Anda di halaman 1dari 8

1.

pa

itu

Pelan

Pembangunan

Pendidikan Malaysia (PPPM)?


Laporan
Awal
dilancarkan
oleh Perdana
Menteri
Malaysia pada 11 September 2012.
PPPM merupakan usaha Kementerian
Pendidikan
Malaysia
untuk
melonjakkan sistem pendidikan
Negara
untuk
berada
dalam
kalangan negara sepertiga teratas
sistem pendidikan terbaik di dunia
Untuk julung kalinya pandangan
daripada pihak awam diambil kira
dalam
penggubalan
Pelan
Pendidikan melalui 16 Dewan
Terbuka di 14 negeri, 20 meja bulat,
lebih 200 memorandum - 7000 syor
diterima dan ditimbangkan dalam
PPPM
Dapatan kajian daripada 6 IPTA,
UNESCO, World Bank, TIMSS dan
PISA
digunakan
dalam
pembangunan PPPM
Menggariskan 5 aspirasi sistem, 6
aspirasi murid untuk dicapai melalui
perubahan yang perlu berlaku
melalui
11
Anjakan
dan
dilaksanakan
dalam
Tiga
Gelombang

2. Apa beza PPPM berbanding Pelan


lain

yang

pernah

diperkenalkan

dahulu?
Fasa
diagnostik
untuk
menentukan baseline sistem
pendidikan Negara
Public engagement dengan rakyat
input
digunakan
dalam
pembangunan pelan
Policy
statement,
strategic
and
operations
Menggariskan 5 aspirasi sistem untuk
menyediakan
murid
dengan
kemahiran
abad
ke
21

memastikan murid mencapai 6


aspirasi
murid
dalam
PPPM
iaitupengetahuan, kemahiran
berfikir, profisiensi
dwibahasa (dan galakan untuk
menguasai
bahasa
lain), kemahiran
kepimpinan, identiti
nasional,etika dan kerohanian

3. Selepas

pelancarannya

Membentuk 1Agenda Kementerian


100 inisiatif dikenal pasti untuk
dilaksanakan
dalam
Tiga
Gelombang sehingga 2025.
25 inisiatif utama telah dikenal pasti
dan 13 inisiatif disasarkan untuk
dicapai pada hujung tahun ini.
Kementerian
Pendidikan
sangat
beriltizam untuk memastikan usaha
atau inisiatif ini dilaksanakan dan
menepati sasaran yang ditetapkan.
6 inisiatif telah disasarkan untuk
dicapai dalam masa 100 hari dan
Alhamdulillah
telah
dapat
dilaksanakan dan diumumkan oleh
YAB TPM pada 10 April 2013 di
SMK Jalan 4 Bangi, Bandar Baru
Bangi.
Pada hujung tahun ini Kementerian
mensasarkan 7 lagi inisiatif yang
sedang giat diusahakan termasuk
mencapai 100% literasi (BM) dan
numerasi bagi Tahun 3; 1,608
sekolah
yang
memerlukan
pembaikan kritikal dibaiki.

nanti,

apakah inisiatif-inisiatif yang bakal


dilakukan

kerajaan

untuk

4. Mengapa Kementerian Pendidikan

polisi-polisi

yang

mengumumkan pencapaian 100-hari

oleh

menjalankan

terkandung dalam plan ini?

PPPM?

Menunjukkan komitmen dan iltizam


Kementerian dalam melaksanakan
PPPM. Kajian menunjukkan dalam
mana-mana
usaha
reformasi
pendidikan, jangkamasa 100 hari
merupakan indikator penting sama
ada sesuatu perancangan berjaya
atau gagal.
Transformasi pendidikan ini adalah
legasi negara yang bukan sahaja
melibatkan 5.5 juta pelajar hari ini
tetapi juga seluruh anak bangsa
pada masa akan datang. Kita perlu
memastikan
bahawa
segala
perencanaan ini tidak akan gagal di
pertengahan jalan.
Selepas pelibatan awam yang intensif
pada peringkat PPPM dibangunkan
dan selepas PPPM dilancarkan,
rakyat mempunyai hak untuk
mengetahui
pencapaian
Kementerian,
selaras
dengan
Anjakan ke 11 untuk meningkatkan
ketelusan untuk akauntabiliti awam
secara langsung.

