Anda di halaman 1dari 13

!

1.

>61

>

U^yt.l^
BAHAGIAN A
( 20 markah )
Jawab semua soalan.

1.

Se,grang profesional harus berpengetahuan dan perlu melalui pendidikan formal ke


tahap yang tinggidan dikawal oleh satu kod etika-

Kerjaya keguruan adalah satu profesion kerana

A
B
C
D
Z.

gaji guru adalah tinggi


kuasa autonomi yang penuh diberikepada guru
guru mempunyaikelulusan dan latihan ikhtisas
perkerjaan guru tidak terhad kepada guru tertatih sahaja

Guru yang profesional harus mempunyaipengetahuan kandungan mata pelajaran,


pengetahuan kancjungan peoagogi dan peciagogi asas'
Antara pernyataan berikut, yang manakah merujuk kepada ciri-ciriguru profesional

memberi perkhidmatan yang khusus

ll
lll
lV

mengajar ramai klien dalam satu masa


berakhlak mulia dan mempunyai komitmen yang tinggi
mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang tinggi
I

l, ll, dan lll

l, ll, dan lV

C
D

l, lll, dan lV

ll, lll, dan lV

2.

cikgu suriseorang yang amat rajin dan sibuk. Beliau menggunakan mma tapangnya
raktu
Oi slkotan untuk-rnenjuil insuran kepada guru-guru sekolah dan selepas
sekolah beliau memberituisyen di rumah beliau.
Berdasarkan pernyataan di atas, cikgu suritelah melanggar kod etika guru berkaitan
dengan isu

A
B
C
D

berniaga
kerjaya sambilan

pengurusan masa
penampilan individu

Akauntabiliti m e ruj uk kepada sifat bertangg ungjawab kepada seseorang atau


terhadap sesuatu tindakan, keputusan serta bersedia memberikan penjelasan dan
justifikasi yang diPerlukan.
Bagaimanakah seseoi'ang guru menunjukkan akauntabilrtiterhaCap profesion
keguruan?

Menjalinkan hubungan erat dengan ibu bapa


B

Sentiasa bekerjasama sesama rakan sejawat

t-

Sentiasa menampilkan diri sebagai suri teladan


Memainkan peranan sebagai agen perubahan dalam kalangan masyarakat

Mengikut Fuller (1974),konsep kepejulian guru terhadap tugas{ugas


pengajarannya adalah satu tahap kecekapan yang penting' ,
Manakah antara yang berikut, tindakan yang dapat diambil untuk memenuhi
tanggungjawab tersebut?

E
F

Membina hubungan yang erat dengan guru-guru sekolah


Mengambittindakan untuk mengurus disiplin dengan berkesan

lViemperbaiki strategi pengajaran serta penguasaan isi kanduungan pelajaran

Mengkaji impak pengajarannya terhadap pembelajaran murid dan cara-cara


meningkatkannYa

,i

-:

perkembangan untuk
Trotier (1986) telah mengemukakan teori lima peringkat
yang
diceburinya'
menjadi pakai dalam bidang

6.

""""orrng

perkembangan guru yang cekap?


Pernyataan manakah yang menielaskan peringkat

mempunyai kelayakan ikhtisas dalam bidang keguruan

mempunyaigayapengajarannyayangtersendiri

Cmempunyaipengalamanmengajartidakmelebihiduatahun
Dgayayanglancardanspontansertabolehmenghubungkaitsituasi
pembelajaran secara kreatif

7.

pengajar semata-mata tetapijuga


Peranan guru bukan sahaja sebagai seorang
membimbing dan mendidik Pelajar'

peranan guru sebagai


Manakah antara pernyataan berikut paling tepat menjelaskan
pembimbing?

A.

Memupuk nilai murni dalam kalangan murid-murid

kelemahan mereka
Membimbing murid mengenal pasti kekuatan dan

CMenggunakankemahiranberkomunikasidalampengajarandan
Pembelajaran

dan berupaya
Memercayai bahawa setiap murid mempunyaipotensi
memPerkembangkan diri
t

o.

lalu dan melibatkan


Amalan reftektif adalah satu respon kepada pengalaman
mengingat kembali ciengan teliti'

oleh seorang pengamal


Apakah manfaat yang paling berguna yang dapat diperoleh
reflektif ?

