Anda di halaman 1dari 33 49 

 


2012 9 

-1-

    
( )    
 !"#$%&'()*+,
-+./01+23456789+9:23;<
=67/09:8>?#@ABCD
7E8;< FG#HIJKLM NOPQR
ST;<UQ#VW.ST;<XYZ[\]^_8UQ`(
"a`+bc`# def5CYZBg+hi8jB(kl(
Rm+nR
o"p7f/0qr+stuI8;<# WSTq
r+stvwST;<dxyzP {B|jB# def
}~+">/0qr+stuI8;<W.ST;
< # $ n Y Z ($ Z 8 ) Y + Y 
W.YZ7;<+/8+#
$nY^_fY
78J;<


   66 
    43
!"#$%
& ' ( ) enquiries@fehd.gov.hk

-2-

23

11

23

12

14

21

23

EC8i

I I  E C  8 i

28

I I I 2 3  8 i 8

31

LM|

32

-3- 49 

 

-4-

,

  (* +  ), - . / 0 1 2 # $ . 3 4 5
(6
7 8 9 : 6 ; < 9 : 6 ; )= > ? @ 2 A = B C D E F <
G H I J K
LM=NOP01QR=
BS5 TUVWRX>AY=
2
Z[B\]^_>?@`aD=
Pbcde2GHJfgXhi3

=>?@P
01jklmn
op=>?@qrCs.3tuvw2xyG
HCsz{t|2}~n
=2>?@ah=

P
>Bg=2@fg
2D<dK8=!"PH %
2 > @ y 2 0 0 0 ( 5 )2 } X < !
=!"P
23
2012 1 4 2  4 5
E < E
QR
%=89:6;<9:6;
4PS2
- E > ? @ a h =
4 P  - 632
8 9 : 6 ;
/ A < 314 9 : 6 ;
/ A = > ? @ P
89:6;
=>?@2=
01
, 2 }
4 (f ) p = 2 . P 9 :
6;
2wY=,wP


8 9 : 6 ;
/ A = > ? @ 2 1 0 0
1 7 0 0 0 P % =
 2 r > ? @ D = B
( 1 0 0 5 7 8 4 )P < ( )<
( 6 )
% 2 0 1 j k  . n
2
r>?@P

-5-


9 : 6 ;
( S )= > ? @ 1 0 0 1 2 1 6 8 0 7
P % =
2r > ? @ D = B  ( S )(
1 0 0 3 5 8 5 )P
 

q 
( )2 > ? @ = X D 3 7 % q  2
X D 6 6 %P . 3
  (   (  )) . 
 q (2 5 0 ) 2 > ? @ = X D f 2 8 %P
y !"#@>$%&2
GHf{'Cs(mh
>=
2s!"#Q)2}*s+,=
2
Z[s+
p-.PS2GHf{'z{S5=X>AY2
:  / 3 8 9 : 6 ; I + [ 0
= 2 6
1 2 3 P G H f z { i 3 A Y 2 . 3 9 : 6 ;
= 2 [
} i 3 A Y y z { 4 52, 6 . 3 9 : 6 ;
2 7 8 9 : ;
< 9 < 9 :  P
w
=m
=>?@dTD2>B612
P}S5.3
=X>AYy|2i3
=>?@+f
XhPS201jk2.n
=>?@2?
=m f@a=PA2 [
fX
h>?@P
 
1.
2.

z{Y2Q)>?@ah=
P
BC DE2F@X
G[?>=2{'

3.

HIJ[?>=2KLMDEN=6P
X, 1=
[
P

4.


[O?
=P2q [1=

2}Xh>=Q@P

-6-

 
1.
2.

0RSTUV=WXh>
P
z{i/01Y=45w<S5=X>AY2}

3.

2>?@ah=
P
Z[\ ]2}^_ =>?@2x~`

4.

a b 2 @ a 8 9 : 6 ; ( c  )= ? @ P
O
P2q [2}Xh>?@P

-7-

!"#$01
8i23


i / 0 1 = A =2B # $ . 3 4 5
d6 7 8 9 : 6 ; < 9 : 6 ; e
= > ? @ P 0 1 j k f (i ) l m n D >
o p = > ? @ q r C s . 3 t
u v w } (i i )y G H C s z { t | 2 } ~ n
= 2
>?@ah=
P


>Bg=2@fg
2 D < d K 8 = ! "P1 f H g h 0
2.

1t=ijkl4m2<1=
-5nDS2ofg
2
 g = ! " P 2 0 1 2 5 2 H % (* + )[ p
193 q r s = t u b v 2  w x y 2 13% = x
zBDnP!<=x#2$bD=#
3

{ 5 1 % < 4 5 %P w S 5 = | 2X
G ? [ ? > = 2
[ > = } ~ 2 ~ f X h / 3
( S
4

)= > ? @ P
3.

