Anda di halaman 1dari 14

ISI KANDUNGAN

TAJUK

MUKA
SURAT

PENGENALAN TEORI DEONTOLOGI

TEORI DEONTOLOGI PERATURAN (rule deontology)

2.1

TEORI PRINSIP KEWAJIPAN


2.1.1

PENGENALAN DAN DEFINISI

2.1.2

ASPEK-ASPEK PENTING
2.1.2.1 PENULISAN KANT (1780-1790)

4
4-6

2.1.2.2 ULASAN PENGKRITIK

2.1.2.3 ISTILAH ETIKA SEMASA

2.1.3

KELEMAHAN-KELEMAHAN

2.1.4

KESIMPULAN

7-8
8

TEORI DEONTOLOGI TINDAKAN (act deontology)


3.1

3-4

TEORI PRINSIP EKSISTENSIALISME


3.1.1

PENGENALAN DAN DEFINISI

3.1.2

ASPEK-ASPEK PENTING

10-12

3.1.3

KELEMAHAN-KELEMAHAN

12-13

3.1.4

KESIMPULAN

PENUTUP

RUJUKAN

9-10

13

14

PENGENALAN TEORI DEONTOLOGI

Deontologi berasal dari perkataan Yunani deon yang bermaksud yang diharuskan atau
diwajibkan. Teori Deontologi ialah satu teori etika yang berlandaskan prinsip moral dan
kewajipan moral (Vishalache B., 2009). Pada asasnya, dalam Teori Deontologi, sesuatu perkara
yang dianggap wajar atau tidak wajar dilakukan adalah didasarkan kepada nilai intrinsiknya (Afi
et. al., 2009). Sesuatu perlakuan adalah berdasarkan pertimbangan dan fakta lain yang bernilai
intrinsik. Individu yang menerima deontologi ini percaya bahawa sesuatu tindakan bermoral
akan melibatkan kesedaran diri (bernilai intrinsik) dalam menghadapi halangan-halangan atau
peraturan yang ditetapkan atas kepentingan antara diri dengan kebaikan umum (Tam Y.K., 2005).
Akibat dan kesan sesuatu perbuatan itu yakni nilai instrumentalnya itu tidak akan diberikan
perhatian sebagaimana yang diperkatakan dalam Teori Teleologi. Ini menyebabkan sesuatu
perlakuan atau peraturan itu patut, baik, benar dan diwajibkan (Tam Y.K., 2005). Untuk memilih
tindakan moral yang betul, kita perlu memahami obligasi atau kewajipan moral kita dan apakah
peraturan betul yang sedia ada untuk kita melakukan kewajipan tersebut. Andaian dalam Teori
Deontologi ialah apabila kita mengikut kewajipan, kita berkelakuan moral dan apabila kita gagal
mengikut kewajipan, kita berkelakuan tidak bermoral (Vishalache B., 2009).

Teori Deontologikal ialah teori etika yang menganalisis tanggungjawab dan kewajipan
kita terhadap cara kita melayan orang lain dan apakah tanggungjawab kita terhadap mereka. Teori
ini berorientasikan tindakan dan perlakuan tetapi peraturan juga diambil kira. Dalam teori ini,
tindakan individu dan bukan kesan tindakan (fokus Teori Teleologikal) yang mengambil kira
kemoralan seseorang individu. Maka satu isu yang timbul ialah relativisme iaitu satu tindakan
yang diterima pakai dalam sesebuah masyarakat mungkin bercanggah dengan sistem nilai
masyarakat lain (Vishalache B., 2009).

Secara umumnya, teori Deontologi wujud dalam beberapa bentuk (Vishalache B., 2009).
Ia boleh dihuraikan kepada dua teori besar iaitu teori deontogi peraturan dan teori deontologi
tindakan (Tam Y.K., 2005). Antara Teori Deontologi yang akan dibincangkan adalah deontologi
lakuan iaitu Eksistensialisme dan deontologi peraturan iaitu Prinsip Kewajipan (Afi et. al., 2009).
Teori Deontologi
Teori Deontogi Peraturan

Teori Deontologi Tindakan

Teori Prinsip Kewajipan

Teori Prinsip Eksistensialisme


2

TEORI DEONTOLOGI PERATURAN (rule deontology)

