Anda di halaman 1dari 55

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)

A) KEPIMPINAN GURU
1. Konsep Kepimpinan Guru dan Kepimpinan Sekolah

Kepemimpinan
bermaksud
keupayaan
sebagai pemimpin,
daya seseorang
pemimpin

Pimpin bererti
bimbing,
pandu atau
tunjuk

Merupakan keupayaan
untuk mempengaruhi
sistem kepercayaan,
tindakan dan pegangan
nilai-nilai ahli dalam
kumpulannya (Leithwood
dan Jant, 1999)

Memimpin
bermaksud
memegang
tangan dan
membawa
berjalan menuju
ke suautu tempat.

Konsep asas
kepimpinan

Kepimpinan
bermaksud
keupayaan
memimpin

Adalah satu proses


mempengaruhi tingkah
laku orang lain untuk
mengggalakkan
mereka bekerja ke
arah pencapaian
sesuatu matlamat yang
ditetapkan.

Kebolehan untuk
mempengaruhi ahliahli kumpulan untuk
mencapai sesuatu
matlamat ( Robbins,
2003)

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)

Melibatkan kedua-dua
keupayaan atau kekuatan
untuk meyakinkan orang
lain bekerja keras ke arah
sesuatu matlamat, dan
kemahiran atau kebolehan
untuk membantu mereka
mencapainya ( Fulmer,
1988)

Pengaruh; satu seni atau


proses mempengaruhi
orang suaya mereka
dapat berusaha secara
sukarela ke arah
pencapaian matlamat
bersama (Konntz dan
ODonnel, 1984)

Satu proses
pengaruh
mempengaruhi
antara pemimpin
dengan pengikut
(Hollander, 1978)

Konsep asas
kepemimpinan

Interaksi antara
individu dengan
kumpulan atau secara
khususnya antara
individu dengan
seluruh ahli yang
menganggotai
kumpulan (Gordon,
1955).

Kebolehan
seseorang untuk
menginspirasikan
keyakinan dan
sokongan dalam
kalangan
sekumpulan manusia
yang diperlukan
untuk mencapai
matlamat organisasi (
Kim dan
Maubourgne, 1992)

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)


2. Ciri-ciri Kepemimpinan

Merupakan proses antara


individu

Menggambarkan terdapatnya
beberapa kualiti tertentu pada

Melibatkan dua atau lebih


individu berinteraksi antara
satu sama lain

Kepemimpinan

Pemimpin terlibat dalam membentuk tingkah laku


kumpulan ke arah pencapaian matlamat
organisasi.

Tertakluk kepada situasi

Mendorong pengikut ke
arah pencapaian matlamat

Kepimpinan yang berkesan


memberi kepuasan kepada
pengikut.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)


3. Kepentingan kepemimpinan
Memperkenalkan tindakan
-

Individu yang memulakan sesuatu kerja

Motivasi
-

Memberi motivasi kepada pekerja bawahan


dengan memberi sokongan dan ganjaran.

Memberikan bimbingan
-

Mengarahkan pengikut tentang cara bagaimana


mereka perlu lakukan agar dapat bekerja secara
efisien dan berkesan.

Menimbulkan keyakinan
Kepentingan
Kepemimpinan

Mendengar keluhan masalah yang dihadapi oleh


orang bawahan.

Membina semangat
-

Mendapatkan kerjasama pengikut agar mereka


dapat mempamerkan keupayaan mereka untuk
mencapai matlamat organisasi.

Membina persekitaran pekerja


-

Pemimpin perlu mewujudkan hubungan personal


dengan kakitangan bawahannya dan mendengar
masalah mereka serta menyelesaikannya.
Pemimpin perlu melayan kakitangan sebagai
individu.

Koordinasi
-

Pemimpin haruslah mengambil kira penyelarasan


kepentingan peribadi dengan kepentingan
organisasi.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)


4. Gaya Kepemimpian
a) Gaya Kepemimpinan Laissez Faire

Membolehkan pemimpin
mendeligasikan kerja kepada orang
bawahan dan pekerja bawahan ini
akan membuat keputusan sendiri
tanpa merujuk kepada pemimpin.

Dikenali juga
sebagai
kepemimpinan
delegatif.

Hanya berkesan jika


pekerja bawahan
mempunyai kemahiran
bekerja yang tinggi,
berpengalaman luas,
setia dan bijak dalam
menjalankan tugas.

Gaya
kepimpinan
Laissez
Faire

Guru-guru
dibenarkan
membuat apa
juga keputusan
berkaitan
pengajaran
dan
pembelajaran.

Pengetua atau guru besar


hanya akan menumpukan
aspek rasional dan intelektual
kerjanya sendiri dan tidak
memfokuskan kepada aspek
pengurusan sekolah.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)


Ciri-ciri Kepimpinan Laissez Faire

Pengetua atau guru besar tidak atau hanya


memberikan sedikit panduan dan bimbingan
dalam pengurusan kerja.

Guru-guru dan staf sokongan mempunyai


kebebasan mutlak unutk membuat apa juga
keputusan berkaitan kerja mereka.

Ciri-ciri
Kepimpinan
Laissez Faire
Pengetua atau guru besar hanya menyediakan
peralatan dan sumber yang diperlukan seperti
kewangan dan tenaga kerja.

Pekerja (guru) dijangka dan diharapkan dapat


menyelesaikan masalah mereka sendiri.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)


Kebaikan dan kelemahan Gaya Kepemimpinan Laissez Faire

Gaya Kepemimpinan Laissez Faire

Kelemahan

Kebaikan

Kesemua pekerja bawahan

Gaya ini tidak berkesan dalam

(guru dan staf sokongan)

situasi apabila para pekerja

merupakan pekerja yang

bawahan tidak mempunyai

berkemahiran tinggi,

kemahiran serta pengetahuan

bermotivasi dan berupaya

yang mencukupi untuk

untuk menunaikan

menjalankan tugas mereka.

tanggungjawab dengan baik


dan berkesan.

