Anda di halaman 1dari 2

9కృ Q/మ సంవతRర భమHహ!

ాలB
వ.సం. ే  ారం మ హర మ హర మ హర భారం
నతం లగం సమయం లB
మృగ1ర, Sత , ధ3షG నత జEతకBలకB సుమH!ా
1 22/3/2010 సప  మ !"#$ణ& '(ష ఉదయం 8.45 గృహప -షం గృ.రంభం
2 27/3/2010 /0ద1 శ3 మఘ వృ5ి7క ఉదయం 9.52 9 ాహమ
3 28/3/2010 త:దశ ఆ ప<బ> '(ష ఉదయం 8.14 గృహప -షం గృ.రంభం
4 28/3/2010 చత@రA 1 ఆ ఉత ర కBంభ ె. ా.జE. 5.15 గృహప -షం గృ.రంభం
5 31/3/2010 9య బ ద ా0 కBంభ ె. ా.జE. 5.00 9 ాహమ , గృహప -షం గృ.రంభం
6 1/4/2010 తయ గ రF ా0 '(ష ఉదయం 8.06 9 ాహమ , గృహప -షం గృ.రంభం
7 3/4/2010 ష5ిG శ3 మHల కBంభ ె. ా.జE. 4.52 9 ాహమ , గృహప -షం గృ.రంభం
8 20/5/2010 నవ గ రF మఘ '(ష ె. ా.జE. 4.51 9 ాహమ
9 23/5/2010 ధశ ఆ హస క!ాJటక ె. ా.జE. 1.28 9 ాహమ
10 29/5/2010 9య శ3 మHల '(ష ె. ా.జE. 4.17 9 ాహమ
11 30/5/2010 తయ ఆ మHల క!ాJటక ఉదయం 9.26 9 ాహమ , గృ.రంభం
12 2/6/2010 పంచ బ ద శLవణం క!ాJటక ఉదయం 9.14 9 ాహమ , గృ.రంభం
13 17/6/2010 పంచ గ రF మఘ క!ాJటక ఉదయం 8.17 9 ాహమ
14 25/6/2010 చత@రA 1 కL మHల '(ష ె. ా.జE. 2.31 9 ాహమ
15 2/7/2010 ష5ిG కL శతMషం క!ాJటక ఉదయం 7.18 9 ాహమ
16 19/8/2010 ధశ గ రF మHల క!ాJటక ె. ా.జE. 4.09 9 ాహమ
17 22/8/2010 చత@రA 1 ఆ శLవణం క!ాJటక ె. ా.జE. 4.01 9 ాహమ , గృ.రంభం
18 28/8/2010 చ9 శ3 !Nవ త@ల ఉదయం 11.15 9 ాహమ , గృ.రంభం
19 28/8/2010 చ9 శ3 !Nవ వృ5ి7క !ా 11.50 గృహప -షం
20 28/8/2010 పంచ శ3 అశ0ణ& క!ాJటక ె. ా.జE. 3.40 9 ాహమ , గృ.రంభం
21 29/8/2010 పంచ ఆ అశ0ణ& త@ల ఉదయం 11.11 9 ాహమ , గృ.రంభం
22 13/10/2010 సప  బ ద మHల క!ాJటక !ా 0.33 9 ాహమ
23 21/10/2010 చత@రA 1 గ రF !Nవ క!ాJటక !ా 11.58 9 ాహమ
24 12/11/2010 సప  కL శLవణం క!ాJటక !ా 10.34 9 ాహమ , గృహప -షం
25 12/11/2010 సప  కL శLవణం Pింహ ె. ా.జE.1.42 9 ాహమ , గృహప -షం
26 17/11/2010 /0ద1 బ ద !Nవ త@ల ె. ా.జE.5.55 9 ాహమ , గృ.రంభం
27 18/11/2010 /0ద1 గ రF !Nవ క!ాJటక !ా 10.15 9 ాహమ
28 18/11/2010 త:దశ గ రF అశ0ణ& త@ల ె. ా.జE. 5.50 9 ాహమ , గృ.రంభం
29 19/11/2010 త:దశ కL అశ0ణ& మకర ఉదయం 11.25 9 ాహమ , గృ.రంభం
30 19/11/2010 త:దశ కL అశ0ణ& క!ాJటక !ా 10.07 9 ాహమ
31 28/11/2010 సప  ఆ మఘ క!ాJటక !ా 9.56 9 ాహమ
32 1/12/2010 ధశ బ ద హస క!ాJటక !ా 9.20 9 ాహమ
33 9/12/2010 చ9 గ రF శLవణం Pింహ !ా 11.58 9 ాహమ
34 10/12/2010 పంచ కL శLవణం మకర ఉదయం 10.02 9 ాహమ
35 12/12/2010 సప  ఆ శతMషం క!ాJటక !ా 8.38 9 ాహమ
36 15/12/2010 ధశ బ ద !Nవ త@ల ె. ా.జE.4.04 9 ాహమ
37 16/8/2010 ధశ గ రF !Nవ త@ల ె. ా.జE.3.52 9 ాహమ , గృ.రంభం, గృహప -షం
38 19/12/2010 త:దశ ఆ !"#$ణ& క!ాJటక !ా 8.25 9 ాహమ
39 19/12/2010 త:దశ ఆ !"#$ణ& Pింహ !ా 11.22 9 ాహమ , గృహప -షం
40 9/2/2011 ష5ిG బ ద అశ0ణ& కBంభ ఉదయం 8.21 9 ాహమ
41 9/2/2011 సప  బ ద అశ0ణ& Pింహ !ా 7.56 9 ాహమ
42 12/2/2011 నవ శ3 !"#$ణ& Pింహ !ా 7.45 9 ాహమ , గృహప -షం
43 18/2/2011 Uాడ కL మఘ '(ష ఉదయం 10.54 9 ాహమ
44 18/2/2011 Uాడ కL మఘ త@ల !ా 11.48 9 ాహమ
45 20/2/2011 తయ ఆ హస మకర ె. ా.జE.5.19 ,గృ.రంభం
46 23/2/2011 ష5ిG బ ద ా0 '(ష ఉదయం 10.35 9 ాహమ , గృ.రంభం
47 27/2/2011 ధశ ఆ మHల '(ష ఉదయం 10.20 9 ాహమ , గృ.రంభం
48 11/3/2011 సప  కL !"#$ణ& వృ5ి7క !ా 11.21 9 ాహమ , గృహప -షం
49 17/3/2011 త:దశ గ రF మఘ త@ల !ా 10.00 9 ాహమ
50 18/3/2011 చత@రA 1 కL మఘ వృ5ి7క ఉదయం 10.30 9 ాహమ
51 20/3/2011 Uాడ ఆ హస వృ5ి7క ఉదయం 10.22 9 ాహమ , గృ.రంభం
52 20/3/2011 Uాడ ఆ హస త@ల !ా 8.49 9 ాహమ
53 20/3/2011 Uాడ ఆ హస వృ5ి7క !ా 10.546 9 ాహమ
54 20/3/2011 9య ఆ హస మకర ె. ా.జE.3.27 గృ.రంభం
55 25/3/2011 సప  కL మHల మకర ె. ా.జE.3.06 9 ాహమ , గృహప -షం గృ.రంభం