Belajar sePanjang haYat

Bertindak aias pembelajaran lepas

Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan

Menjadi lebih yakin atas keputusan yang dibuat

9.

penulisan pendidikan
Peranan guru sebagai penyelidik kerap dibincangkan dalam
guru berkiitan dengan transformasi pendidikan'
ini?
Bagaimanakah penyelidikan dapat membantu ke arah transformasi

10.

,ff

Penyelidikan dapat membentuk disiplin diri

penerbitan
Melalui penyelidikan guru'dapat menyumbang artikel untuk

pihak yang
Penyelidikan dapat meningkatkan kolaborasi dengan
berkePentingan

Pelaksanaanpenyelidikanmeningkatkankualitipengajarandan
pembelajaran melalui penemuan baru

yang saling
Kepemimpinan yang berkesan bergantung pada bebe.rapa faktor
situasi yang saling
faktor
pemimpin
dan
,"*p"nsj"runi ieplrtifaktor pengikut, fak-tor
mempengaruhi.
Mengikut Murphy (1988) seorang pemimpin situasi harus mempunyai
A

ciri-ciri kepimpinan

pengaruh pengikut ierhaciap pemimpin


yang
keyakinan menyelesaikan masalah pengikutnya di tempat dan keadaan
tertentu

ciri-ciri kepimpinan serta kernahiran berinteraksi dengan pengikutnya dalam


konteks pernimPin dilahirkan

11.

Encik Rosli merupakan seoi'ang guru besar yang baru ditukarkan ke sK GaEah
perkasa. Dalam masa setahun lahaja, prestasi sekolah meningkat dengan sangat
yang
memuaskan. Rahsia beliau ialah beliau memberi kebci..rasan kepada guru-guru
*"*prnyri kepakaran untuk membuat keputusan dalam bidang kepakarannya'
Semangit kekiiaan cian kerjasama amat dititikberatkan dan keputusan yang dibuat
adalah keputusan bersamaJenis kepimpinan yang diamalkan oleh Encik Rosli ialah
A

teragih

ts

birokratik

berkarisma

semula jadi

FI

r2

mencabar dan rumit'


Peranan pemimpin di sekolah kini menjadisemakin

Seseorangpemimpinyangmengambilkirahubungannyadenganorang
jelas tentang struktur iugasan serta menyedari
bailvahannyr, ,"*iriifrn ttitnya
Kepimpinan
kedudukan kuasanya telah mengamalkan Teori
situasi

iingkah laku

13

transformasi

kepemimPinan Moral

rendah' Beliau ingin


cikgu Aminah telah berkhidmat selama 7 tahun disekolah
*"[nirtf.rn pelajarannya ke peringkat lebih tinggi
Anrinah periu mencai'i mal"lumai di
Dalam pencarian makiumat di internet, cikgri
bawah sektor
A

Operasi Pendidikan

Bahagian Pembangunan

1-

Dasar dan Pembangunan Pendidikan


Pembangunan Profesionalisme Keguruan

4A

kes kecuripn di luar sekoiah pada


Salah seorang murid SK Keladi telah terlibat dalam
pin"[polis perlukan mak]umat terperinci'tentang murid..

waktu persekolahrn.
perlu dibuka untuk membantu pihak
tersebut. sistem Maklumat Murid'di sekolah
polis.

Pegawai},angbertanggungjawabdalammenentukanSistemMaklumatMurid

A
B
C
D

Guru Besar
Penolong Kanan
Penolong Kanan

HEM

Penolong Kanan Kokurikulum

15.

