Anda di halaman 1dari 81

ISSN 1846-5854

SLUBENE NOVINE
OPINE VRSAR
Vrsar, 20.12.2007.

Broj: 7/07

IZDAVA: Opina Vrsar


UREDNITVO: Trg Degrassi 1, Vrsar
ODGOVORNI UREDNIK: Marin Grgeta
Izlazi po potrebi
WEB: www.vrsar.hr

Godina: I

SADRAJ
OPINA VRSAR
I. Opinsko vijee
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Izmjene i dopune Prorauna Opine Vrsar za 2007. godinu............................. 384


Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvravanju Prorauna Opine Vrsar za
2007. godinu......................................................................................................419
Izmjene i dopune Saetka rada i organizacijske strukture ................................ 421
Izmjene i dopune Programa komunalnih potreba Opine Vrsar za 2007.
godinu................................................................................................................426
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti prostornog ureenja za
Opinu Vrsar u 2007. godini .............................................................................437
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti predkolskog odgoja i
naobrazbe za Opinu Vrsar u 2007. godini ....................................................... 439
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kolstvu Opine Vrsar za 2007.
godinu................................................................................................................441
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Opine Vrsar za 2007.
godinu................................................................................................................444
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Opine Vrsar
za 2007. godinu ................................................................................................. 446
Izmjene i dopune Socijalnog programa Opine Vrsar za 2007. godinu............ 448
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2007.-2009. godinu................ 451
Izmjene i dopune Plana nabave dugotrajne imovine za 2007. godinu .............. 456
Izmjene i dopune Projekcije Prorauna Opine Vrsar za 2007., 2008. i 2009.
godinu................................................................................................................459
Zakljuak o usklaenju Prorauna Opine Vrsar za 2008. godinu s
Pravilnikom o proraunskim klasifikacijama.................................................... 461
Zakljuak o davanju prethodne suglasnosti na imenovanje lanova
Upravnog vijea Doma za djecu, mlade i odrasle osobe sa cerebralnom
paralizom i drugim posebnim potrebama Pula.................................................. 462

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 384

53.
Temeljem odredbi lanka 30. i 32. Zakona o proraunu (NN 96/03) i lanka 91. Statuta Opine Vrsar
(Slubeni glasnik Grada Porea 02/04), Opinsko vijee Opine Vrsar na sjednici odranoj dana
19.12.2007. godine donosi:

IZMJENE I DOPUNE PRORAUNA OPINE VRSAR ZA 2007. GODINU


I. OPI DIO
lanak 1.
Proraun Opine Vrsar za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Proraun) sastoji se od:
A. RAUN PRIHODA I RASHODA
PRIH
ODI
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE I MOVINE
RASHODI
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU
RAZLIKA - VIAK / MANJAK

I. IZMJENE I
DOPUNE
PLANA 2007

POVEANJE/
SMANJENJE

II. IZMJENE I
DOPUNE
PLANA 2007

18.451.700

359.440

18.811.140

2.662.906
16.364.000
3.355.700
1.394.906

-1.831.490
-450
-1.471.600
0

831.416
16.363.550
1.884.100
1.394.906

4.384.394

4.384.394

0
5.779.300

0
0

0
5.779.300

-5.779.300

-5.779.300

UKUPNI PRIHODI
VIAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUIVANJA
UKUPNO RASPOLOIVA SREDSTVA

21.114.606
4.384.394
0
25.499.000

-1.472.050
0
0
-1.472.050

19.642.556
4.384.394
0
24.026.950

UKUPNI
RASHODI
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU
ZAJMOVA
UKUPNO RASPOREENA SREDSTVA

19.719.700

-1.472.050

18.247.650

5.779.300

5.779.300

25.499.000

-1.472.050

24.026.950

B.RASPOLOIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH


GODINA
RASPOLOIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
C. RAUN ZADUIVANJA / FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUIVANJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE
ZAJMOVA
RAZLIKA - VIAK / MANJAK
VIAK + RASPOLOIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH
GODINA + NETO FINANCIRANJE
REKAPITULACIJA

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 385

lanak 2.
Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po skupinama i podskupinama utvruju se kako slijedi:
A. RAUN PRIHODA I RASHODA
BROJ KONTA

VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA

UKUPNO PRIHODI I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE I


MOVINE
6
Prihodi poslovanja

1
2

61
611
6111
6111

48

6118

612
6121
613
6131

5
6

6131
6131

6134
614
6142

Prihodi od poreza
Porez i prirez na dohodak
POREZ NA DOHODAK
POREZ NA DOHODAK IZ
USTUPLJENOG DIJELA ZA
VAT.POSTROJBU
DIO POREZA NA DOHODAK
DOBIVEN KROZ POTPORE
IZRAVNANJA ZA
DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASNE POSTROJBE
Porez na dobit
POREZ NA DOBIT
Porezi na imovinu
POREZ NA NEKORITENE
PODUZETNIKE NEKRETNINE
POREZ NA KUE ZA ODMOR
POREZ NA KORITENJE JAVNIH
POVRINA
POREZ NA PROMET NEKRETNINA
Porezi na robu i usluge
POREZ NA POTRONJU

I. IZMJENE I
DOPUNE PLANA
2007

POVEANJE/
SMANJENJE

II. IZMJENE I
DOPUNE PLANA
2007

21.114.606

-1.472.050

19.642.556

18.451.700

359.440

18.811.140

8.048.000
3.608.000
2.900.000
60.000

565.000
110.000
100.000
10.000

8.613.000
3.718.000
3.000.000
70.000

648.000

648.000

0
0
3.895.000
0

0
0
415.000
0

0
0
4.310.000
0

195.000
1.800.000

20.000
95.000

215.000
1.895.000

1.900.000
545.000
345.000

300.000
40.000
25.000

2.200.000
585.000
370.000

Broj: 7/2007

6145

10

6145
63

11

633
63311

12

63312

13

63314

49

63324

14

64
641
64131

15

64132

16

64141

17

64143

18

642
64214

19

64219

20

64221

21

64221

22

64222

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

POREZ NA TVRTKU ODNOSNO


NAZIV
POREZ NA REKLAME
Pomoi iz inozemstva (darovnice) i
od subjekata unutar ope drave
Pomoi iz prorauna
TEKUE POMOI IZ DRAVNOG
PRORAUNA
TEKUE POMOI IZ UPANIJSKOG
PRORAUNA
TEKUE POMOI IZ OPINSKOG
PRORAUNA
KAPITALNE POMOI IZ
OPINSKOG PRORAUNA
Prihodi od imovine
Prihodi od financijske imovine
PRIHODI OD KAMATA NA
OROENA SREDSTVA
PRIHODI OD KAMATA NA
DEPOZITE PO VIENJU
PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA
ZA POREZE
PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA IZ
OBVEZNIH ODNOSA I DR.
Prihodi od nefinancijske imovine
KONCESIJA ZA PLAE NA
POMORSKOM DOBRU
NAKNADE ZA KONCESIJSKA
ODOBRENJA
PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNOG
PROSTORA
PRIHODI OD STANARINA I
NAJAMNINA
PRIHODI OD ZAKUPA ZEMLJITA

Strana: 386

200.000

15.000

215.000

0
959.160

0
-106.560

0
852.600

959.160
100.000

-106.560
-100.000

852.600
0

6.160

5.240

11.400

826.000

-9.950

816.050

27.000

-1.850

25.150

1.377.340
158.000
100.000

54.500
54.500
50.500

1.431.840
212.500
150.500

8.000

-2.000

6.000

25.000

5.000

30.000

25.000

1.000

26.000

1.219.340
196.000

0
-26.000

1.219.340
170.000

117.000

9.000

126.000

400.000

10.000

410.000

1.340

1.340

420.000

7.000

427.000

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

23

64222

PRIHODI OD ZAKUPA
POLJOP.ZEMLJITA U
VLASNITVU RH

24

64223

25

64236
65

PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA
OPREME
PRIHODI OD SPOMENIKE RENTE
Prihodi od administrativnih
pristojbi i po posebnim propisima
Administrativne (upravne) pristojbe
BORAVINE PRISTOJBE
NAKNADA ZA PROMJENU
NAMJENE POLJOP. ZEMLJITA U
GRAEVINSKO
Prihodi po posebnim propisima
NAKNADA ZA ZATITU VODA
KOMUNALNI DOPRINOSI
KOMUNALNE NAKNADE
NAMJENSKA NAKNADA ZA
IZGRADNJU VSI BUTONIGA
NAKNADA ZA PRIKLJUIVANJE NA
SUSTAV OPSKRBE VODOM
NAKNADA ZA ZATITU VODA
NAKNADA OD DODATKA ZA
IZGRADNJU IZ KANALIZACIJSKOG
DOPRINOSA
NAKNADA ZA IZGRADNJU
KANALIZACIJSKE MREE
NAKNADA ZA SANACIJU
ODLAGALITA
NAKNADA ZA NABAVU VOZNOG
PARKA
DOPRINOSI ZA UME
PRIHODI OD TZO VRSAR

26
27

651
65141
65149

28
29
30
31

652
65223
65231
65232
65232

32

65232

50
33

65232
65232

34

65232

35

65232

36

65232

37
38

65241
65269

Strana: 387

5.000

5.000

80.000
8.065.200

0
-152.500

80.000
7.912.700

1.410.000
1.400.000
10.000

-59.000
-50.000
-9.000

1.351.000
1.350.000
1.000

6.655.200
0
350.000
2.800.000
1.000

-93.500
0
0
100.000
0

6.561.700
0
350.000
2.900.000
1.000

80.000

80.000

415.000
1.000.000

55.000
0

470.000
1.000.000

113.750

-13.750

100.000

461.500

461.500

237.250

143.950

381.200

3.000
1.038.000

0
-338.000

3.000
700.000

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

39

65269

PRIHODI PO POSEBNIM
UGOVORIMA ZA NOVU
KATASTARSKU IZMJERU

40

65269

41

66
662
66274

OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI I


POVRATI U PRORAUN
OSTALI PRIHODI
KAZNE
NAPLAENI TROKOVI PRISILNE
NAPLATE
OSTALE NESPOMENUTE KAZNE
DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIKIH
OSOBA IZVAN OPE DRAVE
KAPITALNE DONACIJE OD
TRGOVAKIH DRUTAVA
Prihodi od prodaje nefinancijske
imovine
Prihodi od prodaje neproizvedene
imovine
Prihodi od prodaje materijalne
imovine - prirodnih bogatstava
PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJITA
Prihodi od prodaje proizvedene
dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje graevinskih
objekata
PRIHODI OD PRODAJE STANOVA
(STANARSKO PRAVO)
PRIHODI OD PRODAJE OSTALIH
STAMBENIH OBJEKATA
PRIHODI OD PRODAJE ZGRADA
Prihodi od prodaje prijevoznih
sredstava
PRIHODI OD PRODAJE OSOBNOG
AUTOMOBILA

51

66279
663

42

66324
7
71
711

43

71112
72
721

44

72119

45

72119

46

72129
723

47

72311

Strana: 388

100.000

-50.000

50.000

55.700

9.300

65.000

2.000
2.000
1.000

-1.000
-1.000
-1.000

1.000
1.000
0

1.000
0

0
0

1.000
0

2.662.906

-1.831.490

831.416

2.086.906

-1.831.490

255.416

2.086.906

-1.831.490

255.416

2.086.906
576.000

-1.831.490
0

255.416
576.000

575.000

575.000

75.000

75.000

450.000

450.000

50.000
1.000

0
0

50.000
1.000

1.000

1.000

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

BROJ KONTA

VRSTA RASHODA / IZDATAKA

UKUPNO RASHODI I RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU


3

Rashodi poslovanja

31
311
3111

Rashodi za zaposlene
Plae
Plae za zaposlene (bruto plae i
naknade plaa)
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene (naknade i
potpore)
Doprinosi na plae
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapoljavanje
Materijalni rashodi
Naknade trokova zaposlenima
Slubena putovanja
Naknade za prijevoz na posao i s posla
Struno usavravanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni
rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekue i
investicijsko odravanje
Sitni inventar
Rashodi za usluge
Usluge telefona i pote
Usluge tekueg i investicijskog
odravanja

312
3121
313
3132
3133
32
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
323
3231
3232

I. IZMJENE I
DOPUNE
PLANA 2007

Strana: 389

POVEANJE/
SMANJENJE

II. IZMJENE I
DOPUNE
PLANA 2007

19.719.700

-1.472.050

18.247.650

16.364.000

-450

16.363.550

4.252.900
3.370.000
3.370.000

-12.900
-14.000
-14.000

4.240.000
3.356.000
3.356.000

303.000
303.000

5.100
5.100

308.100
308.100

579.900
522.400
57.500
6.281.000
144.500
30.000
89.500
25.000
544.200
97.000

-4.000
-3.600
-400
-247.300
-9.000
-8.000
-1.000
0
-30.800
7.000

575.900
518.800
57.100
6.033.700
135.500
22.000
88.500
25.000
513.400
104.000

5.100
399.500
32.600

0
-37.800
0

5.100
361.700
32.600

10.000
4.872.100
100.000
1.140.420

0
-252.400
7.000
-243.000

10.000
4.619.700
107.000
897.420

Broj: 7/2007

3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
329
3291
3292
3293
3299
34
342
3423
343
3431
3433
3434
35
352
3521
36
363
3631

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Usluge promidbe i informiranja


Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Raunalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja
Naknade za rad predstavnikih i izvrnih
tijela, povjerenstava i sl.
Premije osiguranja
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Kamate za primljene zajmove
Kamate za primljene zajmove od banaka
i ostalih financ.institucija izvan javnog
sektora
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog
prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Subvencije
Subvencije trgovakim drutvima,
obrtnicima, malim i srednjim
poduzetnicima izvan javnog sektora
Subvencije bankama i ostalim
financijskim institucijama izvan javnog
sektora
Pomoi dane u inozemstvo i unutar
ope drave
Pomoi unutar ope drave
Tekue pomoi sredinjem, upanijskim ,
gradskim i opinskim proraunima

Strana: 390

75.000
2.635.600
43.100
44.400
724.260
62.320
47.000
720.200

0
-92.050
-100
0
72.000
10.000
-6.250
44.900

75.000
2.543.550
43.000
44.400
796.260
72.320
40.750
765.100

317.500

40.500

358.000

55.000
90.000
257.700
192.000
165.000
165.000

-6.000
25.000
-14.600
3.500
3.500
3.500

49.000
115.000
243.100
195.500
168.500
168.500

27.000
25.000

0
0

27.000
25.000

1.000
1.000
22.000
22.000

0
0
0
0

1.000
1.000
22.000
22.000

22.000

22.000

2.063.500

56.900

2.120.400

2.063.500
2.051.400

56.900
56.900

2.120.400
2.108.300

Broj: 7/2007

3632
37
372
3721
3722
38
381
3811
382
3821
383
3831
385
3851
386
3861
4
41
411
4111
42

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Kapitalne pomoi sredinjem,


upanijskim , gradskim i opinskim
proraunima
Naknade graanima i kuanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
Ostale naknade graanima i
kuanstvima iz prorauna
Naknade graanima i kuanstvima u
novcu
Naknade graanima i kuanstvima u
naravi
Ostali rashodi
Tekue donacije
Tekue donacije u novcu
Kapitalne donacije
Kapitalne donacije neprofitnim
organizacijama
Kazne, penali i naknade tete
Naknade teta pravnim i fizikim
osobama
Izvanredni rashodi
Nepredvieni rashodi do visine
proraunske priuve
Kapitalne pomoi
Kapitalne pomoi bankama i ostalim
financ.institucijama i trgovakim
drutvima u javnom sektoru
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene
imovine
Materijalna imovina-prirodna
bogatstva
Zemljite
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine

Strana: 391

12.100

12.100

857.000

26.100

883.100

857.000

26.100

883.100

543.000

44.400

587.400

314.000

-18.300

295.700

2.695.600
1.256.200
1.256.200
50.000
50.000

173.250
-600
-600
0
0

2.868.850
1.255.600
1.255.600
50.000
50.000

100.000
100.000

-10.000
-10.000

90.000
90.000

30.000
30.000

0
0

30.000
30.000

1.259.400
1.259.400

183.850
183.850

1.443.250
1.443.250

3.355.700

-1.471.600

1.884.100

230.000

-7.600

222.400

230.000

-7.600

222.400

230.000
1.525.700

-7.600
-364.000

222.400
1.161.700

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

421
4211
4212
4213
4214
422
4221
4222
4227

Graevinski objekti
Stambeni objekti
Poslovni objekti
Ceste, eljeznice i sl. graevinski objekti
Ostali graevinski objekti
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namjetaj
Komunikacijska oprema
Ureaji, strojevi i oprema za ostale
namjene
424
Knjige , umjetnika djela i ostale
izlobene vrijednosti
4241
Knjige u knjinicama
426
Nematerijalna proizvedena imovina
4262
Ulaganja u raunale programe
4264
Ostala nematerijalna proizvedena
imovina
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
451
Dodatna ulaganja na graevinskim
objektima
4511
Dodatna ulaganja na graevinskim
objektima
B.RASPOLOIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
BROJ KONTA

VRSTA RASHODA / IZDATAKA

RASPOLOIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA


C. RAUN ZADUIVANJA / FINANCIRANJA

Strana: 392

453.000
173.000
0
280.000
0
301.100
132.700
16.000
152.400

-99.900
-173.000
0
-27.000
100.100
-51.200
-8.800
0
-42.400

353.100
0
0
253.000
100.100
249.900
123.900
16.000
110.000

15.000

-15.000

15.000
756.600
10.000
746.600

-15.000
-197.900
-8.500
-189.400

0
558.700
1.500
557.200

1.600.000

-1.100.000

500.000

1.600.000

-1.100.000

500.000

1.600.000

-1.100.000

500.000

I. IZMJENE I
DOPUNE
PLANA 2007

4.384.394

POVEANJE/
SMANJENJE

II. IZMJENE I
DOPUNE
PLANA 2007

4.384.394

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

BROJ KONTA

5
53
532
5321
54
544
5441

VRSTA RASHODA / IZDATAKA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate


zajmova
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Dionice i udjeli u glavnici trgovakih
drutava u javnom sektoru
Dionice i udjeli u glavnici trgovakih
drutava u javnom sektoru
Izdaci za otplatu glavnice primljenih
zajmova
Otplata glavnice primljenih zajmova
od banaka i ostalih financijskih
institucija izvan javnog sektor
Otplata glavnice

I. IZMJENE I
DOPUNE
PLANA 2007

Strana: 393

POVEANJE/
SMANJENJE

II. IZMJENE I
DOPUNE
PLANA 2007

5.779.300

5.779.300

5.365.600
5.365.600

0
0

5.365.600
5.365.600

5.365.600

5.365.600

413.700

413.700

413.700

413.700

413.700

413.700

II. POSEBNI DIO


lanak 3.
Rashodi i izdaci u iznosu od 24.026.950 kuna rasporeuju se po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u
Posebnom dijelu Prorauna kako slijedi:
POZ.

