Anda di halaman 1dari 2

Frank (1971) Teori sangat penting dan dapat memberi panduan, keyakinan dan halatuju

bagi mereka yang mengamalkannya.


Konsep teori :
-

Disifatkan sebagai garis panduan untuk membantu kaunselor menjalankan sesi


kaunseling.

Teori boleh meramalkan :


-

Kemungkinan berlakunya sesuatu tingkah laku


Hubungan antara kaunselor dan klien
Konteks dimana sesuatu masalah timbul
Matlamat dan hasil yang dihasratkan oleh klien
Jenis intervensi yang boleh digunakan dalam sesi kaunseling

Kepentingan Teori
-

Teori merupakan rangka rujukan yang baik untuk membantu kaunselor mamahami
tingkah laku manusia, seterusnya merancang pelan tindakan yang bersesuaian.
Teori menjelaskan teknk-teknik tertentu sebagai panduan kaunselor memahami
bagaimana manusia berfungsi serta bagaimana sesuatu masalah itu timbul.
Pengetahuan pelbagai teori membantu kaunselor mengambil tindakan wajar.

Bagaimana memilih teori?


-

Orientasi latihan asas kaunselingnya.


Falsafah atau pagangan hidupnya.
Pengalaman.
Trend masa kini

Kepentingan Teori
1. Sebagai panduan dalam membuat keputusan dan mengambil tindakan
2. Membantu mengenalpasti pada peristiwa di persekitaran agar jangkaan dapat dibuat
mengenai sesuatu fenomena
3. Membolehkan keputusan dibuat berdasarkan kepentingan yang disejajarkan dengan
ramalan dan jangkaan
4. Membantu seseorang untuk menjadi lebih cekap dan berkemampuan menyesuaikan
diri dengan orang lain atau situasi yang berubah-ubah
5. Memboleh seseorang menyesuaikan diri dengan keadaan yang kompleks
6. Membantu individu manusia untuk menghadapi situasi kehidupan yang sukar secara
proaktif
7. Membolehkan individu mentafsir peristiwa secara lebih fleksibel dan seimbang
8. Membantu individu melihat atau mentafsir sesuatu perkara dengan perspektif baru
9. Membantu individu untuk meluaskan tanggapan dan bersedia untuk menghadapi
situasi yang sentiasa berubah

Mohd. Tajudin (2008) menjelaskan terdapat pelbagai jenis teori yang telah dikemukakan oleh
tokoh-tokoh ilmu jiwa, antaranya ialah psikoanalisis (Freud), pemusatan klien (Rogers), analisis
transaksional (Berne), terapi rasional-emotif (Ellis) dan sebagainya. Bagi menjelaskan hal ini,
Patterson (1986, dalam Kottler, 2002:14) menjelaskan fungsi teori kepada pengamal ilmu jiwa
dalam kata-kata beliau, iaitu A theory is an organized series of propositions that help you
explain phenomena, predict behavior, and inform your decisions. Pembelajaran teori kaunseling
adalah amat berguna dan boleh dijadikan panduan bagi pengamal ilmu jiwa dalam meneliti,
memahami dan mendalami tingkah laku dan permasalahan manusia terutama klien yang sedang
mereka hadapi. Hal ini akan lebih memudahkan kaunselor bagi menceburkan diri dalam proses
mennyelesaikan permasalahan klien dengan cara yang lebih berkesan. Kottler (2002)
menjelaskan hal ini dalam kata-kata yang dipetik daripada buku beliau, iaitu As a counselor or
therapist, you know you have to do something to intervene...you rely on some theory to account
for the phenomenon and then to guide your efforts to intervene most effectively. Hal ini juga
jelas memperlihatkan fungsi teori itu sendiri dalam membimbing kaunselor menyesuaikan teknikteknik dan ilmu yang telah dipelajari dengan situasi atau cabaran yang sedang dihadapi oleh
mereka.
Selain itu, teori kaunseling juga penting dalam memperlihatkan rasionalnya sesuatu tindakan
atau perlakuan seseorang individu. Hal ini membuktikan peranan teori yang sangat besar dalam
membantu para pengamal ilmu jiwa membimbing manusia untuk berubah kepada aura positif.
Mohd Tanjudin (2008) menyatakan, dalam proses menjadi kaunselor yang berkesan, seseorang
kaunselor itu bukan sahaja bergantung kepada kemahiran dan pengetahuan kaunseling yang
tinggi semata-mata, malah mereka juga perlu mempunyai pandangan yang menyeluruh terhadap
nilai-nilai kemanusiaan yang diterapkan melalui teori-teori yang dipelajari. Hal ini membuktikan
bahawa kemahiran dan pengetahuan kaunseling yang tinggi serta peranan teori yang mantap
perlu sering dalam melahirkan seorang kaunselor yang berprestij tinggi.
Dengan berbekalkan ilmu teori kaunseling ini juga, seseorang kaunseling akan menjadi
lebih efektif dalam meramal sesuatu kaedaan yang bakal timbul semasa mengadakan sesi
bersama kliennya. Pelbagai pendedahan terhadap sikap, tingkah laku dan respon manusia
terhadap konflik yang dihadapi oleh mereka. Hal ini boleh dilihat pada teori yang dikemukakan
oleh tokoh berkenal, Sigmund Freud dalam diri manusia dalam menghadapi konflik kehidupan.
Hough (1994) menyatakan bahawa, Ego defence mechanisms are strategies which people use
in order to cope with intrapsychic conflict and to reduce anxiety.
Hough (1994) juga menjelaskan bahawa terdapat pelbagai insiatif atau fenomena yang
dapat dilihat pada seseorang individu dalam mengatasi dan menghadapi konflik kehidupannya.
Antaranya ialah proses sublimasi, represi, penafian, regrasi, dan sebagainya. Hal ini bergantung
pada keselesaan individu tersebut dalam mengatasi masalah mereka dan kesesuaian konflik
yang mereka hadapi dengan mekanisma bela diri yang mereka gunakan. Penggunaan
mekanisma bela diri ini juga lebih merujuk untuk menafikan dan memutarbelitkan realiti.
Secara keseluruhannya, teori kaunseling ini dapat dilihat sebagai satu aspek yang
sangat penting dalam menentukan keberjayaan dan keberkesanan sesuatu proses kaunseling.
Fungsi dan peranan teori adalah sangat besar dalam membimbing kaunselor ke arah proses
kaunseling yang berkesan. Seorang kaunselor perlu berpegang pada satu-satu teori yang selesa
dijadikan panduan dan rujukan dalam proses menolong yang dijalani olehnya. Kepelbagaian
teori akan menjadikan seseorang kaunselor itu lebih bervariasi.

Anda mungkin juga menyukai