Anda di halaman 1dari 86

INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI

KUMPULAN PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN (PdP)
GURU AKADEMIK
GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING
GURU JURULATIH SUKAN SEPENUH MASA

PERKARA YANG DINILAI


Dimensi

Elemen
Nilai Profesional
Sahsiah

Nilai Profesional

Potensi
Keilmuan dan Pengetahuan
Kokurikulum/Sukan

Pengurusan Aktiviti
Sumbangan Profesional

Tugasan Khas
Sumbangan Profesional

Kemahiran (berbeza mengikut tugas setiap PYD):

Guru Akademik

PdP

Guru Bimbingan dan Kaunseling

Pengurusan dan Perkhidmatan Kaunseling

Guru Jurulatih Sukan

PdP dan Latihan Sukan

Outcome:

Keberhasilan sekolah

Kepimpinan sekolah

Keberhasilan murid

Guru

INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI

KUMPULAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP)


GURU AKADEMIK

Dimensi
/
Elemen

Aras Penilaian
Aspek
AMALAN
PROFESIONAL

Keupayaan
guru untuk:
D1 / E1

Amanah
Berketeram
pilan
Kecintaan
terhadap
profesion
Teladan

Mengetahui,
memahami,
mengamalkan
dan menghayati
semua etika
kerja dan
amalan nilai
profesion
keguruan

Mengetahui,
memahami
dan
mengamalkan
semua etika
kerja dan
amalan nilai
profesion
keguruan

Mengetahui
dan
memahami
semua etika
kerja dan
amalan nilai
profesion
keguruan

Mengetahui
semua etika
kerja dan
amalan nilai
profesion
keguruan

Aras Penilaian
Dimensi/
Elemen

D1 / E1

Aspek

HUBUNGAN
DENGAN
MURID
Keupayaan
guru untuk:
Mewujudkan
hubungan
yang baik
dengan murid
secara :
konstruktif
adil
hormatmenghormati
saling
mempercay
ai
memperlihat
kan tahap
ekspektasi
yang tinggi
terhadap
murid
komited
terhadap
pencapaian
murid
penyayang

Mengetahui,
memahami ,
mengamalkan
dan menghayati
semua nilai
etika profesion
keguruan
dengan
mewujudkan
hubungan yang
baik dengan
murid

Mengetahui,
memahami dan
mengamalkan
semua nilai
profesion
keguruan dengan
mewujudkan
hubungan yang
baik dengan
murid

Mengetahui dan
memahami
semua nilai
profesion
keguruan
dengan
mewujudkan
hubungan yang
baik dengan
murid

Mengetahui
semua nilai
profesion
keguruan
dengan
mewujudkan
hubungan yang
baik dengan
murid

Dimensi/
Elemen

Aras Penilaian
Aspek

MENGUTAMAKAN
PENCAPAIAN
Keupayaan guru
untuk:

D1 / E2

Memberikan
sokongan dan
sumbangan
terhadap
sesuatu tugas
dan
tanggungjawab
Bersikap positif
terhadap
sesuatu tugas
dan
tanggungjawab
Mengutamakan
pencapaian
dalam setiap
usaha yang
dilakukan

Memiliki sahsiah
yang tinggi bagi
mencapai
semua perkara
dalam deskripsi
dengan
mengutamakan
pencapaian

Memiliki sahsiah
yang tinggi bagi
mencapai dua
perkara dalam
deskripsi
dengan
mengutamakan
pencapaian

Memiliki sahsiah
yang tinggi bagi
mencapai satu
perkara dalam
deskripsi
dengan
mengutamakan
pencapaian

Memerlukan
bimbingan untuk
memiliki sahsiah
yang tinggi bagi
mencapai semua
perkara dalam
deskripsi dengan
mengutamakan
pencapaian

Aras Penilaian
Dimensi/
Elemen

Aspek

4
KEPANTASAN
BERTINDAK

Keupayaan
guru untuk:

D1 / E2

Merancang
Melaksana
Menyelesai
kan
sesuatu arahan
atau program
berdasarkan
tempoh dan
sasaran kerja
yang ditetapkan

Dapat
melaksanakan
semua perkara
dalam deskripsi
sebelum atau
pada tempoh
sasaran kerja
yang ditetapkan

3
Dapat
melaksanakan
dua perkara
dalam deskripsi
sebelum atau
pada tempoh
sasaran kerja
yang ditetapkan .

2
Dapat
melaksana-kan
satu perkara
dalam deskripsi
sebelum atau
pada tempoh
sasaran kerja
yang ditetapkan

1
Memerlukan
bimbingan untuk
melaksana-kan
arahan atau
program
berdasarkan
tempoh sasaran
kerja yang
ditetapkan

Dimensi
/

Aras Penilaian
Aspek

Elemen
KEMATANGAN
EMOSI DAN
KEYAKINAN DIRI
Keupayaan guru
untuk:
Menetapkan hala
tuju dalam
melaksanakan tugas
dan tanggungjawab

D1 / E2

Membuat keputusan
dalam
melaksanakan tugas
dan tanggungjawab
Menangani pelbagai
isu dalam
menghadapi tugas
dan tanggungjawab
Menghadapi tugas
dan tanggungjawab
yang mencabar dari
segi emosi, mental,
spiritual, dan fizikal

4
Dapat
mempamer,
mengamal,
menghayati
dan boleh
diteladani
kematangan
emosi dan
keyakinan diri
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

3
Dapat
mempamer,
mengamal,
dan
menghayati
kematangan
emosi dan
keyakinan diri
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dapat
mempamer
dan mengamal,
kematangan
emosi dan
keyakinan diri
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dapat
mempamer
kematangan
emosi dan
keyakinan diri
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dimensi/
Elemen

Aras Penilaian
Aspek
BUDAYA KERJA
BERPASUKAN/
SEPASUKAN
Keupayaan guru
untuk:

D1 / E2

Terlibat secara
aktif bagi
menjayakan
sesuatu tugas
dan
tanggungjawab
Berkomunikasi
secara
berkesan
Bersikap
terbuka
Menangani
isu/masalah
secara bersama

Dapat
mempamer,
mengamal,
menghayati dan
boleh diteladani
kerja
berpasukan/
sepasukan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dapat
mempamer,
mengamal dan
menghayati
kerja
berpasukan/
sepasukan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dapat
mempamer dan
mengamal kerja
berpasukan/
sepasukan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dapat
mempamer
kerja
berpasukan/
sepasukan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dimensi/
Elemen

Aras Penilaian
Aspek

BERFOKUSKAN
PELANGGAN
Keupayaan guru
untuk memahami
dan memenuhi
keperluan
pelanggan
dengan:

D1 / E2

Mengutamakan
pelanggan
Peka terhadap
aduan
pelanggan
Meningkatkan
imej organisasi
Mewujudkan
jaringan
kerjasama
dengan
pelanggan

4
Dapat
memenuhi
semua
deskripsi
berfokuskan
pelanggan

Dapat
memenuhi tiga
deskripsi
berfokuskan
pelanggan

Dapat
memenuhi dua
deskripsi
berfokuskan
pelanggan

Perlu
bimbingan
untuk menjalin
hubungan
dengan
pelanggan

Dimensi/
Elemen

Aras Penilaian
Aspek
KEPIMPINAN
BERWAWASAN
DAN MEMBUAT
KEPUTUSAN
Keupayaan guru
untuk:

D1 / E3

Menetapkan
hala tuju
organisasi
Mengoptimumk
an penggunaan
semua sumber
yang ada
Membuat
keputusan yang
relevan dan
rasional
Mengamalkan
perkongsian
kepimpinan

Dapat
mempamer,
mengamal,
menghayati dan
boleh diteladani
kepimpinan
berwawasan
dan membuat
keputusan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dapat
mempamer,
mengamal dan
menghayati
kepimpinan
berwawasan
dan membuat
keputusan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dapat
mempamer dan
mengamal,
kepimpinan
berwawasan
dan membuat
keputusan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

1
Dapat
mempamer
kepimpinan
berwawasan
dan membuat
keputusan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dimensi
/

Aras Penilaian
Aspek

Elemen
PENYESUAIAN
TERHADAP
PERUBAHAN
Keupayaan guru
untuk :
Menyesuaikan
diri terhadap
perubahan
D1 / E3

Menghadapi
risiko dalam
melaksanakan
tugas dan
tanggungjawab
Menjadi agen
perubahan

Dapat
mempamer,
mengamal,
menghayati dan
boleh diteladani
dalam
penyesuaian
terhadap
perubahan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dapat
mempamer,
mengamal dan
menghayati
dalam
penyesuaian
terhadap
perubahan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dapat
mempamer dan
mengamal,
dalam
penyesuaian
terhadap
perubahan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dapat dalam
penyesuaian
terhadap
perubahan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dimensi
/

Aras Penilaian
Aspek

Elemen
KEINGINAN
MENIMBA
PENGETAHUAN
Keupayaan guru
untuk :

D1 / E3

Mempelajari
perkara baharu
Mendapat
maklumat
Memperolehi
pengetahuan
untuk
menyelesaikan
sesuatu
tugasan atau
masalah
Memperoleh
pengetahuan
untuk
mewujudkan
persekitaran
pembelajaran

Dapat
mempamer,
mengamal,
menghayati dan
boleh diteladani
dalam keinginan
untuk menimba
pengetahuan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dapat
mempamer,
mengamal dan
menghayati
dalam keinginan
untuk menimba
pengetahuan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dapat
mempamer
danmengamal
dalam keinginan
untuk menimba
pengetahuan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dapat
mempamer
dalam keinginan
untuk menimba
pengetahuan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dimensi
/

Aras Penilaian
Aspek

Elemen
PEMIKIRAN
KREATIF DAN
INOVATIF

D1 / E3

Dapat
mempamer,
mengamal,
Keupayaan guru menghayati dan
untuk :
boleh diteladani
dalam pemikiran
Menghasilkan/m kreatif dan
emperkenalkan inivatif mengikut
idea baharu
deskripsi yang
Melaksanakan
ditetapkan
tugas dengan
kreatif
berinovatif
Menggalakkan
pelajar berfikir
secara kreatif
dan inovatif

Dapat
mempamer,
mengamal dan
menghayati
dalam pemikiran
kreatif dan
inivatif mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dapat
mempamer dan
mengamal
dalam pemikiran
kreatif dan
inivatif mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dapat
mempamer
dalam pemikiran
kreatif dan
inivatif mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dimensi/
Elemen

Aras Penilaian
Aspek

DASAR-DASAR
KERAJAAN
Keupayaan guru
untuk :

D1 / E4

Mengetahui
dasar utama
KPM
Memahami
dasar utama
KPM
Menterjemah
dasar utama
KPM
Menghayati
dasar utama
KPM

Mengetahui,
memahami,
menterjemah
dan menghayati
dasar-dasar
utama KPM
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Mengetahui,
memahami dan
menterjemah
dasar-dasar
utama KPM
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Mengetahui
dan memahami
dasar-dasar
utama KPM
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Mengetahui
dasar-dasar
utama KPM
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dimensi/
Elemen

