BORANG PINJAMAN PERUMAHAN PERBENDAHARAAN

1.

*

1. SPPP 2. SPPPI

2.

1. HARTA PERTAMA 2. HARTA KEDUA 3. UBAHSUAI (HARTA PINJAMAN KERAJAAN) 4. UBAHSUAI (HARTA BUKAN PINJAMAN KERAJAAN)

SPP 10/08

(* sila pilih skim pinjaman)

Web site:http : //bpp.treasury.gov.my e-mail: pinjamrumah@treasury.gov.my Telefon : 03-88802000

BAHAGIAN A - MAKLUMAT PEMOHON
1. Gelaran ( Contoh : Tan Sri / Dato' ) 2. Nama ( Seperti Dalam Kad Pengenalan/Tentera/Polis ) Z U L "- A T F I B I N H A S H I M

3.

Nombor Kad Pengenalan

Baru Lama

7 7 0 7 0 9 A T

1 0

5 5 4 9

3 6 9 8 9 9 6
( Tentera ) H H B ( Polis ) B T T T T

4. 5. 6.

Tarikh Lahir Jantina Jawatan P E G A WA I 6.1 Gred Jawatan 6.2 Gaji Hakiki RM T A D B I R

0 9 0 7 1 9 7 7 1 1. Lelaki 2. Perempuan

N

4 4 , .
B T T T T

H H B

7. 8. 9.

Tarikh Pelantikan Ke Skim Jawatan Sekarang
H H B B T T T T

Tarikh Pengesahan Dalam Jawatan Jika Memangku Dengan Tujuan Naik Pangkat
H H B B T T T T

9.1 Tarikh Memangku 9.2 Gred Jawatan Dipangku
( Salinan surat arahan pemangkuan hendaklah disertakan ) H H B B T T T T

10. 11. 12. 13.

Tarikh Persaraan Wajib / Tamat Perkhidmatan Skim Perkhidmatan Jenis Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan
1. Awam 5. Ahli Parlimen/ADUN 2. Polis 6. Guru 3. Tentera 7. Hakim

1

1. Tetap Dan Berpencen Tetap Dan Mencarum KWSP 2. 1 8 1.

3. Perkhidmatan Jangka Pendek
( Tentera Sahaja )

Persekutuan

2.

Negeri

4. Anggota Pentadbiran Persekutuan/Negeri 8. Badan Berkanun

14.

Nama Dan Alamat Penuh Tempat Bertugas P U S A T U N I Poskod Negeri No.Telefon P E N G A J I T I A N S I S WA Z A H A T E R E N G G A N U T E R E N G G A N U

V E R S I

M A L A Y S I Bandar

2 1 0 3 0

K U A L A

T E R E N G G A N U 0 9 6 6 8 4 1 3 9 No. Telefon Bimbit 0 1 9 9 0 1 3 6 6 0

15.

Email

atfi@umt.edu.my

Muka 1/3

16. 17. 18.

No Gaji Kod Pusat Pembayar Jabatan Pembayar Gaji B E N D A H A R I U N I Poskod Negeri V E R S I T I M A L A Y S I Bandar A T E R E N G G A N U T E R E N G G A N U

2 1 0 3 0

K U A L A

T E R E N G G A N U 0 9 B I N T I Baru Lama 6 6 8 4 1 3 9 A D A M 7 7 1 0 1 4 A T
( Tentera ) ( Polis )

Nombor Telefon 19. 20. Nama Suami / Isteri A Z R I A T U N No.Kad Pengenalan Awam

1 1

5 5 3 4

21.

