Anda di halaman 1dari 4
SALA VIZAT, RegisiRAILS < 999) | INSPECTOR $COLAR GENERAL niles oo Prof. IULIAN DANIELESCU ROMANIA es MINISTERUL EDUCATIEL, CERCETARU, TINERETULUI $I SPORTULUI “W PRIMARIA MUNICIPIULUT INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BRAILA BRAILA LICEUL DE ARTE ,,Hariclea Darclée” BRAILA AN COLABORARE CU: v BIBLIOTECA JUDETEANA MUZEUL BRAILEL "PANAIT ISTRATI” ORGANIZEAZA CONCURSUL NATIONAL DE CREATIE LITERARA ARS NOVA edifia a XII-a, 2014 cuprins in calendarul activitatilor extracurriculare ale MECTS REGULAMENT y- rth A, TEMATICA, A.1. Concursul se adreseazi elevilor claselor V — XII (prin sectitinea de si rill secfiunea de comuniciri metodico-stiinfifice). “a 4 A.2, Concursul se desfagoari pe doua sectiuni 1 1. SECTIUNEA «CREATIE LITERARA » a) Subsecfiunea I: - cl. V - VI (10-12 ani) cu tema "Suflet de copil" ) Subsecfiunea a Il-a :- cl. VIT— VII (12-14 ani) cu tema "Ispitele cillitoriei” b) Subsectiunea a Ill-a: - cl. IX—X (15-17ani) cu tema "Dialog interior" ¢) Subsectiunea a IV-a: ~ cl. XI- XII (17-19 ani) cu tema "Mitologiile eului" Ul, SECTIUNEA «COMUNICARI METODICO-STINTIFICE » a) Subseetinea de hermeneutica cutema "Artistul ca flintit duala, sfasiata intre destinul istoric si cel etern" b) Subsectiunea metodica cu tema: Formarea competentei culturale prin arti inteleasi drept constructie de sine si integrare a elevului in lumea in care traieste. A. Participanfii pot trimite, la alegere, pentru: SECTIUNEA «CREATIE LITERARA» a) poezie (cinci texte) »b) prozé scurt& (dou’ texte de minimum dova pagini fiecare) ©} eseu (un text de minimum doua pagini) doar clasele IX — XII SECTIUNEA «COMUNICARI METODICO-STINTIFICE » -referate de minimum cinci pagini. A4. Participangii au posibilitatea de a intra in concurs cu unul sau cu toate tipurile de creafii indicate. B. CERINTELE PRIVIND REDACTAREA $I EXPEDIEREA. B.1. Textele vor fi trimise doar prin posta electronica dupa cum urmeazé a) pe adresa de e-mail arsnova.concurs@yahoo.com/ -toate Iuerdrile inserise in concurs in cadrul secfiunii de creafie ; ») pe adresa de e-mail arsnova.comunicari(@vahoo.com ~ toate lucratile inscrise in concurs in cadrul sectiunii de comunicsri metodico-stitifice. B.2. Toate textele vor fi tehnoredactate, folosindu-se fontul Times New Roman, corp 12, la 1,5 rinduri, cu diacritice, margini egale de 2 cm., aliniere — Justify; titlul va fi scris centrat si vor avea trecute in colful din dreapta sus datele participantului: numele si prenumele, clasa, scoala de provenienfa, precum gi secfiunea la care solicit inscrierea. B.3. Fiecare participant va atasa lucririlor trimise si un formular de inscriere anexat prezentului regulament. B44, Figa de inscriere gi lucririle vor fi organizate intr-un singur folder denumit astfel : numele si prenumele participantului, judeful, clasa. B.S. Pot participa si elevi din alte fai. C, ETAPELE DESFASURARII CONCURSULUI L -oncurs si diseminarea informafiei la nivel nafional Insericrea si primirea lucrarilor 27 octombrie- 5 noiembrie: Jurizarea lucririlor, realizarea suplimentului literar "Ars Nova" al Liceului de Arte "Hariclea Darelée" si a C.D.-ului confiniind lucrarile metodico-stinfifice ale profesorilor participant 7 noiembrie: Festivitatea de premiere cuprinst in cadrul manifestarilor dedicate Zilellor Liceului de Arte “"Hariclea Darclec” care se va desftisura in sala de festivitai a geolii, din corpul D (Calea Galati) D, JURIZAREA $I PREMIEREA D.1. Se vor acorda premii pentru toate subsectiunile concursului (premiul I, II, III, mentiuni, premii speciale) si marele premiu al edifiei a XTI-a. D.2. Textele premiate in cadrul sectiunii de creatie vor fi publicate in suplimentul literar "Ars Nova" al Liceului de Arte "Hariclea Darclée" (fragmente din lucririle care au obfinut premiul I gi Marele Premiu), iar cele din sectiunea de comunicari stiinfifico-metodice vor fi incluse pe un C.D. care beneficiaz’ de LS.S.N. 2 D.3. Participanfii inscrisi la secfiunea de comunicari metodico-stiinfifice vor primi diplome de merit {n format electronic. D.4. Se vor acorda si diplome de participare. D.5. COMPONENTA JURTULUT - SECTIUNEA «CREATIE LITERARA » PRESEDINTELE JURIULUI: SIMONA ANTOFI ~ _ profesor universitar doctor in cadrul Universitatii « Dundrea de Jos » Galati VICEPRESEDINTELE JURIULUI: ZAMFIR BALAN - _ profesor doctor, director adjunct al Muzeului Brailei VICEPRESEDINTELE JURIULUE CONSTANTIN GHERGHINOIU - poet, membru al Uniunii Seriitorilor din Romania VICEPRESEDINTELE JURIULUI: ADRIAN SIMION ~ profesor, inspector de specialitate la Inspectoratul $colar Judetean Braila MEMBRII JURIULUI: BLANARU IULIANA - profesor la Liceului de Arte "Hariclea Darclée" VIRGINIA-GABI SIMPETRU - profesor la Liceului de Arte "Hariclea Darclée"” RADU MUSAT - profesor la Liceului de Arte "Hariclea Darclée" GETA PASICI = profesor la Liceului de Arte "Hariclea Darclée" VALENTINA STERIAN ~ profesor la Liceului de Arte "Hariclea Darclée" PERIANU MARIA-MAGDALENA. ~ profesor la Liceului de Arte "Hariclea Darclée" NOVAC ANICUTA = profesor la Liceului de Arte "Hariclea Darclée" - SECTIUNEA «COMUNICARI METODICO-STINTIFICE » CORNELIU GOLDU ~ profesor doctor la Colegiul National "Vasile Alecsandri", Galati LUMINITA CAZACU - profesor doctor la Colegiul National " Bogdan Petriceicu Hasdeu", Buziu FE. OBSERVATII FINALE E.I. Nu se percep taxe de participare la niciuna dintre sectiunile concursului, E.2, Data limitd de transmitere a lucrarilor este 27 octombrie 2014. E.3. Participantilor din tara li se vor expedia diplomele, premiile si suplimentul literar prin posta, E44, Ora desfiigurdrii festivitatii de premiere va fi comunicata ulterior unitatilor scolare participante din judepul Braila. E.S.Nerespecatarea prevederilor prezentului regulament si inscrierea unui text ce mu aparfine participantului (sau care confine pirfi copiate) vor duce la eliminarea din concurs. E.6, Coordonatorul proiectului- prof. luliana Blanaru, tel. 0727328862, e-mail anzhel julie@yahoo.com INSPECTOR $COLAR GENERAL, DIRECTOR, Prof. IULIAN DANIELESCU Prof NEC NEA ey Presume