Anda di halaman 1dari 36

SLUBENE NOVINE

OPINE VRSAR
Vrsar, 21.06.2007.

Broj: 2/07

IZDAVA: Opina Vrsar


UREDNITVO: Trg Degrassi 1, Vrsar
ODGOVORNI UREDNIK: Marin Grgeta
Izlazi po potrebi
WEB: www.vrsar.hr

Godina: I

SADRAJ
OPINA VRSAR
I. Opinsko vijee
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti..................................................................


Izvjee o stanju u prostoru Opine Vrsar ......................................................
Program mjera za unapreenje stanja u prostoru Opine Vrsar......................
Odluka o razrjeenju i izboru lana Odbora za suradnju s opinama,
gradovima i meunarodnu suradnju................................................................
Odluka o osnivanju Povjerenstva za popise biraa na podruju Opine Vrsar
Odluka o razrjeenju i izboru lana Odbora za statut i poslovnik...................

78
81
95
108
109
111

Broj: 2/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 78

I. Opinsko vijee
6.
Na temelju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 138/2006) i
lanka 40. Statuta Opine Vrsar ("Slubeni glasnik Grada Porea", broj 02/04), Opinsko
vijee Opine Vrsar, na sjednici odranoj dana 20.06.2007. godine, donosi
ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti
lanak 1.
Ovom se Odlukom za podruje Opine Vrsar propisuju raspored, poetak i zavretak
radnog vremena u ugostiteljstvu, kriteriji za drukiji raspored, poetak i zavretak radnog
vremena za pojedine ugostiteljske objekte, prostori na kojima se mogu pruati ugostiteljske
usluge naturistima, prostori na kojima se mogu pruati ugostiteljske usluge u kiosku,
nepokretnom, prikljunom vozilu ili slinim napravama, te prostori na kojima je, za vrijeme
odravanja raznih manifestacija, dozvoljeno organizirano kampiranje izvan kampova.
lanak 2.
Ugostiteljski objekti iz skupine "Hoteli" , te kampovi iz skupine "Kampovi i druge
vrste ugostiteljskih objekata za smjetaj" obavezno rade svakog dana neprekidno od 00,00 do
24,00 sata.
Ugostiteljski objekti iz prethodnog stavka mogu utvrditi sezonsko radno vrijeme.
lanak 3.
Ugostiteljskim objektima iz skupine "Restorani" i "Barovi" radno vrijeme moe se
odrediti od 06,00 sati do 24,00 sata.
Ugostiteljskim objektima iz prethodnog stavka, u periodu od 01.04. do 30.09. radno
vrijeme moe se odrediti do 02,00 sata narednog dana.
Ugostiteljskim objektima iz skupine "Objekti jednostavnih usluga" (fast food i sl.)
radno vrijeme moe se odrediti od 08,00 sati do 24,00 sata.
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata i skupine "Barovi" koji ispunjavaju uvjete za
rad nou sukladno posebnim propisima, samo u zatvorenim prostorima, moe se odrediti od
21,00 sat do 06,00 sati slijedeeg dana.
lanak 4.
Iznimno, radi organiziranja prigodnih proslava (doeka Nove godine, svadbi, raznih
godinjica, i sl.), Poglavarstvo Opine Vrsar moe, na osnovu zahtjeva ugostitelja,
ugostiteljskim objektima iz skupine "Restorani" i "Barovi" odrediti radno vrijeme do 06,00
sati slijedeeg dana.
lanak 5.

Broj: 2/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 79

Ugostiteljski objekti iz skupine "Restorani" i "Barovi" koji se nalaze izvan naseljenog


podruja naselja, na Crljenki, mogu raditi od 0,00 do 24,00 sata.
lanak 6.
Ugostiteljski objekti iz lanka 3. ove Odluke mogu biti zatvoreni jedan dan u tjednu.
Unutar radnog vremena iz lanka 3. ove Odluke, ugostitelji sami odreuju raspored radnog
vremena ugostiteljskih objekata, s time da su duni raditi najmanje sedam sati dnevno.
lanak 7.
Opinsko poglavarstvo moe za pojedine ugostiteljske objekte iz lanka 3. stavka 2.,
3. i 4., te objekte iz lanka 5. ove Odluke odrediti i raniji zavretak radnog vremena, najvie
za 2 sata, ukoliko u dva navrata u tekuoj godini uine prekraj prekoraenja radnog vremena,
ili naruavanja javnog reda i mira, temeljem zapisnika Dravnog inspektorata ili policije.
lanak 8.
Ovom se Odlukom odreuje podruje autokampa "Koversada" kao prostor na kojem
se pruaju ugostiteljske usluge naturistima.
lanak 9.
Za vrijeme trajanja proslava i manifestacija koje u promidbeno-turistike svrhe
organiziraju Turistika zajednica i Opina Vrsar, ugostiteljske usluge pripremanja i
usluivanja jela, pia, napitaka i slastica mogu se pruati u ulici Obala M.Tita, na prostoru
zvanom "Saline, u marini Vrsar, na gradskoj plai, na prostoru sportsko-rekreacijske zone
"Montraker", otoku Sv. Juraj, u ulici R. Konara - ispred Turistike zajednice, na Trgu
Degrassi u Vrsaru, aerodromu Crljenka, te na drugim mjestima koje odredi Poglavarstvo, uz
prethodnu suglasnost sanitarnog inspektora o ispunjenju sanitarnih uvjeta.
lanak 10.
Pruanje ugostiteljskih usluga u kioscima, montanim objektima, nepokretnim i
prikljunim vozilima, te ostalim slinim napravama moe se vriti na prostoru zvanom
"Saline", na prostoru sportsko-rekreacijske zone "Montraker", na ulazu u Vrsar, na prostoru
Valkanela, na prostoru gradske plae Vrsar, te na prostoru Limskog kanala - Romualdove
peine.
Pruanje ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima iz stavka 1. ovog lanka
moe se vriti na navedenim lokacijama, te na podruju svih autokampova i turistikih
naselja, uz prethodnu suglasnost Poglavarstva Opine Vrsar.
lanak 11.
Vanjski izgled ugostiteljskih objekata odreen je kroz odredbe za provoenje PPUO
Vrsar, odnosno utvrdit e se kroz izdavanje zakonom propisanih dozvola.
Vanjski izgled ugostiteljskih objekata iz lanka 10. ove Odluke odredit e Poglavarstvo.

Broj: 2/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 80

lanak 12.
Organizirano kampiranje izvan registriranih autokampova za vrijeme odravanja
sportskih, kulturno-umjetnikih i slinih manifestacija dozvoljeno je na prostoru sportskorekreacijske zone "Montraker", te prostoru "Crljenka".
lanak 13.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje vaiti Odluka o radnom vremenu u
ugostiteljstvu ("Slubeni glasnik Grada Porea", broj 2/02).
lanak 14.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Slubenim novinama Opine Vrsar".

KLASA: 011-01/07-01/3
URBROJ: 2167/02-02-07-1
Vrsar, 20.06.2007.

OPINSKO VIJEE OPINE VRSAR

PREDSJEDNIK
OPINSKOG VIJEA
Franko Matukina, v.r.

Broj: 2/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 81

7.
Na temelju lanaka 10. i 11. Zakona o prostornom ureenju ("Narodne novine", br.
30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) i lanka 40. Statuta Opine Vrsar ("Slubeni glasnik
Grada Porea", br. 2/04.) Opinsko vijee Opine Vrsar, na sjednici odranoj 20.lipnja 2007.
godine, donosi
IZVJEE O STANJU U PROSTORU
OPINE VRSAR
1.

