Anda di halaman 1dari 22

RANTAMAN PAIWAHAN KRIDHA DARMA DHAUPIPUN

Rr. ANINDYA OKTAFIANI, S. Ked


Dr. H. Dwi Handoyo S Hj. Ani Ernawati
Jl. Bima VI Rt 01/04 Wonokarto Wonogiri
Kaliyan
Bg. NUGROHO MAHMUDI ROCHANI, SE, M.Sc
Hj. Hadi Rochani Hj. Saptarini Siti Mahmudah
Jatipuro Karanganyar
Ijab Qabul
Dinten/ Suryo :Jumat pahing, 10 Oktober 2014
Wanci Tabuh : 19.00 WIB
Mapan Ing : Jl. Bima VI Rt 01/04 Wonokarto Wonogiri
Pahargyan :
Dinten/ Suryo :Minggu wage, 12Oktober 2014
Wanci Tabuh : 09.30-11.30 WIB
Mapan Ing : Gedung PGRI Wonogiri

ATUR PAMBUKA
Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh
Kanthi ngunjukaken raos syukur dhumateng Allah SWT ingkang tansah paring kanugrahan
dhumateng kita sami, saha tansah hanyenyandhong sih kawelasaning Gusti ngaturi wuninga
mbok bilih Gusti ingkang Maha Kuwaos hangaparengaken ing samudayanipun kula badhe
ngentas pitulus/ dhaupaken anak kula :
Rr. ANINDYA OKTAFIANI, S. Ked
Kaliyan
Bg. NUGROHO MAHMUDI ROCHANI, SE, M.Sc
Putranipun Bp Hj. HadiRochani Hj. Saptarini Siti Mahmudah
saking Sangen Jatipuro Karanganyar.
Ijab qabul insya Allah badhe katindakaken benjang dinten
Jumat pahing, 10 Oktober 2014 Tabuh : 19.00 WIB
Mapan Ing Jl. Bima VI Rt 01/04 Wonokarto Wonogiri
Wodene pahargyan dhaupipun anak kula kekalih badhe katindakaken benjang dinten: Minggu
wage, 12 Oktober 2014 Wanci Tabuh : 09.30-11.30 WIB
Mapan Ing : Gedung PGRI Wonogiri
Pramila punika kanthi andhaping manah kula nyuwun sih pambyantu, eguh pratikel punapa
panggalihan panjenengan supados anggen kula nindakaken jejibahan saget kalampahan kanthi
sae, rancak saha wilujeng ing samudayanipun.
Ing wasana gandheng kula mboten saget ngaturi pinwales punapa kemawon pramila sru saget
panyuwun kula mugi sih kadarman panyengkuyung panjenengan pikantuk leliru ganjaran
ingkang ageng saking Allah SWT. Amin.
WassalamualaikumWarokhmatullohi Wabarakhatuh
Atur Kula
Dr. H. Dwi Handoyo S Hj. Ani Ernawati

II

III
IV
V

VI
A
B

RANTAMAN DHAPUKAN PARAGA KRIDHA DARMA


Paran para
:
1. Bp. Tukino, HS
2. Bp. H. Bambang Haryadi, SH.,
MM
3. Bp. Djumadi
4. Bp. Juwaini
Pangarsa / Ketua
:
1. Bp. Khoiri
2. Bp. Drs. Budi Sena, MM
3. Bp. Harmadi, SH., MM
Panyitra
:
1. Bp. Djoko Budihatmoko
Kahartakan
:
1. Ibu Nuning Fauziah A, SH
2. Bp. Irfan Nugroho
Pangesuh Adicara (Koordinator)
:
1. Bp. Sri Hendriyatno
2. Bp. Suprapto
3. Bp. Timin
a. Griya
:
b. Gedung PGRI
:
Urusan-urusan
:
Perijinan
:
Penanggel jawab
:
Serat Sedhahan / Ulem
:
a. Penanggel jawab
Bp. Agus Suparto
b. Pencetakan
Brazil
c. Penyeratan Alamat
Bp. Agus Suparto
d. Pengiriman/caraka
Bp. Agus Suparto
Papan Perlengkapan
a. Penanggel jawab
Bp. Timin
b. Nyamaptakaken saha
Mranata papan perlengkapan
ing griya
c. Nyamaptakaken saha
Mranata papan perlengkapan
ing gedung PGRI
d. Gora Swara/lampu ing griya
e. Gora swara/lampu ing Gd.
Mini Orcestra Solo
PGRI
f. Tenda, meja, kursi, taplak ing
1. Bp. Suprapto
griya
2. Bp. Sriyono

