Anda di halaman 1dari 12

vhol atil

|'lnu

BAHAGIAN A
( 20 markah )
Jawab semua soalan dalam bahagian ini

1.

sebagai satu bidang yang


Syarat utama yang melayakkan kerjaya guru di anggap
profesional ialah

A
B
C
D
2.

MemenuhikePerluan negara
Kelayakan ikhtisas yang diiktiraf
Mahir dalam satu bidang pengkhususan
Menjadi seorang pengamat reflektif yang berkesan

tentang konsep guru


Manakah antara pernyataan berikut memberi tafsiran tepat
profesional yang mempunyai atribut ilmu?

ABerupayamembinamindapetajaryangcemerlangakademik

B
c

yang unggul
Berperibadi mulia dan berwawasan sebagai pendidik
semasa
Metengkapan diri dengan kemahiran sejajar dengan tuntutan

DMenguasaipengetahuanisikandungandanpengetahuankandungan
Pedagogi

3.

,,Guru haruslah mengesan, menerima perbezaan individu dalam kalangan muridnya


potensi mereka dari segi jasmani'

dan membimbing mereka memperkembangkan


intelek, daYa ciPta dan rohani'" ,

pernyataan di atas adalah dipetik dari Kod Etika Perguruan Malaysia dan meruluk
kepada tanggungjawab guru terhadap

A
B
C
D

Pelajar

ibu baPa
masYarakat dan negara

rakan sejawat dan profesion keguruan

4.

,.........Kementerian juga akan meningkatkan kemahiran bahasa lnggeris guru dengan


b;hasa lngseris lulus Cambrktse Ptaement
memastikan semua
mencapai standard yang
Iesf (CpT) datam t"nipof, Oug ia-nu.n, curu yang tida.k
*"ngirl;ii lrtinrn intensir urituk-

?Tfi;';;;;;;;;;

ditetapkan'

rneningkat-$r[ffiHrt#i

"rrn

pelajaran Malaysia datam kenyataan


usaha-usaha Kementerian
mlmenuni kehendak akauntabiliti terhadap
A

murid

ibu bapa

masyarakat dan negara


rakan sejawat dan profesion perguruan

5.

di atas Elatl

sekolah bandar dan mendapati sekolah


Anda sedang menjalani internship di sebuah
khas yang mengganggu proses pengaJaran
tersebut sering *"ng"ori"n q;gr.af
-d"la*
bilili dariah. sebagai seorang guru
dan pembetajaran ilurio-ruiid
persepsi murid serta ibu bapa
oraoerkhidmatan, anJa n"r"r" tertekan dengan
ierhadap tugas Profesional anda'

Berdasarkanpernyataandiatas,aspekkepedulianguruyangdimaksudkanadalah
berkait dengan

o.

kelangsungan hiduP

tugas-tugas Pengajaran
impak pengajaran dan pembelajaran

hubungan peribadi guru dengan murid

yakin dan sabar'


Ciri perinaOi: bermatlamat, fikiran positif'
Ciri mengaj ar: gayatersendiri, kepakaran' bermotivasi'
'mental-life'yang segar' mempunyai
intelektual: suka membaca, mempunyai

ciri

Berdasarkan ciri-ciri gui'u y-ailg ternyata


tersebut adalah sebagai

A
B
C
D

guru novis
guru cekaP
guru mahir
guru Pakar

di atas, peringkat perkembangan

guru

II

7.

Regina merupakan murid baharu di dalam Kelas Dua Amanah. Dia selalu
pengajaran dan
memencilkan diri daripada rakan-rakan ketasnya semasa aktiviti
pembelajaran dilaksanakan.

diberi
Sebagai seorang guru, aPakah bentuk bimbingan dan nasihat yang boleh
kepada murid ini?
membantu mengenalpasti kekuatan dan kelemahan diri
A

memberikan bantuan teknikal untuk menyelesaikan masalah


menanamkan minat dan sikap yang sihat terhadap pelajaran

membantu membual penyesuaian peribadi dan proses sosialisasi

8.

