Anda di halaman 1dari 10

Topik: Mata untuk melihat

* RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (1)


Mata Pelajaran

: Dunia Sains Dan Teknologi-Sains Fizikal

Kelas

: Tahun 1 Balsam

Bidang Pelajaran

: Mata untuk melihat

pembelajaran : Mengaplikasikan Pengetahuan tentang Pelbagai Warna


Hasil Pembelajaran

: Di akhir sesi pembelajaran ini, murid-murid dapat:

A:

Menguasai isi kandungan pelajaran

Mengenal pasti warna iaitu hitam, putih, biru, merah, hijau, kuning, ungu dan jingga.

Menaakul kepentingan warna dalam kehidupan secara lisan

Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

B:

Membina kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir

Memerhati

Mengelaskan

Berkomunikasi

Mengguna dan mengendalikan peralatan sains dengan betul

Membandingkan dan Membezakan

C:

Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni

Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.

Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.

Konsep/prinsip/hukum/teori:
Fungsi mata
a. Mengaplikasi pengetahuan tentang pelbagai warna
b. Mengenalpasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria penglihatan.
c. Mengenalpasti warna iaitu hitam,putih,biru,merah,hijau,kuning,ungu dan jingga
Bahan,peralatan,sumber:
Bahan maujud,lampiran,lembaran kerja,nota di slaid powerpoint
Langkah berjaga-jaga:
Sentiasa memastikan setiap bahan dan aktiviti dijalankan di bawah pengawasan yang menjamin
keselamatan proses p & p.
Pengetahuan sedia ada:

Murid mempunyai;

Pengetahuan tentang nama warna

Pengetahuan tentang tubuh badan sendiri

Pemahaman Bahasa Malaysia

Fasa
Permulaan/
Mencungkil
idea
(10 Minit)

Aktiviti
Pengajaran
Aktiviti Guru

Dan Pembelajaran

- Guru memberi
arahan kepada
murid supaya
menutup mata
masing-masing.

- Murid menjawab soalan .

- Contoh soalan:
Adakah kamu
boleh melihat
objek di
sekeliling kamu?

Nota

Aktiviti Murid
Strategi/
teknik:Penyoalan
seluruh kelas
KBBT:
Meramal,berfikir

Jawapan murid :
Cth: Tidak,kurang jelas.

Jawapan murid:
Cth: Mata

- Kamu melihat
objek-objek
tersebut
menggunakan
apa?
Penstukturan
idea/semula
(20 minit)

Guru mengajukan
persoalan;
- Contoh soalan:
Berdasarkan
pemerhatian
kamu, nyatakan
objek yang dilihat.
Perkaitan warna.
- Guru menyoal
murid:
-Apakah warna
baju guru yang
dipakai oleh guru
matematik kamu?
-Apakah warna
yang disukai oleh
kamu?
-Jika kamu bukan
seorang manusia,

-Murid melihat di sekeliling


mereka dan menyebut apa
yang dilihat.

Strategi/Teknik:
Pemerhatian

Jawapan murid :
Cth:
meja,kerusi,pokok,padang
dan lain-lain.

Sumber
pengajaran:
Slaid Powerpoint
(Lampiran 1).
kertas soalan
(Lampiran 2)

Menyatakan warna objek.

Jawapan murid:

Cth : biru

Sikap saintifik
dan nilai murni:
Minat dan
bersifat ingin
tahu tentang
alam sekeliling.

apakah objek
yang kamu pilih?
-Cuba gambarkan
kamu seekor
rama-rama,
nyatakan warnawarna kamu.

Cth: hijau,merah dan lainlain.

Cth: buah,bunga dan lainlain.

Cth: berwarna-warni seperti


kuning,putih,ungu dan lainlain.
Aplikasi Idea
(20 Minit)

- Murid dan guru

- Murid menyatakan warna

bersoaljawab

objek yang terdapat di

tentang warna-

sekeliling mereka. Hitam,

warna yang

putih,biru,merah,hijau,kuning,

terdapat pada:

ungu,dan jingga.

i. Bendera

Jawapan murid :
Cth:Putih,merah,biru dan
kuning.

Malaysia
ii. lampu isyarat
iii. matahari
iv.warna pakaian

Cth:merah,hijau
Cth:jingga,kuning

Strategi/Teknik :
KBBT Mengelas,
Soal jawab dan
perbincangan.
Sumber
pengajaran:
(Lembaran kerja
1, 2,3 )
Sikap saintifik
dan nilai murni:
Mensyukuri
nikmat yang
dikurniakan
Tuhan.

Cth:ungu

guru
Refleksi/
Penutup
(10 Minit)

-Guru menyuruh
murid
menyatakan
kepentingan
warna dalam
kehidupan.
-Guru
memberikan
lampiran 1.0

- Murid menyatakan
kepentingan warna dalam
kehidupan.
Contoh: lampu isyarat.

- Murid mewarnakan gambar


lampu isyarat dengan betul
mengikut urutan.