Teori ini mengatakan bahawa kepiawaian tentang betul atau salah sesuatu tindakan itu adalah
tertakluk kepada satu atau lebih peraturan (Tam Y.K., 2005; Vishalache B., 2009). Peraturan itu
merupakan asas dan bukan pertimbangan moral seseorang itu dalam sesuatu tindakan. Tindakan
ini dirujuk kepada situasi yang tertentu yang dirujuk pula kepada peraturan-peraturan berkenaan
(Tam Y.K., 2005). Sesuatu tindakan yang konsisten dengan peraturan diterima sebagai bermoral
dan jika sebaliknya dianggap sebagai tidak bermoral (Vishalache B., 2009). Dalam erti kata lain,
pengukuran dan pertimbangan tindakan seseorang individu adalah bergantung kepada kepiawaian
dan bukan keseronokan atau kesengsaraan. Jadi dalam deontologi peraturan, kita mementingkan
sebaik manakah sesuatu tindakan itu dibandingkan dengan kepiawaian yang sesuai untuk
dilakukan oleh individu (Tam Y.K., 2005).

Teori deontologi peraturan banyak dibicarakan oleh seorang ahli falsafah Jerman yang
bernama Immanuel Kant. Satu prinsip kemoralan dalam teori deontologi peraturan yang
dikemukakan oleh Kant ialah prinsip kewajipan (Afi et. al., 2009).

2.1

TEORI PRINSIP KEWAJIPAN

2.1.1

PENGENALAN DAN DEFINISI

Teori prinsip kewajipan ialah satu teori deontologi peraturan yang mementingkan peranan
peraturan dalam membuat penilaian dan pertimbangan moral. Antara tokoh penting dalam
membincangkan teori etika ini adalah Immanuel Kant (1724-1804), seorang ahli falsafah Greek
dengan hasil karyanya yang bertajuk Groundwork of The Metaphysic Of Morals dan Lectures
On Ethics (Abdul Rahman Md. Aroff, 1999; Vishalache B., 2009).
Teori prinsip ini menegaskan duty for the sake of duty, iaitu tugas dilakukan sematamata kerana tugas itu (Tam Y.K., 2005). Dengan kata lain, tanggungjawab itu dilaksanakan
semata-mata kerana amalan itu merupakan satu tanggungjawab (Vishalache B., 2009). Teori-teori
yang dikemukan oleh Kant adalah penting sehingga dinamakan etika Kant (Kants ethics) dan
etika Kantian (Kantian ethics). Kant banyak menulis tentang etika dengan komitmen yang kuat
terhadap kebebasan manusia, maruah, dan martabat manusia serta pandangan bahawa kewajipan

moral bukan kerana Tuhan atau daripada autoriti manusia dan komuniti atau daripada kegemaran
dan keperluan agen-agen manusia tetapi daripada penaakulan (Tam Y.K., 2005).

2.1.2

ASPEK-ASPEK PENTING

Pandangan Kant ialah kewajipan moral berasaskan kerasionalan (Vishalache B., 2009). Dalam
membicarakan teori etikanya atau prinsip kemoralannya, Kant telah menghasilkan satu undangundang etika universal yang mengandungi elemen-elemen serta beberapa formula penting berikut:

Satu prinsip moral individu yang melambangkan undang-undang objektif dan


sejagat yang mana satu prinsip moral itu ditetapkan oleh individu untuk dirinya
sendiri dan mestilah juga dipatuhi oleh orang lain.

Matlamat kemanusiaan hendaklah menjadi matlamat dalam perlakuan individu


tersebut.

Tekad individu tersebut hendaklah bersifat rasional dalam tindakan dan


perlakuannya dan tekad individu yang rasional yang akan membentuk undangundang moral sejagat tersebut.

