Anda di halaman 1dari 2

VIROLOGI

( Ilmu yang mempelajari tentang virus)

MAKALAH
Karya tulis ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah mikrobiologi

Disusun Oleh :
Siti Iqlima Sudrajat (11040027)
Tri Mulyani (11040031)

SEKOLAH TINGGI FARMASI MUHAMMADIYAH


Jl. Raya Serang Km. 12.5 Cikupa Tangerang
Telp/Fax : ( 021 ) 59401349, Telp : ( 021 ) 5963611

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ............................................................................................................

Daftar Isi ...................................................................................................................... ii


BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ............................................................................
B. Rumusan Masalah ......................................................................................
C. Tujuan Penelitian .......................................................................................

1
1
2

BAB II. PEMBAHASAN


A. Struktur dan Anatomi Virus ......................................................................

B. Replikasi Virus ..........................................................................................

C. Klasifikasi Virus ........................................................................................

D. Peranan Virus dalam Kehidupan ...............................................................

BAB III. PENUTUP


A. Kesimpulan ................................................................................................ 12
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. 13