Walaupun gaya ini


menggambarkan lepas
tangan pemimpin, namun
masih terdapat ramai

pemimpin sekolah yang masih


bersikap terbuka untuk
mendengar pandangan
daripada guru-guru dan staf
sokongan.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)


b) Gaya Kepemimpinan demokratik

Pemimpin akan
menggalakkanpengiku
tnya untuk memainkan
peranan penting
dalam proses
membuat keputusan.

Pemimpin akan
memberikan bimbingan
kepada pengikut atau
pekerja bawahan
tentang apa yang perlu
dilakukan dan
bagaimana
melakukannya.

Gaya
kepemimpinan
demokratik

Merupakan salah satu


gaya kepemimpinan
yang paling berkesan
untuk diamalkan di
sekolah.

Pengikut atau pekerja


bawahan dibenarkan
mengemukakan
cadangan lain untuk
menyelesaikan
masalah atau
menyempurnakan
kerja.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)


Ciri- ciri Kepemimpinan Demokratik

Guru dan staf sokongan digalakkan untuk


berkongsi idea dan pandangan, walaupun
pengetua atau guru besar yang akan membuat
keputusan terakhir.

Kakitangan sekolah akan berasa dihargai


Ciri-ciri
Kepemimpinan
Demokratik

apabila lebih banyak terlibat dalam proses


membuat keputusan dan menyelesaikan
masalah.

Kreativiti digalakkan dalam kalangan


kakitangan dan mereka akan diberikan
ganjaran sebagai tanda penghargaan.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)


Kebaikan dan Kelemahan Gaya Kepemimpinan Demokratik

Gaya Kepemimpinan Demokratik

Kelemahan

Kebaikan

Kepemimpinan demokratik

Gaya ini mungkin akan

membolehkan pemimpin

menyebabkan kegagalan

mendapat pelbagai idea dan

berkomunikasi antara

jalan penyelesaian masalah

pemimpin dan kakitangan

yang lebih kreatif.

sekiranya peranan tidak jelas.

Guru dan pekerja terlibat dan

Kekurangan pengetahuan dan

komited dengan aktiviti atau

kemahiran boleh menjejaskan

projek yang dilaksanakan.

kualiti sumbangan dalam

Guru dan pekerja lebih

proses membuat keputusan.

mengambil berat tentang


keputusan yang bakal
diperolehi.

Produktiviti dalam kalangan


guru dan staf sokongan akan
meningkat.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)


c) Gaya Kepemimipinan Autokratik

Juga dikenali
sebagai gaya
authoritarian.

Seorang
pemimpin
mempunyai
kuasa penuh ke
atas pekerja
bawahannya.

Hanya pemimpin
yang akan
membuat
keputusan dan
memastikan
semua kerja
dilaksanakan.
Gaya
kepemimpinan
Autokratik

Kakitangan bawahan
tidak berhak membuat
kritikan atau
mempersoalkan
tindakan pemimpin.

Kakitangan bawahan
tidak mempunyai hak
untuk
memberikanidea
atau cadangan
walaupun ia adalah
baik untuk
organisasi.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)


Ciri-ciri Kepemimpinan Autokratik

Tidak ada atau hanya sedikit sumbangan idea


atau cadangan daripada pekerja bawahan.

Pemimpin yang akan membuat segala


keputusan

Ciri-ciri
Kepemimpinan
Demokratik
Pemimpin menjelaskan semua bentuk proses

dan kaedah bekerja.

Pekerja bawahan jarang sekali diberikan


kepercayaan untuk membuat keputusan atau
melaksanakan tugas-tugas penting.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)


Kebaikan dan Kelemahan Gaya Kepemimpinan Autokratik

Gaya Kepemimpinan Autokratik

Kelemahan

Kebaikan

Keputusan segera dibuat

atau mencari alasan untuk

pendapat kakitangan bawahan

tidak melakukan kerja.


Pemimpin yang
menyalahgunakan kuasa

memerlukan kepemimpinan

autokratik seringkali dianggap

yang kuat untuk membolehkan

suka mengawal dan bersikap

kerja-kerja dilaksanakan

diktator.

Timbulnya

Pemimpin dapat mengawal

masalahberkomunikasi antara

kumpulan atau pekerja

pemimpin dan kakitangan

bawahan, membuat

bawahan.

keputusan dengan cepat,

Sesetengah projek

dengan berkesan dan cepat.

Guru sentiasa menarik diri

tanpa perlu bertanyakan

yang ramai bilangannya.

Sebarang idea dan cadangan

memberikan tugas kepada

yang bernas tidak dapat

pekerja lain.

disalurkan dan akan

Pemimpin dapat menetapkan

menjejaskan pelaksanaan

tarikh akhir untuk

kerja.

melengkapkan projek

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)


d) Gaya Kepemimpinan Birokratik

Pemimpin
memastikan orang
bawahannya
mematuhi peraturan
dan prosedur yang
telah ditetapkan.

Menekankan
kepada kepatuhan
mengikut peraturan
dan polisi.

Gaya
kepemimpinan
Birokratik

Pemimpin
merupakan
penguatkuasa
peraturan dan
undang-undang.