FUN.
KL.

BROJ KONTA

VRSTA RASHODA / IZDATAKA

I. IZMJENE I
DOPUNE
PLANA 2007

POVEANJE/
SMANJENJE

II. IZMJENE I
DOPUNE
PLANA 2007

KONTA

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI

25.499.000

-1.472.050

24.026.950

RAZDJEL 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


GLAVA 01 URED POGLAVARSTVA I OPINSKOG VIJEA
Program
01 Predstavnika i izvrna tijela

25.499.000
687.510
687.510

-1.472.050
71.900
71.900

24.026.950
759.410
759.410

588.600
588.600
588.600
15.000

86.900
86.900
86.900
-8.000

675.500
675.500
675.500
7.000

Aktivnost

01 Predstavnika i izvrna tijela


3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
321
Naknade trokova zaposlenima

Broj: 7/2007

0111

0111

0111

0111

0111
5
0111
6
Aktivnost

0160

Aktivnost

0830

0830
9
0830
10
Aktivnost

11

0840

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

3211
323
3233
329

Slubena putovanja
Rashodi za usluge
Usluge promidbe i informiranja
Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja
3291
Naknada za prisustvovanje sklapanju
braka
3291
Naknade vijenicima, lanovima
Poglavarstva i radnih tijela
3293
Reprezentacija
3299
Rashodi za sponzorstva i pokroviteljstva
02 Proraunska zaliha
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
385
Izvanredni rashodi
3851
Izvanredni rashodi do visine proraunske
priuve
03 Informiranje
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
3237
Intelektualne i osobne usluge informiranje
3237
Odravanje Web stranica
3239
Usluge tiskanja opinskog glasila
04 Manjinska samouprava
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekue donacije
3811
Tekue donacije VANM

Strana: 394

15.000
60.000
60.000
513.600

-8.000
0
0
94.900

7.000
60.000
60.000
608.500

3.000

-2.000

1.000

290.000

42.500

332.500

90.000
130.600
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

25.000
29.400
0
0
0
0
0

115.000
160.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

68.910
68.910
68.910
68.910
18.910

-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
0

53.910
53.910
53.910
53.910
18.910

20.000
30.000
0
0
0
0
0

0
-15.000
0
0
0
0
0

20.000
15.000
0
0
0
0
0

GLAVA 02 ODSJEK ZA FINANCIJE, PRORAUN I


RAUNOVODSTVO
Program
02 Javna uprava i administracija

5.660.920

-1.136.600

4.524.320

4.038.920

-36.600

4.002.320

Aktivnost

3.274.220

-18.800

3.255.420

01 Redovna djelatnost

Broj: 7/2007

12

0111

3
31
311
3111

13

0111

312
3121

14
15

0111
0111

16
17
18

0111
0111
0111

19
20

0111
0111

313
3132
3133
32
321
3211
3212
3213
322
3221
3221

21
22

0111
0111

3221
3223

23

0111

24
25

0111
0111

3225
323
3231
3232

26

0111

3232

27
28
29

0111
0111
0111

3233
3234
3237

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plae
Plae za zaposlene (bruto plae i
naknade plaa)
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene (naknade i
potpore)
Doprinosi na plae
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapoljavanje
Materijalni rashodi
Naknade trokova zaposlenima
Slubena putovanja
Naknade za prijevoz na posao i s posla
Struno usavravanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal
Materijal i sredstva za ienje i
odravanje
Slubena, radna i zatitna odjea i obua
Rashodi za energiju (el.energija, motorni
benzin, ...)
Sitni inventar
Rashodi za usluge
Usluge telefona i pote
Usluge tekueg odravanja namjetaja i
opreme
Usluge tekueg odravanja prijevoznog
sredstva
Usluge promidbe i informiranja
Komunalne usluge
Intelektualne i osobne usluge-javna
uprava i administracija

Strana: 395

3.274.220
2.363.600
1.910.000
1.910.000

-18.800
-14.000
-10.000
-10.000

3.255.420
2.349.600
1.900.000
1.900.000

125.000
125.000

0
0

125.000
125.000

328.600
296.100
32.500
783.620
72.000
15.000
32.000
25.000
120.000
55.000
7.000

-4.000
-3.600
-400
5.200
-1.000
0
-1.000
0
-23.000
5.000
2.000

324.600
292.500
32.100
788.820
71.000
15.000
31.000
25.000
97.000
60.000
9.000

3.000
45.000

0
-30.000

3.000
15.000

10.000
536.120
100.000
22.320

0
29.200
7.000
0

10.000
565.320
107.000
22.320

39.000

1.000

40.000

15.000
15.000
210.000

0
4.200
0

15.000
19.200
210.000

Broj: 7/2007

216

0111

3237

0111

3237

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Intelektualne i osobne usluge -struno


usavravanje

Naknada Istarskoj upaniji za voenje


lokalnih poreza
0111 3238
Raunalne usluge (auriranje raunalnih
31
baza i razvoj softwarea
0111 3239
Ostale usluge (tiskanje, kopiranje,
32
uvezivanje, )
0111 3239
Usluge pri registraciji prijevoznog
33
sredstva
329
Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja
0111 3292
Premije osiguranja (prijevoznog sredstva,
34
imovine, zaposlenih)
0111 3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
35
34
Financijski rashodi
343
Ostali financijski rashodi
0111 3431
Bankarske usluge i usluge platnog
36
prometa
0111 3433
Zatezne kamate
37
0111 3434
Ostali nespomenuti financijski rashodi
38
38
Ostali rashodi
383
Kazne, penali i naknade tete
3831
Naknade teta pravnim i fizikim
39
osobama
Kapitalni projekt
02 Nabava opreme
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
422
Postrojenja i oprema
0111 4221
Raunala i raunalna oprema
40
0111 4221
Uredska oprema i namjetaj
41
0111 4222
Komunikacijska oprema
42
426
Nematerijalna proizvedena imovina
30

Strana: 396

22.800

22.800

40.000

2.000

42.000

55.000

10.000

65.000

15.000

5.000

20.000

2.000

2.000

55.500

55.500

30.000

-6.000

24.000

25.500
27.000
27.000
25.000

6.000
0
0
0

31.500
27.000
27.000
25.000

1.000
1.000
100.000
100.000
100.000

0
0
-10.000
-10.000
-10.000

1.000
1.000
90.000
90.000
90.000

66.000
66.000

-17.300
-17.300

48.700
48.700

66.000

-17.300

48.700

56.000
15.000
25.000
16.000
10.000

-8.800
-8.800
0
0
-8.500

47.200
6.200
25.000
16.000
1.500

Broj: 7/2007

0111
43
Aktivnost

44

4262
Ulaganja u raunalne programe
03 Potpore opinama
3
Rashodi poslovanja
36
Pomoi dane u inozemstvo i unutar
ope drave
363
Pomoi unutar ope drave
3631
Tekue pomoi opinama - sredstva
solidarnosti
04 Otplata zajmova
3
Rashodi poslovanja
34
Financijski rashodi
342
Kamate za primljene zajmove
3423
Otplata kamata za primljene zajmove od
tuzemnih banaka
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih
zajmova
544
Otplata glavnice primljenih zajmova
od banaka i ostalih financijskih
institucija izvan javnog sektor
5441
Otplata glavnice

0180

Aktivnost

45

46

0170

0170

Program

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

03

Poticanja razvoja gospodarstva

Aktivnost

47

01 Subvencije kamata za poduzetnike zajmove


3
Rashodi poslovanja
35
Subvencije
352
Subvencije trgovakim drutvima,
obrtnicima, malim i srednjim
poduzetnicima izvan javnog sektora
0411 3521
Subvencije bankama i ostalim
financijskim institucijama izvan javnog
sektora

Razvojni program

04 Ureenje opinskih zgrada

Strana: 397

10.000
120.000
120.000
120.000

-8.500
-4.000
-4.000
-4.000

1.500
116.000
116.000
116.000

120.000
120.000

-4.000
-4.000

116.000
116.000

578.700
165.000
165.000
165.000
165.000

3.500
3.500
3.500
3.500
3.500

582.200
168.500
168.500
168.500
168.500

413.700

413.700

413.700

413.700

413.700

413.700

413.700

413.700

22.000

22.000

22.000
22.000
22.000
22.000

0
0
0
0

22.000
22.000
22.000
22.000

22.000

22.000

1.600.000

0
-1.100.000

500.000

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Rashodi za nabavu nefinancijske


imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
0620 4212
Poslovni objekti - Gostionica Funtana
48
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinanc. imovini
451
Dodatna ulaganja na graevinskim
objektima
0620 4511
Ureenje opinske zgrade
49
GLAVA 03 ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV
Program
Aktivnost

50

0520

Program
Aktivnost

51
52
53

0510
0510
0510

Program
Aktivnost

54

0620

05 Odvodnja oborinskih voda


01 Redovno odravanje oborinske kanalizacije
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
3232
Tekue i investicijsko odravanje
oborinske kanalizacije
06 istoa javnih povrina
01 Redovno odravanje
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
3234
Odvoz smea i krupnog otpada
3234
Pometanje ulica i trgova
3234
Pranje ulica i trgova
07 Odravanje javnih povrina
01 Redovno odravanje javnih povrina
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
3223
Utroena energija za javne povrine

Strana: 398

1.600.000

-1.100.000

500.000

0
1.600.000

0
-1.100.000

0
500.000

1.600.000

-1.100.000

500.000

1.600.000
12.460.150

-1.100.000
-8.350

500.000
12.451.800

59.000

-38.100

20.900

59.000
59.000
59.000
59.000
59.000

-38.100
-38.100
-38.100
-38.100
-38.100

20.900
20.900
20.900
20.900
20.900

520.000

-4.700

515.300

520.000
520.000
520.000
520.000
60.000
455.000
5.000

-4.700
-4.700
-4.700
-4.700
2.000
-1.700
-5.000

515.300
515.300
515.300
515.300
62.000
453.300
0

1.929.200

-48.950

1.880.250

421.800
421.800
421.800
24.500
24.500

-8.850
-8.850
-8.850
9.200
9.200

412.950
412.950
412.950
33.700
33.700

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Rashodi za usluge
Horizontalna i vertikalna signalizacija
Tekue i investicijsko odravanje javnih
povrina
0620 3234
Utroena voda za javne povrine
56
0620 3234
Dezinsekcija i deratizacija
57
0620 3234
Dekoracija mjesta
58
0620 3234
Odravanje urbane opreme
59
0620 3234
Ostale komunalne usluge vezane za
60
odravanje javnih povrina
0620 3235
Najam pokretnih WC kabina - centar
218
Vrsar
0620 3236
Veterinarske usluge
61
Kapitalni projekt
02 Nabava urbane opreme
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
422
Postrojenja i oprema
0620 4227
Urbana oprema
62
Aktivnost
03 Redovno odravanje zelenih povrina
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
0620 3234
Konja zelenih povrina
63
0620 3234
Odravanje cvjetnih gredica i trajnica
64
0620 3234
Komunalne usluge (voda i dr.)
65
Program

55
217

0620
0620

Aktivnost

66

0510

323
3232
3232

08 Odravanje deponija
01 Redovno odravanje
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
3234
Odravanje deponija

Strana: 399

397.300
74.000
107.600

-18.050
-1.200
15.100

379.250
72.800
122.700

13.000
55.300
40.000
50.000
30.000

-2.000
-10.100
-15.600
-2.500
-1.650

11.000
45.200
24.400
47.500
28.350

3.000

-100

2.900

24.400
152.400
152.400

0
-42.400
-42.400

24.400
110.000
110.000

152.400

-42.400

110.000

152.400
152.400
1.355.000
1.355.000
1.355.000
1.355.000
600.000
680.000
75.000

-42.400
-42.400
2.300
2.300
2.300
2.300
-86.800
94.100
-5.000

110.000
110.000
1.357.300
1.357.300
1.357.300
1.357.300
513.200
774.100
70.000

2.060.500

-400

2.060.100

130.000
130.000
130.000
130.000
130.000

-400
-400
-400
-400
-400

129.600
129.600
129.600
129.600
129.600

Broj: 7/2007

Razvojni program
otpada Koambra
5

02

0510

Program
Aktivnost

68
69

0451
0451

5321

09 Odravanje nerazvrstanih cesta


01 Redovno odravanje
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
3232
Zimska sluba
3232
Odravanje ulica i pje.staza u Vrsaru

Razvojni program
4
42
70
71
72
73

0620
0620
0620
0620

Udio u glavnici za sanaciju odlagalita


Izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Dionice i udjeli u glavnici trgovakih
drutava u javnom sektoru
Udio u gl.za sanaciju odlagalita
Koambra

53
532
67

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

421
4213
4213
4213
4214

10

Nerazvrstane ceste
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
Graevinski objekti
Izgradnja prometnica zone Neon
Izgradnja ulice na Kapetanovoj stanciji
Izgradnja ceste za Veliku stanciju
Rekonstrukcija obale M.Tita

Strana: 400

1.930.500

1.930.500

1.930.500

1.930.500

1.930.500
1.930.500

0
0

1.930.500
1.930.500

1.930.500

1.930.500

319.900

-164.800

155.100

319.900
319.900
319.900
319.900
15.000
304.900

-164.800
-164.800
-164.800
-164.800
-15.000
-149.800

155.100
155.100
155.100
155.100
0
155.100

280.000

73.100

353.100

280.000

73.100

353.100

280.000

73.100

353.100

280.000
280.000
0
0
0

73.100
-27.000
0
0
100.100

353.100
253.000
0
0
100.100

Program

11 Odravanje javnih plaa

367.100

-48.000

319.100

Aktivnost

01 Redovno odravanje plae Vrsar


3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju

317.100
317.100
317.100
27.600

-14.500
-14.500
-14.500
0

302.600
302.600
302.600
27.600

Broj: 7/2007

74

0660

219

0660

75
76
77
78

0660
0660
0660
0660

Aktivnost

79

0660

Program

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

3224
323
3232

Materijal i dijelovi za odravanje


Rashodi za usluge
Usluge tekueg i investicijskog
odravanja- gradska plaa Vrsar
3234
Komunalne usluge - gradska plaa Vrsar
3234
Odravanje gradske plae Vrsar
3235
Zakup zemljita na gradskoj plai Vrsar
3235
Najam pokretnih WC kabina - gradska
plaa Vrsar
02 Redovno odravanje otoka
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
3234
Odravanje otoka
12 Javna rasvjeta

Aktivnost

01 Redovno odravanje javne rasvjete


3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
0640 3223
Utroena energija za javnu rasvjetu
80
323
Rashodi za usluge
0640 3232
Usluge tekueg i investicijskog
81
odravanja javne rasvjete
Razvojni program 02 Izgradnja javne rasvjete
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
421
Graevinski objekti
0640 4214
Izgradnja javne rasvjete Kapetanova st.
82
0640 4214
Izgradnja javne rasvjete zona Neon
83

Strana: 401

27.600
289.500
106.400

0
-14.500
-8.400

27.600
275.000
98.000

13.000
130.000
9.000
31.100

-4.600
-1.500
0
0

8.400
128.500
9.000
31.100

50.000
50.000
50.000
50.000
50.000

-33.500
-33.500
-33.500
-33.500
-33.500

16.500
16.500
16.500
16.500
16.500

431.200

-21.200

410.000

431.200
431.200
431.200
250.000
250.000
181.200
181.200

-21.200
-21.200
-21.200
-8.000
-8.000
-13.200
-13.200

410.000
410.000
410.000
242.000
242.000
168.000
168.000

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Program

13 Odravanje groblja

65.000

-16.000

49.000

Aktivnost

01 Redovno odravanje

65.000

-16.000

49.000

Broj: 7/2007

84

0620

3
32
323
3234

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Odravanje groblja

Program

14 Protupoarna zatita

Aktivnost
CZP

01 Tekue pomoi gradskom proraunu za JVP


3
36

85

0320

Aktivnost
zajednicu

86
87

0320
0320

Aktivnost

88

0320

Program

Rashodi poslovanja
Pomoi dane u inozemstvo i unutar
ope drave
363
Pomoi unutar ope drave
3631
Tekue pomoi gradskom proraunu za
JVP CZP
02 Tekue donacije za podrunu vatrogasnu
3
38
381
3811
3811

Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekue donacije
Tekue donacije za PVZ
Tekue donacije Vatrogasnoj zajednica
I-e
03 Oprema za civilnu zatitu
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
3221
Slubena, radna i zatitna odjea i obua
15 Vodoopskrba

Razvojni program 01 Kapitalna pomo za izgradnju


vodoopskrbne mree
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
386
Kapitalne pomoi

