Anda di halaman 1dari 15

PERANGKAT PEMBELAJARAN

MADRASAH ALIYAH NURUL


FALAH

SILABUS PEMBELAJARAN

MATA PELAJARAN :
FIQIH
KELAS XII SEMESTER
1

SILABUS
Nama Madrasah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester

: MA, Nurul Falah


: FIQIH
: XII/Ganjil

Standar Kompetensi : 1. Memahami ketentuan Islam tentang siyasah syariyah

Kompetensi
Dasar
1.1. Menjelaskan
ketentuan
Islam
tentang
pemerintaha
n (khilafah)

Materi
Pembelajaran
Khilafah

Kegiatan
Pembelajaran

Membaca
literatur yang
berkaitan dengan
khilafah
Mendiskusikan
relevansi dari
prinsip-prinsip
ajaran Islam
tentang khilafah

Indikator Pencapaian
Kompetensi

Menjelaskan pengertian
dan tujuan khilafah
Menjelaskan dasar-dasar
khilafah
Menjelaskan fungsi dan
kedudukan khilafah
Menjelaskan cara
pengangkatan dan bai`at
khalifah
Menjelaskan hak dan
kewajiban rakyat

Penilaian
Teknik
Penilaian

Bentuk
Instrumen

Tes tulis

Isian

Alokasi
Waktu
2 x 45

Sumber/
Bahan/Alat

Buku
Fiqih untuk
Madrah
Aliyah
LKS Fiqih

LCD
Al-Quran
dan
terjemahannya

Kompetensi
Dasar
1.2. Menjelaskan
majlis syura
dalam Islam

Materi
Pembelajaran
Majlis syura

Kegiatan
Pembelajaran

Mengidentifikasi
tugas dan
kedudukan majlis
syura
Mendiskusikan
relevansi konsep
syura di tengah
dominasi paham
demokrasi di
dunia

Indikator Pencapaian
Kompetensi

Menjelaskan kedudukan
dan fungsi majlis syura
dalam pemerintahan
Mengidentifikasi
persyaratan anggota majlis
syura
Menjelaskan relevansi
syura di tengah dominasi
paham demokrasi di dunia

Penilaian
Teknik
Penilaian

Bentuk
Instrumen

Tes tulis

Isian

Alokasi
Waktu
2 x 45

Sumber/
Bahan/Alat

Standar Kompetensi : 2. Memahami sumber hukum Islam

Kompetensi
Dasar
2.1. Menjelaskan
sumber
hukum yang
disepakati
dan yang
tidak
disepakati
ulama

Materi
Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Sumber hukum
Mencari
Islam yang
informasi yang
disepakati ulama
berkaitan
dan yang
dengan fungsi
diperselisihkan
dan kedudukan
al-Quran, alSunnah dan
ijma sebagai
sumber hukum
Islam yang
disepakati para
ulama
Mendiskusikan
fungsi dan
kedudukan
istihsan,
istishhab,
maslahah
mursalah, syad
al-dzarai, syar
man qablana
dan urf sebagai
sumber hukum
Islam yang
diperselisihkan
para ulama

Indikator Pencapaian
Kompetensi

Menjelaskan fungsi dan


kedudukan al-Quran sebagai
sumber hukum yang
disepakati
Menjelaskan fungsi dan
kedudukan al-Sunnah
sebagai sumber hukum yang
disepakati
Menjelaskan fungsi dan
kedudukan ijma sebagai
sumber hukum yang
disepakati
Menjelaskan fungsi dan
kedudukan istihsan sebagai
sumber hukum yang
diperselisihkan
Menjelaskan fungsi dan
kedudukan istishab sebagai
sumber hukum yang
diperselisihkan
Menjelaskan fungsi dan
kedudukan maslahah
mursalah sebagai sumber
hukum yang diperselisihkan
Menjelaskan fungsi dan
kedudukan syad al-dzarai
sebagai sumber hukum yang
diperselisihkan