2011 2
  d* +  eq Z % 2 W .

h
 > ? @ = G H 4 5 d* + 4 5 eP | G H A 2 4 5
C m 2 G H F @ X
 > ([ )P   8
_*qZ=C g%Vi/
b2y./P5
4.

Cm<2QY
=>?@P

67sj<5=
qw]2sj=Ww]2}

P67GHCs=w2
Y2 [\
< =2}\]=01wP

-8-

5.

S5Vmn
=>?@P2t

Y | U , 0 1 2 363 n 9 : 6 ; < S
=
> ? @P6 [  w
Y [ d K C s =
7
2 - 264 n 9 : 6 ;
< 50 n
= > ? @ P E
 Uws=2i3
8

= ~ = > ? @P i = J 5  - T 5

=>?@2}~WX>P
6.
 2y
C s | = 2 2 0 1 0
 7 2UYa2RJ9:6;

Y Y > ? @ P
= > ? @ 4 R 2 ~ f m h >
h > ? > = + P

7.
J K 4 5
> ? @ = k l2 2009 ! " # r
 R ? J K 4 5
 = > ? @ 0 1 k l P 10 2 / 0 1

 P S 2 /
J K = ! " # $ 0 1 (
4 5
= ? @ ( )2}  8 9 : 6 ; C =
? @ ) J 4 5
= > ? @2 J , . P 1 1 1 2 i
3
=>?@V]uP$2
,JK45
>?@=u01P
8
8.
< > v | v 2 } @ b 2 = q B 40% >
< 6 0 % (1 > ? 3 9 3 > )P 24 E J 3 f
g } q 2 (f )2 } ~ > P w
Y a Y y X > = 2 > ? @ a .
h 2 5 %P
9.

>


<CqP2EF

=>2<PS2>fg

= G 2 > ( )< . > ( + =
 )P 4
10. . > = Q P } 4 E F
2C DEmB=P 4m2 =>

= ( { 7 5 %)P s j2 = >
O [ , p
G = P u 2 70% = B O 

-9-

p
= 2 = O = <
P 1 3 2 0 12 4
2.3k854.=kl24=@
1 0 2 @ 5 ( 2 0 0 0 > )= q
r P 13
8p
11. > B g = 2 J S <
 r P > Z B | < 2 = f
X P 14
12. 
 = > ? @ P > q r h p 2  > d
2>qr Dp2|mm=>PT =>@2
><2fg5nD2<!=!
"PJ3I>ay2a>2D=!"fg
a D P 14
8LM
13. w = 2 @ # @ + < = K
 2 z 2 C D E 2 X I J S = P
= @ 10 X 5 2 $ b  ! ` *
2 3 %2 u = ` * 1 7 %P o p s I D >

 J . = R 2
= > ? @ B 100 600 2 .
3 s j ( s ) [ i 3
y D >
P 1 5 , !2! " # +
} = y Y | 2 > @ 2 000 P 13
8
14.
p 2 " J m n # P
G 2 f B
= 6 
<  ( $ < % & ' )P f ( ) 
 *2+ *

= X < ,
= X ( _ - = . < / 2 ( 0 1 )P 4
i8\]
15. 2
 2 U J 3  G H ! " # 4 5 P
qrs<U69XhF=>@p2f@Q.3
2677CD[NO=U89
YWR

 = t | 
 , m / P 13

- 10 -

16. 2012 7 2 R - . 9 < _ 8 = 4 Y < 


w : A Y 2 @ 2 0 1 0 2 0 2 5 d I X 3 0 %2
} @ 5 = A YP ; y2U . 3 X 6 9 2

= 2 } X h ? @ 2 ~ f U o i A Y P 1 6
17. { '
 X < ! " # < = a 2 G H > ? @ 

= @ 8 2 } X .
> = @ P 17 } * / f
. A p
= > ? @ X h q r B (i ) M X [ C > =
@ (i i ) > = } ~ } (i i i ) = 6 ; P
18. D E 2 I
 = < # F G
X $ R 2 z 2
W R
= X > A Y B . / H I = P J 2 H 5 (
 s K E )V W R 
= X > A Y 2 x G H
L i3AYP
=MXN2L~MMN+t
6P,=./6>?@0126=>?@ 6 O
M X 2 5 %2 P Q = R S P K s s .
T W R n
= s j X > A Y2 M X
= > ? @P4
18