Kenaikan pangkat
diberikan kepada
kakitangan yang
memathui
peraturan dan
prosedur
organisasi.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)


Kebaikan dan Kelemahan Gaya Kepemimpinan Birokratik

Gaya Kepemimpinan Birokratik

Kelemahan

Kebaikan

Sesuai dalam keadaan kerja

Tidak berkesan apabila tabiat

yang selamat dan kualiti hasil

bekerja yang terbentuk

kerja sangat diperlukan.

menjadi sukar untuk dibuat

Sesuai melaksanakan kerja-

perubahan.

kerja bersifat rutin mengikut

Kakitangan sekolah akan

prosedur dan piawai yang

hilang minat terhadap kerja

disediakan.

atau hilang minat untuk

Kakitangan perlu memahami

bekerjasama dengan rakan

semua peraturan yang terlibat

sekerja.

terutamanya apabila

Kakitangan hanya akan

melibatkan kerja atau tugasan

melakukan tugasan yang

berisiko tinggi.

dikehendaki oleh pemimpin

tanpa ada usaha untuk


memperbaiki amalan bekerja.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)


5. Teori Kepemimpinan Guru

Guru merupakan
pemimpin dalam
konteks bilik darjah
yang tidak
mempunyai autoriti
sepenuhnya ke atas
murid.

Pengetua atau guru


besar merupakan
pemimpin organisasi
di sekolah

Teori
Kepemimpinan
Guru

Kepemimpinan guru
dalam bilik darjah
adalah terbatas kepada
kebenaran pengetua
atau guru besar.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)


a) Teori Pemimpin Lelaki Agung ( The Great Man : 1840-an)

Bermula sekitar
pertengahan
abad ke-19.

Mengandaikan
ciri-ciri
kepimpinan
adalah bersifat
intrinsik.

Kepemimpinan
awal sering
dikaitkan
dengan lelaki.
Teori
Pemimpin
Lelaki Agung
Sesetengah
manusia dilahirkan
bersama kualiti
yang
mengasingkannya
daripada orang
biasa.

Semua tret yang


ada pada
pemimpin
merupakan tret
yang stabil dan
seusai untuk
mana-mana
kumpulan
manusia.

Semua
pemimpin
sebenar
memang telah
ditakdirkan
untuk menjadi
pemimpin.

Pemimpin
merupakan
individu yang telah
dianugerahkan
dengan ciri-ciri
unik yang dapat
menarik perhatian
orang ramai.

Herbet Spenser, 1860


heroes merupakan
hasil masa dan ketika itu
dan tindakan mereka
merupakan hasil daripda
keadaan sosial.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)


b) Teori Tret ( Trait Theory: 1930-1940)

Kualiti-kualiti tret
tertentu
menyebabkan
seseorang itu
terserlah dengan
peranan sebagai
pemimpin.

Teori ini
memfokuskan
kepada
menganalisis
ciri-ciri mental,
fizikal dan sosial.

Teori Tret (Trait


Theory)

Asas kepada
teori ini adalah
ciri-ciri yang
didapati pada
kebanyakan
pemimpin.

Ciri-ciri
pemimpin
digunakan untuk
menjangkakan
keberkesanan
kepemimpinan.

Tret utama yang


dikenalpasti:
1. Dorongan pencapaian
2. Motivasi
kepemimpinan.
3. Kejujuran dan integriti.
4. Keyakinan diri.
5. Keupayaan kognitif.
6. Berpengetahuan
dalam pengurusan.
7. Kematangan emosi.
8. Berkarismatik, kreatif
dan fleksibel

Pemimpin yang
berjaya
mempunyai minat,
kebolehan dan tret
personaliti yang
berlainan daripada
pemimpin yang
kurang berjaya.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)


Kekuatan dan kelemahan

Teori Tret (Trait Theory)

Kelemahan

Kekuatan

Teori yang menyenangkan.

Teori yang sah kerana kajian

Terdapat kemungkinan akan

yang dibuat telah

berlaku pertimbangan subjektif

mengesahkan asas teori ini.

dalam menentukan siapa yang

Betindak sebagai kayu ukur

dianggap pemimpin yang

untuk mengesan tret

baik atau berjaya.

kepemimpinan individu.

Senarai tret utama yang telah

Teori ini memberikan

dikenalpasti adalah terlalu

penerangan yang jelas untuk

panjang. Terdapat lebih

memahami elemen-elemen

daripada 100 tret pemimpin

kepemimpinan dalam proses

yang dikenalpasti.

keemimpinan itu sendiri.

Terdapat ketidaksetujuan
untuk menentukan tret
manakan yang paling penting
untuk seorang pemimpin yang
efektif.

Teori ini terlalu kompleks.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)


Implikasi Teori Tret

Teori tret memberikan maklumat yang


konstruktif tentang kepemimpinan.

Teori ini boleh diaplikasikan pada semua


peringkat dalam apa juga jenis organisasi.

Pengetua, guru besar dan guru-guru boleh


menggunakan maklumat daripada teori untuk

Implikasi
membuat penilaian kedudukan dirinya dalam
sekolah atau bilik darjah.

Pengetua, guru besar dan guru-guru boleh


mendapatan kefahaman yang lebih mendalam
tentang identiti mereka dan cara bagaimana ia

boleh memberi kesan ke atas orang lain.

Teori ini membuatkan pemimpin sedar tentang


kekuatan dan kelemahan diri. .

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)


c) Teori Pertukaran Pemimpin-Ahli (Leadership-Member Exchange Theory)

Kepimpinan sebagai
mengandungi
beberapa
perhubungan diadik
(dyadic) yang
mengaitkan pemimpin
dengan seorang
pengikutnya.

Guru (pemimpin)
membentuk
perhubungan yang
berlainan dengan
pelbagai kumpulan
muridnya.

Teori
Pertukaran
PemimpinAhli
Perhubungan antara
guru dan murid melalui
tiga peringkat:
1. Mengambil
peranan(role
taking)
2. Pembentukan
peranan (rolemaking)
3. Routinization
Pertukaran ini
melibatkan guru
memberikan tumpuan
kepada tugasan yang
menarik,
tanggungjawab,
perkongsian maklumat
dan sokongan peribadi
daripada guru.