UVOD

Zakonom o prostornom ureenju ("Narodne novine", br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i
100/04) propisano je da se za podruje opine, kao jedinice lokalne samouprave izrauje
Izvjee o stanju u prostoru (u daljnjem tekstu : Izvjee). Izvjee se izrauje za potrebe
praenja stanja u prostoru, a sadri analizu provoenja dokumenata prostornog ureenja i
drugih dokumenata, ocjenu provedenih mjera i njihove uinkovitosti na svrhovito
gospodarenje prostorom, na zatitu vrijednosti prostora i okolia te druge elemente od
vanosti za prostor za koji se izrauje. Izvjee je obraeno kroz slijedea poglavlja:
- pokrivenost podruja dokumentima prostornog ureenja i drugim
dokumentima,
- konceptualna obiljeja postojeih dokumenata prostornog ureenja,
- obiljeja prostornog razvitka i stupanj iskoritenosti dokumenata prostornog
ureenja,
- analiza stanja prostorno-planske dokumentacije,
- opa ocjena prostorno-planske dokumentacije,
- dokumenti prostornog ureenja ija je izrada u tijeku,
- obiljeja stanja prostora bespravna gradnja i aktualni trendovi u prostoru,
- zakljuak.
Izvjee predstavlja osnovu za :
- izradu Programa mjera za unapreenje stanja u prostoru,
- propisivanje drugih mjera i postupaka za provoenje politike ureenja prostora.
2.

POKRIVENOST PODRUJA DOKUMENTIMA PROSTORNOG


UREENJA I DRUGIM DOKUMENTIMA
2.1. Dokumenti prostornog ureenja
2.1.1. Prostorni plan ureenja

Za podruje Opine Vrsar u teritorijalnim granicama koje su vaile do donoenja


Zakona o podrujima upanija, gradova i opina u RH ("Narodne novine", br. 86/06), donesen
je Prostorni plan ureenja Opine Vrsar ("Slubeni glasnik Grada Porea", br. 15/06.) kojeg je
izradio Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu, Zavod za urbanizam, prostorno
planiranje i pejzanu arhitekturu.

Broj: 2/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 82

Izmjenom teritorijalnih granica Opine Vrsar, koja je uslijedila po donoenju


Zakona o podrujima upanija, gradova i opina u RH (NN,br. 86/06), podruje k.o. Funtana
u cijelosti nije vie u sastavu Opine Vrsar, dok u isti sastav ulazi dio podruja dotadanje
Opine Sv. Lovre (k.o. Gradina i k.o. Lim).
Za navedeno podruje donesen je Prostorni plan ureenja Opine Sv. Lovre ("Sl.
glasnik Grada Porea", br. 03/03), kojeg je potrebno uskladiti sa zakonskim propisima te na
isti ishoditi suglasnost Ministarstva zatite okolia, prostornog ureenja i graditeljstva radi
mogunosti primjene.
Radi nastale situacije i zakonske obveze jedinice lokalne samouprave da za svoje
podruje donese prostorni plan ureenja, u narednom e periodu biti potrebno prii
izmjenama, odnosno dopunama prostornog plana, u kojima bi se kroz jedinstveni elaborat
objedinili prikazi i planska rjeenja cjelovitog podruja.
2.1.2. Generalni urbanistiki planovi
Generalni urbanistiki plan grada Vrsara (u daljnjem tekstu : GUP) je dokument
prostornog ureenja koji je donijet za ire podruje naselja Vrsar. Generalni urbanistiki plan
grada Vrsara ("Slubeni glasnik Opine Pore", br. 17/89 i 2/93), izradio je Urbanistiki
institut Hrvatske iz Zagreba, 1989.godine.
2.1.3. Detaljni planovi ureenja - provedbeni urbanistiki planovi
Na snazi su slijedei detaljni planovi ureenja - provedbeni urbanistiki planovi:

Br.

Naziv plana

1. PUP jaslica, vrtia i osnovne


kole
2. PUP dijela Grada Vrsara

Objava

Izrada

3. PUP Zone zdravstvenih objekata


u Vrsaru

"Sl. glasnik opine


1993.
Pore", br.2/93,3A/99
"Sl. glasnik opine
1992.
Pore", br. 5/92,3A/99
"Sl. glasnik opine
1992.
Pore, br. 8/92

4. PUP stambenog naselja Vrsar istok, I faza


5. PUP Kapetanova stancija

SN 58/87, 31/89,
SG 5/90
SG 8/94, 3A/99

1994.

6. DPU Luke Vrsar

SG 1/98

1998.

7. DPU servisno informatikog


punkta
8. DPU naselja Trsine

SG 2/99

1999.

SGGP 5/00, 2/02

2000.

9. DPU Starogradske jezgre - I faza SGGP 3/04


10. DPU Radne zone Neon

SGGP 9/04

1987.

2004.
2004.

Izraiva
URBIS - 72
d.d. Pula
PLANIS
d.o.o. Pore
EURO
TRADE
ininjering,
Pore
UI Hrvatske
URBIS - 72
d.d. Pula
ICON d.o.o.
Rovinj
PLANIS
d.o.o. Pore
ICON d.o.o.
Rovinj
PLANIS
d.o.o. Pore
UI Hrvatske

Broj: 2/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 83

2.2. Stavljanje van primjene dokumenata prostornog ureenja


Danom donoenja Prostornog plana ureenja Opine Vrsar ("Slubeni glasnik Grada
Porea", br. 15/06), stavljen je van primjene Prostorni plan (bive) opine Pore ("Slubeni
glasnik Grada Porea", br. 7/92), u dijelu koji se odnosio na podruje Opine Vrsar.
2.3. Drugi dokumenti
U ranijem periodu izraen je odreen broj drugih dokumenata (prostorno planerska
dokumentacija, rjeenja, studije, elaborati i dr.), koji su pohranjeni u arhivi Jedinstvenog
upravnog odjela Opine Vrsar i Ureda dravne uprave u Istarskoj upaniji - Ispostava u
Poreu.
Za potrebe izrade Prostornog plana ureenja Opine Vrsar izraena je
konzervatorska podloga koja je posluila za utvrivanje temeljnih mjera zatite kulturnih
dobara i zatienih cjelina.
Trenutno je u izradi studija prometa za naselje Vrsar, sa prijedlogom ljetnog reima
prometne regulacije, za koju je provedena javna rasprava, te je u toku obrada primjedbi.
U izvjetajnom razdoblju proveden je natjeaj za izradu idejnog arhitektonskog
rjeenja crkve Sv. Marije od mora u Vrsaru.
Natjeaj je raspisan na temelju provedenih prethodnih radova (prijedloga programa
revitalizacije Regionalnog zavoda za zatitu spomenika kulture Rijeka i utvrivanja
programa).
Podruje obuhvata je kompleks crkve Sv. Marije od mora sa ruevinom biveg
samostana, te pripadajuim vrtom, a cilj je sanacija i spaavanje kulturnog dobra i njegova
prenamjena u sveanu dvoranu za odravanje manifestacija, koncerata, te povremeno
sveanog crkvenog obreda.
3.