Aras Penilaian
Aspek

PERATURAN
DAN
PEKELILING
Keupayaan
pegawai untuk:

D1 / E4

Merujuk pekeliling
ikhtisas utama
mengikut bidang
tugas yang
berkaitan
Menerangkan
kaitan pekeliling
ikhtisas utama
dengan bidang
tugas
Menerima pakai
pekeliling ikhtisas
utama mengikut
bidang tugas
Menerangkan
implikasi
perlanggaran
pekeliling ikhtisas
utama berkenaan

Mengetahui,
memahami,
menterjemah
dan menghayati
pekeliling
ikhtisas
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Mengetahui,
memahami dan
menterjemah
pekeliling
ikhtisas
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Mengetahui dan
memahami
pekeliling
ikhtisas
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Mengetahui
pekeliling
ikhtisas
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dimensi/
Elemen

Aras Penilaian
Aspek

PENGUASAAN
KEPAKARAN
BIDANG TUGAS
Keupayaan
pegawai untuk:

D1 / E4

Mengetahui
fungsi bidang
tugas
Menyenaraikan
spesifikasi
bidang tugas
Meningkatkan
kompetensi diri
Menjadi sumber
rujukan

Dapat
menunjukkan
penguasaan
kepakaran
bidang tugas
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan pada
tahap sangat
memuaskan

Dapat
menunjukkan
penguasaan
kepakaran
bidang tugas
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan pada
tahap
memuaskan

Dapat
menunjukkan
penguasaan
kepakaran
bidang tugas
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan pada
tahap
sederhana

Perlu bimbingan
dalam
menunjukkan
penguasaan
kepakaran
bidang tugas
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dimensi
/

Aras Penilaian
Aspek

Elemen

Dapat
memenuhi
sekurangkurangnya
empat perkara
dalam deskripsi
yang berkaitan
dengan
pentaksiran

Dapat
memenuhi
sekurangkurangnya tiga
perkara dalam
deskripsi yang
berkaitan
dengan
pentaksiran

Dapat
memenuhi
sekurangkurangnya dua
perkara dalam
deskripsi yang
berkaitan
dengan
pentaksiran

PENTAKSIRAN
Keupayaan guru
untuk:

D1 / E4

Membina item
pentaksiran
Membina
skema
pemarkahan
Melaksanakan
moderasi /
penyelarasan
pemarkahan
Membuat
analisis item
Membuat
analisis data
Membuat
tindakan
susulan

Memerlukan
bimbingan
untuk
membuat
pentaksiran

Aras Penilaian
Dimensi/
Elemen

Aspek

AKTIVITI
KOKURIKULUM/
SUKAN
Keupayaan guru
untuk:
Memimpin atau
membantu dalam
menyediakan
perancangan
aktiviti

D2 / E1

Melaksanakan
penilaian dengan
mengemukakan
hasil penilaian dan
tindakan susulan
Melaksanakan
aktiviti kokurikulum
/ sukan mengikut
perancangan
strategik yang
berkaitan

Dapat
memenuhi
semua perkara
dalam deskripsi
yang berkaitan
dengan aktiviti
kokurikulum /
sukan

Dapat
memenuhi dua
perkara dalam
deskripsi yang
berkaitan
dengan aktiviti
kokurikulum /
sukan

Dapat
memenuhi satu
perkara dalam
deskripsi yang
berkaitan
dengan aktiviti
kokurikulum /
sukan

Memerlukan
bimbingan untuk
melaksanakan
aktiviti
kokurikulum /
sukan

Aras Penilaian
Dimensi/
Elemen

Aspek

TUGASAN KHAS
Keupayaan guru
untuk:

Menyediakan
perancangan
aktiviti
tugasan khas

Melaksanakan
tugasan khas

Mengemukaka
n bukti
penglibatan
tugasan khas

D2 / E2

Dapat
memenuhi
semua perkara
dalam deskripsi
yang berkaitan
tugasan khas

Dapat
memenuhi dua
perkara dalam
deskripsi yang
berkaitan
tugasan khas

Dapat
memenuhi satu
perkara dalam
deskripsi yang
berkaitan
tugasan khas

Memerlukan
bimbingan untuk
melaksanakan
tugasan khas

Aras Penilaian
Dimensi/
Elemen

D3 / E1

Aspek
4
BIMBINGAN DAN Dapat
MOTIVASI
memenuhi
(COACHING AND semua perkara
MENTORING)
dalam deskripsi
Keupayaan guru berkaitan
dengan
untuk:
bimbingan dan
Merancang
motivasi dengan
program-program
cekap,
bimbingan dan
sistematik dan
motivasi
berkesan
Melaksanakan,
mengawal selia
dan menilai
program-program
bimbingan dan
motivasi

Memberikan tunjuk
ajar dan berkongsi
idea untuk
meningkatkan ilmu
dan kemahiran

Dapat
memenuhi dua
perkara dalam
deskripsi
berkaitan
dengan
bimbingan dan
motivasi dengan
cekap dan
sistematik

Dapat
memenuhi satu
perkara dalam
deskripsi
berkaitan
dengan
bimbingan dan
motivasi dengan
cekap

Memerlukan
bimbingan untuk
melaksanakan
bimbingan dan
motivasi

Aras Penilaian
Dimensi/
Elemen

Aspek

SUMBANGAN
Keupayaan guru
untuk:

D3 / E1

Menganggotai
mana-mana
pertubuhan guru
(NGO KPM yang
berdaftar)
Melibatkan diri
dalam organisasi
komuniti
Memberikan
sumbangan untuk
meningkatkan
kompetensi
organisasi / pihak
lain dengan bidang
tugas yang
berkaitan
Bersungguh sungguh, bertolak
ansur dan tidak
berkira dalam
memberi
sumbangan

Dapat
memenuhi
semua perkara
dalam deskripsi
yang berkaitan
dengan
sumbangan

Dapat
memenuhi tiga
perkara dalam
deskripsi yang
berkaitan
dengan
sumbangan

Dapat
memenuhi dua
perkara dalam
deskripsi yang
berkaitan
dengan
sumbangan

Memerlukan
bimbingan untuk
melaksanakan
sumbangan

Aras Penilaian
Dimensi/
Elemen

Aspek

PENGETAHUAN
Keupayaan guru
untuk memiliki
kemahiran memilih
menyusun atur dan
mempersembahkan
perkara yang berikut:

D4 / E1

Pengetahuan
kandungan / isi
pelajaran
Pengetahuan
pedagogi
Pengetahuan
tentang ciri-ciri
murid (minat,
tahap dan gaya
pembelajaran)
Penguasaan
pengetahuan dari
segi konsep, fakta,
istilah dan
memberikan
jawapan yang
relevan

Dapat
mengamal,
menghayati dan
boleh diteladani
semua perkara
dalam deskripsi
yang berkaitan
dengan
pengetahuan

Dapat
mengamal dan
menghayati
semua perkara
dalam deskripsi
yang berkaitan
dengan
pengetahuan

Dapat
mengamal
semua perkara
dalam deskripsi
yang berkaitan
dengan
pengetahuan

Memerlukan
bimbingan
semua perkara
dalam deskripsi
yang berkaitan
dengan
pengetahuan

Dimensi
/

Aras Penilaian

Aspek

Dapat
mengamal dan
menghayati
semua perkara
dalam deskripsi
yang berkaitan
dengan
perancangan

Dapat
mengamal
semua perkara
dalam deskripsi
yang berkaitan
dengan
perancangan

Memerlukan
bimbingan
semua perkara
dalam deskripsi
yang berkaitan
dengan
perancangan

Elemen
PERANCANGAN

Dapat
mengamal,
Keupayaan guru
menghayati dan
untuk menguasai boleh diteladani
kemahiran:
semua perkara
Merancang dan dalam deskripsi
yang berkaitan
menyediakan
dengan
Rancangan
Pelajaran Tahunan perancangan

D4 / E1

(RPT) mengikut
prosedur yang
ditetapkan
Merancang dan
menyediakan
Rancangan
Pelajaran Harian
(RPH) mengikut
prosedur yang
ditetapkan
Memilih bahan
bantu belajar
Menentukan
strategi dan teknik
pengajaran

Dimensi
/

Aras Penilaian

Aspek

Dapat
menguasai
penyampaian
PdP bagi
memenuhi
semua perkara
dalam deskripsi
yang berkaitan
pada tahap
sangat
memuaskan

Dapat
menguasai
penyampaian
PdP bagi
memenuhi
semua perkara
dalam deskripsi
yang berkaitan
pada tahap
memuaskan

Dapat
menguasai
penyampaian
PdP bagi
memenuhi
semua perkara
dalam deskripsi
yang berkaitan
pada tahap
sederhana

Perlu bimbingan
untuk
menguasai
penyampaian
PdP bagi
memenuhi
semua perkara
dalam deskripsi
yang berkaitan

Elemen
PENYAMPAIAN
Keupayaan guru
menyampaikan
PdP yang
berkesan untuk
menggalakkan
penglibatan murid
berdasarkan
perkara berikut:
D4 / E2

Set induksi
Penyampaian
dan
perkembangan
PdP
Rumusan PdP
Refleksi
Kawalan murid
Pengurusan
masa

Aras Penilaian
Dimensi/
Elemen

Aspek

PENGGUNAAN
SUMBER
PENDIDIKAN
Keupayaan guru
untuk
mempamerkan
kemahiran:

D4 / E2

Memilih sumber
pendidikan yang
menarik,
selamat dan
berkesan

Menyediakan
sumber
pendidikan yang
berkesan

Menggunakan
sumber
pendidikan yang
berkesan

Dapat
memenuhi
semua perkara
dalam deskripsi
yang berkaitan
penggunaan
sumber
pendidikan
dengan sangat
berkesan

Dapat
memenuhi
semua perkara
dalam deskripsi
yang berkaitan
penggunaan
sumber
pendidikan
dengan
berkesan

Dapat
memenuhi
semua perkara
dalam deskripsi
yang berkaitan
penggunaan
sumber
pendidikan
dengan kurang
berkesan

Dapat
memenuhi
semua perkara
dalam deskripsi
yang berkaitan
penggunaan
sumber
pendidikan
dengan tidak
berkesan

Dimensi
/

Aras Penilaian
Aspek

Dapat
mengamal dan
menghayati
semua perkara
dalam deskripsi
yang berkaitan
dengan
penggunaan
kemahiran
komunikasi

Dapat
mengamal
semua perkara
dalam deskripsi
yang berkaitan
dengan
kemahiran
komunikasi

Elemen
KEMAHIRAN
KOMUNIKASI

Dapat
mengamal,
menghayati dan
Keupayaan guru boleh diteladani
untuk menguasai semua perkara
kemahiran:
dalam deskripsi
yang berkaitan
Berkomunikasi
dengan
dengan berkesan
kemahiran
bagi
komunikasi
menggalakkan
tumpuan murid
terhadap PdP

