Anda di halaman 1dari 147

ISI KANDUNGAN

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PERKARA SEKAPUR SIREH PENGENALAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH BIODATA PENYATAAN
PROFESIONAL INSTRUMENT PENGUMPULAN DATA DAN LAPORAN KAJIAN KOLABORASI ILMU/PENG
ETAHUAN BARU AKTIVITI YANG DIFOKUS REFLEKSI LAPORAN AKHIR LAMPIRAN

PENGHARGAAN

BIODATA
NAMA NO.KP NO.MATRIK KUMPULAN OPSYEN JABATAN NAMA KURSUS KOD TARIKH PBS SEKOLAH
: NASUHA BINTI ABDUL TALIB : : : PISMP AMBILAN JANUARI 2010 : SAINS/BAHASA MELAY
U/BAHASA INGGERIS (IP1J) :ILMU PENDIDIKAN : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA
: EDU 3101 : 21 25 MAC 2010 : SEKOLAH KEBANGSAAN SIONG, 09100 BALING, KEDAH.

PERNYATAAN PROFESSIONAL SEBELUM PBS

TUJUAN TUGASAN
Memahami dan menyesuaikan diri dengan budaya sekolah Men
erjaya seorang guru Memperoleh pengetahuan tentang pengurusan sekolah Medapat pe
ndedahan awal tentang pembelajaran murid Memahami pengurusan dan strategi pengaj
aran dan pembelajaran Membina kemahiran berinteraksi dengan murid, guru dan kaki
tangan sekolah Mengumpul maklumat tentang pengurusan sekolah, iklim pengajaran p
embelajaran dan budaya sekolah Membina kemahiran inkuiri penemuan dan kemahiran
berfikir secara kritis dan anatilikal Membina sikap positif terhadap profession
keguruan Membuat refleksi mengenai tugas dan tanggungjawab guru Mendokumentasi p
engalaman yang dilalui untuk perbincangan semasa sesi refleksi selepas PBS dilak
sanakan.

PERANCANGAN STRATEGI PELAKSANAAN.


Pelbagai instrumen dan sumber telah digunakan bagi mendapatkan maklumat dan resp
on bagi mencapai objektif utama tugasan ini seperti pemerhatian terhadap kawasan
sekolah, menemubual pengurusan dan
kakitangan sekolah, soal selidik kepada murid dan mengambil gambar prasarana sek
olah. Bagi melengkapkan tugasan ini, saya telah menyediakan soalan-soalan berkai
tan objektif utama tugasan terlebih dahulu sebelum mengadakan sesi temubual bers
ama responden. Di samping itu, saya juga telah menyediakan peralatan seperti kam
era untuk mengambil gambar kemudahan sekolah.

FOKUS UTAMA TUGASAN


Bagi menjayakan objektif utama tugasan ini, saya akan menjalankan pengalaman ber
asaskan sekolah selama lima hari di Sekolah Kebangsaan Siong, Baling pada tarikh
21 hingga 25 Mac 2010. Tujuan utama pengalaman berasaskan sekolah ini dilaksana
kan adalah untuk memerhati peranan sekolah dalam merealisasikan Falsafah Pendidi
kan Kebangsaan iaitu memperkembangkan murid-murid dalam aspek jasmani, emosi, ro
hani dan intelek (JERI). Fokus utama tugasan yang akan dijalankan adalah seperti
berikut :
Memahami sukatan pelajaran Memahami unsur yang terdapat dalam P&P Men
genal pasti aktiviti yang melibatkan murid-murid sama ada di dalam atau luar bil
ik darjah. Memantau persekitaran sekolah iaitu iklim dan budaya sekolah Meliputi
sumber pengajaran dan pembelajaran Meliputi strategi pengajaran dan pembelajara
n / kemahiran mengajar. Persiapan yang pertama yang dilakukan saya sebelum menja
lankan PBS ialah menumpukan perhatian tentang objektif dan focus utama untuk men
yiapkan portfolio ini. bagi persediaan untuk menjalankan sesi temubual bersama p
engurusan dan kakitangan sekolah, saya telah menyediakn beberapa soalan yang bak
al ditanya. Selain itu aktiviti sekolah yang akan saya laksanakan di sekolah jug
a turut disenaraikan. Di samping itu, saya juga turut menyenaraikan kemudahan-ke
mudahan yang terdapat di sekolah bagi
memudahkan saya untuk mengambil gambar nanti. Secara keseluruhannya, semua peran
cangan yang dilaksanakan akan memudahkan kerja saya ketika menjalankan PBS

PERNYATAAN PROFESIONAL SEMASA PBS PENYATAAN PELAKSANAAN AKTIVITI YANG DIFOKUS. H


ARI PERTAMA ( AHAD ) 21 MAC 2010 MASA 7.20 pagi 7.45 8.00 pagi PERKARA Sampai di
sekolah Mengikuti perhimpunan rasmi Melihat budaya sekolah:
Perhimpunan rasmi A
turcara majlis perhimpunan. Aturcara sebelum masuk kelas
Gambar 1 Perhimpunan rasmi

8.00 10.30 pagi

Memperkenalkan diri kepada Guru Penolong Kanan Pentadbiran disebabkan ketiadaan


guru besar. Mengadakan sesi temu bual bersama Guru
Penolong Kanan Pentadbiran
Gambar 2 Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Mendapatkan pelan fizikal sekolah, cart
a organisasi, sejarah dan lencana sekolah daripada Guru Penolong Kanan Pentadbir
an. 10.30 11.15 pagi 11.15 1.30 tgh Rehat
Adakan sesi perbincangan dengan rakan
mengenai PBS Mengambil gambar prasarana sekolah: 1.30 Pulang Makmal komputer Kan
tin Tandas Bilik guru Pejabat Perpustakaan

HARI KEDUA ( ISNIN ) 22 MAC 2010


sekolah dan menandatangani buku
ekolah 9.00 9.45 pagi
Makmal
lah Bilik rehat Surau Stor sukan

MASA 7.20 pagi 7.45 9.00 pagi PERKARA Sampai di


kedatangan pelawat Mengambil gambar prasarana s
kemahiran hidup Padang Mural sekolah Kelas pra-seko
Kelas pemulihan. sesi temubual bersama guru

Mengadakan
setiausaha kokurikulum 9.45 10.50 pagi

Mengadakan sesi temubual bersama guru

penyelaras makmal komputer 10.50 11.15 pagi


Mengadakan sesi temubual bersama gur
u Panitia Bahasa Melayu 11.15 12.00 tgh 12.00 12.30 tgh 12.30 3.00 ptg Rehat Mas
uk ke kelas 3 Nekad ( relieve class )
3.00 ptg Menyiapkan pentas untuk persiapan
motivasi yang akan diadakan pada hari selasa 23/3/2010. Membuat backdrop untuk
ceramah motivasi
Pulang

HARI KETIGA ( SELASA ) 23 MAC 2010


MASA 7.20 pagi 7.45 pagi 8.45 pagi 8.45 10.15 pagi
PERKARA Sampai di sekolah
Terlibat dalam program motivasi pelajar tahun Mengambi
l gambar program motivasi tersebut. Menemubual Pembantu Rendah Am R1 Mengambil g
ambar pondok keselamatan Menemubual seorang pengawas sekolah Merekod pendaftaran
waris yang menghadiri
10.15 10.45 pagi 10.45 11.40 pagi

program motivasi tersebut Mendengar ceramah motivasi


11.40 12.40 12.40 1.30
Rehat Mengambil gambar prasarana sekolah : Balai ilmu Kata kata hikmah Jadual ke
las Jadual bertugas Amalan murni dalam kalangan pelajar Sukatan pelajaran
1.30
Pulang

HARI KEEMPAT ( RABU ) 24 MAC 2010 MASA 7.20 pagi 7.45 8.50 pagi PERKARA Sampai k
e sekolah
Jaga kelas tahun 4 Waktu pendidikan jasmani Ambil gambar pelajar yang
sedang bermain di padang
8.50 9.35 pagi 9.35 10.20 pagi 10.20 11.50 pagi
Mengadakan sesi temubual bersama guru disiplin Rehat
rsama Guru

Mengadakan sesi temubual be

Penolong Kanan Hem Mengambil gambar bersama beliau mengambil gambar bilik Guru P
enolong Kanan 1
11.50 12. 00 ptg
Mengambil gambar prasarana sekolah bilik muzik bilik kaunseling bilik gerakan ma
kmal sains
12.00 tgh 2.15 5.00 ptg
Pulang Datang semula ke sekolah kerana terlibat dalam mesyuarat PIBG Menjaga pen
daftaran waris Mengambil gambar mesyuarat PIBG
5.00 ptg
Pulang

HARI KELIMA ( KHAMIS ) 25 MAC 2010 MASA 7.20 pagi 7.45 8.10 pagi 8.10 9.45 pagi
9.45 10.20 pagi 10.20 11.05 pagi 11.05 12.00 tgh 12.00 1.10 tgh PERKARA Sampai k
e sekolah Adakan sesi perbincangan dengan rakan-rakan Mengadakan sesi temubual d
engan Guru Bimbingan dan Kaunseling Mengadakan sesi temu bual dengan Guru Penolo
ng Kanan Pentadbiran Rehat Mengadakan sesi temu bual dengan Guru Perpustakaan Me
ngambil gambar prasarana sekolah
1.10 1.30 tgh Bilik darjah Amalan murni dalam k
alangan pelajar Sudut bacaan dalam kelas Alat bantu mengajar dengan guru-guru da
n
Berjumpa
bersalam-salaman 1.30 tgh Pulang

PERNYATAAN PROFESIONAL SELEPAS PBS


Melalui permerhatian yang saya jalankan selama lima hari semasa PBS di Sekolah K
ebangsaan Siong, saya dapat menyimpulkan bahawa warga sekolah yang terdiri darip
ada pengurusan sekolah, kakitangan, guru guru dan murid murid begitu komited dal
am memperkembangkan potensi murid-murid dalam menimba ilmu pengetahuan. Guru-gur
u komited dalam menggalakkan muridmurid untuk melibatkan diri dalam aktiviti di
luar bilik darjah. Guru-guru juga menggunakan sumber dan bahan pengajaran dan pe
mbelajaran yang menarik minat murid-murid untuk belajar.
Dari segi prasarana, sekolah ini juga menyediakan pelbagai kemudahan untuk kegun
aan pelajar dan guru sekolah tersebut. Di sini menunjukkan bahawa proses pengaja
ran dan pembelajaran di sekolah ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Murid-mu
rid dan pelajar dapat menggunakan kemudahan yang disediakan dalam menjalankan ak
tiviti pembelajaran dan juga melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti luar bilik
darjah.

PENILAIAN DAN LAPORAN


Penilaian yang boleh dibuat terhadap Sekolah Kebangsaan Siong berdasarkan pemerh
atian, soal selidik, dan juga sesi temubual yang telah dijalankan dapat dirumusk
an bahawa warga sekolah iaitu, pihak pengurusan sekolah, guru-guru, kakitangan s
ekolah dan murid-murid mempunyai ciri yang positif dalam memperkembangkan potens
i dan pencapaian pelajar. Setiap murid diberi hak dan layanan yang sama untuk me
ndapatkan perhatian tanpa mengira bangsa, kaum, agama dan peringkat umur mereka.
Guru juga memainkan peranan yang baik dalam menggalakkan murid-murid untuk meli
batkan diri dalam aktiviti kokurikulum atau aktiviti di luar bilik darjah. Selai
n itu, penggunaan sumber dan bahan pengajaran dan pembelajaran oleh guru-guru ju
ga dapat menarik minat murid-murid dalam menimba ilmu pengetahuan.
Kemudahan
prasarana
yang terdapat di sekolah
ini juga telah
memberikan pelbagai faedah kepada murid-murid dan guru di sekolah ini. Muridmuri
d dapat bukan sahaja dapat menimba ilmu atau mendapatkan maklumat di dalam kelas
sahaja malahaan mereka boleh menggunakan kemudahan yang terdapat di sekolah. Ke
rjasama antara guru dengan murid, bahan dan sumber pengajaran dan pembelajaran s
erta kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak pengurusan sekolah dapat mem
ber impak yang besar kepada setiap murid untuk terus berusaha mencapai kejayaan.
Peranan pihak pengurusan sekolah yang baik amat dititikberatkan dalam melahirka
n murid-murid yang cemerlang, gemilang dan terbilang di persada dunia. Hal ini a
dalah selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang mahukan muridmurid yang mempunyai intelek, rohani, jasmani dan sosial yang seimbang.

Bagi mendapatkan maklumat berkaitan sekolah, saya telah menjalankan aktiviti pem
erhatian, soal selidik dan juga sesi temu bual dengan pihak pengurusan sekolah,
guru dan murid-murid.Pemerhatian saya adalah
berdasarkan focus aktiviti yang saya telah jalankan. Saya telah memerhati pengur
usan pihak sekolah yang begitu komited dalam memperkembangkan potensi murid-muri
d dari aspek intelek, jasmani, rohani dan sosial murid-murid. Saya juga turut me
merhati usaha guru-guru dalam menyampaikan ilmu kepada murid-murid. Kepelbagaian
kaedah dan pendekatan yang digunakan oleh guru dalam sesi pengajaran dan pembel
ajaran adalah amat berkesan dan memberangsangkan.
Guru juga kreatif dalam menghasilkan alat bantu mengajar dalam menarik minat pel
ajar untuk belajar. Melalui pemerhatian yang dijalankan, didapati juga kebanyakk
an guru menggunakan buku teks dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Hal ini se
laras dengan sukatan pelajaran yang telah disediakan dalam buku teks yang telah
disediakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Dari segi penggunaan LCD,
didapati juga ada dalam kalangan guru yang menggunakn bahan bantu mengajar dari
pada ICT iaitu pengunaan LCD. Ini memudahkan guru menerangkan sesuatu konsep itu
kepada pelajar khususnya mata pelajaran Sains. Dengan bantuan animasi yang terd
apat dalam video pengajaran bukan sahaja dapat menarik minat murid-murid untuk b
elajar malahan dapat memudahkan mereka memahami sesuatu konsep.
Selain daripada pemerhatian yang dibuat terhadap pengajaran dan pembelajaran, sa
ya juga memerhati kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak sekolah. Kepelb
agaian kemudahan yang disediakan member peluang kepada murid-murid untuk menggun
akannya. Contohnya kemudahan pondok bacaan memudahkan murid-murid membaca bahanbahan ilmiah di samping

mengadakan sesi perbincangan dengan rakan-rakan. Kemudahan pusat akses yang terd
apat di perpustakaan dan makmaal computer juga memudahkan pelajar untuk mendapat
kan maklumat. Kesimpulannya melaui kaedah
pemerhatian, soal selidik dan juga sesi temubual yang dijalankan membantu saya u
ntuk mengumpul maklumat berkaitan sekolah dan akhirnya berjaya menyiapkan portfo
lio PBS ini.

