Anda di halaman 1dari 12

SMK BANDAR BARU SG LONG

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014


TINGKATAN 1
UJIAN BERTULIS
OKTOBER

2 JAM

ARAHAN:
1.Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.
2.Tulis nama dan tingkatan anda pada ruang yang disediakan.
3.Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini.
4.Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan.

MATEMATIK

50

Untuk Kegunaan Pemeriksaan


Nama Pemeriksa:
Soalan

Markah
Penuh

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Markah
Diperolehi

Jumlah

NAMA

TINGKATAN 1 :
1

SULIT

Jawab semua soalan.


Answer all questions
SOALAN / QUESTION 1
1. (a) Rajah 1 (a) menunjukkan suatu urutan nombor

Diagram 1(a) shows a sequence of numbers

-9, P, -1, Q, 7, 11, R


Rajah 1 (a)

Diagram 1(a)
Cari nilai P, Q dan R

Find the values of P, Q and R

[3 markah]
[3 marks]

Jawapan / Answer:
P : .

Q : .

R : ..

(b) hitung nilai bagi setiap yang berikut:

Calculate the value of each of the following:

(i)

(ii)

Jawapan / Answer:

[4 markah]
[4 marks]

(c) Nyatakan nilai tempat bagi digit 8 dalam setiap nombor yang berikut.

State the place value of digit 8 in each of the following numbers.

Jawapan / Answer:
(i)

478 196
.

[3 markah]
[3 marks]
(ii)

8 014 253
.

(ii)

9 386 015
..

2
SULIT

SOALAN / QUESTION 2
2. (a) Cari semua faktor bagi 63. Bulatkan jawapan anda

Find all the factor of 63. Circle your answers


Jawapan / Answer:

[3 markah]
[3 marks]

12

13

21

63

(b) Hitung setiap yang berikut.

Calculate each of the following

Jawapan / Answer:
(i)

[4 markah]
[4 marks]

(ii)

(c) Harga sebuah mesin basuh ialah RM678. Harga sebuah televisyen adalah tiga kali harga mesin
basuh itu. Cari beza harga mesin basuh dengan televisyen itu.

The price of a washing machine is RM678. The price of a television is three times the price of the
washing machine. Find the difference between the price of the washing machine and the television.

Jawapan / Answer:

[3 markah]
[3 marks]

3
SULIT

SOALAN / QUESTION 3
3. (a) Tandakan () bagi jawapan yang betul dan (x) bagai jawapan yang tidak betul.
Mark () for the correct answer and (x) for the incorrect answer
Jawapan / Answer:

[3 markah]
[3 marks]

i)

ii)

iii)

(b) Rajah di bawah menunjukkan lima integer

The diagram shows five integers

12

7
i)

Cari beza antara integer yang terbesar dengan integer yang terkecil.

Find the difference between the largest integer and the smallest integer.
ii)

Cari hasil tambah semua integer.

Find the sum of all the integers.


Jawapan / Answer:

(c)

[4 markah]
[4 marks]

daripada sebatang tiang dicat hijau,

daripada bakinya dicat merah dan yang selebihnya dicat

biru. Berapakah pecahan tiang yang dicat biru

of a pole is painted green,

of the remaining pole is painted red and the rest is painted blue.

What fraction of the pole is painted blue?


Jawapan / Answer:

[3 markah]
[3 marks]

4
SULIT

SOALAN / QUESTION 4
4. (a) Padankan yang berikut.

Match the following.


Jawapan / Answer:

[3 markah]
[3 marks]

i)

6%

ii)

60%

0.6

600%

0.06

iii)

(b) Cari faktor sepunya terbesar (FSTB) bagi nombor yang berikut

Find the highest common factor (HCF) for the following

i)

39 , 52

Jawapan / Answer:

(ii)

36 , 96
[4 markah]
[4 marks]

(c) Pada permulaan suatu uji kaji, suhu satu larutan ialah -3C . Selepas 2 minit, suhunya meningkat
sebanyak 6C dan kemudian turun sebanyak 3C. Berapakah suhu akhir larutan itu?

At the start of an experiment, the temperature of a solution was -3C. After 2 minutes, the
temperature went up by 6C and then dropped by 3C. What is the final temperature of the
solution?

Jawapan / Answer:

[3 markah]
[3 marks]

5
SULIT

SOALAN / QUESTION 5
5. (a) Pada ruang jawapan, isikan < atau >

In the answer space, fill in < or >

Jawapan / Answer:
i)

4 .

[3 markah]
[3 marks]
2

ii)

3 . 5

iii)

10 . 7

(b) Lengkapkan yang berikut.


Complete the following.
Jawapan / Answer:
i)

ii)

[4 markah]
[4 marks]

5 minggu 16 hari
5 weeks 16 days
=

hari

hari

16

days

hari

days

days

495 mm + 8.6 cm
=

cm + 8.6 cm

cm

(c) Dalam rajah di bawah, jumlah bagi 3 integer dalam setiap baris, lajur dan pepenjuru adalah sama.

In the diagram, the total of 3 integers in every row, column and diagonal is the same
1

Cari nilai x, y dan z.

Find the value of x, y and z

Jawapan / Answer:

[3 markah]
[3 marks]

6
SULIT

SOALAN / QUESTION 6
6. (a) Namakan setiap pepejal yang berikut.

Name each of the following solids.

Jawapan / Answer:

[3 markah]
[3 marks]

i)

ii)

ii)

..

(b) Permudahkan yang berikut.

Simplify the following

10 8x + 2 + 7x

i)

(ii) 4x (5 + x)

Jawapan / Answer:

[4 markah]
[4 marks]

(c) Dalam rajah di bawah, PQR ialah garis lurus.