Guru yang memahami misi dan visi Kementerian Pelajaran Malaysia akan
menghargai dan menghormati setiap individu yang terlibat dalam menjayakan
matlamat pendidikan negara. Dalam masa yang Sama guru perlu juga ada jangkaan
terhadap Semua pihak yang terlibat dalam meningkatkan kualiti pendidikan negara
Antara pemyataan berikut yang manakah bukan jangkaan guru ierhadap komuniti?

Mengharapkan pihak polis menjaga keselamatan murid sekolah

Memperlahankan kereta apabila sampai ke kawasan sekolah


Meminta syarikat swasta memberi komisyen ke atas pembelian sekolah

C
D

16_

Mengharapkan pemilik kilang sudiditernubual oleh murid sekolah untuk


projek mereka

Bagi rneningkatkan kualiti pendidikan negara, kerajaan cuba meningkatkan kualiti


guru untuk mencapai hasrat pendidikan negara yang bertaraf antarabangsa
Pernyataan manakah yang paling tepai menggambarkan nrenialiti dan sikap
yang menyahut cabaran ini?

Menyeriai seminar yang dianjurkan oleh Jabatan Peiajaran Negeri

Ef,

Menerima iawaran masuk ke dalam Program Pensislvazahan Gui'u

gi-t:-u

Menghadiri bengkel yang dianjurkan oleh Bahagian Perkembangan


Kurikulum
D

17.

Melaksanakan penyelidikan berkualiti dalam pendidikan dan rnembentang


dapatannya di peringkat antarabangsa

Budaya menyelidik merupakan suatu aspek yang amat penting dalam sistem
pendidikan. Justeru semua guru didedahkan kepada kursus penyelidikan dan
digatakkan untuk membuat penyelidikan terutamanya kajian tindakan.
Budaya menyelidik sering ditekankan kerana

A
B
C
D

masalah murid dapat ditangani

jurnal pendidikan akan ada bahan


kualiti perkhidmatan guru dapat dipertingkat
kepimpinan dan pengurusan sekolah diperhebat

-t-

18.

Cikgu Siti yang sedang mengajar Matematik kepada murid-muridnya mendapati


bahawa murid-muridnya tidak dapat menjawab soalan-soalan yang dikemukakannya.
Beliau terus mengubah teknik yang digunakan oleh beliau dan mendapat respon
murid yang lebih positif"
Qikgu Siti sedang melakukan amalan refleksi

A
B
C
D
19.

semerta (reflection-in-action)

olehtindakan(reflection-by-action)
untuk tindakan (reflection-for action)
ke atas tindakan (reflection-on-action)

Sistem pendidikan kita adalah dinamik dan sering mengalami perubahan bagi
.meningkatkan mutu perkhidmatannya.
Bagi mengetahui perkembangan terkini dalam sistem pendidikan kita, guru-guru
haruslah menyeftai

A
B
C
D
20.

Progi'am Pensiswazahan Guru (PPG)


Kursus Dalam Perkhidmatan 14 minggu
Program Khas Pensiswazahan Guru (PKPG)

Perbincanganisu-isupendidikanmelaluiforum-forum online

Sistem e-pembelajaran merupakan satu alternatif pembelajaran yang banyak


menolong guru-guru mengamalkan pembelajaran sepanjang hay31.
Dalam pembelajaran sepanjang hayat, seseorang guru dapat menqakses maklumat

melalui
A
e-mel
B
e-software
C
e-courseware
D
e-perpustakaan

"

Angka Giliran

BAHAGIAN B
( 40 markah )
Jawab semua soalan.

Kesantunan merujuk kepada tatacara, adat atau kebiasaan yang berlaku


dalam sesebuah masyarakat.

1.