Perbincangan mengenai teori etika Kant diteruskan dengan penulisan Eow Boon Hin (2002).
Menurut penulisannya, penulisan Kant adalah sukar untuk ditakrif tetapi bagi memahaminya
individu perlu melihat dalam tiga perkara iaitu:

2.1.2.1 PENULISAN KANT (1780-1790)

Buku-buku yang menerangkan Etika Kant ini termasuk Groundwork of the Metaphysics of
Morals (1785), Critique of Practical Reason (1787), dan The Meta-physics of Morals (1797)
yang dibahagikan kepada dua bahagian iaitu: The Metaphysical Elements of Justice dan The
Doctrine of Virtue serta Religion Within the Limits of Reason Alone (1793). Walau bagaimanapun
penulisan yang paling terkenal dan banyak dibincangkan adalah buku The Critique of Pure
Reason (1781). Perbincangan etika Kant ialah bermula dengan persoalan Apa yang patut saya
lakukan?. Kant cuba mengenal pasti peraturan asas sejagat (universal) bagi tindakan yang perlu
individu gunakan sebagai rujukan. Oleh itu Kant menegaskan bahawa untuk pertimbangan
sesuatu tindakan (sama ada betul atau salah) individu perlu melihat sama ada tindakan tersebut
mematuhi peraturan universal moral atau tidak. Individu tidak perlu menjangka dan menilai kesan
tindakan individu sebelum individu melakukan tindakan tersebut (Tam Y.K., 2005). Elemen4

elemen penting yang memainkan peranan dalam prinsip kemoralan etika ini adalah mengikut
formula berikut:
(Freedom) + (Fairness/Justice) + (Intelligence) + Choice = Moral Action
Ini membawa maksud bahawa dengan aspek kebebasan (freedom) dan keadilan (fairness/justice)
yang dimiliki manusia, mereka akan dapat menggunakan kebijaksanaan (intelligence) mereka
untuk membuat pilihan perlakuan (choice) (Afi et. al., 2009). Ini bererti konsep peraturan
universal atau universal ini mengawal tindakan seseorang (Tam Y.K., 2005).

Kant menjelaskan konsep dan prinsip ini termasuk:


i.

Konsep tekad/niat baik (Goodwill):


Konsep ini adalah sesuatu yang baik tanpa syarat dalam melakukan sesuatu
tindakan. Kant menyatakan perkaara-perkara yang baik ialah membuat sesuatu
bakat minda seperti kebijaksanaan dan kecerdasan pemikiran, keberanian dan
kesederhanaan pemikiran (Tam Y.K., 2005). Menurut Kant, prinsip kemoralan
adalah merujuk kepada kewajipan (duty). Manusia dikatakan melakukan
perbuatan moral jika ianya dilakukan kerana menghormati undang-undang dan
atas dasar kewajipan yang telah ditetapkan. Oleh itu, manusia dikatakan
melakukan perbuatan baik jika mempunyai tekad baik (goodwill) atau niat untuk
menunaikan kewajipannya. Melakukan sesuatu perkara atau perbuatan baik atas
dasar sifat semula jadi (natural characteristic) dan kecenderungan (tendency)
belum tentu boleh dianggap sebagai moral dalam teori ini begitu juga jika
melakukan sesuatu kebaikan untuk kepentingan diri (egoisme) akan dianggap
sebagai tiada nilai moral (Afi et. al., 2009).

ii.

Prinsip perintah mutlak (Categorical Imperative Principle)


Sesuatu prinsip moral iaitu peraturan atau undang-undang moral yang telah
dibentuk harus dipatuhi oleh semua orang tanpa pengecualian (Tam Y.K., 2005).
Prinsip kemoralan Kant menganggap tujuan utama perbuatan yang baik adalah
hanya untuk melakukan kewajipan (intrinsik) dan bukannya berdasarkan kepada
kesan perbuatan tersebut (ekstrinsik) (Afi et. al., 2009). Prinsip-prinsip yang
tidak mampu melayan semua ejen maka perlu ditolak atau menjadi peraturan
moral. Kemoralan bermula apabila individu menolak prinsip-prinsip yang tidak
boleh dijadikan peraturan universal (Tam Y.K., 2005).
5

Prinsip Kewajipan (Vishalache B., 2009)

Konsep tekad/niat baik


Niat baik akan membawa tindakan yang betul, baik dan bermoral.
Contoh:
Seorang pelajar kolej yang menderma darah dengan niat baik melakukan tindakan yang
bermoral.
Seseorang yang menyambung pelajaran selepas mendapat keputusan SPM atas
kesedaran diri sendiri kerana memikirkan ianya satu tanggungjawab adalah satu
perbuatan yang beretika, manakala belajar kerana terpaksa boleh dianggap tidak beretika.
Prinsip perintah mutlak
Pada peringkat ini, remaja mula dipengaruhi oleh pengaruh masyarakat persekitaran
dan rakan sebaya. Mereka juga mula memikirkan baik buruk sesuatu tindakan.
Contoh:
Jangan menipu dalam apa juga keadaan adalah satu peraturan universal.
Mencuri merupakan satu kesalahan tidak kira bahan yang dicuri itu besar atau kecil,
mahal atau murah dan sebagainya. Walaupun mencuri boleh membantu kita
mendapatkan bahan yang diinginkan atau wang, tetapi kita akan dihina oleh orang lain
atau disalahkan di sisi undang-undang.

