Anda di halaman 1dari 9

UNIT KURIKULUM

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

PENYELARAS :

EN. HAZLAN BIN HJ ALI


UNIT KURIKULUM JPNS

AHLI PANEL:

• PUAN AMINAH BTE RAHMAN

• PUAN SITI ZAHARAH BTE ABD. LATIF

• EN. KAMANIZAM BIN TINDEK

• EN. ROSNI BIN PILUS

• PN. AFIZAH BTE MD KHALID

• EN. SAARI BIN MARZUKI

• EN. ABD JALIL BIN HASSAN

• PN. ZAINAP BTE ITHNIN

RANCANGAN TAHUNAN GEOGRAFI


TINGKATAN 5
MINGGU TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL YANG AKTIVITI / NILAI /
1
DIHASRATKAN UNSUR PATRIOTISME
1 4. DINAMIK  Mengenalpasti taburan  Murid dapat  Membincangkan taburan
PENDUDUK penduduk memahami penduduk berpandukan
 Malaysia taburan pelbagai media seperti peta,
4.1 Taburan  Dunia penduduk dan bahan bercetak dan
Penduduk  Menyatakan factor-faktor faktor-faktor internet.
yang mempengaruhi yang  Membuat peta minda
Konsep: taburan penduduk mempengaruhi- mengenai faktor-faktor
- Taburan sekata  Menjelaskan dengan nya yang mempengaruhi
- Taburan tidak contoh faktor-faktor yang taburan penduduk negara
sekata mempengaruhi taburan Malaysia.
penduduk  Melengkapkan pengurusan
 Merumus faktor-faktor grafik tentang faktor-faktor
yang mempengaruhi yang mempengaruhi
taburan penduduk di taburan penduduk di
Lembangan St Lawrence Lembangan St. Lawrence,
Kanada.
PATRIOTISME:
 Mencintai negara Malaysia
2. Perubahan  Mentakrifkan pertumbuhan  Murid dapat  Guru menunjuk cara
penduduk dan penduduk memahami mengira pertumbuhan
implikasinya  Menyatakan faktor-faktor pertumbuhan penduduk.
a. Pertumbuhan yang mempengaruhi: penduduk  Membincangkan faktor-
penduduk  Kadar kelahiran negara Malaysia faktor yang mempengaruhi
 Kadar kematian dan faktor- pertumbuhan penduduk
Konsep:  Migrasi faktor yang dengan berpandukan
- Kadar kelahiran  Mengira kadar mempengaruhi- pelbagai media.
- Kadar kematian pertumbuhan nya  Simulasi tentang
- migrasi pendudukmenjelaskan pertumbuhan penduduk
dengan contoh faktor- negara Malaysia.
faktor yang mempengaruhi:  Menghasilkan peta minda
 Kadar kelahiran faktor-faktor yang
 Kadar kematian mempengaruhi taburan
 migrasi penduduk.
PATRIOTISME:
 Mencintai negara Malaysia
3. b. Migrasi  Menyenaraikan jenis-jenis  Murid dapat  Membincangkan jenis,
migrasi dalam dan memahami faktor dan kesan migrasi
antarabangsa jenis, faktor dan berpandukan pelbagai
 Menyatakan faktor-faktor kesan migrasi media.
yang mempengaruhi jenis-  Mengadakan pertandingan
jenis migrasi terhadap menulis esei.
sesebuah negara  Melengkapkan pengurusan
 Menjelaskan dengan grafik faktor-faktor yang
contoh faktor-faktor yang mempengaruhi jenis-jenis
mempengaruhi jenis-jenis migrasi negara Malaysia.
migrasi  Mengumpul maklumat
 Menghuraikan kesan tentang kesan migrasi
migrasi terhadap sesebuah daripada pelbagai media.
negara  PATRIOTISME:
 Mencintai negara Malaysia