SEKOLAH KEBANGSAAN SIONG, O9100 BALING KEDAH

CARTA ORGANISASI SEKOLAH PENTADBIR S.K SIONG


STAFF AKADEMIK

STAFF BUKAN AKADEMIK

SEJARAH SEKOLAH
Sekolah Kebangsaan Siong didirikan bersamaan dengan 01.10.1353 Hijrah.
dalam tahun Masihi 1934 Sekolah ini pada
mulanya dirancang untuk didirikan di Kampung Bechah Sawa tetapi oleh kerana bebe
rapa hal, ia di pindahkan ke Kampung Lalang. Sekolah ini didirikan dengan daya u
saha Tuan Hj. Abdullah B. Haji Banggol ( Ketua ), Tuan Penghulu Abu Bakar, Tuan
Haji Ahamad Bin. Abdul Rahman serta bantuan, sokongan dan kerja gotong - royong
dari orang ramai khasnya penduduk Mukim Siong.Sekolah yang didirikan ini kemudia
nnya dikenali sebagai Sekolah Rakyat Siong, Baling Kedah. Dari nama tersebut, ta
hulah kita bahawa pada peringkat awal pembelajaran ianya sebuah sekolah rakyat.
Ketika itu jumlah muridnya ialah 70 orang sahaja yang semuanya lelaki dengan tig
a tenaga pengajar, mereka ialah Encik Mahmud Bin. Haji Jusoh, Encik Yaakob Bin M
ahmud dan

Encik Musa Bin Hj. Ahmad. Pentadbir sekolah adalah di bawah arahan Pejabat Neger
i Kedah dengan sistem pelajarannya mengikut sistem pelajaran penjajah.
Pada 01.12.1950, Sekolah Rakyat telah diambil alih oleh kerajaan dengan sepenuhn
ya. Nama Sekolah Rakyat telah ditukarkan kepada Sekolah Melayu Siong. Sejajar de
ngan peralihan tersebut, guru - guru kerajaan yang
berkelulusan SITC, TUOS dan bangunan tambahan yang
lain - lain.Pada 01.01.1959, sebuah lagi berbentuk L didirikan. Bangunan ini
didirikan dengan dayausaha YB Encik Shafie B. Hj. Abdullah (sekarang Tan Sri ),
Guru Besar dan dengan sokongan wang daripada seluruh penduduk Mukim Siong dengan
jumlah kutipan yang dipungut untuk tujuan tersebut ialah
sebanyak RM 13 004.30 ( TIGA BELAS RIBU EMPAT RINGGIT DAN SEN TIGA PULUH ). Dari
pada kutipan Rakyat ( RM 2004.30 bantuan Pejabat Pelajaran Kedah sebanyak RM 6 0
00.00 manakala daripada
Lottery Kebajikan Masyarakat Johari (Bekas Menteri
dengan jasa baik Tan Sri Mohd. Khir B. Malaysia). Bangunan ini kemudiannya
Pelajaran
dibuka dengan rasminya pada 23.08.1959 oleh Ketua Pegawai Pelajaran Negeri Kedah
sebagai mewakili Menteri Pelajaran Tanah Melayu ketika itu.
Di awal tahun 1968, sekolah ini dipinjamkan untuk penempatan murid murid Sekolah
Menengah Siong, mereka belajar pada sessi petang (
khas murid - murid Sekolah Menengah Rendah sahaja ). Penggunaan tersebut berteru
san sehingga bangunan Sekolah Menengah Siong siap dan boleh digunakan di akhir t
ahun 1974. Dalam tahun 1969, sebuah lagi bangunan baru didirikan. Bangunan yang
dikenali sebagai bangunan C mengandungi empat bilik darjah, didirikan di bawah p
rojek Rancangan Malaysia Kedua dengan jasabaik YB Tan Seri Shafie B. Hj. Abdulla
h (Wakil Rakyat ketika itu ).

Sejajar dengan perkembangan pelajaran dan kedudukannya sebagai sekolah rendah Gr


ed A dalam tahun 1974, sebuah lagi bangunan sekolah didirikan di bawah Rancangan
Malaysia Ketiga. Bangunan tersebut adalah bangunan dua tingkat mengandungi lima
bilik darjah, sebuah pejabat Guru Besar serta tandas guru dan murid. Bangunan i
ni mula digunakan dalam tahun 1979. Sebelum bangunan di atas dibina, pembelajara
nnya terpaksa
dijalankan dalam dua sesi ( pagi danpetang). Ini menyebabkan beberapa masalah ti
mbul. Oleh itu di akhir tahun 1977, Tuan Penolong Pengelola Sekolah - sekolah Da
erah Baling, bagi pihak jabatan Pelajaran Kedah telah mengarahkan Encik Guru Bes
ar Sekolah Kebangsaan Siong membuka cawangan di Kampung Bandar, cawangan ini ada
lah khas bagi murid murid
dipersekitarannya. Pada 01.01.1999, cawangan tersebut telah dibuka kepada 4 bili
k darjah ( darjah 1 & 2 sahaja ) dan mengandungi seramai 11 orang murid. Cawanga
n ini mempunyai 4 orang tenaga pengajar di bawah
Penyeliaan Cikgu Abdullah B. Hassan.
Dalam tahun
1983, cawangan
tersebut berpisah dan mempunyai
pentadbirannya sendiri. Ia kemudiannya dikenali sebagai Sekolah Kebangsaan Kg. B
andar, Baling. Biarpun begitu, Sekolah Kebangsaan Siong tetap utuh dan tegak ide
ntitinya yang tersendiri. Dalam pada itu, kemerosotan murid - murid tidaklah dap
at dinafikan. Walaubagaimanapun, sekolah ini tetap dengan
grednya dan terus akan berkembang maju mengikut arus perkembangan pelajaran.
Pada tahun 1985 sebuah bangunan yang mengandungi empat buah bilik darjah dan seb
uah stor telah dibina dibelakang bangunan A dan mula digunakn pada awal tahun 19
86. Dalam Malaysia Ke Enam ( iaitu dalam tahun 1993 ) sebuah lagi bangunan 2 tin
gkat didirikan yang mengandungi 8 buah bilik darjah, 2 bilik air dan bilik serba
guna dibahagian bawah.

Kini Sekolah Kebangsaan Siong ditadbir oleh Encik Mahali Bin Mahat dan dibantu o
leh En. Ismail Bin Ahmad ( Penolong Kanan 1 ), Puan Suraya Bin Mansor (Penolong
Kanan Hal Ehwal Murid ) dan Puan Norazizah ( Penolong Kanan Kokurikulum). Ia mem
punyai 52 orang tenaga pengajar serta 880 orang murid yang mengandungi 21 aliran
serta dibantu oleh tenaga sokongan iaitu seorang juruteknik komputer,3 Pembantu
tadbir, 1 orang Pembantu Am Rendah, 4 orang Pekerja Rendah Awam dan seorang Jag
a.

MATLAMAT SEKOLAH
Murid-murid yang menamatkan pengajian di Sekolah Ke-bangsaan Siong ini akan memi
liki kemahiran asas maksimum dan seimbang dari segi akademik, sahsiah, emosi dan
kokurikulum. Berketrampilan dan bermotivasi serta berdaya saing dalam semua bid
ang. Mempunyai sikap positif terhadap cabaran dalam pendi-dikan dan mempunyai kr
iteria terpuji sebagai rakyat yang berguna kepada Agama, Bangsa dan Negara
PIAGAM SEKOLAH
Kami warga Sekolah Kebangsaan Siong, Baling dengan suci hati dan penuh sedar beri
kar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk:i. Memastikan semua kana
k-kanak yang cukup umur di kawasan ini mendapat tempat untuk belajar di sekolah
ini. ii. Memberi peluang yang sama kepada semua kanak-kanak yang belajar di seko
lah ini. iii. Menjadikan sekolah sebagai tempat yang selamat dan selesa untuk be
lajar. iv. Menyediakan peralatan dan bahan terkini dan mencukupi untuk pengajara
n dan pembelajaran. v. Memastikan maklumat dapat disalurkan kepada pelanggan den
gan cepat, tepat dan terkini. vi. Menentukan murid-murid dapat menguasai kemahir
an asas 3M sebelum tamat persekolahan peringkat rendah. vii. Melayan mesra setia
p pelanggan yang datang berurusan dengan cuba memenuhi kehendak / keperluan teta
mu.

viii.
Bersedia menerima pandangan dan teguran yang membina dari semua pihak demi menin
gkatkan prestasi dan kecemerlangan sekolah dalam semua aspek, dan
ix.
Mewujudkan hubungan rapat dengan masyarakat sekitar, pertubuhan kerajaan dan buk
an kerajaan untuk keperluan dan kepentingan muridmurid sekolah ini.
PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP)

FALSAFAH SEKOLAH Semua murid akan diberi pendidikan yang sempurna dari segi intel
ek, jasmani dan emosi serta memberi peluang mengembangkan bakat, minat, kemahira
n dan kebolehan secara terancang oleh sekolah dan anggota masyarakat seluruhnya.
VISI DAN MISI SEKOLAH
VISI

MISI

LENCANA SEKOLAH

LENCANA SEKOLAH
Lencana ini telah dicipta oleh salah seorang guru Besar yang terdahulu dari seko
lah ini. dalam tahun 1985, ia diubahsuai oleh Encik Mohamad bin Saad (Guru Besar
) dengan kerjasama guru-guru dan pekerja yang melambangkan identiti serta kemega
han sekolah ini.
ILMU SULUH HIDUP menjadi tema dalam lencana sekolah ini. Ia member erti kepada m
asyarakat sekolah ini betapa pentingnya ilmu dan pelajaran dalaam kehidupan hari
an manusia.
Berikut adalah pengertian lencana secara terperinci : MERAH :~ obor dan latarbel
akang nama sekolah~ Melambangkan keberanian untuk menghadapi berbagai cabaran da
n dugaan hidup untuk menuju dan mencapai matlamat
KUNING
: ~latarbelakang ilmu suluh hidup / lambing bunga padi~ Menunjukkan betapa taatn
ya masyarakat sekolah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan serta sentiasa mematuhi
peraturan dan undang-undang pemerintah.
BIRU
: ~latarbelakang bulatan SKS Menunjukkan masyarakat sekolah ini sentiasa bersatu
dan dalam perpaduan.
HIJAU
: ~latarbelakang lencana~ Menunjukkan bahawa Agama Islam Agama rasmi negara. Ia
sentiasa menuntut umatnya mencari ilmu untuk panduan hidup.

PUTIH
: ~latarbelakang bahagian atas lencana ~ Melambangkan sentiasa dalam keadaan ber
sih, jujur, ikhlas dan amanah.
HITAM
: ~tangkai/kaki obor ~ Bermaksud menghormati orang ibubapa, guru,orang-orang tua
, dan para pemimpin.
SKS
: huruf ringkas bagi Sekolah Kebangsaan Siong.
Bulatan pada SKS
: melambangkan semangat kesukanan.
Bunga padi
: menunjukkan bahawa padi adalah hasil pengeluaran utama daerah dan negeri ini.

LAGU SEKOLAH
Sekolah Kebangsaan Siong, Bak sinaran suria, Menyinari alam semesta, Ilmu suluha
n hidup, Memimpin anak bangsa Dengan hati yang ikhlas, Itulah sekolah kita, Terb
ukti sudah Berjaya

SENARAI GURU BESAR


BIL
NAMA GURU BESAR
DARI
HINGGA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
TUAN HJ, OMAR B. HJ. ABU BAKAR TUAN HJ. ABDULLAH B. YAAKOB TUAN HJ. BASHARUDDIN
B. ARIFFIN TUAN HJ. MAHMUD B. ARSHAD EN. MOHD TAHIR B. HASSAN EN. RAMLI B. SALIM
TUAN HJ. MOHD NOOR B. AMBIAH EN.RIDZUAN B. SAIDIN TUAN HJ. MOHAMAD B. SAAD EN.
OSMAN B. ALI TUAN HJ. ABDULLAH B. SHARIFF EN. SAAD B. AHMAD PUAN HAJAH FARIDAH B
T. DARUS TUAN HJ. MOHD AFFAMI B. JAMALUDDIN EN.SHAARI BIN AWANG ISMAIL BIN LAZIM
HJ. ALWI BIN YAAKOB HJ. KAMALUDIN BIN MAN MAHALI BIN MAHAT
01.02.1946 24.05.1950 1954 01.01.1956 23.06.1978 01.01.1981 01.08.1981 16.05.198
9 01.05.1991 16.12.1991 01.03.1993 17.04.1994 02.02.1999 17.04.1994 04.02.1999 1
6.03.2000 16.03.2003 23.10.2005 16.08.2007
24.05.1950 1954 31.12.1955 22.06.1978 31.12.1980 31.07.1981 15.05.1989 30.04.199
1 15.12.1991 28.02.1993 16.04.1994 01.02.1999 16.04.1999 01.02.1999 16.03.2000 1
6.03.2003 23.10.2005 16.08.2007 Sekarang

PEKELILING SEKOLAH KEBANGSAAN SIONG, 09100 BALING, KEDAH. SENARAI NAMA GURU SEKO
LAH KEBANGSAAN SIONG.
BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
NAMA GURU MAHALI BIN MAHAT ISMAIL BIN AHMAD NORAZIZAH BINTI UMAR AMIR BIN ABDULL
AH BAZLI BIN AZIZAN EZEKIEI EZRA @ YEAP KIM LEONG HAMZAH BIN HAYA HILMI BIN MUST
AFFA JAMIL BIN HARUN JASLI BIN YOM MD. MOHSIN BIN ABDUL RAZAK MD. SAAD BIN HARUN
MOHD KHATIB BIN HJ. MAJID MOHAMAD FARIZAI BIN HASSIM MOHD AMRI BIN MOHD YUSOFF M
OHD AZHAR BIN ASUAK

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
MOHD BUKHORI BIN YAMAN MOHD SANUSI BIN SIDIK MOHD SUAFI BIN YASSIN MUHAMAD ZAKI
BIN ABDUL LATIFF NOR JOHAN AKMAL BIN IBRAHIM RIDZUAN BIN MD DAUD SAFAWI BIN ABDU
L WAHAB ZAINI BIN RAZAK ZULKURNAIN BIN CHE HARUN AFIFAH BINTI ILLIAS@YAHAYA AZIZ
AH BINTI HUSIN CHE SOM BINTI LATEH FAHILAHTON BINTI SEROJI FARIDAH BINTI HASSAN
HAFISHAH BINTI ABDUL HADI HARTINI BINTI JOSNI IRMASURJANI BINTI MD. ZAWAWI JASLI
NA BINTI AB. SANI KABETIAH BINTI HJ. AHMAD

