lumpur : Penerbitan Fajar Bakti.
Helen Ten, M.P. Haridas, Lim Chuan Beng & George Joseph. (1995). Teknik Pengadil
Sukan. Kuala Lumpur : Fajar Bakti Sdn Bhd.
Lee Chin Choy, (1993). Siri Sukan Popular, Bola Baling. Kuala Lumpur: Penerbit, Fajar Bakti
Sdn. Bhd.
Teng Boon Tong, (2001). Panduan pengajian kemahiran asas permainan. Kuala Lumpur:
Longman.
Wee Eng Hoe, (1995). Pengajaran jasmani dan kesihatan (Edisi kedua). Shah Alam:
Penerbitan Fajar Bakti.
http://www.sportsonline.com.my.national
http://www.ihf.com.my

133

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

UNIT 6 SOFBOL

HASIL PEMBELAJARAN
1. Melakukan sekurang-kurangnya kemahiran asas sofbol dengan teknik yang betul dan
selamat.
2. Menyenaraikan kesalahan teknik lakuan kemahiran dalam permainan sofbol.
3. Menyatakan peraturan dan undang-undang asas dalam permainan sofbol.
4. Menyatakan strategi asas dalam permainan sofbol.

PENGENALAN
Sofbol atau bola lisut ialah sejenis sukan berbola dan berpemukul yang berkembang dari
sukan sejenis besbol. Terdapat 2 pasukan yang akan berlawan dalam satu permainan dan
melibatkan sembilan orang pemain bagi setiap satu pasukan. Pasukan yang berlawan akan
mengambil giliran sebagai pemukul dan pemadang. Pada dasarnya, pasukan pemukul
hendaklah memiliki kemahiran memukul, menampan dan larian bes. Manakala pasukan
memadang perlu memilki kemahiran menyambut, membaling, melempar dan memadang.
Oleh kerana kedua-dua pasukan akan bergilir menjadi pemukul dan pemadang oleh itu
setiap pemain harus menguasai semua kemahiran dalam permainan sofbol ini.

Permainan sofbol sering dikaitkan dengan permainan baseball. Pada


pandangan anda, apakah bezanya antara kedua-dua sukan ini?

SEJARAH
Permainan sofbol dicipta di Chicago ketika hari Thanksgiving pada tahun 1887. Sekumpulan
remaja lelaki berusia dalam lingkungan 20 an telah berkumpul di sebuah gimnasium di

134

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Farragut Boat Club untuk mendengar liputan terkini pertandingan bola sepak antara Harvard
dan Yale. Apabila Yale diumumkan sebagai juara, seorang lelaki telah mengambil sebuah
sarung tangan tinju dan melemparnya ke arah penyokong Harvard. Salah seorang
penyokong Harvard secara tidak sengaja telah mengambil sebatang kayu dan memukul
sarung tinju tersebut. Seorang reporter Chicago Board of Trade, George Hancock yang telah
melihat kejadian tersebut telah mendapat ilham untuk membuat sebuah permainan dengan
bola yang dibuat daripada sarung tinju tadi. Sarung tinju itu diikatnya dengan ketat seperti
sebiji bola. Beliau kemudiannya telah melakarkan sebuah diamond yang agak kecil
mengikut keluasan gimnasium dan menjadikan batang penyapu sebagai pemukul.

Selepas kejadian itu, dalam tempoh seminggu Hancock telah berjaya mencipta saiz
bola dan kayu pemukul yang dibaluti dengan getah. Beliau kemudiannya telah merangka
beberapa peratauran dan mengkategorikan permainan ini sebagai permainan sport indoor
baseball. Beliau telah kembali ke gimnasium tersebut untuk melakar semula garisan
diamond dengan penanda kekal. Pada asalnya, batang penyapu digunakan sebagai
pemukul, dan terdapat dua pasukan yang bermain dalam permainan ini. Permainan ini
dimulakan dengan Hancock menjerit menyebut Play Ball. Pada ketika itu, tiada nama
khusus untuk sofbol. Nama permainan tersebut pada asalnya dipelbagaikan mengikut jenis
bahan yang digunakan untuk membuat bola seperti kitten ball, army ball, mush ball, dan
juga indoor- outdoor, recreation ball, dan playground ball.

Permainan sofbol telah berkembang dengan cepat dan berjaya menarik perhatian
orang ramai ketika itu. Permainan ini diberi nafas baru dari tahun ke tahun. Pada tahun 1908
National Amateur Playground Ball Association of the United States telah merancang agar
permainan ini dibuat di luar bangunan dengan menggunakan bola yang lebih besar. Pada
tahun 1923 pula, the National Recreation Congress telah meminta kebenaran untuk
menaikkan taraf permainan ini, dan pada tahun 1926 permainan ini diberi nama sofbol
(softball)l.

Pada tahun 1933 Amateur Softball Association of America telah ditubuhkan.


Persatuan ini telah menganjurkan kejohanan sofbol yang pertama di Chicago World Fair.
Sebanyak 20 pasukan telah mengambil bahagian. Bagi menggiatkan lagi usaha
pengembangan permainan ini, maka undang-undang rasmi permainan sofbol telah digubal
pada tahun 1934 yang diguna pakai hingga ke hari ini. The International Softball Federation
(ISF) pula ditubuhkan sebagai badan induk di peringkat antarabangsa yang berperanan
dalam memperluaskan permainan sofbol ke merata dunia hingga diterima untuk

135

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

dipertandinglkan di Sukan Olimpik. Pada tahun 1967, sofbol memasuki Sukan Olimpik dan
telah menjadi sukan antarabangsa yang dimainkan oleh semua peringkat masyarakat.

PERKEMBANGAN DI MALAYSIA
Permainan sofbol mula diperkenalkan di Malaysia oleh mubaligh Amerika pada tahun 1939
di Anglo Chinese School (ACS) Kampar, Perak. Sejak itu, beberapa pasukan telah dibentuk
dan beberapa persahabatan telah diadakan. Semasa Perang Dunia Kedua, permainan
sofbol telah terhenti, namun pada zaman pemerintahan Jepun, temntera Jepun amat
menggemari permainan ini dengan menggunakan bola tenis. Mr. Jack Robinon telah
menghidupkan semula permainan sofbol selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. Antara
usaha yang telah dijalankan oleh beliau adalah dengan membuka klinik sofbol di seluruh
Tanah Melayu. Permainan ini telah diterima oleh masyarakat Tanah Melayu ketika itu,
namun sambutannya masih kurang.

Pada penghujung tahun 60 an, sukan sofbol mula aktif dimainkan di negeri Perak,
Selangor dan Pulau Pinang. Perak adalah negeri terwal yang mempelopori sukan sofbol ini.
Pada tahun 1972, Perak, Pulau Pinang dan Selangor telah mengadakan satu perjumpaan di
kediaman Menteri Besar Perak untuk menubuhkan Persatuan Sofbol Malaysia. Dato Sri
Haji Kamarudin b. Haji Mohd Isa, Menteri Besar Perak pada ketika itu telah dilantik sebagai
pengerusi persatuan sofbol yang pertama. Persatuan Sofbol Malaysia telah didaftarkan
pada 16 Mac 1974.

Pada bulan Ogos 1976, Kejohanan Sofbol ASEAN yang pertama telah diadakan di
Kuala Lumpur. Pasukan Malaysia telah pun mendapat tempat ketiga dalam kejohanan
tersebut. Pada tahun 1977 pula, Malaysia telah menghantar pasukan sofbol yang pertama
untuk menyertai Kejohanan Sofbol ASEAN di luar negara iaitu di Filipina. Pada tahun 1979,
sukan sofbol telah diterima menyertai acara pertandingan dalam Sukan SEA dan pasukan
sofbol lelaki Malaysia berjaya mendapat tempat ketiga. Manakala pada tahun 1982, pasukan
sofbol wanita Malaysia telah menyertai Kejohanan Sofbol Wanita Dunia Kelima di Taipei.

Justeru pelbagai usaha telah dijalankan bagi mempopularkan permainan ini


termasuklah menyenaraikan sukan sofbol ke dalam Majlis Sukan Sekolah Malaysia
(MSSM). MSSM telah memainkan peranan yang penting dalam pembangunan sukan sofbol
di Malaysia. Kejohanan Sofbol MSSM yang pertama telah diadakan pada tahun 1968, di
Kampung Pandan, Selangor. Perak menjuarai Kejohanan Sofbol MSSM untuk kali

136

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

pertamanya pada tahun 1977 di Pulau Pinang. Pada tahun 2003, untuk pertama kali Sabah,
Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan mengambil bahagian di dalam kejohanan di
Selangor. Kejohanan untuk peringkat umur 12 tahun dan ke bawah telah diperkenalkan
dalam kalendar MSSM di Perak pada tahun 2004. Dalam kejohanan MSSM yang diadakan
di Kuantan pada tahun 2005, pertandingan untuk peringkat umur 15 tahun dan ke bawah
pula diperkenalkan. Semenjak dari itu, sukan sofbol terus berkembang ke pelusuk tanah air
hingga ke hari ini.

Apakah ciri-ciri estetika yang terdapat dalam permainan sofbol? Cuba


fikirkan.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERMAINAN


1. Padang Permainan

Padang permainan sofbol adalah kawasan bola boleh dimainkan dan dipadangkan secara
sah. Sesuatu bola dianggap di luar padang permainan bila ia menyentuh tanah, orang atau
objek yang berada di luar kawasan permainan itu. Saiz padang sofbol adalah berbeza
mengikut umur pemain. Saiz padang bagi pemain di bawah umur 12 tahun adalah lebih kecil
berbanding dengan saiz padang bagi pemain bawah 18 tahun. Jika semasa permainan
sedang berjalan, didapati jarak antara bes atau jarak picing adalah salah, kesalahan ini
hendaklah dibetulkan pada permulaan ining yang lengkap berikutnya dan permainan itu
diteruskan. Jadual 6.1 berikut menunjukkan ukuran jarak bagi padang sofbol mengikut
kategori umur, manakala Rajah 6.1 menunjukkan lakaran sebuah padang sofbol yang
dikenali sebagai diamond.

Jadual 6.1: Ukuran padang sofbol mengikut kategori umur

Kawasan
Jarak antara bes
Jarak antara pitching plate dan home
plate
Jarak antara home plate dan 2nd base

Pemain 18 tahun ke
Pemain 12 tahun ke
bawah
bawah
18.28m
15.24m
14.02m (lelaki)
11.58m (lelaki)
12.19m (perempuan)
10.66m (perempuan)
25.86m
21.55m
8.23m 9.14m

137

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Rajah 6.1: Lakaran padang sofbol (diamond)

138

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

2. Posisi Pemain

Rajah 6.2 berikut menunjukkan posisi pemain dalam permainan sofbol di atas sebuah
diamond.

Nama

Simbol

Pitcher

Catcher

Pemadang Bes Pertama (1st Baseman)

1B

Pemadang Bes Kedua (2nd Baseman)

2B

Pemadang Bes Ketiga (3rd Baseman)

3B

Pemadang Dekat (Shortstop)

SS

Pemadang Jauh Kiri (Left Outfielder)

LF

Pemadang Jauh Tengah (Centre Outfielder)

CF

Pemadang Jauh Kanan (Right Outfielder)

RF

Rajah 6.2: Posisi pemain dalam sebuah diamond

139

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

3. Istilah Dalam Permainan Sofbol

Dalam permainan sofbol terlalu banyak istilah khas yang digunakan bagi menggambarkan
sesuatu keadaan atau posisi. kebanyakan istilah menggunakan perkataan Bahasa Inggeris.
Jadual 2 berikut menjelaskan istilah penting Bahasa Inggeris dalam situasi permainan sofbol
serta terjemahannya ke dalam bahasa Melayu bagi memudahkan lagi pemahaman terhadap
permainan ini. Penjelasan istilah adalah mengikut kategori situasi seperti istilah am, posisi
atau peranan pemain, pasukan dan pegawai yang terlibat, kawasan permainan, kemahiran,
bola, pukulan dan balingan.

Jadual 6.2: Senarai istilah dalam permainan sofbol


KATEGORI
Istilah Am

ISTILAH

MAKSUD

Inning

Pusingan

Ground rules

Undang-undang padang

Regulation game

Permainan berperaturan

Batting order

Giliran memukul

Score

Mata

Posisi atau

1st base

pemadang dekat bes pertama

peranan pemain,

2nd base

Pemadang dekat bes kedua

pasukan dan

3rd base

Pemadang dekat bes ketiga

Short stop

Penjaga hentian pendek

Centre fielder

Pemadang luar tengah

Right fielder

Pemadang luar kanan

Left fielder

Pemadang luar kiri

Catcher

Penangkap

Pitcher

Pembaling

Umpire

Pengadil

Plate umpire

Pengadil plate/pengadil utama

Base umpire

Pengadil bes

Scorer

Pengira mata

Defensive team

Pasukan memadang

Offensive team

Pasukan menyerang

Top team

Pasukan pertama memukul/team di atas

Bottom team

Pasukan pertama memadang/team di bawah

Infielder

Pemadang dekat

pegawai

140

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Outfielder

Pemadang luar/jauh

Base runner

Pelari bes

Batter/hitter

Pemukul

Batter-runner

Pemukul-pelari

Kawasan

Basepath

Lorong bes

Permainan

Diamond

Segiempat tempat permainan

Catchers box

Kotak penangkap

Coach box

Kotak jurulatih

Fair territory

Kawasan dalam

Foul territory

Kawasan luar

Home

Tapak rumah/tapak bes

On deck

Bulatan sedia pemukul

Strike zone

Zon pukulan bola tepat

Bunt

Tampan/menampan

Hit

Pukul

Hard bat

Pukul kuat

Swing

Hayun untuk pukul

Eye on your ball

Bola dekat mata/selari dengan bola

Open your glove

Buka glove

Drive ball

Balingan bola lurus pantas

Sliding

Menggelunsur

Stealing

Curi bes

Throwing

Melempar/membaling

Tagging

Mencecah/sentuhan

Tough

Balingan bawah arm

Bouncing

Bola lantun

Grounder

Bola leret

Ball dead

Bola mati

Ball in play

Bola hidup

Fair ball

Bola dalam

Fly ball

Bola lambung

Foul ball

Bola luar

Foul hit

Pukulan luar

Foul tip

Pukulan sisi

Kemahiran

Bola

Pukulan

141

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Balingan (Pitching)

Fair hit

Pukulan dalam

Line drive

Pukulan lurus

Bunt

Pukulan tampan

Strike

tepat

Strike zone

Zon pukulan bola tepat

Under arm

bawah lengan

4. Bilangan Pemain

Sebuah pasukan mengandungi 15 orang pemain termasuk simpanan. Semasa permainan,


hanya 9 orang pemain sahaja yang akan berada atas padang sama ada sebagai pasukan
pemukurl atau pemadang. Pasukan pemukul akan memukul bola, manakala pasukan
pemadang akan berusaha menghalang pemain yang akan memukul dan cuba mematikan
pasukan lawan sebelum pemain tersebut berjaya membuat pusingan yang lengkap bagi
mendapatkan mata.
5. Tempoh Permainan

Bagi kumpulan umur bawah 18 tahun (lelaki dan perempuan) masa permainan ialah selama
1 jam 20 minit ataupun 7 inning, manakala bagi kumpulan umur bawah 12 tahun (lelaki dan
perempuan) masa permainan ialah selama 1 jam (mengikut peraturan MSSM). Kedua-dua
pasukan akan bertukar kawasan padang selepas pasukan pemadang berjaya menghalang
dan mematikan pasukan pemukul seramai 3 orang.
6. Pemadang

Pasukan bertahan dipanggil pemadang yang terdiri daripada 9 orang pemain mengikut
posisi masing-masing. Semua pemadang kecuali catcher mesti berada di dalam kawasan
permainan sebelum permainan dimulakan. Pemadang yang tidak dalam proses menerima
bola hendaklah memberi laluan kepada pelari bes. Semua pemadang tidak dibenarkan
menghalang pelari bes untuk maju ke bes seterusnya. Pemadang tidak dibenarkan
mencampak sebarang peralatan dengan tujuan untuk menahan bola yang telah dipukul atau
dibaling.

142

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

7. Pemukul

Pasukan pemukul adalah terdiri daripada 9 orang pemain yang akan mengambil giliran
memukul. Giliran memukul hendaklah dalam satu urutan yang tetap seperti yang didaftarkan
dan tidak boleh diselang oleh pemain lain. Pemukul mesti masuk ke dalam kotak pemukul
dalam masa 10 saat selepas pengadil memanggilnya. Jika gagal berbuat demikian,
hukuman 1 strike boleh diberikan. Setiap pemukul hanya diberi 3 peluang untuk memukul
bola yang strike. Strike ialah bola yang melintas di atas plet rumah dan di antara bahu dan
lutut pemukul. Setiap pemukul berhak memilih bola yang memasuki zon strike dan tidak
memukul bola yang tiba di luar zon strike.

Pemukul tidak dibenarkan dengan sengaja memukul bola dua kali dalam satu pitching.
Pemukul tidak dibenarkan berubah ke kotak pemukul yang lain apabila pitcher dalam
keadaan bersedia untuk melakukan pitching. Pemukul tidak dibenarkan menghalang catcher
dengan apa cara sekalipun dari menangkap bola dari pitcher. Seorang pemukul tidak
dibenarkan melangkah keluar dari kotak pemukul semasa memukul bola. Pemukul juga
tidak dibenarkan dengan sengaja menghalang mana-mana pemadang dari melakukan
cubaan mematikan pelari bes. Semua pemukul termasuk pemukul yang berada dalam
bulatan menunggu (on-deck circle) mesti memakai topi keledar.

8. Pitcher

Kedua-dua kaki pitcher mesti berada di atas plet pitcher sebelum melakukan pitching.
Sebelum memulakan pitching, kedua-dua tangan pitcher mestilah diasingkan. pitcher boleh
mengambil satu langkah ke hadapan sambil melepaskan bola. Setelah pitcher bersedia
untuk melakukan pitching, bola tidak boleh dibaling kepada mana-mana pemadang kecuali
ke arah catcher. Pitcher juga tidak dibenarkan membuat dua atau lebih pusingan tangan
sebelum atau semasa pitching dilakukan. Pitcher hanya boleh memulakan pitching setelah
pengadil memberi isyarat mula. Pitcher tidak boleh menerima isyarat catcher apabila berada
di atas plet pitcher. Pitcher tidak boleh melapik tangan yang digunakan untuk pitching atau
melekatkan sebarang bahan ke atas bola semasa permainan. Walau bagaimanapun, serbuk
resin boleh digunakan oleh pitcher di bawah kawalan pengadil.

9. Catcher

Seorang catcher perlu memakai memakai penghadang muka, kaki, kerongkong dan dada
sebelum masuk ke kotak catcher. Catcher mesti memasuki kotak catcher sebelum

143

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

permainan dimulakan. Catcher tidak dibenarkan menghalang atau mengganggu pemukul


daripada melakukan pukulan. Catcher mesti memulangkan bola kepada pitcher selepas
pitching jika bola tidak dipukul oleh pemukul, kecuali jika ada pelari yang berlari di atas bes
atau selepas pemukul disahkan mati (out) oleh pengadil.

10. Pelari Bes

Semua pelari bes mesti memakai topi keledar dan tidak dibenarkan menanggalkannya
dalam proses larian bes kecuali jika ia tertanggal dengan tidak sengaja. Jika topi keledar
tersebut ditanggalkan dengan sengaja, pelari bes akan diisytiharkan mati. Pelari bes
dibenarkan mencuri bes sebaik sahaja bola dilepaskan dari tangan pitcher. Pelari bes juga
berkemungkinan akan dimatikan oleh pemadang (tag). Oleh itu, pelari bes mesti memberi
laluan atau mengelak daripada bertembung dengan pemadang yang dalam proses
menerima bola. Walau bagaimanapun, pelari bes tidak dibenarkan menghalang atau
mengganggu pemadang dari memainkan atau membaling bola kepada pemadang yang lain.
Pelari bes mesti memijak semua bes yang dilaluinya mengikut urutan bes 1, bes 2, bes 3
dan home plate.

Pemukul yang berlari dibenarkan melepasi bes pertama selepas memijaknya dan tidak
boleh dimatikan kecuali berlaku cubaan untuk maju ke bes kedua. Pelari yang maju ke bes 2
dan bes 3 mesti mengekalkan sentuhan dengan bes tersebut kecuali dalam situasi dimana
bes terkeluar dari posisi sepatutnya. Jika bes sudah terkeluar dari tempat asalnya, pelari bes
mesti berada di tempat asal bes dan tidak cuba maju ke bes berikutnya. Pelari bes juga
tidak dibenarkan memotong pelari bes di hadapannya, dan dibenarkan melakukan
gelungsuran di mana-mana bes termasuk bes pertama.

Apabila bola kembali berada pada pitcher yang berdiri di dalam bulatan pitching, pelari
bes hendaklah dengan serta-merta mara ke hadapan atau kembali ke bes. Jika bola yang
dilontar kembali kepada pitcher telah keluar dari bulatan pitcher, pitcher dianggap telah
membuat permainan dan pelari boleh meninggalkan bes dengan kemungkinan dimatikan
(tag). Gerakan mengacah-acah juga dianggap sebagai membuat permainan ke atas pelari.

11. Pakaian

Tiap-tiap pasukan dikehendaki memakai pakaian seragam, sesuai mengikut jenis permainan
dan undang-undang yang mengawal permainan tersebut. Nombor pada jersi hendaklah
sama dengan nombor yang didaftarkan dalam senarai pendaftaran. Pemakaian kasut atau

144

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

boot hendaklah bersesuaian mengikut peraturan permainan dan pemakaian seluar ketat
(tights) tidak dibenarkan. Jika kedua-dua pasukan memakai baju yang sama warna, nama
pasukan pertama yang tercatat dalam jadual pertandingan hendaklah menukar warna
bajunya. Walau bagaimanapun, bagi permainan yang telah menetapkan warna khusus
contohnya jersi Majlis Sukan Sekolah Daerah (MSSD) oleh jawatankuasa tekniknya, maka
peraturan tersebut hendaklah dipatuhi, melainkan ada ketetapan lain mengenainya.

Semua pengurus pasukan, jurulatih dan pemain mestilah memakai pakaian seragam
pasukan. Nombor peserta mestilah disemat di belakang pakaian seragam pemain. Dua
pasukan yang bertanding tidak dibenarkan memakai pakaian seragam yang sama warna.
Selain itu, sebagai langkah keselamatan, penghadang muka, kaki, kerongkong dan dada
mesti dipakai oleh catcher. Topi keledar juga mesti dipakai oleh pemukul.

Rajah 6.3: Contoh pakaian pemukul dan catcher sebagai langkah keselamatan

Senaraikan perkara yang boleh dibuat dan tidak boleh dibuat dalam
permainan sofbol.

145

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

PERALATAN DALAM PERMAINAN SOFBOL


1. Bola

Bola sofbol berbentuk bulat, berkelim licin, mempunyai jahitan tersembunyi atau mempunyai
permukaan yang rata. Terasnya diperbuat daripada kapuk berserat panjang atau campuran
gabus dan getah, atau campuran polisterina, atau segala bahan yang disahkan oleh
International Softball Federation (ISF) Equipment Standards Commission.

Rajah 6.4: Contoh bola sofbol


2. Kayu Pemukul (Bat)

Kayu pemukul diperbuat daripada logam, plastik, buluh, grafit, karbon, magnesium,
fiberglass atau sebarang kombinasi bahan-bahan yang disahkan oleh International Softball
Federation (ISF) Equipment Standards Commission.

Rajah 6.5: Contoh kayu pemukul

146

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

3. Glove

Glove yang dipakai oleh semua pemain boleh jenis beranika warna, asalkan warnanya
(termasuk rendanya) tidak sama warna dengan bola.

Rajah 6.6: Contoh glove


4. Mitt

Mitt adalah sejenis glove. Penjaga bes pertama dan catcher sahaja boleh memakai mitt.

Rajah 6.7: Contoh mitt

5. Batting Helmet (Topi Pemukul)

Topi Pemukul adalah diwajibkan bagi pemukul, pemukul-menunggu, pemukul-pelari dan


pelari.

Rajah 6.8: Contoh batting helmet

147

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

6. Mask (Penghadang Muka)

Mana-mana pemain pasukan bertahan atau menyerang dibenarkan memakai topeng atau
pelindung plastik. Topeng atau pelindung yang retak atau telah tukar bentuk atau pelapiknya
telah haus ataupun sudah tidak ada lagi, tidak boleh digunakan dan hendaklah dikeluarkan.

7. Chest Protector (Pelindung Dada)

Di dalam situasi pitching yang perlahan atau pantas, semua catcher diwajibkan memakai
pelindung badan.

8. Shin Guards (Pelindung Kaki)

Catcher diwajibkan memakai pelindung kaki yang memberi perlindungan kepada lutut.