2.1.2.2 ULASAN PENGKRITIK

Banyak kritikan terhadap etika Kant sehingga semua kritikan ini memperolehi keunikan dan
kebebasan sendiri sebagai etika Kant. Prinsip perintah mutlak merupakan konsep kosong, remehtemeh atau hanya secara formal dan tidak dapat mengenal pasti prinsip-prinsip kewajipan.
Pandangan Kant bahawa permintaan universal ialah permintaan yang mana prinsip-prinsip
asasnya boleh diterima oleh semua orang. Keadaan ini mungkin tidak membawa apa-apa makna
kerana formalisma memerlukan universal ejen atau prinsip asas supaya agen moral boleh
menerimanya sebagai undang-undang. Selain daripada kosong dan formal membawa kepada
peraturan-peraturan yang tidak sensitif dan kekerasan, prinsip-prinsip seperti pengiraan cukai
sendiri dan bayar terus dengan kebolehan membayar atau hukuman mesti sesuai dengan
kesalahan adalah universal tetapi semasa pelaksanaan ia memerlukan layanan yang tidak sama
(Tam Y.K., 2005).

2.1.2.3 ISTILAH ETIKA SEMASA


Sesetengah penulis berbincang tentang etika Kant apabila mereka menghurai teori-teori betul
daripada baik misalnya prinsip universal seperti penghormatan kepada manusia adalah lebih
spesifik kalau dibandingkan dengan hak asasi manusia yang lebih umum. Ada juga yang
menganggap hak lebih daripada kewajipan (Tam Y.K., 2005).

2.1.3

KELEMAHAN-KELEMAHAN

Walaupun telah ditegaskan daripada awal bahawa tanggungjawab dilaksanakan semata-mata


kerana amalan itu satu tanggungjawab tetapi apabila timbul keadaan di mana dua kewajipan
berkonflik, maka sukar untuk memilih yang mana perlu diutamakan. Ini satu kelemahan dalam
Teori Prinsip Kewajipan (Vishalache B., 2009). Kelemahan yang ketara di dalam teori Kant ini
adalah apabila ianya tidak mengambil kira sifat semula jadi, kecenderungan dan kesediaan
seseorang itu untuk melaksanakan kewajipannya. Faktor-faktor yang disebutkan ini sebenarnya
boleh memainkan peranan yang penting dan dapat mempengaruhi diri seseorang itu dalam
menunaikan sesuatu kewajipan atau mematuhi sesuatu peraturan. Adalah tidak adil jika kita
hanya akan menganggap seseorang itu mempunyai nilai moral hanya kerana dia melakukan
sesuatu perbuatan itu kerana patuh kepada undang-undang dan menunaikan kewajipan sahaja
tanpa mengambil kira aspek-aspek atau faktor-faktor lain (Afi et. al., 2009).

Teori etika ini juga memperlihatkan kelemahannya apabila ianya mahu meuniversalkan
dan mensejagatkan semua elemen-elemen penting dalam prinsip kemoralannya. Ini adalah kerana
jika ada seseorang individu ingin melakukan sesuatu perbuatan yang baik itu bukannya bermakna
ianya suka orang lain melakukan perkara yang sama kepadanya tetapi mungkin kerana ianya
mempunyai sebab-sebabnya yang tersendiri. Contohnya, perbuatan seseorang individu itu dalam
menolong orang lain mungkin kerana inginkan nama atau sanjungan dan bukannya atas sebab
kewajipannya untuk menolong orang yang memerlukann. Tambahan lagi, setiap manusia
mempunyai pemahaman, sikap dan konsep yang berbeza terhadap sesuatu nilai dan ini juga boleh
menyumbang kepada kesukaran untuk mensejagatkan atau meuniversalkan semua elemen yang
dikehendaki oleh Kant dalam prinsip kemoralannya (Afi et. al., 2009).