5. Apa inisiatif PPPM yang telah dan


sedang dijalankan oleh Kementerian
sekarang?

Seperti yang dinyatakan sebelum ini,


terdapat 25 inisiatif utama yang
telah dikenal pasti untuk digerakkan
daripada peringkat awal lagi bagi
mencapaioutcome yang
dihasratkan,
terutama
dalam
bidang-bidang kritikal.
Bagi
meningkatkan
keberhasilan
murid,
Kementerian
percaya
bahawa usaha secara bersepadu
dari pada semua pihak adalah
penting.
Sebagai
contoh,
Kementerian melalui Anjakan 9 iaitu
Bekerjasama
dengan
Ibubapa,
Komuniti dan Sektor Swasta secara
meluas telah pun melancarkan
Sarana Ibu Bapa dan Sarana
Sekolah pada 24 Februari 2013
dalam usaha membentuk satu
ekosistem
pembelajaran
di
kawasan masing-masing.
Inisiatif ini bermula dengan perkara
yang mudah, contohnya di SK
Presint 14 (1) Putrajaya, PIBG
mengorak langkah untuk menjaga
trafik di sana. Di sekolah tersebut
ibu bapa juga membantu melukis
mural dan keceriaan kelas. (MHI
TV3 ada video di sekolah tersebut
yang boleh ditayangkan)

Di SMK Tuanku Jaafar Senawang


juga, kelas semakin cantik dengan
kemas berkat sokongan ibu bapa,
dan apabila murid mula menjaga
kebersihan kelas, lama kelamaan ia
menjadi satu budaya kepada murid
tersebut dan sekolah menjadi
tempat yang sangat kondusif
kepada proses pembelajaran.
Kementerian juga berusaha untuk
menyediakan penyelesaian khusus
berasaskan
keperluan
kepada
sekolah.
Justeru, Kementerian
berusaha untuk mengupayakan
JPN, PPD dan pemimpin sekolah
untuk mengubah paradigma dan
melihat diri mereka bukan hanya
sebagai pengoperasi sesuatu dasar
Kementerian tetapi sebagai pemikir
dan penggerak kepada transformasi
itu sendiri.
Di
bawah
Anjakan
6 Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia
ini, Kementerian akan mempercepat
penambahbaikan prestasi sekolah
melalui program yang sistematik
dan dipimpin oleh PPD disemua
negeri
menjelang
2014
dan
memastikan
100%
sekolah
memenuhi keperluan infrastruktur

asas menjelang 2015, bermula


dengan Sabah dan Sarawak.

6. Apakah

inisiatif

Kerajaan

bagi

menentukan bahawa Guru dapat


fokus

dalam

menjalankan

tugas

sebenar mereka iaitu mendidik?


Kementerian sedar bahawa tugas
pentadbiran berlebihan mengambil
masa urusan teras guru dalam
pengajaran dan pembelajaran,serta
mengurangkan
keberkesanan
pengajaran mereka. Oleh itu,
Kementerian akan mengambil dua
tindakan utama dalam Gelombang
1 bagi mengurangkan beban tugas
yang keterlaluan.
o Pertama,
Kementerian
telah
mula
menyeragamkan sistem
pengurusan
dan
pengumpulan data sedia
ada bagi menghapuskan
pertindanan permintaan
data. Tiga pangkalan
data telah disasarkan
untuk
proses
penyeragaman
awal: Sistem
Analisis
Peperiksaan
Sekolah

(SAPS) yang digunakan


untuk menggabungkan
keputusan murid dari
pada
peperiksaan
semester
berasaskan
sekolah; Sistem
Pengurusan
Pentaksiran
Berasaskan
Sekolah
(SPPBS) yang
digunakan
untuk
memantau
keputusan
PBS
dan Sistem
Maklumat
Murid
(SMM) yang
mengandungi
data
murid. Perubahan ini
seharusnya
menghapuskan
permohonan
berulang
bagi data yang sama dan
memudahkan
proses
memasukkan
data
baharu ke dalam sistem.
Kementerian juga akan
mengkaji
semula
keperluan menyediakan
pendokumentasian dan
laporan terkini (sebagai
contoh, keperluan untuk
pensijilan
ISO)
bagi