Strana: 402

65.000
65.000
65.000
65.000

-16.000
-16.000
-16.000
-16.000

49.000
49.000
49.000
49.000

1.132.900

51.500

1.184.400

922.900

57.100

980.000

922.900
922.900

57.100
57.100

980.000
980.000

922.900
922.900

57.100
57.100

980.000
980.000

195.000

-5.600

189.400

195.000
195.000
195.000
170.000
25.000

-5.600
-5.600
-5.600
0
-5.600

189.400
189.400
189.400
170.000
19.400

15.000
15.000
15.000
15.000
15.000

0
0
0
0
0

15.000
15.000
15.000
15.000
15.000

496.000

55.000

551.000

80.000

80.000

80.000
80.000
80.000

0
0
0

80.000
80.000
80.000

Broj: 7/2007

Kapitalne pomoi "Istarskom vodovodu" vodoopskrbna mrea


Razvojni program 02 Izgradnja "VSI-Vodovod Butoniga" Buzet
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
0620 3237
Naknada za prikupljanje sredstava za
90
VSI Butoniga
38
Ostali rashodi
386
Kapitalne pomoi
0620 3861
Kapitalna pomo za izgradnju "VSI 91
Vodovod Butoniga"
Razvojni program 03 Kapitalna pomo za izgradnju Sustava javne
odvodnje i zatite voda I
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
386
Kapitalne pomoi
0630 3861
Kapitalne pomoi IVS - izgradnja sustava
92
javne odvodnje i zatite voda I
89

0630

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

3861

Razvojni program 16
mola u Vrsaru
3
38
386
0620 3861
93
Razvojni program
otpadnih voda
3
38
386
0520 3861
94
95

0520

3861

Kapitalna pomo Lukoj upravi za sanaciju


Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Kapitalne pomoi
Kapitalne pomoi Lukoj upravi Pore za
sanaciju mola u Vrsaru
17 Izgradnja objekata za proiavanje
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Kapitalne pomoi
Naknada Usluzi za pranjenje septikih
jama
Naknada Usluzi za prikupljanje sredstava

Strana: 403

80.000

80.000

1.000
1.000
50
50
50

0
0
0
0
0

1.000
1.000
50
50
50

950
950
950

0
0
0

950
950
950

415.000

55.000

470.000

415.000
415.000
415.000
415.000

55.000
55.000
55.000
55.000

470.000
470.000
470.000
470.000

230.000

230.000

230.000
230.000
230.000
230.000

0
0
0
0

230.000
230.000
230.000
230.000

2.325.100

-15.100

2.310.000

280.000
280.000
280.000
42.000

-15.100
-15.100
-15.100
0

264.900
264.900
264.900
42.000

238.000

-15.100

222.900

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 404

Izdaci za financijsku imovinu i otplate


zajmova
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Dionice i udjeli u glavnici trgovakih
drutava u javnom sektoru
Udio u gl.tr.dr."Usluga Pore"-izgradnja
kanalizac.zone male privrede Neon
Udio u gl.tr.dr."Usluga Pore"-izgradnja
kanalizac.mree - ostalo

2.045.100

2.045.100

2.045.100
2.045.100

0
0

2.045.100
2.045.100

1.400.000

1.400.000

645.100

645.100

Razvojni program 18 Udio u glavnici "Usluge Pore" d.o.o. za


oborinsku odvodnju
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova
53
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
532
Dionice i udjeli u glavnici trgovakih
drutava u javnom sektoru
0520 5321
Udio u gl.tr.dr."Usluga Pore"-izgradnja
97
oborinske odvodnje zone male privrede
Neon
0520 5321
Udio u gl.tr.dr."Usluga Pore"-izgradnja
221
oborinske odvodnje - ostalo

1.390.000

1.390.000

1.390.000

1.390.000

1.390.000
1.390.000

0
0

1.390.000
1.390.000

1.340.000

1.340.000

50.000

50.000

600.800

25.350

626.150

474.800
474.800
474.800
85.000
80.000

25.350
25.350
25.350
-9.000
-9.000

500.150
500.150
500.150
76.000
71.000

5.000

5.000

389.800
196.800

34.350
-22.400

424.150
174.400

53
532
96

0520

5321

220

0520

5321

Program
Aktivnost

98

0660

99

0660

100

0660

19 Ostali rashodi komunalnog sustava


01 Ostali rashodi za redovno poslovanje
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
3223
Utroena energija za ostala mjerna
mjesta
3224
Materijal i dijelovi za tekue i
investic.odravanje
323
Rashodi za usluge
3232
Tekue i investicijsko odravanje ostalih
opinskih zgrada

Broj: 7/2007

Ostalo tekue i investicijsko odravanje


Ostale komunalne usluge
Intelektualne i osobne usluge komunalni sustav
0660 3239
Ostale nespomenute usluge
240
Kapitalni projekt 02 Izrada studije prometa
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
426
Nematerijalna proizvedena imovina
0620 4264
Izrada studije prometa
222
101
102
103

0660
0660
0660

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

3232
3234
3237

Razvojni program 20 Kapitalna pomo za obnovu voznog parka "Usluga Pore" d.o.o
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
386
Kapitalne pomoi
0620 3861
Kapitalna pomo za obnovu voznog
104
parka-"Usluga Pore"
GLAVA 04 ODSJEK ZA PROSTORNO UREENJE I
GRADITELJSTVO
Razvojni program 21 Garana zgrada

105

0620

3
32
323
3237

Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Idejno rjeenje garane zgradestarogradska jezgra

Strana: 405

20.000
23.000
150.000

-11.000
-6.000
70.000

9.000
17.000
220.000

0
126.000
126.000

3.750
0
0

3.750
126.000
126.000

126.000

126.000

126.000
126.000

0
0

126.000
126.000

253.450

143.950

397.400

253.450
253.450
253.450
253.450

143.950
143.950
143.950
143.950

397.400
397.400
397.400
397.400

910.600

-247.000

663.600

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Program 22

Prostorno ureenje i graditeljstvo

680.600

-239.400

441.200

Aktivnost

01 Prostorni planovi
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine

414.600
414.600

-189.400
-189.400

225.200
225.200

Broj: 7/2007

42

Rashodi za nabavu proizvedene


dugotrajne imovine

Nematerijalna proizvedena imovina


DPU zona Montraker
Izmjene PUP Vrsar Istok
DPU zona Centar Vrsar
Urbanistiki plan ureenja Valkanela
Urbanistika plan ureenja Vrsar
Urb.plan ureenja turist razvojn.podruje
Koversada
0620 4264
DPU Stancija Valkanela
112
0620 4264
Izmjene i dopune PUP dijela grada
113
Vrsara
0620 4264
Izmjene i dopune DPU Zona Neon
223
0620 4264
Izmjene i dopune PUP-a zone
241
zdravstvene zatite
Razvojni program 02 Nova katastarska izmjera
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
0620 3237
Intelektualne i osobne usluge 114
katastarska izmjera
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
426
Nematerijalna proizvedena imovina
0620 4264
Geodetsko - katastarske usluge
115
Aktivnost
03 Prostorno planiranje i graditeljstvo
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
0620 3237
Studija opravdanosti - Zona Neon
224
329
Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja
106
107
108
109
110
111

0620
0620
0620
0620
0620
0620

426
4264
4264
4264
4264
4264
4264

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 406

414.600

-189.400

225.200

414.600
26.000
40.000
0
0
130.000
0

-189.400
-26.000
-40.000
0
0
-130.000
0

225.200
0
0
0
0
0
0

102.500
5.000

12.500
-5.000

115.000
0

111.100
0

-12.500
11.600

98.600
11.600

190.000
130.000
130.000
130.000
130.000

0
0
0
0
0

190.000
130.000
130.000
130.000
130.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000
60.000
76.000
76.000
76.000
26.000
26.000
50.000

0
0
-50.000
-50.000
-50.000
0
0
-50.000

60.000
60.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
0

Broj: 7/2007

225

0620

3299

Kapitalni projekt

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PUR


23 Zemljite

Aktivnost

Strana: 407

50.000

-50.000

230.000

-7.600

222.400

230.000
230.000

-7.600
-7.600

222.400
222.400

230.000

-7.600

222.400

01 Zemljite
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene
imovine
411
Materijalna imovina - prirodna
bogatstva
0620 4111
Kupnja zemljita
116
GLAVA 05 DRUTVENE DJELATNOSTI

230.000

-7.600

222.400

230.000
5.779.820

-7.600
-152.000

222.400
5.627.820

PODGLAVA 01 PREDKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA


Program
24 Predkolski odgoj - proraun

2.439.000
397.000

1.100
0

2.440.100
397.000

397.000
397.000
15.000
15.000
15.000
382.000

0
0
0
0
0
0

397.000
397.000
15.000
15.000
15.000
382.000

382.000
382.000

0
0

382.000
382.000

2.042.000

1.100

2.043.100

2.042.000
2.040.700
2.040.700
1.889.300
1.460.000

1.100
1.100
1.100
1.100
-4.000

2.043.100
2.041.800
2.041.800
1.890.400
1.456.000

Aktivnost

117

0911

118

0911

01 Redovno poslovanje
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
3236
Zdravstvene usluge
36
Pomoi dane u inozemstvo i unutar
ope drave
363
Pomoi unutar ope drave
3631
Tekue pomoi gradskom proraunu za
talijanski vrti

Program
25 Djeji vrti i jaslice "Tii" Vrsar - proraunski
korisnik
Korisnik DJEJI VRTI TII
Aktivnost
01 Redovno poslovanje
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
311
Plae

Broj: 7/2007

119

0911

120

0911

121
122

0911
0911

123
124

0911
0911

125

0911

226

0911

126
127

0911
0911

0911
128
0911
129
Aktivnost

130

0911

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

3111

Plae za zaposlene (brutto plae i


naknada plae)
312
Ostali rashodi za zaposlene
3121
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plae
3132
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
3133
Doprinosi za zapoljavanje
32
Materijalni rashodi
321
Naknade trokova zaposlenima
3212
Naknade za prijevoz na posao i s posla
3213
Struno usavravanje zaposlenika
322
Rashodi za materijal i energiju
3221
Ostali materijal - didaktika sredstva
323
Rashodi za usluge
3232
Usluge tekueg i investicijskog
odravanja
3234
Komunalne usluge
3236
Zdravstvene usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja
3291
Naknade lanovima Upravnog vijea
3292
Premije osiguranja
02 Struno i odgojno osoblje - volonteri
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
329
Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja
3299
Ostali nespomenuti rashodi

PODGLAVA 02 KOLSTVO I OBRAZOVANJE


Program
26 Djelatnost O iznad standarda
Aktivnost

01 Izborna nastava
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju

Strana: 408

1.460.000

-4.000

1.456.000

178.000
178.000
251.300
226.300
25.000
151.400
57.500
57.500
0
15.000
15.000
29.400
14.200

5.100
5.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

183.100
183.100
251.300
226.300
25.000
151.400
57.500
57.500
0
15.000
15.000
29.400
14.200

10.200
5.000
49.500

0
0
0

10.200
5.000
49.500

24.500
25.000
1.300
1.300
1.300
1.300

0
0
0
0
0
0

24.500
25.000
1.300
1.300
1.300
1.300

1.300

1.300

1.134.720
249.820

20.400
0

1.155.120
249.820

249.820
157.120
37.120
2.000

0
0
0
0

249.820
157.120
37.120
2.000

Broj: 7/2007

131

0960

3221

132

0960

323
3237

227
133

0960
0960

3237
3238
329

134

0960

135

0960

3299
38
381
3811
4
42

136
228

0960
0960

Program
Aktivnost

137

0950

422
4221
4221

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Uredski i ostali materijal za Osnovnu


kolu
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge - rad s
nadarenom djecom
Intelektualne i osobne usluge
Raunalne usluge
Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekue donacije
Tekue donacije za rad s djecom produeni boravak
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Raunala i raunalna oprema
Ostala uredska oprema

27 Stipendiranje uenika i studenata


01 Stipendije - uenike i studentske
3
Rashodi poslovanja
37
Naknade graanima i kuanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
372
Ostale naknade graanima i
kuanstvima iz prorauna
3721
Stipendije - uenike i studentske

Program
28 Puko otvoreno uilite - Podruni odjel OG
Pore
Aktivnost
01 Tekue donacije
Korisnik PUKO OTVORENO UILITE

Strana: 409

2.000

2.000

30.120
12.000

0
0

30.120
12.000

10.800
7.320
5.000

0
0
0

10.800
7.320
5.000

5.000
120.000
120.000
120.000

0
0
0
0

5.000
120.000
120.000
120.000

92.700

92.700

92.700

92.700

92.700
68.300
24.400

0
0
0

92.700
68.300
24.400

480.000

20.400

500.400

480.000
480.000
480.000

20.400
20.400
20.400

500.400
500.400
500.400

480.000

20.400

500.400

480.000

20.400

500.400

0
0

0
0

0
0

Broj: 7/2007

138

0912

Program
Aktivnost

229

0912

Program
Aktivnost

139

0922

140

0941

141

0941

142

0950

3
38
381
3811
47

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekue donacije
Tekue donacije za Podruni odjel OG
Pore
Osnovna glazbena kola

01 Redovno poslovanje
3
Rashodi poslovanja
36
Pomoi dane u inozemstvu i unutar
ope drave
363
Pomoi unutar ope drave
3631
Tekue pomoi gradskom pror.-PO OG
Pore
29 Poticanje ustanova i udruga u obrazovanju
01 Tekue donacije
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekue donacije
3811
Tekue donacije za S Mate Balota
Pore
3811
Tekue donacije klubovima istarskih
studenata
3811
Tekue donacije Visoka tehnika kola
Pula
3811
Ostale tekue donacije

PODGLAVA 03 KULTURA
Razvojni program 30 Kapitalne donacije upnim uredima

143

0840

3
38
382
3821

Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Kapitalne donacije
Kapitalna donacija upnom uredu Vrsar

Strana: 410

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

389.500

389.500

389.500
389.500
389.500

0
0
0

389.500
389.500
389.500

389.500
389.500

0
0

389.500
389.500

15.400

15.400

15.400
15.400
15.400
15.400
2.000

0
0
0
0
0

15.400
15.400
15.400
15.400
2.000

4.500

4.500

3.900

3.900

5.000

5.000

701.300
50.000

-184.200
0

517.100
50.000

50.000
50.000
50.000
50.000

0
0
0
0

50.000
50.000
50.000
50.000

Broj: 7/2007

Razvojni program

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

146.000

146.000

146.000
146.000

0
0

146.000
146.000

146.000

146.000

146.000
146.000

0
0

146.000
146.000

Aktivnost
01 Tekue donacije
Korisnik PUKO OTVORENO UILITE
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekue donacije
0820 3811
Tekue donacije PUO-Park Duana
145
Damonje

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Program

Aktivnost
01 Tekue donacije
Korisnik PUKO OTVORENO UILITE
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekue donacije
0820 3811
Tekue donacije PUO-MSK Montraker
146

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Program

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Aktivnost

144

0820

Program

Aktivnost
147

0820

31 Zatita kulturne batine

Strana: 411

01 Projekt samostana i crkve Sv. Marije od mora


4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
426
Nematerijalna proizvedena imovina
4264
Izrada projekta samostana i crkve Sv.
Marije od mora
32 Park skulptura

33 MSK Montraker

34 Sakralna zbirka Vrsara i Funtane


01 Tekue donacije
38
Ostali rashodi
381
Tekue donacije
3811
Tekue donacije PUO-Sakralna zbirka
Vrsara i Funtane

Broj: 7/2007

Program

48

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

279.300

3.800

283.100

Aktivnost 01 Kiparska kola Montraker


3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
0820 3222
Materijal i sirovine
230
323
Rashodi za usluge
0820 3237
Intelektualne i osobne usluge
231
329
Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja
0820 3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
232
36
Pomoi dane u inozemstvu i unutar
ope drave
363
Pomoi unutar ope drave
0820 3631
Tekue pomoi gradskom pror.-POUP233
MSK Montraker
Aktivnost 02 Redovna djelatnost
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
0820 3237
Intelektualne i osobne usluge - Sakralna
234
zbirka
36
Pomoi dane u inozemstvu i unutar
ope drave
363
Pomoi unutar ope drave
0820 3631
Tekue pomoi gradskom pror.-POUP235
Park skulptura

164.700
164.700
14.700
5.100
5.100
3.500
3.500
6.100

300
300
0
0
0
0
0
0

165.000
165.000
14.700
5.100
5.100
3.500
3.500
6.100

6.100
150.000

0
300

6.100
150.300

150.000
150.000

300
300

150.300
150.300

114.600
114.600
27.600
27.600
27.600

3.500
3.500
0
0
0

118.100
118.100
27.600
27.600
27.600

87.000

3.500

90.500

87.000
87.000

3.500
3.500

90.500
90.500

Razvojni program

173.000

-173.000

173.000

-173.000

173.000

-173.000

173.000

-173.000

4
42
421

KULTURA

Strana: 412

35 Izgradnja stana u Parku skulptura


Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
Graevinski objekti

Broj: 7/2007

148

0820

Program
Aktivnost

149

0820

150

0820

4211

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Izgradnja stana u Parku skulptura

36 Poticanje ustanova i udruga u kulturi


01 Tekue donacije
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekue donacije
3811
Tekue donacije Udruenju "Mendule"
Vrsar
3811
Tekue donacije za Dravni arhiv Pazin

Kapitalni projekt 37 Nabava knjiga za knjini fond Gradske


knjinice
Aktivnost
01
Knjini fond - gradska knjinica Vrsar
0820 4241
Knjige u knjinicama
151
PODGLAVA 04 SPORT I REKREACIJA
Program
38 Rekreacija
Aktivnost

152
153

0810
0810

Aktivnost

154

0810

Program

01 Rekreacija
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
3234
Odravanje igralita u Vrsaru
3237
Intelektualne i osobne uslugeodr.sportske dvorane
02 Zimovanje djece
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
329
Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja
3299
Rashodi za ostale sportske aktivnosti zimovanje djece
39 Poticanje sportskih udruga

