Anda di halaman 1dari 17

KOLEJ YAYASAN SAAD, MELAKA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2014


SEJARAH
1249/1
Kertas 1
SEPT 2014
1 Jam

Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1.

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2.

Jawab semua soalan.

3.

Tiap-tiap saolan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A,B,C, D.


Bagi setiap soalan,pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda
pada kertas jawapan objektif yang disediakan .

4.

Jika anda hendak menukar jawapan , padamkan tanda yang telah dibuat.
Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 17 halaman bercetak.


{ Lihat Sebelah
SULIT
1249/1 2014 Hak Cipta KYS

http://www.smjknh.edu.my/spm

1.

Apakah kegunaan kemajuan seperti bidang perubatan dalam tamadun


Mesopotamia?

2.

3.

500 ubat dikatalogkan


Cara mengubat penyakit dicatat

Mayat diawet

Tentera yang kuat

Pendidikan berkembang

Kod kedoktoran diperkenalkan

Mengapakah sistem tulisan penting dalam tamadun Mesir Purba?


I

Tujuan keagamaan

II

Aktiviti perdagangan

III

Memenuhi tuntutan raja

IV

Amalan ritual kepercayaan

I dan II

I dan IV

II dan III

III dan IV

Mengapakah sistem pentadbiran kerajaan Asoka dianggap istimewa?


A

Membentuk birokrasi

Menjalankan pemerintahan mutlak

Melaksanakan undang-undang tentera

Melantik pembesar di peringkat daerah

http://www.smjknh.edu.my/spm

4.

Maklumat berikut berkaitan perkembangan sastera dalam tamadun China.


Pada zaman Dinasti Han, sastera China meliputi sajak dan cerpen.

Mengapakah seseorang yang terpelajar harus mampu bersajak?

Membentuk jatidiri

Mewujudkan semangat patriotisme

Melahirkan pengetahuan dan pemikiran

Menjamin perkembangan ilmu pengetahuan

Apakah peranan utama pelabuhan pembekal dalam kerajaan maritim?


A

Menyediakan kemudahan pelabuhan

Melantik pegawai yang berwibawa

Mentadbir pelabuhan dengan baik

Membekalkan bahan logam tempatan

Mengapakah adat istiadat seperti berikut diwujudkan dalam sistem


pemerintahan awal di Asia Tenggara?
Pertabalan raja
I

Mengikat taat setia rakyat

II

Mengukuhkan kedaulatan raja

III

Membezakan kedudukan raja

IV

Menunjukan kesaktian pemerintahan raja

I dan II

I dan IV

II dan III

III dan IV

http://www.smjknh.edu.my/spm

Rajah berikut menunjukkan penyebaran Islam peringkat awal mendapat


sambutan.

Ketinggian akhlak Nabi


Muhammad s.a.w

Faktor Islam

Apakah X ?

Perpaduan orang Islam

Kesetiaan orang Islam

Kecekapan strategi

Kejujuran para sahabat

Rajah berikut menunjukkan tindakan orang Arab Quraisy dalam usaha


memujuk Nabi Muhammad s.a.w.

Memujuk

Wanita cantik

Harta

Menawarkan
kedudukan

Apakah X ?

Pelantikan sebagai pemimpin

Pemulauan terhadap keluarga

Pengagihan kuasa antara pembesar

Pengenalan sistem politik yang sistematik

http://www.smjknh.edu.my/spm

Rajah berikut menunjukkan aspek ekonomi yang ditekankan dalam Piagam


Madinah.
Larangan dalam aktiviti ekonomi

Amalan riba
X

Apakah X?

10

Meninggikan harga barangan

Tidak menjaga kebajikan pekerja

Menjual barangan yang tidak berkualiti

Menjalankan penipuan dalam perniagaan

Senarai berikut adalah tindakan yang digunakan oleh Nabi Muhammad


s.a.w dalam penyebaran Islam .

Tidak memaksa
Menunjukkan nilai-nilai yang baik
Menggunakan diplomasi
X

Apakah X ?

11

Menerusi warkah

Menghantar diplomat

Mengeratkan silahturrahim

Menjalankan perdagangan yang adil

Apakah tindakan Khalifah Ali bin Abu Talib untuk mengembangkan sistem
ekonomi negara?

12

Meneruskan kutipan jizyah

Melantik pembesar yang berwibawa

Mengurangkan kadar cukai untuk rakyat

Menggalakkan kegiatan perdagangan antarabangsa

Rajah berikut berkaitan dengan cara pertembungan antara Tamadun Islam

http://www.smjknh.edu.my/spm

dengan Tamadun Latin di dunia.


Cara pertembungan:
Hubungan diplomatik
Perdagangan dan perniagaan
Penaklukan dan ketenteraan
X

Apakah X ?

13

Pertembungan kebudayaan

Pemerintahan yang berwibawa

Pengenalan undang-undang Islam

Penguatkuasaan sistem ekonomi moden

Rajah menunjukkan kepentingan syahbandar di pelabuhan di Asia Tenggara .