Strategi:
Penyoalan
seluruh kelas
KBBT:Membuat
kesimpulan
Sumber
pengajaran:
Lampiran
1.0,Slaid pp
Lembaran kerja

RPH 1
Rancangan Pengajaran Harian
Disiplin Ilmu

Dunia Sains Dan Teknologi

Hari

Tarikh

Masa

11.04.2011
7.25 pagi-8.25 pagi

Tema

Bidang

Isnin

Sains fizikal
5. Mata untuk melihat

Masa
:
60 minit
Standard Kandungan :
5.1
Mengaplikasikan pengetahuan tentang pelbagai warna
Standard Pembelajaran:
5.1
Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang
berkaitan dengan deria penglihatan.
5.2
Mengenal pasti warna iaitu hitam, putih, biru, merah, hijau,
ungu dan jingga.
5.3
Menaakul kepentingan warna dalam kehidupan secara lisan
Objektif
: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
(i) Menyebut pelbagai warna iaitu hitam, putih, biru, merah, hijau, ungu
dan jingga.
(ii)Menjelaskan tentang kepentingan warna.

Langkah

Isi kandungan

Aktiviti Pengajaran Dan


Pembelajaran

Catatan

Set Induksi

Mengaplikasikan

Murid memilih sebiji belon dan Membuat

(5 minit)

pengetahuan tentang

meniup belon sehingga pecah. hipotesis

pelbagai warna

Murid mengambil kertas yang


telah diletakkan didalam belon
tersebut

dan

membacakan

perkataan yang tertera pada kertas


tersebut.

Langkah 1

Mengenal

pasti Seorang murid diminta menutup

(10 minit)

bahagian

tubuh kepala dengan beg kertas. Murid

manusia yang berkaitan diminta

untuk

dengan

perlakuan

deria beberapa

penglihatan.

melakukan
seperti

bercakap, mendengar, menghidu


dan melihat

Langkah 2

Mengenal pasti warna

Guru membawa murid

(10 minit)

iaitu hitam, putih, biru,

mengelilingi kawasan sekolah

merah, hijau, ungu dan

yang berdekatan dengan bilik

jingga.

darjah. Guru membimbing murid


mengenal pasti warna yang
terdapat pada objek yang
dijumpai dan murid mengulangi
sebutan tersebut. Contoh: daunhijau, tong sampah- hitam, mural
pada dinding sekolah ungu
Guru membawa murid balik ke
kelas.
Guru menunjukkan kad berwarna
(biru, merah, hijau, kuning, putih,
hitam, ungu dan jingga).
Murid-murid mengeja dan
menyebut jenis warna
berdasarkan kad perkataan secara
individu dan kumpulan.

Langkah 3

Menaakul kepentingan

Guru menyoal kepentingan warna

(10 minit )

warna dalam

dalam kehidupan seharian.

kehidupan secara lisan


Jangkaan jawapan oleh murid
ialah:
1.Penggunaan lampu isyarat.

2.Tulisan seperti tulisan yang


ditulis berwarna merah
menunjukkan isyarat bahaya.

Penilaian

Murid menjawab Lembaran Kerja

(20minit)

1 dan Lembaran Kerja 2

Refleksi

Murid merumuskan isi

(5 minit)

pembelajaran dengan bimbingan

Bahan Bantu Belajar :

guru.
Guru menerapkan nilai
mensyukuri dan menghargai alam
sekeliling ciptaanNya yang
beraneka warna.

EMK

Kreativiti dan inovatif.

Beg Kertas, Belon Beraneka Warna, Kad Perkataan, Lembaran Kerja.

Topik : Sains Fizikal


Tajuk : Mata untuk melihat bentuk
1.0 Rancangan Pengajaran Harian (RPH
Mata pelajaran:
Kelas:

Sains
Tahun 1 Gigih

Tarikh:

9 Mei 2011

Masa :

1.30 petang 2.30 petang

Bilangan murid:

35 orang

Bidang Pelajaran:

UNIT 5 : Mata untuk melihat


Sub topik: 5.2 Memahami pengetahuan tentang pelbagai
bentuk.

Objektif pembelajaran:

Mengenal pasti bentuk bentuk asas.

Hasil Pembelajaran:

Di akhir sesi pembelajaran ini murid dapat:

A:

Menguasai isi kandungan pelajaran

1. Mengenal pasti pelbagai bentuk asas iaitu segi empat tepat,


segi empat sama, segi tiga dan bulatan pada objek di persekitaran
murid.
2. Menganalisis bentuk-bentuk asas di persekitaran murid
B:

Membina kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir.

1. Mereka bentuk objek dari bentuk-bentuk asas yang disediakan dalam


kumpulan.
2. Menyenaraikan perbezaan bentuk-bentuk yang dilihat.
C:

Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.

1. Bekerjasama dalam kumpulan dalam mereka bentuk objek.


2. Melibatkan diri secara aktif dalam menyiapkan kerja kumpulan.
Konsep/prinsip/hukum/teori:
Bentuk-bentuk asas ada empat jenis
a.
b.
c.
d.