KONCEPTUALNA OBILJEJA POSTOJEIH DOKUMENATA


PROSTORNOG UREENJA

Konceptualna obiljeja vaeih dokumenata prostornog ureenja - prostornih


planova koji su doneseni prije izvjetajnog razdoblja, obraena su u Izvjeima o stanju u
prostoru Opine Vrsar donesenim za odgovarajui vremenski period.
U nastavku se daju konceptualna obiljeja dokumenata prostornog ureenja donijetih
u izvjetajnom razdoblju.
3.1. Prostorni plan ureenja Opine Vrsar
Prostorni plan ureenja Opine Vrsar (u daljnjem tekstu: PPUO) novi je dokument
prostornog ureenja donijet za cjelokupno podruje Opine Vrsar kao jedinice lokalne
samouprave, u granicama koje su vaile do stupanja na snagu Zakona o podrujima upanija,
gradova i opina RH (NN, br. 86/06).
PPUO predstavlja kontinuitet prostornog planiranja sa planskom projekcijom do
2026. godine, ije planerske postavke djelomino predstavljaju logian nastavak prostornih
rjeenja iz dosadanjeg Prostornog plana (bive) opine Pore (iz 1992. godine).
Na kontinuitet planiranja bitno je utjecao slijed izmijenjenih zakonskih propisa
kojima je regulirana problematika prostornog planiranja i ureenja, prvenstveno Izmjena
Zakona o prostornom ureenju (NN, br. 100/04), te Uredba o ureenju i zatiti zatienog

Broj: 2/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 84

podruja mora (NN, br. 128/04). Navedeni su propisi doneseni u toku izrade Prostornog plana
ureenja Opine Vrsar, te je time sva postojea izgradnja, odnosno vei dio dotadanjih
graevinskih podruja uao u pojas 1000 metara od obalne linije, koji je spomenutom
Uredbom odreen kao podruje od vanosti za Republiku Hrvatsku i podlijee posebnom
reimu ureenja prostora.
Nunim usklaivanjem PPUO Vrsar sa donesenom Uredbom i usklaenim
Prostornim planom Istarske upanije, dolo je do znaajnih redukcija dotadanjih povrina
graevinskih podruja Opine Vrsar.
Osnovni ciljevi PPUO Vrsar su :
- prostorni razvoj naselja Vrsar i njegovih izdvojenih dijelova, zasnovan na
demografskom razvitku (utemeljenom na prirodnom prirataju), te uspostava ravnotee
izmeu takvog demografskog razvitka i cjelokupnog prostora razvoja Opine;
-zatita i neophodna sanacija razliitih oblika vrijednih krajobraza (prirodnih i
antropogenih) te nepokretnih kulturnih dobara;
- gospodarski razvoj zasnovan na: kvalitetnom turizmu, uslunim i upravnim
funkcijama, proizvodnim i preraivakim pogonima manjeg kapaciteta (mala i srednja
poduzea) s istim tehnologijama te poljodjelstvu i ribarstvu usmjerenima ka stvaranju
autentine turistike ponude;
- uz sve lokalne potrebe, osiguranje prostora i lokacija za infrastrukturne i ostale
objekte i sadraje dravnog i upanijskog znaaja.
Organizacija prostora Opine Vrsar temelji se na smjernicama gospodarskog razvoja,
a odraava se kroz namjenu odreenih podruja te naine i reime njihovog koritenja i
ureivanja.
Organizacija prostora zasniva se na slijedeim osnovnim namjenama:
1. Unutar graevinskih podruja:
- stanovanje - planom se osiguravaju prostorni uvjeti za smjetaj stanovnitva unutar
graevinskog podruja naselja, kao i izdvojenih dijelova naselja,
- gospodarstvo - preteito turizam i ugostiteljstvo u izdvojenim graevinskim
podrujima turistike namjene, te unutar turistikih lokacija u naselju, kao i proizvodna,
zanatsko obrtnika i ostala poslovna namjena, unutar radne zone Neon u GPN-u naselja Vrsar
i u okviru ostalih dijelova GPN-a naselja mjeovite namjene,
- sportsko-rekreacijska namjena - organizira se kao dodatna funkcija unutar
graevinskog podruja naselja, unutar izdvojenih graevinskih podruja namijenjenih
turizmu, te kao dodatni sadraj, odnosno izdvojeno graevinsko podruje za gradnju golf
igralita sa prateim sadrajima,
2. Izvan graevinskih podruja:
- poljoprivredne i umske povrine,
- povrine infrastrukturnih sustava - koridora (prometnih, elektroenergetskih,
vodnogospodarskih) i graevina,
- vodne povrine i more - povrine vodotoka i povrine mora za prometne djelatnosti,
kao i turizam i rekreaciju.
Planom su utvrene mjere zatite prostora, odnosno zatite krajobraznih vrijednosti,
prirodnih vrijednosti i kulturno povijesnih cjelina.

Broj: 2/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 85

3.2. Detaljni plan ureenja Radne zone Neon


Na podruju Opine Vrsar nisu planirana izdvojena graevinska podruja za
gospodarsku - proizvodnu i poslovnu namjenu.
Radna zona Neon zamiljena je kao zona razvoja i smjetaja zanatskih, uslunih,
trgovakih, komunalno - servisnih i manjih proizvodnih djelatnosti koje ne utjeu tetno na
okoli, te je kao takva organizirana na istonom rubu graevinskog podruja naselja Vrsar, uz
postojeu poslovnu zgradu bive tvornice Neon.
Povrina obuhvata iznosi 7,47 ha, a predviena je gradnja 14 novih graevinskih
parcela sa svom potrebnom infrastrukturom. Planom su utvreni standardi za promet u
mirovanju, kao i zastupljenost javnih zelenih povrina, te zelenih povrina unutar parcela za
gradnju.
3.3. Detaljni plan ureenja Dijela starogradske jezgre - I faza
Obuhvat plana odnosi se na manji dio naselja Vrsar, povrine 2,1 ha, unutar kojega
je djelomino zateena postojea izgradnja. Lokacija zahvaa dio zatienog i registriranog
kulturnog dobra, pa se planom odreuju uvjeti za sanaciju, rekonstrukciju, kao i gradnju
nekoliko novih obiteljskih graevina. Zastupljene su u velikom postotku zatitne zelene i
parkovne povrine, kao i parterni sadraji kulturne namjene - ljetna pozornica, koji se
pjeakim komunikacijama povezuju sa starim gradom i gradskom plaom.
4.