mengenal pasti bidang


untuk diseragamkan.
Kedua,
Kementerian
akan mengenal pasti
kaedah bagi mengatasi
isu kesesakan di sekolah
yang mempunyai purata
saiz kelas melebihi 35
murid. Kaedah yang
dicadangkan
termasuk
pembinaan bilik darjah
tambahan, penempatan
semula guru tambahan,
dan/atau
mengetatkan
penguatkuasaan kuota
enrolmen.
Walaubagaimanapun,
Kementerian tidak akan
mengurangkan bilangan
murid bagi setiap kelas
daripada
35
orang
kerana terdapat bukti
kajian
antarabangsa
yang menunjukkan saiz
kelas
bukan
faktor
penyumbang
utama
kepada
pencapaian
murid, berbanding kualiti
guru.
Kementerian
sedang
membuat
penelitian
untuk

menyediakan
setiap
sekolah
dengan
sekurang-kurangnya satu
pegawai
pentadbiran.
Rintis
sedang
dilaksanakan di Melaka
dan jika didapati berjaya,
ia akan diperluaskan
keseluruh negara.

1.
2.
3.
4.
5.

Proses transformasi sistem pendidikan akan


dilaksana dalam tempoh 13 tahun di mana :6.
Gelombang 1 (2012-2015) menumpukan
kepada usaha memperbaiki sistem dengan
memberi sokongan guru dan tumpuan kepada
kemahiran asas.
Gelombang 2 (2016-2020) pula
mempercepatkan penambahbaikan sistem.
Gelombang 3 (2021-2025) ke arah
kecemerlangan menerusi operasi yang lebih
fleksibel.

7.

Terdapat lima hasil yang ingin dicapai dalam

pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa.

Pelan Pembangunan Pendidikan, iaitu; akses,

Memastikan setiap murid profisien dalam

kualiti, ekuiti, perpaduan dan kecekapan. Lima

bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris.

aspirasii ini muncul daripada laporan

Melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati

pendidikan yang pernah dikeluarkan sebelum

nilai.

ini tetapi kandungannya masih relevan iaitu

Transformasi keguruan sebagai profesion

Laporan Razak (1956), Laporan Jawatankuasa

pilihan.

Kabinet (1979) dan PIPP (2006-2010).

Memastikan pemimpin berprestasi tinggi


ditempatkan di setiap sekolah.

Sekolah adalah barisan hadapan dan

Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk

peringkat operasi dalam melaksanakan

menyediakan penyelesaian khusus

tanggungjawab memastikan lima aspirasi

berasaskan keperluan.

sistem pendidikan dapat dicapai.

Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti


pembelajaran di Malaysia.

8.
9.

~Pelan ini turut menyasarkan pembangunan


pelajar yang memiliki enam sifat utama untuk
membolehkan mereka bersaing di peringkat
global iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir,
kemahiran memimpin, kemahiran diwbahasa,
beretika dan beragama, serta beridentiti
kebangsaan.

Menyediakan kesamarataan akses kepada

1. Akses Kepada Kejayaan

Transformasi kebolehan dan keupayaan


penyampaian pendidikan.

Sekolah mempunyai peranan untuk

Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan

memastikan setiap murid di sekolah mendapat

sektor swasta secara meluas.

akses yang sama kepada pendidikan

10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi


setiap ringgit.
11. Meningkatkan ketelusan akauntabiliti awam.

berkualiti, tanpa mengira taraf ekonomi, kaum


atau latar belakang murid bagi membolehkan
murid mencapai potensi masing-masing.
Prinsip pendidikan untuk semua, perlu

~Ada 11 anjakan yang bakal dilaksanakan di


dalam PPPM 2013-2025 ini.

~ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN

dijadikan asas dalam memastikan akses dan


enrolmen setiap lapisan murid dari peringkat
prasekolah ke peringkat sekolah menengah

dapat dipenuhi. Bagi tujuan ini pihak sekolah

Sekolah bertanggungjawab untuk memastikan

perlu memberi komitmen demi memastikan

KPM misalnya telah mensasarkan agar negara

setiap murid yang mempunyai pelbagai

tiada murid yang tercicir dan semua murid

berada dalam kelompok sepertiga teratas dari

latarbelakang dan sosioekonomi di sekolah

memenuhi standard minimum iaitu sekurang-

segi prestasi dalam TIMSS (Trends in

mendapat hak dan ekuiti yang sama terhadap

kurangnya lulus dalam mata pelajaran teras

Mathematics and Science Study) dan PISA

kemudahan dalam menyokong pembelajaran

iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris,

(Programme For International Student

dan pembangunan sahsiah mereka.

Matematik, Sains, Sejarah dan Pendidikan

Assessment) dalam tempoh 15 tahun.

Islam atau Pendidikan Moral pada akhir


tingkatan 5.

Program Pendidikan Khas, Kelas Rancanagan


Oleh itu komitmen guru dan masyarakat yang

Khas dan Program Kawalan yang terdapat

mendukung sekolah yang tinggi amatlah

disekolah perlulah diurus dengan berkesan

Tujuannya adalah untuk meletakkan negara

diharapkan. Pelaksanaan i-THINK dan Frog

bagi membolehkan murid dibangunkan

kita setanding dengan negara maju yang lain

VLE perlulah dilaksanakan secara

mengikut kebolehan dan potensi masing-

di samping meningkatkan peratusan murid

serius kerana ia adalah kerangka asas

masing.

melanjutkan pelajaran pada peringkat

yang dapat memenuhi keperluan proses

universiti, kolej, politeknik, vokasional dan

pembelajaran dan pengajaran berkualiti tinggi.

program latihan kemahiran yang berstruktur.

4. Memupuk Perpaduan Dalam Kalangan


Murid

3. Ekuiti Untuk Semua Murid


2. Kualiti Standard Antarabangsa Yang Tinggi.

Sejak merdeka aspirasi negara yang utama


Sekolah perlu memastikan sistem pendidikan

ialah mewujudkan perpaduan dalam

Aspirasi kedua ini melibatkan peranan sekolah

yang dilaksanakan berada pada tahap yang

kepelbagaian kaum yang ada. Sesebuah

dalam meastikan setiap sekolah memberikan

terbaik kepada setiap murid tanpa mengira

negara yang menghargai kepelbagaian dan

proses pendidikan yang berkualiti kepada

etnik, tempat atau latar belakang

mengutamakan keterangkuman sosial yang

murid-murid setanding dengan negara maju

sosioekonomi. Sekolah perlu meberi peluang

unik akan mempamirkan perpaduan yang lebih

yang lain mengikut standard antarabangsa.

kepada setiap murid supaya jurang yang ada

kuat. Kajian yang dilakukan oleh OECD pula

Langkah ini termasuklah standard untuk

dalam kalangan mereka dapat dirapatkan.

menunjukkan bahawa perpaduan yang kuat

bidang Matematik, Sains dan Bahasa Inggeris


serta kemahiran berfikir aras tinggi.

mempunyai kaita yang rapat dengan rakyat

yang sihat, masyarakat yang selamat dan

Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab guru-

penekanan kepada elemen Pengetahuan

kadar guna tenaga yang tinggi.

guru dan warga pendidikan di sekolah untuk

dan Kemahiran; membangunkan Pemikiran

memastikan pulangan dalam bentuk

Kritis, Kreatif dan Inovatif; Kemahiran

Murid menghabiskan masa lebih seperempat

keberhasilan murid dimaksimumkan untuk

Memimpin; Kemahiran Dalam Dwibahasa

daripada mereka di sekolah semasa mereka

setiap ringgit yang dibelanjakan.

(Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris);

berusia 7 hingga 17 tahun, maka sekolah

Sahsiah dan Nilai serta semangat Identiti

merupakan medan yang subur untuk

Pelaksanaan program pendidikan perlu dibuat

Nasional yang kuat. Setiap elemen ini turut

pemupukan semangat perpaduan. Oleh itu

secara lebih bertanggungjawab dan

memberi penekanan kepada usaha bagi

sekolah perlu mewujudkan interaksi dalam

menggunakan sumber yang ada secara cekap,

membolehkan semua murid memberi

kalangan murid-murid agar mereka belajar

berkesan dan memberi impak yang

sumbangan bermakna terhadap institusi

saling memahami, menerima dan menghargai

maksimum.

