Anda di halaman 1dari 11

PENGESAHAN PENYELIA

Saya akui bahawa saya telah membaca laporan penyelidikan ini


dan pada pandangan saya karya ini telah memadai dari segi
skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan
Ijazah Sarjana Muda Perguruan

Tandatangan

: ..

Nama Penyelia : PUAN ROS SILAWATI BINTI AHMAD


Tarikh

: .

PENGAKUAN

Saya akui laporan ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan
ringkasan yang tiap tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya

Tandatangan : .
Nama penulis : MUHAMMAD NAZEEM BIN ISMAIL
Tarikh

: .

ii

DEDIKASI

Dedikasi buat ayahanda dan bonda yang tercinta


Ismail Bin Lin
Saerah Binti Khabib
Iringan doa restu memberi kekuatan untukku meneruskan
perjuangan ini
Kepada kekanda dan adinda yang tidak jemu memberi sokongan
Kalian pembakar semangat untukku mencipta kejayaan ini
Tidak ternilai cinta dan kasih anakanda buatmu...

Kepada rakan-rakan seperjuangan


Kalian satu dalam seribu
Terima kasih di atas sokongan yang tidak jemu...

iii

PENGHARGAAN

Alhamdulillah, jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan


diucapkan kepada penyelia penyelidikan tindakan ini, Puan Ros Silawati Binti
Ahmad di atas kesudian beliau memberi tunjuk ajar dan bimbingan serta
kritikan yang membina bagi memastikan penyelidikan ini dapat disiapkan
dengan jayanya. Selain itu, saya turut merakamkan ribuan terima kasih
kepada pensyarahpensyarah di Jabatan Pengajian Melayu IPG Kampus
Perlis kerana telah memberikan tunjuk ajar, nasihat serta sumbangan yang
baik dari segi buah fikiran, tenaga dan kelengkapan bagi memastikan
penyelidikan ini dapat disiapkan.
Sekalung penghargaan kepada rakan-rakan sekuliah yang banyak
menyumbang idea bernas mahupun kritikan membina. Tidak dilupakan juga
kepada warga Sekolah Kebangsaan Institut Pendidikan Guru Malaysia,
Perlis yang telah memberi sokongan padu kepada saya untuk menjalankan
penyelidikan di sekolah tersebut. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan
setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang
terlibat membantu secara langsung atau tidak langsung dalam proses
menyiapkan penyelidikan ini. Tanpa kerjasama dari semua pihak, adalah
sukar untuk saya menyiapkan kajian tindakan ini.

iv

ABSTRAK

Penyelidikan tindakan ini dijalankan untuk membantu menarik minat murid


terhadap

pengajaran

dan

pembelajaran

tatabahasa

melalui

aplikasi

permainan bahasa. Kajian ini telah dilakukan kepada murid tahun 3 Bestari di
Sekolah Kebangsaan Institut Pendidikan Guru Malaysia, Perlis. Responden
dalam kajian ini terdiri daripada 25 orang murid iaitu 11 murid lelaki dan 14
murid perempuan. Perancangan tindakan difokuskan kepada aplikasi
permainan bahasa sebagai penambah baikan kepada amalan guru dalam
pengajaran dan pembelajaran tatabahasa. Inovasi pedagogi iaitu Bola
Muzik akan digunapakai dalam kajian ini melalui aktiviti permainan bahasa.
Aplikasi Permainan Bahasa Untuk Menarik Minat Murid Terhadap
Pengajaran dan Pembelajaran Tatabahasa

akan dilaksanakan semasa

proses internship sebagai kajian tindakan yang akan saya kemukakan.

ABSTRACT

This action research was conducted to help attract students to the teaching
and learning of grammar through the application of language games. The
study was carried out to pupils in years 3 Sekolah Kebangsaan Institut
Pendidikan Guru Malaysia, Perlis. Respondents in this study consisted of 25
students of which 11 boys and 14 girls. Initial survey was done through
observation. Results of the survey showed some class students are not
interested in the teaching and learning of grammar. Action plan focuses on
the application of language games as improvements to practices in teaching
and learning grammar. Pedagogical innovation of 'Ball Music' will be used in
this study through language games. 'Applications Games Language To
Attract Interest Students Against Teaching Grammar' will be implemented
during the internship as a research action will I submit.

vi

KANDUNGAN

Muka Surat
PENGESAHAN PENYELIA
PENGAKUAN PENULIS
DEDIKASI
PENGHARGAAN
ABSTRAK
ABSTRACT
KANDUNGAN
SENARAI JADUAL
SENARAI RAJAH
SENARAI LAMPIRAN

ii
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x

1.0

PENDAHULUAN

1.1
1.2
1.3

2
3-4
5

2.0

3.0

Pengenalan
Refleksi Pengajaran Dan Pembelajaran
Refleksi Nilai Pendidikan

FOKUS KAJIAN

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

6-7
7-9
9-11
11-13
14-16

Pengenalan
Tinjauan Awal Masalah
Analisis Tinjuan Masalah
Penetuan Fokus Kajian
Kepentingan Kajian Atau Isu Keprihatinan

OBJEKTIF / SOALAN KAJIAN

17

3.1
3.2
3.3

17
17
18

Pengenalan
Objektif Kajian
Soalan Kajian

vii

4.0

KUMPULAN SASARAN

19-20

5.0

TINDAKAN YANG DIJALANKAN

21

6.0

5.1 Prosedur Tindakan


5.2 Proses Pelaksanaan Tindakan
5.2.1 Tinjauan Awal
5.2.2 Perancangan Pelaksaan Tindakan

23-25
26-27

5.3 Pelaksanaan Kajian

27-30

CARA PENGUMPULAN DATA


6.1 Cara Mengumpul Data
6.1.1 Pemerhatian
6.1.2 Temu bual
6.1.3 Soal selidik

7.0

8.0

KEPUTUSAN / ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI

21-22

31
31
31-32
32-34
35

36

7.1 Analisis Data Pemerhatian


7.2 Analisis Data Temu Bual
7.2.1 Transkripsi Temu Bual

36-38
39
40-42

7.3 Analisis Soal Selidik


7.4 Dapatan

43-46
47-48

CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA

49-50

RUJUKAN

51

LAMPIRAN

53

viii

SENARAI JADUAL

Jadual

Muka

Surat
1. Keputusan Ujian Awal

31

2. Keputusan Ujian Akhir

32

3. Jadual Analisis Pemerhatian Menggunakan Inovasi Anak


Panah Petunjuk Ku

33

4. Soalan Temubual Berstruktur Yang Ditanya Setelah


Menggunakan Inovasi Anak Panah Petunjuk Ku
35

5. Jawapan Temubual Berstruktur Yang Ditanya Setelah


Menggunakan Inovasi Anak Panah Petunjuk Ku
38

ix

SENARAI RAJAH

Rajah

Muka

Surat
1. Hasil Kerja Murid Melalui Penelitian Hasil Kerja Sekolah
18
2. Bahan-Bahan Yang Digunakan Dalam Kajian

20

3. Proses Pelaksanaan Yang Dilakukan Oleh Murid


22
4. Hasil Kerja Murid Melalui Inovasi Anak Panah Petunjuk Ku

23

5. Keputusan Ujian Awal

30

SENARAI LAMPIRAN

Lampiran

Muka

Surat
1 Ujian Awal

44

2 Ujian Akhir

48

3 Temubual Bersama Guru Kelas


51
4 Pemerhatian

53

5 Borang Temu Bual Berstuktur


54

xi