Guru
membezakan
antara ahli-ahli
kumpulan
dalaman dengan
kumpulan luaran
berdasarkan
persamaan ciri-ciri
peribadi yang
dapat dilihat.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)


Kekuatan dan kritikan

Teori Pertukaran Pemimpin-Ahli

Kritikan

Kekuatan

Teori ini menumpukan dan

Teori ini gagal untuk

membincangkan tentang
menjelaskan bagaimana
hubungan spesifik antara guru
pertukaran berkualiti tinggi
dan setiap murid.
telah diciptakan.

Ia merupakan teori yang kuat.

Bantahan ke atas teori dibuat

Teori ini memfokuskan


atas sebab bersikap tidak adil
perhatian kepada kesiginifikan

kepada sebahagian murid


komunikasi dalam
sedangkan sebahagian yang
kepemimpinan.
lain mendapat layanan serta

Ia adalah teori yang praktikal


perhatian istimewa daripada
dan disahkan.
guru.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)


Implikasi Teori Pertukaran Pemimpin-Ahli

Layanan baik diberikan kepada kumpulan


dalaman dan tidak diberikan kepada kumpulan
luaran.

Wujudnya sikap pilih kasih daripada guru


menyebabkan kumpulan dalaman
melaksanakan tugas dengan baik serta dapat
membina sikap positif terhadap kerja .

Implikasi
Kepuasan kerja kumpulan dalaman adalah
tinggi dan mereka dapat melaksanakan tugas
dengan efektif.

Kerjaya mereka berkembang dengan adanya


pertolongan yang diperolehi daripada guru.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)


d) Teori Transformasional

Guru transformasional
merupakan pemimpin
yang mempunyai visi,
berani, berinspirasi,
pengambil risiko dan
berikrah.

Boleh didapati
pada semua
peringkat
organisasi secara
keseluruhannya.

Teori
Transformasional

Untuk membawa
perubahan besar,
pemimpin
transformasional
perlu menunjukkan
empat faktor.

Guru adalah individu


yang berkarismatik
tetapi karismatik
sahaja tidak
mencukupi untuk
mengubah cara
bekerja dalam
organisasi.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)

Empat faktor Teori Transformasional

Motivasi
Inspirasional

Pengaruh
yang ideal

Pemimpin (guru)

seorang pemimpin hanya

transformasional akan

boleh mempengaruhi orang

memberikan bimbingan

bawahan apabila ia sendiri

kepada muridnya dengan

mengamalkan apa yang

memberikan cabaran dan

diperkatakan.

makna sesuatu tugasan.

Penggunaan kuasa
bertujuan untuk
mempengaruhi murid untuk
terus berusaha.
Pertimbangan
keindividuan

Rangsangan
intelektual

Guru dengan ciri kepemimpinan

Guru bertindak selaku mentor

transformasional akan

kepada muridnya serta

menggalakkan muridnya agar lebih

menganugerahkan ganjaran

kreatif dan inovatif.

sekiranya murid menunjukkan

Guru akan memberi tumpuan

kreativiti dan inovasi.

kepada apa dalam masalah dan

Murid dilayan dengan cara yang

tidak akan menumpukan untuk

berbeza mengikut bakat dan

mencari kesalahan-kesalahan.

ilmu pengetahuan mereka.

Guru tidak teragak-agak untuk

Murid diberi kuasa untuk

membuang amalan yang lama

membuat keputusan dan diberi

sekiranya amalan tersebut tidak

sokongan untuk melaksanakan

berkesan.

keutusan yang telah dibuat.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)

Kepemimpinan transformasional menggunakan


pengurusan yang mengagumkan sehingga
meletakkan diri guru dalam situasi tidak
bermoral dan tidak berakhlak melalui kenaikan
pangkat diri sendiri atau untuk faedah diri

Kritikan Teori
Transformasional

Sukar untuk melatih murid agar mengikuti


saranan kepemimpinan yang dikemukan
disebabkan teori ini merupakan gaubngan
beberapa teori kepemimpinan.

Guru mungkin akan memanipulasikan


muridnya dan terdapat kemungkinan bahawa
murid akan mendapat lebih banyak kerugian
dibanding dengan keuntungan.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)

Persekitaran dan keadaan semasa yang


dicirikan oelh ketidakpastian, pergolakan
global serta ketidakstabilan sekolah
telah mengajak guru untuk
mengamalkan kepemimpinan
transformasi di semua peringkat
sekolah.

Pengikut pemimpin transformasional


Implikasi

akan menunjukkan kepuasan belajar


pada tahap tinggi dan memberikan
komitmen yang tinggi dalam kelas.

Guru haruslah mempertimbangkan


usaha ke arah perubahan melalui

kepemimpinan dengan adanya murid


yang mengambil berat tentang kerjakerja mereka.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)


e) Teori Transaksional

Gaya ini
banyak
digunakan
oleh para
pengurus.

Diperjelaskan oleh
Max Weber pada
tahun 1947 dan
dikemukakan
semula oleh
Bernard Bass
pada tahun 1981.

Transaksi
berlaku antara
guru da murid
untuk
membolehkan
tercapainya
matlamat
pelaksanaan
kerja rutin
melibatkan
empat dimensi.

Teori
Transaksional

Kuasa pemimpin
transaksional
datang dari
autoriti formal
mereka serta
tanggungjawab
dalam
organisasi.

Memfokuskan
kepada proses
asas pengurusan
kawalan,
menyusun atur
dan membuat
perancangan
jangka pendek.