keluarga, masyarakat dan negara.

kepelbagaian.
1. Pengetahuan
Gerak kerja kokurikulum perlu dioptimumkan

ASPIRASI MURID

dan dasar 1 murid 1 sukan perlu dimantapkan

Pada peringkat yang paling asas, adalah

agar penerapan nilai dan pengalaman dapat

Adalah menjadi aspirasi KPM untuk

menjadi tanggungjawab sekolah untuk

diterapkan ke arah pembinaan identiti nasional

memastikan setiap murid mencapai potensi

memastikan setiap murid mempunyai

yang seterusnya memupuk perpaduan.

yang ada pada diri mereka sepenuhnya. Oleh

keupayaan literasi dan numerasi. Perkara ini

yang demikian setiap pemimpin di sekolah,

amatlah penting kerana murid perlu

guru, ibu bapa dan masyarakat mempunyai

mempunyai kemahiran hidup yang asas serta

peranan penting dalam memastikan generasi

bagi membolehkan mereka berfungsi secara

muda ini mencapai aspirasi yang diharapkan.

berkesan dalam masyarakat. Keupayaan

5. Pelaksanaan Berkecekapan Tinggi


Aspirasi pendidikan nasional yang kelima
ialah elemen kecekapan. Kerajaan menerusi

dalam literasi dan numerasi juga

bajet tahunan telah memperuntukan

Dalam PPPM, Falsafah Pendidikan

membolehkan muird memupuk nili diri untuk

perbelanjaan besar kepada sektor pendidikan

Kebangsaan yang menekankan pembangunan

kesejahteraan diri, masyarakat dan negara.

(16%), yang secara jelas menunjukkan

murid secara menyeluruh dan seimbang telah

komitmen tinggi kerajaan terhadap pendidikan.

diterjemahkan kepada enam elemen, iaitu

Murid-murid juga perlu dipastikan menguasai

Berdaya Tahan; membangunkan cara berfikir

ibunda lain seperti bahasa Iban dan Kadazan-

mata pelajaran teras seperti Bahasa Malaysia,

yang konstruktif serta mampu menghadapi

Dusun.

Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan

rintangan.

Sejarah. Murid-murid juga perlu digalakkan

Kecerdasan Emosi; berupaya memahami dan

Penguasaan kemahiran berbahasa ini amatlah

untuk menguasi bidang seni, muzik dan sukan

bekerja secara berkesan dengan orang lain

penting bagi membolehkan murid-murid

supaya kemahiran dalam bidang ini

serta mampu mempengaruhi mereka secara

bersosialisasi merentas sempadan budaya

membolehkan mereka mengaplikasikan dalam

positif.

dan etnik, yang seterusnya menyubnag

kehidupan.

Keterampilan Komunikasi; berupaya

kepada pemupukan kerjasama dan

memberikan pendapat dan hasrat secara lisan

komunikasi pada peringkat global.

2. Kemampuan Memimpin

dan bertulis dengan jelas.


Sekolah perlu memastikan persekitarnnya dan

4. Etika dan Kerohanian

Sekolah adalah medan yang terbaik untuk

iklimnya menyokong kepada pembangunan

memupuk kepimpinan dan kemahiran bekerja

keempat-empat unsur di atas sama ada dalam

Pihak sekolah perlu berperanan dalam

secara berpasukan secara berkesan dalam

aktiviti di bilik darjah, mahu pun di luar bilik

memastikan setiap murid mempunyai sifat

kalangan murid-murid selaku pewaris

darjah seperti kegiatan sukan dan

berani menghadapi cabaran masa hadapan,

kepimpinan negara. Oleh yang demikian pihak

kokurikulum.

menyelesaikan konflik secara aman serta

sekolah seharusnya peka terhadap keperluan


murid untuk membangunkan potensi dan bakat

membuat keputusan yang wajar dalam situasi


3. Kemahiran Dwibahasa

kepimpinan yang ada pada diri mereka. Dalam

kritikal, dan mempunyai keberanian melakukan


apa yang betul.

