Anda di halaman 1dari 1

-´’çí∫-∞¡-¢√®Ωç 18 -†-´ç-•®Ω’ 2008 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

A. Sudhakar, Nizamabad Nearly always = ü∆ü∆°æ¤ á°æ¤púø÷ = They are ÅC 'mundans'


Q. éÀçC Adverbsèπ◊ ûÁ©’-í∫’™ Å®Ωnç nearly always together = ¢√∞¡Ÿx ü∆ü∆°æ¤ á°æ¤púø÷ é¬ü¿’,dull, very
ûÁ©’-°æ¤ûª÷ Öü∆-£æ«-®Ω-ù-L-´yçúÕ. éπLÊÆ Öçö«®Ω’. ordinary)
Often, never, always, sometimes, Ocassionally = Å°æ¤p-úø-°æ¤púø÷. We meet endogamous =
generally, usually, just, almost, occasionally = ¢Ë’ç Å°æ¤p-úø-°æ¤púø÷ éπ©’-Ææ’- ´’† °æJ-Ææ-®√™x ≤ƒnE-
nearly, quite, hardly, scarcely, èπ◊çö«ç (á°æ¤púø÷ é¬ü¿’) èπ◊-©ØË Â°∞«xúË °æü¿l¥A.
ever, scarcely ever, hardly ever, Frequently = often -O’®Ω’ ®√Æœ-†-ô’x
nearly always, seldom, rarely, occasionally, Already = É°æpöÀÍé / Å°æpöÀÍé 'endogamons'
frequently, already. I've already seen the movie twice = ØËE-°æpöÀÍé é¬ü¿’. G. Durga Prasad, Tiruvuru.
A. Often = ûª®Ω-í¬. He often visits me = Ç ÆœE-´÷†’ È®çúø’≤ƒ®Ω’x îª÷¨»†’. ontology ´’† @N-û√Eo ÖE-éÀE îªJaçîË ûªûªy- Q. Please explain the following:
Åûªúø’ ûª®Ωîª÷ Ø√ ü¿í∫_-J-éÌ-Ææ’hç-ö«úø’. I went to station at 10. The train had already ¨»ÆæYç. Birds of feather will fluck together.
 Never = á°æ¤púø÷ ™‰ü¿’/ é¬ü¿’/ á†o-öÀéà é¬ü¿’. left = train
ÊÆd≠æ-Ø˛èπ◊ 10 í∫ç-ô-©èπ◊ ¢Á∞«x†’. Å°æp-öÀÍé miniature = Ææ÷éπ~ t-¢Á’i†/ äéπ °ü¿l ´Ææ’h´¤ *†o äÍé -®Ωéπç È®éπ\© °æèπ~◊©’ äÍé-îÓô îË®Ωû√®· =
He never comes here = Åûª-E-éπ\-úÕéÀ ÅÆæ©’ ¢ÁRx-§Ú-®·çC. †´‚Ø√. äÍé í∫’ùç, ¢ÁjêJ éπ©-¢√∞¡Ÿx äéπ-öÀí¬ Öçö«®Ω’.
®√úø’/ á°æp-öÀ-éÃ-®√úø’. strand = 1) §Úí∫’ (û√úø’-™E) 2) †C, Ææ®ΩÆæ’q, Don't rob peter to pay paul.
Duryodhana never liked the Pandavas = G.Shankar,Keshavapatnam, Ææ´·vü¿ç äúø’f äéπJ ü¿í∫_®Ω úø•’s í∫’ç> ÉçéÌ-éπJéÀ´yúøç, àüÓ
ü¿’®Óu-üµ¿-†’-úÕéÀ §ƒçúø-´¤-©çõ‰ ÅÆæ©’ Tôdü¿’/ (Karimnagar). 3) áô÷-¢Á-∞¡x-™‰E ÆœnA™ EÆæq-£æ…-ߪ’çí¬ á´J†-®·Ø√ ü∆†ç îËÆœ-†ô’x ÅE°œç-îËç-ü¿’èπ◊.