Kepemimpinan ini
melibatkan motivasi
dan pemimpin
mengarahkan murid
dengan
menggunakan daya
penarik kepada
kepentingan diri
sendiri.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)

Empat dimensi Teori Transaksional

Ganjaran luar
jangkaan

Pengurusan pasif
dengan pengecualian

Guru mengaitkan matlamat


-

dengan ganjaran,

Guru mencampuri urusan

menjelaskan ekspektasi,

kerja apabila piawaian

sediakan sumber yang

yang ditetapkan tidak

diperlukan, menetapkan

terpenuhi atau apabila

matlamat yang dipersetujui

mendapati pelaksanaan

bersama dan menyediakan

kerja tidak seperti yang

pelbagai bentuk ganjaran

diharapkan.

untuk pelaksanaan kerja

yang memuaskan.
Laissez Faire

Pengurusan aktif
dengan
pengecualian
-

persekitaran di mana murid akan

Guru secara aktif akan memantau

mendapat peluang yang banyak

kerja-kerja murid-muridnya,

untuk membuat keputusan.

memerhatikan sekiranya terdapat

kelencongan daripada peraturan dan


piawai serta mengambil langkahlangkah pembetulan untuk
mengelakkan berlaku sebarang
kesilapan.

Pemimpin menyediakan satu

Guru sendiri akan melepaskan


kuasa tanggungjawab dan
mengelak daripada membuat
keputusan sehingga boleh
menyebabkan murid-murid
hilang arahan.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)

Guru lebih menumpukan ketelitian,


matlamat jangka pendek dan peraturan
serta prosedur piawaian.

Guru tidak berusaha untuk mendorong


kreativiti murid atau penjanaan idea
baharu.

Ganjaran mungkin tidak akan diberikan


sekiranya idea yang diberikan oleh murid
yidak selaras dengan matlamat dan

Implikasi
perancangan sedia ada.

Guru didapati agak berkesan dalam


memberikan bimbingan kepurusan yang
efisien yang bermatlamatkan
mengurangkan kos dan meningkatkan
produktiviti.

Hubungan guru dan murid cenderung


dalam bentuk sementara dan tidak
terikat dengan emosi.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)


Perbezaan antara pemimpin transaksional dan transformasional

Kepemimpinan Transaksional

Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan bersifat
responsif.

proaktif.

Bekerja untuk mengubah

Kerja-kerja dalam

budaya kelas atau bilik darjah

lingkungan budaya kelas

dengan

atau bilik darjah.

mengimplementasikan idea

Guru dengan gaya

baharu.

kepemimpinan

Kepemimpinan bersifat

Guru dengan gaya

transaksional mebuatkan

kepemimpinan

murid mencapai objektif

transformasional

pembelajaran melalui

memotivasikan dan

ganjaran.

menurunkan kuasa kepada

Memotivasikan murid

murid untuk mencapai objektif

dengan cara menarik

pembelajaran dengan menarik

minat mereka kepada

murid ke arah impian yang

kepentingan sendiri.

lebih tinggi dan nilai-nilai

moral.

Memotivasikan murid dengan


menggalakkan mereka untuk
meletakkan kepentingan
mereka kepada kumpulan.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)


f) Teori Lorong Matlamat

Dikemukan
oleh Robert
House.

Keberkesanan
pemimpin
bergantung
kepada sokongan
pekerja dan
faktor-faktor yang
bergantung
kepada
persekitaran serta
gaya
kepemimpinan
yang pasti dan
tertentu.

Diasas berdasarkan
persepsi jangkaan
pekerja antara usaha
dan pencapaian
dipengaruhi oleh
tingkah laku
pemimpin.

Teori
Lorong
Matlamat

Pemimpin
bertindak
selaku
jurulatih atau
fasilitator.

Pemimpin akan
membantu para
pekerja untuk
mendapatkan
ganjaran dengan
menjelaskan
jalan atau
lorong ke arah
matlamat.

Teori ini
menyokong dan
membela
kepemimpinan
hamba.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)


Faktor-faktor keberkesanan pemimpin

KONTINGENSI PEKERJA
Kemahiran Pengalaman

TINGKAHLAKU PEMIMPIN
KEBERKESANAN
PEMIMPIN

Mengarah
Menyokong

Motivasi pekerja

Menyertai

Kepuasan pekerja

Berorientasikan pencapaian

Penerimaan
Pemimpin

KONTINGENSI
PERSEKITARAN
Struktur tugasan
Dinamika kumpulan

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)


Gaya Kepemimpinan mengikut Teori Lorong Matlamat

Mengarah

Menyokong

Guru memberikan garis panduan, menetapkan piawaian


pelaksanaan dan mengawal tingkah laku apabila piawaian
pelaksanaan tidak tercapai.
Guru membuat pilihan yang bijak tentang penggunaan ganjaran
dan tindakan disiplin.
Gaya ini menyamiai gaya berorientasikan tugas.

Guru bersikap mesra terhadap murid dan menunjukkan sifat


mengambil berat ke atas keperluan, kebajikan dan
kesejahteraan.
Gaya ini menyamai kepemimpinan berorientasikan manusia.

Guru percaya kepada kaedah membuat keputusan seara


kumpulan dan berkongsikan maklumat dengan murid.

Penyertaan

Guru menetapkan matlamat yang mencabar dan menggalakkan


murid-muridnya untuk sampai ke puncak pelaksanaan.
guru percaya bahawa murid cukup bertanggungjawab untuk
mencpai matlamat yang mencabar.
Berorientasikan

gaya ni menyerupai teori penetapan matlamat.


pencapaian

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)

Kontigensi

Ciri-ciri murid
Pembolehubahpembolehubah

Ciri-ciri persekitaran bilik


darjah

Keperluan murid

Lokus kawalan

Pengalaman

Kebolhen yang dapat dilihat

Kepuasan

Kesediaan untuk
meninggalkan kelas

Struktur tugas atau kerja

Dinamika kumpulan yang


tidak dapat dikawal oleh
murid.

kebimbangan

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)

g) Teori Situasi : Model Hersey Blanchard

Juga dikenali
sebagai Teori
Lingkaran Hidup
kepemimpinan.