Strana: 413

173.000

-173.000

38.000

38.000

38.000
38.000
38.000
38.000
30.000

0
0
0
0
0

38.000
38.000
38.000
38.000
30.000

8.000

8.000

15.000

-15.000

15.000
15.000

-15.000
-15.000

0
0

617.300
43.200

5.000
0

622.300
43.200

34.000
34.000
34.000
34.000
10.000
24.000

0
0
0
0
0
0

34.000
34.000
34.000
34.000
10.000
24.000

9.200
9.200
9.200
9.200

0
0
0
0

9.200
9.200
9.200
9.200

9.200

9.200

574.100

5.000

579.100

Broj: 7/2007

Aktivnost

155

0810

156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
236

0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810

237

0810

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

01 Tekue donacije
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
3234
Odravanje sportskih objekata
38
Ostali rashodi
381
Tekue donacije
3811
Tekue donacije NK Vrsar
3811
Tekue donacije NK Funtana
3811
Tekue donacije BK Vrsar
3811
Tekue donacije BK Funtana
3811
Tekue donacije KK Vrsar
3811
Tekue donacije RK Ugor Vrsar
3811
Tekue donacije SRD Baraj vrsar
3811
Tekue donacije KKK Vrsar
3811
Tekue donacije Nogoteniski klub Vrsar
3811
Tekue donacije Veterani NK Vrsar
3811
Tekue donacije Vaterpolo klub
3811
Tekue donacije za kolski sportski klub
3811
Tekue donacije za Hrvaki klub
3811
Tekue donacije Stolnoteniski klub Vrsar
3811
Tekue donacije za Rukometni klub
3811
Tekue donacije Koarkaki klub Pore
3811
Jedriliarski klub Alternativa Funtana
3811
Malonogometni klub Ursarium Vrsar
3811
Tekue donacije Odbojkaki klub
Funtana
3811
Tekue donacije NK Montraker

PODGLAVA 05 SOCIJALNA SKRB


Program
40 Savjetovanje
Aktivnost

01 Savjetovanje
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge

Strana: 414

574.100
574.100
126.100
126.100
126.100
448.000
448.000
220.000
0
23.000
0
35.000
25.000
22.000
14.000
1.000
10.000
35.000
15.000
3.000
12.000
2.000
1.000
0
5.000
8.000

5.000
5.000
0
0
0
5.000
5.000
0
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

579.100
579.100
126.100
126.100
126.100
453.000
453.000
220.000
0
23.000
0
35.000
25.000
27.000
14.000
1.000
10.000
35.000
15.000
3.000
12.000
2.000
1.000
0
5.000
8.000

17.000

17.000

592.000
28.600

5.700
0

597.700
28.600

28.600
28.600
28.600
28.600

0
0
0
0

28.600
28.600
28.600
28.600

Broj: 7/2007

174

1090

3237

175

1090

3237

Program
Aktivnost

176

1070

177
178

1070
1070

179
238

1070
1070

180

1070

181

1070

Program
Aktivnost

182

1040

Program

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Intelektualne i osobne usluge savjetovanje


Edukacija iz Realitetne terapije

41 Naknada za potpore prema socijalnom programu


01 Naknade u novcu i naravi
3
Rashodi poslovanja
37
Naknade graanima i kuanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
372
Ostale naknade graanima i
kuanstvima iz prorauna
3721
Naknade graanima i kuanstvima u
novcu
3721
Naknade za mirovine i dodatke
3722
Naknade graanima i kuanstvima u
naravi
3722
Pomo u kui
3722
Naknade graanima i kuanstvima u
naravi -stanovanje
3722
Naknada graanima i kuanstvima prijevoz uenika
3722
Udbenici za osnovnokolsko
obrazovanje
42 Naknada za sufinanciranje obroka djece

Strana: 415

24.000

24.000

4.600

4.600

317.000

700

317.700

317.000
317.000
317.000

700
700
700

317.700
317.700
317.700

317.000

700

317.700

60.000

24.000

84.000

3.000
156.000

0
5.000

3.000
161.000

40.000
28.000

0
0

40.000
28.000

30.000

-28.300

1.700

60.000

5.000

65.000

01 Naknade u naravi
3
Rashodi poslovanja
37
Naknade graanima i kuanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
372
Ostale naknade graanima i
kuanstvima iz prorauna
3722
Naknade graanima i kuanstvima u
naravi - k. kuhinja

60.000
60.000
60.000

5.000
5.000
5.000

65.000
65.000
65.000

60.000

5.000

65.000

60.000

5.000

65.000

43

33.900

33.900

Prevencija ovisnosti

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Aktivnost

33.900
33.900
30.000
30.000

0
0
0
0

33.900
33.900
30.000
30.000

183

30.000
3.900
3.900
3.900

0
0
0
0

30.000
3.900
3.900
3.900

152.500

152.500

140.400
140.400
140.400
140.400
40.000

0
0
0
0
0

140.400
140.400
140.400
140.400
40.000

3.100

3.100

6.500
3.000
1.000

0
0
0

6.500
3.000
1.000

1.600

1.600

3.000

3.000

3.300

3.300

3.100

3.100

2.500

2.500

184

01 Prevencija ovisnosti
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
329
Ostali nespomenutu rashodi
poslovanja
0760 3299
Ostali rashodi
38
Ostali rashodi
381
Tekue donacije
0760 3811
Tekue donacije za Centar za
prevencijsku praksu

Strana: 416

0
Program
karaktera
Aktivnost

185

1011

186

1011

187
188
189

1011
1011
1011

180

1011

191

1011

192

1011

193

1011

194

1011

44 Poticanje ustanova i udruga socijalnog


01 Tekue donacije
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekue donacije
3811
Tekue donacije za Dom za osobe s
cerebralnom paralizom
3811
Tekue donacije za Drutvo invalida
Pore
3811
Tekue donacije za Udrugu slijepih
3811
Tekue donacije za HVIDRU Rovinj
3811
Tekue donacije za Udrugu civilnih
invalida rata
3811
Tekue donacije za Udrugu gluhih i
nagluhih
3811
Tekue donacije za Klub lijeenih
alkoholiara
3811
Tekue donacije za Drutvo za pomo
mentalno retardiranih osoba
3811
Tekue d.za Udrugu roditelja osoba s
komb.smetnjama u psihof.ra
3811
Tekue donacije za Drutvo multiple
skleroze

Broj: 7/2007

195

1011

3811

196
197
198

1011
1090
1090

3811
3811
3811

Aktivnost

236

1011

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Tekue donacije za Centar za radnu


terapiju i rehabilitaciju Pula

Sigurna kua Istra


Tekue donacije za Crveni kri Pore
Tekue donacije za Fond Zdravi grad
Pore
02 Pomoi proraunu
3
Rashodi poslovanja
36
Pomoi dane u inozemstvu i unutar
ope drave
363
Pomoi unutar ope drave
3632
Kapitalne pomoi proraunima

PODGLAVA 06 CIVILNO DRUTVO I OSTALE DRUTVENE


POTREBE
Program
45 Drutvo "Naa djeca"
Aktivnost

199
200

0840
0840

Program
Aktivnost

201

0840

202

0840

203
204

0840
0840

01 Tekue donacije
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekue donacije
3811
Tekue donacije Drutvo "Naa djeca"
3811
Tekue donacije za Ljetni kamp
46 Ostale drutvene potrebe
01 Tekue donacije
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekue donacije
3811
Tekue donacije Domu zdravlja Pore HMP
3811
Tekue donacije Udruenju
poljoprivrednika "Ulika"
3811
Tekue donacije politikim strankama
3811
Tekue donacije Sindikatu umirovljenika
Vrsar

Strana: 417

800

800

2.500
40.000
30.000

0
0
0

2.500
40.000
30.000

12.100
12.100
12.100

0
0
0

12.100
12.100
12.100

12.100
12.100

0
0

12.100
12.100

295.500

295.500

67.000

67.000

67.000
67.000
67.000
67.000
39.500
27.500

0
0
0
0
0
0

67.000
67.000
67.000
67.000
39.500
27.500

228.500

228.500

228.500
228.500
228.500
228.500
38.000

0
0
0
0
0

228.500
228.500
228.500
228.500
38.000

58.500

58.500

27.000
20.000

0
0

27.000
20.000

Broj: 7/2007

205
206

0840
0840

3811
3811

207

0840

3811

208

0840

3811

209
210
211
212

0840
0840
0840
0840

3811
3811
3811
3811

213
214

0840
0840

3811
3811

215

0840

3811

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Tekue donacije za UAB Pore


Tekue donacije za Centar za graanske
inicijative Pore
Tekue donacije Udrugu roditelja
poginulih branitelja
Tekue donacije za Fond za razvoj
poljoprivrede i agroturizma
Tekue donacije za UHDDR Vrsar
Tekue donacije za Lovako drutvo
Tekue donacije za Ribolovnu zadrugu
Tekue donacije za Drutvo Josip Broz
Tito
Tekue donacije za speoloklub HAD
Tekue donacije za Udrugu hrv.veterana
domovinskog rata
Tekue donacije za IUDDRH

Strana: 418

13.000
1.500

0
0

13.000
1.500

1.000

1.000

20.000

20.000

5.500
10.000
12.000
2.500

0
0
0
0

5.500
10.000
12.000
2.500

11.000
5.500

0
0

11.000
5.500

3.000

3.000

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUNE ODREDBE


lanak 4.
Izmjene i dopune Prorauna Opine Vrsar za 2007. godinu stupaju na snagu danom objave u Slubenim opinama
Opine Vrsar, a primjenjivat e se od 01. sijenja 2007. godine

KLASA: 011-01/06-01/10
URBROJ: 2167/02-02-07-11
Vrsar, 19.12.2007.
OPINSKO VIJEE OPINE VRSAR
PREDSJEDNIK
OPINSKOG VIJEA
Franko Matukina, v.r.

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 419

54.
Na temelju lanka 6. Zakona o proraunu ("Narodne novine" 96/03), te lanka 91.
Statuta Opine Vrsar (Slubeni glasnik Grada Porea, broj 2/04), Opinsko vijee Opine
Vrsar na sjednici odranoj dana 19.prosinca 2007. godine, donosi
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE
O IZVRAVANJU PRORAUNA OPINE VRSAR ZA 2007. GODINU
lanak 1.
U Odluci o izvravanju Prorauna Opine Vrsar za 2007. godinu ("Slubeni glasnik
Grada Porea" 21/06) lanak 8. mijenja se i glasi:
"Sastavni dio Prorauna su:
1. Izmjene i dopune saetka rada i organizacijske strukture
2. Programi
2.1 - Izmjene i dopune programa komunalnih potreba,
2.2 - Izmjene i dopune programa javnih potreba u oblasti prostornog ureenja,
2.3 - Izmjene i dopune programa javnih potreba u predkolskom odgoju i naobrazbi,
2.4 - Izmjene i dopune programa javnih potreba u kolstvu i obrazovanju,
2.5 - Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi,
2.6 - Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu,
2.7 - Izmjene i dopune socijalnog programa
2.8 - Program javnih potreba u civilnom drutvu i ostalim drutvenim potrebama.
3. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa 2007.-2009.
4. Izmjene i dopune Plana nabave dugotrajne imovine
5. Izmjene i dopune Plan radnih mjesta ."
lanak 2.
U Odluci o izvravanju Prorauna Opine Vrsar za 2007. godinu ("Slubeni glasnik
Grada Porea" 21/06) lanak 17. mijenja se i glasi:
"U okviru svog djelokruga i ovlasti, proelnik Jedinstvenog upravnog odjela odgovoran
je za provedbu Odluke o izvravanju Prorauna, kako za naplatu i ubiranje prihoda iz svoje
nadlenosti, tako i za izvravanje svih zadataka sukladno namjenama i svotama utvrenim u
Posebnom dijelu Prorauna.
Sredstva za kapitalne pomoi trgovakim drutvima u vlasnitvu odnosno suvlasnitvu
Opine, te dionice i udjeli u glavnici sa pozicija 67, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 220, 97,
221, 104, isplaivat e se iskljuivo za pripremu odnosno realizaciju planiranih kapitalnih
investicija.
Sredstva sa pozicije 220 i 221 odobravat e se za pripremu odnosno realizaciju
investicija sukladno zakljucima Opinskog poglavarstva."
lanak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Slubenim novinama Opine Vrsar, a
primjenjuje se od 1. sijenja 2007. godine.

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 420

KLASA: 011-01/06-01/11
URBROJ: 2167/02-02-07-25
Vrsar, 19.12.2007.
OPINSKO VIJEE OPINE VRSAR
PREDSJEDNIK
OPINSKOG VIJEA
Franko Matukina, v.r.

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 421

55.
Na temelju lanka 91. Statuta Opine Vrsar ("Slubeni glasnik Grada Porea" broj
2/04), Opinsko vijee Opine Vrsar, na sjednici odranoj 19.12.2007. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE SAETKA RADA I ORGANIZACIJSKE STRUKTURE
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
1. Zadaa:
Obavljanje strunih, pravnih, administrativnih, savjetodavnih i protokolarnih poslova
vezanih uz rad Opinskog vijea, Opinskog poglavarstva i Naelnika, te unapreenje mjesne
i manjinske samouprave;
Obavljanje svih poslova iz samoupravnog djelokruga Opine, a naroito iz oblasti:
- ope uprave (opi, kadrovski i upravni poslovi), rjeavanje zahtjeva graana, osiguranje
tehnikih uvjeta za rad, poslovi prijemne kancelarije, arhiviranja dokumentacije i otpreme
pote, nabava roba i usluga),
- voenja financijskog i materijalnog poslovanja Opine (izrada i izvravanje prorauna i
godinjeg obrauna prorauna, razrez i naplata opinskih prihoda, obavljanje
raunovodstvenih poslova, voenje knjigovodstvenih evidencija),
- komunalnog gospodarstva (izrada programa odravanja i izgradnje komunalne
infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, provedba
komunalnog reda, osiguranje obavljanja komunalnih djelatnosti),
- prostornog ureenja i zatite okolia (izrada izvjea o stanju u prostoru i programa mjera
za unapreenje stanja u prostoru, poslovi na donoenju prostorno planske dokumentacije),
- imovinsko-pravnih odnosa vezanih za gospodarenje nekretninama u vlasnitvu Opine
(kupoprodaja nekretnina, zakup zemljita, zakup poslovnih prostora),
- drutvenih djelatnosti (predkolskog odgoja i naobrazbe, obrazovanja, kulture, sporta i
tehnike kulture, socijalne skrbi, zdravstva i civilnog drutva),
- protupoarne i civilne zatite.
2.Organizacijska struktura:
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
NAELNIK - DUNOSNIK (DA)
Proelnik - vii upravni savjetnik - VSS (DA)
Pravnik - upravni savjetnik - VSS (DA)
Referent za drutvene djelatnosti - samostalni upravni referent - VSS (DA)
Poslovni tajnik - namjetenik - NSS (DA)
Ured Opinskog vijea i poglavarstva
Tajnik Opinskog vijea i poglavarstva - vii upravni referent - VS (DA)

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 422

Tajnik Mjesnog odbora - vii upravni referent - VS (DA/NE-od1.03)


Odsjek za financije, proraun i raunovodstvo

ef odsjeka - struni savjetnik - VSS (DA)


Voditelj poslova za proraun i raunovodstvo - vii struni referent - VS (DA/NE-od 1.03)
Raunovodstveni referent - SSS - 3 (DA)
Odsjek za komunalni sustav
ef odsjeka - upravni savjetnik - VSS (DA)
Komunalni referent - samostalni upravni referent - VSS (DA)
Komunalni redar - upravni referent - SSS - 3 (2-DA)
istaica - namjetenik - NKV (DA)
Odsjek za prostorno ureenje, zatitu okolia
i graditeljstvo
ef odsjeka - struni savjetnik - VSS (DA)
Voditelj poslova graditeljstva, prostornog ureenja
i zatite okolia - vii struni referent -VS (NE)
3. Programi po prioritetima:
1. Funkcioniranje predstavnikih i izvrnih tijela: Opinsko vijee, Opinsko poglavarstvo,
Naelnik, (tehnika i organizacijska podrka izborima, priprema materijala i sazivanje
sjednica, voenje zapisnika, arhiviranje akata, objava, protokol, sponzorstva i
pokroviteljstva)
2. Javna uprava i administracija: Jedinstveni upravni odjel (redovito, aurno i odgovorno
obavljanje svih upravnih i strunih poslova iz samoupravnog djelokruga Opine,
osiguranje prostornih uvjeta putem adaptacije opinske zgrade, osiguranje edukativnih,
tehnikih i informatikih uvjeta za rad, uprava kao servis graana, informiranje).
3. Komunalni sustav: program istoe javnih povrina, program odravanja javnih povrina,
program sanacije odlagalita otpada, program odravanja nerazvrstanih cesta, program
odravanja javnih plaa, program odravanja javne rasvjete, program odravanja groblja,
program odravanja deponija, program protupoarne zatite, program civilne zatite,
program vodoopskrbe, program zatite voda Istarske upanije, program sanacije luke
Vrsar, program kanalizacijskog i oborinskog sustava, program nabave voznog parka,
program ostalih rashoda komunalnog sustava unutar kojega se planira izrada studije
prometa.
4. Prostorno ureenje i zatita okolia: program prostornog planiranja (izrada DPU Stancija
Valkanela, Izmjene i dopune DPU Zona Neon, Izmjene i dopune PUP-a Zone

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 423

zdravstvenih objekata), program nove katastarske izmjere i GIS-a, program nabave


zemljita, te plan ukupnog razvoja i studija opravdanosti zone Neon.
5. Program javnih potreba u predkolskom odgoju (Djeji vrti Tii Vrsar, tekue pomoi
za talijanski vrti Paperino).
6. Program javnih potreba u kolstvu i obrazovanju (djelatnost O Vrsar iznad dravnog
standarda: rad s nadarenim uenicima, raunalne usluge, produeni boravak, raunala,
raunalna i druga oprema, tekue donacije POU Pore za Podruni odjel OG,
stipendiranje uenika i studenata, te tekue donacije ustanovama i udrugama).
7. Program javnih potreba u kulturi (Park skulptura D. Damonje tekue donacije za plae
djelatnika u parku, zatita kulturne batine tekue donacije za sakralnu zbirku Vrsara i
Funtane, kapitalne donacije za sakralne objekte, izrada projekta samostana i Crkve sv.
Marije od mora, meunarodna kiparska kola Montraker, poticanje ustanova i udruga u
kulturi tekuim donacijama).
8. Program javnih potreba u sportu (odravanje sportskih objekata - svlaionica i sportskih
igralita, poticanje rada i osnivanja sportskih udruga putem tekuih donacija, poticanje
rekreacije, organiziranje zimovanja djece).
9. Socijalni program (osiguranje socijalnih naknada graanima u novcu i naravi,
osiguravanje toplog obroka u koli za socijalno ugroenu djecu, program zdravstvene
pomoi i njege u kui, program prevencije ovisnosti, te poticanje rada ustanova i udruga
koje imaju socijalni karakter putem tekuih donacija).
10. Program civilnog drutva i ostalih drutvenih potreba.
4. Skraeni brojani (grafiki) prikaz financijskog plana:
Sveukupno:
Ured Poglavarstva i Opinskog vijea
Odsjek za financije, proraun i ra.
Odsjek za komunalni sustav
Odsjek za prostorno ureenje i grad.
Predkolski odgoj i naobrazba
kolstvo i obrazovanje
Kultura
Sport i rekreacija
Socijalna skrb
Civilno drutvo i ostale

24.026.950
759.410
4.524.320
12.451.800
663.600
2.440.100
1.155.120
517.100
622.300
597.700
295.500

5. Pokazatelji uspjenosti:
2.1.
- redovito funkcioniranje predstavnikih i izvrnih tijela,
- zakonito funkcioniranje predstavnikih i izvrnih tijela,
- pravovremena priprema sjednica i dostava materijala,
- aurna objava i dostava donesenih akata,
- stupanj adaptacije opinske zgrade.