á°æ¤púø÷ Tõ‰d-C-é¬ü¿’. Q. ûÁ©’-í∫’™ éÀçC °æü∆-©èπ◊, Phrases èπ◊ ´C-™‰-ߪ’úøç. The children were stranded Every bird must hatch its own eggs.
 Always (X never) = á°æ¤púø÷/ ÅEo-¢Ë-∞¡™« He N´-®Ω-ù©’ É´y-í∫-©®Ω’. in the forest. á´J °æ-†’©’ ¢√∞Ïx îª÷Ææ’-éÓ-¢√L. Éûª®Ω’© O’ü¿ Çüµ∆-
is always in ®Ω-°æ-úø-èπ◊çú≈. (Hatch =
Vijayawada. He

I har dly like him


°æèπ~◊©’ í∫’úø’x §Òü¿-í∫úøç)
never goes out = Virtue is its own
Åûª-ØÁ-°æ¤púø÷ Nï-ߪ’- reward.
¢√-úø-™ ØË Öçö«úø’. Ææ’í∫’-ù«-EéÀ •£æ›-´’A
Nï-ߪ’-¢√úø ü∆öÀ Ææ’í∫’-ù¢Ë’ – àüÓ ÇPç*
á°æ¤púø÷ ¢Á∞¡xúø’. Straightforward, verbal- ´’ç*í¬ Öçúøôç é¬ü¿’ é¬-¢√-LqçC, ´’ç* éÓÆæ¢Ë’
 Sometimes = éÌEo-≤ƒ®Ω’x/ Å°æ¤p-úø-°æ¤púø’. ism, pluralism, in the jurisprudence = îªôd, Ø√uߪ’ ´’ç*í¬ Öçú≈L.
The bus stops here sometimes and some- light of, flipside, holistic,
-Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù 522 ¨»Ææ Yç. Falsehood is idious.
times doesn't = bus
éÌEo-≤ƒ®Ω’x Ééπ\úø Çí∫’- social fabric, an optimal 1) í∫öÀdí¬ §ƒûª’-èπ◊-§Ú-´úøç. Falsehood is hideous (idious é¬ü¿’ –
ûª’çC, éÌEo-≤ƒ®Ω’x Çí∫ü¿’. pathway, parameters, teleologi- 2) Çûªt-®Ω-éπ~-ù-éÓÆæç ÂÆjE-èπ◊©’ ûª´¤y- hideous = ¶µºßª’ç-éπ-®Ω-¢Á’i†) = Å•ü¿l¥ç ¶µºßª’ç-éπ-®Ω-
 Generally = usually = ≤ƒüµ∆-®Ω-ùçí¬/ cal, mundans, endogamons, èπ◊ØË í∫’çô©’. ¢Á’içC.
´÷´‚-©’í¬. ontology, miniature, strand, entrenchment = Ææúø-Lç-îªúøç, v°æߪ’-û√o- A cracking door awakened the dog.
Generally/ usually he comes here in the jurisprudence, entrenchment, ™«xçöÀ ¢√öÀE. ûª©’°æ¤ éπü¿-Léπ ´©x Å®·-†- îª-°æ¤púø’ èπ◊éπ\†’
evenings = ≤ƒüµ∆-®Ω-ùçí¬/ ´÷´‚-©’í¬ slackened, cognisance, her- slackened = Å´-í¬-£æ«† îËÆæ’- ¢Ë’™Ô\-L-°œçC.
alds, axiology, emulation,
Åûª-E-éπ\-úÕéÀ ≤ƒßª’ç-vûªç-°æ‹ô ´≤ƒhúø’. éÓ-´úøç, í∫’Jhç-îªúøç. A burent child dreads the fire.
 just = 1) É°æ¤púË. He has just left = Åûª-úÕ-°æ¤púË appraisal, mala adjust.
heralds = ï®Ω-í∫-¶ßË’ Ææç°∂æ ’-ô-†-©èπ◊ 鬩’a-èπ◊†o Gúøf E°æpçõ‰ ¶µºßª’-°æ-úø’-ûª’çC =
¢ÁRx-§Ú-ߪ÷úø’. A. Straight forward = ´’†-Ææ ’™ M.SURESAN
ÆæçÍéûªç. 鬙‰çûª ´®Ωèπ◊ Gúøfèπ◊ E°æ¤p N≠æߪ’ç ûÁL-ߪ’ü¿’.