Keupayaan mentadbir pelabuhan

Syahbandar

Menentukan kemajuan perdagangan


X

Apakah X ?

Kegigihan mentadbir

Kadar cukai yang berpatutan

Keadilan dalam pentadbiran

Kejujuran dan kebijaksanaan mengurus

http://www.smjknh.edu.my/spm

14

Senarai berikut berkaitan sumber baitumal .

Zakat seperti zakat fitrah dan zakat harta

Sumber kekayaan alam seperti minyak

Apakah X?

15

Cukai pendapatan rakyat

Pelaburan dan saham

Harta rampasan perang

Melalui aktiviti perdagangan

Apakah kepentingan undang-undang tersebut?

16

Hukum Kanun Melaka


Undang-undang Perak
Undang-undang Pahang

Memantapkan kedudukan raja

Menetapkan kuasa pemerintah

Menggariskan sempadan negeri

Menentukan corak pemerintahan kerajaan

Apakah kaedah yang digunakan di Melaka dalam urusan perdagangan?


I

Tukar barang

II

Jual beli

III

Kredit

IV

Debit

I dan II

I dan IV

II dan III

III dan IV

http://www.smjknh.edu.my/spm

17

Akta berikut diperkenalkan di Britain semasa Revolusi Perindustrian .


Akta Sepuluh Jam

Akta ini berkaitan dengan pekerja

18

Kanak-kanak

Pelajar sekolah

Pekerja Wanita

Kaum lelaki

Apakah faktor kemunculan golongan berikut dalam Zaman Kemuncak


Pertengahan di Eropah?

Artisan
Pedagang
Ahli Perbankan

Kerancakan kegiatan perdagangan

Kemunculan bandar-bandar besar

Kemajuan sistem pertanian moden

Kehancuran sistem feudal

http://www.smjknh.edu.my/spm

19

Maklumat berikut adalah berkaitan dengan sejenis tanaman yang diusahakan


di negara kita semasa pemerintahan British.

Tanaman X
Tanaman X ialah

20

21

Gambir

Kapur

Tembakau

Gambus

Dimakan bersama sirih


Digunakan untuk mewarnakan
belulang.

Mengapakah Sekolah Inggeris dianggap sebagai sekolah elit ?


I

Syarat kemasukan yang ketat

II

Kemasukan dikawal oleh British

III

Lokasi sekolahnya terletak di bandar

IV

Pelajarnya terdiri daripada golongan atasan

I dan II

I dan IV

II dan III

III dan IV

Apakah tuntutan gerakan nasionalisme pada tahap awal di Filipina ?

Hak berpolitik

Kebebasan bersuara

Pengembalian kuasa raja

Ke arah pemerintahan sendiri

http://www.smjknh.edu.my/spm

22

Rajah berikut menunjukkan negara yang menjadi sasaran imperialisme Barat


di Asia.
Kawasan

Sasaran

Asia Tenggara

Kekayaan bahan mentah

China dan India

Apakah X ?

23

24

Kemajuan teknologi

Kesudian rakyat

Pasaran yang luas

Permintaan yang tinggi

Bagaimanakah British menyulitkan kehidupan rakyat di Tanah Melayu?

Mengawal kuasa pembesar tempatan

Memperkenalkan pelbagai jenis cukai

Melaksanakan undang-undang British

Melantik pegawai Barat dalam pentadbiran

Senarai berikut menunjukkan kesengsaraan hidup rakyat yang dihadapi


semasa pendudukan Jepun.

Kekurangan makanan
Kekurangan ubat-ubatan
Kekejaman pentadbiran Jepun

Apakah kesan tersebut terhadap penduduk Tanah Melayu?

Menyokong birokrasi Barat

Menolak penguasaan kuasa asing

Membentuk sistem politik tempatan

Membentuk perpaduan kaum yang kukuh

http://www.smjknh.edu.my/spm

10

25

Rajah berikut berkaitan dengan ciri sesuatu bangsa.


Persamaan adat resam

Ciri Bangsa

Persamaan bidang kesenian


X

Apakah X ?

26

Persamaan falsafah hidup

Persamaan bahasa

Persamaan kepercayaan

Persamaan pekerjaan

Mengapakah Otto Eduard von Bismarck mengambil tindakan berikut di


Jerman?

27

28

Realpolitik
Politik darah dan besi

Menyatukan Jerman

Meningkatkan ekonomi Jerman

Menghalang campur tangan asing

Menyekat keganasan pengganas

Apakah kesan pengenalan pentadbiran berikut terhadap orang Melayu?