1 7 

1 9 2 0

19.  U V - . 4 5 2 i k l . W [ p P 4 5 = A =
BGH0R>?@ahXa=
P45Cm/
B (i ) % &
X @ = Y * 2 @ > ? @ a h = [ 0 R ( m
Z t $ > ? @ a h =
 (i i ) } [ <  } ~
> (i i i ) = 6 ; 2 } X \ p > = @ P


20. i / 0 1 ] & S 5 T U V W R X > A Y =
 [ \ ] ^ _
> ? @ ` a D =
P i 3
y 9 % B (i )  (i i )
2 (i i i ) (i v ) (v ) ^ _ (v i ) c ` c
 (v i i ) (v i i i ) <  } (ix ) ( 6 7
'89:6;
= a<bc2}'9:6;
=d
e )P

- 11 -5
21. 2012 1 4 2  4 5
E < E
E F | =
4 P  - 632 8 9 : 6 ;

/ A < 314 9 : 6 ;
/ A P 1 f g = 9
% 

n<
/A=AP
n]&=
hi289:
6 ;
_ I2 9 : 6 ;
_ IIP
 1.

238 9 EC8

( )


<w<


( )

5 (30)

10 (62)

11 (80)

6 (40)

3 (29)

3 (15)

7 (81)

8 (66)

8 (80)

4 (36)

w<

4 (60)

3 (25)

6 (67)

4 (23)

13 (185)

4 (35)


/0

2 (20)

59 (632)

2 (12)
44 (314)
 


624 
2
8
 
&'(
( !" 8 # 12 $%
77 $% ) )

2 2 . . 3
% ( ^ _ 2 <
)

0 1 j k 2Y z B S 5 T U V W R i 3 % 

= X > A Y P
% (  c
 ` c < < ) 2 B w \ ] ( 6 7  : P , =

- 12 -

0 1 )^ _ > ? @ ` a D = 4 5
P
% ] & =
n a m 2
@=d+CDP
23. i / 0 1 = 8 9 : 6 ;
 B J Y = [ S

( l )P d 2 9 : 6 ;
 - m n ( @ n a =
)S 2 . J J o Y 2 ! " # f p ( l p )[ ,
. ( b q )P / 3 n = 8 9 : 6 ;
( r l )
< 9 : 6 ;
( ) J Y , [ h h > [ X
X>626701jkP
24. y n a D >
= 4 2
n . 6 ? 3 17
n=
/APS2y~.n
X>=f
2  s 0 1 - %  2 n < <
 %  6 n = Q R
2 n
8 1 2 
4 ( I )P . n =
 2 i 3
a y [ o p

q ] = w i 3
= > ? @ ` a D2 } Q R i 3
P
:

25.  r g Q
4 @ a @ < t 4 = u v p P

4wxy<tH5=Ez{t|}
< PgQ.n
=4p2F@w}*|QR

G B (i ) . = g Q 4 } (i i )
. g Q A ~ . = 4 (i / | N
J Y , 6 =
< 8 n Q R
)P
26. 8 9 : 6 ;
= > ? @
0 1 (* +
)
P
2 | P : @ a

4=@2A.4f =>?@P4|X<
! A 2 @ &  ' Y ' R 8 ( IC P - O ES ) R > ? @ P


27. E [ ~ . n
= 4 p 2 F @ }
* | B (i )

g Q . ' 6 ; = 4 ( 2 0 0 ; I 3 0 0

; ) } (i i ) . ' 

g Q m . 4 (i / | N J Y

- 13 -

 , [ h h > X X > m n 6 =
)P 9 : 6 ;

J,P
:
28.
= > ? @ } f 100 6 Y 2
n
f89:6;
<9:6;

m < 100 = r

>?@<?@jkPS2z+2n
=r>?@
S5WR=
X>AY`aP

29. w
4 p = . > ? @ P h
( 1 0 0 0 . 4 )= Y y 2 G R @ (
1 0 0 1 . 0 )= Y y ) @ Pb . n
= > ? @ r
p 2 < m ) @ > = 4 } 1 0 0 0 b P
30. S 2 k l

m <  % 8

nQR
=r>?@<?@jkP

31. 9 : 6 ;
w Y = , w 2 x ^ >
dK=+=P


8i
3 2 . i / 0 1 - 9 % 5 9 63 2 8 9 : 6 ;
/ A (6
7 6 2 4 
/ A < 8 n Q R
( n g Q 8 1 2 4 ))P
jk2%}.%
=>?@JP
9 
33. 9 % 
= j k _ 22 s w _ IP >
? @ D = % B ( 1 0 0 5 7 8 4 )P j k o

- 14 -

J=
q]=wd2
=>?@fD
100 P
 2.