g. Tenda, meja, kursi, taplak ing


Gd. PGRI
h. Bolo pecahing griya
i. Bolo pecahing Gd.PGRI
h. Los Strom Ing Griya & Gd. PGRI
Kawilujengan & parkir
a. Penanggel jawab
b. Kawilujengan & parker ing
griya
c. Kawilujengan & parker ing
Gd. PGRI
Titihan/ Transportasi
a. Penanggel jawab

Bp. Djiman HS
Bp. Didik Susilo

1. Bp. Miskamto
2. Bp. Wardi
3. Keluarga

b.
c.
d.
e.
f.

Titihan Penganten
Titihan Rama/Ibu
Titihan Kulawarga
Titihan Kotak Sumbangan
Titihan Nderekaken Utusan,
methuk (antar jemput) para
paraga
g. Titihan ngater-ater barang
Karesikan / K3
a. Penanggel jawab
b. Wonten ing griya
c. Wonten ing Gd. PGRI
Pasugatan/Sinoman
a. Penanggel jawab

3. Bp. Yahya
Bp. Sri Hendriyatno

b.
c.
d.
e.
f.

Pasugatan ing griya


Pasugatan ing Gd. PGRI
Sinoman ing griya
Sinoman ing Gd. PGRI
Mratikelaken pasugatan
kridha darma/kadang rencang

1. Bp. Djumadi
2. Bp. Khoiri

K
L

g. Matikelaken pasugatan sopir


Dokumentasi
a. Penanggel jawab
b. Foto
c. Vidio Shotting
Dekorasi
a. Penanggel jawab
b. Ing griya
c. Gd. PGRI (Tanem Tuwuh,
kembar mayang penjor Iss)
Ngadisasira/ngadi busana (Rias
Penganten, Kulawarga, Paraga)
Penanggeljawab
Hiburan
Penanggel jawab
Among Tamu/Rawuh
Penanggel jawab/ Pangesuh
a. Inggriya
b. Ing Gd. PGRI
c. Paraga among tamu
Buku tamu, tali asih
Penanggel jawab
Paraga
Kotak Tali asih
Penanggel jawab
Paraga (Nyamaptaaken saha
ngasto kotak tali asih saking
gedung dateng griya

1. Bp. Djumadi
2. Bp. Khoiri
Monalisa
Monalisa
Bp. Hanif Solo Crisant
Bp. Hanif Solo Crisant
Bp. Hanif Solo Crisant

1. Ning Salon
2. Arya Bridal Solo

1. Bp. Didik Susilo


2. Bp. Hartadi Sapto Putro
3. Keluarga

I.

PARAGA ADICARA
ADICARA SIRAMAN & SADE DHAWET :
a
Penanggel jawab
Bp. Tukino HS
b
Pranata Wicara (MC)
c
Ngupadi Toya Tuk 7
Bp. Gianto
d
Pasrah Toya Tuk 7
e
Duta perwita sari
Ibu Ning Salon
f
Ingkang nyirami pangantin putri
1. Bp/Ibu Dwi Handoyo
2. Ibu Hj Mustarsyid
3. Ibu Hj Purwanto
4. Ibu Hj Sukarjo
5. Ibu Hj Suprapto
6. Ibu Hj Juwahir
7. Ibu Hj Ardani
8. Ibu Hj Martini Sumarsono,
dr
g

