Anda di halaman 1dari 4

LAMPIRAN VIII

BORANG KONTRAK LATIHAN MURID


1. Salinan borang ini diletakkan di dalam Rekod Pengajaran & Pembelajaran.
2. Salinan borang ini diserahkan bersama-sama buku latihan murid kepada pentadbir sekolah untuk pemantauan.

NAMA GURU: PN. B. GEETHA

MATA PELAJARAN: SAINS

TAHUN : 2

BILANGAN
MINGGU

6
7
8

TAJUK
.1.1


.
1.1


.
1.1


.
1.1


.
1.0

.
2.0

, .
1.2
.
1.2
.

JUMLAH SOALAN

SET
LATIHAN

OBJEKTIF

STRUKTUR

ESEI

JUMLAH

4
3

5
4

3
2

3
2

3
2

2
1

9
10

11

12

13

14

1.3

.
1.3

.
1.0

.
2.0


, .
2.1
.
2.1

2.1
.
2.1
.

Pengesahan oleh: ..................................................


Tandatangan dan Cap Jawatan Guru Kanan Mata Pelajaran/ Ketua Panitia

LAMPIRAN C2
REKOD SEMAKAN KEKERAPAN LATIHAN MURID

Borang ini dihantar bersama Borang Kontrak Latihan Murid (Lampiran VI)

BAHAGIAN A (diisi oleh guru mata pelajaran)

Nama Guru : .........................................................................

Mata Pelajaran: ............................................

Tingkatan/ Tahun: .....................

JumlahMurid:...............JumlahBuku Dihantar.........

CATATAN

BIL

JENIS/ TAJUK BUKU


LATIHAN

JUMLAH LATIHAN MENGIKUT KONTRAK SEHINGGA


TARIKH BUKU DIHANTAR

OBJEKTIF

STRUKTUR

ESEI

LAIN-LAIN
(NYATAKAN)

JUMLAH SEBENAR LATIHAN YANG DIBUAT

OBJEKTIF

STRUKTUR

ESEI

LAIN-LAIN
(NYATAKAN)

BAHAGIAN B (diisi oleh penilai)


Panduan skala: 1 Lemah

2 Sederhana

3 Baik

4 Cemerlang

(jika kurang
daripada
kontrak
latihan)

Tandakan pada ruang berkenaan.

BIL

JENIS/ TAJUK BUKU


LATIHAN
BUTIRAN

1
Jumlah Kerja Pelajar
2
Kesempurnaan Kerja
Mutu Kerja
3

(Kebersihan/
Kekemasan)
Pemeriksaan Guru

4
(Berterusan/ Ketelitian)
Tindak Ikut
5

(Pembetulan
Kesalahan)
Sistem Kerja
Cara menulis
tarikh dsbnya

tajuk,

CATATAN/ ULASAN PENILAI:

Tarikh: .......................................

Tandatangan Penilai & Cap Jawatan: ........................................

1. Satu salinan diserahkan kepada guru berkenaan


2. Satu salinan disimpan di dalam Fail Pemantauan Kekerapan Latihan Murid