 9 8i

*
1234

5 67 6 8 9

@ABCA
D E FG H I
DEJKHI
L1

MN1 I
OBPQOA
RSTU1 I

VW1 IXY Z

[\1 I
]^

100 + , - . / (0 + )

./

:;<

=>./

=?./

30

1 183

1 137

310

4 600

80

1 225

1 250

280

6 800

29

5 784

4 397

380

17 000

81

935

1 630

9 800

80

315

176

660

60

343

132

160

810

67

488

167

130

850

185

361

142

900

20

715

359

300

1 400

632

_`
*

ab

cdefg hij k

(l

m nopq rs tuvw xyz{|}~

)
 npqk
i

ab
!" 8 # 12 
$%
)
x
x
x x
 k{
~ x


{
( )
)


{ 


'
624 
2
( !" 8 # 12 $%
 8 
(
77 $% ) )
)

8 
3 4 . 8 n Q R
= r > ? @ G 1 0 0 2 6 9 ( 2 )
5 9 8 ( ) ( 3 )P 2 . n
= > ? @ P
i.n
2>?@J2FG=

- 15 -

$RPGHf~`ab2@ac89:6
;
=?@2y^_P
 3.

8 [8i

*
12

7 6 89

VW1 IXY Z

**

100 + , - . / (0 + )

./

:;<

=>./

=?./

12

401

58

280

520

10

269

67

150

400

10

519

131

370

770

598

138

330

800

10

415

55

320

520

10

473

96

340

650

445

128

340

720

310

76

200

400

RSTU1 I


]^

77

_`
**

ab$%

g hij

ij 

8i
3 5 . i / 0 1 ^ - 9 % 4 4 31 4 9 : 6 ;
Y =
P 2 % } . % 
= > ? @ J P 4
m 9 % 
= r > ? @ ( I I f
n
@ s w )P

- 16 -

mn
=>?

9 
3 6 . 9 : 6 ;
( S )= > ? @ 1 0 0 1 2 1 6 8 0 7
P
%  2 r > ? @ D = B  ( S ) (
1 0 0 3 5 8 5 )P
 4.

 9 8i

*
1234
@ABCA

5 67 6 8 9

( )*

=?./

275

16 807

32 365

12 385

13 800

39 000

30 207

5 926

21 400

37 900

40

1 078

1 085

61

6 800

15

2 177

2 626

500

10 100

66

1 120

1 254

167

8 121

36

399

234

52

1 211

25

2 183

3,278

58

10 110

23

483

227

164

1 230

35

1 228

956

187

3 616

12

295

198

12

623

MN1 I

RSTU1 I

=>./

3 859

OBPQOA

:;<

3 585

DEJKHI
L1

./

53


D E FG H I

100 + , - . / (0 + )

VW1 IXY Z
[\1 I
]^

314

_
*

 h e  f k
ab

)
no k n f
d ij j
ab

+_5<88i
3 7 . 0 1 R o 2 = / 3 1 [
( )< . 3
(   (  ))= > ? @ D 2 } p
= 2 > ? @ G 1 0 0 1 0 0 0 8 5 0 0 (
I I )P . 3 0 1 j k 2 n 7 8 < 6 ; ( ; ) | z

- 17 -

 [  = A 2 > ? @ = X y 4 0 %P 4 J K [
= 1 [
| A > ? @ = X 2A P x J w2z 2
,-U2-i3 Cq [A>
?@=X `P


!" #$

3 8 .  Q m 7 n 4 5 = 1 , U Pf v E @ 8 2
1 O P q  . A * = p 2 } # $ > ? @ = X
` P i 7 n 1 n 3 4 | A > ? @ = X j k _
 5P
 5.

7 _i8

*
K- . / , (% )

100 + ,
-^
.
/
(0 + )

(
)

10

30

4 900 6 500

2.1 4.4

1.5 5.6

13 19

2 000 2 600

3.5 21

9.1 14

21 29

6 500 7 700

26 37

17 30

57 62

6 500 7 000

5.3 6.6

24 27

54 63

7 800 8 700

10 25

31 39

48 55

6 200 8 200

9.6 17

34 45

56 66

3 600 4 200

14 17

21 24

29 49

7 6

39. U j k 2 1 } = q 10 2 > ? @ = X y
2 . 1 % 3 7 %2 F G 1 = n $ R P - . 2 1 q  5 3 0
 2 > ? @ = X y 1 . 5 % 6 6 %P  p * 2 X P >
?@X =<mnz%&21?BJ<1?=
PUjk2GH[!"#}1y.n2O
4 5 j ( 2 2 R )2f : q  

2xC =qP

- 18 -

%&$'(#)*+$
40.  Q m < =
  ( < 
  (   )) 2 x f v . 3 E F S m p = @ 8 2 q 

.A*=p2}#$>?@=X `Pi3
| A > ? @ = X j k _ 6P
 6.