Kelemahan dan kritikan yang seterusnya yang diperkatakan terhadap teori etika Kant
yang boleh juga dibaca dalam penulisan Eow Boon Hin, (2002) ialah etika ini dianggap sebagai
7

satu etika yang terlalu abstrak kerana ianya tidak disusuli dengan satu set arahan dan panduan
yang lengkap untuk diikuti manusia dalam penilaian manusia itu terhadap sesuatu perbuatan
moral (Afi et. al., 2009). Oleh itu, teorinya bukanlah panduan tindakan tetapi hanya satu batasan
sampingan dan hanya boleh memandu keputusan. Keadaan konflik mungkin wujud misalnya
permintaan menghormati orang tua mungkin berkonflik dengan sifat suka membantu orang yang
benar. Sifat kecenderungan kadang kala tidak mengikut motif kewajipan individu. Oleh itu,
tindakan individu mungkin tidak bernilai moral. Pandangan bahawa konflik antara kewajipan dan
kecenderungan adalah hanya epistemologikal, iaitu kita tahu kita tetap bertindak atas kewajipan
apabila kecenderungan itu tidak wujud atau sebaliknya. Kant membenarkan tindakan yang hanya
berautonomi sepenuh dan tidak ada akaun perlakuan salah iaitu bebas melaku atas satu prinsip
yang menepati batasan dan untuk tindakan yang menggambarkan hasrat serta kecenderungan
semulajadi (Tam Y.K., 2005).

Sebagai contoh situasi, seseorang pelajar mempunyai dua kewajipan iaitu sebagai pelajar
dia perlu menyiapkan tugasannya dan sebagai anak, dia perlu membantu ibu dengan membuat
kerja rumah kerana ibunya tidak sihat. Apabila terdapat konflik di antara dua tanggungjawab,
prinsip ini kurang jelas dan tanggungjawab diutamakan mengikut prinsip etika yang lain
(Vishalache B., 2009).

2.1.4

KESIMPULAN

Dalam perbincangan di atas apa yang dapat kita fahami di sini ialah Kant cuba meletakkan satu
undang-undang etika yang universal yang menjadi kayu ukur yang digunakan dalam usaha
manusia untuk membuat penilaian terhadap sesuatu perbuatan moral (Afi et. al., 2009).

Kesimpulannya, undang-undang etika yang universal yang cuba diperkenalkan oleh Kant
ini merupakan antara teori etika yang hangat diperbincangkan apabila kita menyentuh tentang
topik moral ini, dan ianya juga tidak terlepas daripada menerimam beberapa kritikan dan
memiliki beberapa kelemahan (Afi et. al., 2009). Maka, etika Kant masih merupakan percubaan
yang paling paradigmatik dan paling terpengaruh untuk membuktikan prinsip moral universal
tanpa merujuk kegemaran atau rangka kerja teleologikal (Tam Y.K., 2005).

TEORI DEONTOLOGI TINDAKAN (act deontology)

Teori ini menegaskan bahawa semua pertimbangan keputusan moral adalah spesifik dan
menitikberatkan apa yang telah berlaku atau bertindak dalam situasi yang tertentu misalnya
murid-murid dalam bilik darjah sedang bergaduh maka guru terpaksa mengambil tindakan
disiplin, mungkin denda atau pukul salah seorang murid itu, jadi tindakan ini dilakukan untuk
menyelamatkan keadaan semasa tanpa merujuk kepaada apa-apa peraturan sekolah (Tam Y.K.,
2005).

Teori ini boleh juga dikatakan pendekatan berorientasikan tindakan (act-oriented


approach). Mengikut pendekatan ini, pengukuran dan penilaian sesuatu etika bergantung kepada
tindakan seseorang individu dan bukan akibat daripada tindakan tersebut. Ini bermakna penilaian
atas betul atau salah tindakan seseorang bukan akibatnya tetapi pengukuran. Ini agak susah
kerana sesuatu tindakan yang boleh diterima oleh diri sendiri mungkin dianggap salah oleh ahliahli masyarakat (Tam Y.K., 2005).