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
KAMARANI BINTI ABDUL GHANI MOLIYATI BINTI MOHTAR NOORLIZA BINTI AHMAD NOR SALMIA
H BINTI ABDULLAH NORAZIMAH BINTI SANI NOREHA BINTI AHMAD NAWAWI NORHAFIZAH BINTI
MISWAN NORITA BINTI ABDUL RAHIM NUR LINA BINTI HABIB ROHAIZA BINTI ABDUL RAZAK
ROKHIAH BINTI MD NOR SHARIFAH BINTI OTHMAN SUHAILA BINTI KHALID ZUMAIDA BINTI SH
ARIFFUDDIN ZURAIDA BINTI MOHAMED SITI SARAH BINTI JEMAN ROGAYAH HANIM BINTI ISMA
IL

STAF SOKONGAN SEKOLAH KEBANGSAAN SIONG


BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
NAMA HASLIZA BINTI OTHMAN SITI SHOLEHA BINTI AHMAD SURAINI BINTI MAD SAMAN ASMAA
UL-HUSNA MOHD NORDIN ZURAIDAH BINTI YUSUF MASYTAH BINTI OSMAN SITI KHALIJAH BIN
TI DAUD SURIYANI BINTI HASHIM MOHAMAD FAUZI BIN ABDULLAH AHMAD BIN ABDULLAH ABD.
RAHIM BIN WAN AHMAD BASHARUDDIN BIN MUSA HARUN BIN AHMAD YUSOF BIN DIN

PERANAN PIHAK PENGURUSAN DAN GURU


PERANAN GURU BESAR
A. PENTADBIRAN: Dalam bidang pentadbiran, Guru Besar adalah bertanggungjawab sec
ara langsung dalam segala pengurusan perjawatan dan perkhidmatan guru dan kakita
ngan bukan guru di sekolah sebagaimana berikut:
1.
Melaksanakan segala prosedur perlantikan dan pengesahan dalam jawatan semua kaki
tangan di bawah kelolaan dan bidang kuasanya.
2.
Melaksanakan segala prosedur perlantikan ke jawatan yang lebih tinggi bagi semua
kakitangan di bawah jagaannya.
3.
Melaksanakan prosedur bagi menamatkan perkhidmatan perletakan, persaraan, pengga
ntungan, pelepasan guru-guru dan kakitangan.
4.
Memastikan pelaksanaan dan langkah-langkah pengambilan perkhidmatan dan kursus d
alam jawatan.
5.
Mengambil langkah-langkah tertentu yang berhubung kait dengan soal percutian kak
itangan di sekolahnya.
6.
Mewujudkan struktur organisasi sekolah bagi menentukan pembahagian kerja dan tug
as kakitangan sekolahnya.
7.
Menyediakan senarai tugas dan tanggungjawab guru dan kakitangan sokongan.
8.
Menyimpan dan menyelenggarakan rekod-rekod peribadi guru dan kakitangan bukan gu
ru.
9.
Menyediakan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan, Berkala, Laporan Sulit Khas, dan L
aporan Nilaian Prestasi Khas bagi semua kakitangan di bawahnya.
10.
Meluluskan permohonan penggunaan bangunan dan kemudahan yang

ada di sekolah mengikut syarat-syarat yang dibenarkan oleh pihak yang berkuasa.
11. Menentukan sistem penyelenggaraan fail dilaksanakan dengan cara yang teratur
dan sempurna. 12. Merancang dan memastikan pelaksanaan takwin sekolah yang tela
h disusun dan ditetapkan itu berjalan dengan lancar. 13. Memastikan bahawa segal
a retan-retan yang disediakan itu dilakukan dengan sempurna dan dilaksanakan men
gikut jadual yang telah ditetapkan. 14. 15. Menjadi pengerusi Lembaga Tatatertib
Sekolah. Menjadi Penasihat Persatuan Ibu Bapa Guru dan memastikan bahawa segala
keputusan dilaksanakan dengan teratur dan berkesan. 16. Mempengerusikan mesyuar
at-mesyuarat yang diadakan di peringkat sekolah yang melibatkan guru dan kakitan
gan. 17. Menghadiri mesyuarat di Pejabat Pendidikan Daerah, Zon Sekolah, Jabatan
Pendidikan Negeri, Kementerian Pendidikan Malaysia atau jabatan-jabatan kerajaa
n yang lain.
B. KEWANGAN:
1.
Menyediakan anggaran belanjawan sekolah seperti perbelanjaan mengurus dan perbel
anjaan pembangunan.
2.
Mengurus dan menyempurnakan segala tuntutan perkapita dan lain-lain geran yang d
ikemukakan oleh pihak yang berkaitan dari semasa ke semasa.
3.
Menentukan segala kutipan atau yuran, sewa, asrama dan lain-lain sumber pendapat
an dilaksanakan dengan sempurna.
4.
Merancang dan menguruskan segala bentuk pembelian dan pembayaran yang dilakukan
oleh pihak sekolah.

5.
Mengurus dan menyempurnakan segala urusan yang berkaitan dengan gaji, elaun dan
lain-lain bagi guru dan kakitangan.
6.
Mengurus dan menyelenggarakan buku tunai untuk Akaun Wang Kerajaan, Wang Suwa da
n Asrama serta Panjar Wang Runcit.
7.
Melakukan dan menyempurnakan segala persediaan yang diperlukan untuk audit akaun
sekolah secara teratur dan kemas.
8.
Menyempurnakan segala urusan yang berkaitan dengan biasiswa pelajar-pelajar seko
lah yang diberi oleh Kementerian Pendidikan dan lainlain badan penaja.
9.
Menjadi Pengerusi Lembaga Tender dan Sebut Harga Sekolah mengikut syarat yang te
lah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan.
10.
Menentukan buku stok yang disimpan dan disediakan di sekolah disediakan dengan t
eratur dan kemas kini.
11.
Memperakukan segala tuntutan perjalanan, peperiksaan, elaun lebih masa, wang run
cit dan sebagainya.
12.
Memastikan bahawa tatacara hapus kira dan hapus stok dilakukan dengan sempurna m
engikut peraturan yang ada.
13.
Menjadi Setiausaha Lembaga Kewangan Sekolah dan pengelola sekolah dan menentukan
bahwa semuanya itu berjalan lancar.
C. PEMBANGUNAN FIZIKAL SEKOLAH:
1.
Melaksanakan pengawasan fizikal sekolah dan menentukan perjalanannya dilakukan d
engan cara yang baik dan teratur.
2.
Mengambil langkah-langkah penyelenggaraan bangunan sekolah dan kawasan sekolah d
ari semasa ke semasa.
3.
Merancang dan menguruskan pelaksanaan projek-projek pembangunan kecil yang diada

kan di sekolah.
4.
Merancang pertambahan fizikal sekolah jika ada dan jika perlu seperti

pembinaan dan pembaikian, memerlukan bangunan tambahan dan sebagainya.


D. PEMBANGUNAN KAKITANGAN:
1.
Merancang dan melaksanakan program dan kursus bagi kemajuan guru dan bukan guru
untuk pengayaan dirinya.
2.
Mengadakan in house training , kolokium, mengambil kursus di luar, kursus dalam
perkhidmatan ataupun mengadakan kursus-kursus untuk kakitangan di sekolahnya.
3.
Memberi segala galakan kepada guru dan kakitangan agar melanjutkan pengajian di
peringkat yang lebih tinggi.
E. MENGAJAR:
1.
Mengajar sekurang-kurangnya sembilan waktu seminggu dan mengikut peraturan yang
telah ditetapkan bagi Guru Besar.
F. KURIKULUM:
1.
Menentukan pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan berjalan dengan teratur, berke
san dan mengikut perancangan.
2.
Memastikan pelaksanaan sukatan pelajaran atau kurikulum yang ditentukan oleh Kem
enterian Pendidikan berjalan mengikut peraturan.
3.
Merancang dan memastikan pelaksanaan sukatan pelajaran atau kurikulum di sekolah
berjalan dengan sempurna.

4.
Menentukan mata pelajaran pilihan untuk pengajaran di sekolahnya dengan menetapk
an guru-guru yang mengajar mata pelajaran yang berkenaan.
5.
Menubuhkan panitia mata pelajaran atau Lembaga Kurikulum Sekolah untuk memastika
n keberkesanan pelaksanaannya.
6. 7.
Mempengerusikan mesyuarat panitia mata pelajaran jika difikirkan perlu. Menubuhk
an beberapa buah jawatankuasa dan majlis lain yang difikirkan perlu sebagai usah
a untuk memastikan keberkesanan pengurusan sekolah.
8.
Menentukan kewujudan Pusat Sumber sekolah dan Guru Besar bertanggung-jawab terha
dap perkembangan dan kemajuannya.
9.
Membina Blue Print sekolah untuk meningkatkan pencapaian pelajar dan bidang ak
ademik.
G. KO-KURIKULUM:
1.
Memastikan penubuhan persatuan, dan kelab sukan dan permainan dan pasukan-pasuka
n unit pakaian seragam.
2.
Menentukan bahawa unit-unit ko-kurikulum itu berjalan dengan cergas, baik, terat
ur dan sempurna dengan susunan program yang lengkap, sesuai & praktikal.
3.
Menentukan perkembangan bakat dan potensi para pelajar dalam kegiatan ko-kurikul
um seperti persatuan dan kelab, sukan dan permainan dan juga pasukan unit beruni
fom.

H. HAL EHWAL PELAJAR:


1.
Menubuhkan Lembaga Disiplin Pelajar di sekolahnya dan memastikan bahawa pelaksan
aannya berjalan dengan berkesan.
2.
Menetap dan menggariskan satu peraturan dan undang-undang sekolah yang praktikal
untuk dipatuhi sepenuhnya oleh semua pelajar.
3.
Menubuhkan sebuah Lembaga Pengawas Sekolah yang terdiri daripada pelajar yang ce
rgas, baik dari segi tingkah laku, berbudi pekerti dan bagus dalam akademik dan
sukan.
4.
Menentukan perjalanan Lembaga Disiplin Pelajar, peraturan dan undangundang dan L
embaga Pengawas dilaksanakan dengan baik, sempurna dan adil.
5.
Untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan dan kebajikan para pelajar, perkhidmat
an yang berikut perlu diwujud dan dilaksanakan di sekolah dengan baik, iaitu:- (
Bimbingan dan kaunseling, kesihatan, biasiswa dan dermasiswa, keselamatan, riada
h dan sistem mentor menti).
i.
PENGAWASAN DAN PENYELIAAN :
1.
Menjadi tugas dan tanggungjawab Guru Besar untuk membuat penyelidikan terhadap p
erjalanan pengajaran dan pembelajaran di sekolahnya.
2.
Menjadi tugas Guru Besar untuk mengawasi dan melaksanakan tugastugas pentadbiran
, pengurusan, kewangan, pembangunan fizikal, kemajuan kakitangan pengajaran pemb
elajaran, kurikulum, ko-kurikulum dan dalam hal ehwal pelajar.
3.
Bertanggungjawab dalam memberi bimbingan kepada Penolong Kanan Pentadbiran, Peno
long Kanan HEM dan Penolong Kanan KO serta

Penyelia Petang dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka. 4. Guru Besar memberi bimb
ingan yang diperlukan kepada kakitangan bukan guru dalam melaksanakan tugas-tuga
s mereka. 5. Memberi bimbingan kepada guru-guru dalam semua bidang tugas dan pen
gajaran mereka agar ianya menjadi lebih berkesan dan menyeronokkan. 6. Pengawasa
n dan penyeliaan ini adalah untuk penilaian prestasi mereka yang akan dibuat pad
a setiap hujung tahun. 1.0 1.1 PENGURUS "LEARNING EXPERIENCES" KERJA IKHTISAS Pe
nyelia dan pengawal polisi dan objektif sekolah yang telah diasaskan dan diselar
askan kepada polisi Kementerian Pendidikan dan objektif Pendidikan Negeri dan ne
gara. 1.2 Menentukan sasaran sekolah, merancang dan melaksanakan proses pengajar
an dan pembelajaran sukatan pelajaran, rancangan pelajaran, jadual waktu, penuga
san guru dan sebagainya. 1.3 Menentukan kualiti volume kerja pelajar-pelajar dan
pemeriksaan buku-buku pelajar. 1.4 Menentukan polisi-polisi mengenai ujian dan
peperiksaan serta menggunakan data-data untuk perancangan dan tindakan susulan.
1.5 Menyelia proses pendidikan sama ada dalam bilik darjah, pemeriksaan buku rek
od guru atau perbincangan dengan guru / JKS / PMP. 1.6 Memeriksa buku kemajuan p
elajar, buku profil, buku kedatangan dan buku kegiatan kurikulum dari masa ke se
masa. 1.7 1.8 Menentukan polisi untuk aktiviti ko-kurikulum. Membaca dan menelit
i laporan kegiatan ko-kurikulum serta memberi nasihat dan bimbingan kepada guru
dan pelajar. 1.9 Mengajar sebilangan waktu

2.0 2.1
PEMBANGUNAN MAJU DIRI MURID Menentukan polisi-polisi mengenai pelaksanaan disipl
in secara menyeluruh. Mengendalikan kes-kes disiplin yang dirujukkan oleh Badan
Disiplin, berjumpa dengan ibubapa dan penjaga, PRS. K & K, guru ko-kurikulum dan
sebagainya.
2.2
Melaksanakan projek-projek khas seperti PMP, menyelia dan menilai keberkesananny
a.
3.0
PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN (MANAGEMENT AND DEVELOPMENT)
3.1
MURID-MURID
3.1.1 Menyelia pendaftaran kemasukan dan pertukaran murid. 3.1.2 Menyelia buku j
adual kedatangan murid. 3.1.3 Menyelia pemberian bantuan kepada murid-murid. 3.1
.4 Menyelia Skim Pinjaman Buku Teks serta menentukan polisi dan senarai pelajar
yang layak dan tidak layak. 3.1.5 Menentukan polisi berkaitan dengan peperiksaan
awam seperti menentukan mata pelajaran yang akan diambil oleh murid. 3.1.6 Meny
emak dan menandatangani sijil berhenti sekolah dan surat akuan. 3.1.7 Memastikan
program-program kesihatan dijalankan dengan sempurna supaya wujud tahap kesihat
an yang tinggi di kalangan murid. 3.1.8 Bertanggungjawab ke atas pembuangan dan
penggantungan muridmurid. 3.1.9 Bertanggungjawab ke atas keselamatan murid di se
kolah. 3.2 PENGURUSAN PERSONEL
3.2.1 Menentukan pendaftaran, pengesahan dalam jawatan, penempatan ke dalam jawa
tan berpencen dan jenis cuti kakitangan sekolah.