_i8

 K
( 
)

*
7 6

100 + ,
- . / (0 + )


(

- . / , (% )+
5 )

 + 
( 10 )

680 870

12 28

22 25

640 730

16 23

25 27

4 1 . U j k 2  .  q ( 2 5 0 ) 5 1 0 2
> ? @ = X y 1 2 % 2 8 % 2 F G p <
  = n $
RP p*2X P

X+i<<

42. 4 5 C m = . / 2 B G H * s + , G
[?>=
Pi/01-.3?>=

42}
,G=42.W,2jkRoi3

=>?@f XhP2<,l=>?@y
1 0 0 2 0 0 < 5 5 ( ; l 6 1 0 0 )2 < ,
k = > ? @ y 100 120 < 1.2 P

4 3 . 4 5 C m = - . / 2B G H C s ( m h > 6 =
2
s!"#Q)Pwi/012.J`a+[VJ6=

~ B . 3 ' ( p = > ? @ y 1 0 0 2 5 0 2
 p y 5 0 0 )P S 2 0 1 R o / ' = 7 8 c V J

- 19 -

3 n > ? @ = 6 ( y 1 0 0 3 4 2 5 4 2 < 6 9 1
)P
44. 4 5 o C m . / 2 l B G H C s
p - .  P
.<. -.2xYY
4=>?@PK!"#ff6Q)G[
 P} . 2135 = > ? @ y 694 2$ . .
6 5 =  2 > ? @ V 192 P . 2
. @ d 4 3 )= > ? @ y 2 6 0 2 G  d 2 )A 2
> ? @ 410 P i 3 ' 2 
G [ ?
>=2f%&=>@P
8i/0LM
, - .  / 0  1 2
45. s s F > ? @ y 100 600 =

D >
2> ? @ y 1 0 0 3 0 0 [ } * =

y h >
P

y
15

w i | 2 632 8 9 : 6 ;
4 < 314 9 : 6 ;

4 2 ' D > =
 { 2 8 % ( 1 8 0 )< 5 7 % ( 1 7 8 )2 '
h > =
 { 2 7 % ( 1 6 9 )< 1 5 % ( 4 6 )Pi I `
? 2 B . 3 F y D > =
( <
 )2 G H f C s > ? @ a h X a =
P
34
56
46. K E < s = T U . T W R n
= s
j X > A Y2 M X h
= > ? @P 1 7 - 2 0 I I I ` a i / 0 1 =
. 3
= r > ? @ (< D > ? @ )< T U W R = I + [
0
=X>AY2jk=m =>?@ D2>B6
123<P}S5=X>AYy|2i3 =
>?@fXhP
4 7 .
p2 > " J m n # 2 B
= 6 <  2
}()
*P4 {'
X<!"#<=a2TU
GH^_ =>?@2BIy
=
$G>=@82yX>=.PS2GHfz{S5=

- 20 -

X>AY2.39:6;
=2ah>=
2[}i
3X>AYyz{452,6.3ah>=9:6;
P
238
48. w i / 0 1 = j k 2 } # $ 4 E F > = @ P
t|qkC<D $
=
>?@.ah2xJ

01jkPS2n
=4

AJ2LgU
=>?@Pp 2J3s+@
2J3wYam@n $,.JY2
}4AfgP
49. i / 0 1 x J I 9 : 6 ;
, P $ 2 w
Ya2 [\+V,X_22Y=
|2,PS2.3
Ya=R2V
8%,2xJi/01@P

 
50. = m
= > ? @ d T D 2 > B 6 1 2  
P}S5.3
=X>AYy|2i3
=>?@+
f XhPS201jk2.n
=>?@2
?=m f@a=PA2 [
f
Xh>?@P
8
51. E F 
(a)

z{Y2Q)>?@ah=
P

(b )

BC DE2F@X
G[?>=2
{'HIJ[?>=2KLMDEN=
6P

(c)

X, 1=
[
P

- 21 -

(d )


[O?
=P2q [1
=
2}Xh>=Q@P

 8
52. G H 
(a)

0RSTUV=WXh> P

(b )

z{i/01Y=45w<S5=X>AY2}

2>?@ah=
P

(c)

Z[\ ]2}^_ =>?@2x~


` a b2@ a 8 9 : 6 ; ( c  )= ? @P

(d )