Penilaian
Teknik
Penilaian

Bentuk
Instrumen

Tes tulis

Isian

Sumber/
Bahan/Alat

Alokasi
Waktu
4 x 45

Buku
Fiqih untuk
Madrah
Aliyah
LKS Fiqih

LCD
Al-Quran
dan
terjemahan
nya

Kompetensi
Dasar

Materi
Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Indikator Pencapaian
Kompetensi

2.2. Menunjukkan
penerapan
sumber
hukum yang
disepakati
dan yang
tidak
disepakati
ulama

Penerapan
Mencari
sumber hukum
contoh dari
yang disepakati
macam-macam
dan yang tidak
sumber hukum
disepakati ulama
yang
diperselisihkan
Mendiskusikan
macam-macam
sumber hukum
yang disepakati
dan yang tidak
disepakati
ulama
Mendiskusikan
contoh produk

Penilaian
Teknik
Penilaian

Bentuk
Instrumen

Tes tulis

Isian

Sumber/
Bahan/Alat

Alokasi
Waktu

Menjelaskan fungsi dan


kedudukan syaru man
qablana sebagai sumber
hukum yang diperselisihkan
Menjelaskan fungsi dan
kedudukan mazhab shahabi
sebagai sumber hukum yang
diperselisihkan
Menjelaskan fungsi dan
kedudukan al-urf sebagai
sumber hukum yang tidak
disepakati
Menjelaskan fungsi dan
kedudukan dalalat al-iqtiran
sebagai sumber hukum yg
diperselisihkan
Menunjukkan contoh produk
hukum yang bersumberkan
al-Quran
Menunjukkan contoh produk
hukum yang bersumber alSunnah
Menunjukkan contoh produk
hukum yang bersumberkan
ijma
Menunjukkan contoh produk
hukum dari istihsan
Menunjukkan contoh produk
hukum dari mashlahah

2 x 45

Buku
Fiqih untuk
Madrah
Aliyah
LKS Fiqih

LCD
Al-Quran
dan
terjemahan
nya

Kompetensi
Dasar

Materi
Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran
hukum yang
bersumberkan
istihsan,
istishhab,
maslahah
mursalah, syad
al-dzarai, syar
man qablana
dan urf sebagai
sumber hukum
Islam yang
diperselisihkan
para ulama

Indikator Pencapaian
Kompetensi

2.3. Menjelaskan
pengertian,
fungsi dan
kedudukan
ijtihad

pengertian,
fungsi dan
kedudukan
ijtihad

Menggali
informasi yang
berkaitan
dengan ijtihad
lewat kajian
literatur
Mendiskusikan
kedudukan
ijtihad dalam
menghasilkan
hukum Islam
Mendiskusikan
sikap umat
terhadap hasil
ijtihad ulama
yang berbeda

Penilaian
Teknik
Penilaian

Bentuk
Instrumen

Tes tulis

Isian

Alokasi
Waktu

mursalah
Menunjukkan contoh produk
hukum dari istishhab
Menunjukkan contoh produk
hukum dari syau man
qablana
Menunjukkan contoh produk
hukum dari mazhab shahabi
Menunjukkan contoh produk
hukum dari syadudz dzarai
Menunjukkan contoh produk
hukum dari al-urf
Menunjukkan contoh produk
hukum dari dalalatul iqtiran
Menjelaskan pengertian dan
hukum ijtihad
Menjelaskan fungsi dan
kedudukan ijtihad terhadap
al-Quran dan al-Sunnah
Menyebutkan macammacam ijtihad
Menyebutkan syarat-syarat
bagi muijtahid
Menjelaskan kedudukan
hasil ijtihad
Menunjukkan contoh ijtihad
Menjelaskan sikap umat
terhadap hasil ijtihad para
ulama (ittiba, taqlid dan

2 x 45

Sumber/
Bahan/Alat

Kompetensi
Dasar

Materi
Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Indikator Pencapaian
Kompetensi
tarjih)

Penilaian
Teknik
Penilaian

Bentuk
Instrumen

Alokasi
Waktu

Sumber/
Bahan/Alat

Mengetahui,
Kepala Madrasah Aliyah

A.ROHILI, AR. S.Pd.I


NIP.