Ingkang biyantu nyamaptaaken uba


rampe saha sade dhawet
*Among tamu ageman :
Bapak batik lenganpanjang
Ibukebaya/nasional
Penanggel jawab

B
C

Pranata Wicara (MC)


Mranata papan ijab

D
E

Panganthi calon penganten putri

F
G
H
I
J

Panganthi calon panganten kakung


Pasarah calon penganten kakung
Pengapit pasrah
Panampi pasrah
Pengapit

Ingkang nampi sanggan

1. Ibu Harmadi
2. Ibu Suyamto

Bp. H. Bambang Haryadi


SH.,MM
1. Bp. Djumadi
2. Bp. Khoiri
Bp. Djumadi
1. Ibu Ir Siti Muchalimah
2. Ibu. Eni Kusmadi

Bp. Juwaini, S.Pd


1. Bp. Ir. Karno
2. Bp. Drs Suyamto
1. Bp. Sugiharjo
2. Ibu Nur

L
M
N
O
P
Q
R

II.

III.

Maos ayat suci Al Quran


Ingkang niikahaken
Saksi panganten putri
Saksi panganten kakung
Pancatat nikah
Khutbah nikah
Doa
*Among tamu ageman :
Bapak : Beskap
Ibu kebaya / nasional

ADICARA PANGAJIAN :
A
Penanggel jawab
B
Jamaah Pangaosan
ADICARA PAHARGYAN PANGGIH :
A
Penanggel jawab
B
C

Pranata Wicara (MC)


Penganthi panganten putri

D
E
F
G
H

Metuk panganten kakung badhe


panggih
Panganthi panganten kakung
Pasrah panganten kakung
Pangapit pasrah
Panampi pasrah
Pengapit panampi pasrah

I
J

K
L
M

Mratitisaken adicara panggih &


uborampe
Pambagyoharjo
Pangapit
Nglolos dhuwung
Ngaturi pamundute gambar baku
Ngaturi pamundute gambar
kulawargo

Bp. Drs. H. Harum Mirzah


Bp. dr. Dwi Handoyo S, MM
Bp. dr. Sudaryono, Sp.PD
Bp. Aji P, Sp.B

Bp. H. Hadi Rochani

Bp. Sukadi
Pengajian Ibu-ibu wonokarto

Bp. H. Bambang Haryadi


SH.,MM
1. Ibu Ir Siti Muchalimah
2. Ibu. Eni Kusmadi
Bp. Drs. Edi Setyawan, M.Ba
sekaliyan Ibu

Bp. Juwaini, S.Pd


1. Bp. H. Karno
2. Bp. Drs Suyamto
Ibu Ning Salon
Bp. Drs. Budi Sena
1. .....
2. ....
Bp. Djumadi

N
O
P

Mapak besan
Nganti saha bedhol penganten
Hiburan
Panampi saha panyerat tali asih /
kado

Tanggel jawab kotak tali asih

Bp. Khoiri Sekaliyan Ibu

Nn. Fibi
Nn. Yeni
Nn. Ana
Nn. Erna
Nn. Wilda
3. Bp. Sugiharjo
4. Ibu Nur

*Among tamu ageman :


Bapak kejawen lengkap
Ibukebaya
IV.