3.1

3.1.1

TEORI PRINSIP EKSISTENSIALISME

PENGENALAN DAN DEFINISI

Prinsip eksistensialisme yang merupakan sebahagian daripada teori Deontologi menegaskan


bahawa nilai baik atau nilai buruk mesti berasaskan kepada pilihan individu secara bebas (Tam
Y.K., 2005; Vishalache B., 2009). Ahli falsafah moral Barat menerima konsep eksistense atau
kewujudan individu. Manusia dianggap sebagai individu yang lahir ke arah yang tiada tujuan atau
kelengkapan. Kewujudan manusia mendahului kepentingannya dan mesti wujud jika ia mahu
menjadi sesuatu. Dalam perkataan lain manusia wujud dahulu kemudian baru membentuk dirinya
sendiri. Apa yang akan jadi adalah tanggungjawab dirinya sendiri. Ini bererti dia sendirilah
mencorakkan

diri

dan

kehidupannya.

Eksisten

mempercayai

alam

semulajadi

tidak

mempengaruhi kehendak nafsu dan keperluan manusia. Kelakuan dan kemahuan manusia itu
membentuk moral individu secara total dan mutlak. Pendidikan dan matlamatnya dapat
mencorakkan individu dan memberi kesedaran tentang kelakuan mulia. Ini termasuk ilmu,
sahsiah, nilai dan tanggungjawab individu. Dari segi eksiologi nilai hanya merupakan sesuatu
yang hakiki manakala fikiran merupakan sumber nilai akal yang sempurna dan melahirkan
tingkah laku moral yang seimbang (Tam Y.K., 2005).
9

Perbincangan teori ini adalah berlandaskan kepada pandangan seorang ahli falsafah
Perancis, Jean Paul Sartre (1905-1980) yang amat terkenal dalam falsafah eksistensialisme (Afi et.
al., 2009; Vishalache B., 2009). Antara karyanya yang terkenal adalah Being and Nothingness
(Abdul Rahman Md. Aroff, 1999). Sartre mempercayai bahawa tiada Tuhan di alam semesta ini
dan manusia tidak dicipta oleh Tuhan. Beliau berkeyakinan bahawa manusia dicipta tanpa tujuan
dan spesifikasinya. Beliau juga mempercayai bahawa manusia ini memiliki kebebasan
sepenuhnya dan mempunyai kebebasan memilih tanpa batasan. Manusia adalah makhluk yang
bebas dan memiliki hak yang sepenuhnya untuk memilih dan menentukan cara hidup dan hala
tuju kehidupannya. Namun manusia itu tidak bebas untuk menghapuskan kebebasannya.
Kesemua kepercayaan-kepercayaan ini telah banyak mempengaruhi pandangan beliau dalam teori
etika ini (Afi et. al., 2009).

3.1.2

ASPEK-ASPEK PENTING

Teori deontologi lakuan seperti Teori Eksistensialisme ini juga dikenali sebagai etika situasi.
Teori Eksistensialisme adalah satu teori etika yang menilai kewajaran dan ketidakwajaran sesuatu
perbuatan itu berlandaskan kepada penilaian situasi atau keadaan pada waktu tersebut tanpa
merujuk kepada mana-mana peraturan (Afi et. al., 2009). Eksistensialisme menyatakan manusia
tidak mempunyai penciptanya dan fungsi manusia sudah ditentukan. Bagaimana manusia itu
menjadi bermoral atau tidak bermoral bergantung kepada pilihan yang dibuatnya dalam pelbagai
peringkat kehidupannya (Vishalache B., 2009). Ini membawa maksud bahawa manusia itu bebas
untuk melakukan apa sahaja yang difikirkan betul dan sesuai dilakukan pada waktu tersebut.
Peraturan dan hukum adalah tidak perlu dalam menilai kewajaran sesuatu perbuatan itu (Afi et.
al., 2009).

Perbuatan dalam teori etika ini hanya akan menjadi batu penghalang dan membataskan
kebebasan memilih (freedom of choice) yang dimiliki oleh manusia. Manusia diberi kebebasan
untuk membuat sebarang pilihan dan mereka hanya perlu bertanggungjawab ke atas setiap pilihan
dan perbuatan yang dilakukan. Dalam erti kata lain, manusia itu mempunyai hak sepenuhnya
untuk menilai dan memutuskan sama ada sesuatu perbuatan itu bermoral atau tidak bermoral dan
mereka hanya perlu bertanggungjawab ke atas pilihan yang telah dibuat. Oleh yang demikian,
manusia mestilah menggunakan kebebasannya itu untuk mencari fakta yang betul berhubung
dengan situasi moral yang dihadapinya sebelum membuat keputusan moralnya (Afi et. al., 2009).