2) ´÷vûª¢Ë’ (áèπ◊\-´-é¬ü¿’ ÅØË Å®ΩnçûÓ) – Ö†oC Ö†o-ô’xí¬ éπ°æôç ™‰èπ◊çú≈ axiology = ØÁjAéπ N©’-´© Æœü∆l¥çûªç/ Ç©ç-é¬-Jéπ His tattle coat needs mending.
It's just Rs. 100/- = It's only Rs. 100/- = ÅC îÁ°æpúøç/ ´·èπ◊\-Ææ÷-öÀí¬ §Ú´úøç. ØÁjAéπ N©’-´© E®√l¥-®Ωù. His tattered (tattle coat needs mend-
é¬ü¿’)
´çü¿ ®Ω÷§ƒ-ߪ’©’ ´÷vûª¢Ë’. He left just five verbalism = ´÷ô-èπ◊- ´÷ô – ´’éÃ\-éÀ- ´’-éÃ\í¬ ing = coat
emulation = íÌ°æp-¢√-JE ņ’-Ææ-Jç*, ¢√∞¡xèπ◊ Ææ´÷- Çߪ’† *®Ω’-í∫’© èπ◊ èπ◊ô’x Å´Ææ®Ωç.
minutes ago = Åûªúø’ É°æ¤púË âü¿’ EN’-≥ƒ© – ņ’-¢√-ü¿ç-í¬F, äéπ®Ω’ ņo-´÷-ô-©-†’-í¬F, †çí¬, ¢√∞¡x-éπçõ‰ íÌ°æpí¬ áCÍí v°æߪ’ûªoç. All are not saints to go to the church.
All are not saints that go to the church =
véÀûª¢Ë’ ¢Á∞«xúø’. àN-üµ¿-¢Á’i† ´÷®Ω’p-©’- ™‰-èπ◊çú≈ Éûª-®Ω’-©ûÓ Appraisal = N©’´ éπôdúøç
Just because you like apples don't say that îÁ°æpúøç/ ®√ߪ’úøç.
Maladjustment = Unsuitability = èπ◊ü¿-®ΩE §Òûª’h
 pluralism = Ææ´÷-ïç™ ¶µ«≥ƒ, ≤ƒçÆæ \ %-Aéπ,
í∫’∞¡xèπ◊ ¢Á∞Ïx-¢√∞¡xçü¿®Ω÷ °æN-vûª’©’ 鬮Ω’.
they are the best of the fruits = apples
Fèπ◊ Saints = °æN-vûª’©’/ ®Ω’≠æfl©’.
†*a-†çûª ´÷vû√-† ¢√öÀE °æçúøx™ íÌ°æpN ņ™‰´¤. ´’ûª, ®√ï-éÃߪ’ ¢ÁjNüµ¿uç. V. Narasimha Rao, Ongole. All are not saints to go to the church
3) Just = exactly = éπ*a-ûªçí¬ 'Are you happy in the light of = ü¿%≥ƒd u – In the light of
Q. Please change these sentences into é¬ü¿-†’-èπ◊çö«.
because you are elected? (†’´¤y the concessions announced = v°æéπ-öÀç-*†
Indirect Speech. He had his jest and they had his estate.
 He said "I was a doctor."
áEoéπ®·†çü¿’´©x ÆæçûÓ-≠æ-°æ-úø’-ûª’-Ø√o¢√?) Ææúø-Lç-°æ¤© ü¿%≥ƒd u.
 flip side = àü¿-®·Ø√ Ç™-îª-†™, °æü∑¿-éπç™,
Çߪ’† ’-ûª\-J-Ææ÷hØË ÖØ√oúø’, Çߪ’† ÇÆœhE ¢√∞¡Ÿx
'Just so' (éπ*a-ûªçí¬ Åçõ‰) He said that he had been a doctor. é¬ñ‰-¨»®Ω’.
