Anda di halaman 1dari 1

Kursus: KPS3014 Pengurusan Pembelajaran

Kajian/Soal Selidik:
Pengurusan Sumber- Pusat Sumber/Perpustakaan
Soalan:
1. Nyatakan secara ringkas organisasi jawatankuasa Pentadbiran Pusat Sumber Pendidikan
di sekolah ini?
2. Apakah matlamat penubuhan, visi dan misi pusat sumber sekolah ini?
3. Berapakah bilangan kakitangan yang diperlukan untuk mentadbir dan menguruskan Pusat
Sumber Sekolah?
4. Dari manakah pihak Pusat Sumber Sekolah mendapat sumber kewangan? Dan
bagaimanakah dan untuk tujuan apakah sumber kewangan itu dibelanjakan?
5. Apakah kemudahan dan ruangan yang disediakan disekolah ini?
6. Apakah kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan oleh Unit Pusat sumber Sekolah?
7. Berapakah jumlah buku yang ada di pusat sumber?
8. Apakah jenis/ koleksi bahan yang terdapat di pusat sumber?
9. Bagaimanakah cara penyusunan bahan-bahan pusat sumber
10. Jika, terdapat pelajar yang merosakkan buku atau menghilangkan buku, apakah tindakan
yang akan dikenakan?
11. Apakah promosi yang pihak pusat sumber sekolah jalankan untuk menarik minat pelajar,
guru mahupun kakitangan sekolah untuk berkunjung dan menggunakan bahan di pusat
sumber sekolah secara maksimum?
12. Bagaimana pula dengan masa/tempoh beroperasi?