Rajah 6.9: Contoh set pelindung catcher yang terdiri daripada mask, chest protector dan
shin guard
9. Bes (Tapak Pelari)

Semua bes, selain daripada home plate hendaklah bersegi empat sama berukuran 38.1cm
(15 inci) dan diperbuat daripada kain kanvas atau bahan lain yang sesuai, dan tebalnya
tidak boleh melebihi 12.7 cm (5 inci).

Rajah 6.10: Contoh bes

148

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

10. Home Plate Dan Pitcher Plate

Home plate hendaklah diperbuat daripada getah. Ia mempunyai lima segi dengan ukuran
43.2cm (17 inci) lebar, melintang permukaan yang menghadapi pitcher. Bahagian tepinya
adalah selari dengan garisan bahagian dalam petak pemukul dan adalah 21.6cm (8 inci)
panjang. Bahagian-bahagian yang meruncing ke arah catcher adalah 30.5cm (12 inci)
panjang. Manakala pitcher plate pula hendaklah diperbuat daripada getah berukuran 61cm
(24 inci) panjang dan 15.2cm (6 inci) lebar.

Rajah 6.11: Contoh home plate dan pitcher plate

Bincangkan aspek keselamatan yang terdapat dalam permainan


sofbol.

KEMAHIRAN ASAS SOFBOL


Kemahiran asas dalam permainan sofbol adalah terdiri daripada kemahiran membaling bola,
menangkap bola, memukul dan menampan, pitching, catching dan larian bes.

Senaraikan seberapa banyak kesalahan teknik lakuan kemahiran


dalam permainan sofbol mengikut kategori yang anda tentukan sendiri.

149

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

1. Membaling Bola

Kemahiran membaling bola bermula dengan cara menggenggam bola. Bola hendaklah
digenggam dengan menggunakan tiga jari iaitu jari hantu, jari telunjuk dan ibu jari. Jari
manis dan jari kelingking hanya digunakan sebagai penampan bola. Seboleh-bolehnya bola
hendaklah tidak menyentuh tapak tangan.

Rajah 6.12: Kedudukan tangan yang memegang

Untuk melakukan balingan, balingan yang baik mestilah menepati sasaran. Sasaran yang
paling baik adalah di atas bahagian diafram dan di bahagian muka penerima bola.
Pembaling hendaklah berdiri dengan keadaan kaki yang bertentangan dengan tangan yang
digunakan untuk membaling bola ke hadapan. Lentikkan pergelangan tangan yang
memegang bola ke belakang dengan siku berada separas dengan bahu ke arah belakang.
Baling bola dengan pantas. Berat badan hendaklah diubah ke kaki hadapan untuk
mengimbang pergerakan tangan. Pergerakan membaling hendaklah diteruskan dengan ikut
lajak selepas bola dibaling. Mata hendaklah memandang pergerakan bola ke sasaran. Fasa
ini sangat penting untuk menentukan bola dibaling menuju tepat ke sasaran.

Terdapat 3 kaedah balingan yang diamalkan untuk membaling:

a) Balingan Atas Bahu (Upper Throw)

Balingan ini diamalkan oleh semua pemadang luar (F7, F8 dan F9) dan boleh
digunakan pada bila-bila masa oleh pemadang dalam (F1, F2, F3, F4, F5 dan
F6). Balingan atas bahu digunakan untuk membaling tepat, laju dan kuat pada
jarak jauh. Teknik kemahiran balingan adalah seperti berikut:

i.

Fasa Persediaan:
Pegang bola pada jari bukan pada tapak tangan. Genggaman 3 jari (jari
telunjuk, jari hantu dan jari manis, di atas bola). Ibu jari dan jari

150

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

kelengkeng di bahagian bertentangan. Buka kaki sejarak bahu dengan


kaki belakang menuju keluar ke tepi dan jari kaki hadapan menghala ke
sasaran. Luruskan tangan berglove ke hala sasaran untuk memberi
ketepatan dan imbangan badan.
ii.

Fasa perlaksanaan
Kaki hendaklah melangkah ke arah sasaran, menolak keluar dengan kaki
belakang, memimpin balingan dari siku hadapan dan siku belakang tetap
setinggi bahu. Berat badan dipindahkan ke kaki hadapan. Pinggul
dipusingkan ke hadapan, lengan diputar secara menegak, bola dipegang
tinggi. Tangan yang memaikai glove direndahkan, dan sentakkan (flik)
pergelangan tangan yang memegang bola.

iii.

Fasa Ikut Lajak


Keseluruhan berat badan dipindahkan ke hadapan. Lutut kaki depan
dibengkokkan sedikit. Tangan balingan diturunkan, hampir menyentuh
lutut kaki depan. Bahu tangan membaling diputarkan ke depan. Pemain
kemudiannya berdiri dengan kedudukan seimbang.

b) Balingan Bawah Bahu (Under Arm)

Balingan bawah bahu hanya untuk balingan cepat pada jarak dekat. Teknik
kemahiran balingan bawah bahu adalah seperti berikut:

i.

Fasa Persediaan
Sama seperti gaya balingan atas bahu

ii.

Fasa Perlaksanaan
Pindahkan berat badan ke sisi tangan membaling. Tangan yang memakai
glove dinaikkan dan tangan membaling ke arah kaki sisi mula membaling.
Badan pada kedudukan rendah. Ambil satu langkah kecil ke sasaran di
hadapan. Bahu sisi tangan yang memakai glove berada ke arah sasaran.
Berat badan berada di sisi tangan yang memakai glove. Tolakkan bahu
dan pinggul sisi membaling ke arah sasaran.

Lutut kaki depan

dibengkokkan. Lepaskan bola dengan ayunan tangan dengan sedikit


sentakan pada pergelangan tangan.
iii.

Fasa Ikut Lajak


Kaki sisi yang membaling diheret ke depan. Bahu dan lengan tangan
membaling ke arah sasaran sejauh yang boleh.

151

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

2. Menangkap Bola

Menangkap bola adalah satu kemahiran penting dalam permainan ini.

Pemadang

hendaklah ingat bahawa bola yang akan ditangkap datangnya daripada berbagai keadaan
dan arah yang berlainan seperti deras, perlahan, leret, tinggi dan melantun. Seorang
pemadang perlu ingat bahawa bola hendaklah ditangkap dalam poket sarung tangan (untuk
mematikan pemukul). Seorang pemadang tidak digalakkan menadahkan sarung tangan ke
atas untuk menangkap bola kerana bola yang ditangkap boleh terlucut dan mencederakan
muka dan badannya.

Untuk menyambut bola, pemadang hendaklah sentiasa bersedia dengan glove dan
menumpukan sepenuh perhatian terhadap latihan atau pertandingan. Untuk menangkap
bola yang melayang tinggi, pemadang yang berhampiran dengan bola hendaklah meneriak
dengan terang bahawa dia akan menangkap bola tersebut. Gunakan glove untuk
menangkap bola dan pastikan ia selamat dengan menggunakan tangan melempar.
Lindungan tangan melempar tersebut akan menyelamatkan bola dari melantun keluar dan
balingan dapat dilakukan dengan cepat. Pemadang hendaklah membiasakan dirinya
mengeluarkan dan membaling dengan cepat bola yang telah ditangkap.

Gerakan

menangkap dan membaling adalah satu gerakan yang bersambungan.

Perlu diingat bahawa tangan yang memakai glove hendaklah sentiasa berada di
depan badan. Semasa menangkap bola, pemadang mestilah menadah sarung tangan tepat
ke arah bola, bagi tangkapan di atas pinggang. Untuk menangkap bola pada paras
pinggang, jari-jari sarung tangan mestilah berada di sisi pemain. Jika bola yang dibaling
menuju ke bahagian bawah pinggang, jari-jari sarung tangan mestilah diletakkan dan
diarahkan ke bawah. Untuk menangkap bola leret, jari-jari sarung tangan hendaklah
diarahkan ke bawah hingga mencecah tanah.
3. Memukul Dan Menampan

Kemahiran memukul adalah salah satu kemahiran yang paling sukar dilakukan. Pitcher
akan cuba membaling bola sederas mungkin agar bola yang dibaling gagal dipukul oleh
pemukul. Bagi mengelakkan bola yang dipukul berjaya ditangkap oleh pemadang, pemukul
haruslah melakukan pukulan sekuat mungkin ke dalam kawasan permainan dalam keadaan
yang sukar untuk dicapai oleh pemadang. Oleh yang demikian, kemahiran ini memerlukan
latihan yang kerap bagi memastikan setiap pukulan yang dilakukan berkesan. Kelemahan

152

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

yang ketara bagi sesetengah pasukan ialah memberi latihan yang lebih kepada kemahiran
memadang tetapi tidak kepada latihan kemahiran memukul.

Sebelum melakukan pukulan pemain harus tahu bagaimana memegang bet dengan
cara yang betul. Bet hendaklah dipegang dengan menggunakan kedua-dua belah tangan di
mana jari memegang keliling pemegang bet. Ruas-ruas jari hendaklah selari. Genggaman
hendaklah tidak terlalu ketat tetapi kukuh. Barisan tengah buku lima jari kedua-dua tangan
hendaklah segaris. Tangan yang kuat menggenggam (dominan) lebih atas daripada tangan
yang lemah dan kedua-dua belah tangan bersentuhan.

Sumber:
Modul latihan sukan untuk guru
penasihat kelab sukan sekolah:
Sukan bola keranjang sekolah
rendah

Gaya dirian pemain ketika hendak memulakan pukulan pula hendaklah berdiri
dengan kedua-dua kaki selari menghadap home plate. Jarak bukaan kaki adalah mengikut
jarak bahu.

Berat badan hendaklah diletakkan pada kedua-dua belah kaki. Lutut

dibengkokkan sedikit. Bahagian badan di atas pinggang hendaklah dicondongkan ke depan


sedikit. Berat badan terletak pada keseluruhan tapak kaki.

Sumber:
Modul latihan sukan untuk guru
penasihat kelab sukan sekolah:
Sukan bola keranjang sekolah
rendah

Ketika hendak memukul, pemain hendaklah berdiri dengan betul dengan membawa tangan
ke sisi muka. Pandangan hendaklah ke arah pitcher. Pemain hendaklah memukul bola
yang berada dalam keadaan strike iaitu antara lutut dan bahu serta berada dalam kawasan
petak pemukul. Pergerakan pinggang hendaklah serentak dengan hayunan bet serta kaki
depan digerakkan ke arah pembaling bola. Apabila kaki hadapan memijak tanah, pangkal

153

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

peha hendaklah dipusingkan bagi mengimbangi hayunan serentak dengan itu bet dihayun
ke arah bola.

Sumber:
Modul latihan sukan untuk guru penasihat kelab sukan sekolah: Sukan bola keranjang sekolah
rendah

4. Pitching

Pitcher dan catcher adalah merupakan tulang belakang kepada sesuatu pasukan. Kejayaan
sesuatu pasukan adalah bergantung kepada prestasi pitcher daripada mula hinggalah
berakhirnya sesuatu perlawanan. Oleh sebab itu, pasukan yang mempunyai pitcher yang
baik dan handal dengan sokongan padu daripada pemain-pemain lain sudah tentu
mempunyai peluang yang lebih untuk menang. Oleh sebab yang demikian, pitcher
hendaklah sentiasa menumpukan sepenuh perhatiannya terhadap permainan serta
mengambil masa yang lebih dalam melakukan latihan pitching serta bersungguh-sungguh
pada setiap sesi latihan.

Sumber:
Modul latihan sukan untuk guru penasihat kelab sukan
sekolah: Sukan bola keranjang sekolah rendah

154

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Terdapat dua gaya dalam teknik pitching iaitu:

a) Gaya Ayunan (Slingshot)

Cara gaya ini hampir sama dengan cara gaya kipas angin. Perbezaan yang
wujud hanyalah dalam bentuk ayunan tangan. Gerakan badan selepas tangan
dihayun adalah sama dengan cara gaya kipas angin (Windmill). Cara lakuannya
ialah:
i.

Berdiri dengan betul dan luruskan tangan yang memegang bola.

ii.

Tarik tangan yang memegang bola ke belakang sehingga melepasi paras


bahu sambil melentikkan pergelangan tangan.

iii.

Langkah kaki kiri selangkah ke hadapan dan tarik kaki kanan sambil
melakukan ayunan tangan yang memegang bola.

Kepirkan bola semasa

melintasi sisi peha.

Sumber:
Modul latihan sukan untuk guru penasihat kelab sukan sekolah:
Sukan bola keranjang sekolah rendah

b) Gaya Kipas angin (Windmill).

Gaya Kipas Angin (Windmill) adalah satu gaya yang biasa digunakan oleh
kebanyakan pitcher. Gaya ini lebih pantas kerana momentum terbentuk daripada
lakaran yang lebih besar. Cara lakuannya ialah:

i.

Sebelum melakukan pitching, pitcher dikehendaki mengasingkan tangan


yang memegang bola dengan sarung tangan (glove) sebelum memasukkan
bola ke dalam sarung tangan.

ii.

Kedua-dua

belah

kaki

pitcher

membongkokkan sedikit badannya.

hendaklah

memijak

plet

sambil

155

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

iii.

Langkah kaki kiri ke hadapan sambil menarik tangan yang memegang bola
ke atas supaya dapat membuat satu bulatan besar.

iv.

Semasa tangan berada di atas, ia hendaklah dibengkokkan sambil


memusingkan badan ke kanan sedikit.

v.

Teruskan ayunan dan apabila tangan yang memegang bola melalui sisi peha
pitcher hendaklah melepaskan bola tersebut.

Pada masa yang sama,

pusingkan semula badan ke kanan.

5. Catching

Seorang catcher hendaklah lengkap memakai peralatan pelindungan seperti alat pelindung
muka, dada dan kaki. Catcher hendaklah menangkap atau sekurang-kurangnya menahan
balingan bola oleh pitcher bagi mengelakkan pemukul pelari mendapat advantage, serta
mengelakkan curi lari bes. Catcher juga mestilah bersedia untuk mematikan pelari yang
sedang berlari antara bes atau yang menuju ke home plate. Catcher juga harus bersedia
menangkap bola yang dipukul perlahan dalam kawasan diamond (bunt).

6. Larian Bes

Sofbol adalah satu permainan yang pantas dan merupakan pertandingan di antara
kederasan berlari dan kelajuan pihak pemadang membaling. Oleh sebab itu, tindakan dan
gerakan semasa melakukan larian bes hendaklah pantas dan tepat. Selepas melakukan
pukulan, pemukul perlulah dengan pantas berlari ke bes pertama, kedua, ketiga dan plet

156

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

rumah mengikut urutan dengan memijak setiap bes yang dilaluinya, selagi ia tidak dipaksa
berhenti di salah satu bes atau home plate atau dimatikan atau disentuh (tagging).

Pelari boleh terlajak dari bes pertama setelah memijaknya tetapi hendaklah terus
berlari ke hadapan atau membelok ke kanan. Jika pelari membelok ke arah kiri (ke arah bes
kedua), ia dianggap sebagai melakukan cubaan untuk maju atau meneruskan larian ke bes
kedua. Pelari boleh disentuh (tag) oleh pemadang. Pelari di bes pertama, kedua dan ketiga
boleh mara ke hadapan selepas balingan dilakukan (picth) iaitu sebaik sahaja boleh
dikeluarkan daripada tangan pembaling (picther) dengan kemungkinan disentuh mati (tag).

Semasa melakukan larian, pelari hendaklah menggunakan lorong tapak yang


luasnya tiga kaki melainkan jika ia hendak mengelak dari bertembung dengan pemadang.
Pelari yang tidak dipaksa berlari boleh berlari semula ke bes asalnya (bes sebelum ia
melakukan larian) jika ia ragu-ragu untuk sampai ke bes hadapan. Pelari boleh mengelunsur
(sliding) yang dibenarkan untuk sampai ke bes hadapan dan plet rumah atau kembali ke bes
asalnya. Pelari yang sampai ke home plate diberi satu larian penuh (home run) untuk
pasukannya . Penukaran giliran memukul untuk pasukan hanya boleh dibuat selepas tiga
pemain berjaya dimatikan. Satu inning dikira apabila kedua-dua pasukan telah melakukan
satu giliran memukul. Satu perlawanan akan ditamatkan selepas tujuh inning atau mengikut
masa yang ditetapkan (biasanya 1 jam 20 minit). Peraturan ini tertakluk kepada peraturan
kejohanan pihak penganjur.

Bincangkan strategi yang boleh digunakan dalam pengajaran dan


pembelajaran kemahiran asas sofbol.

157

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

PENILAIAN KENDIRI
1. Nyatakan dengan ringkas sejarah sofbol di Malaysia.
2. Bincangkan fungsi peranan MSSD dalam membangunkan sukan sofbol di peringkat
sekolah.
3. Senaraikan perkara yang tidak boleg dilakukan oleh seorang ptcher.
4. Senaraikan jenis kemahiran yang terdapat dalam permainan sofbol.
5. Huraikan perbezaan ukuran padang sofbol mengikut kategori umur.
6. Lakarkan sebuah diamond dan letakkan posisi pemain di atas diamond tersebut.
7. Siapakah yang akan memakai topi kaledar dalam permainan sofbol?
8. Senaraikan perlatan dalam sofbol dan nyatakan kepentingannya.
9. Huraikan teknik membaling dan nyatakan ciri-cirinya.
10. Apakah yang dimaksudkan dengan inning?

RUJUKAN
Tan Kah Keong, et al. (_______). Modul latihan sukan untuk guru penasihat kelab sukan
sekolah: Sukan bola keranjang sekolah rendah. Kementerian Pelajaran Malaysia.
Bahagian Sukan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan & Persatuan Sofbol Malaysia.
(1983). Undang-undang sofbol (Koh Kim Eow). Kuala Lumpur: Publication
distribution, etc. (imprint)
Borhannudin Abdullah et al. (2006). Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan:
Sekolah Kebangsaan Tahun 5. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
American Sport Education Program. (2009). Coaching softball technical and tactical skills.
Champaign, IL: Human Kinetics.
Smith, M. & Hsieh, l. (2008). Coach's guide to game-winning softball drills developing the
essential skills in every player. Camden, Maine: McGraw-Hill.

158

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

UNIT 7 RAGBI SENTUH


HASIL PEMBELAJARAN
1. Melakukan sekurang-kurangnya kemahiran asas ragbi sentuh dengan teknik yang betul
dan selamat.
2. Menyenaraikan kesalahan teknik lakuan kemahiran dalam permainan ragbi sentuh.
3. Menyatakan peraturan dan undang-undang asas dalam permainan ragbi sentuh.
4. Menyatakan strategi asas dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran ragbi sentuh.

PENGENALAN
Ragbi ialah sejenis sukan berpasukan yang dimainkan oleh dua pasukan yang berlawanan.
Dalam permainan ragbi, pemain akan menyepak, melontar, atau membawa bola sehingga
mereka boleh menyepak untuk melepasi gol lawan atau menyentuh di belakang garisan
lawan bagi mendapatkan mata. Pada asalnya, ragbi sentuh adalah sebahagian daripada
aktiviti pemanasan badan dalam permainan ragbi. Asas permainanya adalah mudah, hanya
memerlukan bola ragbi, padang dan beberpa orang pemain. Bagi memperkenalkan
permainan ragbi di Malaysia, maka permainan ini harus diperkenalkan di peringkat awal
persekolahan iaitu ketika di sekolah redah. Oleh kerana pelajar sekolah rendah memiliki
tahap fizikal yang masih lemah, maka permainan ragbi sebenar adalah tidak begitu sesuai
atau selamat untuk mereka. Jadi permainan ragbi harus diubahsuai supaya dapat dijadikan
faktor penggalak ke arah pengibatan murid sekolah rendah.

PERBEZAAN ANTARA RAGBI SENTUH DAN RAGBI SEBENAR


Permainan ragbi yang diubahsuai ini dinamakan permainan ragbi sentuh (touch rugby).
Permainan ragbi sentuh berbeza dengan ragbi biasa dalam aspek berikut:

159

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Jumlah pemain adalah seramai 7 orang sahaja dalam satu pasukan.

Jika pihak lawan telah melakukan touch sebanyak 6 kali, bola tersebut akan
jatuh ke tangan pihak lawan.

Tiada tackling, skrum dan tendangan try dalam permainan ini.

Cara sentuhan yang diambil kira adalah dengan menggunakan kedua-dua


belah tangan, namun ada sesetengah permainan menggunakan undangundang sentuhan satu tangan sahaja.

Gol akan dikira apabila try berjaya dilakukan.

Bola yang dipegang tidak boleh jatuh. Jika terjatuh, bola tersebut akan jatuh
ke tangan pihak lawan.

Roll Ball akan dilakukan sebagai hantaran apabila bola terjatuh dan touch
sebanyak 6 kali.

Ragbi sentuh adalah permainan yang pantas, namun melibatkan sentuhan yang
minimum dan tidak merbahaya. Oleh yang demikian, permainan ragbi sentuh sangat sesuai
untuk semua lapisan masyarakat tanpa mengenal faktor usia, perbezaan gender, dan tahap
pengalaman bermain. Ia juga merupakan sukan rekreasi dan menjadi sebahagian aktiviti
sosial masyarakat kerana boleh dimainkan di mana-mana sahaja sama ada di padang, di
kawasan lapang, ataupun di tepi pantai dan juga ketika aktiviti sosial.

Permainan ragbi sentuh sangat mudah untuk dipelajari dan dimainkan. Justeru dalam
kurikulum Pendidikan Jasmani sekolah rendah di Malaysia, permainan ragbi sentuh
diperkenalkan kepada murid sekolah rendah dan silibusnya terkandung dalam sukatan
pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 5. Antara aspek kemahiran ragbi sentuh yang
diperkenalkan ialah

kemahiran menghantar,

menangkap,

menggelecek,

mengelak,

menghadang dan menyentuh. Selain itu ragbi sentuh juga boleh digunakan untuk melatih
pemain untuk mengelak dengan mudah, mengejar dan sebagai aktiviti pemanasan badan.

Pada pandangan anda, mengapakah ragbi sentuh boleh dimainkan


oleh semua golongan masyarakat?

160

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

SEJARAH
Permainan ragbi tercipta daripada peristiwa seorang individu bernama William Webs yang
tanpa diduga telah mengambil bola dengan tangannya dan membawanya berlari menuju ke
gol semasa perlawanan bola. Peristiwa tersebut berlaku pada tahun 1823 di sebuah sekolah
bernama Rugby School di England. Dalam peristiwa tersebut, rakan Ellis telah mengejar
beliau dari belakang dan akhirnya terjadilah pergomolan dalam kalangan mereka yang
berusaha untuk merebut bola tersebut. Selepas itu, perbuatan tersebut telah menjadi ikutikutan dalam kalangan rakan Ellis sahaja sebagai bahan permainan mereka.

Walau bagaimanapun, hanya selepas setegah abad kemudian, peristiwa dalam


permainan tersebut diingat kembali apabila seorang rakan Ellis iaitu Mattheur Blaxom
menceritakan kembali persitiwa tersebut dalam majalah The Meteor tahun 1888. Permainan
tersebut mula diperkenalkan dengan nama ragbi sempena nama pekan kecil tempat William
Web Ellis bersekolah. Ekoran daripada itu, Universiti Cambrigde telah mengambil inisiatif
mengubah suai permainan ragbi dan mempopularkannya mulai pada tahun 1871 kepada
sekolah di sekitar England. Mulai saat itu, peraturan rasmi permainan ragbi mula
diwujudkan, kelab Ragbi pula ditubuhkan, manakala pengumuman peraturan rasmi
permainan ragbi di London dibuat sepuluh tahun kemudian. Rugby Football Union adalah
badan yang bertanggungjawab ke atas pemainan ragbi yang telah ditubuhkan pada tahun
1871.

PERKEMBANGAN DI MALAYSIA
Permainan ragbi telah diperkenalkan di Tanah melayu sekitar tahun 1892 oleh kolonial
British yang berada di Tanah Melayu pada ketika itu. Mengikut sejarah, sukan ini pada
awalnya bermula di Negeri Sembilan. Beberapa orang pemain termasuk pegawai Eropah
telah menjalani latihan di Padang Stesen, Seremban. Maka di situlah bermulanya kelab
ragbi pertama di Tanah Melayu yang kemudiannya mula berkembang ke Selangor, Perak,
Pulau Pinang dan Singapura. Antara yang terhebat adalah seperti The Edwardians di
Taiping, The Birch Rompers di Perak, The Penang Asians dan Kelab Diraja Selangor. Pada
tahun 1920an, Persatuan Ragbi Malaysia ditubuhkan bagi mengelola kejohanan tempatan
dan Piala HMS Malaya dan kejohanan antara Zon - North vs South yang bermula pada
tahun 1928.