Sukawangi, Juli 2013


Guru Mapel Fiqih

A. MURDANI, AH
NIP.

PERANGKAT PEMBELAJARAN
MADRASAH ALIYAH NURUL
FALAH

SILABUS PEMBELAJARAN

MATA PELAJARAN :
FIQIH
KELAS XII SEMESTER
2

SILABUS
Nama Madrasah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester

: MA Nurul Falah
: FIQIH
: XII/Genap

Standar Kompetensi : 3. Memahami hukum-hukum syari

Kompetensi
Dasar

Materi
Pembelajaran

3.1. Menjelaskan Hukum taklifi


hukum taklifi
dan
penerapann
ya dalam
Islam

3.2. Menjelaskan Hukum wadhi


hukum
wadhi dan
penerapann
ya dalam

Kegiatan
Pembelajaran

Indikator Pencapaian
Kompetensi

Membaca
literatur tentang
hukum taklifi
Mengidentifika
si ciri-ciri dari
masing-masing
hukum taklifi
Mendiskusikan
penerapan lima
hukum taklifi
dalam
kehidupan
sehari-hari

Siswa dibagi
enam
membaca
literatur yang
membahas

Penilaian

Sumber/
Bahan/Alat

Alokasi
Waktu

Teknik
Penilaian

Bentuk
Instrumen

Menjelaskan pengertian
wajib beserta contohnya
Menjelaskan pengertian
mandub beserta
contohnya
Menjelaskan pengertian
mubah beserta contohnya
Menjelaskan pengertian
makruh beserta contohnya
Menjelaskan pengertian
haram beserta contohnya
Menerapkan ketentuan
yang sesuai dengan
hukum wajib, mandub,
mubah, makruh dan haram

Tes tulis

Isian

3 x 45

Menjelaskan pengertian
sebab beserta contohnya
Menjelaskan pengertian
syarat beserta contohnya

Tes tulis

Isian

3 x 45

Buku Fiqih
untuk
Madrah
Aliyah
Wahbah
al-Zuhaili,
Ushul alFiqh,
Beirut: Dar
al-Fikr, cet.
II,

Kompetensi
Dasar

Materi
Pembelajaran

Islam

3.3. Menjelaskan Mahkum bihi


mahkum bihi (fihi)
(fihi)

Kegiatan
Pembelajaran

Indikator Pencapaian
Kompetensi

enam tema
hukum wadhi
Setiap
kelompok
membuat
rangkuman
atas tema-tema
dalam hukum
wadhi
Mendiskusikan
tema-tema
hkum wadhi
dan
menyimpulkan
hasil diskusi
kelompok

Tannya jawab
tentang
pengertian
mahkum bihi
Mengidentifika
si hal-hal yang
menjadi syarat
mahkum bihi
Mendiskusikan
hak Allah dan
hak hamba
Membuat
kesimpulan
keterkaitan

Penilaian
Teknik
Penilaian

Bentuk
Instrumen

Tes tulis

Isian

Sumber/
Bahan/Alat

Alokasi
Waktu

Menjelaskan pengertian
mani beserta contohnya
Menjelaskan pengertian
shihah beserta contohnya
Menjelaskan pengertian
bathil beserta contohnya
Menjelaskan pengertian
azimah wa rukhshah
beserta contohnya
Menerapkan ketentuan
sebab, syarat, mani,
shihah, bathil, azimah wa
rukhshah

Menjelaskan pengertian
mahkum bihi
Menyebutkan syarat-syarat
mahkum bihi
Menjelaskan macammacam mahkum bihi
Menjelaskan hak-hak Allah
dalam mahkum bihi
Menjelaskan hak-hak
hamba dalam mahkum bihi

3 x 45

Buku Fiqih
untuk
Madrah
Aliyah
Wahbah
al-Zuhaili,
Ushul alFiqh,
Beirut: Dar
al-Fikr, cet.
II,

Kompetensi
Dasar

Materi
Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Indikator Pencapaian
Kompetensi