konteks ini kepimpinan yang perlu

Setiap murid perlu mengusai bahasa Malaysia

dibangunkan melibatkan empat unsur iaitu;

sebagai bahasa Kebangsaan dan bahasa

Sekolah perlu berusaha untuk mewujudkan

Inggeris sebagai bahasa kedua dan bahasa

nilai bersama yang kukuh berteraskan kepada

Keusahawanan; mengambil inisiatif untuk

komunikasi antarabangsa. Murid- murid juga

satu set prinsip, iaitu;

mewujudkan dan membangunkan

diberi peluang dan galakkan untuk menguasai

Kerohanian; memastikan murid mempunyai

penyelesaian diri, sanggup membuat

bahasa tambahanseperti bahasa Mandarin,

pegangan agama yang kuat dan

pelaburuan dari sumber sendiri.

bahasa Tamil, bahasa Arab serta bahasa

mengamalkannya sebagai asas hidup, serta


mempunyai asas moral yang tinggi.

Integriti; memastikan murid dibimbing agar


mempunyai keberanian, disiplin dan semangat

Apa yang bakal berlaku, secara ringkas:

untuk melakukan perkara yang betul.


Tanggungjawab Sivik; murid dibimbing ke arah
sikap yang positif dan bertindak untuk
kebaikan negara, mengambil berat terhadap
orang lain dan alam sekitar.
5. Identiti Nasional
Aspirasi kelima terhadap murid dalam PPPM
adalah berkaitan usaha membina identiti
nasional dalam kalangan murid-murid. Aspirasi
ini antara lain adalah untuk melahirkan murid
yang mempunyai perasaan tidak berbelah
bahagi tentang identiti nasional, berpegang
teguh kepada prinsip Rukunegara dan

Guru
akan
menerima
program Pembangunan
Profesional
Berterusan (CPD) bagi membantu guru
mencapai potensi penuh. Program CPD itu
termasuk latihan komponen teras dan elektif
mengikut keperluan pembangunan diri yang
akan diberi latihan secara individu daripada
penyelia masing-masing.

Syarat
pengambilan
guru
akan
ditingkatkan. Tiga puluh peratus (kuota 30%)
pelajar
terbaik
dalamSijil
Pelajaran
Malaysia akan diberi peluang mengambil
bidang perguruan. Mereka yang hendak
memohon
menjadi
guru
hendaklah
sekurang-sekurangnya memperoleh 7A
bagi calon di Semenanjung dan 5A bagi
calon dari Sabah dan Sarawak.

sentiasa mengutamakan perpaduan.


Sekolah perlu berperanan sebagai tempat
semaian yang subur semangat patriotisme
dalam kalanagan murid tanpa mengira etnik,
kepercayaan, taraf sosioekonomi atau tempat.

Sepanjang pelaksanaan PPPM, guru


akan diberi latihan dan bimbingan berterusan
termasuk
melalui
pendekatan Komuniti
Pembelajaran Profesional (PLC) dengan
guru-guru pakar akan membantu guru dan
pengetua bagi meningkatkan kemahiran guru
di sekolah.

Sebaliknya murid mempunyai sifat berbanga


sebagai anak Malaysia, memahamii dan
menerima perbezaan, menghormati orang lain
dan bersedia untuk hidup bersama dalam
kepelbagaian budaya.

Mereka yang bakal dilantik menjadi


guru besar dan pengetua wajib menghadiri
program khas di Institut Aminuddin Baki (AIB)
sebagai persediaan melahirkan guru besar
dan pengetua cemerlang.

PPPM turut memperkukuh Pejabat


Pendidikan Daerah (PPD) dengan
menempatkan pembimbing pakar untuk guru
dan pemimpin sekolah dengan program yang
dikenali sebagai SISC+ danSIPartner+.

Subjek Bahasa Inggeris akan dijadikan


mata pelajaran wajib lulus Sijil Pelajaran
Malaysia (SPM) menjelang 2016.

Sebanyak 40 peratus soalan


peperiksaan Ujian Pencapaian Sekolah
Rendah (UPSR) dan 50 peratus soalan Sijil
Pelajaran Malaysia (SPM) akan
berbentuk pemikiran aras tinggi menjelang
2016. Guru tidak lagi perlu meramal soalan
dan topik yang akan diuji dan melaksanakan
latih tubi bagi mengingati kandungan
pelajaran.