ADICARA PAHARGYAN RESEPSI :


A
B
C

Penanggel jawab
Pranata Wicara (MC)
Penganthi panganten

Pambagyo harjo
Pangapit

L
M

Ngaturi besan
Ngaturi pamundute gambar
kulawargo
Ngaturi pamundute gambar baku
Nganti saha bedhol penganten
Hiburan

N
O
P

Panampi saha panyerat tali asih /


kado

Tanggel jawab kotak tali asih


*Among tamu ageman :

Bp. Tukino HS
Bp. Suyanto
Bp. H. Bambang Haryadi
SH.,MM
Bp. Sri Wiyoso, SH. MM
1. Bp. dr Sudaryono, Sp.PD
2. Bp Ir Agung Haryono
Bp/Ibu Harmadi, SH., MM

- Mini orcestra Solo


- Guyon Maton
Nn. Fibi
Nn. Yeni
Nn. Ana
Nn. Erna
Nn. Wilda
5. Bp. Sugiharjo
6. Ibu Nur

Bapak: Jas Hitam


Ibu kebaya

RANTAMAN WEKDAL TUMAPAKING ADICARA


SIRAMAN KALIYAN SADE DHAWET
Dinten
: Jumat pahing, 10 oktober 2014
Tabuh
:
Papan
: Griya wonokarto
Ageman
:
Iringan
:
Penanggel jawab :

I.

No Wekdal
/Jam
1

2
3
4

Titilaksana/Acara

Paraga tanggel
jawab
Sedaya paraga
ingkang
tanggeljawab
adicara
siraman

Nyamaptakaken saha niti


priksa:
- Panggenan, meja, kursi
tamu, gora swara,
dokumentasi, konsumsi,
lss
- Perabot siraman, toya
tuk 7 saha ubarampe
siraman
Pambuko wiwaraning sedyo
Pranata wicara
Pasrah toya tuk 7
1. Panyerahan racikan tirta
perwitasari dhumateng
ingkang mengkugati
2. Nampi & ngesokaken
toya pitung sumber
ingkang panilih wonten
ing gentong/bokor
siraman
3. Ngaturaken toya tuk 7
(pitu) dhumateng duta
perwitasari
4. Nyamektakaken cangkir
ijo segandeng mranata
lemek palenggahan
siraman
5. Mapanaken ron srana

Katerangan

Ubarampe :
Papan siraman
Gelas hias
wadah toya tuk
7
Kembang
setaman wonten
baki
Cangkir
segandeng
Ron srono
Tilam kalpo

10

11

12

wonten ing nginggil


papan palenggahan
6. Mapanaken tilam kalpa
sak nginggil
palenggahan
Duta perwita sari ngaturaken
toya tuk 7 dhumateng calon
sopir besan
Ngabekten/sungkeman CP putri
sungkem dhumateng Romo lan
ibu dalah pinisepuh nyuwun
tambahing pangestu
Calon panganten putri tumuju
papan siraman kinati romo
dalah ibu tumuju papan
siraman
Lampahan siraman :
(ngecuraken toya saking kendi
kagem CP.Putri Kawiwitan
saking Romo lan Ibu, kalajeng
para pinisepuh piniji)
Mecah pamor/mecah kendi
siraman

Bapangan (CP putri kabopong


saking papan siraman dening
romo lan ibu lumebet dateng
kamar penganten)
Tigas rikmo (motong
rikmanipun CP putri)

Tanem rikmo (nanem


rikmanipun CP putri wonten
papan ingkang sampun
tinentokaken)

Ubarampe :
- Mranata papan
- Tisu

Ubarampe :
- Tisu
- Handuk
- Toya wonten ing
kendi hias
Pangandikan :Ora
mecah-mecah kendi
nanging mecah pamore
calon penganten putri

Ubarambe :
- Gunting
- Cupu rikma
- Handuk
- kimono
Ubarampe :
- cethok hias
- kembang
setaman

13

Sadeyan dhawet (tiyang sepuh


CP putri sadeyan dhawet para
kulawarga dalah sanak
sedherek kadhawuhan mundut
mawi arto ingkang sampun
rinengga)

14

Cengkorongan lan kerik (CP


Putri sampun kawiwitan
kakerik badhe pun rias)
Dulangan pungkasan
(kawiwitan romo saha ibu
wangsul sadeyan dhawet ngasto
oleh-oleh jajan pasar, ibu
ingkang ndulang sekul
langkung rumiyin kalajengaken
romonipun)
Kembul bujana handra wina
(para sesepuh dalah para tamu
kaaturan dahar)
Paripurno, siaga nyamaptaaken
adicara Ijab Qabul