Penilaian
Teknik
Penilaian

Bentuk
Instrumen

Tes tulis

Isian

Alokasi
Waktu

antara hak Allah


dan hak hamba

3.4. Menjelaskan Mahkum alaih


mahkum
alaih

Membaca
literatur untuk
menggali halhal yang
berkaitan
dengan
mahkum alaih
Mendiskusikan
hasil bacaan
tentang
awaridh al-ahliyah dan
konsekuensi
hukumnya
Membuat
kesimpulan dari
hasil diskusi

Menjelaskan pengertian
mahkum alaih
Menjelaskan syarat-syarat
mahkum alaih
Menjelaskan awaridh alahliyah dan konsekuensi
hukumnya

3 x 45

Sumber/
Bahan/Alat

Standar Kompetensi : 4. Memahami kaidah-kaidah ushul fiqih


Penilaian
Kompetensi
Dasar
4.1. Menjelaskan
macammacam
kaidah ushul
fiqih

Materi
Pembelajaran
macam-macam
Kaidah Ushul
fiqih

Kegiatan
Pembelajaran
Siswa dibagi tujuh
kelompok (sesuai
tema) untuk
membaca literatur
yang membahas
tujug tema kaidah
ushul fiqih
Setiap kelompok
membuat
rangkuman atas
tujuh tema kaidah
ushul fiqih dan
mempresentasikan
nya dalam sebuah
diskusi
Kelompok yang
tidak membahas
tema membuat
ringkasan dan
pertanyaan atas
tema yang
dipresentasikan
Menyimpulkan
hasil diskusi
kelompok

Indikator Pencapaian
Kompetensi

Menjelaskan kaidah
amar dan nahi
Menjelaskan kaidah
am dan khash
Menjelaskan kaidah
mutlaq muqayyad
Menjelaskan manthuq
mafhum
Menjelaskan mujmal
mubayyan
Menjelaskan zahir dan
tawil
Menjelaskan kaidah
nasikh dan mansukh

Teknik
Penilaian

Bentuk
Instrume
n

Alokasi
Waktu

Tes tulis

Isian

3 x 45

Sumber/
Bahan/Alat

Buku Fiqih
untuk
Madrah
Aliyah
Wahbah
al-Zuhaili,
Ushul alFiqh, Beirut:
Dar al-Fikr,
cet. II,

Penilaian
Kompetensi
Dasar

Materi
Pembelajaran

4.2. Menerapkan Penerapan


macammacam
kaidah
ushul fiqih

beberapa kaidah
ushul fiqih

Kegiatan
Pembelajaran
Siswa dibagi
tujuh kelompok
(sesuai tema)
untuk
menganalisis
contoh hukum
yang diterapkan
oleh tujuh
kaidah ushul
fiqih
Setiap kelompok
membuat
laporan hasil
analisinya
berupa
identifikasi atas
penerapan tujuh
kaidah ushul
fiqih tersebut
Masing-masing
kelompok
mempresentasik
an hasil
kajiannya
Menyimpulkan
hasil diskusi
kelompok

Indikator Pencapaian
Kompetensi

Menunjukkan contoh
pengguna-an kaidah amar
dan nahi
Mengidentifikasi hukum
yang dihasilkan dari kaidah
am dan khash
Menunjukkan contoh
pengguna-an kaidah
muthlaq muqayyad dalam
ibadah
Mengidentifikasi hukum
yang dihasilkan dari kaidah
manthuq mafhum
Mengidentifkasi hukum
yang dihasilkan dari kaidah
mujmal mubayyan
Menunjukkan contoh
pengguna-an kaidah zahir
dan tawil
Mengidentifkasi hukum
yang dihasilkan dari kaidah
nasikh dan mansukh

Teknik
Penilaian
Tes unjuk
kerja

Bentuk
Instrume
n

Alokasi
Waktu

Uji petik
kerja
prosedur

3 x 45

Sumber/
Bahan/Alat

Buku Fiqih
untuk
Madrah
Aliyah
Wahbah
al-Zuhaili,
Ushul alFiqh, Beirut:
Dar al-Fikr,
cet. II,

Mengetahui,
Kepala Madrasah Aliyah

A.ROHILI, AR. S.Pd.I


NIP.

Sukawangi,
Guru Mapel Fiqih

A. MURDANI, AH
NIP.