10

Dalam Teori Eksistensialisme, nilai moral akan terbuka kepada perubahan, tidak kekal,
tidak mutlak, bersifat subjektif, individualistik dan tertakluk kepada situasi. Ini adalah kerana
manusia itu sentiasa berubah fikirannya dan setiap perkara yang hendak dilakukan akan dinilai
dahulu situasi pada waktu tersebut sama ada wajar atau tidak wajar ianya dilakukan. Oleh itu,
pemilihan akan sentiasa berada di dalam kehidupan manusia dan manusia hanya perlu melakukan
pemilihan berdasarkan kesesuaian waktu dan keadaan (Afi et. al., 2009).

Sebagaimana yang diketahui, peraturan diadakan untuk kebaikan manusia sejagat dan
tanpanya manusia akan boleh melakukan apa sahaja termasuklah melakukan kejahatan. Tanpa
undang-undang, setiap penilaian yang dibuat oleh manusia akan berbeza antara satu sama lain
lalu mengundang kepada perkelahian, huru-hara dan konflik. Oleh itu, manusia memerlukan
undang-undang dan peraturan untuk kebaikan manusia itu sendiri dan manusia perlulah
mematuhinya demi kepentingan dan kebaikan bersama. Contohnya, undang-undang dan
peraturan jalan raya seperti berhenti di lampu merah dibuat untuk kebaikan bersama dan jika
setiap manusia mempunyai penilaian tersendiri terhadap peraturan lampu merah tersebut maka
akan berlakulah keadaan lalu-lintas yang tidak terkawal dan menyebabkan kemalangan (Afi et. al.,
2009). Satu lagi contoh ialah di mana seseorang tidak dilahirkan sebagai seorang guru.
Sebaliknya, dia memilih untuk menjadi guru. Ia adalah nilai baik jika dilakukan kerana pilihan
sendiri tetapi menjadi nilai buruk jika kerana terpaksa. Oleh itu, setiap individu bebas memilih
atau menentukan apa yang disukainya. Selain itu, aktiviti menjalankan khidmat sosial di rumahrumah orang yatim atau orang tua adalah nilai baik jika ia dilakukan atas pilihan sendiri. Ia akan
menjadi nilai buruk jika ia dilakukan atas paksaan.

Terdapat dua aliran pemikir dalam Prinsip Eksistensialisme iaitu mereka yang beragama
Kristian dan mereka yang bersifat atheist. Kedua-dua kumpulan ini mempunyai pandangan yang
berbeza tetapi kepercayaan serupa yang dimiliki ialah manusia wujud sebelum fungsinya
dikenalpasti.

11

Prinsip Eksistensialisme (Vishalache B., 2009)


Aliran pemikiran ahli falsafah atheist
Tuhan tidak wujud dan nilai baik yang diamalkan oleh manusia adalah subjektif,
individualistik dan bergantung kepada keadaan.
Manusia memilih niat baik yang baik bukan hanya baik untuk diri sendiri tetapi juga
untuk semua orang.
Aliran pemikiran ahli falsafah Kristian
Kepercayaan bahawa wujudnya Pencipta dan manusia perlu mengenal pasti keperluan
etika dan keagamaan/kerohanian dalam membuat pilihan tindakan.
Peraturan keagamaan seperti Ten Commandments dalam Bible perlu dipatuhi apabila
bertindak.

