Anda di halaman 1dari 2

MAHASISWA PSIK

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN


FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
Jl. A. Yani Tromol Pos I Pabelan Kartasura Sukoharjo. Cp. 0856 2675 023

Daftar Nama Mahasiswa


PSIK 2012
(Program Studi Ilmu Keperawatan)
FIK UMS
NO

NAMA

NIM

NOMER HP

Putri Nawang Wulan

J210120043

087774047094

Risky Puspita Sari

J210120044

085742970867

Wisnu Wijiyanto Saputro

J210120045

085641940366

Fajar Tri Wibowo

J210120046

085728562775

Siti Rohmah Isrobiyah

J210120047

085785647607

Nurul Fajriyah

J210120048

085752574939

Novianti Ika Pratiwi

J210120049

085726301415

Totok Hernawan

J210120050

085700007135

Muhammad Hamid Ismail

J210120051

083865066459

10

Murniati

J210120052

089623169576

11

Bayu Argo Kusumo

J210120053

085658674566

12

Febrian Andani Ramadoan

J210120054

081918044135

13

Ibnu Hajar Effendi

J210120055

085725372397

14

Rofi Udin Nur Efendi

J210120056

085729844877

15

Jalu Ageng Prasonto

J210120057

081216124283

16

Tri Nur Aminah

J210120058

087836256722

17

Fahma Diena Azzahro

J210120059

085336773880

18

Rahmat Sidhik Permana

J210120060

083833084808

19

Mukzizatul Kharisma Putri

J210120061

085735398774

20

Aulia Evrida Samsuri

J210120062

089667750126

21

Bagas Biyanzah Drajat Pamukhti

J210120063

085328442084

22

Ria Devi Putri

J210120064

089617158190

23

Febrika Wulandari

J210120066

085702214330

MAHASISWA PSIK
PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
Jl. A. Yani Tromol Pos I Pabelan Kartasura Sukoharjo. Cp. 0856 2675 023

24

Wildan Fahad Al Aziz

J210120067

085736521744

25

Revi Diana Kurnia Sari

J210120068

085743861344

26

Susi Indrawati

J210120069

085366017464

27

Dian Prastika Fatmawati

J210120070

085785324485

28

Ayu Suryani

J210120071

085950651451

29

Cahyanti Dwi Ratnaningrum

J210120072

085790322357

30

Ria Safitri

J210120073

085702282823

31

Nina Utari

J210120074

085790642930

32

Dimas Pradhana

J210120075

081946482769

33

Eko Saputra

J210120076

087736493002

34

Poppy Drian Rahmadesi

J210120077

081904549163

35

Bintang Aji Pamungkas

J210120078

085713889147

36

Eka Putranti

J210120079

085728894016

37

Rafri Aditya Purnomo

J210120080

085655930348

38

Arum Putriaini

J210120081

085668428785

39

Aji Cahyo Widodo

J210120082

087835349191

40

Amirudin Dawan

J210130096

081329735605