Anda di halaman 1dari 27

Kaedah Penyelidikan PSM

Prof. Madya Dr. Abd Hamid b. Hj. Mar Iman


Bekas Pengarah
Pusat Kajian Harta Tanah
Universiti Teknologi Malaysia

Pengenalan Kepada
Penyelidikan

Takrif Penyelidikan:
Suatu proses saintifik mencari jawapan
kepada suatu persoalan yang hakikat
masalahnya telah dikenal pasti
Ciri penting penyelidikan:
* Saintifik
* Objektif
* Sistematik
* Boleh uji

Pengenalan Kepada Penyelidikan


(samb.)

Tujuan Penyelidikan:
*
*
*
*

Mencari jawapan kepada persoalan


Memberi penerangan sebab-musabab
Memerihal alam nyata
Membuat kesimpulan

Tujuan PSM: melatih pelajar mengguna


pakai metodologi penyelidikan dalam
mencapai tujuan penyelidikan

Pengenalan Kepada Penyelidikan


(samb.)

Ciri tesis PSM yang dikehendaki:


* Unsur penyelesaian bukan setakat
cerita/pelaporan surat khabar
* Latar belakang teori berhujah secara ilmiah
* Metodologi yang betul
* Analisis yang betul berdasarkan isu dan
objektif
* Kesimpulan yang sah

Pengenalan Kepada Penyelidikan


(samb.)

Kemahiran mesti bagi calon PSM:

Menyatakan masalah dengan betul


Mampu menulis objektif dengan betul
Faham dan tahu menulis kajian literatur
Mampu memilih dan mengguna kaedah kajian
yang sesuai dan betul
Mampu menganalisis data dengan betul
berpandukan isu dan objektif kajian
Mampu menghasilkan kesimpulan yang relevan
Mampu menulis laporan ilmiah mengikut garis
panduan yang ditetapkan

Langkah-Langkah Penyelidikan

Memformulasi masalah
Menulis cadangan penyelidikan
Menentukan rangka kerja penyelidikan
Melaksanakan pengumpulan data
Membuat analisis dan persembahan
data
Menyediakan laporan

Langkah-Langkah Penyelidikan
1 - Formulasi Masalah

Takrif: jurang antara apa yang sebenarnya


berlaku dan yang sepatutnya berlaku
Contoh:
* Pasaraya kosong, sepatutnya penuh
* Permintaan kurang, sepatutnya banyak
* Harga jatuh, sepatutnya naik
Keperluan penyelesaian dirasai

Langkah-Langkah Penyelidikan
Formulasi Masalah (samb.)

Mengupas masalah:
Kenal pasti secara khusus (zero-in)
Gunakan fakta sokongan
Kemukakan soalan-soalan khusus
Kenal pasti sebab-musabab dan pembolehubah
terlibat
Bina sangkaan-sangkaan awal tentang perkaitan
sebab musabab dan penyelesaian
Evaluasi sama ada masalah mampu diselidiki

Langkah-Langkah Penyelidikan
2 Cadangan Penyelidikan

Penerangan tentang hasrat menjalankan


kajian
Mengandungi idea asas si pencadang.
Penyataan tentang apa yang hendak dikaji,
mengapa perlu kaji, apa kaedah diguna,
tempoh kajian, tempat kajian, pihak terlibat,
hasil diharapkan, dll.
Alat komunikasi antara penyelidik dan pihak
yang meluluskan

Langkah-Langkah Penyelidikan
3 Rangka Kerja Penyelidikan

Rangka kerja teori:


Sintesis tentang konsep/idea
Berpandukan literatur
Model atau paradigma
Menerangkan sebab musabab
Menjurus kepada permasalahan kajian

Langkah-Langkah Penyelidikan
Rangka Kerja Penyelidikan
(samb.)

Rangka kerja operasi:

Aliran kerja - kumpul data, analisis, dan


pelaporan.
Menyatakan data, pihak terlibat, cara
mengumpul data,dll.
Biasanya ada jadual kerja

Langkah-Langkah Penyelidikan
4 Pengumpulan Data

Takrif: proses mengumpul butiran bukti bagi


memenuhi tujuan penyelidikan.
Komponen utama:
Temubual
Pemerhatian
Eksperimen
Analisis kandungan
Kolasi data sekundar
Perlu perancangan dan pelaksanaan yang teratur.