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 424

2.2.
- uinkovita javna uprava na usluzi graanima (broj rijeenih zahtjeva, broj pravomonih
prvostupanjskih rjeenja),
- funkcioniranje proraunskog sustava,
- donoenje prorauna i drugih financijskih dokumenata u zakonskim rokovima,
- osiguranje solventnosti prorauna, aurna naplata opinskih prihoda i uredno izvravanje
obveza prema dobavljaima, zajmodavcima, zaposlenicima i korisnicima,
- sreenost stanja u pisarnici i arhivi,
- informiranost graana i javnosti.
2.3.
- stupanj sreenosti stanja u javnoj komunalnoj potronji,
- stupanj realizacije programa odravanja komunalne infrastrukture,
- stupanj realizacije razvojnih investicija, udjela u imovini kom. poduzea i kapitalnih
pomoi,
- osvojeno mjesto u nacionalnom odabiru za najureenije mjesto.
2.4.
- pokrivenost podruja Opine prostornim planovima (broj i povrina planova na koje je
Ministarstvo dalo suglasnost),
- stupanj usklaenosti stanja vlasnitva na terenu, u katastru i zemljinim knjigama,
- postotak izvrenih izlaganja u postupku nove katastarske izmjere.
2.5.
- postotak djece obuhvaen predkolskim odgojem,
- broj izbornih programa i sati aktivnosti za djecu izvan redovnih,
- uee odgojiteljica i djece u javnim manifestacijama.
2.6.
- broj osnovnokolaca u programima iznad standarda,
- broj i postotak polaznika glazbene kole u odnosu na broj uenika,
- postotak stipendista u odnosu na broj uenika i studenata.
2.7.
- broj posjetitelja Parka skulptura i sakralne zbirke.
- faza izrade projektne dokumentacije za samostan i crkvu Sv. Marije od mora.
2.8.
- stupanj ureenosti sportskih objekata,
- broj novih sportskih udruga i novih lanova,
- sati sportsko-rekreativnih aktivnosti i broj polaznika.
2.9.
- broj korisnika socijalnih naknada,
- broj osnovnokolaca obuhvaen podmirenjem trokova toplog obroka,
- broj korisnika obuhvaen programom zdravstvene pomoi i njege u kui,
- postotak rijeenih zahtjeva za ostvarivanje socijalnih prava,
- broj korisnika Doma za stare i nemone Pore,

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 425

- broj korisnika u programu za prevenciju ovisnosti,


- broj korisnika programa hospicijske skrbi.
2.10.
- broj udruga s brojem lanova koje se sufinanciraju,
- osnivanje novih udruga civilnog drutva.
KLASA. 011-01/06-01/11
URBROJ: 2167/02-02-07-26
Vrsar, 19.12.2007.
OPINSKO VIJEE OPINE VRSAR
PREDSJEDNIK
OPINSKOG VIJEA
Franko Matukina, v.r.

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 426

56.
Na osnovi stavak 1. lanka 28. i stavka 4. lanka 30 Zakona o komunalnom gospodarstvu
(Nar. nov., br.), te lanka 40. i 91. Statuta Opine Vrsar ("Slubeni glasnik Grada Porea " br.
2/04), a na prijedlog Poglavarstva Opine Vrsar, Opinsko vijee Opine Vrsar na sjednici
odranoj 19.prosinca 2007. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA


komunalnih potreba Opine Vrsar za 2007. godinu

OPE ODREDBE
lanak 1.
Izmjenama i dopunama programa komunalnih potreba Opine Vrsar za 2007. godinu
odreuju se potrebe i rashodi vezani uz:
- Izmjene i dopune programa odravanja komunalne infrastrukture u Opini Vrsar za 2007.
godinu,
- Izmjene i dopune programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Opini Vrsar za
2007. godinu,
- Izmjene i dopune programa ostalih kapitalnih ulaganja u Opini Vrsar za 2007. godinu.
lanak 2.
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
ODRAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUJU OPINE VRSAR U 2007. GODINI
Ovim Izmjenama i dopunama programa utvruju se opisi i opsezi poslova potrebnih za
odravanje komunalne infrastrukture na podruju Opine Vrsar u 2007. god., i to za
djelatnosti:
- odvodnje atmosferskih voda
- odravanja istoe javnih povrina
- odravanja javnih povrina
- odravanja zelenih povrina
- odravanja deponije
- odravanja nerazvrstanih cesta
- odravanja javnih plaa
- odravanje javne rasvjete
- odravanja groblja

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 427

- protupoarne zatite
- civilna zatita
- ostali rashodi
kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa, s naznakom izvora
financiranja.
Odravanje komunalne infrastrukture u 2007. god. obuhvaa:
1. odvodnju atmosferskih voda
- ienje kanala i ispusta oborinske odvodnje
- sanacija oborinske kanalizacije na etnici u Vrsaru
- redovno ienje slivnika oborinske odvodnje na podruju Opine
Vrsar minimalno dva puta godinje

600,00
18.000,00
2.300,00

kn
kn
kn

Sredstva za izvrenje planiraju se u iznosu od 20.900,00 kn, a financirati e se iz


sredstava komunalne naknade
2. odravanje istoe javnih povrina
- pranjenje kontejnera i unitavanje otpada
- selektivno skupljanje otpada (boca, metla, baterija, papira, kartona,
olupina automobila i sl.)
- svakodnevno runo pometanje ulica i trgova s pranjenjem koeva
- mehaniko pometanje ulica i trgova, tri puta tjedno tijekom
razdoblja svibanj-rujan, te jednom tjedno u ostalim mjesecima

33.600,00
28.400,00

kn
kn

322.700,00
130.600,00

kn
kn

Sredstva za izvrenje planiraju se u iznosu od 515.300,00 kn, a financirati e se dijelom


iz sredstava komunalne naknade i dijelom iz boravine pristojbe.
3. odravanje javnih povrina i nabava opreme
- utroak el. Energije za javne povrine
- horizontalna i vertikalna saobraajna signalizacija u Vrsaru
- ureenje postolja i instalacija za montau WC-a kraj velikog
parkiralita
- ureenje partera za ugradnju bitvi na rivi u Vrsaru
- ureenje armirano betonskog podesta i ostalog na Salinama u Vrsaru
- utroak vode za javne povrine
- sustavno unitavanje strljena u parku skulptura "Damonja"
- usluge deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije

33.700,00
72.800,00
17.600,00

kn
kn
kn

14.000,00
91.100,00
11.000,00
1.250,00
43.950,00

kn
kn
kn
kn
kn

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

- nabava, montaa i popravak novogodinjih ukrasa u Vrsaru


- bojanje i popravak postojeih klupa i metalnih ograda
- popravak i servisiranje rampi
- sredstva za popravak teta nastalih iz nepredvidivih situacija
(vremenske nepogode i sl.) i ostali nepredvidivi trokovi
- najam pokretnih WC kabina - Bazilika Sv. Marija od mora
- Veterinarske usluge
- nabava i montaa novih rampi s pripadajuom opremom
- izrada i montaa inox rukohvata u motovunskoj ulici u Vrsaru
- posude za odvojenu ambalau
- koevi za smee
- nabava i montaa spomen obiljeja na Crljenki
- nabava "lisica" za auta
- rukohvat - ograda u ul. A. Negrija

Strana: 428

24.400,00
43.000,00
4.500,00
28.350,00

kn
kn
kn
kn

2.900,00
24.400,00
23.800,00
19.700,00
5.700,00
9.700,00
17.100,00
1.100,00
4.200,00

kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn

Sredstva za izvrenje planiraju se u iznosu od 522.950,00 kn, a financirati e se


dijelom iz sredstava komunalne naknade, dijelom iz boravine pristojbe i poreznih
prihoda.
4. redovno odravanje zelenih povrina
- redovna konja zelenih povrina u Vrsaru i selima na podruju
opine Vrsar tijekom cijele godine po prihvaenom rasporedu
uestalosti konje
- redovno odravanje cvjetnih gredica, parkova i trajnica u Vrsaru i
selima na podruju opine Vrsar tijekom cijele godine (okopavanje,
gnojenje, zalijevanje, sadnja i sadni materijal)
- trokovi vode za redovno zalijevanje nasada

513.200,00
774.100,00

70.000,00

Sredstva za izvrenje planiraju se u iznosu od 1.357.000,00 kn, a financirati e se


dijelom iz sredstava komunalne naknade, dijelom iz boravine pristojbe i poreznih
prihoda.
5. Odravanje deponije
- uvar deponije
- redovan obilazak deponije graevinskog materijala dva puta tjedno,
tijekom cijele godine, te guranje, ravnanje i prenaanje materijala

57.800,00
71.800,00

Sredstva za izvrenje planiraju se u iznosu od 129.600,00 kn, a financirati e se iz


sredstava komunalne naknade
6. Odravanje nerazvrstanih cesta

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 429

- popravak kamenog nogostupa u ulicama A. Negri i R. Konara


- ienje nanosa ljunka i blata s kolnika i nogostupa
- popravak kamenog zidia kod "Dancinga" i ispred marketa na adresi
Obala M. Tita 25
- ureenje podesta rampe u ulici V. Trsine
- ureenje spoja oborinskog kanala u ulici R. Konara u Vrsaru
- montaa protuparkirnih i stupova vertikalne signalizacije u starome
gradu u Vrsaru

20.000,00
13.400,00
2.100,00

kn
kn
kn

15.300,00
24.400,00
4.600,00

kn
kn
kn

- sanacija parkiralita "Rotonda" kod kole


- ostalo odravanje ulica, parkiralita i sl. u Vrsaru ( asfaltiranje i sl.)

8.100,00
67.200,00

kn
kn

Sredstva za izvrenje planiraju se u iznosu od 155.100,00 kn, a financirati e se iz


sredstava komunalne naknade i boravine pristojbe.
7. Odravanje gradske plae Vrsar
- pijesak, boje, lakovi i sl. materijal za odravanje terena za odbojku
na pijesku i ostaloga na gradskoj plai u Vrsaru.
- ograda za plau - psiholoka linija
- ureenje igralita za odbojku na pijesku ( igralite, ograda, nosai za
mreu, mrea i sl.)
- utroak vode
- redovna konja jednom mjeseno
- montaa i demontaa igraaka, koeva, klupa i sl.
- runo ienje plae, wc-a i pranjenje koeva -svakodnevno od 15.
lipnja-15. rujna, po potrebi i due
- piljenje suhih grana, odvoz istih, dovoz zemlje, poumljavanje,
podizanje kronji postojeih stabala i sl. na gradskoj plai u Vrsaru.
- zakup zemljita na gradskoj plai u Vrsaru
- najam pokretnih WC kabina
- odravanje otoka u okolici Vrsara (poumljavanje, izrada
protupoarnih prolaza i sl.)

22.200,00

kn

5.400,00
98.000,00

kn
kn

8.400,00
25.100,00
3.500,00
72.100,00

kn
kn
kn
kn

27.800,00

kn

9.000,00
31.100,00
16.500,00

kn
kn
kn

Sredstva za izvrenje planiraju se u iznosu od 319.100,00 kn, a financirati e se iz


sredstava komunalne naknade i boravine pristojbe.
8. Odravanje javne rasvjete
- trokovi utroka elektr. energije za j.r. Opine Vrsar
- obilazak javne rasvjete na podruju opine Vrsara sa zamjenom
pregorjelih elemenata rasvjetnog tijela
- odravanje tand-ormaria na podruju Salina

242.000,00
110.000,00

kn
kn

17.700,00

kn

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

- popravak-zamjena stupova i armatura JR na Kapetanovoj stanciji u


Vrsaru
- zamjena svj. armatura kandelabara na ulazu u Vrsar

Strana: 430

16.500,00

kn

23.800,00

kn

Sredstva za izvrenje planiraju se u iznosu od 410.000,00 kn, a financirati e se iz


sredstava komunalne naknade i poreznih prihoda.
9. Odravanje groblja na podruju opine Vrsar
- redovno odravanje groblja

49.000,00

kn

Sredstva za tekue odravanje groblja planiraju se u iznosu od 49.000,00 kn, a


financirati e se iz sredstava komunalne naknade.
10. Protupoarna zatita
- tekua pomo gradskom proraunu Grada Porea kao veinskom
osnivau Javne vatrogasne postrojbe
- donacija za Podrunu vatrogasnu zajednicu
- tekua pomo vatrogasnoj zajednici Istarske upanije

980.000,00

kn

170.000,00
19.400,00

kn
kn

Sredstva za izvrenje planiraju se u iznosu od 1.169.400,00 kn, a financirat e se iz


sredstava komunalne naknade i namjenskih sredstava poreza na dohodak i ostalih
poreznih prihoda
11. Civilna zatita
- nabavka slubene, radne i zatitne odjee i obue

15.000,00

kn

Sredstva za civilnu zatitu planiraju se u iznosu od 15.000,00 kn, a financirati e se iz


poreznih prihoda opinskom proraunu.
12. Ostali rashodi
- utroak el. energije za ostala mjerna mjesta na javnim povrinama
- materijal za ostale popravke ( boja, kistovi, brusni papir i sl.)
- stolarski radovi u "staroj" koli
- nabava i montaa kamenog praga ulaznih vrata "stare kole"
- nabava i montaa metalnih reetki prizemnih prozora "stare kole"
- popravak krova "stare kole"
- odvajane vodovodnog prikljuka stana na adresi Gradska vrata 9
- ureenje opinskog stana na adresi A.Negri 3 u Vrsaru

71.000,00
71.000,00
137.800,00
1.800,00
11.400,00
4.900,00
4.500,00
14.000,00

kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

- ostalo tekue i investicijsko odravanje


- ostale komunalne usluge
- intelektualne i osobne usluge
- premjetanje kamenih skulptura ( kiparska kola montraker)

Strana: 431

9.000,00
17.000,00
220.000,00
3.750,00

kn
kn
kn
kn

Sredstva za ostale rashode na podruju Opine Vrsar planiraju se u iznosu od


500.150,00 kn, a financirati e se iz sredstava komunalne naknade i opinskih poreza.
Sveukupna sredstva za izvrenje Programa odravanja komunalne infrastrukture
Opine Vrsar za 2007. godinu planiraju se u iznosu od 5.163.800,00 kn, a financirat e se
iz sredstava komunalne naknade, boravine pristojbe i namjenskih sredstava poreza na
dohodak.
lanak 3.
II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUJU OPINE VRSAR U 2007.
GODINI
Ovim Programom utvruju se opisi i opsezi poslova potrebnih za gradnju objekata i ureaja
komunalne infrastrukture na podruju Opine Vrsar u 2007. god., i to za:
- javne povrine,
- nerazvrstane ceste,
- groblja,
- javnu rasvjetu,
- opskrbu pitkom vodom,
- odvodnju i proiavanje otpadnih voda,
- odravanja groblja,
- javne rasvjete,
- protupoarne zatite,
kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa, s naznakom izvora
financiranja.
Izgradnja objekata i ureaja komunalne infrastrukture na podruju Opine Vrsar u 2007.
god. obuhvaa:
IZGRADNJA I ISTOA JAVNIH POVRINA
Sufinanciranje Sanacije odlagalita komunalnog otpada "Koambra".
Sanacija odlagalita komunalnog otpada "Koambra" povjerena je Gradu Poreu.