HASIL YANG AKTIVITI / NILAI /


MINGGU TEMA / TAJUK OBJEKTIF
DIHASRATKAN UNSUR PATRIOTISME
4. c. Piramid  Mengenalpasti bentuk-  Murid dapat  Membincangkan bentuk-
2
penduduk bentuk piramid: memahami bentuk piramid penduduk
 Piramid progresif bentuk piramid berdasarkan rajah.
konsep:  Piramid peralihan dan kesannya  Membincangkan kaitan
- komposisi  Piramid stabil terhadap antara ciri-ciri piramid
penduduk  Piramid terganggu struktur dan penduduk dengan kadar
- Struktur penduduk  Menyatakan ciri-ciri komposisi kelahiran dan kadar
piramid penduduk dan penduduk kematian.
kaitannya dengan kadar  Sumbangsaran kesan-kesan
kelahiran dan kadar struktur dan komposisi
kematian penduduk terhadap
 Menjelaskan kesan struktur pembangunan negara.
dan komposisi penduduk  Meramalkan kesan struktur
terhadap pembangunan dan kompisisi penduduk
negara pada masa depan terhadap pembangunan
negara pada masa depan.
PATRIOTISME:
 Mencintai negara Malaysia
5. d. Implikasi  Mentakrifkan keadaan  Murid dapat  Membincangkan ciri-ciri
perubahan kependudukan: memahami kependudukan
penduduk - Kurang penduduk keadaan berpandukan pelbagai
- Penduduk berlebihan kependudukan media.
konsep: - Penduduk optimum dan kesannya  Menghasilkan peta minda
- Kurang penduduk  Menyenaraikan kesan- serta langkah- tentang ciri-ciri
- Penduduk kesan: langkah kependudukan
berlebihan - Kurang penduduk mengatasi  Membincangkan faktor-
- Penduduk - Penduduk berlebihan masalah faktor yang mempengaruhi
optimum  Menyatakan langkah- kependudukan. keadaan kepandudukan
langkah mengatasi masalah  Menghasilkan buku skrap
kependudukan tentang keadaan
 Menerangkan kesan-kesan: kependudukan di negara
- Kurang penduduk lain
- Penduduk berlebihan  Sumbangsaran tentang
 Menerangkan dengan langkah-langkah untuk
contoh langkah-langkah mengatasi masalah
mengatasi kependudukan kependudukan pada masa
 Mencadangkan langkah- depan.
langkah untuk mengatasi
masalah kependudukan
pada masa depan
6-7 PETEMPATAN  Menyatakan fungsi-fungsi  Murid dapat  Membincangkan fungsi-
DAN petempatan luar bandar dan memahami fungsi petempatan,
PERKEMBANGAN petempatan bandar dari fungsi faktor0faktor yang
NYA aspek: petempatan, mempengaruhi perletakan
5.1 Fungsi - Ekonomi faktor-faktor dan saling bergantungan
Petempatan - Sosial yang antara petempatan luar
- Politik (governan) mempengaruhi bandar dan bandar.
Konsep:  Menyenaraikan faktor- perletakannya  Mengumpul maklumat
- Saling faktor yang mempengaruhi dan saling tentang fungsi-fungsi
bergantungan perletakan dan taburan bergantung petempatan dan faktor-
- Pembandaran petempatan luar bandar dan antara faktor yang mempengaruhi
bandar petempatan luar perletakannya.
 Menerangkan saling bandar dan
bergantungan antara: bandar PATRIOTISME:
- Bandar dengan luar  Berusaha membangunkan
bandar negara Malaysia.
- Bandar dengan
bandar

MINGGU TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL YANG AKTIVITI / NILAI /