161

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Pada peringkat awal, kebanyakan pemain ragbi terdiri daripada rakyat British yang
bertugas di Tanah Melayu sebagai pentadbir kerajaan, peladang, pegawal keselamatan dan
sebagainya. Tidak ramai penduduk tempatan melibatkan diri dalam permainan ragbi kerana
pada ketika itu corak permainan ragbi dianggap agak ganas, kasar, berbahaya serta tidak
sesuai dengan budaya kehidupan penduduk tempatan Tanah melayu ketika itu. Setelah
kemasukan askar Fiji selepas Perang Dunia Kedua, sukan ragbi kelihatan lebih menaik lagi
dan lebih mantap apabila pengaruh askar Fiji telah memperkenalkan seni dan kemahiran
permainan ragbi yang lebih menarik berbanding rakyat British. Permainan ragbi akhirnya
mendapat sambutan yang amat baik dan luar biasa sehinggakan pada suatu ketika sukan
ragbi dianggap sebagai sukan nombor satu di negara ini.

Pada tahun 1995 perubahan berlaku apabila permainan ragbi sentuh diperkenalkan.
Permainan ini diambil dari kejohanan-kejohanan yang diadakan oleh International Rugby
Board (IRB). Pada dasarnya permainan ini kurang menarik tetapi mengutamakan
keselamatan bagi pemain sekolah rendah. Walau bagaimanapun, permainan ragbi sentuh
mempunyai kelebihan dan kelemahan yang tersendiri. Kelebihan ragbi sentuh ialah
keselamatan murid diutamakan dengan tiada kekasaran yang teruk berlaku dalam
permainan. Selain itu, tidak ada pasukan kuat atau lemah kerana hanya dengan kepintaran
pemain sahaja satu pasukan itu akan menang. Manakala kelemahan permainan ragbi
sentuh pula ialah tidak dapat melakukan taktikal permainan kerana bola terpaksa dimatikan
apabila berlakunya sentuhan, pasukan yang mempunyai pemain yang laju tidak dapat
menggunakan kelebihan yang dimiliki, dan permainan terlalu banyak berhenti kerana setiap
kali sentuhan permainan akan diberhentikan.

Bincangkan perkaitan antara ragbi dengan sejarah Malaysia.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN


Perbincangan peraturan permainan Ragbi Sentuh dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu
definisi, sebelum perlawanan dan semasa perlawanan.

162

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

163

1. Definisi Terminologi Dalam Ragbi

Sebelum mengulas lebih lanjut mengenai peraturan permainan ragbi sentuh, mari kita
berkenalan dahulu dengan beberapa terminologi penting dalam permainan ragbi bagi
memudahkan lagi proses pemahaman.

Tap

Cara memulakan permainan sewaktu permulaan permainan (kickoff), selepas separuh masa, selepas try dilakukan dan apabila
penalti diberikan. Semua pemain pasukan bertahan mesti berada 10
meter daripada pemain yang membuat tap dan juga bila penalti tap
diberikan. Pemain yang melakukan tap boleh saja melarikan bola.
Namun jika dia telah disentuh maka dia akan melakukan rollball.
Rollball bermaksud mengolekkan bola dengan tangan ke belakang
melalui dua kaki. Tap pula dilakukan dengan menendang bola
daripada tangan dan menangkapnya kembali.

Try

Try bermaksud skor yang telah dilakukan oleh pasukan


penyerang iaitu dengan meletakkan bola di mana-mana bahgaian
di dlam kawasan gol pasukan bertahan. Skor try diberi 5 mata.
Untuk membuat try, pemain boleh menghantar atau membaling
bola kepada kawan sepasukannya. Kemudian bola tersebut akan
dibawa lari.

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Sentuh

Touchdown

Rollball

164

Sentuh adalah satu cara yang dibenarkan kepada pasukan


bertahan untuk memberhentikan pemain pasukan penyerang
yang membawa bola. Sentuh dilakukan dengan menggunakan
tangan sebelah atau kedua-dia belah di mana-mana bahagian
badan termasuk pakaian daripada bahagian bahu ke bawah.
Setelah disentuh sebanyak 6 kali, bola perlu diserahkan ke
pihak lawan yang bertahan.

Touchdown adalah perlakuan meletakkan bola di dalam kawasan gol


sendiri oleh pasukan bertahan. Jika touchdown yang dibuat melalui
bola yang dibawa masuk oleh pasukan penyerang, maka rollball diberi
kepada pasukan bertahan di mark 10 meter daripada garisan golnya.
Jika touchdown dibuat melalui bola yang dibawa masuk sendiri oleh
pasukan bertahan, maka rollball diberikan kepada pasukan penyerang
pada mark 5 meter daripada garisan gol pasukan bertahan. Terdapat
dua jenis mark dalam permainan ragbi iaitu mark (semasa sentuh)
dan mark (semasa tepi).

Rollball bermaksud mengolekkan bola dengan tangan ke


belakang melalui dua kaki.

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Mark
(semasa sentuh)

Advantage

Mark (semasa sentuh) adalah tempat pemain yang sedang


membawa bola telah disentuh oleh pemain bertahan. Manakala
mark (semasa tepi) pula adalah tempat di tengah padang tempat
permainan dimulakan dan tempat penalti diberikan.

Keistimewaan yang dibenarkan kepada pasukan yang tidak


melakukan kesalahan untuk direbut dan seterusnya
membolehkan pasukan tersebutmemperbaiki
kedudukanpermainannya untuk memungut mata.

Selain daripada beberapa terminologi yang telah dibincangkan sebelum ini, terdapat
beberapa terminologi lain yang turut dapat membantu meningkatkan kefahaman dalam
permainan ragbi seperti berikut:

Pemungut

Pemain yang menerima bola di belakang pemain yang melakukan


rollball

Pasukan

Pasukan yang sedang memegang bola atau mempunyai posisi bola.

Penyerang

Pasukan
Bertahan

Pasukan yang telah hilang posisi bolanya.

165

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Garisan gol

Garisan belakang kedua-dua bahagian padang yang bertembung


dengan kedua-dua garisan tepi.

Garisan Bola Mati

Garisan paling belakang kedua-dua hujung padang yang jaraknya 5


meter daripada garisan gol.

Kawasan Gol

Kawasan untuk melakukan try. Kawasan ini dipagari garisan gol,


garisan tepi dalam gold an garisan bola mati.

Bola Mati

Apabila permainan diberhentikan sementara disebabkan perkara


berikut:

Menghantar

Padang

Bola terkeluar daripada kawasan permainan

Sentuhan telah dilakukan, dan

Try atau touch down telah dilakukan.

Membaling atau menghulur bola kepada rakan permainan.

Kawasan yang dikelilingi oleh garisan gol pasukan bertahan.

Permainan

Offside

Kedudukan pemain pasukan penyerang yang terkehadapan daripada


bola

bagi

dan

kedudukan

pemain

pasukan

bertahan

yang

membolehkan pemberian penalti bagi kes pemain.

Intercepts

Pemain pasukan bertahan yang merampas bola yang sedang dihantar


oleh pasukan penyerang.

Bincangkan aspek perbezaan antara ragbi sentuh dengan ragbi


biasa

166

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

2. Padang Permainan

- 10 m -

-5m-

Zon Touchdown

50 m

- 10 m -

Zon Touchdown

-5m-

10 m

Rajah 7.1: Ukuran Padang Permainan Rugbi Sentuh

Rajah 7.1 di atas menunjukkan ukuran lantai padang permainan ragbi. Ukuran padang boleh
berbeza-beza, tetapi permainan kebiasaannya akan dimainkan pada ukuran setengah
padang ragbi iaitu 50 meter lebar dan 70 meter panjang. Garisan bagi padang permainan
mestilah lebarnya sekurang-kurangnya 2.5 sentimeter. Bendera atau penanda dipacakkan
pada setiap penjuru garisan dan juga di garisan tengah.

3. Bola

Bola yang biasa digunakan adalah dari jenis kulit atau sintetik bersaiz 5 bagi sekolah
menengah dan bersaiz 3 bagi sekolah rendah. Walau bagaimanapun, dari segi ukuran saiz

167

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

yang dicadangkan persatuan ialah 36 sentimeter panjang dan 55 sentimeter lilit keliling.
Rajah 7.2 di bawah menunjukkan contoh bola ragbi.

Rajah 7.2: Contoh bola ragbi yang digunakan dalam permainan ragbi sentuh

4. Bilangan Pemain

Sebuah pasukan mengandungi 12 orang pemain. Tetapi hanya 7 orang sahaja yang
dibenarkan bermain atau masuk ke dalam padang pada satu masa. Jika didapati ada
pasukan yang sedang bermain mempunyai lebihan pemain, maka penalti tap di tempat bola
sedang dimainkan akan diberikan kepada pasukan yang tidak melalkukan kesalahan.
Bilangan pemain yang minimum untuk memulakan perlawanan ialah 5 prang. Permainanan
juga tidak boleh dimulakan jika terdapat kurang dari 5 orang pemain.

Pertukaran atau penggantian pemain hendaklah dilakukan semasa pasukan memperolehi


posisi. Pemain yang akan masuk hendaklah menyentuh tangan pemain yang akan keluar di
garisan tepi padang sebelum dibenarkan bermain. Pemain gentian tidak dibenarkan masuk
ke padang sebelum pemain yang digantikan telah keluar dari padang. Jika kesalahan ini
dilakukan maka rollball di kawasan garisan tengah padang akan diberikan kepada pasukan
yang tidak melakukan kesalahan (advantage).

5. Pakaian Pemain

Pasukan mestilah memakai memakai jersi yang tahan lasak dan tidak membahayakan
orang lain. Peralatan asas yang mesti dipakai adalah seperti jersi, seluar pendek, stoking,

168

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

dan boots. Jersi yang dipakai mestilah bernombor, manakala nombor tersebut hendaklah
tidak sama dengan pemain yang lain. Tinggi cetakan nombor adalah tidak kurang dari 16
sentimeter. Pemain berkaki ayam tidak dibenarkan bermain. Pemain juga tidak dibenarkan
memakai benda-benda yang membahayakan seperti rantai, cincin, jam dan subang semasa
bermain. Kuku jari tangan juga mestilah dalam keadaan pendek.

6. Masa Permainan

Masa permainan rasmi bagi pertandingan ragbi sentuh bagi peringkat sekolah ialah 15 minit
bagi separuh masa pertama. Pertukaran separuh masa ini hendaklah dilakukan dengan
pantas. Bagi peringkat negeri atau kebangsaan, masa permainan yang boleh dibenarkan
ialah 25 minit bagi separuh masa dan 5 minit masa rehat.
7. Pegawai Perlawanan

Setiap perlawanan di bawah kawalan Pegawai Perlawanan terdiri dari seorang Pengadil dan
dua orang Penolong Pengadil. Pengadil mestilah bertauliah. Pengadil merupakan individu
yang menentukan masa perlawanan tamat. Jika ia meragui masa, beliau boleh merujuk
kepada pembantu pengadil. Keputusan pengadil adalah muktamad.
8. Memulakan Permainan

a. Permainan ragbi bermula dengan salah satu pasukan memilih kawasan padang
dan pasukan satu lagi memulakan permainan melalui kaedah tossing.
b. Pasukan penyerang akan memulakan permainan dengan melakukan tap dari
tengah kawasan padang bila pengadil membunyikan wisel. Semua pemain
penyerang hendaklah dalam kedudukan onside semas tap dilakukan.
c. Tap dilakukan di tengah padang melalui dua cara:
i. Letak bola di atas tanah dan tending sedikit ke hadapan tidak melebihi
satu meter dan pungut kembali bola dengan kemas.
ii. Menendang bola ke udara daripada tangan tidak lebih daripada satu
meter dan memungutnya kembali dengan kemas.
d. Mana-mana pemain boleh melakukan tap. Jika cara yang salah dilakukan
ataupun tap tidak dilakukan dengan sempurna maka rollball dibuat di tempat
kesalahan kepada pasukan yang tidak melakukan kesalahan.

169

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

e. Semua pemain pasukan bertahan hendaklah berada 10 meter daripada tempat


tap dilakukan. Mereka boleh bergerak hadapan serta merta bila tap telah
dilakukan.
f.

Pada permulaan separuh masa kedua pula, pasukan yang kalah dalam tos akan
melakukan tap untuk memulakan permainan. Jika permulaan permaian adalah
disebabkan selepas try, tap akan dilakukan oleh pasukan yang tidak membuat
try.

9. Posisi

a. Secara umumnya, pasukan yang mempunyai posisi hanya dibenarkan bermain


sehingga 6 sentuhan dilakukan oleh pihak pasukan bertahan sebelum posisi
bertukar tangan.
i. Selepas sentuhan ke enam, try dan kehilangan posisi disebabkan
beberapa perkara, maka pemain daripada pasukan yang telah kehilangan
posisi dikehendaki memberikan bola kepada pemain bertahan yang
terdekat ataupun meletakkan bola pada mark dengan segera. Penalti tap
akan diberikan jika pemain melengah-lengahkan masa pertukaran posisi.
ii. Jika bola jatuh atas sebab kesalahan pemain penyerang maka pertukaran
posisi akan berlaku. Mark bagi pertukaran posisi akan dilakukan sama
ada di tempat bola jatuh ataupun di tempat pemain yang menjatuhkan
bola mengikut advantage pasukan yang baru memperoleh posisi.
iii. Jika pemain tidak dapat menangkap bola dengan kemas, tetapi dapat
menyambutnya kembali sebelum bola jatuh ke tanah maka permainan
mesti diteruskan.
iv. Intercept oleh pemain pasukan bertahan yang onside adalah dibenarkan.
Permainan akan diteruskan sehingga sentuhan pertama dilakukan, atau
try dilakukan, atau berlaku kesalahan yang lain.
10. Menghantar Bola

a. Secara umumnya,

pemain yang

mempunyai posisi boleh menghantar,

melambung, memukul bola dengan tangan atau membaling bola kepada pemain
lain dalam pasukannya yang onside.
b. Hantara hadapan tidak dibenarkan dan jika pemain melakukan kesalahan ini
maka rollball akan diberikan kepada pasukan satu lagi.

170

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

11. Rollball

a. Rollball dilakukan apabila:


i.

Sentuhan dilakukan

ii.

Pertukaran posisi selepas sentuhan ke enam

iii.

Pertukaran posisi sebab bola jatuh

iv.

Pertukaran posisi yang bukan disebabkan kesalahan penalti

v.

Tamparan/hantaran ke hadapan

vi.

Tidak berhenti segera selepas sentuhan

vii.

Pemungut ditangkap bersama bola

viii.

Pembawa bola atau bola terkeluar padang

ix.

Pengadil mengarahkan dilakukan rollball

x.

Melengah-lengahkan rollball

xi.

Kesalahan hantaran dilakukan

b. Cara melakukan rollball ialah pemain dari pasukan penyerang berada pada mark
dengan menghadap ke garisan gol pasukan bertahan. Berditi selari dengan
garisan tepi dan menggolekkan bola ke belakang antara kedua kakinya dengan
jarak golekan tidak melebihi 1 meter. Jika rollball tidak dilakukan dengan betul
maka rollball akan bertukar tangan kepada pasukan bertahan.
c. Pemain pasukan penyerang boleh menjadi pemungut. Pemungut mesti
memungut bola dengan pantas dan membuat hantaran kepada pemain dalam
pasukannya. Pemungut juga boleh melarikan bola tetapi jika disentuh ketika
sedang melarikan bola maka posisi akan bertukar tangan. Pemain yang
melakukan rollball tidak dibenarkan mengganggu atau menghalang pemain
pasukan bertahan daripada memperoleh posisi atau melakukan sentuhan
terhadap pemungut. Jika kesalahan ini dilakukan maka penalti tap akan diberikan
kepada pasukan bertahan.
d. Semua pemain pasukan bertahan mesti berundur sejauh 5 meter daripada mark.
Semua pemain pasukan bertahan tidak dibenarkan bergerak ke hadapan
sehingga pemungut menyentuh atau menangkap bola. Jika pemain pasukan
bertahan melakukan kesalahan di atas, penalti tap akan diberikan kepada
pasukan penyerang pada mark 5 meter ke hadapan daripada mark asal.

171

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

e. Perkara lain:
i.

Bola yang digolek semasa rollball hendaklah mencecah tanah dan


digolek ke belakang antara 2 kaki. Kaki boleh digunakan untuk
mengawal bola.

ii.

Pelaku rollball mesti di dalam kedudukan setempat tetapi tidak


semestinya badannya tidak boleh bergoyang atau berdiri sebelah kaki.

iii.

Pemain yang melakukan rollball tidak boleh memungut semula bola


sebelum disentuh oleh pemungut.

iv.

Pemain pasukan bertahan yang melakukan sentuhan dimestikan


berundur 5 meter ke belakang daripada mark dengan segera.

v.

Pemungut dikehendaki memungut bola dengan kemas.

12. Sentuhan

a. Pemain

pasukan

bertahan

hendaklah

membuat

sentuhan

yang

tidak

menyakitkan terhadap pemain yang sedang membawa bola. Jika kesalahan


dilakukan, maka advantage akan diberi kepada pasukan penyerang untuk
melakukan tap.
b. Jika berlaku keadaan bola dipukul dan jatuh daripada tangan pembawa semas
sentuhan dilakukan oleh pasukan bertahan, sentuhan akan dikira dan pemain
yang membawa bola masih boleh mengekalkan posisi. Rollball akan diberikan
jika itu bukan sentuhan keenam. Bilangan sentuhan akan diteruskan.
c. Apabila seorang pemain disentuh semasa membawa bola, beliau dikehendaki
berhenti dan kembali kepada mark di mana sentuhan telah dilakukan. Rollball
hendaklah dilakukan dengan segera dalam bilangan 3 saat.
d. Pemain tidak boleh membuat hantaran atau lemparan bola sekiranya ia telah
disentuh. Jika kesalahan ini dilakukan maka rollball akan diberikan kepada
pasukan bertahan.
e. Tiada pemain dibenarkan untuk meminta dikira sentuhan daripada pengadil,
kecuali jika sentuhan sememangnya berlaku. Pemain pasukan bertahan tidak
boleh melengah-lengahkan membuat sentuhan kecuali dalam kawasan 5 meter
daripada garisan gol. Sentuhan hendaklah dilakukan dengan cara yang tidak
menyakitkan

pembawa

bola

atau

menolaknya

yang

mana

ia

akan

membahayakan pembawa bola. Pengadil boleh member advantage sama ada


dengan memberikan penalti tap atau meneruskan permainan. Bagi kesalahan

172

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

kedua iaitu membuat sentuhan yang membahayakan, maka pemain pasukan


bertahan akan dihantar keluar padang selama 5 minit.
f.

Mark bagi penalti tap bergantung kepada kedudukan pemain yang membawa
bola semasa sentuhan dibuat ke atasnya.

g. Bola dikira mati bila sentuhan dilakukan. Permainan boleh diteruskan dengan
melakukan rollball. Apabila pemungut memegang bola, maka pemain pasukan
bertahan boleh bergerak ke hadapan. Kalau tidak ada pemungut, pemain
pasukan bertahan boleh sahaja bergerak ke hadapan bila bola mula digolek
semasa rollball. Jika ada pemain pasukan bertahan yang mengganggu daripada
melakukan rollball dengan segera, maka penalti tap akan diberikan ke[ada
pasukan penyerang.

13. Menyentuh Bola yang Sedang Melayang

a. Jika bola jatuh kerana disentuh dengan sengaja oleh pemain bertahan yang cuba
mendapatkan posisi, pasukan penyerang akan meneruskan posisi dan bilangan
sentuhan akan dikira semula. Keadaan ini juga diambil kira jika pemain pasukan
bertahan dengan sengaja menampar bola jatuh ke tanah. Rollball di mark tempat
bola jatuh ataupun di tempat pemain bertahan menyentuh bola, atau yang mana
lebih advantage kepada pasukan penyerang.
b. Jika bola ditampar dengan sengaja oleh pemain bertahan tetapi sebelum bola
jatuh, pemain penyerang menyambutnya, maka permainan diteruskan begitu
juga bilangan sentuhan. Jika bola tidak dapat disambut oleh pemain penyerang
dan bola jatuh ke tanah maka pasukan penyerang akan mengekalkan posisi
serta bilangan sentuhan dikira semula.
c. Jika bola yang dihantar oleh pemain penyerang telah terkena pemain bertahan
dan bola melantun tanpa ada cubaan untuk menangkap oleh pemain bertahan
dan bola jatuh ke tanah, maka pertukaran posisi akan berlaku. Rollball akan
diberikan kepada pemain bertahan di mark tempat bola jatuh ataupun di tempat
pemain bertahan menyentuh bola, atau yang mana lebih advantage kepada
pasukan penyerang.
d. Jika bola melantun daripada pemain bertahan yang tidak mencuba untuk
menyambut bola dan bola disambut oleh pemain penyerang, maka permainan
dan bilangan sentuhan diteruskan selagi ia bukan lemparan atau hantaran ke
hadapan.

173

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

14. Offside

a. Pemain pasukan penyerang yang tidak memegang bola hendaklah sentiasa


berada dalam kedudukan ke belakang daripada pemain pasukannya yang
sedang memegang bola untuk mengelak daripada situasi offside. Pemain yang
offside selama ia tidak mengganggu permainan tidak dikenakan penalti.
b. Pemain penyerang hendaklah berkedudukan onside semasa melakukan tap.
Semua kesalahan offside oleh pemain penyerang dikenakan tindakan penalti tap
yang diberikan kepada pasukan bertahan di tengah padang.
15. Menghalang

a. Pemain pasukan penyerang tidak boleh menghalang pemain pasukan bertahan


daripada berselindung di belakang pengadil ataupun pemain lain daripada
pasukannya dalam cubaan mengelak daripada disentuh. Jika kesalahan
dilakukan penalti tap akan diberikan kepada pasukan bertahan.
b. Pemain pasukan bertahan juga tidak boleh menghalang pemain dari pasukan
penyerang daripada membantu pemain yang sedang membawa bola. Penalti tap
boleh diberikan kepada pasukan penyerang jika tindakan ini member lebih
advantage.

Senaraikan punca yang membolehkan tap dan rollball dilakukan.


Masukkan jawapan anda ke dalam ruangan yang disediakan di bawah.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

174

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

KEMAHIRAN ASAS RAGBI SENTUH


Sebelum mengupas tentang kemahiran asas yang terdapat dalam permainan ragbi sentuh,
adalah lebih baik diteliti terlebih dahulu otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti kemahiran
asas ragbi sentuh. Rajah 7.3 di bawah menunjukkan otot yang terlibat dan penekanan
aspek regangan terhadap otot tersebut boleh diambil kira dalam sesi pemanasan badan
sebelum latihan kemahiran atau permainan dilakukan.

Triseps

Hamstring

Gastroknemius

Rajah 7.3: Otot yang terlibat dalam pergerakan kemahiran ragbi sentuh

Bincangkan dalam forum mengenai aktiviti pemanasan badan yang


sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran ragbi sentuh.

175

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

1. Menghantar Bola

Hantaran bola dibuat secara hantara sisi. Bola tidak boleh dihantar ke arah hadapan
(forward pass) menghala ke gol lawan. Jika situasi ini berlaku, penalti akan diberikan. Rajah
7.4 menunjukkan fasa pergerakan membuat hantaran bola.

Fasa Persediaan

Berdiri dengan kdua-dua


belah tangan memegang
bola

Fasa Perlaksanaan

Condongkan badan ke
sisi

Ayunkan tangan dan


hantarkan bola ke sisi
pada aras dada
penerima

Fasa Ikut Lajak

Teruskan ayunan tangan

Rajah 7.4: Fasa pergerakan kemahiran menghantar bola


Sumber: Borhannudin Abdullah et al. (2006). Pendidikan Jasmani dan Pendidikan
Kesihatan: Sekolah Kebangsaan Tahun 5. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

2. Menangkap Bola

Bola perlu ditangkap dengan kedua-dua belah tangan dan dibawa rapat ke badan. Rajah 7.5
menunjukkan fasa pergerakan menangkap bola.

176

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Fasa Persediaan

Hulurkan keduadua belah tapak


tangan ke
hadapan

Fasa Perlaksanaan

Tumpu ke
arah
penghantar
bola

Tangkap bola
dengan keduadua belah
tangan

Serap
daya
bola ke arah
badan

Rajah 7.5: Fasa pergerakan kemahiran menangkap bola


Sumber: Borhannudin Abdullah et al. (2006). Pendidikan Jasmani dan Pendidikan
Kesihatan: Sekolah Kebangsaan Tahun 5. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

3. Menggelecek dan Mengelak

Kemahiran menggelecek dan mengelak bertujuan untuk mengelak daripada disentuh bagi
melepasi phak lawan. Rajah 7.6 menunjukkan fasa pergerakan menggelecek dan mengelak.