15

16

17

papan tanem
rikmo ingkang
sampun dipun
kasamektakaken
)
Ubarampe:
- arto kreweng
ingkang
rinengga
- pikulan dhawet
hias
- dhawet ingjang
sampun karacik
- senik
- selendang
- songsong

Ubarampe:
- jajan pasar
- pucukan
tumpeng
- toya petak

Daharipun ingkang trep


kaliyan adicara siraman

II. ADICARA AKAD NIKAH /IJAB QOBUL


Dinten
: Jumat pahing, 10 oktober 2014
Tabuh
: 19.00 - selesai
Papan
: Griya wonokarto
Ageman
:
Iringan
:
Penanggel jawab :
No Wekdal/Jam Acara
1
Para paraga siaga ing damel

2
3

CP putri dipun rias


Istirahat/leren

4
5

Siyaga......
Panampining tamu

Pambuka wiwaraning
sedya
Atur panampi pasrah
CP Kakung & pangombyong
tumuju papan palenggahan
Waosan ayat suci Al-Quran
Lumampahing Ijab Qabul

7
8
9
10

Paraga

Katerangan
Nyamaptakaken
saha niti priksa
kasiapan papan
panggenan,
perlengkapan,
ubarampe ijab lss
Papan ing griya
Kagem sholat
magrib

Among tamu

Ageman bapak
beskap/ibu kebaya

Pranata wicara

Ingkang
nikahaken :
- Bp dr
Dwi
Handoyo
S
Saksi panganten
putri :
- ...
Saksi panganten
kakung :

- .....
Pancatat nikah :
- ...
Khotbah nikah:
- ...
Doa :
- Bp Hj
Hadi
Rochani
11

12

Liru Kalpiko

Uborampe
- Kalpiko
sepasang
- Cupu
- Nampan
hias

III.

ADICARA PAHARGYAN PANGGIH


Dinten
: Jumat pahing, 10 oktober 2014
Tabuh
:
Papan
: Griya Wonokarto
Ageman
:
Iringan
:
Penanggel jawab
:

No Wekdal/jam
1

acara
siyaga

Bp. Ibu ingkang mengku


gati dipun dandosi lan
persiapan
Pambuka wiwaraning sedya
tumapaking adicara panggih
Atmaja penganten putri,
romo, ibu sederek kandung
dalah kulawargo
pangombyong siap
Atmaja penganten putri,
romo, ibu kapapanaken
wonten sasana wiwaha
Atmaja penganten kakung,
dalah kulawargo
pangombyong rawuh
wonten ing nggriyo
Pangandika pasrah
penganten kakung

3
4

Atur panampi pasrah

paraga

Katerangan
Nyamaptakaken saha
niti priksa kesiapan
papan panggenan,
perlengkapan, uba
rampe pahargyan

Pranata wicara

Gending :

Ingkang nganti
:
Ingkang
nganti:

Bp. ......
Pangapit :
- ...
- .....
Bp. ....
Pangapit :

Gending :
(lamat-lamat)

Gending :
(lamat-lamat)

Adicara panggih:
1. Bedol penganten
putri saking dampar
rinengga
2. Balangan gantal
penganten kekalih
3. Sesuci
samparan/ranupada
4. Panganten kakung
midak tigan
5. Panganten putri
mijiki sukunipun
panganten kakung

10

Panganten sarimbit tumuju


dampar rinengga kairingan
tiyang sepuh panganten
putri
Krobongan jangkep
1. Tanem
2. Timbangan
3. Kacar-kucur
4. Dulangan
Mapag besan mertuwi saha
mratitisaken dhumateng
papan palenggahan
Sungkeman panganten
kekalih dhumateng romo,
ibu
Pamundhuting gambar
(foto) baku
Atur pasugatan (unjukan,
snak, soup)......
Hiburan/beksan
Atur pambagyoharjo

11

12

13

14
15
16
17

....
....
Ubarampe :
- Tigan ayam
kampung
- Toya
setaman
wonten bakor
saha nampan
- Gantal (ron
suruh
ingkang
dipun gulung
katanggulan
bawang
petak)
- Kain slindur

18
19

Doa
Pamunduting gambar (foto)
panilih
...
Panutup
.......

