Anda di halaman 1dari 31

Gaya Bahasa

Gaya atau khususnya gaya bahasa dikenali


dalam bidang retorika dengan istilah style.
Hashim Awang (1987: 290 menyatakan bahawa
gaya bahasa ialah cara menggunakan kata-kata
dalam menyampaikan fikiran dan perasaan.
Gaya bahasa juga merupakan penyusunan kata
sebagai satu cara yang baik dan berkesan untuk
menyatakan sifat individu pengarang, fikiran dan
tujuannya.
Slametmuljana (1969: 27) pula menyatakan gaya
bahasa adalah ekspresi individual yang
berlandaskan bahasa sebagai sistem. Oleh itu,
gaya bahasa dapat dirumuskan sebagai cara
penggunaan bahasa untuk menyampaikan
fikiran dan perasaan melalui cara yang
memperlihatkan ciri-ciri individu penulisanya.
MINGGU 11
1

Ciri-ciri Gaya Bahasa


Sesuatu gaya bahasa yang baik mengandungi
tiga unsur, iaitu:

Kejujuran
Kesantunan
Menarik

Kejujuran bermaksud:

Sanggup melakukan pengorbanan demi


menyatakan sesuatu secara ikhlas dan jujur.
Mematuhi peraturan dan kaedah yang betul
dalam berbahasa.
Menggunakan bahasa yang jelas dan
mengelakkan kekaburan.
Menyatakan sesuatu dengan tepat.

Kesantunan
Dari segi gaya bahasa, kesantunan bermaksud:
Memberi penghargaan atau menghormati pihak
yang terlibat, misalnya pendengar dan pembaca.
Mewujudkan rasa nikmat melalui penggunaan
kata-kata.
Menyampaikan sesuatu dengan jelas dari segi:
Kejelasan:
-

ketatabahasaan
hubungan dengan fakta yang diungkapkan
urutan idea secara logis
penggunaan kiasan dan perbandingan

Kesingkatan:

- menggunakan kata secara efisien.


- mengelakkan penggunaan kata yang sinonim.
- menghindari tautologi.

Menarik
Sesuatu gaya bahasa yang dikatakan menarik
itu dapat diukur dari segi kewujudan unsurunsur yang berikut:
1.

Bervariasi

2.

Mengandungi humor yang sihat

3.

Mempunyai pengertian yang baik

4.

Mempunyai kekuatan (vitalitas)

5.

Penuh dengan daya khayal atau imaginasi

Jenis-jenis Gaya Bahasa


Gaya bahasa boleh dibahagikan kepada:
1.

Gaya bahasa berdasarkan acuan bukan


bahasa.

2.

Gaya bahasa berdasarkan acuan bahasa.

3.

Gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat.

4.

Gaya bahasa retorik.

5.

Gaya bahasa kiasan.

Gaya Bahasa Berdasarkan Acuan


Bukan Bahasa

1.

Berdasarkan pengarang

Berdasarkan masa

3.

Berdasarkan medium atau wahana

4.

Berdasarkan subjek atau perkara

5.

Berdasarkan tempat

6.

Berdasarkan khalayak

7.

Berdasarkan tujuan
6

Gaya Bahasa Berdasarkan Acuan Bahasa


1.
2.
3.
4.

Gaya bahasa berdasarkan pilihan kata


Gaya bahasa berdasarkan nada
Gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat
Gaya bahasa berdasarkan makna (langsung
atau tidak langsung)

Gaya Bahasa Berdasarkan Pilihan Kata


1.
2.
3.

Gaya bahasa rasmi


Gaya bahasa tidak rasmi
Gaya bahasa percakapan atau lisan

Gaya Bahasa Berdasarkan Nada


1.

Gaya yang sederhana

2.

Gaya mulia dan bertenaga

3.

Gaya menengah

Gaya Bahasa Berdasarkan Struktur Kalimat


1.

Klimaks

2.

Antiklimaks

3.

Paralelisme

4.

Antitesis

5.

Repitisi (perulangan): epizeuksis, tautotes,


anafora, epistrofa, simplok, mesodiplosis,
epanalepsis, dan anadiplosis.

Gaya Bahasa Klimaks


Gaya bahasa yang mengandungi urutan idea
atau fikiran yang semakin penting dan
meningkat jika dibandingkan dengan gagasan
sebelumnya. Contohnya:

1.

Kita berdoa agar pada suatu waktu mereka


dapat berdiri sendiri yang bukan bermakna
mereka tidak akur dengan perjuangan kita
tetapi justeru inilah keadilan sosial yang selam
ini kita perjuangkan.

2.

Kesengsaraan membuahkan kesabaran,


kesabaran pengalaman, dan pengalaman
harapan.