4) àüÓ Å™«. Sachin isn't just a batsman like ¢√ü¿ç™ ´’†èπ◊ ņ’-èπÿ-©ç-é¬E Å稡ç/
 Sinologist èπ◊ Å®Ωnç îÁ°æpçúÕ.
 He said to me "They were in hyderabad.
any other batsman = Ææ*Ø˛ àüÓ Éûª®Ω bats- îÁúø’ °∂æL-û√©’.
DEéÀ ûÌN’tüÓ ûª®Ω-í∫A ÉçTx-≠ˇ™ Marks gainer
He told me that they had been in Hyderabad.
man ™«çöÀ ¢√úø’ é¬ü¿’. (v°æûËu-éπûª ÖçC Åûª- The flip side of the SEZs is that a number
Q. Pease tell me what are the meanings of the matching™ A person interested in ChinaÅE
of farmers are rendered homeless =
sentences in Telugu.
E™) ÖçC. ÉC éπÈ®-ÍédØ√?
 Almost = ü∆ü∆°æ¤. It is almost 2 years v°æûËuéπ ÇJnéπ ´’çúø∞¡x N≠æ-ߪ’ç™ ÅÆæ©’ ïJ-ÍíC,
Sino = îÁjØ√èπ◊ Ææç•ç-Cµç-*†/ Indo Åçõ‰ Indiaèπ◊
 Oh, I call it double - faced.
since we met each other = ÅûªúÕE ؈’ ´’†èπ◊ ņ’-èπÿ-©ç-é¬E Åç¨¡ç – È®jûª’©’
Ææç•ç-Cµ.
E®√y-Æœ-ûª’-©-´úøç. ÅC ®Ωçí∫’©’ ´÷Í®a ûªûªyç.
éπLÆœ ü∆ü∆°æ¤ È®çúË-∞¡x-®·çC.
 Neither of you cared to put up with me. Glogy = Åüµ¿u-ߪ’†ç/ Nñ«c†ç.
He spent almost Rs. 10 Lakh on the house The flip side of the medicine is that it
Sinology = îÁjØ√†’ í∫ ’Jç* Åüµ¿u-ߪ ’†ç/
= Ç ÉçöÀ éÓÆæç ü∆ü∆°æ¤ ®Ω÷. °æ-C ©éπ~©’ ê®Ω’a- weakens the patients = Ç ´’çü¿’ îÁúø’ O’ Éü¿l-J™ á´®Ω÷ Ø√ûÓ ã®Ω’pûÓ Öçúø-ö«-EéÀ
îÁjØ√†’ í∫’Jç* -N-≠æ-ߪ÷-©’ -ûÁ-©’Ææ’éÓ-´-úøç.
Almost = nearly
°-ö«dúø’. °∂æL-û√©’ àN’-ôçõ‰, ®Óí∫’©’ •©-£‘«-†’-©-´úøç. v°æߪ’-Aoç-îª-™‰ü¿’.
 He was seventy two a fortnight last sunday. Sinologist = îÁjØ√†’ í∫’Jç* °æ-J-¨ -Cµç-îË-¢√--∞¡Ÿx.
 Quite = ¶«í¬ØË holistic = äéπ N≠æ-ߪ÷Eo Å®Ωnç-îË-Ææ’-èπ◊ØË v°æߪ’-
 Future Tense ™ à ¢√éπuç É*aØ√ ü∆E
It's quite a big building = ÅC °ü¿l éπôd-úø¢Ë’ ûªoç™ Ç N≠æߪ’ç ¢Á·ûªhç °æJ-Q-Lç-îªúøç, éÀç-ü¿-öÀ ÇC-¢√-®√-EéÀ Çߪ’-†èπ◊ 72 à∞¡}éÓ °æéπ~ç (15
Ç N≠æߪ’ç NNüµ¿ Å稻™x äéÌ\-éπ\-öÀí¬ ®ÓV©’) ûªèπ◊\´/ éÀ-ç-ü¿-öÀ ÇC-¢√-®√-EéÀ Çߪ’†èπ◊ Passive Voice (P.V.) ™ be form - will be
(é¬ü¿-†™‰ç) ´Ææ’hçü∆?