Cikgu lsmail, seorang guru Sains Tahun Lima membuat refleksitentang hasil
periUefajaran dan lniplf daripada kaedah pengajarannya dalam mencapaihasil
pembelajaran yang telah ditetapkan.
Mengikut Van Manen ('1g77't, Cikgu lsmail telah melaksanakan refleksi aras

kritikal

teknikal

praktikal

profesional

Pilih pernyataan yang tepat mengenai ciri-ciriyang diperlukan semasa membuat

penyelidikan bersama rakan sejawat

il

Menekankan perhubungan teori dan amalan


Membentuk sikap komuniti supaya bersifat kritis terhadap keadaan
persekitaran dan diri sendiri-

ill

segala proses penyelidikan meliputi penggunaan dan penyimpanan


data dan rekod secara sistematik.

IV

A
B
C
D

l,ll

Be6entuk lingkaran renungan kendiri yang merangkumi empat


peringkat iaitri tinjauan, perancangan, pelaksanaan dan pemerhatian
dan reflektif.
dan lll

ll, llldan lV
l, lll dan lV

l, ll, llldan lV

10.

Kepemimpinan adalah proses interaksi antara pemimpin dengan ahli-ahli ke arah


mencapai matlamat organisasi yang dikongsi bersama.

Apakah aspek-aspek yang boleh dipengaruhi oleh pemimpin ke atas ahli-ahlinya


daiam usaha pencapaian matlamat organisasinya?

A
B
C
D
11.

Perasaan, keyakinan dan kesetiaan


Pemikiran, tanggungjawab dan pilihan
Pegangan nilai, kepercayaandan tingkah laku
Sistem kepercayaan, pegangan nilaidan amalan kerja

Pemimpin-pemimpin utama dunia seperti Mahatma Gandhi, Napoleon dan Aung San

Suu Kyi mewarisi ciri-ciri personaliti yang berorientasikan pencapaian, kreativiti,


inovasi dan bertenaga serta berkeyakinan tinggi.

Jenis kepemimpinan yang dinyatakan seperti dalam pemimpin-pemimpin tersebut


merupakan kepemimpinan

12.

teragih

birokratik

berkarisma

semula jadi

Keberkesanan kepimpinan adalah ditonjolkan oleh empat gaya kepimpinan:


memberitahu (telling), menjual (selling)' rnengambil bahagian (participatingJ dan
menurunkan tanggungjawab (delegating)' .
Pernyataan di atas menjelaskan teori kepimpinan

A
B
C
D

,1

TeoriKontinjensi(Fiedler,1967)
TeoriTransformasi (Burns, 1978)
Teori Situasi (Hersey & Blanchard, 1gl7)
Grid Pengurusan (Blake & Mouton, 1964, 1978)

lnstitut Pendidikan Guru Malaysia dalam struktur organisasi Kementerian Pendidikan


Malaysia (2013) adalah di bawah tanggung jawab

A
B
C
D

Sektor Operasi Pendidikan

Sektor Peningkatan Keiimuan


Sektor Pembangunan Profesional Keguruan
Sektor Dasar dan Pembangunan Pendidikan

14.

Bahagian yang terlibat untuk meningkat dan meninggi standard pencliciikan sekolah
sejajar dengan keperluan dan kemajuan negara ialah

A
B
C
D
15.

Jemaah Nazir dan Jaminan i(ualiti


Bahagian Pembangunan Kurikulum
Bahagian Pengurusan Sekolah Harian

Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan

Jangkaan guru boleh membawa implikasipositif atau negatif, sama ada


meningkatkan atau menurunkan persepsiguru terhadap keupayaan murid
tidak kira jangkaan tersebut berpunca darisumber luaran ataupun sumber
dalaman.

Manakah di antara perkara berikut tidak mempunyai pengaruh terhadap


pembentukan jangkaan guru terhadap murid?

A
B
C
D
16.

