Anda di halaman 1dari 1

4.

Atttir kata, semoga jemputan dari pihak k6mi akan mendapm pertimbangar yang sewajamya dari
pihak saudara/i. Kerjasama dan keprihdinan dari pihak saudaafi diucapkan ribuan terima losih Sebarang
pertanyaan atau maklumbalas, sila huhngi Yang Dipertua persatuan, saudara Rashdam Amirut Ashraf
Bin Roslan di talian

Ol2-glElffi

Sekian,

nVodor, Pefiuongon Molnslswa Ano* Terengganao


RASHDAM AI{IRUL ASHRAF
BIII ROSLAII
YANG DIPERTUA
SEKi.ETARIAT PERSAruAN
I,IAHASISWA
AilAK TERENGGAilU

PaRMAiii'

(RASr{DAM
YangDipertua

TERENGGANU DANi,rr.

SHRAF BTNROSLAIT)

Sekretariat Persatuan lvlahasiswa Anak Terengganu (PERMATA)

TerengganuDarul Iman

illlAI

""