3.2.3 Menolong kakitangan menentukan sasaran kerja dan berbincang dari masa ke s
emasa mengenai sasaran dan mutu kerja. 3.2.3 Menentukan tugasan dan bidang kerja
(development of staff) dan menjalankan penyeliaan sepanjang tahun. 3.2.4 Mengam
bil tindakan / laporan tatatertib ke atas pegawai di bawah bidang kuasanya. 3.2.
5 Menjaga kebajikan kakitangan.
3.3 KEWANGAN
3.3.1 Mengawal dan menyemak pemberian perkapita, gaji kakitangan, rekod akaun, l
aporan kewangan dan punca-punca kewangan suwa dan kerajaan. 3.3.2 Mengemas kini
penyata akaun sekolah yang belum diaudit dan membuat tindakan susulan ke atas la
poran audit. 3.3.3 Mengawal stok-stok dan harta benda sekolah. 3.3.4 Mengawal pe
rbelanjaan yang dibuat oleh semua bidang dan membuat anggaran perbelanjaan tahun
an yang kos efektif.
3.4 KEMUDAHAN FIZIKAL
3.4.1 Memastikan keadaan fizikal bangunan, padang dan persekitaran sekolah berad
a dalam keadaan baik. 3.4.2 Mempertingkatkan keceriaan dan kecantikan sekolah. 3
.4.3 Menyelia dan menjaga kemudahan dan keselamatan bangunan

sekolah. 3.4.4 Memastikan perabot sentiasa berada dalam keadaan baik dan membuat
pengagihan yang berkesan. 3.4.5 Menyelia dan mengawal sistem pencegahan kebakar
an. 3.4.6 Bertanggungjawab ke atas harta benda sekolah.
4.0 PEMBANGUNAN ORGANISASI DAN DIRI (SYNERGY) 4.1 Merancang dan menyelia aktivit
i perkembangan staf seperti kursus dalaman, perbincangan, berkongsi maklumat, me
rangsang budaya, mencari maklumat dan pengetahuan serta memberi peluang kepada g
uru memperkembangkan diri. 4.2 Mengawal `learning experiences dengan berdasarkan
pemerhatian, data dan salinan serta menggunakan maklumat yang diperolehi untuk p
embangunan `learning experiences murid. 4.3 4.4 Melaksanakan kursus kesedaran dan
pengunggulan kendiri guru. Penglibatan dalam aktiviti-aktiviti pendidikan komun
iti.
5.0 PEMBANGUNAN DIRI (PERSONEL DEVELOPMENT) 5.1 Membaca makalah, buku-buku ikhti
sas, pengurusan dan filosofi, menghadiri kursus, seminar, bengkel bertukar-tukar
fikiran dengan rakan-rakan sekerja. 5.2 Menjalankan kajian. Mengumpul data dan
menghasilkan kaedah yang baru yang lebih berkesan. 5.3 Menerbit artikel-artikel
yang berkaitan dengan bidang ikhtisas.

PERANAN GURU PENOLONG KANAN PENTADBIRAN


A. BIDANG TUGAS: 1. Melaksana dan menjalankan segala tugas dan tanggungjawab Gur
u Besar semasa ketiadaannya di sekolah. 2. Mengajar sebilangan daripada waktu me
ngikut arahan Guru Besar yang ditetapkan dari semasa ke semasa. 3. Bertanggungja
wab kepada Guru Besar dalam soal-soal yang berhubungkait dengan kurikulum, penta
dbiran dan pengurusan sekolah, hubungan dengan masyarakat dan juga keselamatan.
4. Membantu Guru Besar dalam pengurusan dan pentadbiran sekolah yang mempunyai s
idang petang. 5. Memberi segala bantuan kepada Guru Besar dalam tugas menyelia d
an menilai pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 6. Membantu Guru Besar dalam
semua aspek perancangan, pengurusan dan pelaksanaan program dan projek sekolah.
B. SENARAI TUGAS:
1.
Memastikan pelaksanaan semua kursus pengajian yang telah ditetapkan oleh Kemente
rian Pendidikan.
2.
Menentukan rancangan pelajaran harian, mingguan, semester dan lainlainnya berjal
an dengan lancar dan berkesan.
3.
Memastikan perjalanan panitia-panitia mata pelajaran itu dilaksanakan
secara teratur dan baik. 4. Membantu dalam pengurusan penyediaan peralatan tekno
logi pendidikan, pusat sumber, makmal dan bengkel. 5. Menentukan penggunaan dan
penyelenggaraan bahan-bahan sumber

pendidikan itu dilakukan dengan baik. 6. Membantu dan membimbing dalam latihan m
engajar bagi guru-guru praktikum dan guru-guru yang baru mengajar dalam menjalan
kan tugastugas harian mereka. 7. Membuat kajian terhadap segala jenis laporan ya
ng berkaitan dengan kurikulum dan mencadangkan tindakan susulan. 8. Membantu dal
am merancang dan menyelaraskan hal-hal yang berkaitan dengan ujian, peperiksaan,
penilaian dan menyarankan tindakan susulan. 9. Menyelaraskan pengurusan dan per
jalanan kegiatan-kegiatan bimbingan dan pemulihan yang ada di sekolah. 10. Menye
laraskan segala program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah, Pejabat Pendidik
an Daerah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan Malaysia. 11. Me
mbantu dalam menentukan buku-buku teks, bahan Pusat Sumber dan lain-lain buku ba
caan di samping menentukan kesesuaiannya. 12. Menyusun jadual waktu kelas dan gu
ru dan menyediakan jadual waktu gantian bagi guru yang sakit dan mereka yang dit
impa kemalangan dan mengalami kecemasan.
C. PENTADBIRAN:
1.
Membantu bagi menentukan beban tugas guru dan kakitangan bukan guru sekolah adal
ah adil dan saksama.
2.
Membantu dan menyelaraskan hal ehwal peperiksaan, kursus dan latihan untuk guru
dan kakitangan bukan guru sekolahnya.
3.
Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data, maklumat dan juga perangkaan
yang diperlukan dari semasa ke semasa.
4.
Membantu merancang takwin sekolah dan dalam menentukan program

aktiviti sepanjang tahun. 5. 6. Membantu menyelia kerja-kerja semua guru dan kak
itangan bukan guru. Membantu dan menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah
dalam menentukan perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. 7. Menyela
ras penyediaan penyata kewangan untuk audit tahunan yang teratur bagi sekolahnya
. 8. Menyelaras bagi semua pungutan yuran seperti wang runcit, sewa, asrama, suk
an dan permainan dan sebagainya. 9. Menjadi ahli Lembaga Tatatertib Sekolah deng
an memberi pandangan terhadap salah laku pelajar dengan mengambil bahagian cerga
s dalam mesyuaat dan juga perbincangan. 10. Menandatangani semua cek sekolah ber
sama-sama dengan Guru Besar dan juga Pengerusi Persatuan Ibu Bapa Guru.
D. KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN SEKOLAH:
1.
Membantu dalam merancang dan menyedia program bagi kebersihan dan keindahan seko
lah.
2.
Memastikan bahawa program keceriaan sekolah dilaksanakan dengan jayanya oleh mer
eka yang diberi tanggungjawab untuk melaksanakannya.
E. KESELAMATAN:
1.
Merancang segala langkah keselamatan sekolah bersama-sama dengan Guru Besar.

2.
Merancang dan melaksanakan bersama-sama dengan Guru Besar, latihan mencegah keba
karan dan kegiatan-kegiatan seumpamanya.
F. KANTIN: 1 Membuat penyeliaan kantin sekolah bersama-sama dengan Penolong Kana
n Hal Ehwal Murid.
G. BUKU TEKS: 1 Menentukan pemilihan dan penggunaan semua buku teks dan juga buk
u rujukan sekolah.
H. TUGAS-TUGAS LAIN: 1. Menjadi ahli jawatankuasa mana-mana persatuan/kelab di s
ekolah sebagaimana yang ditentukan oleh Guru Besar sekolah dari semasa ke semasa
. 2. Mewakili Guru Besar dalam berbagai-bagai upacara dan majlis rasmi yang diad
akan di luar sekolah sama ada oleh PPD, JPN, Kenterian Pendidikan ataupun yang d
ianjurkan oleh masyarakat setempat. Melaksanakan segala arahan dan tugas-tugas l
ain yang diberikan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.
1. KURIKULUM 1.1 Menyedia dan menyusun jadual waktu kelas, jadual waktu guru ser
ta jadual waktu gantian. 1.2 1.3 1.4 1.5 Pengajaran dan pembelajaran. Penyeliaan
dan penilaian. Perlaksanaan kursus pengajian. Menentukan rancangan pelajaran ha
rian, mingguan dan penggalan.

1.6 1.7 1.8 1.9


Memastikan perjalanan panitia mata pelajaran. Bimbingan dan latihan kepada guruguru baru. Kajian laporan kurikulum. Perancangan dan penyelarasan berkaitan deng
an ujian / penilaian.
1.10 Menyelaras program kurikulum anjuran sekolah / PPD / JPN UPSR.
2. PENGURUSAN 2.1 2.2 Membantu dalam penentuan tugas guru / kakitangan sokongan.
Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan / kursus / latihan untuk guru / kakit
angan. 2.3 Membantu menyelenggara dan penyelaras kutipan data / maklumat dan per
angkaan. 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Membantu merancang takwim sekolah. Membantu menyeli
a kerja-kerja kakitangan sokongan. Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahu
nan sekolah. Menyelaras semua jenis kutipan yuran. Menjadi ahli jawatankuasa pel
aporan tatatertib sekolah.
3. PEMBANGUNAN MAJU DIRI MURID (PMD) 3.1 Membantu merancang dan menyelia program
budaya sekolah keceriaan / keindahan / kebersihan sekolah. 3.2 3.3 Merancang la
ngkah-langkah keselamatan mencegah kebakaran. Mengadakan kursus motivasi murid.
4. PEMBANGUNAN KENDIRI (PERSONEL DEVELOPMENT) 4.1 Menganggotai jawatankuasa yang
diluluskan oleh Guru Besar dari masa ke

semasa. 4.2 Menghadiri kursus, seminar, bengkel dan lain-lain. 5. PEMBANGUNAN OR


GANISASI (SYNERGY) 5.1 5.2 Hubungan ibu bapa / masyarakat. Mengadakan kursus / l
atihan untuk personel.

PERANAN GURU PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID.


1.
Menjalankan segala tugas dan tanggungjawab pentadbiran sekolah jika ketiadaan Gu
ru Besar dan GPK Pentadbiran.
2.
Mengajar sebilangan waktu bagi mata pelajaran yang tertentu atau bidang pengkhus
usan mengikut arahan Guru Besar dari semasa ke semasa.
3.
Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam soal-soal kurikulum, kokurikulum, disip
lin, bimbingan dan kaunseling.
4.
Memastikan bahawa segala keselamatan para pelajar adalah terjamin dan diatur men
gikut prosedur dan peraturan.
5.
Menentukan bahawa kebajikan, Skim Pinjaman Buku Teks, biasiswa dan bantuan kewan
gan berjalan dengan lancar.
6.
Menentukan kelancaran kerja-kerja penerbitan dan percetakan majalah, perayaan da
n kantin sekolah berjalan dengan baik.
7.
Membantu Guru Besar dalam menyelia dan menilai prestasi perkhidmatan guru dan ka
kitangan bukan guru.
8.
Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah agar pe
rjalanannya menjadi lebih berkesan.
B. SENARAI TUGAS: PENTADBIRAN 1. Mengurus dan mengemas kini semua buku rekod pen
daftaran murid di sekolahnya. 2. Menyemak semua buku kedatangan harian pelajar s
idang pagi dan memastikan bahawa butirannya adalah kemas kini. 3. Menguruskan ke
masukan dan penempatan pelajar-pelajar baru ke kelas

tertentu dengan kerjasama guru-guru kelas berkaitan. 4. Menguruskan pertukaran p


elajar ke sekolah-sekolah lain dengan mengisi dokumen dan borang-borang yang ter
tentu. 5. Menentukan bahawa butiran peribadi pelajar yang berhenti sekolah dan b
ertukar ke sekolah lain adalah lengkap dan kemas kini. 6. Menguruskan surat akua
n, sijil-sijil pelajar, pengesahan dan pengedaran sijil berhenti sekolah. 7. Mem
bantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah dengan kerjasama Guru Besa
r, PK Pentadbiran, Penyelia Petang dan Pembantu Tadbir sekolah. 8. Membantu dala
m merancang dan penyediaan takwin sekolah dan dalam menentukan pelaksanaan segal
a program aktiviti di sepanjang tahun. C. DISIPLIN: 1. Menentukan bahawa penerap
an amalan-amalan dan nilai murni di peringkat sekolah dilaksanakan dengan sempur
na. 2. Memastikan segala peraturan dan undang-undang sekolah dikuat kuasakan ole
h guru, kakitangan dan para pelajar. 3. Bertindak sebagai guru penasihat Lembaga
Pengawas Sekolah dan bertanggungjawab terhadap perlantikan pengawas. 4. Mengamb
il tindakan yang sesuai terhadap kes-kes para pelajar yang melanggar peraturan t
atatertib dan salah laku. 5. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan membu
at laporan lengkap mengenai pelajar terlibat. D. BIMBINGAN DAN DISIPLIN: 1. Mera
ncang dan menyelaraskan pelaksanaan program bimbingan dan kaunseling. 2. Bekerja
sama erat dengan guru pembimbing dan kaunseling dalam pelaksanaan perkhidmatan b
imbingan dan kaunseling.

3. Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan kaunseling para pelajar yang m
enghadapi masalah dari segi pelajaran akademik, sosial, kesihatan, kerjaya dan s
ebagainya. 4. Menyediakan laporan lengkap mengenai pelajar yang mendapat perkhid
matan bimbingan dan kaunseling jikalau diperlukan oleh pihak yang berkaitan. 5.
Merancang dan melaksanakan program kebajikan dan orentasi atau suaikenal bagi pe
lajar-pelajar baru.
E. PROGRAM PERLINDUNGAN: 1. Menguruskan kemudahan perubatan dan rawatan di kalan
gan para pelajar di sekolahnya agar berjalan dengan baik. 2. Memastikan segala p
rogram kesihatan pelajar dijalankan dengan sempurna seperti menguruskan kad 001
dan kad 002. 3. Menyelaras dan mengadakan menyeliaan yang berkaitan dengan kanti
n sekolah untuk menentukan kebersihan dan makanan yang berkhasiat. 4. Menyelaras
kan segala perancangan berkaitan dengan kesihatan dan kebersihan di kalangan pel
ajar.
F. SKIM PINJAMAN BUKU TEKS: 1. Menguruskan segala kutipan, pengumpulan data dan
butiran peribadi para pelajar yang bakal menerima buku teks. 2. Menyelaraskan ha
l-hal yang bersabit dengan pengeluaran, pengambilan, pengagihan dan hapuskira bu
ku-buku teks di sekolahnya.
3. Mengawal semua buku stok dan mengawal bilik skim pinjaman buku teks. 4. Menye
diakan anggaran belanjawan menguruskan SPBT di sekolahnya.