In the diagram, PQR is a straight line.


Q
P

R
x

2x
120

Cari nilai x
Find the value of x
Jawapan / Answer:

[3 markah]
[3 marks]

7
SULIT

SOALAN / QUESTION 7
7. (a) Bundarkan 8.4736 betul kepada bilangan tempat perpuluhan di ruang jawapan

Round off 8.4736 correct to the number of decimal places in the answer space
Jawapan / Answer:

[3 markah]
[3 marks]

Satu tempat perpuluhan

ii

Dua tempat perpuluhan

iii

Tiga tempat perpuluhan

One decimal place

Two decimal places

Three decimal places

(b) Rajah di bawah menunjukkan sebuah sisi empat PQRS

The diagram shows a quadrilateral PQRS


P
Q
8 cm
R

5 cm

Perimeter PQRS ialah 30 cm. Cari panjang, dalam cm, bagi PQ.

The Perimeter of PQRS is 30 cm. Find the length, in cm, of PQ


Jawapan / Answer:

[4 markah]
[4 marks]

(c) Rajah di bawah menunjukkan sebuah segi tiga ABC dengan keadaan AB = BC.

The diagram shows a triangle ABC where AB = BC


C

(7 + 2k) cm
B
A

(5h k) cm

Cari Perimeter, dalam cm, segitiga ABC

Find the perimeter, in cm, of the triangle ABC


Jawapan / Answer:

[3 markah]
[3 marks]
8

SULIT

SOALAN / QUESTION 8
8. (a) i) 9.01kg =
A 9 kg 1 g

B 9 kg 10 g

C 9 kg 11 g

D 9 kg 100 g

Jawapan / Answer: ..
(a) ii) Lengkapkan yang berikut:
Complete the following
Jawapan / Answer:

[3 markah]
[3 marks]

6170 g = (6170
=

) kg
kg

(b) Dengan menggunakan pembaris dan protraktor lukiskan dan lebelkan sudut dibawah.Seterunya
nyatakan jenis sudut bagi sudut tersebut:

Using a protractor and a ruler, draw and label the angle. Then state the type of angle for each of
the following:
i)

KLM = 45

ii)

RST = 155

Jawapan / Answer:

[4 markah]
[4 marks]

(c) Dalam rajah di bawah, KLMN ialah sebuah segi empat selari, KPQR ialah sebuah segi empat tepat
dan MLR ialah sebuah segitiga.

In the diagram, KLMN is a parallelogram, KPQR is a rectangle and MLR is a triangle.


K

Cari luas, dalam

Find the area, in


Jawapan / Answer:

N
8 cm
, kawasan berlorek

3 cm

, of the shaded region


[3 markah]
[3 marks]
9

SULIT

SOALAN / QUESTION 9
9. (a) Bagi setiap sisi empat yang berikut, nyatakan bilangan paksi semetrinya

For each of the following quadrilaterals, state the number of axis of symmetry
Jawapan / Answer:

[3 markah]
[3 marks]

i)

ii)

..

ii)

...

(b) i) Dalam rajah di bawah, PQRS ialah garis lurus.

In the diagram, PQRS is a straight line.


145

y
P

Cari nilai y

Find the value of y


Jawapan / Answer:

(b) ii) Dalam rajah di bawah, BCQ garis lurus

In the diagram, BCQ is a straight line.


P

65
B

72
C

Cari nilai x.

Find the value of x.


Jawapan / Answer:

[4 markah]
[4 marks]

10
SULIT

(C) Di sebuah sekolah, 65% daripada muridnya belajar di sesi pagi. Jika bilangan murid yang belajar di
sesi pagi ialah 1300 orang, cari bilangan murid di sesi petang.

In a school, 65% of the students are in the morning session. If the number of students in the
morning session is 1300, find the number of students who are in the afternoon session.

Jawapan / Answer:

[3 markah]
[3 marks]

SOALAN / QUESTION10
10. (a) i) Rajah di bawah menunjukkan satu garis nombor.

The diagram shows a number line

6.38

6.72

7.06

Cari nilai J + K

Find the value of J + K


A

12.34

12.56

13.44

13.66

Jawapan / Answer: ..
(a) ii) Diberi 750 di kurangkan kepada 300. Cari peratus penurunan

Given 750 is decreased to 300. Find the percentage decreased.


Jawapan / Answer:

[3 markah]
[3 marks]

(b) i) Jumlah panjang semua tepi bagi sebuah kubus ialah 60 cm. cari isi padu, dalam
kubus itu.
The total length of all the edges of a cube is 60 cm. find the volume, in
, of the cube.
Jawapan / Answer:

11
SULIT

(b) ii) Sebuah kotak yang berbentuk kubus mempunyai tepi sepanjang 10 cm. Cari bilangan kubus
dengan tepi 2 cm yang diperlukan untuk memenuhi kotak itu.
A cubic box has edges of 10 cm. Find the number of cubes with edges of 2 cm needed to fill up

the box.

Jawapan / Answer:

[4 markah]
[4 marks]

(c) Dalam rajah di bawah, KL dan MN ialah garis lurus.

In the diagram, KL and MN are straight lines.

x
y

110

45

Cari nilai x y

Find the values of x y


Jawapan / Answer:

Disediakan oleh
Prepared by

Mohd Hafiz Sahid


(Gmp Matematik T1)

[3 markah]
[3 marks]

Disemak oleh
Checked by
..
Pn Mastura Jaafar
( Panatia Matematik Petang)

Disahkan oleh
Verified by
..
Pn Anisatun Najah Osman
(Ketua Bidang Matematik & Sains)

12
SULIT

Anda mungkin juga menyukai