O
P2q [2}Xh>?@P

- 22 -

17 000

17 000

1 900

6 800

980

990

1 000

2 700

1 800

970

1 000

1 400

970

6 800

880

2 100

580

790

4 600

4 600

3 100
3 682
8 529

<

}v W
j <
<
|v <
9{ Wv < <
p7
v < o
9o
7 t 7 vz< 9 P <
pn< s7 6 Wv < < < jn
; t< vs< n; 9 j < ;
ji 9on sn 9W W< y < < 9 < 9
h;;7yW

14

380
5 784
29

4 397

430
1 002
9

478

1 700
4 089
9

205
744
10

283
585
4

70
933
4

775
1 754
5

475
1 199
7

193
691
9

301
669
7

347
738
9

262
570
7

1 250
1 225
80

229
612
6

597
1 300
6

75
485
6

135
635
6

1 776

420

330

840

870

590

350

280

360

320

280

380

400

410

390

310
1 495
2 885
6

1 137
1 183
30

100

310

 I

*
(
 
 )
 (
 '&
%

$
#
! "!

))

)
(

]u
2/

w]x
u
2/
\[

]
~S
R

]
~

w
^

~

2
l
~

]g
2/

rq
2/
\[

ef
dc
b

)
(

)
(

)(

45^
]\
[

]m
2/
l]
k2
/

ef
c
b


~

- 23 -

)
)(
(


5
4

3
,. 02 5 5
4 4
,+- 10/ @A 5K SR

<
<

V<

 I   
    
>?
=
9>
= JI J
8:< HG IH Z8 8
; CF FG YX 7
98 E Q W 8<
:7 C< PO 8< a?
98 D N< VU 8<
76 CB< ML CT `_

480

660

600

220

440

430

650

630

660

840

2 200

1 600

9 800

1 500

730

690

9 800

1 300

11 000

180

230

270

48

110

260

56

150

470

390

0
419

940

0
272

20

630

380

112
356
7

221
420
5

ih p8

& o
8 g O
_ f n

- 24 -a m
e l
d
c k

b 3

 V S
a j r
` q
(

)
(

V
b

b

)
(
)

~

^
]~
l
]

]
V
J 
M
- V
2 J \
[

3 - KL S
; - V
2 >= 3E J Z

1 < D SY
0 - J X

 - 
- ; C W
 B
/ - H
-DV
- : A U
. 9 H T
I
- - - S
, @ H RS
+ ? Q^
'&
8
7
*) ('& %'&
# (' 6 4 P

 " & % 6 G 8
 ! % 5 5 ( O
 $ 4 $ F N

447

101

80
93
12

112
236
11

93
244
11

136
462
13

180
350
12

176
315
80

11

198

13

*)~

~ SR 0

)
*

)
(

<

9


=< C
D<
9
V C

423

1 321


 
 

< 

j 
< 
X
<
j 
 
<
< 
Wv 
< 9 
Wv 
< W< 


15

847

671

4 280

13

380

266

3 632

164

<

: <

:< <

:<
<
< <
<
:
i
<
: <

*

370
13

269

935
81

1 630

1 033
6

252

4 683
9

3 758

(
100(

 I

*
(
 
 )
 (
 '&
%

$
#
! "!

650

420

340

480

900

630

760

790

850

760

460

850

810

460

640

380

810

240

210

110

160

130

350

400

420

230

150

130

210

230

300

160

160

112

59

76

105

142

148

156

94

182

164

99

167

183

56

94

53

132

539

423

361

10

10

185

#
"


6

&

- 25 -

)(

)
(

)
(

412

594
10
)
(

14

610
6
)
(

 Y

X X
> \

 
X / ,X 
X C 
 X
R ,
 Y  X
 
l
X X 
\  [\ Y,,X


X 
 /
 X+ Y  -


528
16
)

283

336
15

)(

12

488
67

#
"

O
n
'
78 


206

433
15
)
(

O
N

O
n
(

O
n


d

15

335
15

|
{
z
"

O

 [
 d


= a 
<
 
 :9


=
<
9
 ;> S SY
 

 <= 
,
 J

= a
-<

322

379
15
)

15

225
15/
Y

/
C A

)

60

343

100

z
"
u
~
}
(

 I

x
w

t x
y w
x
w
v
u
t

s x
w

1 400

900

1 400

690

900

540

530

560

530

630

650

620

300

300

300

160

400

250

15

270

170

230

200

440

173

359

158

145

75

143

80

140

106

120

123

416

309

367

556

399

715

567

863

14

10

15

13

16

20

10

10

**

`a

W
V
# P U
" (
N O T
M S

op


n
m
l
k

j

i p
h
g
f u
e t
ds
r
i
- q
c c
b b

- 26 -

))

P&

:)**

P&

:'

P&
F
E
gD
C

)**

)**

P&
P&


3
(
12
'

632

242
17

P&

(
$

&
)**

Y


Y


_
\ ^
`

[
Z

Y
X


<


* +
\
R [
Qa
]


 H
* - % S
9V
) 0 -Y

 C

L 8
/ 9 - < #B %G b
 8 * A (M
L - # % b

Y / 8 
. / - L
- 7  K

- @ 2
 , 
 65 ? M
%  - %G S


( + Y ; > 3J
2

 % = 9V
 C
' 4   I 
(

14

387
)

|
{
z
"#
a
"
,
!


