Anda di halaman 1dari 14

Reverse Machine SMKC

Oleh: Yahya isa & Faridah Kamaludin.


MENINGKATKAN KEMAHIRAN PENYELESAIAN PERSAMAAN LINEAR
DALAM SATU ANU DENGAN KAEDAH REVERSE MACHINE SMKC
Oleh:
YAHYA BIN ISA
FARIDAH BINTI KAMALUDIN
SMK Chaah, Segamat
(yahyaisa58@yahoo.com.my)
ABSTRAK
Kajian tindakan ini dijalankan untuk mengenalpasti dan mengatasi masalahmasalah yang dihadapi oleh murid Tingkatan 2D dalam menyelesaikan persamaan linear
dalam satu anu. Tinjauan awal telah dilaksanakan melalui pemerhatian dalam proses
pengajaran dan pembelajaran. Hasil tinjauan menunjukkan murid-murid tidak mahir
dalam mengenalpasti turutan operasi matematik yang sesuai ke dalam bahasa matematik.
Perancangan tindakan difokuskan kepada mengatasi masalah kelemahan transformasi
yang menghalang murid-murid menyelesaikan persamaan linear dengan betul. Kaedah
Reverse Machine digunakan untuk tujuan tersebut. Pelaksanaan tindakan telah
berlangsung dalam sesi pengajaran dan pembelajaran dan murid-murid menjalani Ujian
Pra. Keputusan Ujian Pos telah menunjukkan peningkatan prestasi murid-murid
berbanding dengan ujian Pra. Pengkaji merasakan bahawa Kaedah Reverse Machine
dapat membantu murid dalam menyelesaikan persamaan linear satu anu.

Reverse Machine SMKC


Oleh: Yahya isa & Faridah Kamaludin.
GELUNG KAJIAN

Tinjauan Kajian

Merancang Tindakan

Refleksi Kajian

Melaksana Tindakan

Aplikasi Dalam P&P

MENINGKATKAN KEMAHIRAN PENYELESAIAN PERSAMAAN LINEAR


DALAM SATU ANU DENGAN KAEDAH REVERSE MACHINE
1.0 Refleksi Pengajaran Dan Pembelajaran Lalu
Tajuk persamaan linear adalah satu tajuk yang pertama kali diperkenalkan kepada
murid-murid sekolah menengah di dalam tingkatan 2. Dalam proses pengajaran dan
pembelajaran guru-guru menghadapi cabaran dalam memastikan murid-murid
memberi tumpuan dan minat dalam tajuk ini. Guru-guru juga menghadapi masalah
jika terdapat murid-murid yang tidak membuat latihan dengan sempurna atau tidak
membuatnya langsung dengan alasan tidak faham atau tidak tahu. Guru-guru juga
menghadapi kekekangan dalam mengajar murid-murid yang tidak menghafal sifir
dan lemah dalam penggunaan operasi matematik.

Reverse Machine SMKC


Oleh: Yahya isa & Faridah Kamaludin.
Pengkaji menyahut cabaran dengan cuba mengatasi semua masalah dan kekangan
yang terdapat akibat kelemahan murid-murid dengan menggunakan Kaedah Reverse
Machine dengan harapan agar dapat menarik minat murid-murid dalam
menyelesaikan persamaan linear dengan betul. Pengkaji juga berharap murid-murid
seronok menggunakan kaedah ini dalam pembelajaran mereka dan berkekalan.