D4 / E2

Mendengar dan
memberikan
maklum balas
yang relevan

Menerapkan nilai
dalam komunikasi

Menggalakkan
murid berinteraksi
secara aktif dalam
pelbagai hala
semasa aktiviti
PdP berjalan

Perlukan
bimbingan untuk
memenuhi
semua perkara
dalam deskripsi
yang berkaitan
dengan
kemahiran
komunikasi

Dimensi
/

Aras Penilaian
Aspek

Dapat
mengamal dan
menghayati
semua perkara
dalam deskripsi
yang berkaitan
dengan teknik
penyoalan

Dapat
mengamal
semua perkara
dalam deskripsi
yang berkaitan
dengan teknik
penyoalan

Perlukan
bimbingan untuk
memenuhi
semua perkara
dalam deskripsi
yang berkaitan
dengan teknik
penyoalan

Elemen
TEKNIK
PENYOALAN

D4 / E2

Dapat
mengamal,
menghayati dan
Keupayaan guru boleh diteladani
untuk menguasai semua perkara
kemahiran:
dalam deskripsi
yang berkaitan
Mempelbagaikan dengan teknik
teknik penyoalan penyoalan
yang berkesan
untuk
meningkatkan
pemahaman
murid
Membina soalan
yang mampu
mendorong minat
serta pemikiran
kritis dan kreatif
Mempelbagaikan
teknik penyoalan
bagi
menggalakkan
murid berfikir

Dimensi/
Elemen

D4 / E3

Aspek

Aras Penilaian
4

PENGANALISISA Dapat
N KEPERLUAN
mengamal,
PdP MURID
menghayati dan
boleh diteladani
Keupayaan guru semua perkara
untuk menguasai dalam deskripsi
kemahiran:
yang berkaitan
dengan
Menyediakan
penganalisisan
soalan secara
keperluan PdP
murid
berhirarki
(mudah ke
sukar)
berdasarkan
suatau teori
bagi
mengetahui
kesediaan
murid/pengetah
uan sedia ada
Menganalisis
keperluan murid
berasaskan
pengetahuan
sedia ada murid

Dapat
mengamal dan
menghayati
semua perkara
dalam deskripsi
yang berkaitan
dengan
penganalisisan
keperluan PdP
murid

Dapat
mengamal
semua perkara
dalam deskripsi
yang berkaitan
dengan
penganalisisan
keperluan PdP
murid

Perlukan
bimbingan untuk
memenuhi
semua agi
perkara dalam
deskripsi yang
berkaitan
dengan
penganalisisan
keperluan PdP
murid

Dimensi
/

Aras Penilaian
Aspek

Dapat
mengamal,
menghayati dan
boleh diteladani
semua perkara
dalam deskripsi
yang berkaitan
dengan
penilaian
prestasi murid

Dapat
mengamal dan
menghayati
semua perkara
dalam deskripsi
yang berkaitan
dengan
penilaian
prestasi murid
penyoalan

Dapat
mengamal
semua perkara
dalam deskripsi
yang berkaitan
dengan
penilaian
prestasi murid

Perlukan
bimbingan untuk
memenuhi
semua perkara
dalam deskripsi
yang berkaitan
dengan
penilaian
prestasi murid

Elemen
PENILAIAN
PRESTASI
MURID
Keupayaan guru
untuk menguasai
kemahiran:

D4 / E3

Membuat
penilaian bagi
menentukan
tahap
pencapaian
pembelajaran
murid
Menggunakan
kaedah yang
sesuai untuk
membuat
penilaian
Membuat
tindakan susulan
setelah penilaian
dijalankan

INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI


KUMPULAN PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
(GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING)

Dimensi/
Elemen

Aspek
AMALAN
PROFESIONAL

D1/E1

Aras Penilaian
4

Mengetahui,
memahami ,
mengamalkan
Keupayaan guru
dan menghayati
untuk:
semua etika
kerja dan
Mempamerkan
dan mengamalkan amalan nilai
etika kerja dan
profesion
amalan nilai
keguruan
profesion
keguruan seperti
berikut:
Amanah
Berketerampilan
Kecintaan
terhadap
profesion
Teladan

Mengetahui,
memahami dan
mengamalkan
semua etika
kerja dan
amalan nilai
profesion
keguruan

Mengetahui
dan memahami
semua etika
kerja dan
amalan nilai
profesion
keguruan

1
Mengetahui
semua etika
kerja dan
amalan nilai
profesion
keguruan

Dimensi/
Elemen

Aspek
HUBUNGAN
DENGAN MURID
Keupayaan guru
untuk:
Mewujudkan
hubungan yang
baik dengan
murid secara :

D1/E1

konstruktif
adil
hormatmenghormati
saling
mempercayai
memperlihatkan
tahap
ekspektasi yang
tinggi terhadap
murid
komited
terhadap
pencapaian
murid
Penyayang

Aras Penilaian
4
Mengetahui,
memahami ,
mengamalkan
dan menghayati
semua nilai
etika profesion
keguruan
dengan
mewujudkan
hubungan yang
baik dengan
murid

3
Mengetahui,
memahami
dan
mengamalkan
semua nilai
profesion
keguruan
dengan
mewujudkan
hubungan
yang baik
dengan murid

2
Mengetahui
dan
memahami
semua nilai
profesion
keguruan
dengan
mewujudkan
hubungan
yang baik
dengan murid

1
Mengetahui
semua nilai
profesion
keguruan
dengan
mewujudkan
hubungan
yang baik
dengan murid

Dimensi/
Elemen

Aspek
MENGUTAMAKAN
PENCAPAIAN
Keupayaan guru
untuk:

D1/E2

Memberikan
sokongan dan
sumbangan
terhadap
sesuatu tugas
dan
tanggungjawab
Bersikap positif
terhadap
sesuatu tugas
dan
tanggungjawab
Mengutamakan
pencapaian
dalam setiap
usaha yang
dilakukan

Aras Penilaian
4

Memiliki sahsiah
yang tinggi bagi
mencapai
semua perkara
dalam deskripsi
dengan
mengutamakan
pencapaian

Memiliki sahsiah
yang tinggi bagi
mencapai dua
daripada
perkara dalam
deskripsi
dengan
mengutamakan
pencapaian

Memiliki sahsiah
yang tinggi bagi
mencapai satu
daripada
perkara dalam
deskripsi
dengan
mengutamakan
pencapaian

Memerlukan
bimbingan untuk
memiliki sahsiah
yang tinggi bagi
mencapai
semua perkara
dalam deskripsi
dengan
mengutamakan
pencapaian

Dimensi/
Elemen

KEPANTASAN
BERTINDAK

Keupayaan guru
untuk:
Merancang
Melaksana
Menyelesaikan

D1/E2

Aras Penilaian

Aspek

sesuatu arahan
atau program
berdasarkan
tempoh dan
sasaran kerja
yang ditetapkan

Dapat
melaksanakan
semua tugas
utama sebelum
atau pada
tempoh sasaran
kerja yang
ditetapkan
dengan
sempurna

Dapat
melaksanakan
sekurangkurangnya dua
tugas utama
sebelum atau
pada tempoh
sasaran kerja
yang ditetapkan
.

Dapat
melaksana-kan
sekurangkurangnya satu
tugas utama
sebelum atau
pada tempoh
sasaran kerja
yang ditetapkan

Memerlukan
bimbingan untuk
melaksana-kan
semua tugas
utama
sebelum atau
pada tempoh
sasaran kerja
yang ditetapkan

Dimensi/
Elemen

4
KEMATANGAN
EMOSI DAN
KEYAKINAN DIRI
Keupayaan guru
untuk:
Menetapkan hala
tuju dalam
melaksanakan
tugas dan
tanggungjawab

D1/E2

Aras Penilaian

Aspek

Membuat
keputusan dalam
melaksanakan
tugas dan
tanggungjawab
Menangani
pelbagai isu dalam
menghadapi tugas
dan
tanggungjawab
Menghadapi tugas
dan
tanggungjawab
yang mencabar
dari segi mental,
spiritual, dan fizikal

Dapat
mempamer,
mengamal,
menghayati
dan boleh
diteladani
kematangan
emosi dan
keyakinan diri
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

3
Dapat
mempamer,
mengamal,
dan
menghayati
kematangan
emosi dan
keyakinan diri
mengikut
deskripsi
yang
ditetapkan

2
Dapat
mempamer
dan
mengamal,
kematangan
emosi dan
keyakinan diri
mengikut
deskripsi
yang
ditetapkan

1
Dapat
mempamer
kematangan
emosi dan
keyakinan diri
mengikut
deskripsi
yang
ditetapkan

Dimensi/
Elemen

Aspek
BUDAYA KERJA
BERPASUKAN/
SEPASUKAN
Keupayaan guru
untuk:

D1/E2

Terlibat secara
aktif bagi
menjayakan
sesuatu tugas
dan
tanggungjawab
Berkomunikasi
secara berkesan
Bersikap terbuka
Menangani
isu/masalah
secara bersama

Aras Penilaian
4
Dapat
mempamer,
mengamal,
menghayati dan
boleh diteladani
kerja
berpasukan/
sepasukan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

3
Dapat
mempamer,
mengamal dan
menghayati
kerja
berpasukan/
sepasukan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

2
Dapat
mempamer dan
mengamal kerja
berpasukan/sep
asukan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

1
Dapat
mempamer
kerja
berpasukan/
sepasukan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Aras Penilaian
Dimensi/
Elemen

Aspek

BERFOKUSKAN
PELANGGAN
Keupayaan guru
untuk:
Memahami dan
memenuhi
keperluan
pelanggan dengan

D1/E2

Mengutamakan
pelanggan
Peka kepada
aduan
pelanggan
Meningkatkan
imej organisasi
Mewujudkan
jaringan
kerjasama
dengan
pelanggan

Dapat
memenuhi
semua
keperluan
berfokuskan
pelanggan

Dapat
memenuhi tiga
deskripsi
berfokuskan
pelanggan

Dapat
memenuhi dua
deskripsi
berfokuskan
pelanggan

Perlu
bimbingan
untuk menjalin
hubungan
dengan
pelanggan

Dimensi/
Elemen

Aras Penilaian
Aspek
KEPIMPINAN
BERWAWASAN
DAN MEMBUAT
KEPUTUSAN
Keupayaan guru
untuk:

D1/E3

Melibatkan diri
dalam
menetapkan
hala tuju
organisasi
Melibatkan
sumber manusia
yang ada secara
optimum
Membuat
keputusan yang
tepat dan sesuai
Mengamalkan
perkongsian
kepimpinan

Dapat
mempamer,
mengamal,
menghayati dan
boleh diteladani
kepimpinan
berwawasan
dan membuat
keputusan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dapat
mempamer,
mengamal dan
menghayati
kepimpinan
berwawasan
dan membuat
keputusan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dapat
mempamer dan
mengamal,
kepimpinan
berwawasan
dan membuat
keputusan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

1
Dapat
mempamer
kepimpinan
berwawasan
dan membuat
keputusan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dimensi
/