385
15

,
,

 
 /

+

, ,
3
 9


,,
, 

 9

6
i &
(
5 &
(&

( 
4& 

426
15

100

z
"
u
~
}
(

 I

x
w

t x
y w
x
w
v
u
t

s x
w

p
}
|
z

T
}
|
z
77


e
-

624

12

- 27 -

12

y
x
w

{
2p
o
C


a 

p


~


 
~

}
| {
{ ,
Xz
z
`

y


x {
w 
f
e z
z

v
X
- c
b

 I

6 800

1 280

1 025

2 000

1 058

2 863

6 800

9 374

5 000

1 200

1 353

4 720

1 200

16 807

7 850

37 900

39 000

39 000

929
2 507
2 353
5

410
281
782
8

696
153
845
5

61

5 5
O O
n S n
*

$ $
5 5

- 28 -

XO

)
(

(
*

)
(


<
 
; 
A 

 /  
A :
 <= 9 ;>
 
c 
 m +


An
10

622

640

565
775
6

163

848
1 670
6

708

61
1 078
40

1 085

830
3 415
(

2 666

840
2 730
10

O
N)
(

O
n|
{
z
"

1 396

275
548


D (
f f
4 

277

1 058
1 208

106

2 800
3 978
5

907

500
828
5

292

11 700
13 381
5

1 997

3 120
6 017
5

1 782

21 400
30 207
5

5 926

13 800
12 385
32 365?


a


3


 a
a


>

3
m
a

3m m

J 
+

m m w
? ] ] 

m m w
 \ 
)

 I I   
    

z
"
u
~
}

10 893
7 589
62

100

275

 II

x
w

t x
y w
x
w
v
u
t

s x
w

2 400
200
850
896
12

200
140
29
183
4

10 110
58
4 373
4 788A
( {
'
B
A


 A


, 
+

Y .
)

q
p
`

q
p

)
(

k

j
i

t
s
r
q 
p t

- 29 -

\
[

10 110
58
2 183
25

3 278

900
171
496
13

184

530
130
292
12

107

1 211
52
496
3

625

782
91
209
367
)


Q
P
O

b
a
`_

^
]

#
7

$
 #
"
 !

)
(@H
G

1 211
52
399
36

234

2 185
318
855
6

689

2 664
851
1 660
8

585

2 000
819
1 280
6

491

8 121
239
3 036
6

2 998

4 367
1 147
747
12

167

2 112
611
1 257
4

708

1 800
193
832
13

464

741
172
158
438
11
(

~
5
g }
F |

C
h
C
g
F {
f

z
d y

 o C
F
d (
c n &
e 
x
d m w
c v
/ l u

)
(

8 121
167
1 120
66

1 254

1 680
880
1 306
3

402

2 843
500
1 169
7

772

10 100
500
4 016
4 112
5
)
(

 II

10 100
500
2 626
2 177
15


(
1

+

0

*


/

*

E Z

.

BN Y
D


& * B U

( ? C X

& > D : W

, 65 = B


+4 < A V


* : : M :

)* * B L U

3 ; C

(
 ' K
: : T

 &* 9 B J S
 %2 8 A I R

450
12)
)(

)
(

)
*

))

))

)
(

- 30 -
" 

"
314

265
6

191

623
28
326
6

218

623
12
295
12

198

822
418
556
10

118

1 013
187
458
8

276

3 279
928
1 956
9

716

3 616
939
2 021
8

1 020

3 616
187
1 228
35

956

860
164
455
4

304

700
437
554
6

104

1 230
209
489
8

318

500
296
94
411
5

e
e
&

)
(

 II

1 230
164
227
483
23

 
*

U


 


U
+

 

-

0
 /
.
 ,
 

 +
*
)
(

&'
%
 $

 #
 "
 !


 
 


d  III
 I I I   
       
 1 0 0   ( )


:;<=>?@
A B C D EF
GH
IJ=
KL
;<=>?@
MNO
P Q O RP Q S
A B C D ET
A B UV L
WXQSY1 23 2 4 5 6 7 8 9 6 7

!