10

Gaya Bahasa Antiklimaks


Dihasilkan melalui penggunaan ayat yang
berstruktur mengendur. Gagasan yang penting
diolah kepada yang kurang penting secara
berurutan. Gaya ini kurang efektif kerana
gagasan yang penting ditempatkan pada awal
kalimat sehingga pembaca atau pendengar tidak
lagi memberi perhatian kepada bahagianbahagian lain atau yang berikutnya dalam ayat:
Contohnya:
Dalam dunia pendidikan tinggi yang dicengkam
rasa takut dan rendah diri, pembaharuan,
kebanggaan terhadap hasil pemikiran yang
objektif atau keharusan mengungkapkan
pendapat secara bebas tidak mungkin wujud.

11

Gaya Bahasa Paralelisme


Gaya bahasa yang berorientasikan kesejajaran
dalam penggunaan kata atau frasa yang
mempunyai fungsi yang sama dalam bentuk
gramatikal yang sama. Kesejajaran boleh juga
wujud dalam bentuk anak ayat yang terhasil
daripada induk ayat, contohnya:
1.

Bukan sahaja perbuatannya itu harus


dikutuk tetapi juga harus dibanteras.

2.

Baik golongan kaya mahupun golongan


miskin, harus dihukum jika bersalah.

12

Gaya Bahasa Antitesis


Gaya yang mengandungi gagasan yang
bertentangan dengan menggunakan kata atau
golongan kata yang berlawanan, contohnya:

1.

Kaya-miskin, tua-muda, besar-kecil semuanya


mempunyai tanggungjawab untuk mewujudkan
keamanan dan kemajuan negara.

2.

Manusia merancang, tuhan yang menentukan.

13

Gaya Bahasa Perulangan


Epizeuksis
Perulangan yang bersifat langsung, iaitu kata
yang dipentingkan diulang beberapa kali secara
berturut-turut, contohnya:
1.

Kita harus belajar, belajar dan terus belajar


untuk mencapai kejayaan.

2.

Sesuatu yang baru biasanya mencerminkan


keharuan, dan keharuan pula selalunya
pula memercikkan inspirasi, dan tidakkah
itu akan memercikkan pula berbagai
bahan, fikirnya. Tidaklah memadai
dengan hanya menyatakan keharuan
kerana melihat laut dan nelayan.
14

Gaya Bahasa Tautotes (Tautologi)


Perulangan pengucapan kata yang sama
secara berulang-ulang dalam susunan biasa
(konstruksi) tanpa menjejaskan maknanya.
Yang diulang ialah idea tanpa sebarang
penekanan atau penjelasan terhadap
pengucapan itu, contohnya:
1.

Ia termenung, termenung mengenangkan


orang yang jauh.

2.

Dia menulis sebuah autobiografi tentang


sejarah hidupnya.

15

Gaya Bahasa Anafora


Anafora ialah perulangan perkataan pada awal
baris atau kalimat, contohnya:
1.

Kalau tidak Johar, Johari


Kalau tidak Johari, Hamid
Kalau tidak, Badariah dan Khamsiah

2.

Senang-senang pinjam
Senang-senang kata hutang
Senang-senang pula serah pada orang

16

Gaya Bahasa Epistrofa (Epipora)


Perulangan kata atau frasa pada akhir baris
atau ayat secara berurutan, contohnya:
1.

bumi yang kaudiami, itulah kediaman


udara yang kauhirup, itulah kehidupan
kasih yang kausirami, itulah kehidupan

2.

Ketuaan emak
keuzuran emak
keletihan emak

17

Gaya Bahasa Simplok


Perulangan pada awal dan akhir beberapa
baris atau kalimat secara berturut-turut,
contohnya:
1.

saya tidak pandai menyanyi


sebarang nyanyi saya nyanyikan
saya tidak pandai menari
sebarang tari saya tarikan

2.

bukan hidup tanpa cubaan


bukan dunia tanpa penderitaan

18

Gaya Bahasa Epanalepsis


Perulangan pada kata terakhir daripada baris,
klausa, dan ayat dengan ulangan kata pertama,
contohnya:

Kita gunakan fikiran dan perasaan kita


berceritalah padaku, berceritalah
kuberikan semuanya apa yang harus kuberikan

19

Gaya Bahasa Mesodiplosis


Perulangan di tengah baris atau beberapa ayat
secara berturutan, contohnya:
buruh kontrak jangan mencuri masa
pegawai tinggi jangan mencuri masa

20

Gaya Bahasa Anadiplosis


Perulangan kata atau frasa terakhir dalam
klausa atau ayat menjadi kata atau frasa
pertama dalam klausa ayat yang berikutnya,
contohnya:

1.

dalam air ada wajah


dalam wajah ada kenangan
dalam kenangan ada .

2.

dalam syair ada kata


dalam kata ada makna
dalam makna ada ..