OBILJEJA PROSTORNOG RAZVITKA I STUPANJ


ISKORITENOSTI DOKUMENATA

Na podruju Opine Vrsar (koja je bila u sastavu bive opine Pore), kroz razdoblje
od tridesetak godina unatrag, kontinuiranim procesom prostornog planiranja
za
najatraktivnije su se dijelove prostora nastojali donijeti prostorni planovi ireg i ueg
podruja.
U proteklom razdoblju Opina Vrsar donijela je novi Prostorni plan ureenja Opine
Vrsar, koji predstavlja temelj sveukupnog razvoja Opine Vrsar, te osnovu za planiranje
razvoja uih podruja.
Konceptualna obiljeja navedenog plana i obiljeja prostornog razvoja ukratko su
iznijeta u poglavlju 3. ovog Izvjea.
Iz navedenih razloga, te injenice da se radi o novom planu, obiljeja prostornog
razvitka ne obrauju se detaljno.
4.1. Prostorni plan ureenja Opine Vrsar
Podruje Opine Vrsar, kao jedinice lokalne samouprave, vezano na dosadanja
planska rjeenja moe se podijeliti na :
- podruje k.o. Vrsar (pokriveno s PPUO Vrsar)
- ostalo podruje - k.o. Gradina i k.o. Lim (pokriveno s PPUO Sv. Lovre).
Vezano na planovima obuhvaene teritorijalne cjeline, sadanje podruje Opine
Vrsar dijelom je pokriveno i obraeno elaboratom PPUO Vrsar ("Slubeni glasnik Grada
Porea", br. 15/06), a dijelom elaboratom PPUO Sv. Lovre ("Slubeni glasnik Grada
Porea", br. 03/03), te iz iste injenice proizlazi razliitost koncepcija i planskih rjeenja. Do

Broj: 2/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 86

izrade jedinstvenog elaborata kroz izmjene i dopune PPUO Vrsar, koje e nuno uslijediti,
daju se glavne karakteristike po pojedinim podrujima.
Za podruje k.o. Vrsar, PPUO Vrsar izvrio je definiranje graevinskih podruja za
razvoj naselja i izdvojenih graevinskih podruja ostalih namjena, pri emu su u odnosu na
dosadanji Prostorni plan (bive) opine Pore izvrene redukcije sukladno odredbama
Uredbe o ureenju i zatiti zatienog podruja mora (NN, br. 128/04) i odredbama i
kriterijima sa Uredbom usklaenog Prostornog plana Istarske upanije ("Slubeni glasnik
istarske upanije", br.2/02, 1/05).
Pojam zatitnog obalnog pojasa i prije donoenja Uredbe bio je definiran u ranijim
prostornim planovima, te se dugi niz godina na planskom nivou definirano podruje titilo od
nekontrolirane izgradnje uvjetovanjem izrade planova uih podruja.
Donoenjem Uredbe o ureenju i zatiti zatienog podruja mora (NN, br. 128/04),
taj je pojas jasno definiran i utvren kao podruje od vanosti za RH. Sukladno navedenoj
Uredbi, iz podataka Dravne geodetske uprave, prenesena je i utvrena zona zatitnog
obalnog podruja (1000 m od obalne linije prema kopnu, te 300 m u more), unutar koje je
definiran reim zatite okolia, prostora i gradnje, te odreena obveza izrade odgovarajuih
prostornih planova ueg podruja (UPU, DPU). Tako odreeno zatitno obalno podruje
obuhvatilo je sve postojee izgraene dijelove graevinskih podruja naselja Vrsar, kao i
njegovih izdvojenih dijelova, te izdvojena graevinska podruja turistike namjene izvan
naselja - Valkanela i Koversada, kao i priblino polovicu planiranog golf igralita sa veim
dijelom zone planiranog smjetaja.
Slijedom gore navedenog, sveukupni se razvoj u planskom periodu usmjerava
prvenstveno na svrhovitije koritenje prostora, na nain da se uz maksimalno ouvanje i
zatitu prostornih resursa, uz utvrene datosti, iznalaze optimalna rjeenja za razvoj
djelatnosti, kao i poveanja kvalitete i standarda ivljenja uope.
Podruje obuhvata PPUO Sv. Lovre, u dijelu sadanjeg teritorija Opine Vrsar,
pokriva osam statistiki odreenih naselja i to: Bralii, Begi, Delii, Flengi, Gradina, Klotar,
Konteii i Marasi.
Plan se trenutno ne primjenjuje dok se ne uskladi sa vaeim zakonskim propisima,
te potom donese na Opinskom vijeu u dijelu koji se odnosi na Opinu Vrsar.
4.2. Generalni urbanistiki plan grada Vrsara
Podruje obuhvata GUP-a Vrsara, vezano na realizaciju i stupanj iskoritenosti,
moe se analizirati kao:
- podruje koje je pokriveno detaljnim planovima ureenja
- ostalo podruje.
Podruja koja su pokrivena detaljnim planovima ureenja u velikoj su mjeri ureena
i izgraena, dok je za ostalo podruje potrebno izvriti detaljniju analizu planskih rjeenja i
mogunosti prostora, te predloiti mjere za to uinkovitije iskoritenje prostora, kao i
meusobno usklaenje svih funkcija i namjena unutar toga podruja.
Od donoenja navedenog plana, kao i njegove izmjene protekao je dugi vremenski
period, te pojedina planska rjeenja ne odgovaraju dugoronim potrebama i zahtjevima.
Elaborat ne sadri odgovarajue elemente potrebne za razvoj naselja u planskom razdoblju, a i
nain prikaza planskih rjeenja ne odgovara vaeim propisima kojima se regulira izrada
prostornih planova.
Sukladno vaeem Zakonu o prostornom ureenju, Opina Vrsar, vezano
na broj stanovnika, nema obvezu donoenja generalnog urbanistikog plana.
Prostorni plan Istarske upanije, kao i PPUO Vrsar utvrdio je obvezu

Broj: 2/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 87

donoenja urbanistikog plana ureenja za naselje Vrsar, pa je za pretpostaviti da


e se kroz postupak donoenja navedenog UPU-a postojei GUP staviti van snage.
4.3. Detaljni planovi ureenja - provedbeni urbanistiki planovi
Br.

Naziv plana

1. PUP jaslica, vrtia i osnovne kole


2. PUP dijela Grada Vrsara
3. PUP Zone zdravstvenih objekata u
Vrsaru
4. PUP stambenog naselja Vrsar - istok, I
faza
5. PUP Kapetanova stancija
6. DPU Luke Vrsar
7. DPU servisno informatikog punkta
8. DPU naselja Trsine
9. DPU Starogradske jezgre - I faza
10. DPU Radne zone Neon

Povrina
(ha)
6
1,7
1,2

Postotak
provedbe
30%
90%
-

11

95%

3,5

50%
95%
90%
50%
-

0,95
8
2,1
7,47

U Jedinstvenom upravnom odjelu vodi se evidencija :


- inicijativa i prijedloga za izradu novih dokumenata prostornog ureenja po
pojedinim lokacijama,
- zahtjeva za izradu izmjena i dopuna postojeih dokumenata prostornog ureenja detaljnih (provedbenih) planova.
4.4. Tekoe u provedbi planova:
Odreeni planovi nepotpuno su ili samo djelomino realizirani, naroito sa aspekta
javnih sadraja i povrina i komunalne ureenosti.
U odnosu na mogunost provedbe planova, te rjeavanja imovinsko-pravnih pitanja,
vano je naglasiti nepostojanje odgovarajuih propisa za provedbu planirane izgradnje
(urbana komasacija i sl.) u smislu formiranja graevinskih parcela i komunalnog opremanja,
te naroito u pogledu rjeavanja glavnih i pristupnih prometnica sa potrebnom
infrastrukturom. Takva neadekvatna zakonska regulativa esto koi normalan razvoj, te
provedbu nekad i potpuno jednostavnih zahvata u prostoru radi omoguavanja funkcioniranja
pojedinih dijelova naselja.
5.