Fasa Persediaan

Pegang bola
menghadap
pasangan dan
bersedia untuk
larian

Fasa Perlaksanaan

Berlari ke satu arah, berhenti, dan tukar


arah dengan serta-merta
Teruskan larian

Rajah 7.6: Fasa pergerakan kemahiran menggelecek dan mengelak


Sumber: Borhannudin Abdullah et al. (2006). Pendidikan Jasmani dan Pendidikan
Kesihatan: Sekolah Kebangsaan Tahun 5. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

177

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

4. Menghadang dan Menyentuh

Pemain perlu menghalang pemain lawan daripada melakukan try bagi mendapatkan mata.
Untuk mematikan pergerakan lawan, pemain akan menggunakan sentuhan. Rajah 7.7
menunjukkan fasa pergerakan yang terdapat dalam kemahiran menghadang dan
menyentuh.
Kemahiran Menghadang:
Fasa Persediaan

Berdiri dengan
mendepangkan
kedua-dua belah
tangan.

Fasa Perlaksanaan

Hadang pemain lawan dengan


menumpukan pandangan kepada
pergerakannya.
Bergerak ke kiri dan kanan dengan tangan
didepangkan. Cuba hadang pemain lawan.

Kemahiran Menyentuh:
Fasa Persediaan

Berdiri dengan
kedua-dua belah
tangan bersedia

Fasa Perlaksanaan

Cuba sentuh pemain lawan dengan


menumpukan pandangan kepada
pergerakan lawan.
Bergerak ke kiri dan kanan dengan tangan
di hadapan.
Cuba sentuh pemain lawan

Rajah 7.7: Fasa pergerakan kemahiran menghadang dan menyentuh


Sumber: Borhannudin Abdullah et al. (2006). Pendidikan Jasmani dan Pendidikan
Kesihatan: Sekolah Kebangsaan Tahun 5. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

178

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Hasilkan satu (1) Rancangan Pengajaran harian bagi mana-mana


kemahiran ragbi sentuh dengan menggunakan pedekatan kaedah
TGFU.

PENILAIAN KENDIRI
1. Nyatakan dengan ringkas sejarah ragbi di Malaysia.
2. Senaraikan jenis kemahiran yang terdapat dalam permainan ragbi sentuh.
3. Huraikan perbezaan ragbi sentuh dengan ragbi biasa.
4. Huraikan situasi yang melibatkan tap, try dan roll ball.
5. Bagaimanakah situasi yang boleh mengakibatkan bola mati dalam permainan ragbi
sentuh?
6. Senaraikan kesalahan dalam permainan ragbi sentuh yang boleh memberi advantage
kepada pihak lawan.
7. Huraikan otot yang terlibat dalam pergerakan ragbi sentuh dan nyatakan kaedah
pemanasan badan yang bersesuaian.

RUJUKAN
Borhannudin Abdullah et al. (2006). Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan:
Sekolah Kebangsaan Tahun 5. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Zulkefli Mohd Amin, et al. (_______). Modul latihan sukan untuk guru penasihat kelab sukan
sekolah: Sukan ragbi sentuh sekolah rendah. Kementerian Pelajaran Malaysia.
Kesatuan Ragbi Malaysia. (1993). Ragbi sentuh (touch rugby). Kuala Lumpur: Kesatuan
Ragbi Malaysia.
Biscombe, T. & Drewett, P. (2010). Rugby steps to success. 2nd ed. Champaign, IL: Human
Kinetics.

179

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

UNIT 8 BOLA KERANJANG

HASIL PEMBELAJARAN
1. Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran asas bola keranjang dengan teknik
yang betul dan selamat.
2. Menyenaraikan kesalahan teknik lakuan kemahiran dalam permainan bola keranjang.
3. Menyatakan peraturan dan undang-undang asas dalam permainan bola keranjang.
4. Menyatakan strategi asas dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran bola
keranjang.

PENGENALAN
Bola keranjang ialah satu sukan yang dimainkan oleh dua pasukan dalam satu perlawanan.
Setiap pasukan mempunyai 5 orang pemain. Objektif pasukan adalah untuk mendapatkan
mata jaringan melalui lontaran bola ke dalam sebuah keranjang atau bakul berdasarkan
peraturan yang telah ditetapkan. Pasukan yang matanya lebih banyak apabila tamat masa
permainan adalah pemenang. Mata jaringan pula dikira berdasarkan jarak lontaran. Sebagai
contoh, lontaran lompat yang biasa dari dalam lengkungan akan diberi 2 mata, dari luar
lengkungan akan diberi 3 mata, manakala setiap lontara percuma akan diberi 1 mata. Cara
bola digerakkan dalam gelanggang adalah dengan cara menggelecek atau menghantarnya
daripada rakan kepada rakan sepasukan.

Pada pandangan anda, apakah ciri-ciri estetika yang terdapat dalam


permainan bola keranjang di Malaysia?

180

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

SEJARAH
Permainan bola keranjang bermula sejak tahun 1892. Permainan ini dicipta oleh seorang
jurulatih Pendidikan Jasmani dan Kesihatan bernama Dr. James Naismith di Kolej
Springfield, Massachusettes, Amerika Syarikat. Mss. Luther H. Gulick, ketua bidang sukan
kolej tersebut telah meminta Naismith mencipta satu permainan berpasukan untuk
dimainkan semasa musim sejuk. Oleh itu, sudah tentu jenis permainan yang dimaksudkan
harus dimainkan dalam gelanggang dan berada dalam sebuah bangunan tertutup.

Pada awalnya, Naismith menggunakan bola permainan bola sepak yang saiznya
cukup besar dan mudah untuk ditangkap. Manakala golnya dibuat daripada dua buah bakul
buah-buahan yang dipasang pada balkoni gymnasium kira-kira pada ketinggian 10 kaki.
Walau bagaimanapun, pada tahun 1906 gelung besi pula digunakan dan diikuti dengan
penggunaan papan di belakang keranjang bagi menampan lantunan bola.

Permainan bola keranjang pertama tercatat dalam sejarah adalah dalam kalangan
pelajar Naismith sendiri iaitu pada tahun 1891. Naismith juga telah menamakan permainan
ini sebagai basketball atau bola keranjang. Dalam permainan tersebut, kaedah pemarkahan
adalah berdasarkan jaringan bola yang dibuat oleh sesebuah pasukan di petak lawan.
Naismith kemudiannya telah menggubal draf peraturan permainan bola keranjang yang
pertama. Draf tersebut mengandungi 13 perkara berkaitan peraturan permainan bola
keranjang yang telah diterbitkan dalam surat khabar koleh bertajuk The Triangle pada 15
Januari 1892. Semenjak dari itu, permainan ini mula mendapat sambutan dari orang ramai.

Dari segi bilangan pemain, pada awalnya satu pasukan mengandungi tujuh orang
pemain yang kemudiannya ditambah menjadi Sembilan orang dan akhirnya menjadi lima
orang sahaja. Seelain itu, salah satu ciptaan gerakan yang diperkenalkan dalam permainan
bola keranjang disebut sebagai slam dunk, iaitu gerakan untuk memasukkan bola terus ke
dalam jarring yang boleh dilakukan dengan gerakan akrobatik yang memerlukan kekuatan
luar biasa pemainnya.

Pada tahun 1936, bola keranjang telah dijadikan salah satu acara dalam Sukan
Olimpik musim sejuk di Berlin. Pasukan Amerika Syarikat adalah pasukan yang sentiasa
menjadi juara bertahan dalam acara ini bagi setiap Sukan Olimpik kecuali pada tahun 1972
dan 1988. Bola keranjang wanita pula mula dipertandingkan dalam Sukan Olimpik pada
tahun 1976.

181

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

PERKEMBANGAN DI MALAYSIA
Permainan bola keranjang dipercayai diperkenalkan di negara Malaysia pada tahun 1929
oleh orang Inggeris. Sambutan penduduk tempatan terhadap permainan ini pada peringkat
awalnya adalah tidak memberangsangkan. Hanya beberapa kelab rekreasi di bandarbandar utama sahaja menerima permainan baru ini seperti Kelab Rekreasi Cina Selangor,
Kelab Rekreasi Cina Pulau Pinang, Singapura dan Negeri Sembilan. Pihak Inggeris pada
awalnya hanya memperkenalkan permainan ini di kampung baru cina yang dibentuk pada
masa darurat. Oleh yang demikian, lama-kelamaan permainan ini diminati ramai, terutama
kaum Cina yang tinggal di kampung baru.

Persatuan Bola Keranjang Amatur Malaysia (MABA) telah ditubuhkan pada tahun
1958, manakala pertandingan antara negeri bagi merebut Piala Agong dimulakan beberapa
tahun kemudian. Pada tahun 1959, MABA menjadi ahli FIBA (Federation Of International
Basketball Association). Nama Malayan Amateur Basketball Association ditukar ke
Malaysian Amateur Basketball Association dan digunapakai mulai tahun 1964. Kejohanan
Bola Keranjang Mini yang pertama diadakan pada tahun 1970. Tahun berikutnya MABA
telah mempunyai bangunan 12 tingkat yang dilengkapi asrama, perpustakaan, dewan dan
gelanggang untuk tujuan latihan, seminar dan menganjurkan pertandingan yang bertaraf
kebangsaan dan antarabangsa. Kos pembinaan menelan belanja lebih kurang RM 5 juta.

Pada tahun 1973, Kejohanan Bola Keranjang Bukan Cina dianjurkan di Kuala
Lumpur dan MABA sekali lagi menukar nama dari Malaysian Amateur Basketball
Association ke Malaysian Basketball Association. Mulai tahun 1991, Kejohanan Bola
Keranjang umur 16 tahun dan ke bawah MILO Lum Mun Chak mula dipertandingkan
sehingga ke hari ini. Permainan bola keranjang turut diperkenalkan ke sekolah. Majlis Sukan
Sekolah-Sekolah

Malaysia

telah

menganjurkan

Pesta

Bola

Keranjang

Peringkat

Kebangsaan yang pertama pada tahun 1967. Penglibatan sekolah di dalam permainan ini
kian mendapat perhatian dengan bermulanya Pesta Bola Keranjang MSSM.

Rajah 8.1: Logo FIBA dan MABA

182

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Bincangkan peranan yang dimainkan oleh Malaysian Amateur


Basketball Association.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN


Objektif permainan bola keranjang ialah mendapat jaringan gol sebanyak mungkin serta
melebihi jaringan yang dipungut oleh pasukan lawan. Dalam masa yang sama juga, setiap
pasukan berusaha menghalang pasukan lawan daripada melakukan jaringan. Dalam
permainan bola keranjang, pasukan penyerang ialah pasukan yang membawa atau
menguasai bola, manakala pasukan yang kehilangan bola atau berusaha merampas di
panggil sebagai pasukan bertahan.

Dalam permainan bola keranjang, pergerakan pemain dan bola adalah pantas. Bola
boleh bergerak dari hujung gelanggang ke hujung gelanggang yang lain dalam masa yang
singkat sahaja. Setiap kali bola berjaya dijaringkan pasukan lawan akan memulakan
perlawanan tidak kira berapa jumlah gol yang diperoleh dengan cara melontar bola dari
belakang garisan belakang kawasannya. Berikut adalah peraturan dan undang-undang
permainan yang harus dipatuhi oleh pemain bola keranjang dalam sesuatu perlawanan:
1. Peraturan permainan am

a) Masa permainan dibahagikan kepada 4 waktu. Setiap waktu mengandungi masa 10


minit, dan 2 minit rehat antara setiap waktu pertama dan kedua. Manakala 10 minit
rehat diberi antara waktu 2 dan ke 3 sebagai masa rehat bagi separuh masa
perlawanan. Ini diikuti dengan 2 minit rehat diberi antara waktu ke 3 dan ke 4.
b) Permainan akan dimulakan dengan 5 orang pemain bagi setiap pasukan. Permainan
dimulakan oleh pengadil dengan cara melakukan jump ball di bulatan tengah
gelanggang. Jump Ball diadakan pada permulaan permainan sahaja dengan
pengadil melambungkan bola di bulatan tengah.
c) Jaringan gol dihasilkan bila bola hidup (dalam permainan) memasuki keranjang.
Pasukan yang menjaringkan gol akan diberi mata seperti berikut: lontaran lompat
yang biasa dari dalam lengkungan akan diberi 2 mata, dari luar lengkungan akan

183

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

diberi 3 mata, manakala setiap lontaran percuma akan diberi 1 mata. Selepas
jaringan dilakukan, pihak lawan akan memulakan permainan dengan lontaran dalam.
d) Pemain yang telah disentuh semasa hendak menjaringkan gol akan diberi dua atau
tiga jaringan bebas (percuma). Setiap jaringan yang berjaya dari jaringan bebas
dikira 1 mata.
e) Bola dianggap keluar apabila ia terkena lantai atau benda lain di luar gelanggang.
f)

Seseorang pemain hendaklah membuat lontaran ke dalam dari luar batasan di


tempat yang ditunjuk oleh pengadil dalam masa 5 saat.

g) Seseorang pemain dikira keluar batasan gelanggang apabila dia menyentuh batasan
sama ada di atas atau di luar garisan.
h) Bola dikira di luar batasan gelanggang apabila bola itu tersentuh seseorang pemain
di luar batasan gelanggang.
i)

Seseorang pemain ditegah berada di dalam kawasan larangan pasukan lawannya


lebih dari tiga saat bila pasukannya sedang menguasai bola.

j)

Seseorang pemain yang sedang memegang bola dengan tidak menghantar,


menjaring gol, mengguling atau menggelecek lebih daripada 5 saat dikira
perlanggaran peraturan.

k) Pasukan sedang menguasai bola tidak boleh mengawal atau menguasai bola di
lapangan belakang gelanggang lebih dari 8 saat.
l)

Pasukan yang menguasai bola hendaklah cuba melakukan jaringan gol dalam
tempoh 24 saat. Jaringan gol yang tidak kena ring akan dikira tidak berjaya dan 24
saat akan diteruskan.

m) Waktu pertama dan waktu kedua mempunyai 2 kali time-out. Manakala waktu ketiga
dan waktu keempat mempunyai 3 kali time-out.
n) Setiap pemain cuma boleh lakukan lima kali kesalahan (foul).
o) Permainan dimulakan dengan satu kali jump ball sahaja. Sekiranya berlaku Jump
Ball kedua pasukan akan mengambil giliran untuk melakukan lontaran masuk. Ini
disebut sebagai Lontaran Masuk Bergilir-gilir (Alternative Possession Procedure)

Terdapat 5 posisi pemain bola keranjang iaitu:

a. Point guard

: Pemain pertahanan

b. Shooting guard

: Pengawal penjaring

c. Big foward

: Penyerang utama

d. Center

: Pemain tengah

e. Small foward

: Penyerang kecil

184

185

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

2. Gelanggang Permainan

Ukuran gelanggang
Permainan bola keranjang dimainkan dalam gelanggang khas. Gelanggang bola keranjang
mempunyai ukuran yang tetap sama ada di peringkat rendah mahupun peringkat
antarabangsa. Saiz gelanggang maksimum adalah 28m x 15m dan mininum 24m x 13m.
Saiz gelanggang ini berbeza kerana mengikut tahap umur peserta yang bermain bola
keranjang. Rajah 8.2 berikut menunjukkan lakaran gambar rajah ukuran bola keranjang.

Basket

---------------- 15 m ------------------

Free Throw line


Backboard
Free Throw Lane
-- 2.8 --

----------------- 5.8 ---------------

---------------------------------------------------------------------------- 28 m --------------------------------------------------------------------------

Rajah 8.2: Ukuran gelangggang bola keranjang.

Ukuran Papan Jaringan dan Keranjang

Di kedua-dua bahagian gelanggang didirikan papan jaringan bersama keranjangnya


(basket). Papan ini diperbuat daripada kayu/papan, atau sebarang bahan yang bersesuaian,
tebalnya 0.03 m. Bahagian hadapan papan ini hendaklah sama rata dan hendaklah
diwarnakan putih. Saiz papan ialah 1.8 m x 1.2 m (sekolah rendah 1.2 m x 0.9 m).
Segiempat bujur kecil di dalamnya berukuran 0.59 m x 0.45 m. Keranjang pula hendaklah
terdiri daripada 2 bahagian iaitu bulatan (ring) dan jaring (net). Bulatan dibuat daripada besi
berdiameter 0.45 m di bahagian dalamnya. Jaring yang panjang 0.4 m digantung di bawah
bulatan. Tiang penyokong papan jaringan dan keranjang ini hendaklah 2.75 m tinggi
(sekolah rendah 2.3 m). Gambarajah ukuran papan jaringan dan keranjang adalah seperti
yang ditunjukkan dalam Rajah 8.3.

------------------------------------------ 15 m ------------------------------------

3 point line

Centre line

Back line

Side line

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Rajah 8.3: Ukuran papan jaringan dan keranjang


3. Bola

Bola bagi permainan bola keranjang dibuat daripada getah atau sebarang bahan tiruan yang
menyerupai getah yang mudah melantun apabila dijatuhkan. Saiz bola yang diguna oleh
lelaki dewasa ialah bola saiz 7, manakala untuk wanita dewasa ialah saiz 6, dan untuk
sekolah rendah pula ialah saiz 5.

4. Kasut

Kasut yang sesuai ialah kasut getah yang dapat melindungi buku lali seperti dalam gambar.
Kasut yang mempunyai lapisan kusyen yang lembut dapat melindungi kaki semasa
melompat dan mendarat. Stoking yang tebal juga dapat melindungi pemain daripada
kecederaan seperti melecek.

5. Pakaian

Pakaian pemain bola keranjang hendaklah selesa longgar dan mebolehkan pemain
bergerak dengan selesa. Biasanya pakaian rasmi untuk pemain ialah singlet dan seluar
pendek dengan nombor pemain tertera di bahagian hadapan dan belakang. Hal ini kerana

186

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

pakaian yang selesa akan dapat memudahkan pergerakan pemain. Berikut adalah
beberapa jenis pakaian yang digunakan semasa bermain permainan bola keranjang.

Bola

Kasut

Pakaian

Rajah 8.4: Contoh peralatan dalam permainan bola keranjang

Bincangkan peraturan dan undang-undang permainan bola keranjang.

AKTIVITI MEMANASKAN DAN MENYEJUKKAN BADAN


Sebelum bermain bola keranjang atau melalkukan aktiviti kemahiran bola keranjang, pemain
hendaklah memastikan tubuh badan bersedia untuk melakukan aktiviti yang seterusnya.
Kegagalan menyediakan otot pada tahap pemanasan badan akan menyebabkan
pengumpulan asid karbonik (laktik) dalam otot. Ini kerana pergerakan dalam permaian bola
keranjang adalah pantas dan cepat. Oleh yang demikian, ketrampilan diri dan badan
sewaktu melakukan pergerakan badan hendaklah dinamik.

Sesi memanaskan badan dilakukan selama 10 atau 15 minit. Pemain boleh mula
memanaskan badan dengan berlari anak ke hadapan, ke belakang, ke sisi ke kanan dan ke
kiri. Selepas itu lakukan aktiviti regangan untuk menambahkan kelenturan otot-otot apabila
membuat pergerakan selama lebih kurang 10 minit. Perlu diingatkan bahawa otot akan lebih

187

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

menganjal selepas aktiviti pemanasan dilakukan. Tumpuan harus diberi kepada otot besar
terlebih dahulu seperti hamstring, quadriceps, groin, calves, bahagian belakang, tangan dan
bahu. Kemudian, pastikan pemain berehat seketika sebelum memulakan permainan
sebenar dan pastikan minum air untuk elak dehidrasi.

Semua jenis latihan kemahiran atau permainan mestilah diakhiri dengan sesi
penyejukan badan atau cooling down bagi mengembalikan otot kepada keadaan rehat.
Semasa latihan asik laktik akan terkumpul dan jika tidak dialirkan dengan sebaiknya ia akan
menyebabkan berlakunya kesakitan dan kelesuan. Aktiviti penyejukan badan hendaklah
dilakukan dengan lebih relaks dan ringan bagi menurunkan kadar degupan jantung.
Lakukan selama 10-15 minit. Selain itu tujuan menyejukkan badan adalah untuk
meningkatkan fleksibiliti, mengembalikan darah ke jantung, mengelak dari berlaku
kekejangan, menurunkan kadar suhu badan, mengurangkan kesakitan dan kecederaan, dan
mengembalikan otot yang direngang ke tahap asal.

KEMAHIRAN ASAS BOLA KERANJANG


1. Kemahiran hantaran

Selain daripada mengelecek, bola boleh digerakkan dari satu tempat ke satu tempat lain,
atau dari seorang pemain kepada pemain lain menerusi hantaran. Hantaran ini juga adalah
cara paling mudah untuk menggerakkan bola ke arah keranjang. Apabila seseorang pemain
tidak dapat mengelecek disebabkan pemain itu terhalang atau mendapati sukar untuk
melakukan kelecek, pemain berkenaan harus melakukan hantaran supaya bola masih
dalam penguasaan pasukannya. Perkara penting dan utama yang harus diberi perhatian
oleh seseorang pemain apabila membuat hantaran bola ialah dia hendaklah membuat
hantaran yang selamat.

Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa membuat hantaran dan menerima hantaran
merupakan gabungan dua pergerakan dalam satu tindakan. Pemain hendaklah memastikan
bahawa cara memegang bola hendaklah sesuai dengan jenis hantaran yang hendak
dilakukan. Hantaran juga hendaklah dibuat kepada pemain yang berada di kedudukan yang
sesuai sekali untuk menerimanya dan dihantar ke depan penerima. Semasa menghantar
bola pula, pemain hendaklah memastikan imbangan badan, manakala mata memandang

188

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

arah penerima bola. Pemain juga boleh melakukan gerak keliru jika perlu dan bergerak ke
tempat lain selepas menghantar bola.

Kemahiran hantaran terbahagi kepada tiga jenis, iaitu:

a. Hantaran aras dada


Hantaran aras dada adalah menggunakan kedua-dua belah tangan pemain pada
kedudukan aras dada. Pemain memastikan bahawa dia berada dalam
kedudukan

yang

memudahkannya

membuat

hantaran,

jaringan,

atau

mengelecek bola itu. Hantaran aras dada biasanya digunakan apabila terdapat
ruang dan kelajuan diperlukan. Hantaran jenis ini sesuai dilakukan jika tiada
pemain lawan menghalang atau berada berdekatan dengan pemain yang akan
membuat hantaran dan hantaran itu perlu dilakukan dengan deras.

Rajah 8.5: Contoh hantaran aras dada


b. Hantaran lantun
Hantaran ini dilakukan secara mengejut untuk mengatasi pihak lawan yang
mengawal rapat. Bola dilantunkan pada masa yang sesuai supaya tidak dipintas
mahupun disekat oleh pihak lawan. Lantunan dibuat dengan sebelah atau dua
belah tangan ke permukaan gelanggang supaya bola melantun dengan baik
untuk diterima oleh rakan yang sudah bersedia untuk menerima bola. Hantaran
lantun dilakukan apabila pemain yang memegang bola dihalang oleh pemain
lawany ang lebih tinggi atau pemain lawan berada hampir dengannya. Walaupun
bola daripada hantaran ini agak lambat sedikit tiba ke tangan penerima, hantaran
ini menjadi lebih tepat dan berkesan.

189

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Rajah 8.6: Contoh hantaran aras lantun

c. Hantaran atas kepala


Hantaran ini merupakan cara yang boleh diamalkan apabila pemain hendak
membuat hantaran tinggi kepada kawannya. Seringkali cara ini dilakukan supaya
bola tidak dipintas atau disekat oleh pihak yang mengawal dengan keadaan
tangannya ke atas. Hantaran ini merupakan jenis hantaran pantas, di mana bola
bergerak pantas melepasi kepala pemain lawan. Hantaran ini sesuai dilakukan
oleh pemain yang tinggi, khususnya pemain penyerang dan pertahanan.
Hantaran ini juga penting untuk hantaran pendek yang dikawal dekat oleh
lawan.Dalamsituasi begini pemain boleh memilih sama ada mahu melakukan
hantarantinggi atas kepala ataupun hantaran lantun.

Rajah 8.7: Contoh hantaran atas kepala

190

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Huraikan prinsip asas yang perlu diambil perhatian dalam membuat


pergerakan hantaran.