Aras Penilaian
Aspek

Dapat
mempamer,
mengamal,
menghayati dan
boleh diteladani
dalam
penyesuaian
terhadap
perubahan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dapat
mempamer,
mengamal dan
menghayati
dalam
penyesuaian
terhadap
perubahan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dapat
mempamer dan
mengamal,
dalam
penyesuaian
terhadap
perubahan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Elemen
PENYESUAIAN
TERHADAP
PERUBAHAN
Keupayaan guru
untuk :
Menyesuaikan
diri terhadap
perubahan

D1/E3

Menghadapi
risiko dalam
melaksanakan
tugas dan
tanggungjawab

Menjadi agen
perubahan

Dapat dalam
penyesuaian
terhadap
perubahan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dimensi/
Elemen

Aras Penilaian
Aspek
KEINGINAN
MENIMBA
PENGETAHUAN
Keupayaan guru
untuk :

D1/E3

Mempelajari
perkara baharu
Mendapat
maklumat
Memperolehi
pengetahuan
untuk
menyelesaikan
sesuatu tugasan
atau masalah
Memperoleh
pengetahuan
untuk
mewujudkan
persekitaran
pembelajaran

Dapat
mempamer,
mengamal,
menghayati dan
boleh diteladani
dalam keinginan
untuk menimba
pengetahuan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dapat
mempamer,
mengamal dan
menghayati
dalam keinginan
untuk menimba
pengetahuan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dapat
mempamer
danmengamal
dalam keinginan
untuk menimba
pengetahuan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dapat
mempamer
dalam keinginan
untuk menimba
pengetahuan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dimensi/
Elemen

Aras Penilaian
Aspek
PEMIKIRAN
KREATIF DAN
INOVATIF

D1/E3

Dapat
mempamer,
mengamal,
Keupayaan guru
menghayati dan
untuk :
boleh diteladani
dalam pemikiran
Menghasilkan/
memperkenalkreatif dan
kan idea baharu inivatif mengikut
Melaksanakan
deskripsi yang
tugas dengan
ditetapkan
kreatif
berinovatif
Menggalakkan
pelajar berfikir
secara kreatif
dan inovatif

Dapat
mempamer,
mengamal dan
menghayati
dalam pemikiran
kreatif dan
inivatif mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dapat
mempamer dan
mengamal
dalam pemikiran
kreatif dan
inivatif mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dapat
mempamer
dalam pemikiran
kreatif dan
inivatif mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dimensi/
Elemen

4
DASAR-DASAR
KERAJAAN

D1/E4

Aras Penilaian

Aspek
Mengetahui,
memahami,
menterjemah
Keupayaan guru
dan menghayati
untuk :
dasar-dasar
utama KPM
Mengetahui
mengikut
dasar utama
KPM
deskripsi yang
Memahami dasar ditetapkan
utama KPM
Menterjemah
dasar utama
KPM
Menghayati
dasar utama
KPM

Mengetahui,
memahami dan
menterjemah
dasar-dasar
utama KPM
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Mengetahui
dan memahami
dasar-dasar
utama KPM
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

1
Mengetahui
dasar-dasar
utama KPM
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dimensi/
Elemen

4
PERATURAN
DAN
PEKELILING
Keupayaan
pegawai untuk:

D1/E4

Aras Penilaian

Aspek
Mengetahui,
memahami,
menterjemah
dan menghayati
pekeliling
ikhtisas
Merujuk
pekeliling ikhtisas mengikut
utama mengikut deskripsi yang
bidang tugas
ditetapkan
yang berkaitan
Menerangkan
kaitan pekeliling
ikhtisas utama
dengan bidang
tugas
Menerima pakai
pekeliling ikhtisas
utama mengikut
bidang tugas
Menerangkan
implikasi
perlanggaran
pekeliling ikhtisas
utama berkenaan

Mengetahui,
memahami dan
menterjemah
pekeliling
ikhtisas
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Mengetahui dan
memahami
pekeliling
ikhtisas
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

1
Mengetahui
pekeliling
ikhtisas
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dimensi/
Elemen

Aras Penilaian
Aspek
PENGUASAAN
KEPAKARAN
BIDANG TUGAS
Keupayaan
pegawai untuk:

D1/E4

Mengetahui
fungsi bidang
tugas
Menyenaraikan
spesifikasi
bidang tugas
Meningkatkan
kompetensi diri
Menjadi sumber
rujukan

Dapat
menunjukkan
penguasaan
kepakaran
bidang tugas
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan pada
tahap sangat
memuaskan

Dapat
menunjukkan
penguasaan
kepakaran
bidang tugas
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan pada
tahap
memuaskan

Dapat
menunjukkan
penguasaan
kepakaran
bidang tugas
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan pada
tahap
sederhana

Perlu bimbingan
dalam
menunjukkan
penguasaan
kepakaran
bidang tugas
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dimensi/
Elemen

Aras Penilaian

Aspek

Dapat
memenuhi
semua perkara
dalam deskripsi
yang berkaitan
dengan
pentaksiran

Dapat
memenuhi
sekurangkurangnya tiga
daripada
perkara dalam
deskripsi yang
berkaitan
dengan
pentaksiran

Dapat
memenuhi
sekurangkurangnya dua
daripada
perkara dalam
deskripsi yang
berkaitan
dengan
pentaksiran

Memerlukan
bimbingan
untuk membina
pentaksiran

PENTAKSIRAN
Keupayaan guru
untuk:

D1/E4

Menyediakan
instrumen
Inventori Minat
Kerjaya (IMK)
dan Inventori
Personaliti (IP).
Menyediakan
taksiran IMK
dan IP.
Menyediakan
profil kerjaya
murid.
Membimbing
pemilihan
kerjaya

Dimensi/
Elemen

Aras Penilaian
Aspek
AKTIVITI
KOKURIKULUM/
SUKAN
Keupayaan guru
untuk:

D2/E1

Memimpin atau
membantu dalam
menyediakan
perancangan
aktiviti
Melaksanakan
penilaian dengan
mengemukakan
hasil penilaian
dan tindakan
susulan
Melaksanakan
aktiviti
kokurikulum /
sukan mengikut
perancangan
strategik yang
berkaitan

Dapat
memenuhi
semua perkara
dalam deskripsi
yang berkaitan
dengan aktiviti
kokurikulum /
sukan

Dapat
memenuhi dua
perkara dalam
deskripsi yang
berkaitan
dengan aktiviti
kokurikulum /
sukan

Dapat
memenuhi satu
perkara dalam
deskripsi yang
berkaitan
dengan aktiviti
kokurikulum /
sukan

Memerlukan
bimbingan untuk
melaksanakan
aktiviti
kokurikulum /
sukan

Dimensi/
Elemen

Aras Penilaian
Aspek
TUGASAN KHAS
Keupayaan guru
untuk:

D2/E2

Menyediakan
perancangan
aktiviti tugasan
khas

Melaksanakan
tugasan khas

Mengemukakan
bukti penglibatan
tugasan khas

Dapat
memenuhi
semua perkara
dalam deskripsi
yang berkaitan
tugasan khas

Dapat
memenuhi dua
perkara dalam
deskripsi yang
berkaitan
tugasan khas

Dapat
memenuhi satu
perkara dalam
deskripsi yang
berkaitan
tugasan khas

Dapat
memenuhi
semua perkara
dalam deskripsi
yang berkaitan
tugasan khas

Dimensi
/

Elemen

D3/E1

Aras Penilaian
Aspek

BIMBINGAN DAN Dapat


MOTIVASI
memenuhi
(COACHING AND semua perkara
MENTORING)
dalam deskripsi
Keupayaan guru berkaitan
dengan
untuk:
bimbingan dan
Merancang
motivasi dengan
program-program cekap,
bimbingan dan
sistematik dan
motivasi
berkesan
Melaksanakan,
mengawal selia
dan menilai
program-program
bimbingan dan
motivasi
Memberikan
tunjuk ajar dan
berkongsi idea
untuk
meningkatkan
ilmu dan
kemahiran

Dapat
memenuhi dua
perkara dalam
deskripsi
berkaitan
dengan
bimbingan dan
motivasi dengan
cekap dan
sistematik

Dapat
memenuhi satu
perkara dalam
deskripsi
berkaitan
dengan
bimbingan dan
motivasi dengan
cekap

Memerlukan
bimbingan untuk
melaksanakan
bimbingan dan
motivasi

Dimensi
/

Aras Penilaian
Aspek

Elemen
SUMBANGAN
Keupayaan guru
untuk:
Menganggotai

D4/E1

mana-mana
pertubuhan guru
(NGO KPM yang
berdaftar)
Melibatkan diri
dalam organisasi
komuniti
Memberikan
sumbangan untuk
meningkatkan
kompetensi
organisasi / pihak
lain dengan
bidang tugas yang
berkaitan
Bersungguh sungguh, bertolak
ansur dan tidak
berkira dalam
memberi
sumbangan

Dapat
memenuhi
semua perkara
dalam deskripsi
yang berkaitan
dengan
sumbangan

Dapat
memenuhi dua
perkara dalam
deskripsi yang
berkaitan
dengan
sumbangan

Dapat
memenuhi satu
perkara dalam
deskripsi yang
berkaitan
dengan
sumbangan

Memerlukan
bimbingan untuk
melaksanakan
sumbangan

Dimensi
/

Aras Penilaian
Aspek

Elemen
PERANCANGAN
DAN HALA TUJU
Keupayaan guru
untuk :
Memilih
Merancang
Merealisasikan

D4/E1

Visi, Misi, Matlamat,


Objektif dan Aktiviti
Perkhidmatan
Bimbingan &
Kaunseling
Contoh aktiviti:
1. Program Kerjaya
2. Program
Psikososial
3. Program
Keibubapaan
4. Program
Pembangunan
Diri murid
5. Program PPDa

Dapat
memenuhi
semua perkara
dalam deskripsi
yang berkaitan
dengan
sumbangan

Dapat
memenuhi dua
perkara dalam
deskripsi yang
berkaitan
dengan
sumbangan

Dapat
memenuhi satu
perkara dalam
deskripsi yang
berkaitan
dengan
sumbangan

Memerlukan
bimbingan untuk
melaksanakan
sumbangan

Dimensi
/

Aras Penilaian
Aspek

Elemen

Sentiasa dapat Boleh menulis


PENGURUSAN
menulis laporan
laporan sesi
FAIL DAN BUKU
sesi bimbingan /
bimbingan /
REKOD
kaunseling
kaunseling
PERKHIDMATAN
mengikut
mengikut
BIMBINGAN DAN
prosedur
prosedur
KAUNSELING
dengan lengkap.

Keupayaan guru
untuk:

D4/E1

Merancang,
mengurus ,
mengendali dan
mengemaskini
Buku Rekod
Perkhidmatan
Bimbingan dan
Kaunseling serta
sistem fail
perkhidmatan
Bimbingan dan
Kaunseling

Sentiasa dapat
menganalisa
kehadiran dan
bilangan sesi
bimbingan /
kaunseling yang
telah
dilaksanakan
secara
berterusan,
terperinci dan
sistematik.

