Anda di halaman 1dari 8

7

Sem 1
2014/15

PENILAIAN KURSUS
(PPGPJJ)
KAA 3033
Pengurusan Pusat
Pendidikan Awal Kanakkanak

FAIRUZ AIN HARUN (PENYELARAS


KURSUS)
FAKULTI PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN
MANUSIA
Jabatan Pendidikan Awal Kanak-Kanak

PENGENALAN
Kursus ini akan memberi tumpuan kepada langkah-langkah penubuhan pusat
pendidikan awal kanak-kanak yang berkaitan dengan perlesenan dan
kebenaran. Kursus ini juga akan menumpukan kepada pengurusan dan
pentadbiran pusat pendidikan awal dari segi perancangan pengurusan, dan
pelaksanaan kurikulum, masa, ruang, sumber, inventori, personel, dan
pemakanan agar perlaksanaan program dapat berjalan dengan lancar dan
berkesan.
2.0

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS

i.

Mengaplikasikan langkah-langkah bagi menubuhkan pusat pendidikan awal


kanak-kanak. (C3, P3)

ii.

Mengenal pasti dan melaksanakan cara pengurusan dan pentadbiran pusat


yang sitematik dan berkesan. (P4,A4)

iii.

Menghasilkan serta melaksanakan ide-ide yang proaktif, inovatif dan kreatif


memajukan pengurusan dan pentadbiran pusat pendidikan awal kanak-kanak.
(C3, A4)

iv.

Bekerja secara berpasukan untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan.


(EM2, LS2)

3.0

PENILAIAN KURSUS
3.1.

Pemberatan
Kategori
Kerja kursus
Peperiksaan Akhir
JUMLAH

3.2.

Pemberatan
60%
40%
100%

Agihan Pemberatan Kerja Kursus


Bentuk Kerja
Kursus
Individu
JUMLAH

Jenis
Tugasan
1
2
E-Forum

Agihan Markah
(Peratus)
20%
20%
20%
60%

4.0

BENTUK KERJA KURSUS SECARA INDIVIDU

Sila baca SEMUA perkara yang terdapat di bawah supaya anda mendapat kefahaman yang
sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda.
Tugasan

Arahan

4.1.
Rancang dan buat Kertas Kerja Penubuhan Pusat
Tugasan
Pendidikan Awal Kanak-kanak. Anda boleh memilih
Individu 1 sama ada untuk membuat kertas kerja penubuhan taska
atau tadika. Dalam kertas kerja yang anda bina, anda
harus memasukkan maklumat-maklumat seperti di
bawah;

Nama tadika
Rasional penubuhan mengapa perlu
ditubuhkan?
matlamat/visi/misi
Lokasi tadika/taska harus disertakan gambar
sebenar lokasi berserta alamat-mengapa memilih
lokasi tersebut
carta organisasi
bidang tugas
polisi taska/tadika
strategi pemasaran
budget permulaan
Kurikulum/jadual harian
Menu harian
Penutup/ rasional penubuhan taska/tadikanyatakan keunikan taska/tadika anda daripada
taska/tadika yang sedia ada

ARAHAN
1. Buat kertas kerja menggunakan format kertas kerja.
2. Anda boleh sertakan gambar-gambar/ logo/ grafik yang
relevan untuk tugasan ini.
3. Tugasan MESTI dihantar melalui tapak yang dibina di
Portal MyGuru di ruangan Assignment mengikut tarikh
yang ditetapkan. Penghantaran yang lewat dari tarikh
yang ditetapkan tidak akan dilayan.
4. Jumlah muka surat 15-20
5. Format cover depan tugasan rujuk Lampiran 1

Tarikh
Akhir

%
20

4.2
Penulisan Ilmiah.
Tugasan Anda dikehendaki membuat penyelidikan melalui
Individu 2 pembacaan tentang tajuk Pusat Pendidikan Awal
Kanak-kanak yang berkualiti.
ARAHAN

20

1. Pilih sama ada anda ingin fokus kepada Taska ATAU


Tadika dalam penulisan anda.
2. Tugasan MESTI dihantar melalui tapak yang dibina di
Portal MyGuru di ruangan Assignment mengikut tarikh
yang ditetapkan. Penghantaran yang lewat dari tarikh
yang ditetapkan tidak akan dilayan.
3. Jumlah muka surat 15-20
4. Format cover depan tugasan rujuk Lampiran 1.
4.3 EFORUM

1.

Tutor E-Learning bagi setiap kumpulan akan memuat


naik (upload) 4 soalan untuk dibincangkan bersama
dalam kalangan ahli kumpulan masing-masing di dalam
portal MyGuru (Group Forum).

2.

Setiap pelajar MESTI menjawab setiap soalan


tersebut dengan mengemukakan 2 isi penting (lebih
kurang 100 patah perkataan) bagi setiap jawapan. Jawapan
mestilah dalam bentuk hujah yang ilmiah.

3.

Selain dari menjawab soalan tersebut, setiap pelajar


juga perlu membuat komentar terhadap sekurangkurangnya lima (5) kali bagi setiap soalan forum. Serta
memberi respon terhadap jawapan yang dikemukakan
oleh rakan sekumpulan yang lain.

4.

Pelajar perlu peka dengan tarikh-tarikh yang


ditetapkan. Kelewatan untuk menjawab dan memberi
komentar mengikut tarikh yang ditetapkan akan
menjejaskan markah kerja kursus yang disediakan.

5.