3
DIHASRATKAN UNSUR PATRIOTISME
 Menghuraikan fungsi- 
fungsi:
- Petempatan luar
bandar
- Petempatan bandar
 Menerangkan dengan
contoh faktor-faktor yang
mempengaruhi perletakan
dan taburan petempatan
luar bandar dan bandar
 Menjelaskan dengan
contoh saling bergantungan
antara:
- Bandar dengan luar
bandar
- Bandar dengan
bandar
 Menghuraikan dengan
contoh perkembangan dan
perubahan petempatan luar
 Membandingkan dan
membezakan fungsi-fungsi
petempatan luar bandar dan
bandar
8 5.2 Pembandaran  Mentakrifkan proses  Murid dapat
pembandaran memahami
Konsep:  Menyatakan faktor-faktor proses
- Hierarki yang mempengaruhi pembandaran,
petempatan pembandaran: faktor-faktor
- Ekonomi yang
- Sosial mempengaruhi-
- Politik (governan) nya, kesan dan
 Menyatakan kesan langkah untuk
pembandaran mengurangkan
 Menyenaraikan langkah- masalah
langkah untuk pembandaran
mengurangkan masalah
pembandaran
9 5.2 Pembandaran  Menjelaskan dengan  Murid dapat  Mengumpul maklumat dan
contoh proses memahami gambar tentang kesan
Konsep: pembandaran : proses pembandaran dari pelbagai
- Hierarki - Negara membangun pembandaran, media
petempatan - Negara maju faktor-faktor  Lawatan ke Pejabat Majlis
 Menerangkan dengan yang Tempatan
contoh bandar-bandar mempengaruhi- PATRIOTISME:
terancang: nya, kesan dan  Berbangga dan bersyukur
- Bandar baru langkah untuk terhadap tahap kemajuan
- Bandar satelit mengurangkan bandar di Malaysia
 Menghuraikan faktor- masalah
faktor yang mempengaruhi pembandaran
pembandaran:
- Ekonomi
- Politik(governan)
- Sosial
 Menghuraikan dengan
contoh kesan-kesan dan
langkah-langkah untuk
mengurangkan masalah

4
pembandaran
HASIL YANG AKTIVITI / NILAI /
MINGGU TEMA / TAJUK OBJEKTIF
DIHASRATKAN UNSUR PATRIOTISME
10 5.2 Pembandaran  Mebandingkan dan  Murid dapat
membezakan proses memahami
Konsep: pembandaran di: proses
- Hierarki - Negara membangun pembandaran,
petempatan - Negara maju faktor-faktor
 Membandingkan dan yang
membezakan kesan-kesan mempengaruhi-
pembandaran antara Kuala nya, kesan dan
Lumpur dengan: langkah untuk
- Kolkata mengurangkan
- Los Angeles masalah
 Mencadangkan langkah- pembandaran
langkah untuk
mengurangkan masalah
pembandaran pada masa
depan
 Mengenalpasti pola
jaringan pengangkutan
peringkat awal
11 – 12 7.  Menyatakan kepentingan Murid dapat  Membincangkan pola
PENGANGKUTAN jaringan pengangkutan dan memahami pola jaringan pengangkutan
DAN perhubungan daripada jaringan, peringkat awal
PERHUBUNGAN aspek: kepentingan dan berpandukan peta negara
- Ekonomi faktor-faktor yang Malaysia.
6.1 Kepentingan - Sosial mempengaruhi  Sumbngsaran tentang
jaringan - Petempatan perkembangan kepentingan jaringan
pengangkutan dan - Alam sekitar fizikal jaringan pengangkutan dan
perhubungan  Menyenaraikan faktor- pengangkutan dan perhubungan
faktor yang mempengaruhi perhubungan  Menerangkan faktor-faktor
Konsep: perkembangan jaringan yang mempengaruhi
Mobiliti pola pengangkutan dan perkembangan jaringan
jaringan perhubungan : pengangkutan dan
ketersampaian - Fizikal perhubungan dengan
- Ekonomi merujuk kepada kajian
- Politik (governan) teks.
- Teknologi  Mengumpul maklumat
 Menghuraikan kepentingan tentang jaringan
jaringan pengangkutan dan pengangkutan dan
perhubungan perhubungan daripada
 Menjelaskan dengan pelbagai media.
contoh faktor-faktor yang  Membuat jangkaan
mempengaruhi mengenai perkembangan
perkembangan jaringan jaringan pengangkutan dan
pengangkutan (Jepun) dan perhubungan pada masa
perhubungan (Amerika depan
Syarikat) : UNSUR PATRIOTISME:
- Fizikal  Berusaha membangunkan
- Ekonomi Malaysia.
- Politik (governan)  Berbangga dan bersyukur
- Teknologi dengan kemajuan sistem
 Merumuskan tentang pengangkutan dan
perkembangan jaringan perhubungan di Malaysia.
pengangkutan dan
perhubungan pada masa
depan.