Dapat menulis
laporan sesi
bimbingan /
kaunseling
mengikut
prosedur tetapi
dengan lengkap.
kurang
lengkap.

Boleh
menganalisa
kehadiran dan
bilangan sesi
bimbingan /
kaunseling yang
telah
dilaksanakan
secara
berterusan
dengan
terperinci dan
sistematik.

Dapat
menganalisa
kehadiran dan
bilangan sesi
bimbingan /
kaunseling yang
telah
dilaksanakan
secara
berterusan
tetapi kurang
terperinci dan
kurang
sistematik.

1
Masih dapat
menulis laporan
sesi bimbingan /
kaunseling
mengikut
prosedur tetapi
tidak lengkap.
Masih dapat
menganalisa
kehadiran dan
bilangan sesi
bimbingan /
kaunseling yang
telah
dilaksanakan
dengan
berterusan,
tetapi tidak
terperinci dan
tidak sistematik.

Dimensi
/

Aras Penilaian
Aspek

Elemen
PENGURUSAN
BILIK
BIMBINGAN DAN
KAUNSELING
Keupayaan guru
untuk :

D4/E1

Menyediakan,
mengurus dan
membangunkan
suasana
persekitaran Bilik
Bimbingan dan
Kaunseling
dengan
menggunakan
sumber dalam
bidang kawalan.

4
Sentiasa dapat
menyusun atur
perabot dalam
bilik bimbingan
dan kaunseling
dalam keadaan
kemas dan
teratur.
Sentiasa dapat
memastikan bilik
bimbingan dan
kaunseling
sentiasa selesa,
kondusif, dan
teraputik.
Sentiasa dapat
menguruskan
menerima,
menyimpan,
menyelenggara
dan melupus aset
di Bilik Bimbingan
dan Kaunseling
dengan cekap.

3
Boleh menyusun
atur perabot
dalam bilik
bimbingan dan
kaunseling dalam
keadaan kemas
dan teratur.
Boleh
memastikan bilik
bimbingan dan
kaunseling
sentiasa, selesa,
kondusif, dan
teraputik.
Boleh
menguruskan
menerima,
menyimpan,
menyelenggara dan
melupus aset di
Bilik Bimbingan
dan Kaunseling
dengan cekap.

Dapat menyusun
atur perabot
dalam bilik
bimbingan dan
kaunseling dalam
keadaan kemas
tetapi kurang
selesa, dan
kurang teraputik.

Masih dapat
menyusun atur
perabot dalam
bilik bimbingan
dan kaunseling
dalam keadaan
kemas tetapi
tidak selesa dan
tidak teraputik.

Dapat
menguruskan
menerima,
menyimpan,
melupus aset di
Bilik Bimbingan
dan Kaunseling
tetapi kurang
cekap.

Masih dapat
menguruskan
menerima,
menyimpan, dan
melupus aset di
Bilik Bimbingan
dan Kaunseling
tetapi tidak
cekap.

Dimensi
/

Aras Penilaian
Aspek

Elemen
PENGURUSAN
KHIDMAT
PELANGGAN
Keupayaan guru
untuk:

D4/E1

Menyediakan
kemudahan
perkhidmatan
pelanggan yang
mesra dan cekap
dengan menambahbaik aduan
pelanggan.
Mengemaskini
infomasi yang terkini
untuk sebaran
maklumat kepada
warga sekolah
Menggunakan
pelbagai kaedah
sebaran maklumat
yang terpantas dan
berkesan.
Membuat penilaian
secara menyeluruh
bagi tujuan refleksi
diri dan organisasi.

Memastikan
senarai eviden
dalam kaedah A
terdapat di
dalam Bilik
bimbingan dan
Kaunseling dan
ada eviden yang
perlu dipaparkan
di tempat-tempat
yang strategik
untuk warga
sekolah.

Sentiasa dapat
menyedia-kan
kemudahan
perkhidmat-an
pelanggan yang
mesra dan
cekap dengan
menambah-baik
aduan
pelanggan

Boleh
menyedia-kan
kemudahan
perkhidmat-an
pelanggan yang
mesra dan
cekap dengan
menambah-baik
aduan
pelanggan.

Dapat
menyedia-kan
kemudahan
perkhidmatan
pelanggan tetapi
kurang mesra
dan cekap.

Dapat
mengemaskini
infomasi untuk
Sentiasa dapat Boleh
sebaran
mengemas-kini
mengemaskini
maklumat
infomasi untuk
infomasi untuk
kepada warga
Eviden dapat
sebaran
sebaran
sekolah tetapi
disusun atur
maklumat
maklumat
kurang
dengan baik,
kepada warga
kepada warga
berkesan.
kemas, sebagai
sekolah
sekolah
Dapat
bahan rujukan
Sentiasa dapat
menggunakan
dan tindakan
mengguna-kan
Boleh
pelbagai kaedah
penambahbaikpelbagai kaedah
menggunakan
sebaran
an.
sebaran
pelbagai kaedah
maklumat tetapi
Layanan yang
maklumat yang
sebaran
kurang
mesra pelanggan
Penerimaan
berkesan
maklumat yang
berkesan
tanpa syarat
berkesan

Dimensi/
Elemen

Aspek
LAPORAN SESI
KAUNSELING /
BIMBINGAN DAN
DOKUMENTASI
PROGRAM B&K
Keupayaan guru
untuk :

D4/E1

Aras Penilaian
4

Sentiasa dapat
menulis laporan
sesi bimbingan /
kaunseling
mengikut prosedur
dengan lengkap dan
kemas.

Boleh menulis
laporan sesi
bimbingan /
kaunseling
mengikut prosedur
dengan lengkap dan
kemas.

Dapat menulis
laporan sesi
bimbingan /
kaunseling
mengikut prosedur
tetapi kurang
lengkap dan
kurang kemas.
Dapat menganalisa
kehadiran dan
bilangan sesi
bimbingan /
kaunseling yang
telah dilaksanakan
tetapi kurang
berterusan

Masih dapat
menulis laporan
sesi bimbingan /
kaunseling
mengikut prosedur
tetapi tidaklengkap
dan tidak kemas.

Menulis laporan sesi Sentiasa dapat


bimbingan /
menganalisa
kaunseling mengikut
kehadiran dan
prosedur dengan
bilangan sesi
lengkap dan kemas.
bimbingan /
Menganalisa
kaunseling yang
kehadiran dan
telah dilaksanakan
bilangan sesi
dengan berterusan
bimbingan /
kaunseling yang
Sentiasa dapat
telah dilaksanakan
menyedia-kan
dengan berterusan
laporan program
Menyediakan
B&K dengan
laporan program
lengkap
B&K dengan
lengkap
Sentiasa dapat
Menjadikan hasil
menjadikan hasil
laporan sebagai
laporan sebagai
bahan rujukan dan
bahan rujukan dan
penilaian unutk
penilaian untuk
penambah-baikan
penambah-baikan
program akan
program akan
datang
datang.

Boleh menganalisa
kehadiran dan
bilangan sesi
bimbingan /
kaunseling yang
telah dilaksanakan
dengan berterusan
Boleh menyediakan laporan
program B&K
dengan lengkap
Boleh menjadikan
hasil laporan
sebagai bahan
rujukan dan
penilaian untuk
penambah-baikan
program akan
datang.

Dapat
menyediakan
laporan program
B&Ktetapi kurang
lengkap
Dapat menjadikan
hasil laporan
sebagai bahan
rujukan dan
penilaian tetapi
kurang membuat
penambah-baikan
program akan
datang.

Masih dapat
menganalisa
kehadiran dan
bilangan sesi
bimbingan /
kaunseling yang
telah dilaksanakan
tetapi tidak
berterusan
Masih dapat
menyediakan
laporan program
B&K tetapi tidak
lengkap

Masih dapat
menjadikan hasil
laporan sebagai
bahan rujukan dan
penilaian tetapi
Jika Berkenaan
penambah-baikan
program akan
datang.

Dimensi/
Elemen

D4/E2

Aspek
PENGENDALIAN
SESI KAUNSELING /
BIMBINGAN
Keupayaan guru
untuk :
Memulakan sesi
dengan kemahiran
membina hubungan
(rapport) yang baik,
mesra dan
berkesan
Menyatakan
penstrukturan dari
segi masa,
kerahsiaan dan
etika kaunseling
dengan jelas
Mengendalikan sesi
perbincangan/
perundingan/
bimbingan untuk
membantu klien
Melaksanakan
penerokaan
masalah klien
dengan jelas dan
berkemahiran
klien dapat
memilih alternatif
penyelesaian
masalah
Membuat rumusan
sesi kaunseling dan
bimbingan dengan

Aras Penilaian
4

Sentiasa dapat
memulakan sesi
dengan kemahiran
membina hubungan
(rapport) yang baik,
mesra dan
berkesan
Sentiasa dapat
menyatakan
penstruktu-ran dari
segi masa,
kerahsiaan dan etika
kaunseling dengan
jelas

Boleh memulakan
sesi dengan
kemahiran
membina hubungan
(rapport) yang baik,
mesra dan
berkesan
Boleh menyatakan
penstruktu-ran dari
segi masa,
kerahsiaan dan etika
kaunseling dengan
jelas

Dapat memulakan
sesi dengan
kemahiran
membina hubungan
(rapport) yang baik,
mesra tetapi
kurang berkesan
Menyatakan
penstruktu-ran dari
segi masa,
kerahsiaan dan etika
kaunseling tetapi
kurang jelas
Mengendalikan sesi
perbincanganperun
dingan/ bimbingan
tetapi kurang
membantu klien
Melaksanakan
penerokaan masalah
klien tetapi kurang
jelas dan
berkemahiran
klien kurang dapat
memilih alternatif
penyelesaian
masalah
Dapat membuat
rumusan sesi
kaunseling dan
bimbingan tetapi
kurangberkesan

Masih dapat
memulakan sesi
dengan kemahiran
membina hubungan
(rapport) tetapi tidak
baik, mesra dan
berkesan
Masih dapat
menyatakan
penstruktu-randari
segi masa,
kerahsiaan dan etika
kaunseling tetapi
tidak jelas
Masih dapat
mengendali-kan sesi
perbincangan
perundingan/
bimbingan tetapi
tidak dapat
membantu klien
Masih dapat
melaksanakan
penerokaan masalah
klien tetapi tidak jelas
dan berkemahiran
Klien masih tidak
dapat memilih
alternatif
penyelesaian
masalah
Masih dapat
membuat rumusan
sesi kaunseling dan
bimbingan tetapi

Sentiasa dapat
mengendali-kan sesi
perbincangan/perun
dingan/ bimbingan
untuk membantu
Sentiasa dapat
melaksanakan
penerokaan masalah
klien dengan jelas
dan berkemahiran
Klien sentiasa dapat
memilih alternatif
penyelesaian
masalah
Sentiasa dapat
membuat rumusan
sesi kaunseling dan
bimbingan dengan

Boleh Mengendalikan sesi


perbincangan/perun
dingan/bimbingan
untuk membantu
Boleh melaksanakan
penerokaan masalah
klien dengan jelas
dan berkemahiran
Klien boleh memilih
alternatif
penyelesaian
masalah
Boleh Membuat
rumusan sesi
kaunseling dan
bimbingan dengan
berkesan

Dimensi/
Elemen

Aspek

Aras Penilaian
4

MENYEBARLUA Sentiasa dapat


merancang,
SKAN
membina dan
(OUTREACH)
mengawal
PERKHIDMATAN
selia outreach
BIMBINGAN DAN
perkhidma-tan
KAUNSELING
Bimbingan dan
Keupayaan guru
Kaunseling
untuk :
dengan kreatif,
dan berkesan.