3.1.3

KELEMAHAN-KELEMAHAN

Teori Eksistensialisme ini juga tidak terlepas daripada menerima kritikan seperti teoriteori etika yang lain. Kritikan-kritikan ini berbalik kepada kelemahan-kelemahan teori tersebut.
Antara kelemahan teori ini adalah apabila ianya membelakangkan peranan peraturan dalam
menilai dan menentukan kemoralan sesuatu perkara atau perbuatan manusia itu (Afi et. al., 2009).
Oleh sebab Prinsip Eksistensialisme memegang pada prinsip bahawa nilai baik atau buruk mesti
berasaskan kepada pilihan individu secara bebas, isu tentang relativisme akan timbul. Menurut
Sartre, pemikir eksistensialisme Perancis, peraturan dan prinsip adalah terlalu abstrak dan tidak
ada peraturan yang boleh digunakan oleh manusia untuk menentukan apa tindakan yang akan
diambil atau apa yang betul. Dalam keadaan ini, relativisme individu dianggap sebagai mutlak
(Vishalache B., 2009).
Peraturan, undang-undang, hukum, adat dan sebagainya adalah sesuatu yang sangat
penting dalam kehidupan manusia. Tanpa peraturan (contohnya peraturan yang ditetapkan
agama), maka manusia akan hilang garis panduan dan pedoman hidup (Afi et. al., 2009).
Kelemahan Teori Eksistensialisme ini terus diperkatakan apabila teori tersebut tidak menetapkan
sebarang peraturan dan panduan kepada manusia dan hanya membiarkan manusia berfikir pada
waktu itu berdasarkan kesesuaian situasi yang akhirnya mungkin akan mengakibatkan seseorang
itu terjerumus ke dalam penilaian yang tidak benar atau salah. Oleh itu, dalam membuat sesuatu
pertimbangan dan keputusan nilai atau moral, manusia memerlukan kepada panduan, peraturan
dan maklumat-maklumat lain yang berkaitan supaya keputusan yang dihasilkan tidak membawa
kesan yang buruk (Afi et. al., 2009).
12

Sebagai contoh situasi, Jaysha telah membuat keputusan berasaskan keadaan persekitaran
dan ingin memilih keputusan hendak menjadi GRO yang pada anggapannya meringankan beban
kewangan ibu bapa dan pada masa yang sama memberinya pendapatan yang lumayan. Namun
keputusan ini mungkin tidak baik dari segi moral kerana ibu bapa Jaysha dan masyarakat
setempat mungkin mempunyai standard moral yang berbeza dengan Jaysha (Vishalache B., 2009).

3.1.4

KESIMPULAN

Kesimpulannya, Teori Eksistensialisme ini adalah merupakan antara teori etika yang tidak boleh
kita lupakan apabila kita cuba merungkaikan tentang topik moral, namun ianya juga tidak terlepas
daripada beberapa kelemahan yang perlu kita amati (Afi et. al., 2009).

13

PENUTUP

Walaupun semua agama mengajar kebaikan tetapi perbezaan ideologi dan agama telah
menyebabkan berlakunya Perang Salib. Sehingga hari ini masih timbul pelbagai kejadian yang
terjadi kerana percanggahan dalam kewajipan dan peraturan (Vishalache B., 2009).

Perbezaan teori deontologi ialah teori deontologi peraturan menjelaskan bahawa


pertimbangan moral adalah ditentukan dengan merujuk kepada perkara-perkara umum seperti
peraturan masyarakat atau prinsip-prinsip tertentu manakala teori deontologi tindakan pula
menyatakan bahawa tidak perlu untuk membuat rujukan kepada prinsip-prinsip atau peraturan
tetapi menegaskan bahawa tindakan adalah satu persepsi yang terus terang sama ada sesuatu
tindakan itu betul atau salah (Tam Y.K., 2005).

Prinsip kewajipan menegaskan bahawa tanggungjawab yang kita dilaksanakan sematamata kerana amalan itu merupakan satu tanggungjawab. Manakala Eksistensialisme menyatakan
pilihan seseorang individu adalah penting dan untuk menentukan sama ada nilai tersebut adalah
baik atau buruk Oleh itu, kita haruslah bijaksana dalam membuat keputusan atau pilihan dalam
kehidupan seharian.

RUJUKAN

Afi R.A.B., Charanjit K, Chin Y.M., Hasmiza B.A.M., Ira M.I., Mohd. Syuja S., Muthualagan T.,
Nadhirah N., Nazirah I., Ng C.C., Nik M.M.M.N., Norazilah B., Nor Azlili H., Santhidran S.,
Taufik A.L., Wong K.S., 2009. Pendidikan Moral. m/s 36-42. Selangor:Pearson Malaysia
Sdn. Bhd.
Tam Yeow Kwai, 2005. Konsep dan
Selangor:Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Pedagogi

Pendidikan

Moral.

m/s

22-25.

Vishalache Balakrishnan, 2009. Pendidikan Moral untuk Universiti dan Kolej. m/s 59-64.
Selangor:Arah Publications.

14