Tajuk-tajuk forum adalah seperti berikut:

i. Sesetengah pengusaha Pusat Pendidikan Awal Kanakkanak bertindak mengurangkan kos bahan mentah serta
membeli peralatan yang kurang berkualiti untuk
mencapai keuntungan yang lebih tinggi. Bincangkan
hal ini dan perkaitannya dengan etika pengurusan.
ii. Pada pendapat anda, mengapa masih ada sesetengah
Pusat Pendidikan Awal Kanak-kanak yang tidak
mengikut prosedur dan akta yang telah ditetapkan oleh
pihak berkuasa?.

iii. Sejauh mana hala tuju dan perkembangan Pusat


Pendidikan Awal Kanak-kanak di Malaysia.
Bincangkan.

iv. Bagaimana Pusat Pendidikan Awal Kanak-kanak dapat


membantu negara dalam mengurangkan kemasukan
amah dari negara jiran ke Malaysia. Kemukakan
cadangan anda serta solusi mengenai isu ini.
JUMLAH

5.

60

SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS

Markah
Tugasan Individu (20%)
(18-20) Idea asli, sangat kreatif ada unsur inovasi.
Pergerakan yang dihasilkan ada unsur ansur
maju dan mencabar kemampuan kanakkanak. Pergerakan ada keseragaman dan ada
kepelbagaian jenis pergerakan.

(17-15)

Idea asli, sederhana kreatif dan masih ada


unsur inovasi. Pergerakan yang dihasilkan
ada unsur ansur maju. Masih mencabar
kreativiti kanak-kanak. Pergerakan ada
keseragaman dan ada kepelbagaian jenis
pergerakan.

(14-12)

Idea asli, masih kreatif tetapi tiada inovasi.


Pergerakan yang dihasilkan ada unsur ansur
maju dan masih mencabar kreativiti kanakkanak. Pergerakan ada keseragaman dan
hanya melibatkan 2 jenis pergerakan.

(11-9)

Idea masih asli, kurang kreatif. Pergerakan


yang dihasilkan ada unsur ansur maju tetapi
kurang mencabar kemampuan kanak-kanak.
Keseragaman kurang namun masih melibat
kepelbagaian jenis pergerakan.
Idea masih asli dan tidak kreatif. Pergerakan
yang dihasilkan kurang unsur ansur maju dan
kurang mencabar kemampuan kanak-kanak.
Hanya melibatkan pergerakan yang mudah.
Keseragaman masih ada dan pergerakan
masih menggabungkan 2 jenis pergerakan.

(8-6)

Markah
E-Forum (20%)
(5)
Tahap perbahasan
secara ilmiah yang
cemerlang,
penyampaian yang
cemerlang & kemas,
menarik & kreatif, idea
yang bernas, ada
elemen interaksi yang
baik.
(4)
Tahap perbahasan
secara ilmiah yang
baik, penyampaian
yang baik, menarik &
kreatif, idea yang
bernas, ada elemen
interaksi yang baik.
(3)
Tahap perbahasan
ilmiah yang sederhana,
penyampaian yang
baik, menarik & kreatif,
idea yang bernas, ada
elemen interaksi.
(2)
Ada penjelasan,
penyampaian yang
sederhana, Ada idea
sendiri yang baik.
(1)

Tahap perbincangan
yang rendah,
penyampaian sederhana
dan sekadar ada, ada
idea tetapi kurang
kemas.

(4-2)

(2-1)

6.

Idea tidak asli dan tidak kreatif. Hanya


pergerakan yang mudah dihasilkan dan tidak
mencabar langsung kemampuan kanakkanak. Tiada keseragaman dalam pergerakan
dan hanya menggabungkan ada 2 jenis
pergerakan.
Idea tidak asli dan tidak kreatif. Hanya
pergerakan yang mudah dihasilkan dan tidak
mencabar langsung kemampuan kanakkanak. Pergerakan hanya menggabungkan
ada satu jenis pergerakan.
Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan.
Tidak lengkap.

(0)

Gagal melengkapkan
tugasan & Tidak
menjawab soalan.

PERHATIAN & PERINGATAN!!!!!!!


Segala perkara yang berkaitan dengan kursus ini adalah merujuk dan mengikut arahan
Tutor E-Learning anda.
Kehadiran dan penglibatan pada setiap tutorial adalah WAJIB.
Ketidakhadiran boleh menyebab anda dihalang (bar) dari menduduki peperiksaan
akhir.
Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri.
Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib.
Sentiasa AWAS dan PEKA dengan tarikh-tarikh yang berkaitan dengan
penghantaran tugasan secara on-line.
Sentiasa rujuk kepada pengumuman dari masa ke semasa.
Pastikan tugasan dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan secara on-line.
Serahan pos tidak dianggap sebagai bukti penghantaran.
Kegagalan anda melengkapkan & menghantar tugasan adalah tanggungjawab
anda sendiri dan menjejaskan markah & gred anda.
Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif.
Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Tutor E-Learning bagi
kumpulan masing-masing.

Lampiran 1
RIS

PEMARKAHAN

SEMESTER 1 SESI 2010/2011


KOD & NAMA KURSUS

PPGPJJ SEMESTER 1 SESI 2014/2015


KAA3033 PENGURUSAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK
TAJUK TUGASAN 1/2

DISEDIAKAN OLEH
NAMA

NO. MATRIK

PUSAT PEMBELAJARAN: EL-_________


NO UNTUK DIHUBUNGI: ___________

NAMA TUTOR E-LEARNING:____________________________________


TARIKH SERAH: ________________