ANALIZA STANJA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE

U proteklom (etverogodinjem) izvjetajnom razdoblju, Opina Vrsar je donijela,


sukladno vaeem zakonu i podzakonskim propisima, novi prostorni plan ireg podruja PPUO Vrsar. U navedenom izvjetajnom razdoblju donesen je i DPU Radne zone Neon ("Sl.
glasnik Grada Porea, br. 9/04), te DPU Dijela starogradske jezgre - I faza ("Sl. glasnik Grada
Porea, br. 3/04).
U skladu s odredbama vaeeg zakona i usklaenou po hijerarhiji planova,
postojei planovi ueg podruja, ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama PPUO i vaeim

Broj: 2/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 88

zakonskim propisima, ostali su na snazi. Ukoliko pojedine odredbe postojeih planova ueg
podruja nisu usklaene sa odredbama navedenih planova ireg podruja, primjenjuju se
odgovarajue odredbe planova ireg podruja.
U postupku je ishoenje suglasnosti Ministarstva zatite okolia, prostornog ureenja
i graditeljstva na planove uih podruja, koji su doneseni prije stupanja na snagu Uredbe, pa
su do donoenja ovog Izvjea ishoene suglasnosti na:
- DPU Radne zone Neon,
- PUP Zone zdravstvenih objekata u Vrsaru,
- DPU Dijela grada Vrsara,
- DPU starogradske jezgre - I faza.
S obzirom na navedeno, daljnje aktivnosti u oblasti prostornog planiranja bit e
usmjerene na izradu :
- izmjene, odnosno dopune Prostornog plana ureenja (PPUO) Vrsar, vezane
na zakonom izmijenjeno podruje Opine Vrsar,
- izmjena i dopuna detaljnih (provedbenih) planova ureenja,
- novih prostornih planova ueg podruja (UPU i DPU).
5.1. Vrijeme izrade
Opina Vrsar pokrivena je veim brojem dokumenata prostornog ureenja, koji su
izraivani u vremenskom periodu od dvadesetak godina.
Prostorni plan (bive) opine Pore, koji je vaio do donoenja PPUO Vrsar, izraen
je 1992. godine, temeljem odredaba tadanjeg zakona i pravilnika.
Donoenjem novog Prostornog plana ureenja Opine Vrsar krajem 2006.godine,
kao osnovnog dokumenta prostornog ureenja Opine, zapoet e proces osuvremenjivanja i
usklaivanja ranije donesenih prostornih planova koji su u veoj mjeri nerealizirani, te e se
prii izradi novih planova uih podruja.
5.2. Podloge
U pogledu kvalitete podloga na kojima su izraeni dokumenti prostornog ureenja,
stanje je slijedee :
- stariji dokumenti prostornog ureenja izraivani su na geodetsko
katastarskim podlogama u analognom obliku,
- novi dokumenti prostornog ureenja: PPUO Vrsar izraen je
u digitalnom obliku, te e se i svi planovi koji e se izraivati i donositi u
narednom periodu takoer izraivati u digitalnom obliku,
- dovrenje nove katastarske izmjere koja je u tijeku, uvelike e doprinijeti
pripremi podloga potrebnih za izradu dokumenata prostornog ureenja.
5.3. Sadraj elaborata
S obzirom na dvadesetogodinji period izrade i donoenja, stanje elaborata je vrlo
razliito, te se generalno mogu utvrditi slijedee karakteristike :
- tijekom vremena mijenjali su se propisi koji su odreivali sadraje i nain
izrade prostornih planova,
- stariji planovi dostupni su u manjem broju primjeraka i ne sadre sve
priloge koji su odreeni sadrajem, a usklaivani su uglavnom dopunama
tekstualnog dijela,

Broj: 2/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 89

- planovi koji su izraivani nakon 1990. godine uglavnom su dostupni u


dovoljnom broju primjeraka i sadre potrebne elemente,
- noviji prostorni planovi (DPU Radne zone Neon, DPU Starogradske jezgre I faza, PPUO Vrsar) sadre sve elemente utvrene Zakonom o prostornom
ureenju i Pravilnikom o sadraju, mjerilima prikaza, prostornim
pokazateljima i standardu elaborata.
5.4. Metodologija i nain izrade, te odnos prema vlasnitvu
Pri izradi dokumenata prostornog ureenja potuje se sva vaea zakonska
regulativa, kao i hijerarhija planova utvrena Zakonom o prostornom ureenju.
Prostorni plan ureenja Opine Vrsar izraen je sukladno Strategiji i Programu
prostornog ureenja RH i Prostornom planu Istarske upanije.
Planovi uih podruja oslanjaju se na smjernice planova ireg podruja, a postupak
izrade dopunjava se dodatnim istraivanjima i novim planerskim postupcima. U dijelovima u
kojima detaljni planovi nisu usklaeni sa novim prostornim planom, primjenjuju se
odgovarajue odredbe PPUO, dok e se zbog tih i drugih prostorno-planerskih razloga po
potrebi pristupiti izradi izmjena i dopuna navedenih detaljnih planova.
Detaljni planovi ureenja usmjereni su prvenstveno ka dvije osnovne namjene stanovanju i gospodarstvu.
U metodologiji izrade planova, znaajno se mijenjao odnos prema vlasnitvu:
- u planovima ranijeg razdoblja kategorija vlasnitva zanemariv je element,
- u planovima novijeg razdoblja, analiza vlasnitva sve vie postaje sastavni
dio pripreme za izradu planova.
U proceduri izrade i donoenja novih dokumenata prostornog ureenja uoene su
slijedee pojave :
- zahtjevi za preoblikovanjem graevinskih parcela odreenih planovima u parcele
koje odgovaraju stvarnom vlasnikom stanju,
- zahtjevi za planiranjem sadraja sukladno slici vlasnitva, a bez obzira na planerski
eljenu ili optimalnu namjenu pojedinih prostora,
- tekoe u provedbi parcelacija i formiranja graevinskih parcela na nain utvren
donesenim dokumentima prostornog ureenja, radi razliitog stvarnog katastarskog i
vlasnikog stanja i elja vlasnika.
U planerskom postupku, metodologija izrade nuno je usmjerena ka traenju
optimalnih rjeenja vezanih na organizaciju prostora, a vlasnitvo, kao jedan od elemenata, ne
moe predstavljati osnovu za planiranje prostora.
6.

OPA OCJENA PROSTORNO - PLANSKE DOKUMENTACIJE


Opa ocjena prostorno-planske dokumentacije moe se dati kroz slijedee elemente:
1. Fiziko - tehniki nedostaci dokumenata
- tehniki nedostaci - uoen je nedostatak dovoljnog broja elaborata ili
pojedinih dijelova elaborata, naroito onih ih ranijih godina,
- fiziki nedostaci - pojedini su elaborati oteeni tijekom godina uporabe.
2. Uporabna vrijednost u odnosu na planska rjeenja ili vlasnike odnose
- u odreenom broju starijih planova uoena je oteana provedivost uslijed
neadekvatnih planskih rjeenja, kao i izmjene vlasnikih odnosa.