2. Kemahiran Mengawal Dan Mengadang

Sebaik sahaja bola berpindah tangan, pasukan yang tidak menguasai bola terpaksa
bertahan. Ini bererti setiap pemain perlu tahu tugas masing-masing dan cara untuk
mengawal lawannya. Kawalan adalah bertujuan mematahkan serangan lawan dan
mendapat balik bola untuk mengatur serang balas. Dalam teknik mengawal, pemain
hendaklah mengamalkan gaya peninju (boxers stance) apabila berhadapan dengan
pemain yang membawa bola. Kedudukan pengawal pula hendaklah berada di antara pihak
lawan yang dikawal dan jaring sendiri. Pengawal hendaklah menggerakkan secara bergantiganti sebelah tangan ke atas dan sebelah lagi ke sisi (rendah) untuk mengganggu
pergerakan lawan. selain itu, pengawal boleh membuat gerakan secara langkah boxers
shuffle (hampir sama langkah galop) semasa mengawal. Apabila mengawal pengelecek,
pengawal cuba menepis bola dengan tangan semasa bola melantun naik. Sebelah tangan
yang bebas pula adalah untuk mengadang jika pengelecek itu menggunakan gerak keliru
dan tukar halanya. Pengawal juga boleh memaksa pemain bergerak ke tempat atau
kawasan yang tidak sesuai baginya untuk bertindak.
3. Kemahiran menggelecek

Kemahiran mengelecek bertujuan untuk pemain mengerakkan bola dalam gelanggang


sebelum pemain membuat hantaran kepada rakannya atau menjaringkan gol. Menggelecek
bola dalam permainan bola keranjang bererti bola digerakkan oleh pemain dengan cara
melantukan bola dengan sebelah tangannya. Pemain yang dapat menguasai dengan baik
kemahiran mengelecek ini sudah tentu berkeupayaan bergerak ke sana ke sini di dalam
gelanggang dengan berkesan. Tujuan menggelecek adalah untuk membuat jaringan dari
dekat, menyimpan bola sehingga satu hantaran dapat dilakukan, dan bergerak ke ruang
kosong dengan bola supaya pasukannya dapat mengatur sesuatu pembentukan (formation).

Dalam melakukan kemahiran menggelecek, pemain hendaklah menggunakan jari


untuk mengelecek dan bukan tapak tangan. Pemain juga tidak boleh menampar atau
memukul bola untuk mengelecek. Bola hendaklah menyentuh jari-jari pemain secara

191

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

terkawal. Pemain hendaklah sentiasa mengendurkan pergelungan tangan atau membiarkan


pergelangan tangan dalam keadaan relaks. Kepelbagaian ketinggian lantunan bola adalah
mengikut kadar kelajuan jarak pemain lawan. Bagi mengelakkan bola daripada dihalang
oleh pihak lawan, pemain hendaklah mengawal lantunan supaya rendah dan berhampiran
dengan badan supaya membolehkan badan membantu dalam menghalang lawan. Pemain
juga hendaklah memastikan bola tidak melantun melepasi pinggang.

Teknik menggelecek boleh dilakukan dengan beberapa cara:

a. Menggelecek dengan lantunan rendah


Cara ini diamalkan dalam situasi di mana pemain itu dikawal ketat oleh pihak
lawan yang berkerumun dekatnya. Kelecek rendah dilakukan dan digunakan
untuk mengelakkan bola terlepas daripada penguasaan pemain apabila dicabar
atau diasak oleh pemian lawan. Melantunkan bola rendah adalah cara yang baik
untuk mengawal dan melindung bola dari dirampas. Dengan melakukan kelecek
rendah pemain lawan tidak mempunyai peluang untuk merampas bola itu,
kecuali pemain yang mengelecek bola terlepas bola daripada pengawalannya.
Selain itu, lantunan bola yang rendah memudahkan pemain menukar hala
pergerakannya secara mengejut.

b. Menggelecek dengan lantunan tinggi


Menggelecek dengan lantunan tinggi dilakukan semasa pemain lawan berada
agak jauh daripada pemain yang melakukan kelecek. Menggelecek dengan
lantunan tinggi juga digunakan apabila gelanggang terbuka luas tanpa ada
pemain yang berada di sekitarnya. Bola digerakkan dengan pantas dari satu
tempat ke satu tempat yang lain, termasuk dalam pergerakan menjaringkan gol.
Bola dilantunkan pada aras pinggang dan ke hadapan. Mengelecek bola juga
memerlukan pemain bertindak mengikut keadaan. Oleh itu ia mesti melantukan
bola dengan tangan kiri dan tukar kepada tangan kanan. Juga, ia mesti bersedia
untuk menukar arah pergerakan atau kepantasannya untuk mengelirukan dan
mengatasi pihak yang mengadangnya. Perbezaan ketara antara kelecek rendah
dengan kelecek tinggi ialah dalam kelecek tinggi badan pemain adalah dalam
kedudukan yang lebih lurus atau menegak daripada kelecek rendah.

192

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

4. Kemahiran menjaring
Pemain bola keranjang harus cekap membuat jaringan kerana bilangan jaringan adalah
aspek yang menentukan kemenangan sesebuah pasukan. Terdapat beberapa jenis
jaringan iaitu:

a. Jaringan Lompat (Jump Shot)

Rajah 8.8: Contoh jaringan lompat

Jaringan lompat merupakan teknik menjaring yang paling menarik dan tepat.
Pemain-pemain memerlukan lompatan yang baik dan koordinasi kaki dan tangan
untuk melaksanakan pergerakannya secara licin.

193

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

b. Jaringan Tegak (Straight Shot)

Rajah 8.9: Contoh jaringan tegak

c. Jaringan Kaku (Freeze Shot)

Rajah 8.10: Contoh jaringan kaku

Semua jaringan boleh dilakukan secara berlari (satu langkah), melompat, ataupun
dari satu tempat. Pada asasnya, jaringan kaku dan jarngan lompat hampir sama.
Dalam cara jaringan kaku, kedua belah kaki pemain tetap di atas lantai. Bagi jaringan
lompat, pemain melompat dari tempat persediaannya dan mengarahkan bola ke
sasaran sebaik sahaja ia tiba ke aras lompatan maksimumnya.

194

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

d. Jaringan Cangkuk (Lay Up)

Rajah 8.11: Contoh jaringan cangkuk

Jaringan cangkuk juga dikenali sebagai jaringan pivot. Biasanya cara ini diamalkan
apabila pemain itu dikawal ketat dan ingin mengatasi lawannya dengan membuat
jaringan. Juga, cara ini diamalkan secara tiba-tiba untuk mengelirukan pihak lawan.
Pergerakan bola dari tangan pemain ke sasaran adalah dalam bentuk arc.

Selain itu, beberapa prinsip asas menjaring harus diberi perhatian oleh
pemain iaitu semasa menjaring, mata hendaklah memandang sasaran. Pemain
harus menumpukan perhatian kepada pergerakan menjaring. Gunakan tindakan jarijari untuk mengarahkan bola ke sasarannya dan tangan hampir lurus setelah bola
dilepaskan (tindakan ikut lajak). Pemain juga harus bersedia untuk memungut bola
semula (rebound ball) jika boleh terlepas dari sasaran.

Hasilkan satu (1) Rancangan Pengajaran harian bagi mana-mana


kemahiran bola keranjang dengan menggunakan pedekatan kaedah
TGfU.

195

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

PENILAIAN KENDIRI
1. Nyatakan dengan ringkas sejarah bola keranjang di Malaysia.
2. Senaraikan jenis kemahiran yang terdapat dalam permainan bola keranjang.
3. Senaraikan 5 posisi pemain bola keranjang.
4. Huraikan kemahiran hantaran. Apakah teknik yang boleh digunakan untuk membuat
hantaran?
5. Jelaskan bagaimana teknik mengawal bola dilakukan dalam permainan bola keranjang.

RUJUKAN
Tan Kah Keong, et al. (_______). Modul latihan sukan untuk guru penasihat kelab sukan
sekolah: Sukan bola keranjang sekolah rendah. Kementerian Pelajaran Malaysia.
Bola keranjang. http://enkalang90.wordpress.com
Yusoff Ismail. (1994). Bola keranjang. Shah Alam: Fajar Bakti.
Krause, J. & Meyer, D. (2008). Basketball skills & drills. 3rd ed. Champaign, IL: Human
Kinetics, 2008.
Drewett, J. (2008). How to improve at basketball. St. Catarines, Ont.;New York, NY:
Crabtree Pub.

196

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

UNIT 9 BOLA TAMPAR

HASIL PEMBELAJARAN
1. Melakukan sekurang-kurangnya kemahiran bola tampar dengan teknik yang betul dan
selamat.
2. Menyenaraikan kesalahan teknik lakuan kemahiran dalam permainan bola tampar.
3. Menyatakan peraturan dan undang-undang asas dalam permainan bola tampar.
4. Menyatakan strategi asas dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran bola tampar.

PENGENALAN
Bola tampar merupakan sukan yang dimainkan di kebanyakan negara di dunia. Ciri-ciri
permainan ini membolehkan peminatnya untuk menceburkan diri tanpa mengira tahap
kecekapan. Sama ada ia dimainkan semasa perkelahan atau dalam pertandingan peringkat
antarabangsa. Permainan ini tetap pantas, bertenaga, menyeronokkan dan mencabar. Bola
tampar boleh dianggap sebagai sukan sepanjang hayat dan ia boleh diserapkan kepada
semua peringkat umur dan kemahiran. Pada masa kini, bola tampar sangat popular sebagai
permainan rekreasi di kalangan liga dalam pertubuhan perniagaan, masyarakat, dan
program intramural sekolah.

SEJARAH PERKEMBANGAN PERMAINAN BOLA TAMPAR


Bola tampar merupakan suatu permainan bukan sahaja untuk pertandingan malah untuk
kecergasan dan riadah. Permainan ini terkenal di seluruh dunia kerana ia adalah sukan
untuk semua; untuk orang ramai termasuk orang yang cacat anggotanya. Permainan ini
boleh dimainkan di mana-mana sahaja seperti di taman, di tepi pantai atau di kawasan
lapang. Bola tampar merupakan permainan berpasukan tanpa sentuhan fizikal dan dengan
itu mengurangkan kecederaan individu dan menambahkan keseronokan bermain.

197

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Permainan bola tampar mula diperkenalkan pada tahun 1985 di Gimnasium


Y.M.C.A, Springfields, Massachusettes, Amerika Syarikat oleh Prof. William J. Morgan
(1870-1942) sebagai suatu permainan rekreasi. Permainan ini berasal dari dua jenis
permainan lain, iaitu tenis dan bola keranjang. Prof. Morgan menggabungkan jaring tenis
dan bola keranjang. Pada mulanya bola tampar dikenali dengan nama Mintonette, tetapi
diubah kepada Volleyball oleh Prof. H.T. Halstead pada tahun 1896.

Walaupun perkembangan bola tampar agak perlahan, ia dikembangkan dengan


meluas melalui pergerakan Y.M.C.A.. Kanada merupakan negara luar pertama menerima
permianan bola tampar, iaitu pada tahun 1900. Selepas itu ia diperkenalkan ke negaranegara lain seperti Cuba pada tahun 1905, Puerto Rico (1909), Filipina (1910), Uruguay
(1912) , China (1913) dan Jepun (1917).

Semasa Perang Dunia Pertama dan Kedua, anggota-anggota angaktan tentera


Amerika Syarikat telah memperkenalkan permainan bola tampar ke Asia dan Eropah.
Secara beransur-ansur permainan bola tampar telah berkembang daripada peringkat
permainan berbentuk rekreasi kepada sukan yang dipertandingkan. Undang-undang
permainan dicetak pada tahun 1897, dalam buku panduan The North Amerika YMCA
Athletic League. Undang-undang permainan itu telah diubah suai beransur-ansur sejak
tahun 1900. Buku undang-undang yang pertama telah diterbitkan pada tahun 1916 oleh
Y.M.C.A. di Amerika Syarikat.

Dalam tahun 1922, Kejohanan Bola Tampar Pertama Y.M.C.A. dimulakan di Amerika
Syarikat. Berikutan ini Persatuan Bola Tampar Amerika Syarikat ditubuhkan pada tahun
1928.

Sejurus

kemudian

persatuan-persatuan

bola

tampar

telah

ditubuhkan

di

Czechoslovakia, Poland, Rusia, Jepun dan Filipna. Perancis, Itali dan Belgium masingmasing telah menubuhkan persatuan bola tampar pada tahun 1936, 1945 dan 1946. Pada
tahun 1947, Federation Internationale de Volleyball (FTVB), persatuan rasmi bola tampar
dunia ditubuhkan. Selepas penubuhan FTVB, undang-undang permainan yang berasaskan
undang-undang Amerika Syarikat telah dikemaskini dan diselaraskan. Pada masa ini FTVB
mempunyai sejumlah 175 anggota persatuan kebangsaan, termasuk Malaysia.

Selepas FTVB ditubuhkan, banyak pertandingan antarabangsa dianjurkan. Pada


tahun 1948, Kejohanan Bola Tampar Eropah Pertama diadakan di Rom. Kejohanan Dunia
Pertama (bahagian lelaki) diadakan di Prague pada tahun 1949 dan Rusia telah muncul
sebagai johan. Kejohanan Dunia Kedua (untuk lelaki) dan pertama kali untuk wanita telah
diadakan di Paris dalam tahun 1951. Dalam Kejohanan Dunia Ketiga di Moscow pada tahun

198

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

1952, ia telah menarik minat 60 000 penonton. Rusia menjuarai kedua-dua bahagian
tersebut.

Dalam tahun 1948, bola tampar telah dipertandingkan di dalam Sukan Olimpik ke-18
di Tokyo, Jepun. Rusia merupakan johan bahagian lelaki dan Jepun sebagai johan
bahagaian wanita. Dalam tahun 1965, bola tampar diterima secara rasmi sebagai permainan
Olimpik di Kongres Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa di Madrid. Berikutan ini bola
tampar terus dipertandingkan di dalam Sukan Olimpik di Mexico City (1984), Seoul (1988)
dan Barcelona (1992).

PERKEMBANGAN DI MALAYSIA
Permainan bola tampar diperkenalkan di Pulau Pinang dan Selangor dalam masa yang lebih
kurang sama, iaitu pada suku pertama abad ke-20. Di Pulau Pinang, permainan ini
diperkembangkan oleh pelajar-pelajar yang baru pulang dari Universiti Chi-Nan, Shanghai.
Pasukan Mekanik Pulau Pinang merupakan pasukan bola tampar yang pertama di Pulau
Pinang, ditubuhkan di sekitar 1926 hingga 1927. Dalam tahun 1927, pertandingan Liga Bola
Tampar Selangor dimulakan. Pertandingan ini melibatkan pasukan-pasukan dari Klang dan
Kuala Lumpur. Permainan ini bekembang dengan tertubuhnya Y.M.C.A. Tetapi pada masamasa berikutnya, perkembangan sukan bola tampar di Selangor tidak begitu jelas, dan tidak
banyak aktiviti yang dijalankan.

Dalam tahun 1932, Persatuan Bola Keranjang dan Bola Tampar Pulau Pinang
ditubuhkan. Beberapa kejohanan kemudiannya telah dianjurkan dan sukan bola tampar
menjadi popular seperti badminton dan bola keranjang khususnya di negeri ini. Dalam tahun
1935, pasukan bola tampar yang terdiri daripada orang-orang Cina Malaya telah menyertai
Kejohanan Sukan (Mini Olimpik) di seluruh Cina di Shanghai. Peryertaan pasukan ini telah
mendorong

Persaturn

Bola

Keranjang

dan

Bola

Tampar

Pulau

Pinang

untuk

memperluaskan pekembangan sukan ini terutama di kalangan masyarakat Cina. Seterusnya


ia telah membawa kepada penubuhan Persatuan Bola Keranjang dan Bola Tampar Cina
Malaya pada tahun 1935. Persatuan ini telah mengadakan pertandingan antara negerinegeri dalam usaha untuk memperkembangkan sukan bola tampar. Pada bulan April 1937,
Kejohanan ini melibatkan behagian lelaki dan wanita. Singapura telah muncul sebagai
johan, sementara naib johan ialah Pulau Pinang.

199

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Aktiviti sukan bola tampar tergendala semasa Perang Dunia Kedua, tetapi ia
dihidupkan kembali selepas perang. Walau bagaimanapun selepas kejohanan antara negeri
pada tahun 1951, kegiatan sukan ini terhenti sekali lagi tanpa sebarang pertandingan. Pada
tahun 1959, satu usaha untuk memupuk minat terhadap sukan ini dikaji oleh para
perwakilan Pulau Pinang, Perak dan Selangor dalam satu mesyuarat di Pulau Pinang. Hasil
pertemuan itu, Persatuan Bola Tampar Amatur Malaya ditubuhkan. Persatuan ini telah
menganjurkan kejohanan bola tampar kebangsaan (antara negeri) yang pertama pada
tahun 1960. Pada tahun 1962, persatuan ini telah bergabung dengan Persekutuan Bola
Tampar Dunia dan berikutnya telah menjadi ahli penuh dalam Majlis Olimpik Malaya. Pada
tahun 1966, persatuan ini telah menganjurkan kejohanan kebangsaan kedua di Bentong dan
bahagian wanita turut dipertandingkan.

Pada tahun 1962, buat pertama kalinya Malaya telah menyertai kejohanan peringkat
antarabangsa, iaitu di Sukan Asia Ke Empat di Jakarta. Pada tahun 1965, Malaysia telah
mengambil bahagian dalam Sukan SEA di Kuala Lumpur apabila sukan ini diperkenalkan.
Sehingga kini, sukan bola tampar tetap kekal sebagai salah satu acara sukan yang digemari
walaupun tahap penglibatan serta prestasinya belum mencapai tahap yang tinggi setanding
dengan beberapa sukan antarabangsa.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERMAINAN


1. Gelanggang Bola Tampar.

Gelanggang bola tampar berbentuk segi empat tempat berukuran 18 meter panjang dan
luasnya 9 meter (18m x 9m). Ia juga di kelilingi oleh ruang berukuran sekurang-kurangnya 3
meter lebarnya. Ruang ini dipanggil zon bebas. Ruang di atas gelanggang bola tampar
mesti bebas dari sebarang gangguan, sekurang-kurangnya 7m atas permukaan gelanggang
bola tampar.
a) Permukaan Gelanggang
Permukaan permainan mestilah rata, mendatar dan seragam. Ia mestilah tidak boleh
menyebabkan kecederaan kepada pemain. Pemain dilarang bermain di atas
kawasan permukaan yang kasar dan licin. Warna muda juga harus digunakan untuk
gelanggang bola tampar di dewan.

200

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Untuk Pertandingan Rasmi dan Dunia FIVB, hanya permukaan kayu atau
bahan sintetik sahaja dibenarkan. Semua permukaan mestilah terlebih dahulu
diluluskan oleh FIVB. Untuk gelanggang dalam dewan, permukaan permainan
mestilah berwarna cerah.manakala Pertandingan Rasmi dan Dunia FIVB, warna
putih diperlukan untuk garisan. Warna lain yang berbeza di antara satu sama
lain,diperlukan untuk gelanggang permainan dan zon bebas. Bagi gelanggang
terbuka di luar, kecuraman 5 mm semeter dibenarkan untuk pengaliran air. Garisan
gelanggang yang diperbuat daripada bahan pejal adalah dilarang.
b) Garisan Gelanggang
Semua garisan adalah 5cm lebar. Ia mesti berwarna cerah dan lain warnanya
daripada lantai dan garisan-garisan lain. Garisan boleh dibahagikan kepada tiga
bahagian:
i.

Garisan-garisan Sempadan
Gelanggang permainan ditanda oleh dua garisan tepi dan dua garisan
belakang. Kedua-dua garisan tepi dan garisan belakang ini adalah termasuk
di dalam ukuran gelanggang permainan.

ii.

Garisan Tengah
Paksi garisan tengah membahagikan gelanggang permainan kepada dua
buah gelanggang yang sama ukuran 9m x 9m. Garisan ini terletak tepat di
bawah jaring dan memanjang dari garisan tepi ke garisan tepi.

iii.

Garisan Serang
Pada setiap gelanggang, satu garisan serang di mana dilukis 3m dari paksi
garisan tengah, menandakan zon depan. Untuk Pertandingan Rasmi dan
Dunia FIV, garisan serang dipanjangkan dengan tambahan garisan putusputus dari garisan tepi,berukuran 15 cm lebar, dilukis 20 cm di antara satu
sama lain sepanjang 1.75 m.

c) Zon Dan Kawasan Permainan


i.

Zon Depan
Pada setiap gelanggang, zon depannya dihadkan oleh paksi garisan tengah
dan belakang garisan serang.zon depan dianggap sebagai pemanjangan
menjangkaui garisan tepi hingga hujung zon bebas.

ii.

Zon Servis
Zon servis adalah kawasan yang lebarnya 9 m di belakang setiap garisan
hujung. Ia dihadkan oleh dua garisan pendek setiap satu 15 cm panjang dan

201

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

di lukis 20 cm ke belakang garisan hujung sebagai pemanjangan garisan tepi.


Kedua-dua garisan pendek ini adalah termasuk dalam lebar zon servis.
iii.

Zon Penggantian
Zon penggantian dihadkan oleh jujuran kedua-dua garisan serang hingga ke
meja pencatat skor.

iv.

Kawasan Memanaskan Badan


Untuk Pertandingan Rasmi dan Dunia FIVB, kawasan memanaskan badan
berukuran lebih kurang 3m x 3m, yang diletakkan pada kedua-dua penjuru
bersebelahan bangku di luar zon bebas.

v.

Kawasan Penalti
Satu kawasan penalti, anggaran 1m x 1m siap dengan dua buah kerusi,
terletak dalam kawasan kawalan, di luar garis unjuran garisan belakang. Ia
dihadkan oleh garisan merah berukuran 5 cm.

Garisan belakang

Garisan serangan

18 m

3m

3m

Garisan tengah
G
a
r
i
s
a
n
t
e
p
i

Tinggi jaring 2.43


m

Penjaga garisan
Zon servis

Zon bebas berukuran 3 m lebar


Penjaga garisan

Rajah 9.1: Lakaran gelanggang bola tampar

202

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Fikirkan mengapa gelanggang permainan sering menjadi salah satu


aspek peraturan dan undang-undang dalam sesuatu permainan.

2. Jaring Dan Tiang

Terletak tegak atas garisan tengah adalah sebidang jaring di mana bahagian atasnya
dipasangkan pada ketinggian 2.43 m untuk lelaki dan 2.24 m untuk wanita. Tingginya diukur
dari tengah gelanggang permainan. Tinggi jaring (pada kedua-dua garisan tepi) mestilah
sama dan tidak melebihi 2 cm daripada ukuran rasminya. Ketinggian rasmi untuk
pertandingan peringkat MSSM ialah:

Lelaki B-18

: 2.35 m

Lelaki B-15

: 2.25 m

Perempuan B-18

: 2.20 m

Perempuan B-15

: 2.15 m

L & P B-12

: 2.00 m

Penanda tepi terdiri daripada dua jalur putih diletakkan secara menegak pada jaring
dan diletak tegak atas setiap garis tepi. Ukurannya adalah 5 cm lebar dan 1 m panjang (5cm
x 1cm) adalah sebahagian daripada jaring. Antena pula diikat pada pinggir luar setiap
penanda tepi. Antena ialah satu rod berukuran 1.8 m panjang dan berdiameter 10 mm,
diperbuat daripada fibreglass atau bahan yang serupanya. Antena itu terletak pada sebelah
jaring yang bertentangan. 80 cm bahagian atas antena menjangkaui di atas jaring dan
ditandakan dengan jalur berukuran 10 cm yang berlainan warna; merah dan putih
digalakkan untuk jalur-jalur itu. Kedua-dua antena adalah sebahagian daripada jaring dan
menghadkan ruang lintasan atas jaring.
Tiang

Tiang yang menunjang jaring diletak pada jarak 0.50-1.00m di luar garisan tepi. Ia
berukuran 2.55 m tinggi dan jenis mudah alih sekiranya boleh. Untuk Pertandingan Rasmi
dan Dunia FIVB, tiang yang menunjang jaring diletak pada jarak 1 m di luar garisan tepi
kecuali dipersetujui oleh FIVB. Tiang itu adalah membulat dan licin, dipasang ke atas lantai
tanpa sebarang kabel. Tidak seharusnya mempunyai sebarang penghalang yang
merbahaya.

203

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

3. Peraturan Asas Dalam Permainan Bola Tampar

a) Susunan giliran (rotation order)


Ini merupakan keunikan permainan bola tampar kerana kedudukan 6 orang pemain
yang berbeza dan bentuk giliran yang diamalkan. Kedudukan 6 pemain dalam satu
pasukan adalah seperti berikut;
JARING

Pemain Depan

2
1

Pemain Belakang
Zon Servis

Rajah 9.2: Lakaran susunan giliran

Susunan giliran setiap pasukan yang ditetapkan pada permulaan berbaris


haruslah kekal di sepanjang set permainan. Tiga pemain iaitu pemain 4 (posisi kiri),
pemain 3 (posisi tengah) dan, pemain 2 (posisi kanan) berada di sepanjang jaring
dikenali sebagai pemain depan. Manakala tiga pemain lain iaitu pemain 5 (posisi
kiri), pemain 6 (posisi tengah), dan pemain 1 (posisi kanan) merupakan pemain
belakang. Sebaik sahaj servis dilakukan, pemain dibenarkan bergerak bebas di
kawasan gelanggang sendiri dan zon bebas. Apabila pasukan menerima servis
mendapat hak untuk membuat servis, pemain akan berputar satu posisi mengikut
arah jam. Contohnya:

Pemain 4

Pemain 3

Pemain 5

Pemain 6

Pemain 2

Pemain 1

204

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Pemain 2 akan bergerak ke posisi pemain 3, manakala pemain 3 akan bergerak ke


posisi pemain 4, begitulah seterusnya. Pemain 6 akan ke posisi 1 akan menjadi
pemain yang akan membuat servis.