D4/E2

Merancang,
membina dan
Sentiasa dapat
mengawalselia
mempromo-sikan
outreach
perkhidma-tan
perkhidmatan
Bimbingan dan
Bimbingan dan
Kaunseling
Kaunseling
dengan
dengan kreatif,
memanfaat-kan
dan berkesan.
Mempromosi kan penggunaan
Teknologi
perkhidmatan
Maklumat
Bimbingan dan
Komunikasi
Kaunseling
(TMK) secara
dengan
meluas
memanfaat-kan
penggunaan
media yang
sesuai

Boleh
merancang,
membina dan
mengawal
selia outreach
perkhidma-tan
Bimbingan dan
Kaunseling
dengan kreatif,
dan berkesan.

Boleh
mempromosikan
perkhidma-tan
Bimbingan dan
Kaunseling
dengan
memanfaat-kan
penggunaan
Teknologi
Maklumat
Komunikasi
(TMK) secara
meluas

Dapat

Masih dapat
merancang,
merancang,
membina dan
membina dan
mengawal
mengawal
selia outreach
selia outreach
perkhidma-tan
perkhidmatan
Bimbingan dan
Bimbingan dan
Kaunseling tetapi
Kaunseling tetapi
kurang kreatif,
tidak kreatif,
dan kurang
dan tidak
berkesan.
berkesan.

Dapat
mempromo-sikan
perkhidma-tan
Bimbingan dan
Kaunseling tetapi
kurang
memanfaat-kan
penggunaan
Teknologi
Maklumat
Komunikasi
(TMK) secara
meluas

Masih
dapat
mempromosikan perkhidmatan
Bimbingan dan
Kaunseling tetapi
tidak
memanfaatkan
penggunaan
Teknologi
Maklumat
Komunikasi
(TMK) secara
meluas

Dimensi/
Elemen

Aspek

Aras Penilaian
4

MELAKSANAKAN Sentiasa dapat


merancang,
PROGRAM
melaksana,
PEMBANGUNAN
mengawal selia
DIRI MURID
program dengan
Keupayaan guru
berkesan.
untuk :

D4/E2

Merancang
Melaksana
Mengawalselia
Menilai dan
membuat
refleksi program
perkembangan,
pencegahan dan
pemulihan dengan
komprehensif dan
berkesan untuk
penambah-baikan

3
Boleh
merancang,
melaksana,
mengawal selia
program dengan
berkesan.

Dapat
Masih dapat
merancang,
merancang,
melaksana,
melaksana,
mengawal selia
mengawal selia
program tetapi
program tetapi
kurang berkesan. tidak berkesan.

Sentiasa dapat
Dapat menilai
menilai dan
Boleh menilai
dan membuat
Masih dapat
membuat refleksi
dan membuat
refleksi program
menilai dan
program dengan
refleksi program
tetapi kurang
membuat refleksi
komprehensif dan
dengan
komprehensif dan
program tetapi
berkesan untuk
komprehensif dan
kurang berkesan
tidakkomprehens
penambahberkesan untuk
untuk penambahif dan tidak
baikan.
penambahbaikan.
berkesan untuk
baikan.
penambahbaikan.

Dimens
i/
Elemen

Aras Penilaian
Aspek
PENGENDALIAN
UJIAN
PSIKOMETRIK
DAN PROGRAM
PENDIDIKAN
KERJAYA
Keupayaan guru
untuk :

D4/E2

Melaksana,mentadbir
dan menganalisis
ujian-ujian
psikometrik serta
membuat penilaian
terhadap keputusan
ujian-ujian psikologi
yang dijalankan
dengan bersesuaian
dan lengkap.
Mengemuka-kan hasil
ujian serta memberi
bimbingan pendidikan
kerjaya.

Sentiasa dapat
Boleh
Dapat
Masih dapat
merancang,melak
merancang,melak
merancang,melak
merancangmelak
sana,
sana, mentadbir
sana,
sanamentadbir
mentadbir dan
dan menganalisis mentadbir tetapi
tetapi tidak
menganalisis
ujian-ujian
kurang
menganalisis
ujian-ujian
psikologi
menganalisis
ujian-ujian
psikologi.
ujian-ujian
psikologi
Boleh membuat
psikologi tersebut.
Sentiasa dapat
penilaian
Masih dapat
membuat
terhadap
Dapat membuat
membuat
penilaian
keputusan ujianpenilaian
penilaian
terhadap
ujian psikologi
terhadap
terhadap
keputusan ujianyang dijalankan
keputusan ujiankeputusan ujianujian psikologi
dengan
ujian psikologi
ujian psikologi
yang dijalankan
bersesuaian dan
yang dijalankan
yang dijalankan
dengan
lengkap
dengan
dengan
bersesuaian dan
bersesuaian
bersesuaian
lengkap
Boleh
tetapi kurang
tetapi kurang
mengemukakan
lengkap
lengkap
Sentiasa dapat
hasil ujian beserta
mengemukakan
cadangan
Dapat
Masih dapat
hasil ujian beserta pembangunan diri
mengemukakan
mengemukakan
cadangan
kepada klien dan
hasil ujian beserta hasil ujian beserta
pembangu-nan
pihak berkenaan
cadangan
cadangan
diri kepada klien
dengan lengkap
pembangunan diri
pembangunan diri
dan pihak
kepada klien dan
kepada klien dan
berkenaan
pihak berkenaan
pihak berkenaan
dengan lengkap
tetapi kurang
tetapi tidak
lengkap
lengkap

Dimensi/
Elemen

Aspek
PENGENDALIAN
KAUNSELING
BERFOKUS
DISIPLIN
Keupayaan guru
untuk :

D4/E2

Merancang,
melaksana,
mengawalselia,
menilai dan
membuat refleksi
program kaunseling
berfokus untuk
penambah-baikan
sahsiah diri murid

Aras Penilaian
4

Sentiasa dapat Boleh


Dapat
Masih dapat
merancang,
merancang,
merancang,
merancang,
melaksana,
melaksana,
melaksana,
melaksana,
mengawalselia,
mengawalselia,
mengawalselia,
mengawalselia,
menilai dan
menilai dan
menilai dan
menilai dan
membuat
membuat
membuat
membuat
refleksi program
refleksi program
refleksi program
refleksi program
kaunseling
kaunseling
kaunseling
kaunseling
berfokus disiplin
berfokus disiplin
berfokus disiplin
berfokus disiplin
untuk
untuk
tetapi kurang
tetapi tidak ada
penambahpenambahpenambahpenambahbaikan sahsiah
baikan sahsiah
baikan sahsiah
baikan sahsiah
diri murid
diri murid
diri murid
diri murid
Sentiasa dapat Boleh
Dapat
Masih dapat
memberikan
memberikan
memberikan
memberikan
khidmat
khidmat
khidmat
khidmat
kaunseling krisis kaunseling krisis kaunseling krisis kaunseling krisis
dan berfokus
dan berfokus
dan berfokus
dan berfokus
kepada murid
kepada murid
kepada murid
kepada murid
berkeupayaan
berkeupayaan
berkeupayaan
berkeupayaan
tinggi yang
tinggi yang
tinggi yang
tinggi yang
terpilih dengan
terpilih dengan
terpilih tetapi
terpilih tetapi
berterusan dan
berterusan dan
kurang
tidak
berkesan
berkesan
berterusan dan
berterusan dan
kurang
tidak berkesan

Dimensi/
Elemen

Aspek
MEMBANTU
MENYELESAIKAN
MASALAH&
MEMBUAT
KEPUTUSAN
Keupayaan guru
untuk :

D4/E2

Membantu
mengenal pasti
punca masalah
dan menyatakan
kaedah
penyelesaian
dengan jelas dan
terperinci
Mengambil
tindakan susulan
dalam
penyelesaian
masalah
Menyatakan impak
pelaksanaan yang
berkesan untuk
penambahbaikan.

Aras Penilaian
4

Sentiasa dapat
membantu
mengenal pasti
punca masalah
dan menyatakan
kaedah
penyelesaian
dengan jelas dan
terperinci
Sentiasa dapat
mengambil
tindakan dalam
penyelesaian
masalah dengan
segera, lengkap
dan sistematik
Sentiasa dapat
menyatakan
impak
pelaksanaan
yang berkesan
untuk
penambahbaikan.

Boleh membantu
mengenal pasti
punca masalah
dan menyatakan
kaedah
penyelesaian
dengan jelas dan
terperinci

Dapat membantu Masih dapat


mengenal pasti
membantu
punca masalah
mengenal pasti
dan menyatakan
punca masalah
kaedah
dan menyatakan
penyelesaian
kaedah
tetapi kurang
penyelesaian
jelasdan kurang
tetapi tidak
terperinci
jelasdan tidak
Boleh
Dapat mengambil
terperinci
mengambil
tindakan dalam
Masih dapat
tindakan dalam
penyelesaian
mengambil
penyelesaian
masalah dengan
tindakan dalam
masalah dengan
segera, tetapi
penyelesaian
segera, lengkap
kurang lengkap
masalah dengan
dan sistematik
dan sistematik
segera, tetapi
Boleh
Dapat
tidak lengkap
menyatakan
menyatakan
dan sistematik
impak
impak
Masih dapat
pelaksanaan
pelaksanaan
menyatakan
yang berkesan
yang berkesan
impak
untuk
tetapi kurang
pelaksanaan
penambahbaikan.
penambahyang berkesan
baikan.
untuk tetapi Jika
Berkenaan
penambahbaikan.

Dimensi/
Elemen

Aspek
PENGENDALIAN
KELAB
KAUNSELING &
KERJAYA /
PEMBIMBING
RAKAN SEBAYA
(PRS)
Keupayaan guru
untuk :

D4/E2

Aras Penilaian
4

Sentiasa
Boleh
Dapat
Masih dapat
dapat
merancang
merancang
merancang
merancang
takwim dan
takwim dan
takwim dan
takwim dan
melaksanakan
melaksana-kan melaksana-kan
melaksana-kan aktiviti PRS
aktiviti PRS
aktiviti PRS
aktiviti PRS
dengan sesuai tetapi
tetapi tidak
dengan sesuai dan berkesan.
kurangsesuai
sesuai
dan berkesan.
dan kurang
berkesan.