Broj: 2/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 90

3. Uporabna vrijednost u odnosu na zakone, pravilnike i odluke


- u pojedinim je planovima uih podruja primijeena neusklaenost
dokumenata u odnosu na planove ireg podruja, te u odnosu na vlastite
izmjene i dopune ili u meusobnom odnosu sastavnih dijelova istoga
plana (to je osobito sluaj sa DPU-om luke Vrsar, te DPU-om naselja
Trsine),
- uporabivost dokumenata u odnosu na Zakon o prostornom ureenju i
Uredbu o ureenju i zatiti zatienog podruja mora:
- slijedom odredbi gornjih zakonskih propisa, na sve prostorne planove
koji su u cijelosti ili djelomino unutar ZOP-a, a doneseni su prije
stupanja na snagu istih propisa, potrebno je ishoditi suglasnost
Ministarstva zatite okolia, prostornog ureenja i graditeljstva,
- u postupku izmjene postojeih, kao i izrade novih planova, potivat e se
zakonski propisi koji reguliraju nain izrade planova i njihov sadraj.
Opa ocjena utvruje se usporedbom toaka 25. ovog Izvjea, te se zakljuuje:
Temelj daljnje izrade svih novih, kao i izmjena, odnosno dopuna postojeih
planova je Prostorni plan ureenja Opine Vrsar,
- Opina Vrsar pokrivena je veim brojem prostornih planova uih podruja,
koji su, osim GUP-a, svi izraeni i doneseni kao detaljni planovi ureenja
(PUP, DPU),
- obuhvati svih navedenih detaljnih planova unutar su graevinskog
podruja naselja Vrsar, odnosno izdvojenog dijela GPN-a Vrsar
(Kapetanova stancija),
- svi navedeni detaljni planovi u velikoj su mjeri iskoriteni, pa se namee
potreba da se u narednom periodu, kroz planove uih podruja odrede zone
mogue gradnje unutar graevinskog podruja naselja,
- uoava se potreba da se urbanistikim planom ureenja naselja omogui
formiranje slike naselja, odnosno realizacije njegovih osnovnih funkcija i
prateih sadraja (sport, rekreacija, zelenilo, ureenje javnih prostora i dr.),
te nain povezivanja istih sa zonama i sadrajima turistike namjene kao
djelatnosti koja je prevladavajua,
- za podruje zatienih cjelina i graditeljskih sklopova, potrebno je izraditi
konzervatorske podloge, ije e se smjernice ugraditi u urbanistike
planove, odnosno detaljne planove ureenja, omoguujui njihovu
kvalitetnu sanaciju, ouvanje i revitalizaciju,
- izdvojena graevinska podruja turistike namjene, osim Prostornim
planom ureenja Opine, nisu pokrivena planovima uih podruja koji bi
omoguavali razvoj djelatnosti i podizanje kvalitete sadraja i usluga, pa je
u tom cilju nuno Programom mjera predvidjeti to hitnije pokretanje
njihove izrade,
- openito uzevi, u narednom periodu aktivnosti e preteito biti usmjerene
na potrebnu izmjenu i dopunu PPUO Vrsar, izradu i donoenje planova uih
podruja - urbanistikih planova ureenja, kao i detaljnih planova ureenja
iji su obuhvati utvreni kroz PPUO, te detaljnih planova ureenja koje e
eventualno uvjetovati doneseni UPU-i,
- u takovom e se procesu po potrebi staviti van primjene pojedine detaljne
(provedbene) planove iz ranijeg razdoblja, zamjenjujui ih novima.
-

Broj: 2/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 91

Programom mjera potrebno je uiniti slijedee:


- na odgovarajui nain predvidjeti izmjenu, odnosno dopunu PPUO Vrsar,
vezanu na usklaenje elaborata sa novim teritorijalnim granicama Opine,
- pristupiti izradi odgovarajuih konzervatorskih podloga zatienih cjelina i
graditeljskih sklopova,
- pokrenuti proceduru izrade i donoenja novih dokumenata prostornog
ureenja sukladno potrebama Opine Vrsar, a prvenstveno urbanistike, te
detaljne planove ureenja, ija je obveza izrade i obuhvat utvren
Prostornim planom ureenja Opine,
- pokrenuti proceduru izrade izmjena i dopuna postojeih dokumenata
prostornog ureenja ukoliko se utvrdi da ih je potrebno uskladiti sa
zakonskim propisima, kao i vaeim planovima ireg podruja,
- omoguiti nastavak izrade i usklaenja detaljnih planova ureenja ija je
izrada zapoela prije stupanja na snagu Uredbe.
Temeljem Programa mjera, prioritete u provedbi sukladno mogunostima i
potrebama, utvrdit e opinska tijela (Opinsko vijee i Poglavarstvo).
7.

DOKUMENTI PROSTORNOG UREENJA IJA JE IZRADA U


TIJEKU

U skladu s Programom mjera za unapreenje stanja u prostoru Opine Vrsar (Slubeni


glasnik Grada Porea, br. 1/03) u proteklom periodu pokrenuta je izrada dokumenata
prostornog ureenja uih podruja.
U suradnji sa pravnim osobama s odgovarajuim ovlatenjima, u tijeku je izrada
novih, odnosno izmjena i dopuna vaeih detaljnih planova ureenja, te su u izradi:
1. DPU zone Montraker,
2. DPU Stancije Valkanela,
3. DPU zone Centar Vrsar,
4. DPU Dijela Grada Vrsara - izmjene i dopune,
5. PUP Vrsar istok - I faza - izmjene i dopune,
6. DPU gospodarske - poslovne zone Gradina.
8.

OBILJEJA STANJA PROSTORA

U posljednjih dvadesetak godina, podruje Opine Vrsar sukladno svom


gospodarskom razvitku doivjelo je znaajnije prostorne promjene vezane na gospodarsku i
stambenu izgradnju. Mogunost izgradnje koja je bila data donesenim prostorno planskim
dokumentima uglavnom je iskoritena.
Iz navedenih razloga, te niza u ovom Izvjeu prethodno iznesenih okolnosti,
posljednjih godina nije prisutan proces intenzivnije izgradnje, to za posljedicu moe imati i
pozitivne i negativne konotacije.
Na podruju pojedinih, naroito stambenih zona, osim izgradnje graevina nije u
potpunosti dovreno komunalno opremanje potrebnom infrastrukturom, prometnicama,
nogostupima, i dr., (Vrsar - istok, Kapetanova stancija, Trsine) te ponegdje dolazi i do
uzurpacije prostora, a time i onemoguavanja primjerenog ureenja naselja.