G. BIASISWA DAN BANTUAN: 1. Menyelenggara dan membuat perakuan-perakuan biasiswa


dan bantuan kewangan pelajar yang mencapai akademik yang tinggi dari golongan y
ang kurang berada. 2. Mengemaskinikan segala rekod biasiswa dan bantuan kewangan
kepada para pelajar di sekolah. 3. Menguruskan segala tuntutan dan bayaran bias
iswa dan bantuan kewangan pelajar yang layak menerimanya.
H. KO-KURIKULUM:
SUKAN DAN PERMAINAN: Membantu, merancang, melaksana dan menyelia kegiatan sukan
dan permainan di semua peringkat.
PERSATUAN DAN KELAB: Menyelaras dan menyelia segala program aktiviti persatuan d
an kelab yang bercorak akademik. PASUKAN PAKAIAN SERAGAM:
1. Merancang strategi penglibatan para pelajar dalam program kegiatan pasukan pa
kaian seragam. 2. Menyelaras pelaksanaan, program kegiatan pasukan pakaian serag
am yang disediakan di sekolahnya.

KOPERASI DAN SIMPANAN PELAJAR: 1. Menyelaraskan segala kegiatan yang berkaitan d


engan program koperasi di peringkat sekolah. 2. Menganjurkan bersama dengan Aman
ah Saham Nasional dan Bank Simpanan Nasional atau lain-lain bank yang sesuai den
gan tujuan menggalakkan penabungan di kalangan pelajar. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
LAIN: 1. Membantu dan mengenal pasti guru-guru yang berbakat dalam kegiatan ko-k
urikulum. 2. Merancang dan mengadakan program latihan untuk guru-guru yang berpo
tensi dalam bidang itu. 3. Merancang dan menentukan pelaksanaan program kegiatan
ko-kurikulum untuk para pelajar. 4. Melaksanakan arahan dan tugas-tugas lain ya
ng diberikan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.
1. PEMBANGUNAN MAJU DIRI (PMD) DISIPLIN 1.1.1 Tahap kuatkuasa undang-undang dan
peraturan sekolah. 1.1.2 Menyelia rekod dan laporan disiplin. 1.1.3 Perjumpaan d
engan ibu bapa / penjaga murid.
BIMBINGAN DAN KAUNSELING 1.2.1 Melaksana dan menguruskan projek-projek khas. 1.2
.2 Merancang dan menyelaras program khas seperti kempen anti-dadah.

1.2.3 Memastikan langkah keselamatan murid semasa berada di sekolah dilaksanakan


. KESIHATAN 1.3.1 Menguruskan kemudahan rawatan murid. 1.3.2 Merancang dan menye
laras program-program kesihatan murid dan kad tenaga asas. SKIM PINJAMAN BUKU TE
KS (SPBT) 1.4.1 Menguruskan kutipan data, mengawal buku-buku stok. 1.4.2 Mengawa
l pengagihan dan hapus kira. BIASISWA DAN BANTUAN 1.5.1 Menyelenggarakan peratur
an-peraturan biasiswa atau bantuan. 1.5.2 Mengemas kini rekod-rekod biasiswa dan
bantuan.
PENGURUSAN BANTUAN PEMAKANAN 1.6.1 Projek Susu Sekolah. 1.6.2 Rancangan Makanan
Tambahan (RMT) 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 PENTADBIRAN. Mengurus dan mengemaskini
buku rekod pendaftaran murid Mengurus kemasukan dan penempatan murid. Menyemak
buku jadual kedatangan murid. Mengurus surat akuan, sijil berhenti sekolah dan l
ain-lain. Menyemak buku laporan / rekod prestasi. Membantu menyediakan anggaran
belanjawan sekolah.

2.7 3. 3.1 3.2 4. 4.1


Membantu merancang takwim sekolah. KURIKULUM. Pengajaran dan pembelajaran. Meran
cang dan menyelia kursus motivasi dan kemahiran belajar. KO-KURIKULUM Membantu m
erancang, melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan / kelab serta pasu
kan unit beruniform.
4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4
Membantu merancang takwim ko-kurikulum. Menyelaras kegiatan BSN, Tabung Haji dll
. Merancang dan melaksanakan program perkhemahan tahunan. PERKEMBANGAN ORGANISAS
I DAN KENDIRI (SYNERGY) Menghadiri kursus. Mengadakan kursus dalaman (HEM) Mempe
rkayakan pengetahuan ikhtisas. Mengadakan hubungan dengan ibubapa / penjaga, mas
yarakat dan agensi luar.
5.5
Penglibatan dalam PIBG.

PERANAN GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM


1. PENGURUSAN KURIKULUM:
1.1
Merancang pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran yang diajarnya
1.2
Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan sebagai contoh den
gan kemahiran yang ada padanya.
1.3 1.4
Menggunakan ABM dengan cara yang betul dan bersistematik. Menentukan pelaksanaan
pengajaran pendidikan jasmani dan kesihatan dengan lancar.
1.5
Merancang program unjuran keluar bilik darjah.
2. KURIKULUM (SUKAN, PERMAINAN, PASUKAN BERUNIFOM, PERSATUAN DAN KELAB): 2.1 2.2
2.3 2.4 2.5 Merancang takwim kegiatan setiap bidang. Mengurus pemilihan peserta
kumpulan elit sekolah. Menyelaras dan menyelia pelaksanaan program dan aktiviti
. Mengawal dan menilai setiap kegiatan mencapai matlamatnya. Menyesuaikan progra
m yang dirancang mengikut kesesuaian pelajar
3. PENGURUSAN:
3.1 Mengurus dan menyelaras kegiatan setiap bidang ko-kurikulum. 3.2 Menyediakan
anggaran belanjawan pengurusan ko-kurikulum. 3.3 Menentukan langkah keselamatan
dalam setiap aktiviti ko-kurikulum telah diambil penjelasan. 3.4 Membantu dan m
engurus segala penerbitan sekolah.

3.5 Menyelaras hari perayaan dan upacara sekolah. 3.6 Menyelaras pembahagian mur
id dalam kumpulan/rumah dan meningkatkan pencapaian prestasi aktiviti setiap rum
ah. 3.7 Mengurus dan menyelia peralatan dan kemudahan ko-kurikulum. 3.8 Memastik
an rekod-rekod dan data koko disenggarakan dengan baik. 3.9 Mengenalpasti guru/m
urid yang berpotensi untuk maju dengan mengadakan program khas untuk mereka.
4. PEMBANGUNAN DIRI STAF:
4.1 Bertindak sebagai pegawai perkembangan sekolah. 4.2 Menganggotai JK Kurikulu
m/ko-kurikulum yang dibentuk oleh pihak sekolah bagi kemudahan pelajar. 4.3 Bert
indak sebagai setiausaha perayaan di peringkat sekolah. 4.4 Menyelaras kurikulum
/ko-kurikulum bersepadu. 5. PEMBANGUNAN DIRI PELAJAR:
5.1 Menyertai kursus ko-kurikulum. 5.2 Menyertai kempen/perkhemahan tahunan yang
diadakan oleh badan luar. 5.3 Menjadi jurulatih dalam bidang-bidang bertentu. 6
. SUKAN DAN PERMAINAN:
6.1 Membantu merancang, melaksana dan menyelia kegiatan sukan/permainan di semua
peringkat. 6.2 Merancang takwim sukan dan permainan sekolah.

7. KELAB/PERSATUAN:
7.1 Menyelaras dan menyelia aktiviti-aktiviti persatuan dan kelab yang bercorak
akademik. 8. PASUKAN PAKAIAN SERAGAM: 8.1 Merancang strategi penglibatan murid d
alam kegiatan pasukan pakaian seragam. 8.2 Menyelaras pelaksanaan kegiatan pasuk
an pakaian seragam sekolah. 9. SETIAUSAHA SUKAN SEKOLAH: 9.1 Merancang kegiatan
sukan untuk dua tahun ke hadapan. 9.2 Menjaga dan membina kemudahan / kelengkapa
n peralatan sukan, mengadakan stor, buku stok, menyimpan rekod kejohanan dan pia
la pusingan. 9.3 Mengadakan tabung sukan, kutipan yuran sukan sekolah, MSS serta
menentukan anggaran perbelanjaan bagi tiap-tiap sesi persekolahan. 9.4 Kegiatan
tabung anugerah MSSM dari Tahun 1 serta kutipan yang diarahkan oleh jabatan ata
u kementerian. 9.5 Menyertai pertandingan MSS daerah atau negeri. 9.6 Mengadakan
jadual latihan sukan / olahraga/ permainan untuk murid sekolah. 9.7 Menjalankan
tugas lain yang berkaitan dengan sukan sekolah/ MSSD/ MSST/ MSSM. Menjalankan t
ugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa. 1. PENGURU
SAN KURIKULUM 1.1 1.2 Merancang pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran yang
diajarnya. Melaksanakan pengajaran- pembelajaran yang berkesan sebagai contoh de
ngan kemahiran yang ada padanya.

1.3 1.4 1.5 2.


Menggunakan ABM dengan betul dan sistematik. Menentukan pelaksanaan mata pelajar
an Pendidikan Jasmani berjalan lancar. Merancang program aunjuran keluar bilik d
arjah. KO-KURIKULUM : SUKAN, PERMAINAN, UNIT BERUNIFORM,
PERSATUAN & KELAB. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 4. 3.1 3.2 3.3 Merancang takwim permainan
setiap bidang. Memilih kumpulan peserta elit sekolah. Menyelaras dan menyelia p
elaksanaan program dan aktiviti. Mengawal dan menilai setiap kegiatan mencapai m
atlamatnya. Menyesuaikan program yang dirancang mengikut kesesuaian murid. PENGU
RUSAN Mengurus dan menyelaras kegiatan setiap bidang ko-kurikulum. Menyediakan a
nggaran belanjawan pengurusan ko-kurikulum sekolah. Menentukan langkah keselamat
an setiap aktiviti ko-kurikulum yang dirancang telah diambil. 3.4 3.5 3.6 Memban
tu dan menguruskan segala penerbitan sekolah. Menyelaras Hari Ucapan dan Perayaa
n sekolah. Menyelaras pembahagian murid dalam rumah dan meningkatkan pencapaian
prestasi rumah. 3.7 3.8 3.9 Mengurus dan menyelia setiap peralatan ko-kurikulum.
Memastikan rekod-rekod dan data ko-kurikulum diselenggara dengan baik. Mengenal
pasti guru/murid berpotensi untuk maju - mengadakan program khas untuk mereka. 6
. 4.1 4.2 PEMBANGUNAN DIRI MURID Bertindak sebagai pegawai perkembangan sekolah.
Menganggotai Jawatankuasa Ko-kurikulum / Kurikulum yang dibentuk oleh sekolah b
agi kemudahan murid.

4.3 4.4 8. 5.1 5.2 5.3


Bertindak sebagai setiausaha perayaan di peringkat sekolah. Menyelaras Kurikulum
/ Ko-kurikulum bersepadu. PERKEMBANGAN KENDIRI (PERSONEL SYNERGY) Menyertai kur
sus ko-kurikulum. Menyertai kempen / perkhemahan tahunan yang diadakan oleh bada
n luar. Menjadi jurulatih dalam bidang-bidang tertentu.

PERANAN GURU PANITIA


GURU KETUA PANITIA MATA PELAJARAN Senarai tugas
Menentukan dan bertanggungjawab menyediakan sukatan mata pelajaran yang kemaskin
i.

Bertanggungjawab mrnyediakan rancangan pelajaran tahunan penggal dan mingguan.

Mempengerusikan mesyuarat panitia dan mengemaskinikan fail panitia mata pelajara


n .

Memastikan salinan minit-minit mesyuarat panitia di hantar ke pihak pentadbir se


kolah dan PPD.

Bertanggungjawab menyenaraikan pengagihan guru mata pelajaran mengikut keperluan


untuk keperluan AJK jadual waktu.

Menentukan anggaran perbelanjaan tahunan bagi panitianya. Membantu dalam membuat


pemilihan jenis-jenis buku dan bahanbahan rujukan untuk Pusat Sumber Sekolah.

Menentukan penggunaan alat bantu mengajar,kaedah-kaedah pembelajaran terkini. Pe


nyelaras menyediakan soalan soalan peperiksaan/ ujian dan pemeriksaan kertas jawa
pan.

Mengesahkan soalan-soalan peperiksaan dan ujian bulanan sebelum dihantar ke bili


k cetak.

Menganalisis keputusan peperiksaan / ujian bulanan bagi mata pelajaran berkenaan


dan menyediakan strategi-strategi tertentu untuk tindakan susulan bagi pelajar
yang tidak mencapai tahap yang dikehendaki.

Bertanggungjawab menyediakan bank-bank soalan. Membantu dan melaksanakan program


kecemerlangan akademik yang dirancangkan oleh pihak sekolah.

Membantu dalam melaksanakan PPJ akademik untuk PMR dan SPM. Mengadakan tindak ba
las kepada setiap perubahan yang diperlukan. Membantu dan sentiasa memberi kerja
sama dalam mengadakan kursus dalaman kepada ahlinya apabila diperlukan.

Bertanggungjawab menyediakan pelajar ke pertandingan-pertandingan anjuran PPD,JP


N,Kementerian Pendidikan dan lain-lain.

Membantu dan bekerjasama menyelaras aktiviti-aktiviti persatuan akademik .

Membantu menyediakan data-data/maklumat mengenai mata pelajaran yang berkenaan u


ntuk dipamerkan di bilik gerakan.

Menyimpan salinan jadual waktu persendirian guru bagi mata pelajarannya.

Membantu guru kanan mata pelajaran membuat pemantauan P&P. Bertanggungjawab meni
ngkatkan mutu dan prestasi serta pencapaian pelajar bagi peperiksaan dalaman dan
luar seperti PMR dan SPM.

Bertanggungjawab mengemaskinikan buku stok panitia dan alat alat bantu mengajar
diselenggarakan dengan baik.

PERANAN GURU DISIPLIN


Bidang Tugas: 1. Pilih pengawas pada setiap hujung tahun untuk bertugas pada tah
un berikutnya. 2. Menentukan pemilihan pengawas adalah berdasarkan pencapaian da
lam bidang akademik, kebolehan dan kemampuan pelajar dalam bidang sukan dan perm
ainan. 3. Memastikan perlantikan para pengawas adalah berdasarkan pengalaman, sa
hsiah, daya kepimpinan dengan mengambil kira pandangan dan sokongan para guru. P
emilihan akhir dilakukan oleh para pelajar dengan cara undi, jikalau didapati se
suai dan boleh dilaksanakan setelah dipersetujui oleh pihak guru. 4. Pemilihan c
alon dilakukan oleh guru-guru sendiri dan tidak dicalonkan oleh pelajar. 5. Mene
ntukan Ketua dan Penolong Ketua Pengawas dilantik oleh guru penasihat lembaga pe
ngawas dengan nasihat guru-guru lain. 6. Mengaturkan mesyuarat lembaga pengawas
yang diadakan dari semasa ke semasa di sekolah. 7. Mengawasi disiplin dan akhlak
para pelajar di sekolah sepanjang hari persekolahan. 8. Menerima laporan daripa
da para pengawas dan mengambil segala langkah dan tindakan yang sesuai. 9. Menen
tukan segala peraturan dan undang-undang sekolah sentiasa dipatuhi oleh para pel
ajar sekolah. 10. Mempamerkan peraturan dan undang-undang sekolah di papan-papan
kenyataan dan di dalam bilik darjah. 11. Membantu Guru Besar dalam mengesan dan
mengesahkan kesalahankesalahan besar yang dilakukan oleh pelajar yang boleh mem
bawa kepada penggantungan sementara atau pembuangan sekolah.