Langkah-Langkah Penyelidikan
5 Analisis & Persembahan Data

Takrif: suatu proses memperlakukan sekumpulan


data/keterangan untuk mendapatkan output,
bentuk, dan cara yang diingini dan bermakna.
Memperlaku: menyunting dan menyediakan data
dalam bentuk dan cara yang dikehendaki
Menyunting: menyemak, meneliti, memperbetul,
memperkemas, meringkas, menyusun data/
keterangan dalam bentuk yang dikehendaki
Menyediakan: menginput data ke dalam alat olahan

Langkah-Langkah Penyelidikan
Analisis & Persembahan Data
(samb.)

Data: ukuran kepada pembolehubah


Keterangan: saranan yang digunakan sebagai asas
membuat pertimbangan, keputusan, pembuktian,
pengujian, dll.
Data & keterangan perlu diolah untuk mencari
kebenaran berdasarkan persoalan kajian.
Olahan mempunyai prinsip-prinsip penting:
berasaskan permasalahan kajian, bersistematik,
cara olahan mesti dikenal pasti, tujuan mendapat
output.

Langkah-Langkah Penyelidikan
Analisis & Persembahan Data
(samb.)

Analisis: menghurai pemerihalan sesuatu


fenomenon kepada beberapa elemen yang
lebih kecil untuk menjawab persoalan
kajian.
Analisis bersifat deduktif dan induktif.

Pendekatan analisis: kuantitatif, takkuantitatif.

Langkah-Langkah Penyelidikan
Analisis & Persembahan Data
(samb.)

Prinsip analisis:
Data tidak boleh bercakap.
Analisis memenuhi tujuan penyelidikan.
Analisis mempunyai empat unsur:

data
pemerihalan/penceritaan
penemuan
pengajaran

Langkah-Langkah Penyelidikan
Analisis & Persembahan Data
(samb.)

Panduan analisis:
Bezakan analisis dan penceritaan data.
Semak semula carta alir pengoperasian kajian.
Pecahkan susunan analisis berdasarkan isu dan
objektif kajian.
Kenal pasti fenomenon yang hendak dikaji.
Kenal pasti perkaitan sebab musabab berkaitan isu.
Tentukan jawapan yang dicari.
Sahkan jawapan kepada isu dengan data.
Asingkan fakta dari pendapat.

Langkah-Langkah Penyelidikan
Analisis & Persembahan Data
(samb.)

Persembahan data:
*
*
*
*

Berkisar pada format mempamer output kajian.


Pelajar harus kreatif tetapi ekonomi.
Sesuatu persembahan mempunyai tujuan yang jelas
Cara-cara biasa:
- Jadual
- Gambarajah
- Carta pie
- Graf bar
- Graf garisan
- Kawaan
- Kombinasi di atas.

Metodologi Penyelidikan
Takrif:
Kaedah menyiasat sebab-musabab untuk mencari
jawapan kepada persoalan
Komponen-komponen penting:
Pengoperasian masalah, objektif, dan
hipotesis
Mengenal pasti dan mengukur
pembolehubah
Menentukan kaedah dan instrumentasi kumpul
data
Menentukan kaedah analisis data

Metodologi Penyelidikan
1 - Pengoperasian Masalah

Langkah-langkah penting:
*
*
*
*

Mengenal pasti dan menakrif masalah


Sumber pengenal pastian masalah
Pernyataan masalah
Evaluasi masalah:
- Feasible?
- Worthwhile?
* Perincikan dalam operasi kajian (lihat
rajah)

Metodologi Penyelidikan
Pengoperasian Masalah

Metodologi Penyelidikan
2 Pengoperasian Objektif

Dari umum jadi khusus


Jelas, rasional, dan boleh operasi
Boleh operasi: dapat diterangkan
berdasarkan sesuatu kriteria,
pembolehubah, dan ukuran
Mencerminkan persoalan dikaji

Metodologi Penyelidikan
3 Pengoperasian Hipotesis
Masalah khusus
Objektif khusus
Soalan khusus
Hipotesis

Metodologi Penyelidikan
4 Mengenal pasti dan Mengukur
& Pembolehubah

Bolehubah bersandar, penerang,


intervening.
Pembolehubah mesti boleh dioperasi:
ditakrif dan diukur.
Perkaitan di antara pembolehubah mesti
jelas.
Tentukan perkaitan pembolehubah yang
hendak dikaji

Metodologi Penyelidikan
5 Kaedah & Instrumentasi Data

Pengumpulan Data

Metodologi Penyelidikan
6 Kaedah Analisis Data

Analysis Data

Sekian, terima kasih