Broj: 2/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 92

8.1. Bespravna izgradnja


Na podruju Opine Vrsar, bez obzira na zakljuke i poduzete mjere opinskih tijela
(Opinskog vijea i Poglavarstva), te evidentiranje i kontinuirano upuivanje prijavi
nadlenim dravnim tijelima, i dalje je prisutan kontinuiran proces bespravne gradnje. Isti se
manifestira u manjoj mjeri kao nova bespravna gradnja, a ee kao razne nedozvoljene i
neprimjerene intervencije - dogradnje, nadogradnje, te razni oblici rekonstrukcija na
postojeim graevinama.
Bespravna gradnja otvara niz moralnih, graanskih, komunalnih, prostornih,
financijskih i ostalih pitanja koja se direktno reflektiraju na odnose u prostoru, jednakost
graana i dr.
Kako svoj dio odgovornosti za stanje u prostoru snose svi uesnici u graenju, nuno
je podsjetiti da u segmentu prostornog ureenja :
- priprema, izrada i donoenje dokumenata prostornog ureenja spadaju u nadlenost
tijela Opine Vrsar,
- provedba - izdavanje odobrenja za graenje, te kontrola i nadzor procesa graenja
spadaju u nadlenost tijela dravne uprave.
Status Opine Vrsar kao jedinice lokalne samouprave, bez obzira na obvezu
donoenja dokumenata prostornog ureenja, odnosno prostornih planova, zakonski je takav da
sudjeluje u provedbi planova najveim dijelom vezano na realizaciju javnih povrina i
sadraja, infrastrukture, te komunalnog ureenja.
U proteklom izvjetajnom razdoblju, tonije poetkom 2007.god., prema provedenim
postupcima graevinske inspekcije uklonjene su tri manje graevine, mahom u blizini
upanijske ceste. Uglavnom se radilo o pomonim graevinama, te polumontanim
graevinama namijenjenima ugostiteljskoj djelatnosti.
Za napomenuti je da i dalje postoji problem malog broja graevinskih inspektora koji
pokrivaju ovo podruje, te da od iste slube nemamo saznanja ni informacije o tijeku
pokrenutih postupaka, kao ni o planovima i prioritetima vezanim na izvrenja ruenja na
podruju nae Opine.
8.1.1. Oblici bespravne gradnje i aktualni trendovi u prostoru
Uoeni oblici bespravne gradnje su slijedei :
a) zahvati na graevinama koje su evidentirane kao kulturno dobro ili su dio
zatienih cjelina:
- nepopravljiva fizika oteivanja graevina,
- koritenje neprihvatljivog oblikovanja i materijala,
- nedozvoljene i neprimjerene intervencije,
b) gradnja i rekonstrukcija graevina bez ikakvih odobrenja:
- u podrujima koja su pokrivena detaljnim planovima,
- u podruja koja nisu pokrivena detaljnim planovima,
- suprotno namjeni prostora odreenoj pojedinim planovima,
- suprotno odredbama planova,
c) izgradnja ili rekonstrukcija graevina protivno izdatim odobrenjima:
- u odnosu na vertikalne i horizontalne gabarite,
- u odnosu na namjenu graevine,
- u odnosu na razinu komunalne opremljenosti podruja (infrastruktura,
parkiralita i dr.),

Broj: 2/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 93

- u odnosu na broj stambenih jedinica.


Na podruju Opine Vrsar prisutni su u odreenoj mjeri svi oblici bespravne gradnje,
a posebno se naglaavaju:
- bespravne rekonstrukcije i devastacije graevina u strogo zatienoj povijesnoj
jezgri i njenoj kontaktnoj zoni,
- izgradnja graevina suprotno prostorno planskoj namjeni podruja, unutar,
kao i izvan graevinskog podruja,
- izgradnja vrstih ili postava privremenih graevina uz upanijsku cestu,
- izgradnja graevina na poljoprivrednom zemljitu, kao i unutar znaajnog
krajobraza Limske drage.
Aktualni trendovi u prostoru su slijedei :
- postoji interes za graevinskim parcelama na atraktivnijim lokacijama,
- prisutna je izgradnja stanova za trite, a radi trenutnog nepostojanja novih zona
ureenih za gradnju, poveava se broj stambenih jedinica unutar izgraene strukture
naselja, vrlo esto na neprihvatljive naine,
- navedena pojava ima za posljedicu dodatno naglaavanje problema nedovoljnog
broja parkiralinih mjesta, te neadekvatne infrastrukture uope, budui da se, pogotovo u
ljetnom razdoblju, premauju maksimalna dozvoljena optereenja,
- preprodajom nelegalnih stanova jo se vie komplicira mogunost razrjeenja i
saniranja situacije na terenu kao i imovinsko pravnih problema vezanih na nemogunost
uknjibe etanog vlasnitva i tzv. "legalizacije" takvih graevina.
- protupravno izgraene graevine, osim navedenih problema krenja propisa i
devastacije prostora, najee su graene tehniki nekvalitetno, te su loe funkcionalno i
estetski rijeene, a razlog je tome izbjegavanje procedura propisanih Zakonom o graenju
(projekte ne izrauju ovlateni arhitekti i inenjeri, gradnju ne nadzire ovlateni nadzor, te
se izvoenje preputa esto nestrunim izvoaima),
- i dalje je prisutna pojava prikljuivanja na komunalnu infrastrukturu graevina koje
su izgraene ili rekonstruirane protivno graevnim dozvolama ili bez istih,
- problem bespravne gradnje dodatno je potenciran neekipiranou tijela dravne
uprave - Slube za zatitu okolia, prostorno ureenje, graditeljstvo i imovinsko pravne
poslove u Ispostavi Pore, nadlenog za izdavanje lokacijskih, graevinskih i uporabnih
dozvola, gdje se u zadnjih nekoliko godina konstantno smanjuje broj djelatnika dok se
istovremeno poveava broj predmeta.
9.

ZAKLJUAK

Na temelju ovog Izvjea, Opina Vrsar e, sukladno Zakonu i drugim propisima,


Programom mjera, dokumentima prostornog ureenja i drugim dokumentima propisati mjere i
postupke za provoenje politike ureivanja prostora, odnosno odrediti obveze svih imbenika
u tom postupku.

Broj: 2/2007

10.

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 94

ZAVRNA ODREDBA
Ovo Izvjee objavljuje se u "Slubenim novinama Opine Vrsar" .

KLASA: 350-01/07-01/36
URBROJ: 2167/02-02-07-1
Vrsar, 20.lipnja 2007.god.
OPINSKO VIJEE OPINE VRSAR

PREDSJEDNIK
OPINSKOG VIJEA
Franko Matukina, v.r.

Broj: 2/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 95

8.
Na temelju lanka 11. Zakona o prostornom ureenju ("Narodne novine", br. 30/94,
68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) i lanka 40. Statuta Opine Vrsar ("Slubeni glasnik Grada
Porea", br.2/04) Opinsko vijee Opine Vrsar, na sjednici odranoj 20.lipnja 2007. godine,
donosi
PROGRAM MJERA
ZA UNAPREENJE STANJA U PROSTORU
OPINE VRSAR
1.

UVOD

Na osnovi Izvjea o stanju u prostoru, a sukladno Zakonu o prostornom ureenju


("Narodne novine", br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) (u daljnjem tekstu : Zakon)
donosi se Program mjera za unapreenje stanja u prostoru Opine Vrsar (u daljnjem tekstu :
Program).
Program odreuje potrebu izrade novih, odnosno izmjenu i dopunu postojeih
dokumenta prostornog ureenja, potrebu pribavljanja podataka i strunih podloga za njihovu
izradu, te druge mjere od znaaja za izradu i donoenje tih dokumenata. Programom mjera
utvruje se potreba i razina ureenja zemljita, izvori za financiranje njegovog ureenja te rok
u kojem je odreeno zemljite potrebno urediti za planiranu namjenu, a po potrebi i druge
mjere za provoenje politike ureenja prostora i dokumenata prostornog ureenja. Program se
sastoji od tekstualnog i grafikog dijela.
Tekstualni je dio obraen kroz slijedea poglavlja:
- sustav prostornog ureenja,
- nositelji prostorno-planerskog postupka,
- postupak,
- obveze izrade dokumenata prostornog ureenja - prostornih planova,
- drugi dokumenti,
- sadraj i standard elaborata dokumenata prostornog ureenja i drugih
dokumenata,
- postojei dokumenti prostornog ureenja,
- detaljni planovi ureenja ija je izrada u tijeku,
- izrada novih dokumenata prostornog ureenja,
- izrada drugih dokumenata,
- stavljanje van snage prostornih planova,
- geografsko-informacijski sustav (GIS),
- spreavanje i uklanjanje bespravne gradnje,
- ureenje graevinskog zemljita,
- izmjene i dopune Programa.
Grafiki dio Programa sastoji se od tri grafika lista u mjerilu M 1:25000, koji
sadre:
- prikaz obuhvata planova uih podruja koji su doneseni i onih ija je izrada u
tijeku,
- prikaz obuhvata obveznih urbanistikih planova ureenja, odreenih Prostornim
planom ureenja Opine,
- prikaz obuhvata obveznog Prostornog plana podruja posebnih obiljeja.