5
HASIL YANG AKTIVITI / NILAI /
MINGGU TEMA / TAJUK OBJEKTIF
DIHASRATKAN UNSUR PATRIOTISME
13 -15 6.2 Kesan  Menyenaraikan kesan Murid dapat  Membincangkan kesan
perkembangan perkembangan jaringan memahami kesan perkembangan jaringan
pengangkutan dan pengangkutan dan perkembangan pengangkutan dan
perhubungan perhubungan terhadap: jaringan perhubungan
- Pembangunan ekonomi pengangkutan dan  Sumbangsaran kepentingan
- Pembangunan sosial perhubungan serta perkembangan teknologi
- Taburan penduduk kepentingan maklumat dan komunikasi
- Alam sekitar teknologi  Mengumpul maklumat
 Menyatakan kepentingan maklumat dan tentang kesan
teknologi maklumat dan komunikasi perkembangan jaringan
komunikasi dalam dalampembanguna pengangkutan dan
pembangunan negara. n negara perhubungan daripada
 Menghuraikan kesan pelbagai media.
perkembangan jaringan  Menghasilkan peta minda
pengangkutan dan tentang maklumat dan
perhubungan di Vietnam komunikasi dalam
dan Jepun terhadap: pembangunan negara
- Pembangunan ekonomi
- Pembangunan sosial UNSUR PATRIOTISME:
- Taburan penduduk  Berusaha membangunkan
- Alam sekitar fizikal negara Malaysia
 Menjelaskan dengan  Menghargai peranan
contoh peranan teknologi kerajaan dalam memajukan
maklumat dan komunikasi teknologi maklumat dan
dalam pembangunan komunikasi
negara
16 - 19 7. SUMBER  Menyenaraikan  Murid dapat  Sumbangsaran tentang
7.1 Kepentingan kepentingan pelbagai memahami kepentingan pelbagai
pelbagai sumber sumber: kepentingan sumber.
 Hutan pelbagai sumber  Mengumpul maklumat
Konsep:  Mineral tentang pelbagai sumber
- Sumber  Air daripada pelbagai media
 Pantai dan marin  Menghasilkan peta minda
 Kepelbagaian biologi tentang kepantingan
 Menguraikan dengan pelbagai sumber
contoh kepentingan PATRIOTISME
pelbagai sumber:  Mencintai negara Malaysia
 Hutan  Bersyukur terhadap
 Mineral kepelbagaian sumber
 Air negara Malaysia
 Pantai dan marin
 Kepelbagaian biologi
 Menjelaskan dengan
contoh kepentingan
sumber-sumber lain:
 Tanih
 Tenaga suria
 Tenaga biojisim
 Membandingkan dan
membezakan kepentingan
pelbagai sumber
20 - 21 7.2 Kesan  Menyatakan kesan  Murid dapat  Membincangkan kesan
penerokaan sumber penerokaan sumber memahami penerokaan sumber
terhadap alam terhadap alam sekitar kesan terhadap alam sekitar