12. Merekodkan segala kesalahan, hukuman dan denda yang dijatuhkan kepada pelaja
r di sekolahnya. 13. Berhubung rapat dengan guru bimbingan / kaunseling untuk me
nyelesaikan masalah pelajar. 14. Bekerjasama dengan guru-guru bertugas harian at
au mingguan untuk menguruskan kawalan terhadap pelajar pada hari perhimpunan, up
acara dan majlis-majlis yang diadakan oleh pihak sekolah. 15. Menguruskan pertan
dingan kebersihan bilik darjah pada tiap-tiap minggu dan mengumumkan kelas yang
paling kotor.

PERANAN GURU PUSAT SUMBER


Waktu Bertugas : Mengikut waktu persekolahan. Bagi Sekolah dua sesi, waktu bertu
gas boleh disesuaikan merangkumi kedua-dua sesi.
1. Merancang dan mengajar Matapelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu. 2. Mer
ancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama-s
ama pengetua, kakitangan Pusat Sumber Sekolah , guru dan pelajar sekolah. 3. Mer
ancangan dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama AJK Kuriku
lum sekolah. 4. Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif da
n kemas kini. 5. Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Makumat dan perkhi
dmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaanpengajaran dan pembe
lajaran. 6. Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembuda
yaan ilmu. 7. Merancang, melaksana dan menyelaras program pembangunan staf dan p
rogram latihan dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah. 8. Merancang dan m
engurus program promosi Pusat Sumber Sekolah. 9. Bekerjasama dengan guru-guru da
lam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber. 10. Berhubung dan
bekerjasama dengan Pusat Sumber Pendidikan Negeri, PKG Perpustakaan Awam untuk
meningkatkan perkhidmatan dan program Pusat Sumber Sekolah. 11. Menyelia dan men
gurus bahan-bahan Pusat Sumber Sekolah.

12. Menyedia dan mengedar minit mesyuarat AJK Induk / Kerja Pusat Sumber Sekolah
. 13. Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah. 14.
Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori pertalatan Pusat Sumber Sekolah. 1
5. Mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Perpustakaan / Pusat Sumber Sekolah Neg
eri. 16. Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmata
n Pusat Sumber Sekolah. 17. Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pemba
ngunan pengurusan program dan aktiviti serta kewangan Pusat Sumber Sekolah. 18.
Menghantar data dan laporan pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah khasnya lap
oran Pusat Sumber Sekolah dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan PSPN pada bulan O
ktober setiap tahun. 19. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengur
usan sekolah dari semasa ke semasa

PERANAN GURU KAUNSELING


1. Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan di
sekolah. 2. Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling melalu
i kajian keperluan, soal selidik, temu bual dan perbincangan dengan pelajar, gur
u, pentadbir, kakitangan sekolah, ibu bapa dan bekas pelajar. 3. Merancang, meng
awalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar. 4. Mengumpul, menyedia,
menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang
media yang sesuai. 5. Mengelola dan melaksana aktiviti Bimbingan kelompok dan t
unjuk ajar (instructional) yang meransang perkembangan pelajar secara optimum. 6
. Merancang, melaksana mengawalselia perkhidmatan bimbingan / kaunseling individ
u secara professional dan beretika. 7. Merancang, melaksana, mengawalselia aktiv
iti kemahiran belajar untuk semua pelajar. 8. Merancang, melaksana, mengawalseli
a serta menilai program dan aktiviti pemilihan mata pelajaran elektif untuk pepe
riksaan 9. Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti
pendidikan pencegahan dadah, inhalan, rokok dan alkohol. 10. Merancang, menyedia
dan mendedahkan pelajar kepada peluang melanjutkan pelajaran di institut pengaj
ian tinggi. 11. Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan akti
viti perkhidmatan konsultasi dan rujukan, berhubung Bimbingan dan Kaunseling, Ke
rjaya dan Pendidikan Pencegahan Dadah. 12. Merancang, melaksana, mengawalselia d
an menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa, guru, kakitangan buka
n guru,

agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan per
kembangan pelajar. 13. Membuat penilaian aktiviti, modul, instrumen, pendekatan
dan sebagainya secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perk
hidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. 14. Merancang, menyelaras dan menilai
sumber dan bahan resos perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 15. Menjadi Uruse
tia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 16. Me
njadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman d
an peningkatan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.
17. Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar, guru, kakitangan dan sesi
apa sahaja yang memerlukannya. 18. Menjadi personel perhubungan / seranta sekola
h dengan agensiagensi luar yang berkaitan. 19. Menjadi ahli jawatankuasa ex-ofic
io dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. 20. Menjadi ahli jawatankusa dalam Majl
is Perancang Sekolah. 21. Menjadi penyelaras dalam program mentor-mentee sekolah
. 22. Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolo
kium, motivasi, kem jaya diri, kursus ketatanegaraan dan sebagainya. 23. Menjadi
urusetia kepada Jawatankuasa Program Sekolah Selamat, Dasar Pendidikan Wajib, M
atematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris & Dasar Bahasa Tambahan, Penempatan ( K
emasukan ) pelajar ke sekolah. 24. Menjadi Penyelaras program-program yang dianj
urkan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling, Jabatan Pelajaran Negeri.

25. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari semasa ke se
masa.

PERANAN GURU KELAS


BIDANG TUGAS: 1. Merekod dan mengemaskini butiran peribadi pelajar ke dalam buku
jadual kedatangan, buku rekod mengajar, kad 001, kad 002 dan buku kemasukan sek
olah. 2. Buku jadual kedatangan para pelajar hendaklah ditanda pada waktu yang p
ertama pada setiap hari belajar. 3. Memastikan pelajar membawa surat daripada ib
u bapa penjaga atau surat doktor sekiranya mereka tidak dapat menghadirkan diri
di sekolah. 4. Bagi pelajar yang tidak hadir selama tiga hari berturut-turut den
gan tiada memberi penjelasan dan sebab yang munasabah, guru darjah hendaklah men
girimkan surat amaran ponteng sekolah kepada penjaganya dengan satu salinan ke p
ejabat sekolah. 5. Sekiranya pelajar tidak hadir selama sebulan, namanya dikelua
rkan dari buku jadual kedatangan. Kes-kes ini hendaklah dirujukkan kepada PK HEM
terlebih dahulu. 6. Menjalankan pengurusan bilik darjah seperti pemilihan ketua
darjah mengikut suara ramai dalam kelas, membuat giliran bertugas, giliran kebe
rsihan, alat tulis, perhiasan kelas, kerusi meja berada dalam keadaan teratur da
n menguruskan pertukaran pelajar. 7. Memungut yuran-yuran khas, yuran peperiksaa
n, sukan dan permainan dan mengeluarkan resit kepada pelajar dan merekodkannya k
e dalam buku jadual kedatangan dan buku yuran. 8. Menyerahkan kira-kira pungutan
yuran pada masa yang ditetapkan pihak sekolah.

9. Menguruskan pengagihan dan pemulangan Skim Pinjaman Buku Teks kepada pelajar
dan memungut buku daripada pelajar yang hendak bertukar ke sekolah lain. 10. Mem
bantu Guru Besar dalam pengurusan biasiswa, mengirim suratsurat jemputan kepada
ibu bapa, sijil berhenti sekolah dan surat akuan. 11. Mengisi butiran semua ujia
n dengan lengkap untuk dikaji dan dianalisis. 12. Mengambil, menyalin dan menyem
ak jadual waktu kelas masingmasing dan memberitahu pelajar. 13. Bertanggungjawab
terhadap disiplin pelajar dalam kelasnya dan menanam semangat rajin, tekun, ded
ikasi, berusaha dan kesedaran sivik. 14. Melaporkan kes-kes yang tidak dapat dis
elesaikan oleh guru kepada guru PK HEM seperti ketidakhadiran, ponteng yang beru
lang, kesulitan memungut yuran dan masalah disiplin lain. 15. Merekodkan butiran
peribadi yang lengkap mengenai kemasukan pelajar baru dan mereka yang berhenti
dalam Jadual Kedatangan, Buku Rekod Mengajar dan Buku Daftar Kemasukan Pelajar.
16. Bagi kelas-kelas peperiksaan adalah penting baginya untuk mengisi borang mas
uk peperiksaan. Mereka juga perlu memungut yuran peperiksaan dan membantu menyus
un kerusi meja. 17. Mengisi butiran kemajuan akademik pelajar ke dalam Buku Kema
juan di samping menyediakan tabung markah atau mark sheet. 18. Bertanggungjawab
terhadap keselamatan perabot dan kebersihan kelasnya. 19. Menyediakan senarai tu
gas bagi pelajar dalam kelasnya untuk tugas pembersihan kelas pada tiap-tiap har
i persekolahan. 20. Berada di samping pelajarnya semasa pelajar beratur di kaki
lima kelas dan pada masa perhimpunan hari biasa.

21. Memastikan papan kenyataan kelas ditampalkan dengan makalahmakalah, maklumat


dan berita-berita yang positif, membina dan terkini. Dalam tiap-tiap peperiksaa
n sekolah, guru mata pelajaran harus memberi markah kepada guru-guru kelas untuk
meringankan beban tugas guru.

PERANAN PENYELARAS KELAB / PERSATUAN / BADAN BERUNIFORM


1. Mengatur rancangan / jadual sekolah yang sesuai dengan rancangan PPD sepanjan
g tahun. 2. Membantu GPK Kokurikulum dan Setiausaha Kokurikulum membahagikan mur
id mengikut KELAB dan PERSATUAN.. 3. Membantu Setiausaha Kokurikulum menetapkan
guru penasihat kelab/persatuan serta membahagikan tugas kelab/persatuan kepada g
uru. 4. Megenal pasti murid yang berpontensi untuk mewakili sekolah. 5. Mengenal
pasti murid yang layak mendapat bantuan uniform. 6. Membantu GPK Kokrikulum dan
SU kokurikulum menyelaraskan kegiatan latihan dan pertandingan antara kelab/per
satuan dan sekolah supaya sesuai dengan hari, masa dan tempat. 7. Membantu SU Ko
kurikulum menyelaras tempat dan keperluan untuk acara-acara anjuran sekolah ,dae
rah dan negeri. 8. Mengatur rancangan lengkap untuk Program utama dan pembanguna
n unit masing-masing. 9. Membantu dan menyelaras penyertaan sekolah dalam kegiat
an-kegiatan yang diserti oleh unit masing-masing. 10. Mengawal selia dan menjaga
alat kelab / persatuan/ badan beruniform dengan keadaan yang baik. 11. Menyedia
kan langkah-langkah untuk meningkatkan prestasi kelab / persatuan / badan beruni
form sekolah. 12. Membantu GPK Kokurikulum memantau perjalanan aktiviti kokuriku
lum unit masing-masing . 13. Membantu SU Kokurikulum memastikan segala aktiviti
kokurikulum direkod. 14. Membantu SU Kokurikulum memastikan maklumat penyertaan
murid dalam aktiviti anjuran sekolah, daerah, negeri direkod. 15. Mencadangkan p
eralatan-peralatan dan kemudahan-kemudahan yang patut dibeli dan diperbaiki oleh
unit masing-masing mengikut keutamaan. 16. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh
Guru Besar dari masa ke semasa.

PERANAN GURU
Kehadiran Bertugas: 1. Berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/81 yang bert
arikh 12 September 1981 menyebut bahawa semua Pegawai Perkhidmatan Pendidikan, k
akitangan sekolah dan para pelajar dikehendaki berada di sekolah sekurang-kurang
nya lima minit sebelum sekolah bermula. Bagaimanapun, guru bertugas harian perlu
hadir di sekolah kira-kira pukul 7.00 pagi. 2. Adalah menjadi tanggungjawab par
a guru untuk mengamalkan ketepatan masa itu sepanjang waktu bertugas di sekolah,
semasa datang dan balik dari sekolah, ketika memasuki bilik darjah untuk mengaj
ar dan masa menjalankan sesuatu kegiatan di luar bilik darjah. 3. Ketepatan masa
juga bermakna seseorang guru hendaklah mengikut jadual pengajaran dan tidak dib
enarkan meninggalkan kelasnya atau pun kawasan sekolah. 4. Peraturan ketepatan m
asa dikenakan kepada semua guru, kakitangan dan para pelajar. Kepatuhan Tugas: 1
. Semua guru dan kakitangan hendaklah menandatangani buku kedatangan sebaik saha
ja tiba di sekolah dengan mencatatkan nama, masa sampai dan menurunkan tanda tan
gan. 2. Guru dan kakitangan tidak dibenar meninggalkan kawasan sekolah dengan ti
dak mendapat keizinan Guru Besar terlebih dahulu. 3. Mereka yang datang lewat he
ndaklah berjumpa dengan Guru Besar dengan memberi sebab musabab kelewatan itu. 4
. Sekiranya tidak dapat menghadirkan diri di sekolah kerana kecemasan atau jatuh
sakit dan kemalangan, mereka perlu menghubungi pihak

sekolah. Mereka juga dikehendaki mengemukakan sijil sakit kepada Guru Besar apab
ila kembali bertugas semula. 5. Guru-guru tidak dibenarkan meninggalkan bilik da
rjah semasa mengajar kecuali dengan mendapat kebenaran daripada Guru Besar terle
bih dahulu. 6. Kehadiran semua guru adalah wajib semasa kegiatan dan upacara ras
mi sekolah seperti Hari Sukan Tahunan, Hari Penyampaian Hadiah, Mesyuarat Agung
Persatuan Ibu Bapa Guru untuk mengawasi para pelajar, melaksanakan tugas yang di
pertang-gungjawabkan di samping memberi sumbangan bakti dan bantuan yang diperlu
kan bagi menjayakan upacara tersebut. 7. Para guru yang telah ditetapkan untuk m
engawasi kegiatan ko-kurikulum, mesti menghadirkan diri. Sebarang kesulitan yang
berbangkit disebabkan oleh ketiadaan guru pengawas adalah tanggungjawab guru it
u sendiri. TUGAS AKADEMIK GURU: 1. Guru hendaklah menunjukkan sikap profesional
dan budaya kerja yang bermutu tinggi. 2. Kerja rumah hendaklah diberikan kepada
pelajar berdasarkan garis panduan yang diberikan oleh Guru Besar atau guru kanan
masingmasing. Semua kerja rumah hendaklah diperiksa dengan teliti. 3. Ketua jab
atan atau guru kanan mata pelajaran diberi kuasa untuk menyemak dan menentukan b
ahawa buku rampaian, buku kerja dan lainlain latihan diperiksa dengan penuh teli
ti. 4. Pemeriksaan buku tidak boleh dilakukan semasa mengajar di dalam kelas kec
uali guru itu mengawasi kerja pelajar di meja pelajar itu sendiri. 5. Guru yang
ditugaskan sebagai guru ganti hendaklah mengisi waktu itu dengan pelajaran yang
difikirkan perlu dan ini merupakan juga tugas rasmi guru itu. Pengajaran itu mes
ti diisikan dengan kerja-kerja yang memberi faedah kepada pelajar.