Jikalau berlaku sesuatu kesalahan pada posisi atau giliran, kesalahan itu
akan didenda dengan kekalahan rali dan seterusnya kesalahan dibetulkan.
Kelazimannya kesalahan gikiran tersebut akan mudah dikesan oleh pengadil kedua
dan pencatat skor. Ini kerana di awal sebelum permainan bermula, pengadil dan
pencatat skor telah dimaklumkan senarai kedudukan pemain melalui borang rotation
slip yang telah disi dan ditandatanganii oleh pengurus dan ketua pasukan.

b) Bola dalam (ball in)


Bola adalah

dalam apabila ia menyentuh lantai gelangang bermain, termasuk

garisan sempadannya.

c) Bola Keluar (Ball out)


Bola adalah keluar apabila:

Sebahagian bola yang menyentuh lantai adalah di luar garisan sempadan


gelanggang.

Ia menyentuh sesuatu bahan atau objek, di luar gelanggang, siling, atau orang
diluar gelanggang.

Ia menyentuh antenna, tali, tiang atau bahagian jaring yang berada di luar
antenna atau penjuru tepi.

Ia berjaya melintasi satah tegak jaring (vertical

plane of the net) dengan

keseluruhan atau sebahagian bola berada di luar ruang gelanggang.

d) Semasa Memainkan Bola (Playing the ball)

Setiap pasukan berhak melakukan tiga pukulan maksimum untuk mengembalikan


bola melintasi jaring. Pukulan pasukan termasuk pukulan sengaja oleh pemain dan
sentuhan bola secara tidak sengaja. Seorang pemain dilarang memukul bola dua kali
berturut-turut, kecuali semasa menghadang (blocking). Sentuhan menghadang tidak
diambilkira sebagai satu pukulan pasukan. Selepas sesuatu sentuhan hadangan,
pasukan itu berhak melakukan tiga pukulan untuk mengembalikan
pihak lawan sebagai serangan balas.

bola kepada

205

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

e) Sentuhan Serentak
Dua atau tiga pemain boleh menyentuh bola serentak. Apabila dua pemain dari
pasukan yang sama menyentuh bola serentak, ia akan diambilkira sebagai dua satu
pukulan kecuali menghadang. Namun jika pukulan serentak dua atau tiga pemain
tadi, hanya seorang pemain yang menyentuhnya, maka ia dikira satu sentuhan atau
pukulan sahaja.

Untuk sentuhan serentak olek kedua-dua pasukan di atas jaring dan bola
masih kekal dalam gelanggang bermain, pasukan yang menerima bola berhak
membuat tiga pukulan lagi. Manakala jika sentuhan serentak oleh kedua-dua
pasukan dan mengakibatkan bola pegang (held ball), maka ia dikenali sebagai
kesalahan serentak dan rali itu dimainkan semula.
f) Kesalahan Semasa Bermain Bola
Pemain dilarang sama sekali memainkan bola seperti berikut:

Empat sentuhan - Sesuatu pasukan memukul bola empat kali sebelum


mengembalikan bola kepada pihak lawan.

Pukulan larang (irregular hit) - Bola menyentuh bahagian di bawah lutut pemain.

Pukulan terbantu (assited ball) - Pemain yang menerima bantuan daripada rakan
pasukan atau sebarang objek agar dapat mencapai bola dalam kawasan
bermain.

Bola pegang (held ball) - Pemain tidak memukul bola dengan betul iaitu bola
dipegang, diangkat, dibawa atau dilontar.

Dua sentuhan (double contact) - Pemain memukul bola dua kali berturut-turut
atau bola menyentuh beberapa bahagian badannya secara berturutan.

g) Kesalahan Bermain di Jaring


Pemain dilarang bermain di jaring seperti situasi berikut:
i. Pemain menyentuh bola atau pihak lawan dalam ruang lawan sebelum
atau semasa pukulan serangan pihak lawannya.
ii. Pemain masuk ke ruang lawan di bawah jaring dan mengganggu pihak
lawan.
iii. Pemain masuk gelanggang lawan.
iv. Pemain menyentuh jaring.

206

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

h) Servis pertama bagi sesuatu set


Servis pertama untuk set satu dan lima dilakukan oleh pasukan yang ditentukan oleh
lambungan duit (toss coin). Set-set lain akan dimulakan dengan servis oleh pasukan
yang tidak melakukan servis dahulu dalam set yang sebelumnya. Semasa
lambungan duit tersebut, pasukan yang menang akan membuat keputusan untuk
sama ada memilih servis, receiving, atau gelanggang.

Peraturan melakukan servis adalah seperti berikut:


i.

Pembuat servis diberikan masa selama 5 saat untuk membuat servis


selepas wisel dibunyikan oleh pengadil pertama.

ii.

Servis tanpa kebenaran wisel pengadil akan dibatalkan dan diulangi


semula.

iii.

Bola akan dipukul dengan sebelah tangan atau sebarang bahagian


lengan selepas bola dilambungkan atau dilepaskan dan sebelum bola
itu menyentuh permukaan bermain.

iv.

Semasa pukulan servis atau melonjak bagi servis melompat, pembuat


servis dilarang menyentuh gelangang (termasuk garisan belakang) atau
lantai di luar zon servis. Selepas pukulannya, dia boleh memijak atau
mendarat di luar zon servis atau di dalam gelanggang.

Kesalahan servis adalah seperti berikut:

i)

i.

Melangar susunan servis

ii.

Tidak melakukan servis dengan betul

iii.

Melanggar peraturan percubaan membuat servis.

Kesalahan Pukulan Serang


Beberapa kesalahan pukulan serangan (attack-hit fault) adalah seperti berikut:
i.

Pemain memukul bola dari ruang dalam bermain pihak lawan.

ii.

Pemain memukul bola keluar.

iii.

Pemain barisan belakang melengkapkan pukulan serangan dari zon


depan dan keseluruhan bola itu berada di atas paras atas jaring semaa
pukulan dibuat.

iv.

Pemain melengkapkan sesuatu pukulan serangan ke atas servis lawan


apabila keseluruhan bola itu berada di zon depan dan di atas paras
jaring.

207

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

j)

Kesalahan Menghadang
Berikut adalah contoh kesalahan semasa membuat hadangan:
i.

Penghadang menyentuh bola dalam ruang lawan sama ada sebelum


atau serentak dengan pukulan serangan lawan.

ii.

Bola menyentuh penghadang pada bawah lututnya,

iii.

Menghadang bola dalam ruang lawan dari luar antenna.

iv.

Menghadang bola servis pihak lawan.

v.

Bola dihantar keluar melalui hadangan.

k) Jarak waktu (intervals)


Semua jarak waktu antara set termasuk set keempat dan kelima adalah selama 3
minit. Dalam tempoh itu, pertukaran gelanggang dan pendaftaran barisan pasukan di
borang skor dilakukan.

Bincangkan dalam forum anda tentang kesalahan yang biasa


dilakukan dalam permainan bola tampar

PERALATAN PERMAINAN BOLA TAMPAR


Peralatan pemain terdiri daripada bola, jersi, seluar pendek dan kasut sukan. Jersi dan
seluar pendek mestilah seragam, bersih dan sama warna. Kasut mestilah ringan dan mudah
lentur dengan tapak getah atau kulit tanpa tumit. Jersi pemain-pemain mestilah benombor 1
hingga 18. nombor-nombor tersebut mestilah diletakkan di tengah bahagian hadapan dan
belakang jersi. Warna nombor mestilah berbeza daripada warna jersi.

Bola hendaklah berbentuk sfera, diperbuat daripada satu lapisan kulit atau kulit
sintetik yang fleksibel dengan satu pundi dalamannya diperbuat daripada getah atau bahan
yang sama. Warnanya boleh seragam dan cerah atau kombinasi warna-warni. Lilitannya
adalah 65-67 cm dan jisimnya 260-280 g. tekanan udara ialah 0.30-0.325 kg/cm2 . Semua
bola yang digunakan dalam satu-satu perlawanan mesti mempunyai taraf yang sama dari
segi lilitan, berat, tekanan udara,dan jenis warna. Pertandingan Rasmi dan Dunia FIVB

208

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

termasuk Kejohanan Kebangsaan atau Liga mesti menggunakan bola kelulusan FIVB
kecuali dengan persetujuan FIVB.

Rajah 9.3: Contoh bola tampar

ASPEK KESELAMATAN DALAM PERMAINAN BOLA TAMPAR


Corak permainan bola tampar agak berbeza dengan permainan lain. Ini kerana permainan
bola tampar ini menggunakan kemahiran seperti menyangga,mengumpan, merejam dan
mengadang yang banyak menggunakan pergerakkan seluruh badan. Sasaran permainan
bola tampar ini ialah untuk menjatuhkan bola di kawasan atau gelanggang pihak lawan utuk
kiraan mata. Kedua-dua pasukan ini akan dipisahkan oleh jaring dan tidak dibenarkan
masuk ke dalam kawasan pihak lawan ataupun menyentuh jaring. Setiap pemain
dibenarkan melakukan servis atau memulakan permainan di belakang garisan gelanggang
sebanyak tiga kali tetapi tidak dibenarkan memainkan bola sebanyak dua kali secara
berterusan.

Memandangkan permainan bola tampar ini melibatkan pergerakan seluruh anggota


badan dan memerlukan pergerakan yang pantas dan cepat maka setiap pemainnya akan
terdedah dengan pelbagai kecederaan serius yang memberi kesan pada anggota badan.
Hal ini kerana, dalam permainan bola tampar ini pemain-pemainnya mestilah bertindak
dengan cepat seperti berlari, meniarap, melompat, menanduk, menahan, menumbuk,
menampar dan menjatuhkan diri untuk mendapatkan bola daripada terjatuh ke permukaan
gelanggang. Pergerakan seperti inilah yang akan memberi impak yang mendalam kepada
beberapa anggota badan seperti lutut, kaki, tangan, tapak tangan, bahu, pergelangan
tangan dan pergelangan kaki pemain.

209

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Biasanya, pemain bola tampar ini mengalami kecederaan ketika sedang mambuat
smesy, servis dan sebagainya. Pemain juga berkemungkinan menampar bola dengan
sebelah tangan dan kadang-kadang memaksa pemain meniarap untuk menampar bola
tersebut yang boleh memberi kecederaan pada bahagian lutut dan juga pergelangan
tangan. Selain itu, untuk menahan bola pihak lawan dengan mengangkat tangan setinggi
yang boleh untuk menampar atau menahan bola daripada jatuh ke kawasan mereka juga
boleh menyebabkan kecederaan pada bahagian jari dan pergelangan tangan. Keadaan
seperti melompat dan mendarat ketika melakukan smesy juga boleh menyebabkan kaki
terseliuh. Selain itu, faktor terkena pukulan yang kuat dari pihak lawan juga boleh
mendatangkan kecederaan kepada tangan dan muka pemain.

Lokasi kecederaan dalam permainan bola tampar:

a) Sprained ankle.
b) Achilles tendonitis.
c) Achilles tendon rupture.
d) Shin soreness.
e) Stress fracture of the lower leg.
f)

Knee ligament and cartilage damage.

g) Patella tendon injury / jumpers knee.


h) Abrasions to elbow and knees.
i)

Injuries to hands and fingers.

j)

Shoulder injuries.

k) Bruising of the arms.

Bincangkan dalam forum anda tentang aspek keselamatan dalam


sukan bola tampar.

210

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

KEMAHIRAN ASAS BOLA TAMPAR


1. Pergerakan dan Postur

Pergerakan adalah asas permainan bola tampar. Setiap pemain harus sentiasa bergerak
mengikut situasi semasa permainan; bergerak untuk memainkan bola, bergerak untuk
melindungi rakan sepasukan atau bergerak sebagai persediaan untuk fasa permainan yang
seterusnya. Permainan bermutu tinggi ditentukan oleh kebolehan dan keupayaan pemain
melakukan pergerakan yang tinggi dan berbagai-bagai. Terdapat tiga jenis pergerakan asas
seperti berikut:

a) Pergerakan kaki ke hadapan (forward footwork).


b) Pergerakan kaki sisi (side footwork).
c) Pergerakan kaki ke belakang (backward footwork).

Pergerakan seseorang pemain ditentukan oleh jarak dan masa. Langkah sisi digunakan
untuk jarak dekat dan dalam situasi yang mempunyai masa yang mencukupi; langkah silang
digunakan untuk jarak lebih jauh dan dengan masa yang lebih singkat, manakala langkah
berlari digunakan untuk jarak yang jauh dan masa yang singkat. Dalam semua pergerakan,
mata mestilah ditumpukan pada bola.

Kedudukan sedia sebelum bergerak adalah seperti berikut:


a) Kedua-dua kaki pada kedudukan yang direnggangkan lebih luas dari bidang bahu
dengan satu kaki ke hadapan.
b) Berat badan hendaklah pada bebola tapak kaki dengan lutut ke arah dalam.
c) Sentiasa bengkokkan lutut.
d) Belakang badan hendaklah lurus selesa.
e) Tangan bebas di atas aras lutut.
f)

Tapak kaki sentiasa bergerak sebelum bergerak.

Salah satu asas kejayaan dalam sukan ialah untuk mengetahui dan memahami pola
pergerakan di dalam aktiviti berkenaan. Pergerakan dan kemahiran dalam bola tampar
biasanya dilakukan dalam tiga postur badan, iaitu tinggi, sederhana dan rendah. Postur
tinggi digunakan semasa melompat untuk merejam bola, mengadang bola pukulan atau
hantaran lawan dan membuat hantaran atas. Postur sederhana adalah untuk membuat

211

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

servis, hantaran atas dan bawah. Postur rendah digunakan semasa membuat diving dan
guling di gelanggang.

Melakukan suatu kemahiran dengan postur

yang salah akan menyebabkan

ketidakcekapan dan mengurangkan keberkesanannya.

Dalam

kes-kes tertentu ia

menyebabkan kecederaan. Pemain seharusnya berlatih pola pergerakan sehingga akhirnya


ia menjadi reaksi automatik. Di samping itu, pemain harus menguasai pola pergerakan untuk
menguasai kemahiran-kemahiran tertentu dalam bola tampar.

Dalam melakukan pergerakan, perkara berikut harus dititikberatkan.

a) Semasa melakukan sesuatu kemahiran, pemain mesti mempunyai postur yang betul
iaitu sama ada postur tinggi, sederhana ataupun rendah.
b) Pemain harus bergerak ke tempat perlakuan, iaitu dengan pergerakan langkah
silang, langkah sisi atau langkah ke hadapan atau berlari.
c) Pemain mesti tiba di tempat perlakuan dengan cepat untuk menyediakan postur
sebelum melakukan sesuatu kemahiran.
d) Selepas perlakuan kemahiran, pemain seharusnya kembali pada kedudukan
bersedia.

Tinggi

Sederhana

Rendah

Rajah 9.4: Tiga jenis postur badan semasa pergerakan

Hasilkan satu rancangan latihan kemahiran asas bola tampar. Anda


boleh memilih salah satu daripada kemahiran yang terdapat dalam
modul ini.

212

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

2. Merejam

Kemahiran merejam digunakan oleh pasukan serangan untuk mendapatkan mata atau
skor. Ia adalah bola yang dihantar dengan membuat smesy ke bawah gelanggang pihak
lawan. Perejam berdiri dekat jaring, menghadap arah dari mana bola akan tiba. Semasa
bola mula menurun, perejam melompat tinggi ke udara dan menghayun tangan kanan atau
kiri ke atas untuk memukul bola ke bawah ke dalam gelanggang pihak lawan.

Kemahiran merejam bukan ciptaan Amerika Syarikat walaupun permainan ini berasal
dari negara tersebut. Kemunculannya boleh dikesan pada suatu pertandingan bola tampar
yang diadakan di Manila. Sebuah pasukan orang asli menarik perhatian orang ramai dengan
menaikkan bola tinggi ke udara, dekat dengan jaring sementara seorang pemain orang asli
dari tengah gelanggang, menghentam bola ke bawah. Pada masa itu tiada sesiapa pun
boleh menahan serangan tersebut, begitu juga tidak terdapat dalam sebarang peraturan
yang menghalang penggunaan kaedah ini untuk membuat rejaman. Justeru, kemahiran ,
merejam dihasilkan dan diaplikasikan dalam variasi kemahiran serangan. Kemahiran
merejam boleh dilakukan dengan beberapa cara iaitu kuisan, rejaman perlahan dan rejaman
kuat.

Fasa kemahiran merejam:


a) Fasa persediaan:

Tunggu di garis serangan.

Perhatikan pengumpan.

Mata melihat bola selepas mengumpan.

Berat badan ke hadapan.

Bersedia mendekati jaring.

b) Fasa perlaksanaan:

Mula mendekati jaring apabila bola berada di point terakhir.

Kurangkan jarak dengan beberapa langkah.

Dua langkah ahir ke kanan, rapat ke kiri atau melangkah untuk melompat.

Lengan dihayunkan ke belakang ke paras pinggang.

Kedua-dua lengan menghayun ke hadapan.

Kedua-dua lengan menghayun tinggi ke arah bola.

Sentuh bola di hadapan bahu yang memukul.

Sentuh dengan hujung dua jari yang digabungkan.

213

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Sentuh bahagian bawah setengah bola.

Sentuh dengan lengan yang lurus.

c) Fasa ikut lajak:

Tangan mengikut bola ke sasaran.

Mendarat ke atas kedua-dua kaki.

Bengkokkan lutut untuk meresap tekanan mendarat.

Rajah 9.5: fasa kemahiran merejam

Dalam permainan bola tampar, terdapat beberapa variasi rejam seperti berikut:
a) Rejam dari Belakang Gelanggang (Back Court Spike)
b) Rejam Bersilang (Cross Body Spike)
c) Rejam Roudhouse
i. Lengan merejam diturunkan.
ii. Memutar badan jauh dari jaring.
iii.Menurunkan lengan bukan merejam.
iv.Lengan merejam untuk merejam bola.
v. Kaki dan badan ke depan serta merta (snap forward)
d) Rejam Pukulan Tinggi
e) Rejam Dink
3. Kemahiran Menyelamatkan Bola

Dalam beberapa situasi di mana hantaran bawah tidak dapat digunakan ataupun bola
dihantar ke tempat yang sukar untuk diterima atau diselamatkan, maka kemahiran

214

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

menyelamat bola diperlukan. Antara teknik yang boleh digunakan ialah terjun hadapan dan
guling sisi. Terjun hadapan biasanya digunakan oleh pemain lelaki yang sudah lama atau
sudah mahir dengan permainan bola tampar, manakala gulingan sisi pula digunakan oleh
pemain lelaki dan wanita yang baru atau belum mahir. Kedua-dua teknik menyelamatkan
bola ini dilakukan oleh pemain bola tampar.

a) Terjun Hadapan
i.

Pemain berlari menuju ke arah bola. Pemain tangan kanan membuat terjunan
dengan kaki kiri di hadapan. Ini membolehkan tangan kanan dihulurkan ke jarak
yang paling jauh.

ii.

Terjunan dibuat dan kedua-dua kaki ditendang ke belakang dan ke atas.


Belakang badan dilentikkan dan kepala diangkat. Bola disentuh di bahagian
belakang tapak tangan.

iii.

Mendarat dengan kedua-dua tangan, sambil siku dibengkokkan untuk menyerap


berat badan.

iv.

Tangan diangkat ke sisi dan pelunjuran dibuat dengan bahagian torso.

Rajah 9.6: Aksi menyelamatkan bola

b) Guling Sisi
i.

Bersedia untuk menuju ke arah bola.

ii.

Langkah yang luas digunakan unutk mendekati bola. Tangan dan kaki yang
sama digunakan.

215

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

iii.

Badan direndahkan untuk menyelamatkan bola. Bola disentuh di sekitar


pergelangan tangan atau bahagian dalam lengan atau bahagian atas tapak
tangan.

iv.

Mendarat dengan sisi paha dan punggung. Lutut digerakkan ke arah dalam
supaya ia tidak menyentuh lantai.

v.

Kedua-dua kaki ditarik ke arah badan.

vi.

Membuat gulingan.

vii.

Bersedia semula untuk permainan seterusnya.

Rajah 9.7: Aksi guling sisi


4. Servis

Servis merupakan suatu tindakan yang dibuat untuk memulakan permainan dengan bola
dari kawasan servis oleh seorang pemain, iaitu peservis. Ia juga merupakan salah satu
kemahiran terpenting untuk dikuasi oleh semua pemain.

Servis bukan sahaja sebagai

pemula permainan, bahkan boleh dianggap sebagai faktor serangan yang berkuasa jika ia
digunakan dengan sebaiknya. Terdapat dua jenis servis yang asas iaitu Servis Bawah
Tangan (underhand) dan Servis Atas Kepala (overhead).

Servis adalah penting dalam permainan bola tampar. Berdasarkan peraturan bola
tampar, sesuatu pasukan mesti berada dalam kedudukan membuat servis supaya dapat
memperoleh mata. Pasukan yang mempunyai peservis yang mahir akan mempunyai
kelebihan untuk mendapat skor yang dan mengekalkan servis. Semasa peservis membuat

216

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

servis dengan darjah tertentu, dia boleh memaksa lawannya bermain bola mengikut
kehendaknya. Setiap servis yang kuat boleh memaksa penerima yang lemah membuat
kesilapan seperti terlepas, membuat faul atau membuat hantaran lemah.

a) Servis Bawah Tangan

Servis bawah tangan ialah servis yang paling mudah untuk dilakukan. Ia adalah
tepat, konsisten, dan memerlukan sedikit daya upaya fizikal sahaja. Pemain yang
baru biasanya diajar membuat servis ini kerana dengan tepatnya mereka boleh
menghantar bola ke sasaran yang dikehendaki.

Fasa Servis Bawah Tangan:

Fasa Persediaan:
Kedudukan kaki terbuka.
Bola pada paras pinggang.
Bahu lurus pada jaring.
Mata pada bola.
Buka tangan pemukul.

Fasa Perlaksanaan:
Lengan dihayun ke belakang.
Berat badan dipindahkan ke belakang.
Lengan dihayun ke hadapan.
Berat badan dipindah ke hadapan.
Tangan yang memegang menjatuhkan bola.
Guna pangkal tangan yang dibuka.
Sentuh bola pada paras pinggang.
Sentuh bola di bawah tengah belakang bola.
Fasa Ikut Lajak:
Berat bdan pada kaki hadapan.
Lengan ke arah atas jaring.
Bergerak masuk ke dalam gelanggang.

217

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

b) Servis Atas Kepala

Servis ini mudah dikuasai oleh ramai pemain. Ia lebih kuat (harder) dan berat
(heavier) berbanding servis bawah tangan. Kaedahkaedah membuat servis atas
kepala adalah seperti berikut ;

Fasa Servis Atas Kepala

Fasa Persediaan:
Berdiri menghadap jaring, dengan kaki berjarak
seluas bahu.
Kaki kiri di hadapan untuk peservis yang
menggunakan tangan kanan.
Pegang bola dalam tangan lambungan (tossing
hand) lebih kurang satu kaki ke sebelah kanan
muka peservis yang menggunakan tangan kanan.
Menyokong bola dengan tangan servis (serving
hand)
Fasa Perlaksanaan
Bola dilambung di hadapan bahu pemukul.
Bola dilambungkan rapat ke badan.
Lengan dihayun ke belakang dengan siku
ditinggikan.
Tangan di telinga.
Sentuh dengan pangkal tangan terbuka.
Sentuh pada keluasan yang penuh.
Tindakan menjolok.

Fasa Ikut Lajak


Berat badan pada kaki hadapan.
Tiada ikutan lengan.
Bergerak ke dalam gelanggang.

5. Mengadang (Blocking)

Menghadang (blocking) merupakan kemahiran yang dilakukan sama ada seorang atau dua
orang pemain yang bertujuan untuk. Kemahiran ini merupakan satu kaedah menahan bola
dekat jaring. Pemain akan cuba menyekat bola sebaik sahaja pada posisi bola itu melintasi
jaring. Penghadangan yang menggunakan kedua-dua belah tangan adalah pertahanan
terbaik untuk menahan bola yang direjamkan. Terdapat dua jenis menghadang iaitu
menghadang tunggal dan menghadang berganda.

218

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

a) Fasa-Fasa Adang Tunggal

Fasa persediaan:
Tunggu di jaring.
Lihat pengumpan lawan.
Tangan di paras bahu.
Selepas umpanan, mata tertumpu kepada
penyerang lawan.
Tempatkan diri anda di hadapan tangan
memukul perejam.