Bentuk segi empat tepat


Bentuk segi empat sama
Bentuk segi tiga
Bentuk bulat

Bahan, peralatan dan bahan sumber:


Benda maujud di persekitaran murid seperti pembaris, buku, meja, duit syiling.
Model bentuk-bentuk asas
Lembaran kerja
Kertas warna, kertas lukisan gam, gunting.
Kad perkataan
Pengetahuan sedia ada :
Murid telah diajar iaitu salah satu fungsi deria mata adalah untuk melihat berbagai jenis
bentuk yang ada di persekitaran mereka Murid telah biasa melihat bentuk-bentuk asas di
persekitaran mereka.
Miskonsepsi :
Murid juga mungkin mempunyai miskonsepsi bahawa bentuk segi empat tepat adalah
sama dengan bentuk segi empat sama.
Langkah berjaga-jaga:
Berhati-hati menggunakan gunting sewaktu menggunting kertas warna supaya tidak
menggunting tangan atau kawan.
Fasa
Permulaan/
Mencungkil
Idea
( 5 min )

Isi Kandungan
Mata
untuk
melihat
Pelbagai jenis
Bentuk

Menstruktur/
Menstruktur
semula.
(40 min )

-Bentukbentuk
asas
ada
empat
iaitu
segi
empat sama,
segi
empat
tepat, segi tiga
dan bulatan.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran


Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
-Buat kaitan dengan
-Murid
memberi
pengetahuan sedia ada
respon
dengan
murid dengan meminta melihat
dan
murid menggunakan deria membuat
mata
untuk
melihat pemerhatian
di
bentuk-bentuk objek yang dalam darjah.
ada di dalam persekitaran -Murid
bilik darjah.
menyebutkan objekobjek yang dilihat
dan kaitkan dengan
jenis-jenis
bentuk
asas.
-Guru membimbing murid -Murid mendengar
mengenalkan
bentuk- penerangan
guru
bentuk asas menggunakan dan
menganalisis
model
bentuk
dan model
bentukmenerangkan ciri-cirinya bentuk
asas yang
dan perbezaan antara ditunjukkan. Murid
sesuatu bentuk.
menyenaraikan
perbezaan
yang
-Guru
menggunakan dapat dilihat.
benda
maujud
untuk

Nota
Strategi /
Teknik :
Pemerhatian
persekitaran
murid

Strategi/
Teknik :
Perbincangan
dan
soal
jawab
keseluruhan
kelas.

memberi
contoh-contoh
bentuk dan bersoal jawab
dengan
murid
untuk
menyenaraikan objek yang
terdapat di persekitaran
mereka
mempunyai
persamaan bentuk-bentuk
asas
yang
telah
ditunjukkan.
-Guru meminta murid
mengeja kad perkataan
yang mengandungi namanama bentuk asas dan
memadankan kad tersebut
pada bentuk-bentuknya di
papan hitam.
-Guru
membahagikan
murid kepada 4 kumpulan
untuk
mencipta
reka
bentuk
sesuatu
objek
menggunakan
bentukbentuk asas yang diajar.
- Guru meminta wakil
setiap
kumpulan
membentangkan
hasil
kerja kumpulan yang telah
disiapkan
dan
menyebutkan
bentukbentuk
yang
telah
digunakan.

Murid
menyebutkan objek
di
persekitaran
mereka
yang
mempunyai
persamaan dengan
bentuk-bentuk asas
yang
telah
ditunjukkan
contohnya
jam
dinding bentuknya
adalah bulat.
-Murid mengeja kad
perkataan
yang
disediakan
dan
memadankan
dengan objek yang
betul.

-Murid bekerjasama
membuat aktiviti di
dalam
kumpulan masingmasing.
Aktiviti
berkumpulan.
- Seorang murid
membentangkan
hasil
kerja
kumpulan mereka.

Persembahan
murid.

Sikap
saintifik dan
nilai murni:
Penglibatan
aktif
dan
menghargai
masa.
Aplikasi idea
(10 min)

Bentuk
mempunyai
Perbezaan

Guru
mengedarkan
lembaran
kerja
dan
menerangkan
cara
menyelesaikannya.

Murid
melengkapkan
lembaran kerja yang
diberi.

Perbincangan
keseluruhan
kelas.

Refleksi/
penutup
(5 min)

Fungsi mata
untuk melihat
berbagaibagai
jenis
bentuk.
Bentuk
asas
ada 4 jenis:
Segi
empat

Taksir kefahaman murid


dengan
memberi
kuiz
pendek
dan
membuat
rumusan.

Murid berbincang
dalam
kumpulan
untuk
menjawab
kuiz dan membuat
kesimpulan.

Strategi:
Penyoalan
keseluruhan
kelas.

sama
Segi
empat
tepat
Segi tiga
Bulatan
Perbezaan
bentuk