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 432

Planirano sufinanciranje od strane Opine Vrsar za 2007. godinu je


1.930.500,00 kn
Rok za izvoenje radova je 2007. godina
Potrebna sredstva osigurati e se iz cijene za odvoz komunalnog otpada ( iz naknade za
sanaciju odlagalita ).
Kapitalna pomo Usluzi Pore za obnovu voznog parka
Sredstva se Usluzi Pore uplauju namjenski za obnovu voznog parka.
Sredstva Usluzi Pore za obnovu voznog parka u 2007. god iznose
397.400,00 kn
Rok za uplatu sredstava Usluzi Pore je 2007. godina
Sredstva se Usluzi Pore uplauju namjenski iz naknade za odvoz smea na podruju
Opine Vrsar.
NERAZVRSTANE CESTE
Izgradnja prometnice u " Radnoj zoni Neon" - I faza.
Izgradnja prometnice izraditi e se sukladno DPU " Radna zona Neon ".
Planirana vrijednost izgradnje I faze prometnice je
253.000,00 kn
Rok za izgradnju je 2007. godina.
Dio potrebnih sredstva za izgradnju I faze prometnice u zoni servisa i obrta " Neon " u
Vrsaru osigurati e se iz komunalnog doprinosa, dio iz ostalih prihoda proraunu.
Idejni projekti prometnica na dijelu ul. Obala M. Tita u Vrsaru
Projektiranje prometnice izraditi e se sukladno DP-u tog dijela naselja u Vrsaru.
Planirana vrijednost idejnih projekata s geodetskim podlogama
prometnica na navedenom prostoru je
100.100,00 kn
Rok za izradu projekta je 2007. godina.
Potrebna sredstva za izradu projekta navedene prometnice osigurati e se iz ostalih poreznih
prihoda proraunu.
OPSKRBA PITKOM VODOM
Izgradnja dijela vodoopskrbnog sustava zone servisa i obrta "Neon".
Izgradnja dijela vodoopskrbnog sustava zone servisa i obrta "Neon" povjerava se "Istarskom
vodovodu" d.o.o. Buzet.
Iznos kojim e Opina Vrsar sufinancirati navedene radove
vodoopskrbe je
80.000,00 kn
Rok za izvoenje radova na izgradnji vodoopskrbnog sustava zone servisa i obrta
"Neon" je 2008. godina.
Potrebna sredstva za sufinanciranje dijela vodoopskrbnog sustava zone servisa i obrta
"Neon" osigurati e se iz naknade za prikljuenje na vodoopskrbni sustav.
Naknada Istarskom vodovodu za prikupljanje sredstava za VSI Butoniga.

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 433

Naknada se Istarskom vodovodu uplauje namjenski za prikupljanje sredstava za VSI


Butoniga na podruju Opine Vrsar.
Naknada Istarskom vodovodu iznosi
50,00 kn
Rok za isplatu naknade Istarskom vodovodu je 2007. godina
Potrebna sredstva osigurati e se iz namjenske naknade za izgradnju VSI Butoniga.
Sufinanciranje trokova izgradnje VSI Butoniga.
Iznos kojim e Opina Vrsar sufinancirati navedene radove
vodoopskrbe u 2007. godini je
950,00 kn
Rok za izvoenje radova na izgradnji VSI Butoniga je 2007. godina.
Potrebna sredstva osigurati e se iz namjenske naknade za izgradnju VSI Butoniga.
Sufinanciranje trokova izgradnje sustava javne odvodnje i zatite voda I
Iznos kojim e Opina Vrsar sufinancirati navedene radove
vodoopskrbe u 2007. godini je
470.000,00 kn
Rok za izvoenje radova na izgradnji sustava javne odvodnje i zatite voda I je
2007. godina.
Potrebna sredstva za sufinanciranje izgradnje sustava javne odvodnje i zatite voda I
osigurati e se iz sredstava Naknade za zatitu voda
ODVODNJA I PROIAVANJE OTPADNIH VODA
Naknada Usluzi Pore za pranjenje septikih jama na podruju Opine Vrsar.
Naknada se Usluzi Pore za pranjenje septikih jama na podruju Opine Vrsar po
stvarnom broju pranjenja.
Naknada za pranjenje septikih jama u 2007. godinu iznosi
42.000,00 kn
Rok za isplatu naknade je 2007. godina
Potrebna sredstva osigurati e se iz naknade za prikljuenje i kanalizacijskog doprinosa.
Naknada Usluzi Pore za prikupljanje sredstava kanalizacijskog doprinosa.
Naknada se Usluzi Pore uplauje namjenski za prikupljanje kanalizacijskog doprinosa
na podruju Opine Vrsar.
Naknada Usluzi Pore iznosi
222.900,00 kn
Rok za isplatu naknade Usluzi Pore je 2007. godina
Potrebna sredstva osigurati e se iz naknade za prikljuenje i kanalizacijskog doprinosa.
Izgradnja sustava fekalne kanalizacije zone servisa i obrta "Neon"
Izgradnja sustava fekalne kanalizacije zone servisa i obrta "Neon" u duini od cca
900,00 m i ugradnjom CS povjerena je Usluzi Pore.
Planirana vrijednost izgradnje sustava fekalne kanalizacije zone male
privrede "Neon" u Vrsaru je
1.400.000,00 kn
Rok izgradnje sustava fekalne kanalizacije zone servisa i obrta "Neon" je 2007. god.

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 434

Potrebna sredstva osigurati e se iz naknade za prikljuenje i kanalizacijskog doprinosa.


Ostala izgradnja sustava fekalne odvodnje na podruju opine Vrsar
Izgradnja sustava fekalne odvodnje na podruju opine Vrsar povjerena je Usluzi Pore
Planirana vrijednost ostalih ulaganja u sustav fekalne odvodnje na
podruju opine Vrsar je
645.100,00 kn
Rok izgradnje ostalog sustava fekalne kanal. na podruju Opine Vrsar je 2007. god.
Potrebna sredstva osigurati e se iz naknade za prikljuenje i kanalizacijskog doprinosa.
Izgradnja sustava oborinske odvodnje zone servisa i obrta "Neon"
Izgradnja sustava oborinske odvodnje zone servisa i obrta "Neon" povjerena je Usluzi Pore.
Planirana vrijednost izgradnje sustava oborinske odvodnje zone male
privrede "Neon" u Vrsaru je
1.340.000,00 kn
Rok izgradnje sustava oborinske odvodnje zone "Neon" je 2007. god.
Potrebna sredstva osigurati e se iz naknade za prikljuenje i kanalizacijskog doprinosa.
Ostala izgradnja sustava oborinske odvodnje na podruju opine Vrsar
Izgradnja sustava oborinske odvodnje na podruju opine Vrsar povjerena je Usluzi Pore
Planirana vrijednost ostalih ulaganja u sustav oborinske odvodnje na
podruju opine Vrsar je
50.000,00 kn
Rok izgradnje sustava oborinske odvodnje zone "Neon" je 2007. god.
Potrebna sredstva osigurati e se iz naknade za prikljuenje i kanalizacijskog doprinosa.
Sredstva za izvrenje Programa izgradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture u
Opini Vrsar za 2007. godinu planiraju se u iznosu od 6.932.000,00 kn. Osigurati e se iz
komunalnog doprinosa, naknade za prikljuenje na sustav opskrbe pitkom vodom, naknade za
prikljuenje na sustav odvodnje i proiavanje otpadnih voda, kanalizacijskog doprinosa
(dodatak za izgradnju), naknade za izgradnju VSI Butoniga, boravine pristojbe, kapitalnih
pomoi opinskom proraunu, te drugih sredstava prorauna Opine Vrsar, a biti e utroena
na sljedei nain:
- IZGRADNJA I ISTOA JAVNIH POVRINA
- IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA
- OPSKRBA PITKOM VODOM
- ODVODNJA I PROIAVANJE OTPADNIH VODA

2.327.900,00 kn
353.100,00 kn
551.000,00 kn
3.700.000,00 kn

Sredstvima prikupljenim iz komunalnog doprinosa u 2007. godini planira se izgraditi,


sukladno Programu izgradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture u Opini Vrsar
sljedee:
- IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

200.000,00 kn

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 435

to ukupno iznosi 200.000,00 kuna, te se na osnovi predvianja ukupne gradnje graevina na


podruju Opine Vrsar u 2007. godini od 2.857,14 m3 odreuje jedinina vrijednost
komunalnog doprinosa od 70,00 kn po m3.
lanak 4.
III. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA OSTALIH KAPITALNIH ULAGANJA
Ostala kapitalna ulaganja u 2007. godini su:
Sufinanciranje Sanacije mola u Vrsaru.
Sanacija mola u Vrsaru povjerena je Lukoj upravi Pore.
Planirano sufinanciranje od strane Opine Vrsar za 2007. godinu je
230.000,00 kn
Rok za izvoenje radova je 2007. godina
Potrebna sredstva osigurati e se iz koncesija i koncesijskih odobrenja za koritenje
pomorskog dobra.
Izrada studije prometa (program mjera za poboljanje prometa u Vrsaru)
Izrada studije programa ugovorena je 2006. godine sa poduzeem "Via ing" iz Pule
Ukupna ugovorena vrijednost za 2007. godinu iznosi
126.000,00
Rok za zavretak studije prometa je 2007. godina
Potrebna sredstva osigurati e se iz ostalih opinskih prihoda.

kn

Sredstva za izvrenje Programa ostalih kapitalnih ulaganja u Opini Vrsar za 2007.


godinu planiraju se u iznosu od 356.000,00 kn. Osigurati e se iz boravine pristojbe,
cijene za odvoenje otpada, koncesije, koncesijskog odobrenja i ostalih prohoda
proraunu Opine Vrsar.
lanak 5.
Sredstva za izvrenje Izmjena programa komunalnih potreba Opine Vrsar za 2007.
godinu planiraju se u iznosu od 12.451.800,00 kn. Osigurati e se iz komunalnog
doprinosa, naknade za prikljuenje na sustav opskrbe pitkom vodom, naknade za
prikljuenje na sustav odvodnje i proiavanje otpadnih voda, kanalizacijskog
doprinosa ( dodatak za izgradnju ), naknade za izgradnju VSI Butoniga, komunalne
naknade, iz dijela boravine pristojbe i sufinanciranja od strane turistikih zajednica,
koncesije, koncesijskog odobrenja, cijene odvoenja otpada, poreznih i kapitalnih
prihoda proraunu.
-Izmjene i dopune programa odravanja komunalne infrastrukture u 5.163.800,00 kn
Opini Vrsar za 2007. godinu,

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 436

-Izmjene i dopune programa gradnje objekata komunalne 6.932.000,00 kn


infrastrukture u Opini Vrsar za 2007. godinu,
356.000,00 kn
-Izmjene i dopune programa ostalih kapitalnih ulaganja u
Opini Vrsar za 2007. godinu.
lanak 6.
Ove Izmjene i dopune programa stupaju na snagu danom objave "Slubenim novinama
Opine Vrsar", a primjenjuje se danom objave u slubenim novinama.
KLASA: 011-01/06-01/11
URBROJ: 2167/02-02-07-27
Vrsar, 19.12.2007.
OPINSKO VIJEE OPINE VRSAR
PREDSJEDNIK
OPINSKOG VIJEA
Franko Matukina, v.r.

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 437

57.
Na temelju lanka 91. Statuta Opine Vrsar ("Slubeni glasnik Grada Porea", broj
2/04), Opinsko vijee Opine Vrsar, na sjednici odranoj 19.12.2007.godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA JAVNIH POTREBA U OBLASTI PROSTORNOG UREENJA
ZA OPINU VRSAR U 2007. GODINI
I. U 2007. godini planira se izrada slijedeih prostorno-planskih dokumenata:
Izrada planova uih podruja - urbanistikih planova ureenja za koje je obveza izrade
sa obuhvatima odreena u Prostornom planu ureenja Opine Vrsar, te dovrenje detaljnih
planova ureenja:
- DPU Stancija Valkanela
- Izmjene i dopune DPU Radne zone Neon
- Izmjene i dopune PUP-a Zone zdravstvenih
objekata
UKUPNO

115.000 kn
98.600 kn
11.600 kn
225.200 kn

II. Planira se izrada slijedeih studija i planova:


- Studija opravdanosti - Zona Neon
UKUPNO

26.000 kn
26.000 kn

III. Izlaganjem podataka za K.O. Vrsar u postupku nove katastarske izmjere planira se
tijekom 2007. godine dovriti sreivanje stvarnog, te katastarskog i zemljino knjinog stanja
vlasnitva na cijelom podruju Opine, ime se stvaraju pretpostavke za razvoj Geografsko
informacijskog sistema (GIS). U tu svrhu planira se osiguranje sredstava za slijedee
namjene:
- geodetsko katastarske usluge (rjeavanje prigovora
Opine na rjeenja iz NKI) u sklopu izmjere
- intelektualne, osobne usluge i razvoj GIS-a
UKUPNO

60.000 kn
130.000 kn
____________
190.000 kn

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 438

IV. Osiguranje sredstava za zemljite u cilju sreivanja vlasnikih odnosa


za javno-prometne povrine i graevno zemljite
222.400 kn.
Ukupni rashodi programa javnih potreba u oblasti prostornog ureenja
(I+II+III+IV) za Opinu Vrsar za 2007. godinu iznose 663.600,00 kuna.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u Slubenim novinama Opine Vrsar, a
primjenjuje se od 01.01.2007. godine.
KLASA: 011-01/06-01/11
URBROJ: 2167/02-02-07-28
Vrsar, 19.12.2007.
OPINSKO VIJEE OPINE VRSAR
PREDSJEDNIK
OPINSKOG VIJEA
Franko Matukina, v.r.

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 439

58.
Na temelju lanka 48. Zakona o predkolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine
broj 10/97), te lanka 91. Statuta Opine Vrsar ("Slubeni glasnik Grada Porea", broj 2/04),
Opinsko vijee Opine Vrsar na sjednici odranoj dana 19. prosinca 2007. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U OBLASTI
PREDKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE
ZA OPINU VRSAR U 2007. GODINI
Programom javnih potreba u podruju drutvene brige o djeci predkolske dobi
utvruju se oblici, opseg i kvaliteta djelatnosti na podruju Opine Vrsar, koji se ostvaruju
kroz:
- drutveno organiziran predkolski odgoj u Predkolskoj ustanovi Djeji vrti "Tii" Vrsar,
- drutveno organiziran predkolski odgoj u okviru Talijanskog djejeg vrtia "Paperino".
I. DRUTVENO ORGANIZIRAN PREDKOLSKI ODGOJ
Njega, briga i odgoj djece predkolskog uzrasta provodi se u jaslicama i vrtiu u
Vrsaru u namjenski izgraenoj zgradi. Vrti i jaslice rade u sklopu Predkolske ustanove
Djeji vrti "Tii" Vrsar.
Djeji vrti "Tii" Vrsar
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi

1.890.400
152.700
UKUPNO:

2.043.100

Opina planira u okviru sredstava za predkolski odgoj i obrazovanje sredstva za


zdravstvene usluge u iznosu od 15.000 kuna.
U okviru Talijanskog djejeg vrtia "Paperino" provodi se njega i odgoj djece
predkolskog uzrasta na talijanskom jeziku, u prostorima zgrade Vrtia u Vrsaru. Sredstva
predviena za te namjene osiguravaju se putem tekuih pomoi proraunu Grada Porea, kao
veinskom osnivau.
Talijanski djeji vrti "Paperino"
1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi
3. Sufinanciranje materijalnih trokova

327.000
25.000
30.000
UKUPNO:

382.000

Ukupna sredstva za javne potrebe u oblasti predkolskog odgoja i naobrazbe za


2007. godinu planiraju se u iznosu od 2.440.100 kuna.

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 440

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti predkolskog odgoja i naobrazbe


za Opinu Vrsar u 2007. godini stupaju na snagu danom objave u "Slubenim novinama
Opine Vrsar", a primjenjuju se od 1. sijenja 2007. godine.
KLASA: 011-01/06-01/11
URBROJ: 2167/02-02-07-29
Vrsar, 19.12.2007.
OPINSKO VIJEE OPINE VRSAR
PREDSJEDNIK
OPINSKOG VIJEA
Franko Matukina, v.r.

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 441

59.
Na temelju lanka 12. i 13. Zakona o osnovnom kolstvu (NN broj 69/03 - proieni
tekst, 76/05) i lanka 91. Statuta Opine Vrsar (Slubeni glasnik Grada Porea, broj 2/04),
Opinsko vijee Opine Vrsar na sjednici odranoj dana 19. prosinca 2007. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KOLSTVU
OPINE VRSAR
ZA 2007. GODINU
Programom javnih potreba u kolstvu utvruju se aktivnosti ire od utvrenih potreba
Dravnim pedagokim standardom koje su od znaenja za Opinu Vrsar u 2007. godini, a ije
provoenje se ostvaruje putem:
nabavke uredskog i ostalog materijala za Osnovnu kolu,
poticanja rada s nadarenom djecom,
plaanja raunalnih usluga,
sufinanciranja produenog boravka uenika Osnovne kole,
nabavke raunala i raunalne opreme,
stipendiranja uenika i studenata,
financiranja rada Podrunog odjela Osnovne glazbene kole,
donacija srednjim kolama,
donacija klubovima istarskih studenata,
donacija za Visoku tehniku kolu.
I. Uredski i ostali materijal za O Vladimira Nazora Vrsar
Za nabavku testova za uenike I. i V. razreda planiraju se sredstva u ukupnom iznosu
od 700 kuna.
Za ostali uredski materijal za Osnovnu kolu planiraju se sredstva u iznosu od 1.300
kuna.
II. Poticanje rada s nadarenom djecom
Za poticanje rada s nadarenom djecom u Osnovnoj koli planiraju se sredstva u
ukupnom iznosu od 12.000 kuna.
Za poticanje rada animacijske grupe Osnovne kole planiraju se sredstva u ukupnom
iznosu od 5.000 kuna.
III. Plaanje raunalnih usluga
Za raunalne usluge za potrebe Osnovne kole planiraju se sredstva u ukupnom iznosu
od 7.320 kuna.