20
21

IV.

ADICARA PAHARGYAN RESEPSI


Dinten
: Minggu wage, 12 oktober 2014
Tabuh
:
Papan
: Gedung PGRI Wonogiri
Ageman
:
Iringan
:
Penanggel jawab
:

No Wekdal/jam
1

acara
siyaga

Bp. Ibu ingkang mengku


gati dipun dandosi lan
persiapan
Pambuka wiwaraning sedya
tumapaking adicara panggih
Atmaja penganten putri,
romo, ibu sederek kandung
dalah kulawargo
pangombyong siap
Atmaja penganten putri,
romo, ibu kapapanaken
wonten sasana wiwaha
Atmaja penganten kakung,
dalah kulawargo
pangombyong rawuh
wonten ing nggriyo

3
4

paraga

Katerangan
Nyamaptakaken saha
niti priksa kesiapan
papan panggenan,
perlengkapan, uba
rampe pahargyan

Pranata wicara

Gending :

Ingkang nganti
:
Ingkang
nganti:

Pangandika pasrah
penganten kakung

Atur panampi pasrah

Adicara panggih:
6. Bedol penganten
putri saking dampar
rinengga
7. Balangan gantal
penganten kekalih
8. Sesuci
samparan/ranupada
9. Panganten kakung
midak tigan
10. Panganten putri
mijiki sukunipun
panganten kakung

10

Panganten sarimbit tumuju


dampar rinengga kairingan
tiyang sepuh panganten
putri
Krobongan jangkep
5. Tanem
6. Timbangan
7. Kacar-kucur
8. Dulangan
Mapag besan mertuwi saha
mratitisaken dhumateng
papan palenggahan
Sungkeman panganten
kekalih dhumateng romo,

11

12

13

Bp. ......
Pangapit :
- ...
- .....
Bp. ....
Pangapit :
- ....
- ....

Gending :
(lamat-lamat)

Gending :
(lamat-lamat)

Ubarampe :
- Tigan ayam
kampung
- Toya
setaman
wonten bakor
saha nampan
- Gantal (ron
suruh
ingkang
dipun gulung
katanggulan
bawang
petak)
- Kain slindur

14
15
16
17
18
19
20
21

ibu
Pamundhuting gambar
(foto) baku
Atur pasugatan (unjukan,
snak, soup)......
Hiburan/beksan
Atur pambagyoharjo
Doa
Pamunduting gambar (foto)
panilih
...
Panutup
.......

ADHARAN JEJIBAHANING PARA PARAGA


1. PARAN PARA :
a. Minangka sesepuh ing salebeting rerantaman paraga kridha darma/panitia
b. Paring pitedah, panyaruwe lan paring iguh partikel murih rancakipun menggah badhe
tumapaking damel
c. Nitipriksa badhe tumapaking damel lan sadaya rerangken adicara tumapaking karya
wiwit dinten..........
2. PANGARSA
a. Hanggadhahi tanggeljawab dhumateng Bp. Ibu ingkang hamengkugati, ingkang
sampun caos kapitadosan minangka tetuwangganing para paraga krodha darma
b. Tanggeljawab murih kaleksanan adicara kanthi tata, titi, tentrem, lancar wiwit purwo,
madya dumugining paripurno
c. Minangka pangesuh/fasilitator ing pepanggihan/parepatan paraga kridha darma,
parepatan wigati sanesipun lan ugi ing pambubaraning rantaman paraga kridha darma
pahargyan penganen
d. Dherek nitipriksa persiapan lan sedaya rerangken adicara wiwit dinten
..........................
e. Panduming jejibahan pangarsa
- Pangarsa I : nyakup ing lampahing sedaya urusan
- Pangarsa II : nyangkup ing urusan pasugatan & sinoman, urusan dokumentasi, urusan rias
penganten & dekorasi pangandali lampahing tata adicara
- Pangarsa III : nyakup ing urusan papan & perlengkapan, urusan urusan kawilujengan &
- Parkir, urusan transportasi urusan karesikan / K3, urusan kotak sumbangan/tali asih