2.0 Isu Keperihatinan


Kajian tindakan ini memfokuskan kepada tajuk penyelesaian persamaan linear dalam
satu anu. Murid-murid didapati tidak mahir dalam menyelesaikannya disebabkan
oleh kelemahan dalam kefahaman, transformasi, kemahiran proses, arithmetik dan
kelemahan mengekodkan.
Pengkaji mengambil langkah untuk mewujudkan
perasaan minat dan gembira murid-murid dengan memperkenalkan Kaedah Reverse
Machine SMKC. Kaedah ini memudahkan murid-murid dalam menterjemahkan
bahasa matematik.
a. Kelemahan Kefahaman
Contoh:

Jawapan sebenar

2y + 3= 19
2y + 3y + 19y
= 24y

2y + 3 = 19
2y = 19 - 3
y = 16 2
y=8
Contoh jawapan yang diberikan oleh murid menunjukkan bahawa pelajar tidak
memahami apa yang dikehendaki oleh soalan. Maka pelajar cuma
menterjemahkan apa yang terlintas di fikiran mereka berdasarkan pengetahuan
yang cetek dalam melaksanakan penambahan ungkapan algebra.
b. Kelemahan Transformasi

Jawapan sebenar

Contoh : 2y + 6 = 20
y = 20 +6 -2
y = 24

2y + 6 = 20
2y = 20 - 6
2y = 14
y = 14 2
y=7

atau

4m = 20
m = 20 x 4
m = 80
Kelemahan transformasi kerana murid kurang mengambil perhatian dalam proses
pemindahan operasi. Murid tidak mampu menterjemahkan konsep pengetahuan
walaupun mengetahui bahawa dia mesti mencari nilai y.

Reverse Machine SMKC


Oleh: Yahya isa & Faridah Kamaludin.
c. Kelemahan memproses
Contoh : 2y + 6 = 20
2y = 6- 20 2
y=7
atau
2y + 6 = 20
2y = 20 -6 2
y = 12
d. Kelemahan Arithmetik
Contoh : 2y + 6 = 20
2y = 20 6
2y = 14
y = 14 2
y = 12
Kelemahan arithmetik menunjukkan murid ini kurang jelas tentang operasi asas
matematik. Murid tidak dapat membahagikan 14 dengan 2 secara betul.
e. Kelemahan Mengkodkan
Contoh :

Jawapan sebenar

8 k = 14
-k = 14 8
k=6

8 k = 14
- k = 14 - 8
-k=6
k=-6
Berdasarkan contoh-contoh jawapan diberi, kita boleh membuat satu kesimpulan
bahawa murid mempunyai kelemahan-kelemahan pelbagai yang perlu kita atasi.
Pendekatan kaedah, strategi dan stail perlu diubah suai supaya murid tidak hanya
menghafal jawapan atau proses. Penghafal proses algoritme hanya akan
membebankan murid dan pastinya akan menjejaskan ingatan mereka dalam
jangka panjang.
Penyemakan kerja murid dengan pengulangan dan latih tubi yang terancang
boleh membantu tetapi para guru haruslah memikirkan satu pendekatan yang
boleh menimbulkan rasa keseronokan murid dan boleh meningkatkan motivasi
diri sama ada luaran atau dalaman.
3.0 Objektif Kajian
3.1 Objektif Am
Tujuan kajian ini adalah untuk meningkatkan kemahiran murid-murid
menyelesaikan persamaan linear dalam satu anu dengan Kaedah Reverse
Machine SMKC