6
sekitar  Menjelaskan dengan penerokaan  Mengumpul maklumat dan
contoh kesan penerokaan sumber terhadap gambar tentang penerokaan
sumber terhadap alam alam sekitar sumber terhadap alam
sekitar dengan merujuk sekitar daripada pelbagai
kepada: media.
 Hutan  Menghasilkan buku skrap
(Kalimantan,Indonesia) tentang penerokaan sumber
 Petoleum(Alaska, terhadap alam sekitar
A.Syarikat)  PATRIOTISME:
 Berbangga dengan Negara
Malaysia yang kaya dengan
sumber.
22 – 23 7.3 Pengurusan  Menyenaraikan usaha  Murid dapat  Mengumpul maklumat
sumber pemeliharaan dan memahami tentang pemeliharaan dan
pemuliharaan kawasan usaha pemuliharaan kawasan-
Konsep: penerokaan sumber pemeliharaan kawasanpenerokaan
- Pemeliharaan  Menyatakan peranan dan sumber daripada pelbagai
- Pemuliharaan individu dan organisasi pemuliharaan media.
- Pembangunan dalam pengurusan sumber serta peranan  Membincangkan usaha
lestari untuk masa depan individu dan pemeliharaan dan
 Menjelaskan dengan organisasi pemuliharaan kawasan-
contoh usaha pemeliharaan dalam kawasan penerokaan.
dan pemuliharaan pengurusan  Sumbangsaran tentang
kawasan-kawasan sumber untuk peranan individu dan
penerokaan sumber dengan masa depan organisasi pengurusan
merujukkepada: sumber untuk masa depan.
 Hutan (Kanada) Menjalankan 3R sebagai
 Air (Arab Saudi) projek kelas:
 Menghuraikan dengan - Reduce (kurang guna)
contoh peranan individu - Reuse (guna semula)
dan organisasi dalam - Recycle (kitar semula)
pengurusan sumber untuk  Mengadakan pidato
masa depan spontan tentang pengurusan
 Merumus tentang cara-cara sumber ke arah
pengurusan sumber ke arah pembangunan lestari
pembangunan lestari negara Malaysia
negara Malaysia  PATRIOTISME:
 Mempertahankan negara
Malaysia
 Prihatin terhadap
penggunaan sumber negara
Malaysia.
24 - 27 8. KEGIATAN  Mengenalpasti jenis-jenis  murid dapat  Membincangkan :
EKONOMI kegiatan ekonomi utama : memahami  Pembuatan :
- Pembuatan jenis-jenis - elektrik dan elektronik
8.1 Kegiatan - Perkhidmatan kegiatan - automatif
ekonomi Utama - Pertanian, ekonomi utama - berasaskan sumber
Konsep: perhutanan,  perkhidmatan
- Saling kaitan perikanan, - perniagaan borong,
- Saling bergantung pentenakan. runcit, hotel dan restoran
- Perlombongan - aktiviti ekonomi
- Pembinaan (kewangan, insuran,
 Menerangkan kegiatan hartanah dan
ekonomi utama: perkhidmatan perniagaan
- Pembuatan - pengangkutan dan
- Perkhidmatan telekomuniasi
- Pertanian, - perkhidmatan kerajaan
perhutanan, - utiliti (elektrik, gas dan
perikanan, air)