Pemimpin perlu
menyesuaikan diri
dengan gaya
kepemimpinan mengikut
kesediaan murid yang
bergerak mengikut tahap
dan dalam linkungan
gelungan lingkaran.

Kebolehan
merupakan
pengetahuan,
pengalaman dan
kemahiran yang
dimiliki oleh individu
untuk melaksanakan
kerja dan dinamakan
kesedian bekerja

Dibangunakan oleh
Paul Hersey dan
Kenneth Blanchard

Teori
situasi

Kesediaan ialah
sejauh mana murid
mempunyai kebolehan
dan kesanggupan
untuk melaksanakan
sesuatu tugasan
tertentu.

Dibangun
berdasarkan
kepada tahap
kesediaan murid
yang ingin
dipengaruhi oelh
guru.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)

Empat tahap Kesediaan (R)

R1
kesediaan
pengikur yang
rendah

R2
kesediaan pengikut
yang rendah
hingga sederhana

R3
kesediaan pengikut
yang sederhana
hingga tinggi

R4
kesediaan pengikut
yang tinggi

merujuk kepada kebolehan dan kesanggupan murid


yang rendah iaitu mereka yang tidak berkeupayaan dan
berasa tidak selamat.

Kebolehan yang rendah dan kesanggupan yang tinggi


murid iaitu mereka yang tidak berkebolehan tetapi
mempunyai keyakinan.

kebolehan dan kesanggupan yang tinggi iaitu murid


yang mampu melaksana tetapi berasa tidak selamat.

kebolehan dan kesanggupan yang tinggi iaitu murid yang


mampu melaksana dan berkeyakinan.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)

Tahap Kematangan Pengikut

M1

merupakan tahap kematangan yang paling rendah


murid tidak mempunyai banyak ilmu pengetahuan,
kemahiran atau keyakinan untuk melakukan
melaksanakan kerja dengan sendiri.
murid sentiasa perlu diberi arahan.

M2

murid bersedia untuk melaksanakan tugas tetapi


masih tidak mempunyai kemahiran untuk
melaksanakan dengan jayanya.

M3

murid telah bersedia dan sanggup menjalankan tugas.


murid lebih berkemahiran daripada kumpulan M2
tetapi masih kurang yakin dengan kebolehan mereka
sendiri.

M4

Murid boleh melaksanakan kerja sendiri tanpa diarah.


mereka berkeyakinan dan berkemahiran tinggi serta
komited dengan tugas.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)

Empat gaya kepemimpinan yang sesuai dengan tahap kesediaan murid yang
berlainan.

S1
Memberitahu

sesuai untuk murid pada tahap kesediaan yang


rendah.
memberi penekanan kepada tingkah laku tugas yang
tinggi dan tingkah laku perhubungan yang terbatas.

S2
Menjual

sesuai untuk tahap kesediaan murid antara rendah


hingga sederhana.
menekankan tugas dan tingkah laku perhubungan
yang banyak.

S3
Menyertai

sesuai untuk kumpulan tahap kesediaan sederhana


hingga tinggi.
penekanan diberikan kepada jumlah tingkah laku
perhubungan yang tinggi jumlah tingkah laku tugas
yang rendah.

S4
Mewakilkan

sesuai untuk kumpulan murid dengan kesediaan


tinggi.
memberi penekanan kepada tingkah laku tugas dan
perhubungan yang rendah.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)

Padanan antara gaya kepemimpinan (S1 hingga S4) dengan tahap kematangan
(M1 hingga M4)

Tahap Kematangan

Gaya Kepemimpinan paling sesuai

M1 : Kematangan rendah

S1 : Memberitahu atau mengarah

M2 : Kematangan sederhana, kemahiran

S2 : Menjual atau Melatih

terbatas
M3 : Kematangan sederhana, kemahiran

S3 : Menyertai atau menyokong

lebih tinggi tetapi kurang keyakinan


M4 : Kematangan tinggi

S4 : Mewakilkan

h) Teori Kontingensi : Model Kontigensi Fiedler

Teori ini diasaskan kepada kajian yang telah dibuat ke atas pelbagai
keberkesanan kumpulan dengan tumpuan diberikan kepada perhubungan
antara kepemimpinan dan pencapaian organisasi.

Teori ini merupakan antara teori terawal kepemimpinan kontigen-situasi yang


dikemukakan oleh Fiedler.
Sekiranya sesebuah organisasi cuba untuk menapai keberkesanan kumpulan
melalui kepimpinan, maka akan terdapat keperluan untuk menilai pemimpin
mengikut tret, menilai situasi yang dihadapi oleh pemimpin dan membina
hubungan yang sesuai antara kdua-duanya.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)

Tret Pemimpin
Fiedler telah membentuk skala pembantu pekerja yang kurang mendapat
pilihan atau LPC (least preferred co-worker) untuk tujuan menilai sikap
pemimpin.

Seronok

Tidak seronok

Ramah

Tidak ramah

Menolak

Menerima

Ghairah

Tidak ghairah

Tegang

Relaks

Sejuk

Panas

Bantu

Mengecewakan

Kerjasama

Tidak bekerjasam

Menyokong

Bermusuh

Suka berkelahi

Harmoni

Efisien

Tidak efisien

Kelam

Riang

Jauh

Dekat

Bosan

Menarik

Terjamin

Teragak-agak

Bebas

terkawal

Item-item dalam skala LPC.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)

Skala LPC

Seronok

Pemimpin dengan skor LPC yang


tinggi merupakan pemimpin
berorientasikan perhubungan.