Reverse Machine SMKC


Oleh: Yahya isa & Faridah Kamaludin.
3.2 Objektif Khusus
a. Meningkatkan kemahiran murid dalam menerangkan erti perkataanperkataan penting dalam soalan.
b. Meningkatkan kemahiran murid dalam mengenalpasti turutan matematik
yang sesuai dalam bahasa matematik
c. Meningkatkan kemahiran murid dalam melaksanakan operasi matematik.
d. Meningkatkan kemahiran murid menyelesaikan persamaan linear dalam
satu anu dengan menulis jawapan akhir yang betul dan tepat.
e. Meningkatkan kemahiran murid dalam memindahkan konsep Reverse
Machine SMKC ke dalam kaedah pengiraan biasa.
4.0 Kumpulan Sasaran
Kumpulan sasaran bagi kajian ini adalah murid-murid lemah dalam Kelas 2D
seramai 30 orang. Mereka mendapat markah yang rendah dan memerlukan
bimbingan dan pengajaran guru. Mereka kurang memahami konsep serta ada
keadaan yang lebih buruk seperti masalah pengiraan mudah arithmetik.
5.0 Pelaksanaan Kajian
5.1 Tinjauan Masalah
Dalam tinjauan awal, maklumat dikumpul secara pemerhatian dalam kelas
melalui respon murid kepada soalan yang diberikan semasa proses pengajaran
dan pembelajaran. Penambahan maklumat diperolehi juga melalui Ujian Pra.
5.2 Analisis Tinjauan Masalah
5.2.1. Analisis Pemerhatian
Murid-murid didapati tidak menunjukkan minat pada mulanya
disebabkan oleh kelemahan yang ada pada mereka. Murid-murid
gagal memberikan jawapan yang betul.
5.2.2. Analisis Ujian Pra
Pengkaji telah menjalankan Ujian Pra bagi menguji tahap prestasi
murid dalam tajuk penyelesaian persamaan linear dalam satu anu.
Ujian ini mengandungi 10 soalan dalam bentuk subjektif. Berikut
adalah keputusan Ujian Pra :
Gred

Bilangan

25

10.00

6.67

83.33

Peratus

Lulus
16.67

Reverse Machine SMKC


Oleh: Yahya isa & Faridah Kamaludin.
Jadual 1: Keputusan Mengikut Gred Ujian Pra
Keputusan M engikut Gred Ujian Pra
100
80
60
%
40
20
0

83.33
East
10
A

6.67

0
B

gred

Graf 1: Keputusan Murid Mengikut Gred dalam Ujian Pra


Daripada Jadual dan graf di atas, peratus kelulusan mengikut gred
adalah 16.67 %. Manakala peratus murid yang gagal memberikan
jawapan yang betul adalah 83.33 %. Ini menunjukkan bahawa satu
kelemahan yang ketara dari segi pencapaian murid.
Terdapat juga soalan yang langsung tidak dijawab seperti soalan 2, 5
8 dan 9 . ( Rujuk Lampiran 11)
Hasil penyiasatan menunjukkan bahawa murid mempunyai
kelemahan seperti berikut.
Kelemahan memahami dan menguasai konsep
Kelemahan menguasai algoritme penyelesaian yang betul dan
tepat.
Kelemahan arithmetik seperti melaksanakan operasi asas
dengan betul dan tepat.
Kelemahan transformasi.
5.3 Tindakan yang dijalankan
Tindakan yang dijalankan tertumpu kepada aktiviti-aktiviti berikut :
1. Pengenalan Kaedah Reverse Machine SMKC
Menginsafi dan menyedari kelemahan dalam proses pengajaran
dan pembelajaran apabila murid menunjukkan prestasi mereka
melalui pemerhatian dan Ujian Pra yang dijalankan, guru-guru
cuba menggunakan satu pendekatan yang difikirkan lebih efisyen
untuk megatasi kelemahan tersebut. Guru memperkenalkan
kaedah Reverse Machine SMKC yang lebih mesra pengguna.
Reverse Machine SMKC merupakan satu pendekatan untuk
menggantikan satu anu dalam penyelesaian persamaan linear.
Kaedah ini lebih menonjolkan penggunaan kalkulator dalam
penyelesaian persamaan linear dalam satu anu. Melalui
pendekatan ini perasaan kurang motivasi dan kelemahan
menguasai konsep dapat dikikiskan dengan lebih mudah dan
berkesan. Ini akan membantu murid untuk :
6

Reverse Machine SMKC


Oleh: Yahya isa & Faridah Kamaludin.

Menganggapkan anu bukan sesuatu yang terlalu abstrak


dan sukar diselesaikan.
Membantu penerapan proses dan konsep secara tidak ada
paksaan menghafal.
Membantu pelajar memperbaiki algoritme penyelesaian
yang kompleks dan membosankan.
Membantu murid menyelesaikan masalah pengiraan
arithmetik yang mudah tanpa menjejaskan pengetahuan
sebenar yang ingin diterapkan.

