Anda di halaman 1dari 1

Lampiran F

Temu bual bersama responden

Soalan
1. Adakah anda berasa lebih seronok
semasa guru mengajar kemahiran
huruf
vokal
awalan
dengan
menggunakan Estera Magica?
Mengapa?
2. Adakah anda dapat melakukan

Jawapan
Ya. Saya berasa seronok bermain sambil
belajar huruf vokal.

Ya. Saya dapat menjawab soalan dalam

lembaran kerja berkaitan huruf

lembaran kerja dengan menggunakan Estera

vokal awalan dengan menggunakan

Magica.

Estera Magica?