Anda di halaman 1dari 7

PENGENALAN

Guru perlu membuat perancangan bagi sesi pengajarannya. Menurut Burden & Byrd (1999),
perancangan sebelum proses pengajaran merujuk kepada keputusan yang dibuat mengenai
mengelola, melaksana dan menilai pengajaran. Menurut Esah Sulaiman (2004), perancangan
pengajaran merupakan keputusan yang harus dibuat oleh guru mengenai perkara yang hendak
diajar dan bagaimana untuk diajarkan supaya dapat difahami pelajar. Rancangan pengajaran
juga boleh didefinisikan sebagai rangka kerja aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk
dilaksanakan oleh guru di dalam bilik darjah atau makmal dalam satu jangka masa tertentu.
Berdasarkan daripada tugasan yang diberikan, rancangan pengajaran harian perlu dibuat
berdasarkan dua aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan bantu mengajar daripada surat
khabar.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 1
Mata Pelajaran

Bahasa Melayu

Tahun

Bil.Murid

30 orang

Hari

Isnin

Masa

07.00 08.00 pagi (1 jam)

Tema

Bahasa Melayu

Tajuk

Generasi muda karut marut ejaan Melayu

Hasil Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran, murid dapat :

1. Membaca pelbagai jenis ayat dengan menekankan pada intonasi dan sebutan yang betul
2. Menyatakan isi utama yang terdapat dalam petikan
3. Menulis ayat yang lengkap berdasarkan maklumat yang diperoleh.

Fokus Utama :

1. Membaca dengan kelancaran sebutan, intonasi, dan gaya pembacaan yang sesuai
2. Aras 2 (i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi
berdasarkan tanda baca.
3. Membaca, menaakul, dan menghayati kandungan teks yang dibaca.
Kemahiran Bahasa

Membaca, dan Menulis

Sistem Bahasa

Tatabahasa ; Jenis-jenis ayat, tanda baca

Nilai Murni

Menghargai, Patriotik

Kemahiran Bernilai Tambah


1.

Kemahiran Berfikir

: Menjana idea, menghubung kait, merumus.

2.

Kemahiran Cara Belajar

: Mendengar, Membaca, Menulis

3.

Kecerdasan Pelbagai

: Verbal & Linguistik, interpersonal,

Pengetahuan Sedia Ada

: Murid telah mengetahui tentang

Bahan Bantu Belajar

: Keratan Akhbar,

Masa

Isi Pelajaran

Langkah

Aktiviti Pengajaran &

Catatan

Pembelajaran

Set Induksi

Kesalahan umum dalam Aktiviti 1

Ilmu Bahasa Melayu

( 15 minit )

ejaan Bahasa Melayu

1. Guru mengedarkan

Kemahiran merumus

keratin surat khabar

Kemahiran Membaca

kepada murid.

Kemhiran Mendengar

2. Seorang murid diminta

Teknik bercerita

membaca berdasarkan
petikan.
Aktiviti 2
1. Guru membuat ulasan
tentang petikan yang
dibaca.

Langkah 1

Mencari isi Penting

( 25 minit )

Aktiviti 1

Kebolehan

1. Murid membaca surat

-Menjana idea

khabar secara mentalis

-Kemahiran

Aktiviti 2

berkomunikasi dalam

1. Guru meminta murid

kumpulan

mencari isi-isi penting

-Kemahiran mencatat

berdasarkan petikan surat

isi penting

khabar tersebut.

Nilai - Kerjasama

2. Murid mengeluarkan 5
isi penting daripada
keratan akhbar
Langkah 2

Aktiviti kumpulan

Aktiviti 1

-Menjana idea

( 15 minit )

Membaca isi isi penting

1. Aktiviti Penulisan :

-Lembaran kerja

Guru meminta murid

-Nilai Kerjasama

membaca isi-isi penting


yang diperoleh.
2. Setiap kumpulan
membentangkan isi-isi
penting.

Penutup

Guru membuat ulasan :

1. Guru membuat ulasan

( 5 minit )

- isi isi penting

tentang isi penting keratin

kesalahan umum dalam

akhbar.

Merumus

ejaan bahasa melayu

Refleksi : __________________________________________________________________
__________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2


Mata Pelajaran

Bahasa Melayu

Tahun

Bil.Murid

30 orang

Hari

Isnin

Masa

07.45 08.45 pagi ( 1 jam)

Tema

Bahasa Melayu

Tajuk

Isu dan masalah remaja sekarang dalam ejaan Bahasa Melayu

Hasil Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran, murid dapat :

1. Membaca dan memahami kandungan bahan bacaan dengan betul.


2. Menyatakan kandungan utama yang terdapat dalam petikan.
Objektif:

Pada akhir pengajaran nanti, murid-murid dapat memahami kandungan secara

keseluruhan dan mampu menjawab soalan-soaln yang diberikan.


Pengetahuan Sedia Ada : Murid sudah biasa membaca dengan betul dan sudah tahu menjaga
kebersihan diri.
Konsep :

Budaya dalam kesalahan ejaan Bahasa Melayu

Bahan :

Keratan akhbar, set soalan.

Nilai :

Menghargai, prihatin

Kemahiran :

Kemahiran membaca dan Menulis

Fokus Utama
1. Membaca dan memahami maklumat yang secara menyeluruh

Langkah/masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran

catatan

Set Induksi
(10 minit)

Isu dan masalah

1. Guru bertanya

remaja sekarang

murid tentang isu dan

dalam ejaan Bahasa

masalah remaja

Melayu

sekarang dalam

Keratan akhbar.

penggunaan Bahasa
Melayu.
2. Guru memberi
ulasan tentang isu
remaja sekarang
dalam penggunaan
ejaan Bahasa
Melayu.
3. Guru
Mengedarkan keratan
akhbar kepada murid

Langkah 1

Membaca

1. Guru meminta

Keratan Akhbar

murid membaca

(15 minit)

keratan akbar yang


telah diberikan.
2. Murid membaca
dan memahami
keratan akhbar
mendapatkan
maklumat.

Langkah 2
(10 minit)

Perbincangan untuk

1. Guru menyoal

-Menjana idea

mendapat maklumat

murid secara umum

-Kemahiran

tentang kandungan

intrapersonal-

keratan akhbar.

perbincangan

2. Murid memberi
pendapat masingmasing tentang apa
yang mereka faham

daripada akhbar yang


dibaca.
Langkah 3
( 15 minit )

Menjawab soalan

1. Guru mengarahkan -Menjana idea

secara bertulis

murid menjawab

-Lembaran kerja

soalan yang diberi


secara bertulis
2. Murid menjawab
soalan yang diberi
dengan betul

Penutup
(10 minit)

Penilaian

1. Guru memberi

Rumusan.

ulasan jawapan yang


tepat berdasarkan
soalan yang
diberikan.
2. Murid membuat
pembetulan dan
penambahbaikan
terhadap jawapan
mereka.

Refleksi : __________________________________________________________________
__________________________________________________________________