Di samping itu contoh-contoh soalan diberikan bagi meningkatkan


kefahaman murid mengguna kalkulator dalam penyelesaian
persamaan linear dalam satu anu.
Kaedah Reverse Machine SMKC
Contoh 1 : 2y + 5 = 17
Kita bayangkan kita memasukkan maklumat ke dalam kalkulator.
Namun kekangan yang kita perolehi adalah mendarab anu.
Y

17

+5

X2

Maka untuk mebolehkan kita mengunakan kalkulator dalam


penyelesaian, kita terbalikkan proses tersebut. Di sinilah lahirnya
perkataan Reverse Machine SMKC.
6

-5

17

Penyelesaian, y = 6
Arah anak panah menunjukkan proses penjanaan kalkulator.
Untuk lebih jelas bagaimana proses penggunaan kaedah serta
konsep Reverse Machine SMKC ini, beberapa contoh
ditunjukkan seperti di bawah:

Reverse Machine SMKC


Oleh: Yahya isa & Faridah Kamaludin.
Contoh 2: k 8 = 14
terjemahkan ke dalam bentuk input mesin
k

14

-8

Reverse supaya kalkulator boleh digunakan untuk mendapatkan


output.
22

14

+8

Penyelesaian, k = 22
Contoh 3: 4m = 24
m

24

x4

Reverse menggunakan kalkulatorm,


6

24

penyelesaian m = 6
Penerapan konsep pembalikan seperti di bawah perlu dikukuhkan
sebelum menggunakan kaedah ini.

lawan

lawan

Contoh 4: 2a + 7 = 19
Convert into machine input
a

x2

+7

19

Reverse the operation to obtain the output ( use calculator to


calculate)
6

-7

19

Penyelesaian a = 6
8

Reverse Machine SMKC


Oleh: Yahya isa & Faridah Kamaludin.
Contoh 5 : 2a -12 = 6
Convert into machine input
a

-12

x2

Reverse the operation to obtain the output ( use calculator to


calculate)
9

+ 12

Penyelesaian a = 9

Bandingkan dengan algoritme biasa dan terapkan konsep


Dari contoh 5 : 2a -12 = 6

Diberi

2a -12 = 6

convert into macine input


a

x2

-12

6 + 12
2

reverse the operation to obtain answer


a
9

+ 12

18
2

penyelesaian a = 9

You got
the idea?

Melalui pendedahan dan pengulangan, murid akan diterapkan dengan algoritme sebenar
proses penyelesaian persamaan linear.

Reverse Machine SMKC


Oleh: Yahya isa & Faridah Kamaludin.
2. Latihan Dalam Kelas
Murid-murid diberikan latihan dalam kelas untuk meningkatkan
kefahaman dan kebolehan mereka menggunakan Reverse
Machine SMKC dalam menyelesaikan persamaan linear dalam
satu anu. (Buku Teks : Lat. 4.3b, ms. 78)
3. Ujian Pos
Perlaksanaan Ujian Pasca 1 & 2 kepada murid-murid bagi
membuat perbandingan prestasi murid-murid terhadap kefahaman
mereka menggunakan Reverse Machine SMKC ini.
Dalam tindakan yang dijalankan, bahan-bahan yang berikut telah digunakan
iaitu :
a. Powerpoint
b. Transparensi
c. Kertas Ujian
d. Kalkulator
5.4 Perlaksanaan Tindakan
Dalam menjalankan tindakan ini, pengkaji menggunakan beberapa peringkat
aktiviti iaitu :
Aktiviti 1 : Pengenalan Kaedah Reverse Machine SMKC( Rujuk 5.3 )
Pengenalan dijalankan dalam masa satu jam bagi penerangan kaedah ini
dalam penyelesaian persamaan linear dalam satu anu. Pengukuhan ini
dilakukan secara memberikan beberapa contoh-contoh soalan dan langkahlangkah penyelesaiannya.
Penggunaan kaedah ini dapat memberikan
keyakinan kepada murid-murid untuk memberikan jawapan yang betul.
Aktiviti 2 : Latihan Dalam Kelas
Latihan dalam kelas berlangsung selama 20 minit.
Latihan ini
mengandungi 10 soalan. Murid-murid menjawab soalan-soalan mengikut
kaedah Reverse Machine SMKC ini berdasarkan kepada contoh-contoh
yang telah diberikan dalam Aktiviti 1.
Aktiviti 3 : Ujian Pos
Ujian Pos 1 dan Pos 2 diberikan kepada murid-murid selepas aktiviti 1 dan
2 bagi melihat pencapaian murid dalam menyelesaikan persamaan linear
dalam satu anu menggunakan kaedah Reverse Machine SMKC. Merujuk
kepada lampiran keputusan Ujian Pos didapati peratus lulus sebanyak 73.33
dengan 22 orang murid telah berjaya menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan
dengan betul. Murid-murid dapat menjawab soalan 1, 4 dan 10 dengan baik.
Soalan 8 merupakan soalan yang paling ramai gagal memberikan jawapan
yang betul.