Tahun

Peristiwa

1946

Pengenalan Malayan Union

Kuasa sultan bertambah luas

Perpaduan Melayu bertambah erat

Aktiviti kebudayaan berkembang

Rakyat menikmati kemakmuran negara

Apakah tindakan yang diambil oleh penjajah untuk melaksanakan gesaan


Pertubuhan Bangsa-Bangsa berikut?

http://www.smjknh.edu.my/spm

11

Piagam Atlantik 1945

29

Menjalankan dasar dekolonisasi

Mengukuhkan birokasi Barat

Melaksanakan dasar demokrasi

Menggiatkan amalan realpolitik

Apakah kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 kepada


orang Melayu di Tanah Melayu?

30

31

Kerakyatan diperketatkan

II

Pentadbiran diperkemaskan

III

Kepentingan politik terjamin

IV

Kedudukan istimewa dilindungi

I dan II

I dan IV

II dan III

III dan IV

Mengapakah British ingin memperkenalkan sistem berikut di Tanah Melayu?


Tahun

Sistem Pemerintahan

1951

Sistem Ahli

I
II
III
IV

Mengawal kuasa politik orang Melayu


Mengurangkan tekanan PKM
Menjalankan dasar dekolonisasi
Menguasai sistem ekonomi dengan mudah

I dan II

I dan IV

II dan III

III dan IV

Rajah berikut menunjukkan proses pakatan murni ke arah penubuhan

http://www.smjknh.edu.my/spm

12

Perikatan di Tanah Melayu.

Langkah pertama

Penubuhan Jawatankuasa Hubungan


Antara Kaum

Langkah Kedua

Pembukaan keahlian UMNO

Langkah Ketiga

Apakah X ?

32

Sokongan Raja-raja Melayu

Mogok oleh orang Melayu

Persidangan Kebangsaan diadakan

Penubuhan Parti Kemerdekaan Malaya

Apakah sifat pentadbiran yang diperkenalkan melalui Persekutuan Tanah


Melayu 1957?
I

Demokrasi berparlimen

II

Dasar desentralisasi

III

Konsep Raja berkuasa mutlak

IV

Konsep Raja Berperlembagaan

I dan II

I dan IV

II dan III

III dan IV

http://www.smjknh.edu.my/spm

13

33

Mengapakah British bersetuju dengan idea pembentukan Persekutuan


Malaysia yang telah dikemukakan pada awal abad ke 19?

34

Memenuhi tuntutan rakyat

Memajukan Tanah Melayu

Menghapuskan pengaruh komunis

Menguatkan sistem pertahanan negara

Apakah persamaan perjuangan parti-parti politik berikut di Sabah dan


Sarawak?

35

Tahun

Parti

1961

Parti Perikatan Sabah

1962

Parti Perikatan Sarawak

Kaya dengan bahan galian

Menyokong gagasan Malaysia

Berjaya membanteras ancaman komunis

Mengamalkan sistem demorkasi berparlimen

Apakah bidang kuasa Yang Di-pertuan Agong sebagai ketua negara dalam
pentadbiran negara kita?

36

Membubarkan Parlimen

II

Mengisytiharkan darurat

III

Mengetuai pentadbiran persekutuan

IV

Mengendalikan sistem perundangan

I dan II

I dan IV

II dan III

III dan IV

Mengapakah Dasar Pendidikan Kebangsaan penting untuk sesebuah negara?

http://www.smjknh.edu.my/spm

14

37

Memupuk perpaduan

Menjamin kesejahteraan

Meningkatkan tahap ekonomi

Menjalin hubungan diplomatik

Mengapakah lambang seperti berikut penting untuk sesebuah negara seperti


Malaysia?

38

Menanam semangat waja

II

Mengamalkan demokrasi tulen

III

Menerap daya saing diri yang tinggi

IV

Mempertahankan kedaulatan negara

I dan II

I dan IV

II dan III

III dan IV

Rajah berikut menunjukkan bidang yang menjadi tumpuan RIDA.

Lembaga Pembangunan
Industri Desa (RIDA)
http://www.smjknh.edu.my/spm

Ekonomi

Sosial
X

Apakah X ?

39

Politik

Pendidikan

Kesihatan

Infrastruktur

Maklumat berikut berkaitan dengan matlamat sesebuah pertubuhan .

Membina semangat setia kawan dalam kalangan


negara anggota
Mewujudkan kerjasama dalam segala bidang

Apakah nama pertubuhan tersebut ?

40

PBB

OIC

ASEAN

KOMANWEL

Mengapakah Negara-Negara Selatan terpaksa bergantung kepada negara maju


dalam kegiatan ekonomi?

Kemudahan pendidikan terhad

http://www.smjknh.edu.my/spm

16

II

Kekurangan kepakaran

III

Kekurangan modal

IV

Kekurangan ilmu pengetahuan

I dan II

I dan IV

II dan III

III dan IV
Kertas Soalan Tamat

Kertas soalan ini

disediakan oleh

disemak oleh

_________________________

_______________________

(RAMA CHENDRA GOVINDASAMY

(OMAR BIN MOHD DAM)

http://www.smjknh.edu.my/spm

17