6. Biasanya guru mempunyai waktu untuk mengajar sebagaimana yang ditetapkan dala
m jadual waktu masing-masing. Waktu tidak mengajar, terluang/rehat di sekolah ad
alah dikira masa bekerja. Guru Besar boleh mengarahkan guru-guru menggunakan mas
a itu untuk menggantikan guru yang tidak hadir. 7. Mereka perlu membuat persedia
an mengajar seperti membaca buku tambahan, menulis buku ringkasan mengajar, meny
ediakan alat bantuan mengajar dan memeriksa buku latihan pelajar. 8. Mereka juga
boleh mengadakan pertemuan dengan pelajar-pelajar yang bermasalah. Mereka juga
boleh melaksanakan aktiviti-aktiviti ko-kurikulum dan lain-lain tugas yang difik
irkan perlu atau diarahkan oleh pihak sekolah.
BUKU RINGKASAN MENGAJAR: 1. Kementerian Pendidikan telah menetapkan peraturan me
ngenai pengisian Buku Rekod Mengajar. Peraturan ini hendaklah dipatuhi dan dilak
sanakan dengan sepenuhnya. 2. Dalam Buku Rekod Mengajar itu mesti mengandungi sa
linan jadual waktu persendirian termasuk analisisnya, salinan sukatan pelajaran,
salinan kertas soalan peperiksaan dan keputusan peperiksaan bagi tiap-tiap kela
s yang diajar oleh guru itu. 3. Pada tiap-tiap hari hujung minggu, Buku Rekod Me
ngajar yang telah siap diisi untuk minggu berikutnya hendaklah diserahkan kepada
Guru Besar. Buku Rekod Mengajar adalah menjadi hak milik sekolah dan perlu dise
rahkan ke pejabat apabila guru itu bertukar, bercuti panjang dan juga pada akhir
tahun sekiranya Guru Besar memerlukan agar dia berbuat demikian.

PERHUBUNGAN GURU DENGAN PELAJAR: 1. Guru perlu mempunyai hubungan mesra dengan s
emua pelajar dan sentiasa bermuka manis. Mereka perlu memahami masalah pelajar.
2. Disiplin pelajar adalah menjadi tanggungjawab semua guru. Tindakan segera per
lulah diambil terhadap sebarang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pelajar
. Kes-kes pelanggaran disiplin yang serius hendaklah dilaporkan kepada Guru Besa
r atau guru disiplin. 3. Tiap-tiap guru adalah bertanggungjawab untuk memelihara
dan mengekalkan disiplin. Kesalahan yang berat sahaja hendaklah dilaporkan kepa
da Guru Besar untuk mendapat keputusan bagi pelaksanaan yang berkesan. 4. Perkar
a-perkara tatatertib yang dianggap berat adalah seperti menganggotai pertubuhan
haram, membawa senjata merbahaya dengan tujuan jahat, memukul guru, mengancam ke
selamatan orang lain serta melanggar peraturan sekolah. Pelajar juga dilarang me
nulis kepada akhbar tanpa memberitahu pihak sekolah, merosakkan harta sendiri, g
uru, pelajar, dan sekolah, mencuri, menghisap rokok dan mengambil dadah, berjudi
, meminum minuman keras dalam kawasan sekolah, membantah hukuman guru, bersifat
bongkak dan menghina guru atau Guru Besar. 5. Guru yang mengajar dalam kelas hen
daklah mengawal disiplin pelajarpelajarnya. 6. Para guru hendaklah menunjukkan t
eladan, sikap dan perwatakan yang sesuai untuk dihormati dan dipandang tinggi ol
eh pelajar. 7. Jika terdapat pelajarnya yang sakit atau ditimpa kemalangan, guru
tersebut hendaklah melaporkannya kepada guru bertugas harian atau penolong kana
n dengan segera. PAKAIAN: 1. Guru hendaklah kelihatan kemas dengan memakai pakai
an yang sesuai semasa bertugas di sekolah

2. Mereka tidak dibenarkan memakai selipar dan baju T walaupun pada waktu petang
semasa berada di sekolah. 3. Pakaian formal mesti dipakai semasa upacara rasmi
sekolah. 4. POTONGAN RAMBUT: Potongan rambut tidak boleh melebihi kolar baju bag
i guru lelaki. Rambut perlu diurus dan kelihatan kemas. PELAWAT: 1. Jangan benar
kan pelawat termasuk jurujual berjumpa dengan pelajar di dalam bilik darjah atau
makmal. 2. Pelawat atau jurujual hanya boleh berjumpa dengan guru sekiranya mer
eka mendapat kebenaran daripada Guru Besar terlebih dulu. 3. Perbincangan antara
pelajar dan guru dengan pelawat atau jurujual hanya boleh dibuat di dalam bilik
guru sahaja. KENYATAAN AKHBAR: Guru adalah dilarang daripada membuat kenyataan
akhbar walaupun bertindak atas nama Guru Besar atau pihak sekolah.
SURAT RASMI: Semua surat rasmi yang hendak dihantar keluar dari sekolah sama ada
dari guru atau dari persatuan dan kelas hendaklah dikirim melalui Guru Besar.

LAWATAN: 1. Sebarang lawatan yang dilakukan oleh persatuan dan kelab hendaklah t
erlebih dahulu mendapat kebenaran daripada Guru Besar dan Jabatan Pendidikan Neg
eri. 2. Untuk lawatan ke luar negeri, borang permohonan hendaklah dikirim ke Jab
atan Pendidikan Negeri melalui Guru Besar. Surat itu mesti dikirim sekurang-kura
ngnya lima minggu sebelum lawatan dilakukan.
KUTIPAN WANG: 1. Guru penasihat yang dilantik untuk mengawas perjalanan persatua
n dan kelab perlu mengawasi hal ini. 2. Mereka perlu menentukan bahawa wang yang
dipungut itu tidak disalahgunakan oleh persatuan dan kelab. Pembukaan akaun ban
k adalah perlu jika wang yang berkenaan itu dianggap besar jumlahnya.

INFRASTRUKTUR SEKOLAH
BILIK MESYUARAT / BILIK GERAKAN
BILIK GURU BESAR

BILIK GURU
MAKMAL SAINS

MAKMAL KOMPUTER
PERPUSTAKAAN

BILIK AKSES DI PERPUSTAKAAN


STOR PENDIDIKAN JASMANI

BILIK BIMBINGAN DAN KAUNSELING


SURAU

PONDOK ILMU
LANDSKAP

KANTIN
PADANG

GELANGGANG BATMINTON
GELANGGANG BOLA JARING

PADANG PERMAINAN PRA SEKOLAH


TAPAK PERHIMPUNAN

TANDAS
BILIK KESIHATAN

BILIK MUZIK
BILIK KEMAHIRAN HIDUP

TEMPAT LETAK KENDERAAN


TEMPAT LETAK BASIKAL

KOPERASI SEKOLAH
BILIK PENDIDIKAN SENI VISUAL

SUDUT MURAL SEKOLAH

SUDUT MURAL SEKOLAH

KATA-KATA HIKMAH

KATA-KATA HIKMAH

AMALAN DALAM KALANGAN MURID

AMALAN DALAM KALANGAN MURID

RUKUN NEGARA

RUANG PEMBELAJARAN
JADUAL WAKTU

JADUAL TUGAS
SUDUT BACAAN

SUDUT BACAAN

PONDOK PENGAWAL KESELAMATAN


ALAT PEMADAM API

PETI KECEMASAN
TELEFON AWAM

AKTIVITI KOKURIKULUM

CARTA ORGANISASI KURIKULUM SEKOLAH


UNIT KURIKULUM
PENYELIA KURIKULUM
PENGERUSI : EN. MAHALI B. MAHAT ( GURU BESAR )
NAIB PENGERUSI : EN.ISMAIL B. AHMAD ( PK 1 )
NAIB PENGERUSI 2 : PN.SURAYA BT. MANSOR ( PK HEM )
NAIB PENGERUSI 3: PN.HJH NORAZIZAH BT. OMAR
SETIAUSAHA : PN. HJH. CHE SOM BT. LATEH
AHLI JAWATANKUASA : EN. HAMZAH B. HAYA PN. NORAZIMAH BT. SANI SEMUA KETUA PANITI
A

JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH


PENGERUSI : EN. MAHALI B. MAHAT ( GURU BESAR )
NAIB PENGERUSI : EN.ISMAIL B. AHMAD ( PK 1 )
NAIB PENGERUSI 2 : PN.SURAYA BT. MANSOR ( PK HEM )
NAIB PENGERUSI 3: PN.HJH NORAZIZAH BT. OMAR
SETIAUSAHA : PN. NORITA BT. ABD. RAHIM
AHLI JAWATANKUASA : EN.HILMI B. MUSTAFFA EN.MD. SA AD B. HARUN MD.MOHSIN B.ABD.
RAZAK MOHD.AZHAR B. ASUAK PN. NORAZIMAH BT. SANI PN.ZUMAIDA BT. SHARIFUDIN PN. K
AMARANI BT.ABD. GHANI PN. JASLINA BT. AB. SANI

ALAT BANTU MENGAJAR

SUDUT BACAAN

CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM SUKAN DAN PERMAINAN


Pengerusi: Mahali B. Mahat Guru Besar SK Siong
Naib Pengerusi: Ismail B. Ahmad Penolong Kanan 1
Suraya Bt. Mansur Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Pn. Norazizah Bt. Omar Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha Kokurikulum Nor Johan Akmal B. Ibrahim
Setiausaha Sukan M.Amri B. M.Yusuf
Penyelaras Kelab/Persatuan Permainan Ezeikel Ezra
Bola Sepak Shafawi bin Abd. Wahab

Bola Jaring Zuraida binti Mohamed


Bola Tampar M. Amri bin M. Yusuf
Badminton Hjh. sharifah binti Othman
Hoki M. Azhar bin Asuak
Kes Jalan Raya Jaslina binti Abd. Ani
Solfball Nor Johan Akmal B. Ibrahim
Sepak Takraw M. Zaki bin Abd. Latif

PROGRAM PEMULIHAN

PROGRAM DAN AKTIVITI


PROGRAM MOTIVASI PELAJAR TAHUN 6 DENGAN WARIS

PIBG

ANGKAT SUMPAH PENGAWAS SESI 2010

HURAIKAN BAGAIMANAKAH BAHAN DAN SUMBER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DIPAMERKAN DI


BILIK DARJAH TERSEBUT
DIGUNAKAN SECARA BERKESAN
Bahan dan sumber pengajaran dan pembelajaran di dalam sesebuah bilik darjah meru
pakan aspek yang penting dalam penyampaian ilmu pengetahuan kepada murid-murid.
Pelbagai bahan dan sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan di dalam bi
lik darjah. Pelbagai cara telh digunakan dan dipamerkan bagi membolehkan pembela
jaran berlaku secara optimum seperti kaedah gantung, tampal dan susun. Melalui p
engalaman PBS yang dijalankan saya dapati bahawa setiap kelas mempunyai cara ter
sendiri dalam
mempamerkan bahan dan sumber pengajaran dan pembelajaran. Antara bahan yang dise
diakan di dalam bilik darjah ialah termasuklah buku, surat khabar, carta, replic
a, majalah dan sebagainya.
Bahan dan sumber yang disediakan telah ditempatkan di tempat yang menarik dan mu
dah bagi memudahkan murid-murid mendapatkan maklumat. Selain itu, bahan dan sumb
er dipamerkan dengan cara yang menarik agar suasana pembelajaran di dalam bilik
darjah kelihatan kondusif dan lebih seronok. Hal ini memudahkan murid-murid untu
k memperolehi maklumat dan ilmu pengetahuan. Kaedah gantung, bahan dan sumber ya
ng digunakan boleh digunakan murid-murid dengan mudah. Antara bahan yang digantu
ng di dalam kelas ialah hasil kerja murid, akhbar dan buku. Bahan-bahan ini dita
mpal di tepi dinding dan ada yang digantung dengan tali.
Sementara itu, bagi kaedah tampal, kebanyakkan kelas menampal bahanbahan di papa
n kenyataan dan juga dinding bilik darjah. Bahan-bahan yang ditampal termasuklah
carta, gambar, keratan akhbar, dan nota-nota mengikut

setiap mata pelajaran yang diambil oleh murid-murid. manakala bahan-bahan sepert
i replika disusun di atas meja dan rak yang disediakan. Dengan cara ini murid-mu
rid dapat menjaga keadaan replica yang terdapat di dalam bilik darjah dengan sel
amat.
Di samping itu, didapati juga setiap kelas mempunyai sedikit ruang yang disediak
an untuk meletakkan bahan dan sumber pengajaran dan pembelajaran di bahagian bel
akang kelas. Rak-rak buku juga disediakan bagi meletakkan bahan-bahan bacaan dan
hasil pelajar. Kemudahan rak buku ini membolehkan murid-murid menyusun buku-buk
u dengan lebih teratur dan mudah untuk mengenalpasti buku-buku yang hendak digun
akan. Setiap kelas juga diwajibkan mempunyai sudut bacaan. Antara bahan-bahan ya
ng terdapat di sudut bacaan ialah buku, keratan akhbar, majalah mengenai isu pen
didikan dan lain-lain lagi.
Selain
itu,
terdapat
juga
kemudahan
papan
kenyataan
bagi
mempamerkan hasil kerja murid-murid. Contohnya, hasil kerja seni murid-murid. Ta
mbahan pula, papan kenyataan yang disediakan oleh pihak sekolah digunakan oleh m
urid-murid untuk menjalani dengan berkesan. Murid-murid membahagikan papan kenya
taan tersebut dengan beberapa mata pelajaran yang mereka pelajari. Setiap murid
hendaklah menampal maklumat atau nota berkaitan mata pelajaran yang diagihkan.
Kemudahan dan persekitaran bilik darjah yang menarik dan lengkap dengan pelbagai
bahan dan sumber pengajaran dan pembelajaran akan mewujudkan perasaan seronok,
menarik dan kodusif kepada murid-murid untuk menjalani sesi pengajaran dan pembe
lajaran. Susunan bahan dan sumber pengajaran dan pembelajaran yang menarik di da
lam kelas juga dapat

meransang minat murid-murid untuk membaca serta menggunakn bahan yang sedia ada
pada sesi pengajaran dan pembelajaran.
Kaedah yang digunakan untuk mempamerkan bahan dan sumber
Kaedah gantung

Kaedah susun
Kaedah tampal

CATATKAN BAHAN DAN SUMBER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG MUDAH DIGUNAKAN OLEH
MURID ?
Terdapat beberapa bahan dan sumber pengajaran dan pembelajaran yang mudah diguna
kan oleh murid. Bahan-bahan yang disediakan dalam bilik darjah ialah buku, kerat
an akhbar, nota-nota yang ditampal, majalah dan replika. Bahan dan sumber pengaj
aran dan pembelajaran ini ditempatkan di ruang belakang bilik darjah. Penyusunan
buku-buku yang teratur did ala rak buku yang disediakan oleh pihak sekolah memu
dahkan murid-murid untuk mengambilnya.
Sementara itu, kemudahan papan kenyataan di dalam setiap kelas memudahkan muridmurid untuk menampal nota-nota mengenai mata pelajaran yang dipelajari oleh mere
ka. Nota-nota yang ditampal di papan kenyataan memudahkan murid-murid untuk memb
aca dan mengulangkaji setiap pelajaran yang telah dipelajari. Aktiviti menampal
keratan akhbar atau majalah pual menggalakkan murid-murid untuk mencari maklumat
.
Murid-murid juga menampal maklumat-maklumat yang mereka perolehi di dinding bili
k darjah. Mereka menulis maklumat di atas kad manila dan seterusnya menampalnya
di dinding-dinding dalam bilik sekolah. Terdapat juga bahan dan sumber pengajara
n yang digantung di tepi tingkap. Hal ini memudahkan muridmurid melihat dan memb
aca maklumat-maklumat tersebut. Mereka juga akn merasa seronok dan puas hati apa
bila melihat hasil kerja mereka dihargai. Bahan-bahan ini juga boleh dijadikan s
ebagai rujukan.