10

Reverse Machine SMKC


Oleh: Yahya isa & Faridah Kamaludin.

5.5 Refleksi Kajian


Kajian tindakan terhadap penyelesaian persamaan linear satu anu dengan
menggunakan kaedah Reverse Machine telah dapat membantu murid-murid
menulis jawapan yang betul tanpa berasa keliru. Buktinya murid-murid lebih
meningkat keputusannya dalam Ujian Pos berbanding dengan Ujian Pra.
Perbandingan ini dapat dilihat di dalam Jadual 2 di bawah. ( kertas soalan
yang sama)

NOMBOR

UJIAN PRA

Ujian Pos 1

PENINGKATAN

SOALAN

(%)

(%)

(%)

16.67

73.33

56.66

6.67

43.33

36.66

10.00

33.33

23.33

33.33

70.00

36.67

10.00

10.00

23.33

33.33

10.00

33.33

40.00

6.67

6.67

50.00

43.33

10.00

30.00

20.00

10

13.33

76.67

63.34

% LULUS

16.67

46.67

30.00

Jadual 2: Perbandingan Ujian Pra dan Ujian Pos

11

Reverse Machine SMKC


Oleh: Yahya isa & Faridah Kamaludin.
Perbandingan Ujian Pra & Post 1
80

73.33

76.67

70

60
43.33
33.33

% 40

33.33

20

40

50
Pra

30

Post 1

10

0
1

10

soalan

Graf 2: Perbandingan Ujian Pra dan Pasca 1 Berasaskan Soalan.


Keputusan ujian menunjukkan peningkatan bagi setiap jenis soalan melainkan soalan
nombor 5. Melalui pemerhatian dan ujian yang diberi, guru telah mengambil inisiatif
untuk meningkatkan kemahiran murid melalui latih tubi dan penerangan lanjutan tentang
kekaburan dan kekeliruan. Penekanan diberi kepada jenis soalan 5 (Rujuk Lampiran 11).
Hasil usaha dan latihan serta penekanan konsep serta kemahiran penggunaan kalkulator
yang berterusan menghasilkan keputusan yang memberangsangkan. Murid mendapat
gambaran yang jelas dalam masalah yang diselesaikan.
Langkah seperti memberikan murid untuk berbincang dalam Kumpulan Rakan Sebaya
(Peer Group Discussion) yang dipimpin oleh murid yang berkebolehan dapat
menambahbaikkan pemahaman serta kecekapan.
Dapatan dari perlaksanaan
pendekatan, kaedah dan stail pembelajaran dapat
menghasilkan keputusan yang lebih memberangsangkan. Untuk membuktikan
keberkesanan kaedah dan pendekatan ini satu ujian pasca 2 dilaksanakan. Jadual 2
menerangkan peningkatan skor murid dalam menyelesaikan persamaan linear satu anu
dengan kaedah dan pendekatan yang diberikan.
Ujian
% Kelulusan

Ujian Pra

Ujian Pasca 1

Ujian Pasca 2

16.67

46.67

73.33

Jadual 3: Perbandingan keputusan Ujian Pra , Ujian Pasca 1 dan Ujian Pasca 2

12

Reverse Machine SMKC


Oleh: Yahya isa & Faridah Kamaludin.