Jantina murid

Prosedur pelaksanaan kurikulum


Pencapaian akademik yang lepas
Kepercayaan guru terhadap potensimurid

Guru yang tidak jemu-jemu meneroka ilmu mampu menjentik minda dan menyuntik
kesedaran kepada masyarakat bahawa pendidik sentiasa meningkatkan diri sesuai
dengan perubahan dan cabaran semasa,

Pilih pernyataan yang paling tepat menunjukkan guru mengamalkan pembelajaran


sepanjang hayat sejajar dengan peian pembangunan profesionalisme guru.
Mengutamakan peluang pencarian iimu dan kemahiran tidak kira masa dan
tempat ataupun keperluan diridan organisasi
B

Memperoieh s'ijii-sijii, ciiploma, ijazah atau $azah lanjutan melalui programprogram jangka pendek atau jangka panjang yang boleh menentukan laluan
kerjaya pantas dan kenaikan guru cemerlang

Mengembangkan pembelajaran yang berasaskan bidang kepakaran dan


pengetahuan pedagogi, kanciungan nrata pelajaran, pengurusan pelajaran
serta bidang psikoiogi pendidikan yang iei"kini

Mengembangkan pembelajaran dalam berbagai-bagai bidang melalui mod


penyampaian yang pelbagai, selaras dengan perkembangan dunia gobalisasi
dan keupayaan penggunaan teknologi dan komunikasi yang canggih

.
.
.

Menemukan pendekatan dan strategi terkini dalam pengurusan


pengajaran dan pembelajaran
Menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (IMK) dalam
pen gajaran dan pembelajaran
Mengaplikasikan pembelajaran berasaskan projek, inkuiri dan
permainan

Apakah bentuk perkembangan profesional guru yang sesuai untuk menjelaskan


semua tindakan di atas?

A
B
C

Budaya menyelidik
Latihan dalam perkhidmatan

Pembelajaran sepanjang hayat


Budaya kolaborasi dan musyawarah

18.

Manakah di antara berikut menunjukkan ciri-ciri pengajaran reflektif?

A
B
C
D
19.

Penggunaan Grid Reflektif


Amalan penutup sosialdan penutup kognitif
Penulisan jurnal refleksi dan pengurusan portfolio

Pernyataanhasilpembelajarandanstandardpembelajaran

Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) merupakan suatu usaha untuk memartabatkan


profesion keguruan dengan menawarkan kursus dan latihan kepada guru-guru dalam
perkhidmatan.
Fokus utama kursus dan latihan yang ditawarkan oleh LDP selaras dengan tuju hala
pendidikan negara adalah

memantapkan ilmu dan kemahiran dalam pembestarian sekolah

meningkatkan pengetahuan pedagogi dan kandungan dalam mata pelajaran


bidang literasi bahasa dan numerasi
menggalakkan inovasi baru amalan-amalan pedagogi yang berasaskan
teknologi maklumat dan komunikasi serta kerjasama berpasukan

menyebarkan strategi dan perkaedahan terkini untuk memartabatkan Bahasa


Melayu dan memperkukuhkan Bahasa lnggeris dalam pengajaran dan
pembelajaran

Perkembangan pesat dalam bidang Teknologi Maklumat dan Komunikasi (fMK),


nrenrbolehkan golongan guru menguasai dunia digital dari pelbagai sumber terkini.
Penge*ahuan dan kemahiran mengalcses pelbagai sumber maklumat penting

hgi

menyokong proses pengajaran dan pembelajaran sesuaidengan tuntutran


abad ke-21

berkomunikasidan berkolaborasimelaluiperkongsian pintar dengan komuniti


perdidik di seluruh dunia
mendedahkan murid kepada berbagai.bagaisumber maklumal terkini yang
lebih menarik dan interaktif

C
D

mernberipeluang untuk guru-guru menyesuaikan diri dengan teknologi


baharu supaya dapat mengintegrasikan kemahiran tersebut dalam bidang
tugas mereka

Angka Giliran

BAHAGIAN B
( 40 markah )
Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

,,Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia


warisan kebudayaan negara'
,"nj*jrng- aspiiasi negara serla menyanjungsuatu
masyarakat yang bersatu
memelilrar!
dan
menjamin pembangunan Individu
padu, demokratik, progresif dan berdisiplin'"
(Falsafah Pendidikan Guru)
dalam
Jelaskan tiga cara guru dapat menunjukkan kesantunan berbahasa
kalangan masYarakat majmuk.

ill

[6 markaht

Huraikan dua cara kepedulian guru untuk merealisasi Falsafah Pendidikan


Guru sebagaiguru yang "berpandangan progresif dan saintifik."