Fasa Perlaksanaan:
Lompat serta-merta setelah penyerang
melompat.
Lengan mencapai atas jaring.
Tangan melintasi ke gelanggang lawan.
Bariskan setengah badan anda di depan
bahagian sisi memukul lawan.
Undurkan tangan.
Mendarat atas kedua-dua kaki.
Fasa Ikut Lajak:
Bengkokkan lutut untuk melembutkan
pendaratan.
Beralih daripada jaring.
Lihat bola.

b) Fasa-Fasa Adang Berganda

Fasa Persediaan:
Setelah umpanan, pengadang yang bergerak,
menumpukan perhatian kepada pemain yang
sedang membuat adangan.

219

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Fasa Perlaksanaan
Kedua-dua pengadang melompat serentak.

Fasa Ikut Lajak


Semua pemain kembali ke kedudukan biasa.

6. Hantaran Bawah Tangan (Digging)

Ia juga dikenali sebagai hantaran menyangga atau dig. Hantaran jenis ini menggunakan
kedua belah tangan. Kegunaannya adalah untuk menerima servis, hantaran, dan serangan
pihak lawan. Kemahiran ini juga diaplikasikan apabila semasa bola berada terlalu dekat
lantai dan pemain tidak sempat mengambil posisi yang baik untuk menggunakan hantaran
atas kepala. Kemahiran dig juga digunakan

sebagai teknik menahan, menyelamatkan

hantaran, dan mengawal bola. Fasa-fasa menyangga adalah seperti berikut:

Fasa Persediaan:
Tangan bersedia.
Kaki kuda-kuda selebar bahu.
Lutut bengkok.
Lengan selari dengan paha.
Belakang lurus.
Mata mengikut bola.
Fasa Perlaksanaan:
Kedua ibu jari selari.
Tumit pergelangan tapak tangan dirapatkan.
Capai ke arah bola.
Jatuhkan bahu rapat ke sasaran.
Luruskan badan ke bola.
Lakukan pergerakan menjolok ke hadapan
dan ke atas.
Cungkil pergelangan tangan atau bengkokkan
siku untuk mendapatkan ketinggian yang baik.
Pergerakan pinggul ke hadapan.
Lihat bola menyentuh lengan.

220

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Fasa Ikut Lajak:


Pelantar lengan diarahkan ke sasaran
Lengan tidak tinggi daripada bahu.
Pindahkan berat badan ke hadapan.
Mata mengikut bola ke sasaran.

Butir-butiran menyangga
a) Pastikan ibu-ibu jari sejajar dan tangan memanca jejari.
b) Kunci siku-siku dengan melurusklan lengan-lengan dan pergelangan tangan.
c) Kaki berjarak dengan sebelah kaki di depan dan bengkokkan lutut untuk menerima
hantaran.
d) Letakkan kaki luar ke hadapan dan memusing badan untuk menghadap sasaran.
e) Menolak ke atas dan terus melalui kaki dengan pergerakan bahu yang minimum.
f)

Elakkan daripada mengayun lengan ke bola.

g) Pastikan tapak pemukul (platform ) adalah stabil.


h) Kendurkan bahagian atas tubuh badan dan hantar bola tinggi.

Variasi menyangga
a) Persediaan kedudukan asas
b) Hantaran bawah tangan arah sisian (lateral movement)
c) Junam dan tangkap (dive and catch)
d) Junam dan luncur (dive and slide)
e) Junam dan pusing (dive and turn)
f)

Berguling

7. Hantaran Depan (Forearm Pass)

Kemahiran asas bola tampar yang perlu dipelajari ialah hantar depan. Kemahiran ini juga
dikenali sebagai hantaran bawah atau 'bump'. Biasanya ini adalah kemahiran pertama yang
mesti dilaksanakan oleh pasukan anda jika anda belum dipililh untuk memulakan servis.
Hantaran ini digunakan untuk menerima servis, menerima rejaman dan memainkan bola
pada paras pinggang, ke bawah dan di jaring.

Walaupun hantaran depan selalu digunakan, adalah lebih baik anda mengawal
hantaran dengan mengenakan hantaran atas kepala. Dengan itu, jika boleh hantaran atas

221

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

kepala menjadi pilihan utama. Walau bagaimanapun, sebarang bola laju, seperti servis atau
rejaman, mestilah selalu diterima dengan hantaran depan kerana tangan yang terbuka tidak
cukup kuat untuk menerima bola yang dipukul kuat. Hantaran depan selalu digunakan untuk
menghantar terus kepada rakan pasukan. Ini adalah penting untuk menyerap hentakan bola
pukulan kuat serta menghantar bola cara ini boleh membantu rakan sepasukan
melaksanakan hantaran atas atau umpanan dalam permainan berikutnya.

Jika anda ingin pasukan anda berjaya, hantaran depan mestilah dilaksanakan
sepenuhnya bila menerima bola daripada pihak lawan. Apabila anda melakukan serangan
balas, hantaran depan yang tepat amat penting. Untuk melakukan hantaran depan pastikan
anda:
a) menghampiri bola
b) tetapkan posisi anda
c) membuat sentuhan, dan
d) tumpuan kepada bola ke arah sasaran.

Semasa melakukan balingan lengan hadapan; tangan anda mestilah digabungkan bersama;
ibu jari mestilah selari. Siku berpusing ke dalam. Dengan itu, bahagian lengan yang lembut
- lurus menghadap siling. Lengan anda selari dengan paha, jauhkan daripada badan. Anda
mesti cuba meletakkan badan anda di belakang bola, serapkan daya, dan hantar bola terus
kepada sasaran dengan menggunakan badan, melalui kaki yang diluruskan semasa
menyentuh bola.

Fasa Hantaran Depan:

Fasa Persediaan
Tangan mesti ditemukan.
Kedudukan kaki terbuka ke hadapan dan ke
belakang.
Kaki selebar bahu.
Lutut dibengkokkan.
Lengan hadapan selari dengan paha.
Belakang lurus.
Mata pada bola.

222

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Fasa Perlaksanaan
lbu jari selari.
Tumit tapak tangan ditemukan.
Terima bola pada tepi kiri badan.
Kaki dilunjurkan sedikit.
Pergerakan "menjolok" ke hadapan dan ke atas.
Platform condong ke arah hadapan.
Pinggul ke bawah dan ke hadapan.
Perhatikan bola menyentuh tangan.
Fasa Ikut Lajak
Tangan tetap ditemukan.
Platform mengikuti bola ke sasaran.
Tangan tidak tinggi lebih daripada bahu.
Pindahkan berat badan ke hadapan.
Mata rnengikut bola ke sasaran.

8. Hantaran Atas

Kemahiran hantaran atas membolehkan anda mengawal bola dengan kecekapan yang
salngat baik. Anda menggunakan tangan atas untuk menggerakkan bola kepada rakan
sepasukan dan jarang sekali digunakan untuk mengembalikan bola ke pihak lawan.
Hantaran dilaksanakan buat sementara oleh pengumpan untuk menghantar bola itu kepada
penyerang tetapi ia mungkin digunakan oleh pemain untuk memenuhi tugas itu.

Anda

mestilah boleh melaksanakan kemahiran sama ada di hadapan atau di belakang tanpa
mengubahcara penghantaran.

Hantaran atas biasanya berlaku untuk pukulan bola kedua dalam tiga peringkat
serangan. Dalam kebanyakan keadaan serangan, seorang pemain dilantik sebagai
pengumpan dan melaksanakan pukulan kedua atau set. Orang ini mestilah penghantar atas
yang terbaik bagi satu-satu pasukan. Hantaran atas boleh digunakan oleh pemain ketika
menerima sebarang bola tinggi lebih daripada paras bahu dan dating ke arah pemain
dengan laju. Anda mestilah menggunakan hantaran atas bila perlu. Jangan biarkan bola
jatuh ke paras hantaran depan, kerana hantaran atas adalah cara yang paling berkesan
untuk mengendalikan bola.

Untuk melkasanakan hantaran atas, kedudukan sedia ialah menggerakkan langkah,


kaki dan bahu dijarakkan, lutut bengkok dan tangan diangkat ke hadapan dahi pada jarak
lebih kurang15-20 cm. Ibu jari menghala ke mata. Bentuk tingkap dengan ibu jari dan jari

223

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

telunjuk dalam sebegitu rupa jari-jari adalah dua kali jaraknya daripada ibu jari. Lihat bola
melalui tingkap ini. Adalah sangat penting, bahu diletakkan tegak menghala ke sasaran.
Apabila bola menyentuh tangan, tangan hendaklah membentuk mengikut bola dengan
hanya dua gabungan tangan dan ibu jari menyentuh bola. Apabila bola menyentuh tangan,
lunjurkan tangan dan kaki, pindahkan berat badan mengikut arah hantaran.

Fasa-Fasa Hantaran Atas:

Fasa Persediaan:

Kedudukan bersedia.
Lutut dan punggung dibengkokkan.
Bahu tegak ke sasaran.
Tangan di hadapan dahi.
Membentuk tingkap.
Lihat bola melalui tingkap.

Fasa Perlaksanaan:

Bentuk tangan mengikut bentuk bola.


Sentuh bahagian bawah bola.
Sentuh bola dengan bahagian atas temuan jari.
Luruskan tangan dan jari.
Tangan menghala ke sasaran.

Fasa Ikut Lajak:

Tangan dan lengan lurus ke sasaran.


Pindahkan berat badan ke sasaran
Bergerak ke arah bola.

Hasilkan satu (1) Rancangan Pengajaran harian bagi mana-mana


kemahiran bola tampar dengan menggunakan pedekatan kaedah
TGgU.

224

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

PENILAIAN KENDIRI
1. Nyatakan dengan ringkas sejarah bola tampar di Malaysia.
2. Senaraikan kemahiran yang terdapat dalam permainan bola tampar.
3. Lakarkan sebuah gelanggang bola tampar dan letakkan posisi pemain.
4. Apakah ciri-ciri yang menyebabkan bola keluar dalam permainan bola tampar?
5. Nyatakan kesalahan yang sering berlaku ketika bermain di jaring.
6. Huraikan bagaimana kemahiran rejaman dilakukan.

RUJUKAN
Wee, Eng Hoe (1996). Bola tampar. Shah Alam: Fajar Bakti
Junaidah Salehudin (Ed) (2009). Bola tampar. 2nd ed. Selangor: Karisma Publications
Kenny, B. & Gregory, C. (2008). Bola tampar meniti tangga kejayaan. (Tam Lye Suan).
Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors, 2008.
USA Volleyball. (2009). Volleyball systems & strategies. Champaign, IL: Human Kinetics.
American Sport Education Program. (2007). Coaching youth volleyball. 4th ed. Champaign,
IL: Human Kinetics.

225

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

UNIT 10 SEPAK TAKRAW


HASIL PEMBELAJARAN
1. Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran asas takraw dengan teknik yang betul
dan selamat.
2. Menyenaraikan kesalahan teknik lakuan kemahiran dalam permainan takraw.
3. Menyatakan peraturan dan undang-undang asas dalam permainan takraw.
4. Menyatakan strategi asas dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran takraw.

PENGENALAN
Permainan sepak takraw berasal daripada permainan sepak raga. Permainan ini amat
menarik kepada penggemarnya kerana sukan ini mempunyai tarikan yang tersendiri
sehingga menjadi satu kegilaan bagi peminat sukan ini dengan aksi libasan dan akrobatik
yang merbahaya. Permainan ini digemari oleh semua peringkat umur tidak kira kanakkanak, remaja dan orang dewasa kerana aksi permain yang ditunjukkan menyebabkan
orang ramai ingin mencubanya. Permainan ini juga telah diajar di peringkat sekolah rendah
dan menengah di negara ini.

SEJARAH PERKEMBANGAN SEPAK TAKRAW


Sukan sepak takraw tidak mempunyai rekod sejarah bertulis bagi menerangkan atau
membuktikan permulaannya. Tambahan pula sepak takraw hanya dimainkan di negara Asia
Tenggara. Cuma baru bebeapa tahun kebelakangan ini ia dimainkan di negara lain
termasuk di luar Asia. Oleh yang demikian tidak ada sebarang catatan sama ada dalam
buku atau majalah di dunia tentang sepak takraw.

Berdasarkan buku sejarah seperti Sejarah Melayu, A History of Pahang tulisan W.


Linehan (1973) dan buku Sejarah Pahang tulisan Haji Buyong Adil didapati bahawa sudah
terdapat sejenis permianan yang menggunakan bola rotan dimainkan pada zaman
kesultanan Melaka. Permainan ini disebut sepak raga dan popular di kalangan remaja

226

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

zaman itu, termasuk golongan istana. Ia sering pula dimainkan sebagai pertunjukkan dalam
acara keramaian. Adakalanya sepak raga bulatan ini dipertandingkan. Dalam buku Sejarah
Melayu ada disebut mengenai permainan ini. Anak Bendahara Paduka Raja, iaitu Tun Besar
telah mati dibunuh oleh Raja Muhammad anak kepada Sultan Mansor Shah kerana bola
raga sepakan Tun Besar terkena destar Raja Muhammad sehingga destar itu terjatuh ke
tanah. Ketika itu Tun Besar sedang bermain sepak raga bersama-sama rakannya di sebuah
halaman. Sedang mereka asyik bermain, datanglah Raja Muhammad lalu membunuh Tun
Besar hingga mati. Berdasarkan kisah tersebut, terbukti bahawa sepak takraw berasal dari
negara kita dan merupakan salah satu permainan tertua di dunia. Ia juga adalah
peninggalan nenek moyang yang kini lebih merupakan salah satu permainan popular di sini.

Pada zaman dahulu, sepak raga atau sepak raga bulatan dimainkan di suatu
kawasan lapang. Caranya ialah dengan menyepak atau menanduk bola raga ke udara
bergilir-gilir di antara ahli-ahli dalam satu-satu pasukan yang biasanya terdiri daripada enam
orang atau lebih. Pertamanya, setiap ahli dalam pasukan akan membentuk bulatan.
Seorang pemain akan memulakan permainan dengan mencampakkan bola raga kepada
seorang pemain lain. Pemian itu akan menyepak sebelum memberikan bola itu kepada
pemain lain. Sepakan dibuat dengan menggunakan bahagian dalam kaki.

Setiap sepakan akan dihitung. Selain menyepak, mereka boleh juga menanduk,
membahu, menggunakan paha, belakang dan apa sahaja anggotan badan kecuali tangan.
Matlamat permainan ialah mengekalkan bola raga di udara. Tiada masa dihadkan untuk
satu-satu permainan. Setiap kali bola disepak atau ditanduk akan dikira dan mana-mana
pasukan yang memperolehi mata terbanyak dikira pemenang. Untuk bermain sepak raga,
pemain akan memakai pakaian Melayu lengkap dengan destar atau kain kepala, tetapi
hanya memakai selipar atau sekadar berkaki ayam. Ada juga yang hanya memakai sarung
dengan berbaju atau bersinglet sahaja. Yang penting setiap pakaian itu tidak menganggu
pergerakan mereka semasa bermain.

Rajah 10.1: Perbezaan sepak raga dahulu dan sekarang

227

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Permainan sepak raga (Jaring/Tuju/Takraw) ialah suatu jenis permainan Melayu Asli
yang digubal cara permainannya menurut peredaran zaman dimainkan diantara dua pihak
yang mengandungi enam orang pemain. Pemainan yang dicipta di Tanah Melayu pada akhir
tahun 1945 setelah tamat Perang Dunia Kedua telah menjadi suatu permainan yang sangat
popular dikalangan rakyat Malaysia sama ada di Bandar atau Desa. Meskipun dikenali
dengan sebagai permainan sepak raga dan penglibatan pihak-pihak tertentu dengan
menokok tambah permainan ini menjadi lebih menarik. Maka lahirlah permainan sepak raga
tuju jaring iaitu campuran sepak raga dan sepak takraw yang memerlukan kemahiran yang
tinggi semasa bermain.

Sepak raga jaring diperkenalkan di Tanah Melayu pada tahun 1945. Dalam
permainan versi baru ini cara permainannya diubahsuai dan dimainkan oleh enam orang
pemain dengan tiga orang sepasukan. Pada peringkat awalnya, tiada peraturan khusus,
hanya ubdang-undang mulut sahaja digunakan. Walau bagaimanapun, pengaruh sukan
badminton ketika itu telah merubah corak permainan sepak raga kepada permainan yang
lebih teratur. Peraturan awal diperkenalkan. Beberapa orang penduduk Pulau Pinang telah
berusaha menubuhkan sebuah badan pada peringkat negeri serta persekutuan bagi
menggubal segala peraturan dan undang-undangnya. Antara peraturan baru ini, sepak raga
dimainkan dalam satu gelanggang yang direntang dengan jaring.

Tiga orang pemain yang merupakan pelopor permainan sepak raga jaring ini ialah
Encik Mohamad Abdul Rahman, Encik Abdul Hamid Mydin dan Encik Yaacob Sayyed.
Bersama beberapa orang pemain lagi mereka mengadakan permainan pertunjukkan di
Gelanggang Hospital Haiwan, Jalan Patani, Pulau Pinang. Perlawanan itu ialah antara
pasukan Jalan Hutton dengan pasukan Jalan Patani. Permainan ini mendapat sambutan
meriah walaupun banyak yang menganggapnya ganjil. Mulai saat itu, berkembanglah
permainan sepak raga jaring ke beberapa tempat di Pulau Pinang. Pada 16 Mei 1946,
pertandingan sepak raga jaring pertama diadakan, iaitu di antara pasukan Jalan Hutton
bersama pasukan Jalan Patani dengan pasukan Sungai Pinang bagi merebut hadiah
daripada Tuan Nyak Din bin Nyak Sham (Allahyarham). Pasukan Jalan Hutton menjadi
johan. Tidak lama kemudian, satu pertandingan untuk semua pasukan di Pulau Pinang
diadakan. Sebanyak 36 regu atau pasukan turut mengambil bahagian untuk merebut Piala
Tuan S.M. Idid. Setelah mendapat sambutan yang menggalakkan di Pulau Pinang, sepak
raga jaring diperkenalkan pula ke negeri-negeri lain.

Perlawanan antara negeri pertama diadakan pada bulan November 1946, di antara
Pulau Pinang dengan Kedah. Ini diikuti pula dengan permainan antara Pulau Pinang dengan

228

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Selangor pada bulan Disember tahun yang sama. Di antara pemain yang turut
mempopularkan permainan ini dari Pulau Pinang ke negeri lain ialah Allahyarham P.Ramlee
yang mempunyai pasukannya sendiri. Apabila beliau berhijrah ke Singapura, beliau
memperkenalkannya kepada rakan seperjuangannya di sana.

Permainan sepak raga jaring ini terus berkembang dari semasa ke semasa dan
sikapnya sebagai pengisi masa lapang suatu masa dulu, kini telah diterima sebagai satu
bentuk sukan yang diminati khususnya di kalangan masyarakat Melayu. Pertandingan dan
perlawanan sepak raga menggunakan jaring ini sering diadakan, dan sambutan yang
diterima adalah mengalakkan. Pada 25 Jun 1960 dengan rasminya Persatuan Sepak Raga
Malaya (PSRM) ditubuhkan dengan Encik Mohd. Khir Johari (kini Tan Sri) yang menjadi
Menteri Pelajaran ketika itu sebagai Presidennya.

Langkah pertama PSRM ialah menggubal dan menyelaraskan undang-undang yang


dianggap belum teratur sebelumnya. Langkah kedua ialah mengadakan pertandingan
antara negeri-negeri dan Encik Mohd. Khir sendiri telah menghadiahkan sebuah piala
dijadikan rebutam. Piala ini ialah Piala Emas Khir Johari. Pertandingan kali pertama
diadakan pada tahun 1962. Dalam perlawanan akhir Pulau Pinang telah muncul sebagai
johan setelah mengalahkan Singapura. YTM Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri ketika
itu, yang juga penaung PSRM telah menyampaikan hadiah kepada pemenang dalam
perlawanan akhir itu. Sejak itu setiap tahun PSRM terus menganjurkan pertandingan untuk
merebut Piala Tunku Abdul Rahman, juga di antara negeri-negeri.

Permainan sepak raga jaring juga dimainkan di beberapa negara Asia, khususnya
Asia Tenggara. Di Negara Thai permainan ini yang dikenali sebagai takraw saja sudah pun
mendapat sambutan yang menggalakkan. Tarikh sebenar kedatangan atau permulaannya
permainan sepak raga di Negara Thai tidak pula diketahui. Akan tetapi yang pasti permainan
ini sudah pun mendapat tempat di kalangan penduduk negara tersebut.

Persatuan

Takraw

Thailand

telah

pun

dibentuk

dengan

matlamat

untuk

memperluaskan permainan ini ke seluruh pelosok negara tersebut, selain daripada


menganjurkan berbagai-bagai pertandingan dan kejohanannya sendiri. Persatuan Takraw
Thailand ini dengan kerjasama PSRM sering berusaha mengembangkan permainan ini, dan
dalam masa yang sama cuba menyelaraskan permainan ini khususnya dari segi undangundang dan peraturan.

229

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Pertukaran nama kepada permainan sepak raga ini dengan sendirinya telah
menukarkan semua persatuan sama ada pada peringkat negeri mahupun kebangsaan dan
PSRM menjadi Persatuan Sepak Takraw Malaysia (PSM). Pertukaran nama ini turut
membawa bersama beberapa perubahan. Antaranya ialah penggunaan bola yang lebih
besar, dan gelanggang yang lebih kecil. Kalau dalam permainan sepak raga jaring para
pemain tidak dibenarkan keluar daripada gelanggang semasa permainan tetapi dalam
permainan sepak takraw pemain boleh berbuat demikian. Terdapat juga beberapa
perubahan kecil lainnya.

Selain Negara Thai, Singapura, Laos dan Malaysia, sepak takraw juga dimainkan di
Indonesia, Brunei Darussalam dan Filipina. Apabila Sukan SEAP diperbesarkan pada tahun
1977 menjadi Sukan SEA, penyertaan begara dalam permainan sepak takraw juga
meningkat iaitu dengan kemasukan ketiga-tiga negara ini untuk bertanding dalam permainan
sepak takraw. Maka mulai tahun 1977 terdapat enam negara yang bertanding dalam Sukan
SEA bagi acara sepak takraw.

Perkembangan sepak takraw pada peringkat Sukan SEA belum dapat dijadikan asas
kepada cita-cita PSM dan juga ASTAF untuk menjadikan permainan ini sebagai permainan
yang bertaraf antarabangsa. Sebagai jawapan kepada persoalan ini, pada tahun 1980 telah
diadakan Kejohanan Sekap Takraw Asia Pertama, di Kuala Lumpur pada 25 hingga 28 Jun
1980. Sebanyak lima buah negara telah mengambil bahagian dalam kejohanan yang
dirasmikan oleh DYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Stadium Negara.

Kejohanan peringkat Asia yang pertama ini telah mendapat sambutan yang
menggalakkan, khususnya daripada peminat sukan sepak takraw negara ini. Kejohanan ini
juga telah berjaya menarik pihak swasta untuk turut serta menjadi penaja. Ini menampakkan
satu petanda baik nerana selama ini agak sukar untuk mendapatkan penaja dalam setiap
kejohanan yang dianjurkan. Sejak itu setiap dua tahun pertandingan ini diadakan.

Selain itu, PSM dengan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan telah menghantar
pasukan untuk mengadakan perlawanan pertunjukkan di Republik China, Korea Utara dan
Hong Kong. Pada setiap tempat yang mereka kunjungi, telah mendapat sambutan yang
sungguh menggalakan daripada penduduk tempatan. Ini adalah satu kejayaan cemerlang
pada sukan sepak takraw dalam usaha mereka memperkenalkan permainan ini ke Timur
Jauh.

230

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Perlawanan-perlawanan pertunjukkan juga telah diadakan dua kali dalam Sukan


Asia. Kali pertama ialah pada tahun 1970 semasa sukan itu diadakan di Bangkok, dan kali
kedua ialah pada tahun 1982 iaitu di New Delhi. Dalam kedua-dua sukan ini permainan
pertunjukkan melibatkan pasukan negara dengan pasukan Negeri Thai. Akan tetapi
bersempena dengan Sukan Asia di New Delhi, sambutan yang diterima amatlah
menggalakkan. Sehingga Perdana Menteri India sendiri iaitu mendiang Puan Indra Gandhi
mengesyorkan seluruh rakyat negaranya agar mempelajari permainan ini. Kesan jangka
panjang ialah permainan ini telah diterima menjadi acara Sukan Asia tahun 1990 yang lalu
manakal negara kita memenangi kedua-dua pingat emas yang dipertandingkan, iaitu acara
regu dan pasukan.

PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG PERMAINAN

1. Gelanggang

Permainan sepak takraw boleh dimainkan di gelanggang terbuka atau gelanggang tertutup.
Gelanggang terbuka adalah daripada tanah berumput, tanah berpasir ataupun daripada
simen. Seelok-eloknya gelanggang ini hendaklah daripada simen untuk memudahkan
pemain. Jika gelanggang daripada tanah atau tanah berumput mungkin tidak sesuai
terutamanya apabila musim hujan atau musim panas terik. Bagi gelanggang tertutup pula
biasanya ia adalah daripada lantai bersimen atau lantai berkayu atau parquate. Untuk
keselamatan pemain-pemain, gelanggang yang berlantai parquay adalah yang paling baik.