7
pentenakan.  pertanian
- Perlombongan - tanaman makanan
- Pembinaan - tanaman kontan
 perhutanan
- taburan
8.2 Faktor yang  Menyenaraikan faktor-  Murid dapat  Perikanan
mempengaruhi faktor yang mempengaruhi memahami - Pinggir laut
kegiatan ekonomi kegiatan ekonomi utama: faktor-faktor - Laut dalam
- Fizikal yang - Akuakultur
- Ekonomi mempengaruhi  Penternakan
- Sosial kegiatan  Perlombongan
- Politik (governan) ekonomi utama - Petroleum dan gas asli
- Teknologi  Pembinaan
 Menjelaskan dengan - Bangunan
contoh faktor-faktor yang - Infrastruktur
mempengaruhi kegiatan  Membandingkan dan
ekonomi utama membezakan faktor-faktor
- Fizikal yang mempengaruhi
- Ekonomi kegiatan ekonomi negara
- Sosial Malaysia dengan merujuk
- Politik (governan) kepada kajian kes :
- Teknologi - Jepun (perikanan)
 Membandingkan dan - Switzerland
membezakan faktor-faktor (pelancongan)
yang mempengaruhi PATRIOTISME:
kegiatan ekonomi negara  Berusaha mebangunkan
Malaysia: negara Malaysia
- Jepun (perikanan)  Menghargai usaha-usaha
- Switzerland kerajaan dalam
(pelancongan) membangunkan ekonomi
negara
28 8.3 Sumbangan  Menyatakan kepentingan  murid dapat  Sumbangsara tentang
kegiatan ekonomi kegiatan ekonomi terhadap memahami kepentingan kegiatan
terhadap pembangunan negara kepentingan ekonomi terhadap
pembangunan Malaysia kegiatan pembangunan Negara
Negara  Menghuraikan kepentingan ekonomi Malaysia
kegiatan ekonomi terhadap terhadap  Mengumpul maklumat
pembangunan negara pembangunan tentang kepentingan
Malaysia Negara kegiatan ekonomi terhadap
 Menjelaskan kepentingan Malaysia pembangunan negara
kegiatan ekonomi terhadap Malaysia daripada pelbagai
pembangunan di : media
 Thailand (pertanian: buah-  Mengadakan syarahan
buahan dan sayur-sayuran) tentang kepentingan
 Maldives (pelancongan) kegiatan ekonomi terhadap
 Menerangkan kegiatan pembangunan negara
ekonomi utama: Malaysia.
- Pembuatan
- Perkhidmatan
- Pertanian,
perhutanan,
perikanan,
penternakan
- Perlombongan
- pembinaan
29. 8.4 Kesan kegiatan  Menyenaraikan kesan  Murid dapat 
ekonomi terhadap perkembangan kegiatan memahami
alam sekitar dan ekonomi terhadap alam kesan-kesan
langkah-langkah sekitar negara Malaysia: perkembangan

8
mengurangkan-nya - Pencemaran air kegiatan
- Pencemaran udara ekonomi
- Pencemaran tanih terhadap alam
- Peningkatan suhu sekitar dan
- Hakisan langkah-
- Gerakan jisim langkah
 Menyenaraikan langkah- mengurangkann
langkah mengurangkan ya
kesan perkembangan
ekonomi terhadap alam
sekitar
 Menghuraikan kesan
perkembangan kegiatan
ekonomi terhadap alam
sekitar dan langkah-
langkah mengurangkannya
30. 8.5 Kepentingan  Menyenaraikan  murid  membincangkan kerjasama
kerjasama ekonomi kepentingan kerjasama memahami ekonomi serantau dan
antarabangsa ekonomi antara negara: kepentingan antarabangsa:
Konsep: - Pelaburan kerjasama - ASEAN (Pertubuhan
- Saling - Pasaran ekonomi antara Negara-negara Asia
bergantung - Perdagangan negara-negara Tenggara)
 Menjelaskan dengan - APEC (Kerjasama ekonomi
contoh kepentingan Asia Pasifik)
kerjasama ekonomi antara - IMS-GT (Segitiga
negara: Pertumbuhan Indonesia,
- Pelaburan Malaysia dan Singapura)
- Pasaran - IMT-GT (Segitiga
- perdagangan Pertumbuhan Indonesia,
Malaysia dan Thailand)
- WTO (Pertubuhan
Perdagangan
Antarabangsa)
 Mengumpul maklumat
tentang kepentingan
kerjasama ekonomi antara
negara daripada pelbagai
media.
 Menghasilkan buku skrap
tentang kerjasama ekonomi
antara negara.
PATRIOTISME:
- Bersatu dalam
kepelbagaian

Disediakan oleh,
Kamarul Zaman b. Hj.Jaffar
Ketua Panitia Geografi
SMK Lui Barat