Merancang takwim
Sentiasa
dan melaksanakan
dapat melatih
aktiviti kelab B&K
dan memimpin
/ PRS dengan
baik, dan sesuai
ahli PRS
Melatih dan
mengikut
memimpin ahli
Modul
Kelab B&K / PRS
Pelaksanaan
mengikut Modul
PRS dengan
Pelaksanaan PRS
terancang.
dengan terancang

Boleh melatih
dan memimpin
ahli PRS
mengikut
Modul
Pelaksanaan
PRS dengan
terancang.

Dapat melatih Masih dapat


dan memimpin
melatih dan
ahli PRS tetapi memimpin ahli
kurangmengik
PRS tetapi
ut Modul
tidakmengikut
Pelaksanaan
Modul
PRS dengan
Pelaksanaan
terancang.
PRS dengan
terancang.

Dimensi/
Elemen

Aspek
MEMBIMBING DAN
MEMOTIVASI
Keupayaan guru
untuk :

D4/E2

Merancang
Melaksana
Mengawal selia
Menilai programprogram
Memberikan
tunjuk ajar
berkongsi idea
dan ilmu yang
relevan

dengan cekap,
sistematik dan
berkesan untuk
meningkatkan
kemahiran dan
membangun-kan
diri murid secara
menyeluruh

Aras Penilaian
4
Sentiasa dapat
merancang,
melaksana,dan
mengawal selia
program dengan
cekap.
Sentiasa
dapatmenilai dan
memberikan tunjuk
ajar serta
berkongsi ilmu
yang relevan
dengan berkesan.
Sentiasa dapat
meningkatkan
kemahiran dan
membangun-kan
diri, organisasi
serta persekitaran
klien secara
menyeluruh.

Boleh merancang,
melaksana,dan
mengawal selia
program dengan
cekap.

Dapat merancang,
melaksana,dan
mengawal selia
program tetapi
kurangcekap.

Boleh menilai dan


memberikan tunjuk
ajar serta
berkongsi ilmu
yang relevan
dengan berkesan.

Dapatmenilai dan
memberikan tunjuk
ajar serta
berkongsi ilmu
yang relevan
tetapi kurang
berkesan.

Boleh
meningkatkan
kemahiran dan
membangun-kan
diri, organisasi
serta persekitaran
klien secara
menyeluruh.

Dapat
meningkatkan
kemahiran dan
membangun-kan
diri, organisasi
serta persekitaran
klien tetapi
kurang
menyeluruh.

1
Masih dapat
merancang,
melaksana,dan
mengawal selia
program tetapi
tidak cekap.
Masih
dapatmenilai dan
memberikan tunjuk
ajar serta
berkongsi ilmu
yang relevan
tetapi tidak
berkesan.
Masih dapat
meningkatkan
kemahiran dan
membangun-kan
diri, organisasi
serta persekitaran
klien tetapi tidak
menyeluruh.

INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI


KUMPULAN PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
(GURU JURULATIH SUKAN SEPENUH
MASA)

Dimensi
/

Aras Penilaian
Aspek

Mengetahui,
memahami ,
mengamalkan
dan menghayati
semua etika
kerja dan
amalan nilai
profesion
keguruan

Mengetahui,
memahami dan
mengamalkan
semua etika
kerja dan
amalan nilai
profesion
keguruan

Mengetahui
dan memahami
semua etika
kerja dan
amalan nilai
profesion
keguruan

Elemen
AMALAN
PROFESIONAL
Keupayaan guru
untuk:

D1/E1

Mempamerkan
dan
mengamalkan
etika kerja dan
amalan nilai
profesion
keguruan seperti
berikut:
Amanah
Berketerampilan
Kecintaan
terhadap
profesion
Teladan

Mengetahui
semua etika
kerja dan
amalan nilai
profesion
keguruan

Dimensi
/

Aras Penilaian
Aspek

HUBUNGAN
DENGAN MURID

Mengetahui,
memahami ,
mengamalkan
dan menghayati
semua nilai
etika profesion
keguruan
dengan
mewujudkan
hubungan yang
baik dengan
murid

Elemen

Keupayaan guru
untuk:
Mewujudkan
hubungan yang
baik dengan
murid secara :

D1/E1

konstruktif
adil
hormatmenghormati
saling
mempercayai
memperlihatkan
tahap ekspektasi
yang tinggi
terhadap murid
komited terhadap
pencapaian
murid
Penyayang

Mengetahui,
memahami
dan
mengamalkan
semua nilai
profesion
keguruan
dengan
mewujudkan
hubungan
yang baik
dengan murid

Mengetahui
dan memahami
semua nilai
profesion
keguruan
dengan
mewujudkan
hubungan yang
baik dengan
murid

Mengetahui
semua nilai
profesion
keguruan
dengan
mewujudkan
hubungan
yang baik
dengan murid

Dimensi
/

Aras Penilaian
Aspek

Memiliki sahsiah
yang tinggi bagi
mencapai
semua perkara
dalam deskripsi
dengan
mengutamakan
pencapaian

Memiliki sahsiah
yang tinggi bagi
mencapai dua
daripada
perkara dalam
deskripsi
dengan
mengutamakan
pencapaian

Memiliki sahsiah
yang tinggi bagi
mencapai satu
daripada
perkara dalam
deskripsi
dengan
mengutama-kan
pencapaian

Memerlukan
bimbingan untuk
memiliki sahsiah
yang tinggi bagi
mencapai
semua perkara
dalam deskripsi
dengan
mengutama-kan
pencapaian

Elemen
MENGUTAMAKAN
PENCAPAIAN
Keupayaan guru
untuk:

D1/E2

Memberikan
sokongan dan
sumbangan
terhadap
sesuatu tugas
dan
tanggungjawab
Bersikap positif
terhadap
sesuatu tugas
dan
tanggungjawab
Mengutamakan
pencapaian
dalam setiap
usaha yang
dilakukan

Dimensi
/

Aras Penilaian
Aspek

Dapat
melaksanakan
semua tugas
utama sebelum
atau pada
tempoh sasaran
kerja yang
ditetapkan
dengan
sempurna

Dapat
melaksanakan
sekurangkurangnya dua
tugas utama
sebelum atau
pada tempoh
sasaran kerja
yang ditetapkan
.

Dapat
melaksana-kan
sekurangkurangnya satu
tugas utama
sebelum atau
pada tempoh
sasaran kerja
yang ditetapkan

Memerlukan
bimbingan untuk
melaksana-kan
semua tugas
utama
sebelum atau
pada tempoh
sasaran kerja
yang ditetapkan

Elemen
KEPANTASAN
BERTINDAK
Keupayaan guru
untuk:
Merancang
Melaksana
Menyelesaikan

D1/E2

sesuatu arahan
atau program
berdasarkan
tempoh dan
sasaran kerja
yang ditetapkan

Dimensi
/

Aras Penilaian
Aspek

Elemen
KEMATANGAN
EMOSI DAN
KEYAKINAN DIRI

Keupayaan guru
untuk:
Menetapkan hala
tuju dalam
melaksanakan
tugas dan
tanggungjawab

D1/E2

Membuat
keputusan dalam
melaksanakan
tugas dan
tanggungjawab
Menangani
pelbagai isu dalam
menghadapi tugas
dan
tanggungjawab
Menghadapi tugas
dan
tanggungjawab
yang mencabar
dari segi mental,
spiritual, dan fizikal

Dapat
mempamer,
mengamal,
menghayati
dan boleh
diteladani
kematangan
emosi dan
keyakinan diri
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dapat
mempamer,
mengamal,
dan
menghayati
kematangan
emosi dan
keyakinan diri
mengikut
deskripsi
yang
ditetapkan

Dapat
mempamer
dan
mengamal,
kematangan
emosi dan
keyakinan diri
mengikut
deskripsi
yang
ditetapkan

Dapat
mempamer
kematangan
emosi dan
keyakinan diri
mengikut
deskripsi
yang
ditetapkan

Dimensi
/

Aras Penilaian
Aspek

Elemen
BUDAYA KERJA
BERPASUKAN/
SEPASUKAN
Keupayaan guru
untuk:

D1/E2

Terlibat secara
aktif bagi
menjayakan
sesuatu tugas
dan
tanggungjawab
Berkomunikasi
secara berkesan
Bersikap terbuka
Menangani
isu/masalah
secara bersama

Dapat
mempamer,
mengamal,
menghayati dan
boleh diteladani
kerja
berpasukan/
sepasukan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dapat
mempamer,
mengamal dan
menghayati
kerja
berpasukan/
sepasukan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dapat
mempamer dan
mengamal kerja
berpasukan/
sepasukan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dapat
mempamer
kerja
berpasukan/
sepasukan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dimensi
/

Aras Penilaian
Aspek

Dapat
memenuhi tiga
deskripsi
berfokuskan
pelanggan

Dapat
memenuhi dua
deskripsi
berfokuskan
pelanggan

Perlu
bimbingan
untuk menjalin
hubungan
dengan
pelanggan

Elemen
BERFOKUSKAN
PELANGGAN
Keupayaan guru
untuk:
Memahami dan
memenuhi
keperluan
pelanggan
dengan

D1/E2

Mengutamakan
pelanggan
Peka kepada
aduan
pelanggan
Meningkatkan
imej organisasi
Mewujudkan
jaringan
kerjasama
dengan
pelanggan

Dapat
memenuhi
semua
keperluan
berfokuskan
pelanggan

Dimensi
/

Aras Penilaian
Aspek

Dapat
mempamer,
mengamal,
menghayati dan
boleh diteladani
kepimpinan
berwawasan
dan membuat
keputusan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dapat
mempamer,
mengamal dan
menghayati
kepimpinan
berwawasan
dan membuat
keputusan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dapat
mempamer dan
mengamal,
kepimpinan
berwawasan
dan membuat
keputusan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Elemen
KEPIMPINAN
BERWAWASAN
DAN MEMBUAT
KEPUTUSAN
Keupayaan guru
untuk:

D1/E3

Melibatkan diri
dalam
menetapkan
hala tuju
organisasi
Melibatkan
sumber manusia
yang ada secara
optimum
Membuat
keputusan yang
tepat dan sesuai
Mengamalkan
perkongsian
kepimpinan

Dapat
mempamer
kepimpinan
berwawasan
dan membuat
keputusan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dimensi
/

Aras Penilaian
Aspek

Dapat
mempamer,
mengamal,
menghayati dan
boleh diteladani
dalam
penyesuaian
terhadap
perubahan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dapat
mempamer,
mengamal dan
menghayati
dalam
penyesuaian
terhadap
perubahan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dapat
mempamer dan
mengamal,
dalam
penyesuaian
terhadap
perubahan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Elemen
PENYESUAIAN
TERHADAP
PERUBAHAN
Keupayaan guru
untuk :
Menyesuaikan
diri terhadap
perubahan

D1/E3

Menghadapi
risiko dalam
melaksanakan
tugas dan
tanggungjawab

Menjadi agen
perubahan

Dapat dalam
penyesuaian
terhadap
perubahan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dimensi
/