Jelaskan dua cara guru dapat memperlihatkan kesantunan tinggi.


i

iii

[4 markah]
b

Encik Ramli, seorang guru Mbtematik sering masuk lewat ke kelas


disebabkan urusan menjual serunding ayam kegada rakan sejawat

sekolahnya. lni menyebabkan beliau mengajar secara gopoh-gapah kerana


ingin menghabiskan topik yang telah dirancang. Beliau juga selalu tidak
memberi tumpuan terhadap anak muridnya. Beliau tidak mementingkan
perkembangan murid dari segi JERI. Murid tidak diberi peluang langsung
untuk bertanya atau memberikan pendapat mereka. Justeru, murid-murid
berasa guurunya tidak mengambilberat terhadap diri mereka.
Berdasarkan kes di atas, jelaskan tiga isu etika yang wujud.

iii

[6 ntarkahJ

,l

Angka Giliran

Trotter (1986) telah rnengemukakan teori lima peringkat perkembangan yang dilalui
oleh seseorang guru sehingga menjadi pakar dalam bidang yang diceburi"

Bezakan pencapaian penguasaan dalam pendidikan bagi seorang guru di


peringkat novis dengan seorang guru pakar dari aspek berikut

Pengetahuan isikandungan
Gtrru Novis

Guru Pakar

Tindakan Pedagogi
Guru Novis

Guru Pakar

[4 markahl

10

E*
Angka Giliran:
Cikgu Anas ingin memohon kenaikan pangkat sebabgai Guru Cemerlang
bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia.

Jelaskan tiga aspek kemahiran utama yang perlu diberi perhatian oleh beliau
supaya melayakkannya memohon jawatan tersebut.
i

iii

[6 markah]

3.

Bazli seorang murid Tahun 6. didapati sering membuli murid Tahun 1 dan Tahun 2
yang bertubuh kecil. Hasil siasatan. didapati Bazli seialu didera oieh anwah bapanya
sewaktu kecil dahulu. Kinidia tinggal bersama neneknya yang suCah uzur.
Huraikan secara ringkas dua cara bagaimana anda dapat rnembantu
mengubah tingkah laku Bazli.

[4 markah]

11

Angka Giliran

Antara peranan seorang guru sekolah rendah adalah sebagai Seorang agen
sosialisasi yang banyak dikaitkan dengan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan.
Huraikan tiga cara bagaimana seorang guru boleh bertindak sebagai agen
sosialisasi.

iii

[5 markahl

Kepimpinan merupakan unsur penting dalam sesebuah organisasi. Kejayaan


sesebuah sekolah dalam mencapaistatus sekolah berkesan menunjukkan
kebolehan kepemimpinan guru besar.

Terangkan dua aspek kepemimpinan guru besar di sekoiah.

l-

IV

[4 markah]

12

Angka Glliran

:i

Konsep'Guru CemerJang'mula diperkenalkan pada tahun 1'993 sebagai


peluang kenaikan pangkat bagi pemirnpin guru gemilang yang tidak
meninggal bilik darjah.
Jelaskan tiga peranan Guru Cemerlang.

ilt

[6 markah]

13

BAHAGIAN C
( 40 markah )
Jawab dua soalan

1.

Tanggungjawab dan akauntabiliti


rapat dengan Profesion keguruan

yang amat berkait


keguruan dilihat sebagai amalan

Huraikanaspek-aspekakauntabilitikeguruanyangperludilaksanakanolehguru.
(20 markah)

2.Guruberkemampuanuntukmenyebarkanpelbagaidisiplinilmumelaluipengamalan
ii'i*"t dan sosial murid-murid
yang efektit. plrfemUangan kognitif
dan pelaksanaan
p"ifli Oirpfikasikan oleh guru secara b'tjak'

Huraikanstrategi-strategirelevanyang.dapatdilaksanakanuntukmemenuhiperanan
berkesan'
guru sebagai pJnyampai ilmu yang
(20 markah)

3.PernbelajaranSepanjangHayatmerujukkepadamotivasidalamandankendirike
sukarela berdasarkan keperluan
arah pencarian dan peningkatan'ir*, "*"ara
personalmahupunprofesionalbersesuaiandengnpepaiah..rnenuntutilmudari
tuaian hingga ke liang lahat"'

guru boleh
bincangkan.cara-cara
atas,
ci
pernyataan
"nayat
'"tu&"ng
Berdasarkan
yang berkesan'
sebagai guru
mengamalkan pembelajaran r"prrirrg
(20 markah)

14