ADAKAH
MURID
DIBERI
PELUANG
MENGGUNAKAN
SUMBER
PEMBELAJARAN YANG BERASASKAN ICT?
Penggunaan ICT sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran di sekolah amat dititi
kberatkan sama ada di sekolah Bandar mahupun sekolah luar bandar. Penggunaan ICT
dalam sesi pengajaran dan pembelajaran dapat menarik minat murid-murid untuk be
lajar. Penggunaan ICT juga dapat memberikan input yang terkini dan berkesan kepa
da murid-murid.
Berdasarkan pemerhatian dan soal selidik yang dijalankan, didapati bahawa penggu
naan ICT semasa proses pengajaran dan pembelajaran adalah amat berkesan. Terdapa
t beberapa kelas yang mempunyai kemudahan LCD dan skrin. Kemudahan LCD ini memud
ahkan guru-guru untuk mengajar terutamanya dalam matapelajaran Sains yang menggu
nakan gambar rajah untuk
menerangkan sesuatu fungsi objek.
Kemudahan LCD membolehkan guru untuk menunjukkan gambar rajah dan animasi yang j
elas kepada murid-murid. Hal ini dapat memudahkan pemahaman pelajar terhadap mat
apelajaran yang dipelajari. Penggunaan LCD juga dapat menarik minat pelajar untu
k belajar bersungguh-sungguh.
Penggunaan LCD juga adalah saling berhubung dengan pennnggunaan komputerrr riba.
Kementerian Pendidikan telah memberikan inisiatif kepada guruguru dengan penggu
naan computer riba yang boleh dipasang bersama-sama LCD di dalam bilik darjah.

Selain penggunaan LCD, masih terdapat lagi segelintir guru yang menggunakan proj
ector untuk menarik minat pelajar. Penggunaan projector dapat membantu guru-guru
untuk mengajar di samping membolehkan murid-murid memahami tajuk-tajuk yang dia
jar oleh guru.

SEJAUH MANAKAH MURID DIGALAKKAN MELIBATKAN DIRI SECARA AKTIF DALAM SETIAP PEMBEL
AJARAN
Pihak Sekolah kebangsaan Siong telah menggalakkan semua murid untuk melibatkan d
iri secara aktif dalam pelbagai bentuk aktiviti yang dijalankan sama ada dalam b
idang kurikulum mahupun kokurikulum. Hal ini adalah selaras dengan matlamat Fals
afah Pendidikan Negara iaitu melahirkan individu yang menyeuruh dan bersepadu de
ngan memperkembangkan potensi murid dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intele
k.
Penglibatan secara aktif dalam kalangan murid-murid adalah amat digalakkan dalam
setiap aktiviti pembelajaran yang diljalankan di sekolah. Melalui pemerhatian y
ang dibuat didapati kaedah dan pengajaran yang digunakan oleh guru untuk melibat
kan murid secara aktif.
Perancangan aktiviti pembelajaran oleh guru hendaklah seimbang dan sesuai dengan
tahap perkembangan murid-murid. Interaksi antara guru dan murid semasa aktiviti
pengajaran dan pembelajaran adalah penting dalam menarik minat dan tumpuan pela
jar untuk mengikuti kelas dengan berkesan. Guru perlu menggunakan kaedah soal ja
wab dengan menyoal pelajar berkaitan topic yang dipelajari pada hari tersebut.
Respon yang diberikan oleh murid-murid dapat meningkatkan keyakinan diri murid d
an membuang perasaan takut untuk menjawab soalan yang berkaitan walaupun jawapan
tersebut salah. Jawapan yang diberikan oleh murid-murid adalah berbeza-beza men
gikut tahap kognitif mereka. Di sini, murid-murid dapat bertukar-tukar pendapat
mereka dengan rakan sekelas dan juga guru.

Kaedah yang meminta murid-murid untuk bangun dan baca petikan mengenai tajuk yan
g dipelajari pula dapat membantu murid membaiki sebutan yang salah. Guru dapat m
engenalpasti kesalahan sebutan dalam kalaangan pelajar seterusnya membetulkan se
butan mereka.
Sementara itu, kaedah belajar secara berkumpulan membolehkan muridmurid mengadak
an sesi perbincangan dan berkongsi pendapat dengan rakan sekelas. Di sini perana
n guru sebagai fasilitator adaalah amat penting dalam membantu murid mengatasi k
ekeliruan yang mereka hadapi. Kaedah ini juga dapat menyemai nilai-nilai yang mu
rni di dalam diri setiap pelajar di samping membina konsep kendiri yang positif.
Bagi melibatkan pelajar secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran, guru hen
daklah menyediakan permainan minda yang berkaitan topic-topik yang dipelajari .
murid-murid biasanya amat menyukai aktiviti seperti kuiz, teka-teki, lakonan dan
sebagainya. Penggunaan tayangan, rakaman, replika dan gambar rajah yang pelbaga
i warna dan bentuk juga dapat menarik perhatian murid. guru hendaklah kreatif da
n inovatif dalammengubah cara belajar mengikut
perkembangan dan kesesuainya.

KENALPASTI CARA MURID-MURID DIBAHGIKAN DALAM KUMPULANKUMPULAN TERTENTU


Pelaksanaan aktiviti pembelajaran secara berkumpulan merupakan satu kaedah yang
sering digunakan oleh guru di dalam bilik darjah. Melalui pemerhatian yang dibua
t, didapati kedudukan murid-murid telak dikelompokkan secara seimbang. Murid yan
g mempunyai kebolehan dalam sesuatu bidang akan ditempatkan dengan pelajar yang
kurang berkebolehan dalam bidang tersebut.
Keahlian di dalam kumpulan tidak akan terdiri daripada murid yang mempunyai taha
p kebolehan dan pencapaian yang sama. Mereka yang berkebolehan akan membantu kaw
an yang lemah. Dengan cara ini, murid yang lemah tidak akan rasa terasing daripa
da murid yang bijak.
Walaubagaimanapun, terdapat juga guru yang mengagihkan kumpulan murid-murid berd
asarkan kebolehan dan pencapaian mereka. Ini adalah untuk memudahkan sesi pembel
ajaran yang disampaikan oleh guru sesuai dengan tahap intektual murid-murid. keb
iasaannya, guru akan menggunakan bahan yang berbeza dengan murid yang lemah dala
m mata pelajaran tersebut. Tetapi
semua murid akan mendapat maklumat yang sama. Walaupun begitu, kedudukan dalam k
umpulan akan bertukar mengikut keperluan murid.

REFLEKSI KENDIRI
Alhamdulillah, bersyukur saya ke hadrat Ilahi akhirnya dapat saya siapkan tugasa
n ini setelah menghadapi pelbagai cabaran dan dugaan. Sesungguhnya proses menyia
pkan tugasan ini telah mengambil selama beberapa minggu. Pelbagai pengalaman yan
g telah saya perolehi sepanjang melaksanakan PBS di Sekolah Kebangsaan Siong.
Saya mendapatkan
telah
menggunakan berkaitan
pelbagai sekolah.
cara
dan
pendekatan adalah
bagi
maklumat
Antaranya
dengan
menggunakan kaedah permerhatian dengan meninjaubdan memerhati pihak pengurusan s
ekolah membentuk pengurusan yang baik kepada murid-murid. guru-guru amat berkali
ber dalam menyampaikan ilmu kepada murid-murid.
Saya juga telah menemubual pihak pengurusan sekolah iaitu, Guru Penolong Kanan P
entadbiran, Guru Penolong Kanan Hem, guru, kakitangan sekolah dan juga murid sek
olah. Terima kasih diucapkan kepada mereka yang telah banyak membantu saya dalam
mendapatkan maklumat berkaitan sekolah.
Banyak
pengalaman
yang
telah
perolehi
sepanjang
lima
hari
melaksanakan PBS. Saya dapat memahami peranan pihak pengurusan sekolah dan peran
an guru dalam bilik darjah berdasarkan pendekan yang saya jalankan. Dengan pengh
asilan ini, saya dapat merasai pengalaman sebagai guru dan akan member komitmen
dalam memperkembangkan potensi murid-murid dalam aspek intelek, jasmani, emosi d
an sosial.

UNSUR PEMERHATIAN TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Pendidikan merupakan perkara yang penting dan berkesan dalam menyediakan seseora
ng individu untuk menghadapi cabaran kehidupan dan pembaharuan serta membuat pen
gubahsuaian demi memberikan sumbangan untuk pembangunan masyarakat dan negara. A
ktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan perkembangan ilmu, kemahiran, kerohanian
dan jasmani manusia dapat dikelaskan sebagai pendidikan. Secara khususnya, pendi
dikan boleh diertikan sebagai aktiviti persekolahan. Keseluruhannya, pendidikan
merupakan aktivitiaktiviti yang mempunyai objektif, rancangan dan organisasi unt
uk mendidik murid-murid supaya menjadi insane yang berilmu pengetahuan, berakhla
k mulia dan menguasai kemahiran tertentu demi berupaya menyesuaikan diri dalam m
asyarakatnya pada masa depan.
Pendidik merupakan individu yang penting dalam menyampaikan ilmu kepada murid-mu
rid. Mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat, pendidik didefinisikan sebagai orang ya
ng bertanggungjawab dalam mendidik. Pendidikan harus juga memainkan peranan dala
m membentuk diri seseorang pelajar dan bertanggungjawab dalam segala urusan yang
berkaitan dengan disiplin pelajar bagi membentuk sahsiah diri kelakuan pelajar
sejajar dengan nilai dan norma masyarakat.
Sepanjang saya menjalankan PBS di Sekolah Kebangsaan Siong, saya telah membuat p
emerhatian berkaitan pengurusan sekolah dalam memberikan pendidikan kepada murid
-murid sama ada dalam bidang akademik mahupun kokurikulum. Pelbagai kaedah yang
digunakan oleh pihak sekolah dalam memperkembangkan potensi yang terdapat dalam
diri murid-murid. Potensi yang ditekankan adalah selaras dengan Falsafah Pendidi
kan Kebangsaan dalam

mlahirkan individu secara menyeluruh dan bersepadu dari aspek perkembangan intel
ek, jasmani, rohani dan sosial.
Pihak pengurusan sekolah amat menitikberatkan bidang akademik dan kokurikulum da
lam menjalankan misi sekolah untuk melahirkan murid-murid yang cemerlang. Oleh i
tu, aspek pengajaran dan pembelajaran amat penting dalam merealisasikan misi sek
olah tersebut. Berdasarkan kepada pemerhatian saya sepanjang menjalankan PBS, sa
ya dapat melihat unsur-unsur yang digunakan oleh guru-guru dalam pengajaran dan
pembelajaran.
Penglibatan murid di dalam dan luar bilik darjah amat penting dalam memperkemban
gkan potensi mereka. Justeru itu, murid-murid hendaklah
mempunyai kendiri yang positif ketika melibatkan aktiviti yang dijalankan. Pengl
ibatan murid di dalam bilik darjah dengan menggunakan kaedah pembelajaran secara
berkumpulan juga dijalankan kepada murid-murid. Di sini, murid-murid dapat berk
ongsi pendapat dengan rakan sekelas yang lain. Di sini, guru haruslah bertindak
sebagai fasilitator dalam membantu murid tentang pelajaran dan membetulkan kekel
iruan mereka.
Bagi melibatkan pelajar secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran, guru hen
daklah menyediakan permainan minda yang berkaitan topic-topik yang dipelajari .
murid-murid biasanya amat menyukai aktiviti seperti kuiz, teka-teki, lakonan dan
sebagainya. Penggunaan tayangan, rakaman, replika dan gambar rajah yang pelbaga
i warna dan bentuk juga dapat menarik perhatian murid. guru hendaklah kreatif da
n inovatif dalammengubah cara belajar mengikut
perkembangan dan kesesuaiannya.

Sementara itu, penglibatan murid di luar bilik darjah juga adalah penting. Melal
ui pemerhatian yang dijalankan, penglibatan murid-murid dalam aktiviti luar bili
k darjah amat membanggakan. Ini dapat dilihat apabila murid-murid didedahkan den
gan aktiviti luar. Kebanyakan murid member kerjasama dengan mewakili sekolah den
gan aktiviti luar. Murid-murid bersungguh-sungguh mengadakan latihan sebelum per
tangingan. Semasa saya menjalankan PBs, murid-murid sedang sibuk menjalankan lat
ihan sebagai persediaan mewakili sekolah ke peringkat daerah.
Pemain hoki sekolah yang akan mewakili sekolah pada peringkat daerah
Kaedah yang meminta murid-murid untuk bangun dan baca petikan mengenai tajuk yan
g dipelajari pula dapat membantu murid membaiki sebutan yang salah. Guru dapat m
engenalpasti kesalahan sebutan dalam kalaangan pelajar seterusnya membetrulkan s
ebutan mereka.