[4 markahl

a*
trr

i
'l

Angka Giliran :

2.

Trotter (1986) telah menynatakan,seseorang guru akan mengambil masa yang


panjang dad peringkat novis hingga peringkai pakar dalam bidangnya.
Berikan tiga sebab guru novis berbeza dengan guru mahir.
i

ilt

[6 markahl

Perbandingan di dahm penguasaan pengetahuan kandungan pedagogi bagi


-

guru novis dengan guru pakar mempertihatkan perbezaan


fang
Bezakan

dua

nyati.

pengetahuan kandungan pedagogi guru novis dan guru pakar.

[4 markah]

10

Angka Giliran

3.

Sebagaiagen sosialisasi, gunr brperanan untuk membentuk indMdu yang mampu


Uers6iafislsi di luar nifi[ Oariatr dan rnembina generasi yang mengikut arus
perkembangan global secara dinamik.
Terangkan maksud'agen sosiatisasi datam konteks pendidikan' bersama
safu 'contoh tpng sesuai.

[4 markahl
Kemukakan tiga peranan guru sebagai agen sosialisasi'

[6 markahl

11

Angka Giliran
4.

G_"8 lrepimphrqn rnerupakan cara seeoang pemirnpin menggun*an kuasa yang


dimililri sebagai alat unftd< nempengaruhi-pekeria supayJ-reterla tcsat dntu[
menmpai obiektif orgenisasi.

Jelaskan secara ringkas


(1e64).

figa

gaya kepimpinan menurut Blake & Moutcn

[6 markahl

Huraikan dua ]enis tret personaliti pemimpin berkarisma dalam kalangan

guru.

[4 markah]

12

BAHAGIAN C
( 40 markah )
Jawab dua soalan sahaja.

1.

"......-....sebuah negara maimuk seperti Malaysia, peranan guru membina sebuah


masyarakat yang iarmonis-dan bercatu padu menjadi semakin mencabar. Walaupun
negira kita-telih merdeka 56 tahun dan masyarakat pelbaggi kaum dapat hidup
seiara bersama dalam suasana harmoni, tugas untuk memelihara perpaduan kaum
adalah satu tanggungjawab yang pedu ditaksanakan secara berterusan. Kita tidak
boteh tatai Aan t-eka ierana kecenderungan ke arah potarisasi kaum senfiasa wuiud
dan jika tidak dibendung ia akan memberikan kesan yang amat buruk terhadap
ke h armo n ia n m asya rakat d a n ke sta bilan neg a ra.......''
YAB Tan Sri Dato' Hi. Muhyiddin H] Mod Yassin
Teks {,Jcapan Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan 2013

Berdasarkan kenyataan di atas, bincangkan akauntabiliti keguruan yang perlu


difahami dan diliksanakan oleh para guru untuk menjamin keharmonian dan
kemakmuran masyarakat dan negara seperti yang digariskan dalam kod etika dan
akauntibiliti keguruan.
[20 markah]

Z.

"Faktor guru merupakan penyumbang kepada kejayaan sesebuah organisasi


sekolah yang cemerlang."

Adakah anda setuju dengan pernyataan anda? Huraian pendirian anda dengan
memberi contoh dan justifikasi yang sesuai.
[20 markah]

3.

perkembangan profesional seseorang guru menjadi pemangkin dalam peningkatan


kualiti guru. Perkembangan ini adalah satu proses pembelajaran seseorang secara
berteru-san sama ada Uagitujuan meningkat kemahiran atau membangunkan kerjaya
pada masa sekarang, mahupun pada masa akan datari--$-

Sebagai seorang guru, bincangkan bagaimana anda boleh mengamalkan proses


pembLlajaran sepanjang hayat bagi meningkatkan ilmu pengetahuan dan
keberkesanan diri.
[20 markah]

13