Anda di halaman 1dari 3

Analiziranje problema

Identificirajte neki problem kojeg trebate razmotriti. Zatim popunite sljedee:


to je tono problem?
(Prouite problem kako bi uoili koje je vrste. Istraite, na primjer, to ete sve
morati uiniti kako bi ga rijeiti. Razli
kujteprobleme nad kojim imate neku kontrolu od problema nad kojima nemate
kontrole. Obratite posebnu pozornost na kontroverzna pitanjima za
koja je bitno je uzeti u obzir vie toaka gledita.)
Kljuno pitanje koje proizlazi iz problema je...
(izloite pitanje jasno i precizno koliko god moete. Detalji su vrlo vani.)
Moj
cilj u rjeavanju problema ...
(tono znati to slijedi nakon. Pobrinite se da ne djelujete sa skrivenim
namjerama i da su vai najavljeni i
stvarni ciljevi isti.)
Aktivno traite informacije najrelevantnije za pitanje.
(Ukljuite u te informacije opcije za djelovanje, i kratkorone i dugorone.
Prepoznajteograni
enja u pogledu novca, vremena i energije.)
Neke vane pretpostavke koje koristim u svom razmiljanju su ...
(Otkrijte to uzimate zdravo za gotovo. Pazi za samodokazujue
ilineopravdane pretpostavke.)
Ako rijeimo ovaj problem, neke vane implikacije su... Ako ne uspijemo
rijeiti ovaj problem, neke vane implikacije su ...
(Procijenite
mogunosti, uzimajui u obzir prednosti i nedostatke moguih odluka prije
djelovanja. Koje e posljedice vjerojatno slijediti
iz ove ili oneodluke?)
Najvanijih pojmovi, teorije ili ideje koje trebam koristiti u svom
razmiljanju su ...
(Navedite sve znaajnije ideje koje su potrebne da serazumije i rijei problem.
Moda ete morati analizirati same pojmove. Koristite dobar rjenik.)

Moje toka(e) gledita je (su) sljedea


(e):
(Trebate biti svjesni stajalita od kojih vae razmiljanje poinje. Budite
posebno oprezni kako biutvrdili je li relevantno vie toaka gledita).
Nakon razmatranja svih navedenih aspekata najbolje rjeenje za problem je
(Ako problem ukljuuje viestruke suprotstavljene toke gledita,morat ete
procijeniti koje je rjeenje najbolje. Ako je problem jednodimenzionalan, tada
moe postojati biti samo jedan "ispravno" rjeenje.)

Analiziranje problema
Primjer: Problem oneienja
to je problem?
Pro
blem je zagaenje i injenica da ljudi ne ine dovoljno da ga smanje, nastaje niz
negativnih posljedica (npr. poveanimedicinski problemi, gubitci u biljnom i
ivotinjskom svijetu, poveano zagaenje Zemljinih izvora vode).
Pitanja koja proizlaze iz problema su ...
to ja osobno mogu uiniti kako bi se smanjilo zagaenje? Povezano pitanje je:
to kolektivno moemouiniti kako bi se smanjilo zagaenje?
Moj cilj u rjeavanju problema je
poveati svoj doprinos u stvaranju zdravije biosfere.
Vane informacije
relevantne za pitanje su
informacije o tome to ja trenutno radim to poveava zagaenje (kao to je
stvaranje otpada kojibi se mogao reciklirati, vonja automobilom, itd.),
informacije o tome to bih mogao uiniti da se smanji koliina oneienj
a kojoj pridonosim
(kao to je lociranje centara za recikliranje, koritenje alternativnih naina
prijevoza, itd.), informacije o ekolokim grup

ama koje mogupodupirati, i sl.


Neke vane pretpostavke koje koristim u svom razmiljanju su
da zagaenje uzrokuje znaajne tete na biosferi, da svatko moe pomoi
usmanjenju zagaenja, da ja, kao i svi drugi, imam obvezu uiniti znaajne napore
kako bi se smanjilo zagaenje.
Ako mnogi ljudi budu razmiljali o ovom problemu, posljedice e biti:
dulji i kvalitetniji ivot za milijune ljudi. Osim toga, biljne i ivotinjskevrste te
ekosustav e biti zatieni. Niz drugih pozitivnih posljedica kao to su pozitivne
posljedice za atmosferu, plovne putove, ume, itd.
Najvanijih pojmovi, teorije ili ideje koje trebam koristiti u svom
razmiljanju su
koncepti zagaenja, te koncepti zdrave biosfere. Svaki odovih pojmova dovodi do
niza daljnjih tehnikih, ekolokih i etikih koncepata potrebnih za razumijevanje
viestruke dimenzije oneienja ietike odgovornosti koje poznavanje brojnih
tetnih uinaka podrazumijeva.
Moje toka gledita je sljedea:
pazim na zagaenje. Promatram ga kao neto ijem smanjenju mogu pomoi na
razliite naine.
Nakon razmatranja svih navede
nih aspekata najbolje rjeenje za problem je
provesti u djelo razliite mogunosti proistekle iz mogistraivanja.
Ako ja, i mnogi drugi, podbacimo u rjeavanju ovog problema, posljedice e biti
da emo nepotrebno pridonijeti mnogim tetnim uincimaoneienja.
Izvor
:
Dr. Richard Paul and Dr. Linda Elder:
The Thinkers Guide to
Analyttic Thinking