100
80
%

83.33

60
40
20

73.33
53.33
46.67
26.67

16.67

% Lulus
% Gagal

0
Ujian pra

Ujian post1 Ujian Post2


Jenis Ujian

Graf 3: Perbandinagan Peratus Kelulusan Ujian Pra, Ujian Pasca 1 dan Ujian Pasca 2
6.0 Cadangan Untuk Kajian Seterusnya
a) Memperluaskan penggunaan kaedah Reverse Machine SMKC untuk kelas-kelas
lain
b) Menjadi aset kepada guru-guru untuk mencari alternatif gandingan demi
memurnikan lagi pendekatan kaedah, stail dan strategi pengajaran &
pembelajaran.
c) Seterusnya pengkaji akan membuat kajian untuk mengaplikasikan penggunaan
Kaedah Reverse Machine ke dalam tajuk-tajuk lain seperti Pythagoras Theorem
dan Circles.

7.0 RUJUKAN

Cheang Chooi Yoong, Kaw Phoay Eng, Yong Kien Cheng, 2003. Mathematics Form 2
Volume 1, Arus Intelek Sdn Bhd. Kuala Lumpur.

Integrated Curriculum for Secondary School Mathematics Form 2, 2003. Curriculum


Development Centre, Ministry of Education Malaysia.

Jones, G.A, Thornton, C.A. & Toohey, M.A., 1995.Basic math fact: Guidelines for
teaching and learning. Case studies and experimental report. Learning Disabilities Focus.
1, 44-57.

Lerner, J. 1997. Learning disabilities: Theories, diagnosis and teaching strategies


(7th ed.) Boston: Houghton Mifflin Company

Mathematics Form 2 Yearly Lesson Plan, 2005. Sekolah Menengah Kebangsaan Chaah,
Johor.

Rob Kearsley Bullen, Andrew Edmondson, Tony Ward, 1999. Success in Math.
Pearson Education Limited, Edinburgh Gate, Harlow Essex England, G. Canale &
C.S.p.A Borgano T.se-Turin.

13

Reverse Machine SMKC


Oleh: Yahya isa & Faridah Kamaludin.

Dr. Rohani Ahmad Tarmizi, 2005. Remedial in Teaching and Learning Mathematics ,
Open University Malaysia, Univision Press Sdn. Bhd. Kuala Lumpur

Dr.Rohani Ahmad Tarmizi, Prof. Dr. Aida Suraya Hj Md Yunus, 2004. Diagnosis and
Problem Solving in Mathematics, Open University Malaysia, Univision Press Sdn. Bhd.
Kuala Lumpur.

Watson, F.R. 1990. The Use of Calculator in Teaching Mathematics. Preccedings of the
Fifth South East Asian Conference on Mathematics Education. University Brunei
Darussalam, 14-17 June.

PENGHARGAAN
Dengan rasa kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Ilahi di atas keupayaan dan idea yang
dianugerahkan sehingga menghasilkan kajian tindakan ini.
Pengkaji mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak pentadbir SMK Chaah
khususnya Tuan Haji Jaes bin Adam, Pengetua SMK Chaah atas sokongan dan galakan
yang padu. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada guru kanan dan guru-guru
Matematik yang membantu secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan kajian
ini.
Diharapkan hasil kerja ini mampu menjadi pemangkin kepada semua warga pendidik
demi kejayaan dalam semua sekolah.

14