Anda di halaman 1dari 8

Portfolio ialah satu kaedah yang digunakan

oleh guru untuk mengumpul dan merekod


bukti pencapaian pelajar dalam satu jangka
masa yang dipersetujui.
Berbentuk dokumentasi yang berstruktur.
Memerlukan perancangan, pelaksanaan dan
penilaian yang teliti.

Proses pembelajaran dijalankan secara


kolaboratif untuk mencapai kefahaman dan
mendokumentasikan pemikiran secara kritis
dan kreatif serta pemilihan maklumat dan
fakta dari peringkat awal hingga akhir.

Contoh instrumen
Penilaian Portfolio

Penilaian melalui kaedah ini dilakukan secara


berterusan mengikut jangka waktu yang
ditentukan bagi membantu guru mendapat
maklum balas tentang keberkesanan P&P.
Aspek yang diperhatikan menyeluruh
meliputi aspek kognitif, afektif dan
psikomotor yang melibatkan juga faktorfaktor bahan dan persekitaran.

Pemerhatian boleh dilaksanakan dengan


menggunakan strategi dan cara serta kriteria
tertentu. Antaranya ialah:
Dilaksanakan secara berterusan mengikut keperluan yang

dirancang
Menggunakan instrumen seperti senarai semak, rekod
anekdot, rubrik yang merangkumi aspek kognitif, afektif,
psikomotor, bahan dan persekitaran
Dilaksanakan secara global atau analitik mengikut objektif
pemerhatian
Tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian dijalankan
Jangka masa pemerhatian hendaklah disesuaikan dengan
keadaan dan keperluan

Contoh instrumen
Penilaian Pemerhatian