"#$*

933

1 000

450 550

13

370

690

240 290

16

528

760

300 460

10

594

790

460 500

828

1 200

500 760

1 208

1 353

660 860

2 353

6 800

610 1 470

12

292

530

240 260

455

860

100 310

Z[
*

\]^ _`abcde (2016 fgh ij ) klmnopqrscdt (2012 fu 2014 fg


h ij ) vwxyz j{t (2012 fgh ij ) |

- 31 -

!%World Health Organization (2010). Strategies to monitor and evaluate population sodium
consumption and sources of sodium in the diet.
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501699_eng.pdf

World Cancer Research Fund (2012). Recommendations for Cancer Prevention - 7. Limit
consumption of salty foods and foods processed with salt (sodium).
http://preventcancer.aicr.org/site/PageServer?pagename=recommendations_07_salt

World Health Organization (2012). World health statistics 2012.


http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/EN_WHS2012_Full.pdf

Institute of Medicine (2010). Strategies to Reduce Sodium Intake in the United States.
Committee on Strategies to Reduce Sodium Intake.
http://www.iom.edu/Reports/2010/Strategies-to-Reduce-Sodium-Intake-in-the-United-St
ates.aspx

  (2 0 1 0 ) 
       
http://www.dh.gov.hk/tc_chi/pub_rec/pub_rec_ar/pub_rec_ncd_ap.html

Food Standards Australia New Zealand (retrieved on 2012) Sodium levels in a range of
packaged and take-away foods.
http://www.foodstandards.gov.au/scienceandeducation/publications/sodiumlevelsinarang
e4648.cfm

Centre for Science in the Public Interest, Ottawa (2009). Salty to a Fault: Varied Sodium
Levels Show Lowering Salt in Processed Foods IS Feasible.
http://cspinet.org/canada/pdf/saltytoafault.sept2009.pdf

Johnson CM et al. (2010). Sodium Content of Lunchtime Fast Food Purchases at Major
US Chains. Arch Int Med. 170.
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=415813 at New York City
Department of Health and Mental Hygiene. Cutting Salt, Improving Health.
http://www.nyc.gov/html/doh/html/cardio/cardio-salt-initiative.shtml

   1 3 2 W    (! " # $ % & )' 


http://www.legislation.gov.hk/blis_pdf.nsf/6799165D2FEE3FA94825755E0033E532/91
8D9443C60802A8482575EE0042BE5A/$FILE/CAP_132W_c_b5.pdf

10

 ( ) * + (2 0 0 9 ) , ! - . / 0 1 2 3 
http://www.cfs.gov.hk/tc_chi/programme/programme_rafs/programme_rafs_n_01_08.ht
ml

11

 ( ) * + (2 0 0 9 ) 4 5  6 7 8 9 : ; 0 < (= )


http://www.cfs.gov.hk/tc_chi/programme/programme_rafs/programme_rafs_n_01_10_c.
html

12

 ( ) * + (2 0 0 9 )  > ? @ A B C D E 6 F G H 0 < 


http://www.cfs.gov.hk/tc_chi/programme/programme_rafs/programme_rafs_n_01_09.ht
ml

- 32 -

!%
13

World Health Organization (2010). Creating an enabling environment for


population-based salt reduction strategies.
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241500777_eng.pdf

14

European Food Safety Authority (2005). Opinion of the Scientific Panel on Dietetic
products, nutrition and allergies [NDA] related to the Tolerable Upper Intake Level of
Sodium. The EFSA Journal (2005) 209, 1-26.
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/209.pdf

15

UK National Health Service (2011). Salt: the facts.


http://www.nhs.uk/Livewell/Goodfood/Pages/salt.aspx

IJK

L M #N (2012). )O@PQRSTAUVWX$YZ[\]0^%_`a


bRc%--LM #Ndefg]hij_(2012 7 k 25 lj).
http://www.who.int/entity/nmh/events/2012/Discussion_paper3_CH.pdfK

17

Health Canada (2012). Guidance for the Food Industry on Reducing Sodium in
Processed Foods.
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/legislation/guide-ld/2012-sodium-reduction-indust-eng.php

18

New York City Department of Health and Mental Hygiene (2009). National Salt
Reduction Initiative (Prepackaged Food).
http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/cardio/cardio-salt-nsri-packaged.pdf

19

New York City Department of Health and Mental Hygiene (2009). National Salt
Reduction Initiative (Restaurant Food)
http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/cardio/cardio-salt-nsri-restaurant.pdf

20

UK Food Standards Agency (2009). Salt reduction targets for 2010 and 2012.
http://www.food.gov.uk/multimedia/spreadsheets/salttargets20102012.xls

- 33 -