Nama Dan Alamat Waris

Poskod Negeri No.Telefon

Bandar

No. Telefon Bimbit

BAHAGIAN B - MAKLUMAT PINJAMAN
22. Jenis Pinjaman 3
1. Membeli Rumah Yang Telah Siap 2. Membina Rumah Atas Tanah Sendiri 3. Membeli Rumah Dalam Pembinaan 4. Membeli Tanah 5. Menyelesaikan Hutang Pinjaman Perumahan Dari Intitusi Kewangan 6. Membeli Rumah Yang Telah Siap (dari Pasaran Sekunder)

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Jenis Rumah Rumah Kos Rendah Permohonan Pinjaman Amaun Pinjaman Yang Dipohon Tempoh Bayaran Balik Pinjaman

1

1. Banglo 5. Rumah Teres

2. Berkembar 6. Kediaman Berkedai

3. Rumah Pangsa 7. Kondominium

4. Townhouse 8. Dan Lain-lain

1 RM ,

1. Individu 3 0 0 , Bulan

2. Bersama Suami / Isteri 0 0 0 . 0 0

3 6 0

Wang Proses Atas Nama "Akaun Pinjaman Perumahan, Perbendaharaan Malaysia" bernilai RM , . Maklumat Pinjaman Perumahan Daripada Perbendaharaan Malaysia, Kerajaan Negeri, Badan-badan Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan (Jika Ada): 29.1 Nombor Rujukan Fail Pinjaman 29.2 Amaun Pinjaman Diluluskan 29.3 Tarikh Pinjaman Diluluskan
H H B B T T T T

RM

,
H H B B T

,
T T T

.

29.4 Tarikh Pinjaman Telah/Akan Selesai 30. Ubahsuai Harta Bukan Pinjaman Kerajaan 30.1 Nama Bank/Institusi Kewangan 30.2 Cawangan Bank/Institusi Kewangan 30.3 Potongan Bulanan bagi pinjaman RM Muka 2/3

BAHAGIAN C - PENGAKUAN PEMOHON
Saya bersetuju dengan semua syarat dan peraturan pinjaman perumahan mengikut Pekeliling/Surat Pekeliling Perbendaharaan Malaysia yang berkuatkuasa dan dengan ini saya sahkan bahawa:1. 2. 3. 4. Harta yang dibeli adalah seperti dalam Surat Perjanjian Jualbeli. Harta yang dibeli bukan daripada suami / isteri, ibu, bapa, anak dan adik-beradik. Saya akan membayar wang beza (jika ada) di antara harga belian dengan pinjaman yang diluluskan. Saya bersetuju memberi kebenaran pembiayaan yang Malaysia untuk membuat potongan dari gaji, pencen, faedah persaraan akan mematuhi semua syarat kepada Kerajaan ditetapkan dari semasa ke semasa. dan terimaan dari Kerajaan bagi menyelesaikan apa-apa baki hutang pinjaman yang terkumpul. 5. Saya bersetuju untuk menerima apa-apa kadar faedah dan lain-lain bayaran yang dikenakan oleh Kerajaan Malaysia yang yang berkuatkuasa dari masa ke semasa sehingga baki hutang pinjaman selesai. 6. Saya bersetuju untuk menerima apa-apa kadar faedah dan lain-lain bayaran yang dikenakan memberi kebenaran kepada Kerajaan Malaysia untuk mengambil sebarang tindakan untuk menyelesaikan tunggakan dan baki pinjaman terkumpul. 7. Sekiranya saya mengambil cuti separuh gaji / tanpa gaji/ tidak hadir bertugas / tamat kerja/meletak jawatan/meninggalkan perkhidmatan/bertukar alamat/bertukar tempat kerja, saya dengan serta merta akan memaklumkan kepada Bahagian Pinjaman Perumahan. 8. 9. Saya bukan siberhutang yang hukuman atau seorang bankrap. Saya bersetuju menyertai perlindungan Takaful dengan syarikat yang telah saya pilih seperti di Akuan Pemilihan aqad yang dilampirkan. 10. Saya akan mematuhi semua syarat pinjaman yang ditetapkan dari masa ke semasa.

Tandatangan pemohon

Tarikh :

BAHAGIAN D - PERAKUAN KETUA JABATAN
Saya mengesahkan bahawa permohonan pinjaman pemohon ini adalah teratur mengikut syarat pinjaman perumahan melalui Pekeliling/Surat Pekeliling Perbendaharaan yang berkuatkuasa.

Tandatangan Ketua Jabatan Nama Ketua Jabatan: Jawatan:

Tarikh:

Cop Rasmi Jabatan: Muk3/3