21

Gaya Bahasa Retorik

Gaya bahasa yang menggunakan bahasa yang


jelas dan padat. Maknanya diwujudkan secara
tersurat bukan tersirat, iaitu secara langsung
berdasarkan lapisan luar makna bahasa. Gaya
bahasa retorik boleh dibahagikan kepada:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aliterasi
Asonansi
Susunan songsang
Elipsis
Eufimisme
Litotes

22

Aliterasi

Gaya yang menggunakan kata-kata yang


dimulai dengan perulangan bunyi konsonan
awal secara berturut-turut dalam rentetan kata
atau suku kata. Unsur ini sering terdapat pada
puisi, contohnya:
1.

kan kubenamkan dadaku


kaki kananku ke bulan
kaki kiriku ke matahari
kan kuhanyutkan hatiku

2.

dalam memberi dan menerima


momen semanis semulia ini

23

Asonansi

Gaya bahasa yang menggunakan perulangan


bunyi vokal yang sama. Unsur ini sering juga
terdapat dalam puisi, dan kadang-kadang
dalam prosa, contohnya:
1.

Melangkah gadis menahan denyutan


pandangan terakhir terlempar ke nisan
setangkai kemboja gugur perlahan
merangkaklah senja menutup pandangan

2.

Dari darah, dari nanah yang punah di tanah


rangka manusia kehilangan nyawa disambar
senjata
hasil manusia gila perang membunuh mesra
bunga merah berkembang indah minta
disembah

24

Susunan Songsang (inversi)

Susunan songsang atau inversi ialah gaya


bahasa yang terhasil daripada pembalikan ayat
atau rangkai kata dengan tujuan untuk
menimbulkan kesan tertentu. Dari segi
susunan ayat, susunan songsang ialah gaya
yang menterbalikkan susunan biasa ayat, iaitu
S + P kepada P + S, contohnya:

1.

Seakan-akan halilintar, suara itu berdengung di


telingaku.

2.

Sesudah dibelek beberapa kali, dia


menyarungkan kembali parang itu.

3.

Terkenang dia akan mimpi semalam.

25

Elipsis

Terdapat penghilangan satu kata atau lebih


dalam ayat yang lengkap. Namun, melalui
intuisi, orang dapat mengisi tempat yang
dikosongkan itu dengan maklumat atau
pengertian yang tepat dengan mudah,
contohnya:
1.

Siakap senohong, gelama ikan duri

2.

Pinggan tak retak, nasi tak dingin

3.

Ada ubi, ada batas


.

26

Litotes

Gaya yang digunakan untuk menyatakan


sesuatu dengan tujuan untuk merendahkan diri,
contohnya:
1.

Teratak inilah yang mampu kami peroleh


bertahun-tahun lamanya.

2.

Apalah ada padaku, harta tiada, budi pun


kurang.

3.

Kedudukan saya ini tiada ertinya sama sekali

27

Eufimisme
Sejenis gaya kiasan halus yang biasanya
berbentuk ungkapan atau simpulan bahasa
yang mengandungi isi atau pengertian yang
kurang menyenangkan. Dengan cara ini,
pendengar tidak rasa tersinggung atau kecil
hati, contohnya:
1.

Mati

2.
3.
4.
5.

Bini
Berak
Bunting
Haid

:
:
:
:

meninggal dunia atau


menghembuskan nafas
yang akhir.
isteri atau orang rumah
ke sungai besar
berbadan dua, hamil
datang bulan, uzur

28

Gaya Bahasa Kiasan

Sejenis gaya bahasa perbandingan. Gaya


bahasa ini dibentuk berdasarkan perbandingan
atau persamaan. Maksudnya dilihat dari segi
yang tersirat bukan yang tersurat. Jenis-jenis
gaya bahasa kiasan ialah seperti simile, metafora,
personifikasi, hiperbola, paradoks, dan kiasan
berpindah.

29

Simile

Sejenis gaya bahasa perbandingan peringkat


termudah, iaitu perbandingan antara satu objek
atau konsep lain secara langsung.
Perbandingan ini bersifat imaginatif dan
eksplisit. Kata-kata perbandingan yang
digunakan ialah seperti, umpama, bagai,
macam, bak, ibarat, laksana, dan lain-lain,
contohnya:
1.
2.
3.

Beningnya laksana bulan di langit.


Seminggu tinggal di rumah mentua bagaikan
mimpi ngeri kepada Fatin.
Mukanya merah seperti udang kena bakar.

30

Metafora

Sejenis bahasa figuratif, iaitu bentuk kiasan


atau analogi yang melambangkan sesuatu bagi
sesuatu yang lain. Gaya bahasa ini juga
dianggap paling singkat, padat, dan tersusun.
Metafora biasanya dihasilkan daripada imej dan
idea tanpa kata perbandingan secara langsung
seperti dalam simile, contohnya:

1.

2.
3.

Matahari yang beransur turun di ufuk kelihatan


indah merah merona. Ia sebagai tanda layar
malam akan dilepaskan tak lama lagi..
Kata-kata bapa memukul habis kelakianku
sebagai anaknya.
Jauh di lubuk hatinya, terpendam satu harapan
menggunung.

31