Anda di halaman 1dari 1

SURATPERNYATAAN

SISWASMKDARULHIKMAHPANDEGLANG

Yangbertandatangandibawahini

Nama

:..
Tempattanggallahir
:..
Agama

:..
Tingkat/programkeahlian
:..
Namaorangtua

:AyahIbu.
Pekerjaan

:AyahIbu.
Alamat

:..

Dengansungguhsungguhdanpenuhkesadaran:

MENYATAKAN

BahwaselamamengikutiPRAKERIN:

1. Akanmenjalankandengandisiplin
2. Akanmelaksanakantugasdenganpenuhrasatanggungjawab.
3. Akanmenjaganamabaikdirisendiri,keluargadansekolah
4. SanggupmentaatisegalaperaturansekolahdanDU/DI
5. SanggupmemakaiseragamsesuaidenganketentuansekolahdanDU/DI
6. Tidak merokok, tidak memakai make up berlebihan, tidak meminum minuman keras, tidak
memakaiatauterlibatNARKOBA.

ApabilasayatidakmentaatihaltersebutdiatasdandikeluarkandariDU/DIselamaPRAKERINmakasaya
sanggupmenerimasanksiyaitu:
1. Mengundurkan diri dari sekolah dan tidak akan menuntut pihak sekolah ke pihak yang berwajib
apabilasayakenasanksiini.

Suratpernyataaninisayabuatdengansebenarnya,dengandiketahuiolehorangtuamurid.
Demikiansuratpernyataaninisayabuat,agardapatdipergunakansebagaimanamestinya.

,2012
Mengetahui
Orangtua/walimurid

Yangmembuatpernyataan

_____________________

_______________________

http://contohsuratformal.com ..

Anda mungkin juga menyukai