Anda di halaman 1dari 18

MINGGU 5

JENIS PENILAIAN BAHASA

PEMBENTANG:

NURSYAKILA BINTI ROSLI SHAHRUL NIZAR BIN REDUAN SITI ASMAH BINTI MAHMUD

  • 1. Ujian Formatif

  • 2. Ujian Sumatif

  • 3. Ujian Bakat

  • 4. Ujian Pencapaian

  • 5. Ujian Kefasihan

  • 6. Ujian Kemajuan

Ujian jenis ini dilaksanakan bertujuan untuk

menentukan kemajuan pelajar-pelajar dari semasa ke

semasa sepanjang pembelajaran mereka. Ujian ini dijalankan semasa kursus diadakan dan tujuannya ialah untuk mempercepatkan proses pembelajaran. Ujian

Sumatif bertujuan untuk mengesan secara menyekuruh

taraf pencapaian murid di akhir sesuatu pembelajaran. Matlamat utama penilaian jenis ini ialah untuk memberi markah atau gred kepada seseorang murid

supaya dapat membandingkannya dengan markah

murid lain dalam kumpulannya.

UJIAN FORMATIF

Ujian jenis ini dilaksanakan bertujuan untuk menentukan kemajuan pelajar-pelajar dari

semasa ke semasa sepanjang pembelajaran mereka. Ujian ini dijalankan semasa kursus diadakan dan tujuannya ialah untuk mempercepatkan proses pembelajaran.

Bahan atau alat ujian yang digunakan oleh guru untuk menguji sesuatu unit kemahiran atau

subkemahiran bahasa yang telah diajar.

Ujian yang diberikan adalah berasaskan sesuatu kemahiran atau subkemahiran atau sesuatu aspek

bahasa yang telah diajar dalam jangka masa yang

pendek seperti mingguan atau bulanan.

Ujian formatif bertujuan untuk menguji kemahiran murid dalam penguasaan sesuatu subkemahiran bahasa

UJIAN SUMATIF

Ujian sumatif bertujuan untuk mengesan secara menyekuruh taraf pencapaian murid di

akhir sesuatu pembelajaran. Matlamat utama penilaian jenis ini ialah untuk memberi

markah atau gred kepada seseorang murid supaya dapat membandingkannya dengan markah murid lain dalam kumpulannya.

Bahan atau alat ujian yang dibina untuk menguji pencapaian murid dalam beberapa kemahiran

bahasa yang telah diajar secara jangka masa panjang seperti selepas satu semester atau

selepas setahun persekolahan.

Ujian ini memberi penekanan kepada kognitif murid.

Selain itu, jenis ujian ini ialah rujukan norma dan pelaporannya pula adalah berbentuk jumlah skor.

PERBEZAAN

(UJIAN FORMATIF DAN UJIAN SUMATIF)

UJIAN FORMATIF

PERBEZAAN

UJIAN SUMATIF

Sebagai maklumbalas

FUNGSI

Pensijilan/pengredan

kepada pelajar dan guru

untk mengetahui kelemahan serta kemajuan

Sepanjang pengajaran

MASA

Pada akhir unit/kursus

Kognitif, psikomotor,dan afektif

PENEKANAN

Kognitif

Terhad kepada tugasan

SIFAT

Beraneka jenis

Berubah-ubah

KESUKARAN

Senang kepada sukar

Dibentuk khas

ALAT

Peperiksaan akhir tahun

Rujukan Kriteria

JENIS UJIAN

Rujukan Norma

Gagal/lulus

PELAPORAN

Jumlah skor

UJIAN BAKAT

Ujian jenis ini adalah khusus untuk menelah prestasi seseorang pelajar dalam pelajaran

atau kemahiran bahasa asing yang akan dipelajarinya.

Ujian bakat bertujuan untuk mengesan bakat seseorang

pelajar dalam menguasai bahasa asing sama ada khusus

pada satu-satu bahasa atau secara keseluruhan.