Tidak
Seronok

Pemimpin dengan skor LPC yang


rendah berorientasikan tugas.

Skala LPC

Pemimpin dengan skor LPC


yang rendah mendapat
kepuasan daripada pelaksanaan
tgas dan pencapaian objektif.

Pemimpin yang mendapat skor


LPC yang tinggi akan
memperolehi kepuasan daripada
perhubungan interpersonal.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)

B) KEPEMIIMPINAN SEKOLAH

Pentadbiran sekolah merupakan bahagian penting dalam sistem pendidikan di


Malaysa.

Memerlukan pihak pentadbiran sekolah membina hubungan saling


mempercayai dengan guru-guru, kakitangan sokongan, murid, ibu bapa dan
ahli komuniti.

Pemimpin sekolah seharusnya pemimpin yang berorientasikan murid.

Visi sekolah yang dibina seharusnya bermatlamatkan untuk kebaikan murid.

Pemimpin perlu memastikan bahawa semua aktiviti yang dijalankan di sekolah


akan berkisar sekitar apa yang baik untuk murid.

Pemimpin sekolah mahu guru-guru menjadi fasilitator kepada murid.

Murid perlu diberi peluang untuk mengambil pengalaman yang bermakna untuk
perkembangan dan pertumbuhan mereka.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)

Tanggungjawab pemimpin

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)

Pengakuan

Pemimpin menghargai pencapaian


tetapi pada masa yang sama masih
perlu untuk menyatakan tentang
perkara negatif yang berlaku.

Agen
perubahan

Pemimpin bertanggungjawab untuk


mengeluarkan kakitangan daripada
zon selesa dalam usaha untuk
membina amalan baharu yang lebih
baik.

Ganjaran
Kontingen

merupakan saranan kepemimpinan


transaksional.
memberikan ganjaran kepada
kakitangan yang dapat melaksanakan
tugas yang dapat menambahbaikkan
sekolah.
pemimpin perlu faham bahawa
semua orang dilayan dengan cara
yang berbeza.

Komunikasi

pemimpin perlu mampu untuk


berkomunikasi dengan pekerja secara
efektif.

Budaya

budaya merupakan nilai, kepercayaan


dan perasaan komuniti yang dikongsi
bersama dan ia merupakan bukti
artifak.
pemimpin harus membentuk budaya
kejayaan di sekolah.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)

Disiplin

merujuk kepada mempertahankan


guru-guru daripada isu-isu dan
pengaruh yang akan mengganggu
mereka semsa proses pengajaran
berlangsung.
guru besar mempunyai tanggungjawab
untuk mengurangkan gangguan yang
mungkin meninggalkan kesan tidak baik
kepada masa pengajaran.

Keluwesan

Pemimpin perlu menyedari tentang


situasi dan mengadaptasikan tingkah
laku untuk menghadapi situasi kelam
kabut tersebut.

Fokus

merupakan keupayaan pemimpin untuk


memaklumkan dan memperteguhkan
matlamat dan visi serta mengurangkan
gangguan untuk mencapai matlamat
dan visi tersebut.

Kepercayaan
/ ideal

merupakan kepercayaan yang dipegang


oleh pemimpin dan akan digunakan
untuk membentuk budaya sekolah.

Input

membantu pemimpin sekolah untuk


membina matlamat yang dikongsi dan
dipersetujui oleh ahli komuniti sekolah.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)

Rangsangan
Intelektual

Penglibatan
dalam
kurikulum,
pengajaran dan
penilainan

Pengetahuan
dalam
kurikulum,
pengajaran dan
penilaian

merujuk kepada bagaimana pemimpin belajar


mengenai proses pembelajaran.
bagaimana pemimpin menggalakkan
organisasi untuk berkembang secara
profesional.
pemimpin menyediakan peluang untuk dirinya
melakukan penyelidikan serta menyediakan
teori-teori untuk melaksanakan strategi
baharu.

Merupakan konsep kepemimpinan yang


kritikal.
Kepemimpinan perlu terlibat secara hands-on
dengan kurikulum dan pengajaran.
Amalan penilaian juga dititik beratkan.

Pemimpin sekolah menyediakan strategi


berasaskan penyelidikan secara spesifik
kepada guru-guru.
Pemimpin dapat memberikan peluang untuk
guru-guru dan kakitangan melaksanakan
kajian tindakan yang dapat menambahbaik
amalan bekerja mereka.

Memantau /
Menilai

Maklumbalas yang diperolehi akan


dimaklumkan kepada guru.
maklumbalas perlulah spesifik dan berfokus
kepada sokongan kejayaan

Peranan
mengoptimum

Pemimpin memberi inspirasi kepada guru-guru


apabila menghadapi keadaan perubahan yang
bermakna.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)


Arahan

Outreach

Perhubungan

Sumber

merupakan set proses yang dibentuk


untuk membolehkan aliran kerja
dipiawaikan.
Pemimpin merupakan seorang penyokong
kuat kepada sekolah dan murid apabila
menghadpi isu-isu berkaitan stakeholders
dalam komuniti.
merupakan perkara utama untuk mencapai
kejayaan dalam melaksanakan pelbagai
tanggungjawab.

sumber yang sesuai dan tepat diperlukan


untuk membolehkan operasi sekolah
berjalan dengan lancar.
sumber yang dimaksudkan adalah sumber
manusia (guru dan kakitangan sekolah),
prasarana fizikal dan sumber kewangan.