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 442

IV. Produeni boravak


Za financiranje nastavnika produenog boravka u Osnovnoj koli planiraju se sredstva
u iznosu od 120.000 kuna.
Za sufinanciranje prehrane uenika u produenom boravku planiraju se sredstva u
iznosu od 10.800 kuna.
V. Nabavka raunala i raunalne opreme
Za nabavku 17 raunala i potrebne opreme za potrebe Osnovne kole planiraju se
sredstva u iznosu od 68.300 kuna.
Za nabavku jedne "pametne ploe" za potrebe Osnovne kole planiraju se sredstva u
iznosu od 24.400 kuna.
VI. Stipendiranje uenika i studenata
Program stipendiranja uenika i studenata provodi se putem stipendiranja uenika i
studenata tijekom cjelokupnog razdoblja kolovanja propisanog statutom pojedine obrazovne
ustanove. Osim uspjeha u kolovanja kriteriji za dobivanje stipendije sadre i niz socijalnih
elemenata koje propisuje Opinsko poglavarstvo Odlukom o stipendiranju uenika i
studenata. Tijekom 2007. godine planira se stipendiranje 61 uenika i 52 studenta.
Planirana sredstva: 500.400 kuna.
VII. Podruni odjel Osnovne glazbene kole
Za financiranje rada Podrunog odjela Osnovne glazbene kole Slavka Zlatia u
Vrsaru planiraju se sredstva u iznosu od 389.500 kuna.
VIII. Donacije srednjim kolama
Za podrku programima Srednje kole Mate Balote Pore planiraju se sredstva u
iznosu od 2.000 kuna.
Za podrku programima ostalih srednjih kola planiraju se sredstva u iznosu od 5.000
kuna.
IX. Donacije klubovima studenata
Donacijama su obuhvaeni klubovi studenata Istre iz Rijeke, Zagreba i Trsta.
Planirani iznos: 4.500 kuna.
X. Donacije za Visoku tehniku kolu Pula
Planirani iznos: 3.900 kuna.
Ukupna proraunska sredstva koja se u 2007. godini izdvajaju za javne potrebe u
oblasti kolstva iznose 1.155.120 kuna.

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 443

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kolstvu Opine Vrsar za 2007. godinu
stupaju na snagu danom objave u "Slubenim novinama Opine Vrsar", a primjenjuju se od 1.
sijenja 2007. godine.
KLASA: 011-01/06-01/11
URBROJ: 2167/02-02-07-30
Vrsar, 19.12.2007.
OPINSKO VIJEE OPINE VRSAR
PREDSJEDNIK
OPINSKOG VIJEA
Franko Matukina, v.r.

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 444

60.
Na temelju lanka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne
novine" 47/90, 27/93), te lanka 91. Statuta Opine Vrsar (Slubeni glasnik Grada Porea,
broj 2/04), Opinsko vijee Opine Vrsar, na sjednici odranoj dana 19. prosinca 2007.
godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI


OPINE VRSAR
ZA 2007. GODINU

Program javnih potreba u kulturi za 2007. godinu ostvarivat e se kroz djelatnost


"Pukog otvorenog uilita" Pore, te posebne programe koje e provoditi Jedinstveni upravni
odjel: Sakralna zbirka, kapitalna pomo upnom uredu Vrsar za obnovu fasade upne crkve
svetog Martina te izrada projekta samostana i crkve Sv. Marije od mora.
Ujedno, sufinancirat e se djelatnosti udruge iz oblasti kulture Udruga "Mendule"
Vrsar, te ustanove Dravni arhiv Pazin.
I. KAPITALNA DONACIJA UPNOM UREDU VRSAR
U svrhu obnove fasade upne crkve svetog Martina u Vrsaru planira se kapitalna
donacija upnom uredu Vrsar u iznosu od 50.000,00 kuna.
II. IZRADA PROJEKTA SAMOSTANA I CRKVE SV. MARIJE OD MORA
U svrhu obnove i revitalizacije crkve sv. Marije od mora i samostana planirana su
sredstva za izradu projekta u iznosu od 146.000,00 kuna.
III. PUKO OTVORENO UILITE PORE
Tekue pomoi gradskom proraunu za programe:
- Park skulptura Duana Damonje - plae i naknade
- ljetna studentska kiparska kola "Montraker"
UKUPNO

90.500
150.300
240.800

Uz to, za Meunarodnu kiparsku kolu "Montraker" planiran je i iznos od 14.700 kuna


za trokove smjetaja jednog strunog suradnika i prehranu sudionika kole.
IV. UDRUGA "MENDULE" VRSAR I DRAVNI ARHIV PAZIN
Za poticanje kulturno-umjetnikog stvaralatva Udruge "Mendule" Vrsar planiran je
iznos od 30.000,00 kuna.

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 445

Za programe Dravnog arhiva Pazin u planiran je iznos od 8.000,00 kuna.


V. SAKRALNA ZBIRKA
Za naknadu djelatnici zaposlenoj na uvanju i prezentaciji Sakralne zbirke planirana
su sredstva u iznosu od 27.600 kuna.
U 2007. godini iz Prorauna Opine Vrsar planiraju se rashodi za Program
javnih potreba u kulturi u ukupnom iznosu od 517.100 kuna.
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Opine Vrsar za 2007. godinu
stupaju na snagu danom objave u "Slubenim novinama Opine Vrsar", a primjenjuju se od 1.
sijenja 2007. godine.
KLASA: 011-01/06-01/11
URBROJ: 2167/02-02-07-31
Vrsar, 19.12.2007.
OPINSKO VIJEE OPINE VRSAR
PREDSJEDNIK
OPINSKOG VIJEA
Franko Matukina, v.r.

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 446

61.
Na temelju lanka 74. i 76. Zakona o portu ("Narodne novine" broj 71/06), te lanka
24. Statuta Opine Vrsar ("Slubeni glasnik Grada Porea", broj 2/04), Opinsko vijee
Opine Vrsar, na sjednici odranoj dana 19. prosinca 2007. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI
OPINE VRSAR
ZA 2007. GODINU
Programom javnih potreba u sportu utvruju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od
znaenja za Opinu Vrsar, koje se odnose na:
- provoenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladih,
- trening, organiziranje, provoenje sustava domaih i meunarodnih natjecanja sportskih
udruenja,
- provoenje sportsko-rekreativnih aktivnosti djece i graana,
- izgradnja i opremanje sportskih objekata,
- odravanje sportskih objekata.
I. ODRAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA
Programom odravanja sportskih objekata u 2007. godini planirano je odravanje
polivalentnog igralita u Vrsaru. Ukupno se u tu svrhu planiraju sredstva u iznosu od 10.000
kuna.
U svrhu odravanja svlaionica NK Vrsar u 2007. godini planiraju se sredstva u iznosu
od ukupno 126.100 kuna.
U svrhu organiziranja rekreacije djece, mladei i graanstva Opina osigurava
sredstva za odravanje sportske dvorane u iznosu od 24.000,00 kn.
II. SPORTSKO - REKREATIVNE AKTIVNOSTI
Planira se zimovanje najboljih uenika osnovnokolaca u vrijeme zimskog kolskog
raspusta s iznosom od 9.200,00 kn.
III. SPORTSKI KLUBOVI I UDRUENJA
Sportski klubovi i udruenja financiraju se iz prorauna na nain da se osigura
osnovno funkcioniranje kluba prema programima samih klubova, temeljem kriterija:
- ukljuenost u stalne oblike takmienja,
- rang takmienja,
- brojnost lanstva,
- program rada s djecom i mladima,
- interesa Opine za pojedinim sportskim sadrajima.
Sredstva predviena za sportske klubove planiraju se kako slijedi:

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Sportska udruga
- Nogometni klub "Vrsar"
- Boarski klub "Vrsar"
- Karate klub "Vrsar"
- RK "Ugor" Vrsar
- SRD "Baraj"
- Kajak kanu klub "Vrsar"
- Nogoteniski klub "Vrsar"
- Veterani NK Vrsar
- Vaterpolo klub "Vrsar"
- kolski sportski klub
- Hrvaki klub "Pore"
- Stolnoteniski klub "Vrsar"
- Rukometni klub "Pore"
- Koarkaki klub "Pore"
- MNK "Ursarium" Vrsar
- Odbojkaki klub "Funtana"
- Nogometni klub "Montraker"

Strana: 447

220.000
23.000
35.000
25.000
27.000
14.000
1.000
10.000
35.000
15.000
3.000
12.000
2.000
1.000
5.000
8.000
17.000
453.000

Ukupna sredstva namijenjena za financiranje javnih potreba u sportu za 2007.


godinu iznose 622.300 kuna.
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Opine Vrsar za 2007. godinu
stupaju na snagu danom objave u "Slubenim novinama Opine Vrsar", a primjenjuju se od 1.
sijenja 2007. godine.
KLASA: 011-01/06-01/11
URBROJ: 2167/02-02-07-32
Vrsar, 19.12.2007.
OPINSKO VIJEE OPINE VRSAR
PREDSJEDNIK
OPINSKOG VIJEA
Franko Matukina, v.r.

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 448

62.
Na temelju lanka 7. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 73/97, 27/01,
59/01, 82/01, 103/03 i 44/06), te lanka 24. Statuta Opine Vrsar (Slubeni glasnik Grada
Porea, broj 2/04), Opinsko vijee Opine Vrsar, na sjednici odranoj dana 19. prosinca
2007. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE SOCIJALNOG PROGRAMA
OPINE VRSAR
ZA 2007. GODINU
Socijalni program Opine Vrsar za 2007. godinu odnosi se na programe koje financira
Opina, a kojima se nastoji provoditi socijalna politika iznad standarda koje propisuje
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, a provodi Centar za socijalnu skrb Pore.
Socijalni program Opine Vrsar provodi se putem:

pruanja usluga savjetovanja,


programa vezanih uz ostvarivanje prava iz Odluke o socijalnoj skrbi na podruju
Opine Vrsar,
programa za edukaciju i prevenciju bolesti ovisnosti,
programa seniori, hospicij - kuna skrb,
kupnje opreme za Dom "Domenico Pergolis" Rovinj,
sufinanciranja organizacija i udruenja graana ija djelatnost ima socijalni karakter.

I. SAVJETOVANJE
Savjetovanje je sustavna pomo kojoj je svrha uspjenije prevladavanje nedaa i
tekoa, stvaranje uvjeta za ouvanje i razvoj osobnih mogunosti, te odgovornog odnosa
pojedinca prema samome sebi, obitelji i drutvu. Savjetovanje podrazumijeva pruanje
informacija i savjeta vezanih uz mogunost ostvarivanja prava temeljem Zakona i Odluke o
socijalnoj skrbi na podruju Opine Vrsar.
Za te svrhe osiguran je prostor u zgradi R. Konara 15, te kontinuirano pruanje
navedenih usluga dva dana u tjednu.
Planirana sredstva: 24.000 kuna.
II. EDUKACIJA
Opina Vrsar planira financiranje edukacije iz realitetne terapije za socijalnog radnika
i psihologa, kako bi se, nakon zavretka edukacijskog procesa, graanima Opine Vrsar
mogla pruiti ta usluga.
Planirana sredstva: 4.600 kuna.
III. PROGRAM OSTVARIVANJA PRAVA IZ ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI
Program ostvarivanja prava iz podruja socijalne skrbi temelji se na Odluci o
socijalnoj skrbi na podruju Opine Vrsar. Program osigurava pruanje sustavne financijske
pomoi korisnicima u vidu: pomoi u prevladavanju posebnih tekoa, pomoi za podmirenje

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 449

trokova stanovanja i pomoi za podmirivanje trokova prehrane, odgoja i obrazovanja,


financiranja trokova izleta djece u osnovnoj koli, pomoi za vanbolniko lijeenje, pomoi
za novoroenad, pomo za participaciju zdravstvenih usluga te pomo osobama smjetenim
u socijalnim ustanovama. Program ukljuuje i pruanje jednokratnih novanih pomoi
temeljem zakljuaka Opinskog poglavarstva.
Za naknade graanima i kuanstvima u novcu planiraju se sredstva u iznosu od 84.000
kuna.
Za naknade za mirovine i dodatke planiraju se sredstva u iznosu od 3.000 kuna.
Za naknade graanima i kuanstvima u naravi planiraju se sredstva u iznosu od
161.000 kuna, a za naknade graanima i kuanstvima u naravi za stanovanje sredstva u iznosu
od 28.000 kuna.
Provodi se program "pomoi u kui" koji obuhvaa razne oblike pomoi socijalno
ugroenim i starakim domainstvima, hendikepiranim osobama i slino, za to se planiraju
sredstva u iznosu od 40.000 kuna.
U svrhu naknada graanima za prijevoz uenika planiraju se sredstva u iznosu od
1.700 kuna.
U okviru Programa provodi se i podmirivanje trokova toplog obroka djece u osnovnoj
koli, a pravo se ostvaruje temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, za to se planiraju sredstva u
iznosu od 65.000 kuna.
IV. PROGRAM ZA EDUKACIJU I PREVENCIJU BOLESTI OVISNOSTI
Program za edukaciju i prevenciju bolesti ovisnosti provodi se u okviru djelatnosti
Fonda Zdravi grad Pore.
Planirana sredstva: 20.000 kuna.
U okviru ordinacije ope medicine lijenice Vesne Janko Radovan organizirano je
savjetovalite za bolesti ovisnosti, te se usluge pruaju svim zainteresiranim svakog etvrtka u
popodnevnim satima, a Opina osigurava sredstva za nabavu test traka (u okviru toke III).
Povjerenstvo za socijalnu skrb Opinskog poglavarstva e izraditi svoj program za
edukaciju i prevenciju bolesti ovisnosti te organizirati i nadzirati provedbu tog programa.
Planirana sredstva: 30.000 kuna.
Sufinancira se rad Centra za prevencijsku praksu iz Pazina.
Planirana sredstva: 3.900
V. PROGRAM SENIORI, HOSPICIJ - KUNA SKRB
Program pomoi nemonima i umiruima u kui kao i njihovim obiteljima provodi se
u okviru djelatnosti Fonda Zdravi grad Pore.
Planirana sredstva: 10.000
VI. KUPNJA OPREMA ZA DOM "DOMENICO PERGOLIS" ROVINJ
U svrhu kupnje jednog ortopedskog kreveta za potrebe Doma za starije i nemone
osobe "Domenico Pergolis" iz Rovinja, planiraju se sredstva u iznosu od 12.100 kuna.

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 450

VII. SUFINANCIRANJE ORGANIZACIJA I UDRUENJA GRAANA


Sufinanciranje organizacija i udruenja graana ija djelatnost ima socijalni karakter
provodi se kroz:
- sufinanciranje Crvenog kria
40.000
- sufinanciranje Doma za djecu, mlade i odrasle osobe s cerebralnom
40.000
paralizom i drugim posebnim potrebama Pula
- sufinanciranje Drutva invalida Pore
3.100
- sufinanciranje Udruge slijepih
6.500
- sufinanciranje HVIDR-e Rovinj
3.000
- sufinanciranje Udruge civilnih invalida rata
1.000
- sufinanciranje Udruge gluhih i nagluhih
1.600
- sufinanciranje Kluba lijeenih alkoholiara
3.000
- sufinanciranje Drutva za pomo mentalno retardiranih osoba Pula
3.300
- sufinanciranje Drutva roditelja osoba sa komb. smetnjama u razvoju
3.100
- sufinanciranje Drutva multiple skleroze
2.500
- sufinanciranje Centra za radnu terapiju i rehabilitaciju Pula
800
- sufinanciranje Sigurne kue Istra
2.500
UKUPNO:
110.400
Ukupna sredstva koja se planiraju za Socijalni program Opine Vrsar u 2007.
godini iznose 597.700 kuna.
Izmjene i dopune Socijalnog programa Opine Vrsar za 2007. godinu stupaju na snagu
danom objave u "Slubenim novinama Opine Vrsar", a primjenjuje se od 1. sijenja 2007.
godine.
KLASA: 011-01/06-01/11
URBROJ: 2167/02-02-07-33
Vrsar, 19.12.2007.
OPINSKO VIJEE OPINE VRSAR
PREDSJEDNIK
OPINSKOG VIJEA
Franko Matukina, v.r.

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 451

63.
IZMJENE I DOPUNE
PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2007. - 2009. GODINU
poz.

ra.

funkc.

osnovna i potanja

plan za

plan za

plan
2

namjena
4

2006.god.
5

2007.god.
6

procjena
za
2008.god.
7

2009.god.
8

2.020.000

2.040.200

RAZDJEL I - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


GLAVA 02. ODSJEK ZA FINANCIJE, PRORAUN I RAUNOVODSTVO
Razvojni program: Ureenje opinskih zgrada
3237
062
Izrada projekta za vrti Funtana
48
4212
062
Poslovni objekti - Gostionica Funtana
4511
062
Projekt opinske zgrade
49
4511
062
Ureenje opinske zgrade
4511
062
Ureenje zgrade vrtia u Funtani
4511
063
Ureenje ostalih opinskih zgrada

113.400
13.400

UKUPNO GLAVA 02.