3. PANYITRA
a. Damel catatan/notulen wontening pepanggihan parepatan ingkang dipun wontenaken
minangka kangge ngrembak ngrengrengan badhe tumapaking damel saha
pambibaraning praga krida darma
b. Damel dokumentasi/arsib ubarampe pepanggihan parepatan
c. Damel buku panduan urut-urutaning adicara, ingkang minangka kangge panuntun
makarya para paraga
4. KAHARTAKAN
a. Mratikelaken wontenipun bendha prabeya ingkang mingangka kangge kabetahan
kaleksananipun adicara pahargyan penganten
b. Mratitisaken cak-cakaning bandha prabeya ingkang minangka kangge kabetahanipun
pahargyan penganten wiwit purwo ngantos wusananing pahargyandamel pelaporan
cak-cakaning bandha prabeya
5. PANGESUH ADICARA (KOORDINATOR)
a. Hanggadahi tanggeljawab murih kaleksananane adicara pahargyan panganten lancar,
tata, titi lan tentrem, ketingal sumuwa pahargyan kalampahan ing griya, lan gedung
PGRI
b. Dherek nitipriksa murih kasiapaning/samaptaning prabot ingkang minangka kangge
pahargyan penganten
c. Tanggeljawab murih samektaning ubarampe adicara upacara adat widhiwadana
d. Tanggeljawab murih pratitising lampah upacara adat widhiwadana
e. Makarya sareng kaliyan urusan-urusan sanesipun
6. URUSAN PERIJINAN
a. Madosaken ijin-ijin kabetahan kagungan damel ingkang dipun betahaken miturut
tataning nagari
b. Makarya sareng kaliyan urusan-urusan sanesipun
7. URUSAN SERAT SEDAHAN/ULEM:
a. Hanggadahi tanggeljawab nyerat asmo lan alamat jangkep bapak/ibu ingkang dipun
aturi rawuh ngestreni saha paring berkah pangestu adicara siraman, ijab qabul, lang
pahargyan ing gedung
b. Ngaturaken serat sedahan dateng alamat ingkang kaserat
c. Makarya sareng kaliyan urusan-urusan sanesipun
8. URUSAN PAPAN PERLENGKAPAN (JURU JEJANGKEP)
a. Hanggadahi tanggeljawab murih wontenipun sedaya kabutuhan ing babagan tarub,
meja, kursi, lampu, pandaya wara, lss, ingkang minangka jejangkepanipun adicara
pahargyan penganten wiwit ing griya, lan ing gedung PGRI
b. Niti barang barang ampilan babagan gunggung/jumlah lan kahananipun akdos dene
lagan (bala pecah), tenda/tarub, kursi, meja, kursi, taplak, kabel, lampu, lss.