Kesedaran
situasi

merupakan pengetahuan tentang apa yang


berlaku dalam persekitaran sekolah,
perasaan dan emosi, serta aktiviti harian.
membolehkan pemimpin menjangkakan
sebarang kemungkinan isu.

Visibiliti

sejauh mana pemimpin itu berfungsi dalam


bilik darjah
pemimpin menunjukkan minat dengan apa
yang berlaku di sekolah.
pemimpin sedia berkomunikasi secara tidak
formal mengenai amalan dalam bilik darjah
bersama guru

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)


Langkah-langkah kerajaan untuk merealisasikan visi Kementerian Pendidikan
Malaysia bagi menjadikan profesion kegurusan sebagai suatu profesion
pilihan.

Mengetatkan
syarat
lantikan guru mulai
2013 supaya dalam
kalangann
graduan
30% teratas.

Meningkatkan
laluan guru untuk
peranan
kepemimpinan,
pakar pengajaran
dan pakar bidang
khusus menjelang
2016

Meningkatkan
kualiti
CPD
mulai 2013, dengan lebih
tumpuan ke atas keperluan
individu danlatihan berasaskan
sekolah.

Langkah yang
diambil oleh
KPM melalui
PPPM
(Anjakan ke-4)

Membudayakan
kecemerlangan
berasaskan pimpinan
rakan sekerja dan
proses pensijilan mulai
2025

Memastikan guru
memberi tumpuan ke
atas fungsi teras
pengajian mulai 2013
dengan
mengurangkan beban
pentadbiran.

Melaksanakan
laluan kerjaya guru
berasaskan
kompetensi dan
prestasi mulai 2016

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)

Mengetatkan syarat lantikan guru mulai 2013 supaya


dalam kalangan graduan 30% teratas

Hanya calon terbaik sahaja yang akan dipilih untuk mengikuti


latihan perguruan.

Kementerian akan melaksanakan standard kemasukan ke profesion


keguruan yang ketat bagi memastikan semua guru yang mengikuti
latihan memenuhi syaray kelayakan.

Kementerian bekerjasama dengan KPT untuk memastikan


standard yang sama digunakan.

Kementerian bekerjasama dengan Institut Pendidikan Guru dan


KPT untuk memastikan kualiti kurikulum dan pensyarah
ditingkatkan.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)

Meningkatkan kualiti CPD mulai 2013, dengan lebih tumpuan


ke atas keperluan individu dan latihan berasaskan sekolah.

Guru menerima sokongan yang lebih besar untuk membantu


mereka mencapai potensi penuh. .

Guru mendapat latihan CPD individu daripada penyelia mereka.

Kebanyakan program ini dijalankan di peringkat sekolah


kerana latihan berasakan sekolah terbukti berkesan.

Program ini menggunakan jaringan rakan sejawat, pembimbing


guru, guru kanan dan pengetua atau guru besar untuk menyebar
luas amalan baik.

Latihan ini membolehkan guru terus meningkatkan tahap kemahiran


mereka selaras dengan tahap kecekapan yang dijangkakan
daripada seseorang guru.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)

Memastikan guru memberi tumpuan ke atas fungsi teras


pengajian mulai 2013 dengan mebgurangkan beban pentadbiran.

Guru akan menikmati pengurangan beban tugas pentadbiran.

Proses pengumpulan dan pengurusan data diperkemaskan dan


dipermudahkan untuk mencapai perkara ini.

Sesetengah tugas pentadbiran akan diserahkan kepada pusat


perkhidmatan berpusat atau kepada guru pentadbiran peringkat
sekolah.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)

Melaksanakan laluan kerjaya guru berasaskan


kompetensi dan prestasi mulai 2016

Guru ditaksir secara tahunan oleh pengetua atau guru besar


dengan menggunakan input yang mungkin diberikan oleh rakan
sejawat.

Pentaksiran dilaksanakan menggunakan Instrumen penilaian baharu


yang memberik gambaran yang lebih jelas bahawa tugas utama guru
adalah membantu pembelajaran murid.

Guru berprestasi tinggi akan menikmati kemajuan kerjaya


yang lebih pantas.

Guru cemerlang dinaikkan pangkat daripada DG41 kepada DG54


dalam tempoh yang lebih singkat.

Guru yang masih gagal mencapai tahap kualiti minimum akan


ditugaskan semula untuk menjalankan fungsi yang lain seperti
membantu pentadbiran.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)

Meningkatkan laluan guru untuk peranan kepimpinan, pakar


pengajaran dan pakar bidang khusus menjelang 2016.

Guru boleh memilih untuk meneruskan laluan kerjaya yang


menarik berdasarkan prestasi, potensi dan minat mereka.

Tanpa mengira laluan kerjaya yang dipilih, komitmen untuk melabur


dalam pembangunan guru dan dalam membina persekitaran
kebertanggungjawab profesional akan diteruskan dalam semua laluan
kerjaya ini.

Peluang untuk kenaikan pangkat adalah sama tanpa mengira


laluan kerjaya yang dipilih.

ELISHA PAUL (PISMP PENDIDIKAN JASMANI)

Membudayakan kecemerlangan berasaskan pimpinan rakan


sekerja dan proses pensijilan mulai 2025

Kementerian memberikan tumpuan kepada usaha memastikan semua


guru menggunakan sepenuhnya keluwesan yang diberikan dalam isu
berkaitan penjadualan kurikulum, penyusunan pengajaran,
pendekatan pedagogi dan pentaksiran berasaskan sekolah.

Kementerian memudahkan aktivtii CPD yang dilaksanakan oleh guru

Kementerian juga akan mempertimbangkan untuk mewujudkan skim


pensijilan yang dikaitkan dengan penguasaan kecekapan guru.

Kementerian akan bekerjasama dengan wakil guru untuk memastikan


matlamat tercapai.