She is quite beautiful = Ç¢Á ’ Åçü¿-í∫ûËh é¬èπ◊çú≈: °æéπ~ç ûªèπ◊\´ 72 à∞¡Ÿx.
eg. A.V.: Ravi will marry sita.
We should find a holistic solution to the
(ÆæçüË£æ«ç ™‰ü¿’) Shankar, Adilabad. P.V.: Sita will be married by Ravi.
I am quite happy with what I have = Ø√èπ◊†o problem of child labour = ¶«© é¬Jt-èπ◊© Ææ´’Ææu
°æJ-≥ƒ\-®√-EéÀ ü∆E-™E NNüµ¿ Å稻-©-Eoç-öÀF Q. Many a night as he lay in the dark, tired and Ravi (he) will marry Sita (she).
ü∆çûÓ Øˆ’ ÆæçûÓ-≠æç-í¬ØË ÖØ√o.
 Hardly = scarcely = hardly ever = scarcely
¢Á·ûªhçí¬ °æJ-í∫-ù-†-™éÀ BÆæ’éÓ¢√L. hungry, he would unleash his imagination. Ééπ\úø Ééπ\úø he and she äÍé group 鬕-öÀd will, shall
ever = seldom
ü∆ü∆°æ¤ ™‰ü¿’/ ™‰†õ‰x = social fabric = ≤ƒ´÷->éπ ´u´Ææn many a night Ö°æß
- ÷Á í∫ç, Å®Ωçn , ¢√úø’éπ û- ©-Á ’°æçú- .Õ ´÷®Ω’p-©’ç-úø´¤.
an optimal pathway = Åûª’u-ûªh-´’-¢Á’i† ´÷®Ω_ç/ A. Many a night = Many nights - Ñ È®çúø÷ äéπõ.‰ Sita (she) will be married to (by ®√C-éπ\úø)
I hardly like him = Åûªúøçõ‰ Ø√éÀ≠dçæ ™‰ü¿’ =
Ravi.
I scarcely like him. Åûªuçûª Ææ’í∫´’ ´÷®Ω_ç Å®·ûË Many a night, poetic Åçõ‰ é¬Ææh éπNûªyç.
 parameters = Many a night ûª®√yûª ´îËa verb á°æ¤ú÷ ø singular. A.V: I shall buy a car.
He hardly/ scarcely ever comes here = °æJ-N’-ûª’©’/ Å´-üµ¿’©’
(limits) P.V.: A car will be bought by me.
ÅûªúÕéπ\úÕéÀ ü∆ü∆°æ¤ ®√úø’/ á°æ¤p-úÁjØ√ ´≤ƒhúø’ – Many a man is ruined because of his greed =
®√†õ‰x. teleological = Ææç°∂æ’-ô-†©’, °∂æ’ô-†©’ üËØÓo A.V: Ééπ\úøI shall ´≤ÚhçC. PV™, A car (it)
î√™«-´’çC ´’†’-≠flæ ©’ ü¿’®√¨¡ ´©x Ø√¨¡†- ´- ’-ß÷ª u®Ω’. subject Å´¤-ûª’çC. 鬕öÀd will ¢√úøû√ç.
 Rarely = Å®Ω’-ü¿’í¬
≤ƒCµç-îËç-ü¿’Íé ï®Ω’-í∫’-û√®·, Åçü¿’-´-©x (´’†ç îª÷¨»-®’Ω é- πü∆, Many a man is, man ûª®√yûª verb,
They rarely meet each other = ¢√Rx-ü¿l®Ω÷ äéπ-J-
≤ƒCµçîË N≠æߪ’ç 鬮Ω-ùç-í¬ØË ÅN ï®Ω’-í∫’-û√-ߪ’ØË PV: A car will be bought by me.
û√Ayéπ Æœü∆l¥çûªç –philosophical theory) is singular.
 mundane (´’çúÁ-ß˝’Ø˛) = ÅØ√-Ææ-éÀh-éπ-®Ω-¢Á’i†,
ØÌ-éπ®Ω’ Å®Ω’-ü¿’í¬ éπ©’-Ææ’-èπ◊ç-ö«®Ω’.

Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/spoken/spoken.htm

Minat Terkait