Luas gelanggang sepak takraw ialah 13.42m kali 6.1m atau 44 kali 20 kaki.
Gelanggang ini hendaklah bebas daripada sebarang rintangan sehingga melebihi 8m dan
diukur dari paras lantai. Di keliling gelanggang ini dipagari oleh garisan yang menjadi
sempadan gelanggang. Garisan ini tidak lebih daripada 0.004 m atau 11/2 inci.

Di tengah-tengah gelanggang dipisahkan dengan suatu garisan yang dinamakan


garisan teras yang juga berukuran 0.02m. Garisan inilah yang memisahkan gelanggang
kepada dua bahagian atau petak yang sama besar. Pada tiap-tiap penjuru petak
gelanggang, iaitu di garisan teras suku bulatan jejari yang panjangnya 0.9m (3 kaki)
disediakan. Penjuru petak ini ialah untuk menempatkan semua pemain apit semasa
pasukannya membuat sepakan permulaan atau servis. Bulatan sepak mula atau bulatan
tekong yang berukuran 0.31m atau satu kaki jejarinya, hendaklah digariskan di sebelah kiri

231

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

dan kanan dan diukur daripada pusatnya sejauh 2.45m (8 kaki) ke garisan belakang 4.25m
dari garisan tengah dan 3.05m (10 kaki) ke garisan tepi.

Rajah 10.2: Gambarajah gelanggang dengan ukuran piawai

Panjang gelangang sepak takraw berukuran 13.4 meter

Lebar gelangang sepak takraw berukuran 6.1 meter

Luas bulatan sepak mula ialah 6 meter dan berjejari 3 meter

Tinggi jaring dengan lantai 1.52 meter

Spra bulatan yang berada di sebelah tepi berukuran 9 meter

Rajah 10.3: Gambarajah bulatan

232

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

2. Tiang Dan Jaring

Dua batang tiang hendaklah dipasang di penghujung garisan teras di tengah-tengah


gelanggang. Tiang ini tingginya 1.55 m atau 5 kaki 1 inci untuk lelaki dan untuk wanita ialah
1.45 m, dari permukaan lantai dan hendaklah cukup teguh untuk menahan ketegangan
jaring. Tiang ini boleh diperbuat daripada kayu ataupun besi, tidak boleh melebihi 0.04 m
radius. Tiang ini hendaklah didirikan atau ditempatkan dengan tegak pada jarak 0.3 m (1
kaki) dari garisan tepi serta bertentangan dengan garisan teras.

Jaring untuk permainan sepak takraw adalah lebih kuat dan teguh daripada jaring
untuk badminton. Ini penting kerana selain bertujuan membahagikan gelanggang pada dua
pihak, ia juga bertujuan untuk menahan dan melantunkan setiap bola yang terkandas ke
dalamnya. Untuk permainan ini jaring hendaklah diperbuat daripada tali biasa atau benang
nilon dengan siratnya antara 4 cm (1 inci) hingga 5.3 cm (2 inci) lebar. Panjang jaring
ialah tidak lebih daripada 6.71 m (22 kaki) dan lebarnya pula tidak lebih daripada 0.72m (2
kaki 4 inci).

Jaring ini hendaklah dijahit dengan kain seakan-akan pita dua lipatan di sebelah atas
dan bawah untuk disangga dengan tali atau kabel halus menerusi lipatan tersebut dan
ditarik renggang di antara kedua-dua tiang yang didirikan tadi. Tinggi tiang yang diukur dari
paras lantai ialah 1.52 m (5 kaki) di bahagian tengah untuk lelaki dan 1.52 m untuk
perempuan manakala 1.55 m (5 kaki 1 inci) di bahagian tiang untuk lelaki dan untuk
perempuan 1.45 m. Biasanya jaring ini berwarna merah dan putih ataupun hijau dan merah.
Di penghujung kedua belah jaring dibubuh pula kayu perentang untuk mengekalkan
ketegangan jaring. Untuk membantu ketegangan jaring boleh juga digunakan tali yang diikat
dan ditarikkan ke tiang.

Rajah 10.4: Gambar rajah tiang dan jaring

233

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Ketinggian Tiang hendaklah 1.55 m dari permukaan lantai.

Jarak Tiang di antara Garisan Tengah ialah 0.3 m.

Panjang Jaring tidak lebih daripada 6.71 m dan lebarnya pula tidak lebih 0.72 m.

Ketinggian Jaring dari lantai ialah 0.82 m. Ketinggian di tengah 0.8 m.

Jaring dipasang dari paras lantai ke Atas.

Jaring rasmi Sepakraga Tuju Jaring ialah Gajah Emas Model EN 18 atau Gajah
Emas Model EN 27.

3. Bola Takraw

Dalam permainan sepak takraw sejenis bola yang digunakan. Bola ini dikenali dengan nama
bola takraw. Pada peringkat awalnya permainan, yakni permainan sepak raga bulatan, bola
yang diperbuat daripada rotan berbentuk bulat digunakan. Bola ini adalah lebih ringan dan
kecil daripada bola takraw sekarang. Bola ini mudah melantun apabila disepak atau
ditanduk.

Apabila permainan ini mula dimainkan secara gelanggang atau ditukar kepada
permainan jaring, bola yang digunakan juga turut diubah. Jalinan rotan adalah lebih tebal
dan sudah tentulah beratnya juga turut berubah. Kini bolanya lebih besar sedikit saiznya
daripada bola untuk permainan sepak raga jaring dahulunya. Lilitannya adalah antara di
antara 0.42 m hingga 0.44 m (0.43 m hingga 0.45 m untuk perempuan). Berat bola takraw
ialah di antara 170 gm hingga 180gm (150 gm hingga 169 gm untuk perempuan).

234

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Rajah10.5: Bola Sepak Takraw

W501 - Bola pertandingan (Berat : 178 gm, Jalur hitam)

W401 - Bola latihan (Berat : 176 gm, Jalur coklat)

W301 - Kegunaan bawah 18 tahun (Berat : 172 gm, Jalur hijau)

Jalinan rotan juga adalah lebih tebal. Kalau sepak raga terdapat beberapa lapis rotan
di dalam bolanya, tetapi untuk sepak takraw cuma satu lapisan rotan atau fiber sintetik
digunakan. Lapisan rotan ini mempunyai 9 hingga 11 urat dan mempunyai 12 lubang di
antaranya dengan 20 pertemuan bersilang.

Bola takraw merupakan peralatan penting dalam sukan ini.Antara jenama terkenal
ialah Gajah Emas dan Marathon. Strukturnya berasaskan anyaman plastik yang keras.
Namun ia selamat digunakan. Bola sepak raga yang digunakan diperbuat daripada Sintetik
dan mempunyai ukuran lilit antara 0.42 m hingga 0.43 mm.

Berat bola sepak raga tuju

jaring ialah 185 gm hingga 195 gm. Bola rasmi untuk sepak raga tuju jaring ialah Gajah
Emas Prowira 201 (Hijau Kuning) yang diiktiraf penggunaannya.

4. Bilangan Pemain

Bilangan pemain adalah seramai 3 orang setiap bagi regu. Salah seorang pemain berada di
belakang dinamakan tekong. Dua orang lagi berada di hadapan, seorang di sebelah kiri
(Apit Kiri) dan seorang di sebelah kanan(Apit Kanan). Pemain boleh bertukar posisi semasa
permainan dijalankan.

235

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Rajah 10.6: Posisi pemain sepak takraw


5. Sistem kiraan mata

Bila perkara batal dilakukan oleh sama ada bahagian sepak mula atau menerima sepak
mula, satu mata akan diberi kepada pihak lawan termasuk melakukan sepak mula
seterusnya. Mata kemenangan maksima untuk setiap set ialah 21 mata. Permainan
dijalankan di dalam 2 set dengan 2 minit rehat antaranya. Apabila kedudukan pada mata 2020, penggunaan mata syiling 25 dijalankan. Kemenangan ditentukan dengan perbezaan 2
mata sehingga mata 25. Jika masing-masing regu memenangi 1 set, permainan akan
ditentukan di dalam set ketiga yang dinamakan Tie Break dengan 15 mata. Sebelum
Pusingan tie break bermula, pengadil akan membuat

undian dan pasukan yang

memenangi undian akan membuat sepak mula. Tukar petak akan berlaku apabila satu regu
mencapai 8 mata.
6. Memulakan Permainan

Sepak mula akan dilakukan bagi setiap mata yang diperolehi. Mata akan diperolehi apabila
bola dimatikan di gelanggang lawan. Apabila berlaku kesalahan atau batal pihak lawan akan
mendapat mata. Berikut adalah beberapa perkara yang boleh membatalkan sepak mula dan
juga permainan:

a) Pihak Sepak Mula

Apit yang membuat campakan, memain-mainkan bola (menghempas,


mencampak dan lain-lain cara ) selepas pengadil mengumumkan mata.

236

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Mana-mana apit mengangkat kaki atau memijak garisan tengah atau


melintasi atau menyentuh jaring semasa membuat campakan untuk servis.

Tekong (server) melompat semasa melakukan sepak mula atau kaki memijak
garisan bulatan sepak mula sebelum atau semasa melakukan sepak mula.

Tekong (server) tidak menyepak bola yang dicampak kepadanya.

Bola menyentuh pemain regunya terlebih dahulu sebelum melepasi ke


gelanggang lawan.

Bola melintasi jaring tetapi jatuh di luar gelanggang.

Bola tidak melepasi gelanggang lawan.

Pemain menggunakan tangan atau lain-lain bahagian tangan semasa


melakukan

sepakan

walaupun

tangan

tidak

menyentuh

bola

tetapi

menyentuh lain objek bagi membantu melakukannya.

Apit yang membuat campakan, mencampakkan bola sebelum Pengadil


mengumumkan mata buat kali kedua.

b) Pihak Sepak Mula Dan Penerima Sepak Mula.

Melakukan tingkah-laku yang boleh menganggu, membuat bising atau


menengking pihak lawan.

c) Kedua-dua Pihak Semasa Permainan.

Mana-mana pemain menyentuh bola di kawasan pihak lawan

Mana-mana bahagian anggota pemain memasuki kawasan gelanggang


lawan sama ada di atas atau di bawah jaring kecuali semasa follow through.

Memainkan bola melebihi tiga kali berturutan.

Bola menyentuh tangan.

Memberhentikan atau mengepit bola di bawah tangan / lengan antara keduadua paha/kaki atau badan.

Sebarang anggota atau peralatan pemain seperti kasut, jersi, pelilit kepala
dan lain-lain menyentuh jaring, tiang, kerusi pengadil atau jatuh ke kawasan
gelanggang lawan.

Bola terkena siling, bumbung, dinding atau lain-lain benda.

Mana-mana pemain memegang atau menyentuh objek bagi membantu


melakukan sepakan.

237

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

7. Peralatan Permainan

Semua pakaian pemain hendaklah bersesuaian dan menepati ciri-ciri kejohanan


sepaktakraw.

Mana-mana

peralatan

yang

boleh

menolong

melajukan

bola

atau

mempercepatkan pergerakan pemain dan membahayakan pemain adalah dilarang sama


sekali. Bagi mengelakkan kekeliruan, pasukan yang bertanding hendaklah memakai warna
jersi yang berlainan. Setiap pasukan hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya dua set
Jersi/T-shirt, yang berwarna cerah dan berwarna gelap. Jika kedua-dua pasukan yang
bertanding memakai warna jersi yang sama maka jersi pasukan tuan rumah hendaklah
ditukar. Jika dari pasukan yang berlainan negara maka mana-mana negara yang dinamakan
dahulu dalam pendaftaran hendaklah menukar jersi.

Pemain hendaklah memakai Jersi/T-Shirt, seluar pendek, stoking, dan kasut sukan
bertapak getah dan tidak bertumit tinggi. Pakaian adalah merupakan sebahagian daripada
anggota badan. Jersi/T-Shirt hendaklah dimasukkan ke dalam seluar. Sekiranya cuaca
sejuk, pemain dibenarkan memakai track-suits. Semua pakaian pemain hendaklah
bernombor dibahagian depan dan belakang. Setiap pemain hendaklah memakai nombor
jersi (dari 1 hingga 36) yang sama untuk keseluruhan kejohanan. Nombor hendaklah
berukuran 19 cm tinggi di bahagian belakang dan berukuran tidak kurang 10 cm di bahagian
depan (bahagian tengah dada).

Nama pemain hendaklah berada di belakang bahagian atas nombor pakaian di mana
bersesuaian saiz dan nampak jelas semasa siaran untuk tatapan televisyen. Pakaian
pemain boleh mempunyai logo penaja di bahagian hadapan pakaian pemain di mana
haruslah mengikut peraturan pertandingan. Logo atau lambang melainkan logo pengeluar
pakaian tidak boleh diletakkan.

Ketua regu hendaklah memakai arm band di lengan kiri. Pakaian yang tidak
mempunyai spesifikasi yang dinyatakan di dalam undang-undang permainan ini, hendaklah
mendapat kelulusan daripada pihak teknikal ISTAF terlebih dahulu.

238

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

KEMAHIRAN ASAS INDIVIDU


Bagi seorang pemain, kemahiran individu adalah penting dan perlu dikuasai terlebih dahulu
sebelum boleh beransur maju kepada kemahiran gelanggang. Kemahiran individu yang
dimaksudkan ini merangkumi aspek-aspek pengawalan bola semasa menerima, menimang,
menghantar, mengumpan, dan menyerang balas. Kemahiran asas yang terdapat dalam
permainan sepak takraw ialah:
a) Cara Sepak
i.

sepak sila

ii.

sepak kuda

iii.

sepak petik/cungkil

iv.

sepak badik

v.

sepak cangkuk

b) Memaha
c) Menanduk
d) Mendada

Cara dan teknik melakukan kemahiran tersebut yang dibahagikan kepada 4 fasa iaitu:
a) Fasa sebelum sentuhan
b) Fasa lakuan awal
c) Fasa sentuhan
d) Fasa ikut lajak

1. Kemahiran Sepak Sila

Sepak sila digunakan untuk mengawal dan menimang bola, membuat hantaran atau
umpanan, dan menyelamat serangan lawan.
Fasa sebelum sentuhan:

Kaki dibuka seluas bahu, badan tegak, berat badan di kedua belah kaki.

Tangan utama memegang bola selari dengan paras bahu, tangan kedua dibuka
sedikit.

Mata memandang bola.

Fasa lakuan awal:

Lambung bola melepasi kepala tumpuan mata kepada pergerakan bola.

239

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Fasa sentuhan:

Sentuhan berlaku apabila bola di paras lutut.

Sentuh bahagian bawah bola dengan bahagian dalam kaki.

Pemindahan daya berlaku semasa gerakan kaki utama daripada kedudukan


sedia hingga sentuhan dibuat.

Kaki penyokong mengawal berat badan lutut bengkok sedikit.

Badan dicondongkan sedikit ke hadapan.

Fasa Ikut lajak

Kaki utama ikut lajak.

Kaki penyokong lurus.

Badan ditegakkan.

Berat badan di atas kedua-dua kaki apabila kaki utama turun ke tanah.

Kaki utama mula dibengkokkan (disilakan) ke bahagian sisi kaki penyokong.

Berat badan dipindahkan ke penyokong.

Kedua-dua tangan dibuka sedikit untuk mendapatkan imbangan.

2. Sepak Kuda

Sepak kuda dilakukan untuk menyelamatkan bola yang jauh dan rendah.

Fasa sebelum sentuhan:

Posisi bersedia seperti melakukan sepak sila.

240

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Fasa lakuan awal:

Lambung bola melepasi kepala.

Tumpuan mata kepada pergerakan bola.

Kaki utama mula dibengkokkan ke hadapan pada paras buku lali.

Kedua-dua tangan dibuka untuk mendapatkan imbangan.

Berat badan pada hujung kaki penyokong.

Fasa sentuhan:

Sentuhan bola dan kaki berlaku apabila bola berada paras buku lali.

Pemindahan daya berlaku semasa gerakan kaki utama daripada

Kedudukan bersedia hingga sentuhan dibuat.

Berat badan berada dihujung kaki penyokong.

Badan dicondongkan ke hadapan.

Fasa selepas:

Kaki utama ikut lajak.

3. Sepak Petik/Cungkil

Sepak petik atau cungkil ini dilakukan untuk mengawal bola yang laju dan rendah.

Fasa sebelum sentuhan:

Kaki dibuka seluas bahu.

Badan tegak.

Berat badan pada kedua belah kaki.

Memandang arah bola datang.

241

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Fasa Sentuhan

Sentuhan bola berlaku antara bahagian bawah bola dengan bahagian

atas hujung kaki ketika bola di atas paras buku lali.

Mata ditumpukan pada bola dan hujung kaki yang hendak membuat sentuhan.

Tangan dibuka luas dengan siku dibengkokkan sedikit sambil badan dilentikkan
sedikit belakang.

Fasa ikut lajak:

Kaki utama ikut lajak.

Kaki penyokong mengawal berat badan.

Kedua-dua tangan menjaga imbangan.

4. Sepak Badik

Sepak badik dilakukan untuk menyelamatkan bola yang berada di sisi kanan, kiri, atau
belakang semasa kematian langkah (off-position).

Fasa sebelum sentuhan:

Posisi bersedia sama seperti kemahiran asas sepak sila.

Lambung bola melepasi kepala.

Tumpuan mata kepada pergerakan bola.

Fasa Lakuan:

Kaki yang membuat badik hendaklah digerakkan sebelah kiri jika secara sisi
tanpa menukar arah kedudukan lutut.

Tinggi gerakan kaki di sisi tidak melebihi paras lutut.

242

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Fasa Sentuhan:

Bola bersentuh antara bahagian bawah bola dengan bahagian sisi luar kaki.

Tangan hendaklah dibuka sedikit untuk mendapatkan imbangan. Badan


dicondongkan sedikit ke sebelah kiri jika membuat sepak badik dengan kaki
kanan dan begitulah sebaliknya jika membuat badik dengan kaki kiri.

Jika bola berada jauh ke belakang, kaki utama diangkat selari dengan paras
pinggang. Kaki menyokong hendaklah dibengkokkan sedikit.

Fasa ikut lajak:

Kaki utama ikut lajak, kembali kepada posisi bersedia.

5. Sepak Cangkuk
Fasa sebelum sentuhan:

Posisi bersedia sama seperti kemahiran asas sepak petik atau cungkil.

Fasa sentuhan:

Sentuhan bola berlaku antara bahagian-bahagian hujung kaki ketika bola berada
jauh di sisi kiri atau kanan pemain.

Beri tumpuan kepada bola dan hujung kaki.

Fasa ikut lajak

Kaki utama ikut lajak, kembali kepada posisi bersedia

243

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

6. Memaha

Kemahiran memaha adalah satu teknik menampan atau menahan bola yang dihantar
daripada pihak lawan. Memaha biasanya akan disusuli oleh kemahiran sepak untuk
menghantar atau melambung bola.

Fasa sebelum sentuhan.

Kedudukan kaki terbuka dan jarak antara dua kaki seluas bahu.

Paha digerakkan ke atas dengan membengkokkan lutut, tinggi gerakan ialah


tidak melebihi paras pinggang. Kedudukan paha bersudut tepat dengan
pinggang.

Tumpukan mata pada bola.

Fasa Sentuhan.

Sentuhan bola berlaku antara bahagian bawah bola dengan bahagian hujung
paha, ketika berada paras pinggang.

Pemindahan daya kepada bola berlaku semasa tumit kaki penyokong


dijengketkan.

Untuk mendapatkan imbangan, bengkokkan sedikit badan ke depan supaya


berat badan berada di hujung kaki.

Kedua tangan hendaklah juga dibuka sedikit.

Fasa ikut lajak

Paha ikut lajak.

Kembali bersedia kepada dirinya tapak.

244

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

7. Menanduk
Menanduk adalah satu daripada kemahiran Sepak Takraw yang penting. Kemahiran
menanduk digunakan untuk menyerap servis daripada lawan dan adakalanya digunakan
untuk menghantar bola ke dalam gelanggang lawan dan memematikan servis. Menanduk
dilakukan dibahagian dahi, belakang, sisi kiri dan sisi kanan. Selain daripada sepakan,
tandukan juga boleh digunakan untuk mengawal, mengumpan, dan merejam.

Fasa sebelum sentuhan.

Kedudukan kaki terbuka seluas bahu dengan satu kaki di depan dan satu kaki di
belakang.

Kepala yang menanduk hendaklah didongokkan dan digerakkan ke depan


menghala ke arah bola yang datang.

Mata memandang arah bola yang datang dan tempat sasaran bola hendak
dihantar.

Kedua kaki dibuka selari seluas paras bahu.

Fasa lakuan.

Kepala hendaklah ditundukkan dan digerakkan menghala ke belakang dengan


satu gerakan daripada leher.

Mata hendaklah memberi tumpuan kepada gerakan kawalan badan.

Untuk mendapatkan kuasa tandukan, ia dilakukan dengan melompat.

Kedudukan kaki terbuka dan jarak antara dua kaki seluas bahu.

245

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

8. Tandukan Dahi
Bola bersentuh antara bahagian tengah dahi dengan bahagian depan bola untuk rejaman,
atau di bahagian bawah bola untuk kawalan dan umpanan kepada rakan.

9. Tandukan Belakang
Bola bersentuh antara bahagian atas belakang kepala dengan bahagian depan bola yang
mendatang. Rejaman menggunakan kemahiran menanduk amat sesuai sekali ketika bola
berada di tengah-tengah jaring atau amat hampir dengan jaring. Tandukan hendaklah dibuat
dengan menggunakan bahagian hadapan dahi atau tandukan sisi kiri atau sisi kanan.

246

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

10. Kemahiran Rejaman


Rejaman dilakukan untuk mematikan bole ke dalam gelanggang pihak lawan. Berbagai cara
rejaman dilakukan antaranya kilas, lipatan gunting dan gulung. Lazimnya rejaman ini
digunakan apabila bola lambungan berada berhampiran dengan jaring.

Rajah 10.7: Contoh rejam


11. Kemahiran Servis

a) Servis Kuda

Servis ini telah diperkenalkan oleh Thailand. Servis ini telah diterima oleh
Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa (ISTAF) walaupun pada mulanya telah
mendapat tentangan khususnya daripada Malaysia. Ada pihak yang menganggap
dengan adanya servis kuda seni permainan Takraw sebahagiannya telah hilang.
Fokus permainan lebih tertumpu kepada servis dan membalas servis.

247

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

b) Servis Semi Lob Sepak Sila

Servis ini andalah jenis servis asas. Servis dibuat dengan tujuan untuk menghantar
bolah ke bahagian belakang gelanggang

c) Sepak Cangkuk

248

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

d) Membaling bola servis


Tugas membaling bola servis dilakukan oleh apit kiri atau apit kanan. Apit hendaklah
mendengar arahan daripada pengadil kejohanan. Apabila selesai sahaja pengadil
membuat arahan atau pengumuman apit hendaklah mengambil posisi yang betul
dalam suku bulatan. Bola hendaklah dipegang dengan kemas. Tumpuan hendaklah
diberikan kepada ketinggian yang diminta oleh tekong Pastikan bola akan sampai
daripada jarak balingan yang dibuat

12. Kemahiran Mengadang


Menghadang adalah sejenis kemahiran tinggi yang diperlukan oleh pemain. Tujuan
menghadang adalah untuk mematahkan rejaman pihak lawan daripada masuk ke
gelanggang. Menghadang boleh dilakukan dengan menggunakan paha, kaki, tapak kaki,
bahagian badan dan kepala.

249

QGJ3069 SUKAN BERPASUKAN

Hasilkan satu (1) Rancangan Pengajaran harian bagi mana-mana


kemahiran sepak takraw dengan menggunakan pedekatan kaedah
TGFU.

PENILAIAN KENDIRI
1. Nyatakan dengan ringkas sejarah permainan sepak takraw di Malaysia.
2. Senaraikan kemahiran yang terdapat dalam permainan sepak takraw.
3. Fikirkan tentang ciri-ciri estetika yang terdapat dalam permainan sepak takraw.
4. Huraikan ciri-ciri posisi bagi setiap pemain sepak takraw.
5. Jelaskan bagaimana sistem kiraan mata dibuat dalam permainan sepak takraw.
6. Apakah keadah pemanasan badan yang sesuai dilakukan oleh pemain sepak takraw?

RUJUKAN
Ahmad Wafi Mohamad. (1996). Sepak takraw. Shah Alam: Fajar Bakti, 1996.
Mohd Zambri Abd Razak, et al. (_______). Modul latihan sukan untuk guru penasihat kelab
sukan sekolah: Sukan sepak takraw sekolah menengah. Kementerian Pelajaran
Malaysia.

250