113.400

500.000
0

0
100.000
0

500.000

1.500.000
520.000

2.040.200

500.000

2.020.000

2.040.200

1.435.000
1.435.000

1.930.500
1.930.500

485.000
485.000

485.000
485.000

465.900

353.100

500.000

1.000.000

500.000

1.000.000

100.000
39.500
40.000
125.000
30.000
30.000
0
101.400
0

253.000
0
0

100.100

303.000

GLAVA 03. ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV


Razvojni program: Udio u glavnici za sanaciju odlagalita Koambra
67
5321
051
Udio u gl. za sanaciju odlagalita Koambra
Razvojni program: Nerazvrstane ceste

70
71

72
73

4213
4213
4213
4213
4213
4213
4213
4214
4214

062
062
062
062
062
062
062
062
062

Izgradnja prometnica zone Neon


Izgradnja ulice u naselju Coki
Izgradnja ulice na Kapetanovoj stanciji
Izgradnja parkiralita kod vodovoda
Izgradnja ulice Put perila-Ribarska Funtana
Izgradnja cesta u naselju Trsine
Izgradnja ceste za Veliku stanciju
Izgradnja pjeake staze
Rekonstrukcija obale M.Tita

Razvojni program: Izgradnja javne rasvjete

82
83

4214
4214
4214
4214
4214

064
064
064
064
064

Izgradnja javne rasvjete Vrsar-Valkanela


Izgradnja javne rasvjete juni ulaz Funtana
Izgradnja javne rasvjete Kapetanova st.
Izgradnja javne rasvjete Vidikovac-kola
Izgradnja javne rasvjete zona Neon

24.000
24.000
20.000
200.000
20.000

0
0

0
0

400.000

500.000

400.000

500.000

Broj: 7/2007

4214

064

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Izgradnja javne rasvjete naselje Coki

Razvojni program: Kapitalna pomo za izgradnju vodoopskrbne mree

Strana: 452

15.000
113.000

80.000

75.000

70.000

113.000

80.000

75.000

70.000

3.000

1.000

150

50

2.850

950

470.000

415.000

415.000

Kapitalne pomoi IVS - izgradnja sustava javne


odvodnje i zatite voda I

470.000

415.000

415.000

Razvojni program: Kapitalna pomo "Montrakeru" za izgradnju Marine


Vrsar

300.000

200.000

200.000

300.000

200.000

200.000

118.150

230.000

100.000

100.000

118.150

230.000

100.000

100.000

1.932.455

2.360.000

1.014.027

1.029.017

15.000
85.000

42.000
222.900
695.100

1.014.027

1.029.017

89

3861

063

Kapitalne pomoi "Istarskom vodovodu" vodoopsk.mrea

Razvojni program: Izgradnju "VSI - Vodovod Butoniga" Buzet


90

3237

062

Naknada za prikupljanje sredstava za VSI Butoniga

91

3861

062

Kapitalne pomoi za izgradnju "VSI-Vodovod


Butoniga"

Razvojni program 03 Kapitalna pomo za izgradnju Sustava javne


odvodnje i zatite voda I
92

3861

3861

0630

062

Kapitalne pomoi "Montrakeru" d.o.o. - Marina


Vrsar

Razvojni program: Kapitalna pomo Lukoj upravi za sanacija mola luke


Vrsar
93

3861

062

Kapitalne pomoi Lukoj upravi Pore - sanacija


mola u Vrsaru

Razvojni program: Izgradnja objekata za proiavanje otpadnih voda

94
95

3861
3861

052
052

Kapitalna pomo za pranjenje septikih jama


Kapitalna pomo za naknadu prikupljanja sredstava
Istarskom vodovodu

5321

052

Udio u glavnici trgovakog drutva "Usluga Pore"


za ostalu izgradnju kanalizacijskog sustava i
oborinsku odvodnju

5321

052

Udio u glavnici trgovakog drutva "Usluga Pore" izrada glavnog projekta rekonst.kanalizac.mree
starogradske jezgre naselja Vrsar

5321

052

Udio u glavnici trgovakog drutva "Usluga Pore" izrada glavnog projekta dogradnje i rekonstrukcije
kanalizac.mree naselja Coki u Funtani u skladu sa
DPU-om

5321

052

Udio u glavnici trgovakog drutva "Usluga Pore"elaborat sigurnosnih preljeva i produljenja


havarijskog ispusta CS Saline vrsar

19.900

Broj: 7/2007

96

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

5321

052

Udio u glavnici trgovakog drutva "Usluga Pore" izrada katast.elaborata postojeeg stanja
kanalizac.mree naselja Funtana

60.000

5321

052

Udio u glavnici trgovakog drutva "Usluga Pore" izrada katast.elaborata postojeeg stanja
magistralnog kolektora ogranka sustava Pore
(Ureaj Debeli rt-CS 10)

31.000

5321

052

Udio u glavnici trgovakog drutva "Usluga Pore" izrada katast.elaborata postojeeg stanja fekalne i
oborinske kanalizac.mree naselja Brostolade

25.000

5321

052

Udio u glavnici trgovakog drutva "Usluga Pore" izrada sigurnosnog preljeva i produljenja
havarijskog ispusta CS Saline L=50m'

150.000

5321

052

Udio u glavnici trgovakog drutva "Usluga Pore" spreavanje ulaza mora u CS Turist kroz havarijski
ispust crpne stanice

14.000

5321

052

Udio u glavnici trgovakog drutva "Usluga Pore" izgradnja kanalizacije-zona male privrede Neon

1.212.555

5321

052

Udio u glavnici trgovakog drutva "Usluga Pore" izgradnja kanalizacijske mree Trsine

86.500

5321

052

Udio u glavnici trgovakog drutva "Usluga Pore" rekonstrukcija kanalizacijske mree u ul.Coki

35.000

5321

052

Udio u glavnici trgovakog drutva "Usluga Pore" rekonstrukcija glavnog kolektora u Funtani (Puntica
prije crpne stanice)

35.000

5321

052

Udio u glavnici trgovakog drutva "Usluga Pore" izgradnja kanalizacijske mree Valkanela (l=575m)
dovrenje

145.000

5321

052

Udio u glavnici trgovakog drutva "Usluga Pore" rekonstrukcija kanalizac.mree u Vrsaru


(Orlandova ul.)

18.500

Razvojni program: Udio u glavnici tr.drutva Usluga Pore za oborinsku


odvodnju
97

1.400.000

200.000

1.340.000

1.340.000

5321

052

Udio u glavnici trg.drutva "Usluga Pore" izgradnja oborinske odvodnje zone male privrede
Neon

5321

052

Udio u glavnici trg.drutva "Usluga Pore" -izrada


glavnog projekta oborinske odvodnje u naselju
Vrsar u skladu sa studijom

200.000

Strana: 453

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Razvojni program: Kapitalna pomo za obnovu voznog parka - Usluga


Pore d.o.o.

Strana: 454

365.000

397.400

237.250

237.250

365.000

397.400

237.250

237.250

5.235.505

6.692.000

3.011.277

3.621.267

0
0

0
0

935.000
0

900.000
0

0
0

0
0

900.000
35.000

900.000

360.000
50.000
250.000
60.000

190.000
130.000

60.000

0
0
0
0

360.000

190.000

935.000

900.000

PODGLAVA 05.3. KULTURA

170.000

196.000

250.000

250.000

Razvojni program: Kapitalne donacije upnim uredima


143
3821
084
Kapitalna donacija upnom uredu Vrsar
3821
084
Kapitalna donacija upnom uredu Funtana

100.000
100.000
0

50.000
50.000
0

50.000
50.000
0

50.000
50.000
0

70.000
70.000

146.000
146.000

200.000
200.000

200.000
200.000

0
0

104

3861

062

Kapitalna pomo za obnovu voznog parka - Usluga


Pore d.o.o.

UKUPNO GLAVA 03.


GLAVA 04. ODSJEK ZA PROSTORNO UREENJE I GRADITELJSTVO
Razvojni program: Garana zgrada
133
3237
062
Idejno rjeenje garane zgrade - starogradska
jezgra
4212
4212

062
062

Izgradnja garane zgrade


Nadzor izgradnje garane zgrade

Razvojni program: Nova katastarska izmjera


114
3237
062
Intelektualne i osobne usluge
4264
062
Nova katastarska izmjera
115
4264
062
Geodetsko - katastarske usluge

UKUPNO GLAVA 04.


GLAVA 05. DRUTVENE DJELATNOSTI

Razvojni program: Zatita kulturne batine


144
4264 082
Izrada projekta samostana i crkve Sv. Marije od
mora
Razvojni program: Izgradnja stana u parku skulptura
4264
082
Izrada projekta za izgradnju stana u Parku
skulptura
148

4211

082

Izgradnja stana u Parku skulptura

UKUPNO GLAVA 05.


SVEUKUPNO:

0
0
0

170.000

196.000

250.000

250.000

5.878.905

7.578.000

6.216.277

6.811.467

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 455

KLASA: 011-01/06-01/11
URBROJ: 2167/01-02-07-23
Vrsar, 19.12.2007.
OPINSKO VIJEE OPINE VRSAR
PREDSJEDNIK
OPINSKOG VIJEA
Franko Matukina, v.r.

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 456

64.
Obrazac: NAB-DI
IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE
ZA 2007. GODINU
Proraunski korisnik (upravni odjel, ustanova, mjesna samouprava): Opina Vrsar
Nabavna vrijednost u kunama
Predmet nabave/

Raun

Sredstva
proraun
a

izvori financiranja
1
1.

2.

Zemljite
u vlasnitvu
Ukupno

Prihodi od
vlastite
djelatnosti
3

Donacije

Kredit

Ukupno

Ostali namjenski prihodi i primici


4

4111
0

Ostali
prihodi

222.400
222.400

Graevinski objekti (navesti po vrstama: poslovni, stambeni, ostali objekti)


u vlasnitvu
- stambeni objekti
- poslovni objekti
- ostali prometni objekti
- ostali graevinski objekti
Ukupno

3.

Namjenski prihodi i primici (lanak


49. Zakona o proraunu)

4211
4212
4213
4214
0

Tekue i investicijsko odravanje graevinskih objekata

0
0
253.000
100.100
353.100

0
222.400
222.400
0
0
0
0

253.000
100.100
353.100
0
0

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 457

- u vlasnitvu
- u najmu/zakupu
Ukupno
4.

500.000
500.000

4511

4221

4262

Ukupno

74.500
74.500

1.500
1.500

4221

49.400

4222
4227

16.000
110.000
175.400

Prijevozna sredstva (navesti po vrstama)


u vlasnitvu
- na leasing

500.000
500.000
0
0
74.500
74.500
0
0
1.500

Oprema i namjetaj (navesti po vrstama: uredska, portska, komunikacijska, medicinska, ostala oprema)

u vlasnitvu
- uredska oprema i
namjetaj
- komunikacijska oprema
- ostala oprema
Ukupno
8.

Raunalni programi
- u vlasnitvu

7.

Raunalna oprema
- u vlasnitvu
Ukupno

6.

Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini


- u vlasnitvu
Ukupno

5.

0
0
0
0
0
0

1.500
0
0

0
49.400

16.000
110.000
175.400
0
0
0
0

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Ukupno
9.

Strana: 458

Druga dugotrajna imovina (navesti po vrstama)


u vlasnitvu
- knjige u knjinicama
- ostala nematerijalna
proizvedena imovina
Ukupno
SVEUKUPNO:

4241
4264

0
0
557.200

0
557.200
557.200
808.600

0
0
0

1.075.500

KLASA: 011-01/06-01/11
URBROJ: 2167/02-02-07-35
Vrsar, 19.12.2007.
OPINSKO VIJEE OPINE VRSAR
PREDSJEDNIK
OPINSKOG VIJEA
Franko Matukina, v.r.

557.200
0
1.884.100

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 459

65.
Temeljem lanka 19. Zakona o proraunu ("Narodne novine", broj 96/03) i lanka 40.
Statuta Opine Vrsar ("Slubeni glasnik Grada Porea", broj 2/04), Opinsko vijee Opine
Vrsar na sjednici odranoj dana 19. prosinca 2007. godine donosi
IZMJENE I DOPUNE PROJEKCIJE PRORAUNA OPINE VRSAR
ZA 2007., 2008. I 2009. GODINU

lanak 1.
A) PRIHODI I PRIMICI
VRSTA PRIHODA I
PRIMITAKA

PLAN

PLAN

IND

PLAN

IND

PLAN

IND

2006.

2007.

3/2

2008.

5/3

2009.

7/5

UKUPNI PRIHODI I
PRIMICI

26.068.770

24.026.950

96,32

25.263.000

100,61

25.470.400

100,82

I. PRIHODI POSLOVANJA

21.789.580

18.811.140

84,68

22.154.000

120,06

22.329.900

100,79

7.131.500

8.613.000

112,85

8.200.000

101,89

8.282.000

101,00

24.400

852.600

3.930,98

500.000

52,13

505.000

101,00

2.531.460

1.431.840

54,41

5.258.200

381,76

5.245.900

99,77

12.074.120

7.912.700

66,80

8.145.800

101,00

8.247.000

101,24

28.100

1.000

50.000

2.500,00

50.000

100,00

61

PRIHODI OD POREZA

63

POTPORE

64

PRIHODI OD IMOVINE

65

PRIHODI OD PRODAJE
ROBA I USLUGA

66

OSTALI PRIHODI

7
71
72

II.
PRIHODI
OD
PRODAJE
NEFIN.
IMOVINE
PRIHODI OD PRODAJE
NEPROIZ. IMOVINE

804.200

831.416

282,69

3.109.000

136,76

3.140.500

101,01

700.000

255.416

242,49

2.800.000

164,96

2.828.000

101,00

PR.OD PRODAJE PROIZ.


DUGOTRAJNE IMOVINE

104.200

576.000

552,78

309.000

53,65

312.500

101,13

III.
RASPOLOIVA
SREDSTVA
IZ
PRETHODNIH GOD.

3.474.990

4.384.394

0,00

0,00

B) RASHODI I IZDACI
VRSTA RASHODA I
IZDATAKA

PLAN

PLAN

IND

PLAN

IND

PLAN

IND

2006.

2007.

3/2

2008.

5/3

2009.

7/5

31

2
UKUPNI RASHODI I
IZDACI
I.
RASHODI
POSLOVANJA
RASHODI ZA ZAPOSLENE

32

MATERIJALNI RASHODI

26.068.770

24.026.950

96,32

25.263.000

19.468.965
4.141.500
7.635.495

100,61

25.470.400

16.363.550

85,62

4.240.000

102,72

6.033.700

91,35

100,82

16.774.300

100,63

16.881.700

100,64

4.275.900

100,51

4.296.000

100,47

6.994.500

100,28

7.065.000

101,01

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

34

FINANCIJSKI RASHODI

35

SUBVENCIJE

36

POTPORE

37

NAKNADE
GRA.
KUANSTVIMA
PRORAUNA

38

DONACIJE
RASHODI

41

RASHODI ZA NABAVU
NEPROIZ.IMOVINE

45

195.500

95,52

173.900

90,57

136.000

78,21

10.000

22.000

220,00

22.500

102,27

22.700

100,89

865.800

2.124.400

193,35

1.718.500

102,66

1.736.000

101,02

1.187.700

883.100

72,16

866.000

101,05

875.000

101,04

5.427.470

2.864.850

49,67

2.723.000

101,02

2.751.000

101,03

2.718.650

1.884.100

123,43

3.357.000

100,04

3.410.000

101,58

501.220

222.400

45,89

230.000

100,00

250.000

108,70

1.967.430

1.161.700

77,55

1.511.000

99,04

1.527.000

101,06

250.000

500.000

640,00

1.616.000

101,00

1.633.000

101,05

3.881.155

5.779.300

131,00

5.131.700

100,93

5.178.700

100,92

3.467.455

5.365.600

134,70

4.718.000

101,02

4.765.000

101,00

413.700

413.700

100,00

413.700

100,00

413.700

100,00

OSTALI

II. RASHODI ZA NABAVU


NEFIN. IMOVINE

42

201.000

I
IZ

RASHODI
PROIZ.
IMOVINE

Strana: 460

ZA NABAVU
DUGOTRAJNE

RASHODI ZA DODATNA
ULAGANJA NA NEFIN.
IMOVINI

III. IZDACI
IMOVINU I
ZAJMOVA

ZA FIN.
OTPLATU

53

IZDACI ZA DIONICE
UDJELE U GLAVNICI

54

IZDACI
ZA
OTPLATU
GLAVNICE PRIMLJENIH
ZAJMOVA

lanak 2.
Izmjene i dopune Projekcije prorauna Opine Vrsar za 2007., 2008. i 2009. godinu
stupaju na snagu danom objave u Slubenim novinama Opine Vrsar, a primjenjuju se od 01.
sijenja 2007. godine.
KLASA: 400-01/06-01/8
URBROJ: 2167/02-02-07-3
Vrsar, 19.12.2007.
OPINSKO VIJEE OPINE VRSAR
PREDSJEDNIK
OPINSKOG VIJEA
Franko Matukina, v.r.

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 461

66.
Na temelju l. 91. i 92. Statuta Opine Vrsar (Slubeni glasnik Grada Porea
br.02/04), Opinsko vijee Opine Vrsar na sjednici odranoj dana 19. prosinca 2007. godine
donosi
ZAKLJUAK
O USKLAENJU PRORAUNA OPINE VRSAR ZA 2008. GODINU
S PRAVILNIKOM O PRORAUNSKIM KLASIFIKACIJAMA
1. Proraun Opine Vrsar za 2008. godinu ("Slubene novine Opine Vrsar" br.06/07)
tehniki se usklauje s Pravilnikom o proraunskim klasifikacijama (NN br.94/07).
2. Zaduuje se Jedinstveni upravni odjel da izvri usklaenje iz prethodne toke.
3. Ovaj Zakljuak objavljuje se u "Slubenim novinama Opine Vrsar", a usklaeni
Proraun stupa na snagu i primjenjuje se od 01.01.2008. godine.
KLASA: 011-01/07-01/16
URBROJ: 2167/02-02-07-2
Vrsar, 19.12.2007.
OPINSKO VIJEE OPINE VRSAR
PREDSJEDNIK
OPINSKOG VIJEA
Franko Matukina, v.r.

Broj: 7/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 462

67.
Na temelju lanka 40. Statuta Opine Vrsar ("Slubeni glasnik Grada Porea", broj
02/04), Opinsko vijee Opine Vrsar na sjednici odranoj dana 19. prosinca 2007. godine
donijelo je
ZAKLJUAK
O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA IMENOVANJE LANOVA
UPRAVNOG VIJEA DOMA ZA DJECU, MLADE I ODRASLE OSOBE SA
CEREBRALNOM PARALIZOM I DRUGIM POSEBNIM POTREBAMA PULA
I
Daje se prethodna suglasnost na Rjeenje kojim se predlae imenovanje Mirjane
Jelaa, Maria Boac, Sonje Nikoli, Marinele Pincan imi i Mirsada Budija za lanove
Upravnog vijea Doma za djecu, mlade i odrasle osobe sa cerebralnom paralizom i drugim
posebnim potrebama Pula.

KLASA: 550-01/07-01/9
URBROJ: 2167/02-02-07-3
Vrsar, 19.12.2007.
OPINSKO VIJEE OPINE VRSAR
PREDSJEDNIK
OPINSKOG VIJEA
Franko Matukina, v.r.