Ujian ini adalah khusus untuk menelaah potensi seseorang pelajar dalam pelajaran atau kemahiran bahasa asing yang akan dipelajari.

Ia melibatkan data-data bahasa yang ‘artifical’ yang mengandungi pelbagai unsur bahasa seperti fonetik, tatabahasa, perbendaharaan kata dan sebagainnya.

Hasil ujian direkod dan dianalisis untuk membantu guru

memahami masalah pelajar dan mengenalpasti pelajar

yang berbakat untuk mempelajari sesuatu bahasa dengan cepat.

UJIAN PENCAPAIAN

Ujian pencapaian yang juga disebut sebagai ujian sumatif adalah jenis ujian yang diberi

setelah kursus tamat dan tujuannya ialah untuk menilai hasil pengajaran. Ia diberikan untuk menilai kemajuan murid dalam pelajarannya dan juga untuk mengukur pencapaian murid secara menyeluruh.

Ia bertujuan untuk menentukan setakat mana pelajar

telah menguasai kemahiran, bahan atau isi pelajaran

yang telah diajar kepada mereka.

Soalan-soalan yang dikemukakan pula berkaitan dengan isi pelajaran yang telah diajar sahaja.

Ujian pencapaian boleh dijalankan pada akhir kursus

atau setelah tamatnya sesuatu unit pembelajaran atau mengikut penggal atau semester persekolahan.

Ia juga merupakan peperiksaan untuk menentukan

penempatan jenis sekolah dan jurusan pelajar.

Pembentukan ujian ini adalah berasaskan sukatan pelajaran.

UJIAN KEFASIHAN

Untuk kefasihan digunakan untuk menentukan tahap mengetahui dan menguasai sesuatu

bahasa. Digunakan untuk menempatkan seseorang dalam kumpulan pembelajaran yang sesuai dan pengetahuan dan kebolehan mereka.

Ujian ini dilakukan bagi menentukan setakat mana murid mengetahui dan menguasai sesuatu

bahasa secara keseluruhan.

Ia berbeza dengan ujian pencapaian kerana ujian kefasihan tidak berdasarkan kepada sesuatu isi

pelajaran sebaliknya menilai kebolehan global

(umum) pada bahasa yang dipelajari murid terbabit.

Ujian ini sering digunakan bagi menempatkan seseorang dalam kumpulan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehannnya.

Ia dinilai dari segi :

Penyebutan dan pengucapan dengan betul dan jelas.

Intonasi dan nada yang betul. Pemilihan ungkapan yang betul.

Mimik muka yang jelas sesuai untuk membayangkan sesuatu maksud dengan jelas.

Posisi tubuh yang betul.

Pergerakan mata (mata pembaca yang lemah akan berhenti untuk menyerap perkataan).

UJIAN KEMAJUAN

Ujian Kemajuan digunakan di dalam bilik darjah dan hanya dinilai oleh guru kelas.

Untuk kemajuan bertujuan untuk mengukur dan menilai setakat mana pelajar-pelajar telah menguasai bahan/perkara perkara yang diajar tentang 1 tajuk tertentu.

Setiap ujian kemajuan yang digunakan dalam bilik darjah

adalah khusus bagi sesuatu darjah dan hanya sesuai dinilai

oleh guru kelas sahaja.

Ia juga hendaklah berasaskan kepada objektif pengajaran, program pembelajaran yang telah diikuti oleh murid dan pengetahuan yang ingin diuji.

Ia bertujuan untuk mengukur dan menilai setakat mana

murid-murid yang telah menguasai bahan atau perkara- perkara yang telah diajar tentang satu-satu tajuk tertentu.

Hasil daripada kemajuan membolehkan guru mengetahui

dengan lebih jelas tentang kemajuan setiap murid dan juga

kemajuan darjahnya secara keseluruhan

ALAT PENILAIAN UJIAN

UJIAN KEFASIHAN

UJIAN KEMAJUAN

UJIAN BAKAT