Aras Penilaian
Aspek

Dapat
mempamer,
mengamal dan
menghayati
dalam keinginan
untuk menimba
pengetahuan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dapat
mempamer
danmengamal
dalam keinginan
untuk menimba
pengetahuan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dapat
mempamer
dalam keinginan
untuk menimba
pengetahuan
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Elemen

D1/E3

KEINGINAN
MENIMBA
Dapat
PENGETAHUAN mempamer,
Keupayaan guru mengamal,
untuk :
menghayati dan
boleh diteladani
Mempelajari
dalam keinginan
perkara baharu
untuk menimba
Mendapat
pengetahuan
maklumat
mengikut
Memperolehi
deskripsi yang
pengetahuan
ditetapkan
untuk
menyelesaikan
sesuatu tugasan
atau masalah
Memperoleh
pengetahuan
untuk
mewujudkan
persekitaran
pembelajaran

Dimensi
/

Aras Penilaian
Aspek

Dapat
mempamer,
mengamal dan
menghayati
dalam pemikiran
kreatif dan
inivatif mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dapat
mempamer dan
mengamal
dalam pemikiran
kreatif dan
inivatif mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dapat
mempamer
dalam pemikiran
kreatif dan
inivatif mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Elemen
PEMIKIRAN
KREATIF DAN
INOVATIF

D1/E3

Dapat
mempamer,
mengamal,
Keupayaan guru
menghayati dan
untuk :
boleh diteladani
dalam pemikiran
Menghasilkan/
memperkenalkreatif dan
kan idea baharu inivatif mengikut
Melaksanakan
deskripsi yang
tugas dengan
ditetapkan
kreatif
berinovatif
Menggalakkan
pelajar berfikir
secara kreatif
dan inovatif

Dimensi
/

Aras Penilaian
Aspek

Elemen
DASAR-DASAR
KERAJAAN
Keupayaan guru
untuk :

D1/E4

Mengetahui,
memahami,
menterjemah
dan menghayati
dasar-dasar
Mengetahui
utama KPM
dasar utama
mengikut
KPM
Memahami dasar deskripsi yang
utama KPM
ditetapkan
Menterjemah
dasar utama
KPM
Menghayati
dasar utama
KPM

Mengetahui,
memahami dan
menterjemah
dasar-dasar
utama KPM
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Mengetahui
dan memahami
dasar-dasar
utama KPM
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

1
Mengetahui
dasar-dasar
utama KPM
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dimensi
/

Aras Penilaian
Aspek

Elemen
PERATURAN
DAN
PEKELILING
Keupayaan
pegawai untuk:

D1/E4

Mengetahui,
memahami,
menterjemah
dan menghayati
pekeliling
ikhtisas
Merujuk
pekeliling ikhtisas mengikut
utama mengikut deskripsi yang
bidang tugas
ditetapkan
yang berkaitan
Menerangkan
kaitan pekeliling
ikhtisas utama
dengan bidang
tugas
Menerima pakai
pekeliling ikhtisas
utama mengikut
bidang tugas
Menerangkan
implikasi
perlanggaran
pekeliling ikhtisas
utama berkenaan

Mengetahui,
memahami dan
menterjemah
pekeliling
ikhtisas
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Mengetahui dan
memahami
pekeliling
ikhtisas
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

1
Mengetahui
pekeliling
ikhtisas
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dimensi
/

Aras Penilaian
Aspek

Elemen
PENGUASAAN
KEPAKARAN
BIDANG TUGAS
Keupayaan
pegawai untuk:

D1/E4

Mengetahui
fungsi bidang
tugas
Menyenaraikan
spesifikasi
bidang tugas
Meningkatkan
kompetensi diri
Menjadi sumber
rujukan

Dapat
menunjukkan
penguasaan
kepakaran
bidang tugas
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan pada
tahap sangat
memuaskan

Dapat
menunjukkan
penguasaan
kepakaran
bidang tugas
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan pada
tahap
memuaskan

Dapat
menunjukkan
penguasaan
kepakaran
bidang tugas
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan pada
tahap
sederhana

Perlu bimbingan
dalam
menunjukkan
penguasaan
kepakaran
bidang tugas
mengikut
deskripsi yang
ditetapkan

Dimensi
/

Aras Penilaian
Aspek

Elemen

Dapat
memenuhi
semua perkara
dalam deskripsi
yang berkaitan
dengan
pentaksiran

Dapat
memenuhi
sekurangkurangnya tiga
daripada
perkara dalam
deskripsi yang
berkaitan
dengan
pentaksiran

Dapat
memenuhi
sekurangkurangnya dua
daripada
perkara dalam
deskripsi yang
berkaitan
dengan
pentaksiran

Memerlukan
bimbingan
untuk membina
pentaksiran

PENTAKSIRAN
Keupayaan guru
untuk:

D1/E4

Menyediakan
instrumen
Inventori Minat
Kerjaya (IMK)
dan Inventori
Personaliti (IP).
Menyediakan
taksiran IMK
dan IP.
Menyediakan
profil kerjaya
murid.
Membimbing
pemilihan
kerjaya

Dimensi
/

Aras Penilaian
Aspek

Elemen
AKTIVITI
KOKURIKULUM/
SUKAN
Keupayaan guru
untuk:

D2/E1

Memimpin atau
membantu dalam
menyediakan
perancangan
aktiviti
Melaksanakan
penilaian dengan
mengemukakan
hasil penilaian
dan tindakan
susulan
Melaksanakan
aktiviti
kokurikulum /
sukan mengikut
perancangan
strategik yang
berkaitan

Dapat
memenuhi
semua perkara
dalam deskripsi
yang berkaitan
dengan aktiviti
kokurikulum /
sukan

Dapat
memenuhi dua
perkara dalam
deskripsi yang
berkaitan
dengan aktiviti
kokurikulum /
sukan

Dapat
memenuhi satu
perkara dalam
deskripsi yang
berkaitan
dengan aktiviti
kokurikulum /
sukan

Memerlukan
bimbingan untuk
melaksanakan
aktiviti
kokurikulum /
sukan

Dimensi
/

Aras Penilaian
Aspek

Elemen
TUGASAN KHAS
Keupayaan guru
untuk:

D2/E2

Menyediakan
perancangan
aktiviti tugasan
khas

Melaksanakan
tugasan khas

Mengemukakan
bukti penglibatan
tugasan khas

Dapat
memenuhi
semua perkara
dalam deskripsi
yang berkaitan
tugasan khas

Dapat
memenuhi dua
perkara dalam
deskripsi yang
berkaitan
tugasan khas

Dapat
memenuhi satu
perkara dalam
deskripsi yang
berkaitan
tugasan khas

Dapat
memenuhi
semua perkara
dalam deskripsi
yang berkaitan
tugasan khas

Dimensi
/

Elemen

D3/E1

Aras Penilaian
Aspek

BIMBINGAN DAN Dapat


MOTIVASI
memenuhi
(COACHING AND semua perkara
MENTORING)
dalam deskripsi
Keupayaan guru berkaitan
dengan
untuk:
bimbingan dan
Merancang
motivasi dengan
program-program cekap,
bimbingan dan
sistematik dan
motivasi
berkesan
Melaksanakan,
mengawal selia
dan menilai
program-program
bimbingan dan
motivasi
Memberikan
tunjuk ajar dan
berkongsi idea
untuk
meningkatkan
ilmu dan
kemahiran

Dapat
memenuhi dua
perkara dalam
deskripsi
berkaitan
dengan
bimbingan dan
motivasi dengan
cekap dan
sistematik

Dapat
memenuhi satu
perkara dalam
deskripsi
berkaitan
dengan
bimbingan dan
motivasi dengan
cekap

Memerlukan
bimbingan untuk
melaksanakan
bimbingan dan
motivasi

Dimensi
/

Aras Penilaian
Aspek

Elemen
PERANCANGAN
PROGRAM
LATIHAN SUKAN
(PERIODISASI)
Keupayaan guru
untuk:
Menyediakan
program latihan
yang sistematik
(periodisasi).
D4/E1
Buku Program
latihan sukan
(periodisasi)

4
Mempunyai
kemahiran untuk
membuat
perancangan
program latihan
sukan
(periodisasi)
yang lengkap
dan jelas.

Mempunyai
Mempunyai
kemahiran untuk kemahiran
membuat
untuk membuat
perancangan
perancangan
program latihan program latihan
sukan
sukan
(periodisasi)
(periodisasi)
yang lengkap
tetapi tidak
tetapi kurang
lengkap dan
jelas.
tidak jelas.

1
Tidak dapat
menyediakan
program latihan
sukan
(periodisasi)
yang lengkap
dan jelas.

Aras Penilaian

Dimensi
/

Aspek

Elemen
PENGURUSAN
SESI LATIHAN
SUKAN
Keupayaan guru
untuk:
Mengaplikasikan
program latihan
yang dirancang
secara sistematik.
D4/E1

Buku log
latihan

Mempunyai
kemahiran untuk
mengurus sesi
latihan sukan
secara
sistematik.

Mempunyai
kemahiran untuk
mengurus sesi
latihan sukan
tetapi kurang
sistematik.

Mempunyai
kemahiran untuk
mengurus sesi
latihan sukan
tetapi tidak
mengikut urutan
secara
sistematik.

Tidak dapat
mengurus sesi
latihan sukan
secara
sistematik.

Aras Penilaian

Dimensi
/

Aspek

Elemen
PENGGUNAAN
SUMBER /
PRASARANA /
PERALATAN
SUKAN

D4/E1

Mempunyai
kemahiran
dalam
penggunaan
sumber /
Keupayaan guru
prasarana /
untuk:
alatan sukan
Menggunakan
secara berkesan
sumber, prasarana dan relevan.
dan peralatan
sukan

Buku log
latihan

Mempunyai
kemahiran
dalam
penggunaan
sumber /
prasarana /
alatan sukan
secara berkesan
tetapi kurang
relevan.

Mempunyai
kemahiran
dalam
penggunaan
sumber /
prasarana /
alatan sukan
tetapi kurang
berkesan dan
kurang relevan.

Kurang
kemahiran
menggunakan
sumber /
prasarana /
peralatan sukan.

Dimensi
/

Aras Penilaian
Aspek

Elemen
KOMUNIKASI
YANG
BERKESAN
Keupayaan guru
untuk:

D4/E1

Berinteraksi
dalam mencapai
objektif latihan.
Berkomunikasi
dengan atlet
menggunakan
pelbagai kaedah.
Contohnya:

Kaedah bahasa
isyarat / bahasa
tubuh
Kaedah lisan
Kaedah
menggunakan
sumber

Mempunyai
kemahiran untuk
berinteraksi
dalam mencapai
objektif latihan
secara
menyeluruh dan
berkesan.

Mempunyai
kemahiran untuk
berinteraksi
dalam mencapai
objektif latihan
secara
menyeluruh
tetapi kurang
berkesan.

Mempunyai
kemahiran untuk
berinteraksi
dalam mencapai
objektif latihan
tetapi kurang
menyeluruh dan
kurang
berkesan.

Kurang
berinteraksi
dalam mencapai
objektif latihan.