c. Niti panataning meja kursi


d. Sesambetan kaliya PLN hambak menawi betahaken tambah daya
e. Makarya sareng kaliyan urusan-urusan sanesipun
9. URUSAN KAWILUJENGAN & PARKIR (JURU KATENTREMAN LAN PARKIR)
a. Hanggadahi tanggeljawab kawilujengan griya lan gedung PGRI sedaya uborampe
ingkang dipun ginakaken ing adicara pahargyan penganten
b. Mranata parkir kendaraan
c. Makarya sareng kaliyan urusan-urusan sanesipun
10. URUSAN TRANSPORTASI (JURU TITIHAN)
a. Hanggadahi tanggeljawab nyamamptakaken titihan ingkang kagem kabetahan wiwit
badhe tupapaking damel ngantos paripurnaning pahargyan penganten
b. Mratitisaken cak-cakaning sedaya kendaraan, mliginipun ingkang kangge penganten,
kulawarga, tamu VIP lan petugas sanesipun kados dene : penghulu, juru masak,
penyanyi lss
c. Makarya sareng kaliyan urusan-urusan sanesipun
11. URUSAN KARESIKAN / K3
a. Hanggadahi tanggeljawab mujudaken kawontenan ingkang resik, rapi lan tertib papan
panggenan ingkang wonten ing griya lan ing gedung PGRI sakderengipun lan sak
sampunipun adicara kalampahan
b. Makarya sareng kaliyan urusan-urusan sanesipun
12. URUSAN PASUGATAN & SINOMAN
a. Nyamektakaken pasugatan lan ingkang lelados/sinoman wonten ing parepatanparepatan lan ing pahargyan penganten
b. Nyamektakaken pasugatan lan ingkang lelados/sinoman wonten ing parepatanparepatan lan ing padamelan/pakaryan pemasangan tarub, sound system, lan
kabetahan sanesipun
c. Mandegani wontenipun pasugatan kangge para kadang among tamu lan para paraga
d. Makarya sareng kaliyan catering lan urusan sanesipun ingkang megepokan ing
babagan pasugatan
13. URUSAN DIKUMENTASI (JURU WICARA)
a. Mratitisaken minggah punuting gambar/foto lan vidio shooting ingkang mapan ing
griya lan gedung PGRI
b. Makarya sareng kaliyan urusan-urusan sanesipun

14. URUSAN DEKORASI (JURU PANGRENGGA PAPAN)


a. Hanggadahi tanggeljawab pangrengganging papan siraman ing griya lan gedung
PGRI
b. Makarya sareng kaliyan urusan-urusan sanesipun
15. URUSAN ADISARIRA LAN ADIBUSANA (JURU RIAS)
a. Hanggadahi tanggeljawab ing babagan adisarara/tatarias para paraga
b. Tanggeljawab kaleksananing adisarira adibusana penganten sarimbit, ingkang
hamengku gati, besan sekaliyan, juru kado, lan juru kotak sumbangan
c. Tanggeljawab murih wontenipun busana ingkang dipunbetahaken para paraga
16. URUSAN HIBURAN
a. Nyamektakaken kabetahan saha mratitisaken paraga hiburan ingkang bade ngaturi
panglipur para tamu
b. Mranata gending ingkang kagem pangiring lumampahing adicara pahargyan
c. Ngaturi panglipur para tamu jambuh kaliyan swasana pahargyan
d. Makarya sareng kaliyan pranata wicara kaliyan urusan-urusan sanesipun
17. URUSAN AMONG TAMU
a. Hanampi rawuhipun tamu lan ngaturaken raos panuwun awit saking karawuhanipun
b. Mranata lan mratitisaken palenggahan saha lenggahipun para tamu jumbuh kalian
papan palenggahan ingkang cumawis
c. Makarya sareng kaliyan urusan-urusan sanesipun
18. URUSAN BUKU TAMU
a. Nyamamptaaaken buku tamu
b. Ngaturi tamu nyerat ing buku tamu lan ngaturaken souvenir
c. Nyerat tali asih tamu
d. Makarya sareng kaliyan juru kado/ juru pundhi
19. URUSAN KOTAK TALI ASIH
a. Nyamektaaken saha mranata panggenan ingkang kagem kotak tali asih
b. Tanggeljawab tumrap kawilujengan kotak tali asih saha mbeta wangsul kotak tali asih
dhumateng griya ingkang mengku gati sak paripurnanipun adicara pahargyan
c. Makarya sareng kaliyan urusan-urusan sanesipun