Broj: 2/2007

2.

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 96

SUSTAV PROSTORNOG UREENJA

Gospodarenjem, zatitom i upravljanjem prostorom ostvaruju se uvjeti za drutveni i


gospodarski razvoj, zatitu okolia, racionalno koritenje prirodnih i povijesnih dobara na
naelu integralnog pristupa u planiranju prostora. Integralni pristup u planiranju prostora
obuhvaa:
- poznavanje, provjeru i ocjenu mogunosti razvoja u prostoru,
- izradu dokumenata prostornog ureenja,
- praenje provedbe dokumenata prostornog ureenja.
Prostorno ureenje Opine Vrsar temelji se na naelima :
- ravnomjernog gospodarskog, drutvenog i kulturnog razvoja prostora, uz
njegovanje i razvijanje prostornih osobitosti,
- odrivog razvoja i racionalnog koritenja i zatite prostora,
- zatite integralnih vrijednosti prostora i zatite i unapreenja stanja okolia,
- zatite kulturne batine i osobito vrijednih dijelova prirode,
- osiguranja boljih uvjeta ivota,
- usuglaavanja interesa korisnika prostora i prioriteta djelovanja u prostoru,
- usuglaenosti prostornog ureenja Opine Vrsar sa susjednim opinama i
prostorom upanije i drave,
- javnosti i slobodnog pristupa podacima i dokumentima znaajnim za
prostorno ureenje, sukladno vaeim zakonskim propisima,
- uspostavljanja sustava informacija o prostoru u svrhu planiranja, koritenja i
zatite prostora.
Da bi se gospodarenje prostorom provodilo svrhovito i uinkovito, treba ga pratiti
sustavna organizacija gospodarenja i upravljanja prostorom, priprema i ureenje zemljita,
komunalno opremanje i ureenje, te kontrola i nadzor.
Gospodarenje i upravljanje prostorom ostvaruje se kroz:
- organizirani sustav prostornog ureenja (nositelji prostorno-planerskog postupka,
druga tijela i ustanove, te pravne osoba sa javnim ovlastima ),
- pripremu, izradu i donoenje dokumenata prostornog ureenja i drugih
dokumenata,
- sudjelovanja u provedbi dokumenata,
- pripremu i ureenje zemljita za izgradnju,
- izgradnju infrastrukture i komunalnog opremanja naselja, izdvojenih graevinskih
podruja i ostalih podruja Opine,
- provoenje drugih mjera politike ureenja prostora.
Opina Vrsar putem svojih tijela surauje s tijelima dravne uprave u cilju kvalitetne
provedbe dokumenata prostornog ureenja i drugih dokumenata, kao i provedbe nadzora nad
ureenjem prostora, te zaustavljanja daljnje bespravne gradnje i njenog uklanjanja..
3.
3.1.

NOSITELJI PROSTORNO - PLANERSKOG POSTUPKA


Opinsko vijee Opine Vrsar

Opinsko vijee Opine Vrsar (u daljnjem tekstu: Vijee) osigurava uinkovitost


prostornog ureenja donoenjem dokumenata prostornog ureenja i drugih dokumenata
odreenih Zakonom i ovim Programom.

Broj: 2/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 97

Vijee donosi Izvjee o stanju u prostoru i Program mjera za unapreenje stanja u


prostoru kojim utvruje mjere za provoenje politike ureenja prostora i dokumenata
prostornog ureenja.
Vijee donosi dokumente prostornog ureenja u skladu sa Zakonom i ovim
Programom.
U cilju davanja miljenja, prijedloga i stavova radi rjeavanja pojedinih pitanja iz
oblasti prostornog ureenja, Vijee osniva savjetodavna tijela (odbore, komisije, i sl.).
3.2.

Poglavarstvo Opine Vrsar

Poglavarstvo Opine Vrsar (u daljnjem tekstu : Poglavarstvo) osigurava uinkovitost


prostornog ureenja provoenjem politike ureenja prostora u okviru ovlatenja odreenih
Zakonom, drugim propisima i ovim Programom.
Poglavarstvo prati odvijanje prostorno-planerskog postupka i poduzima mjere za
njegovo unapreenje.
Poglavarstvo je iskljuivi predlagatelj dokumenata prostornog ureenja koje donosi
Vijee.
Poglavarstvo osniva Odbor za prostorno ureenje i imenuje njegove lanove.
3.2.1

Odbor za prostorno ureenje

U cilju provoenja politike prostornog ureenja osniva se Odbor za prostorno


ureenje (u daljnjem tekstu: Odbor), kao struno tijelo Poglavarstva.
Djelokrug rada Odbora je sljedei :
- analiza stanja u prostoru,
- analiza, priprema, praenje i usmjeravanje izrade i donoenja dokumenata
prostornog ureenja i drugih dokumenata,
- predlaganje prioritetnih programa i planova, te programskih zadataka,
- priprema prijedloga, inicijativa, miljenja i rjeavanje drugih zadataka iz
oblasti zatite kulturne batine,
- praenje uspostave sustava informacija o prostoru,
- priprema prijedloga, inicijativa, miljenja i rjeavanje drugih zadataka iz
oblasti prostornog ureenja po zahtjevu Poglavarstva ili na prijedlog Odjela.
lanovi Odbora mogu biti struni djelatnici koji se imenuju iz podruja prostornog
planiranja, urbanizma, arhitekture, graditeljstva, zatite kulturne batine, zatite okolia,
katastra i sl. lanovi Odbora po poloaju su: Naelnik, lan Poglavarstva zaduen za oblast
prostornog planiranja odnosno komunalnu oblast, Proelnik i djelatnici Jedinstvenog
upravnog odjela zadueni za navedene oblasti.
3.3.

Upravno tijelo Opine Vrsar

Obavljanje strunih poslova prostornog ureenja i strunu utemeljenost dokumenata


prostornog ureenja i drugih dokumenata osigurava upravno tijelo Opine Vrsar - Jedinstveni
upravni odjel (u daljnjem tekstu : Odjel).
3.4.

Tijelo dravne uprave

Provedbu dokumenata prostornog ureenja osigurava tijelo dravne uprave nadleno


za poslove prostornog ureenja.

Broj: 2/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 98

Za podruje Opine Vrsar nadlean je Ured dravne uprave u Istarskoj upaniji,


Sluba za prostorno ureenje, zatitu okolia, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove Ispostava Pore.
3.5.

Izraivai dokumenata prostornog ureenja

Strunu utemeljenost osiguravaju, te izradu dokumenata prostornog ureenja


obavljaju pravne osobe registrirane za obavljanje strunih poslova prostornog ureenja i
ovlateni arhitekti koji samostalno obavljaju strune poslove prostornog ureenja (u daljnjem
tekstu : Izraivai), u skladu sa Zakonom.
4.

POSTUPAK

U skladu s ovim Programom, a na prijedlog Odjela ili Odbora, Poglavarstvo ili


Naelnik zakljukom iniciraju izradu pojedinog dokumenta prostornog ureenja ili drugog
dokumenta.
4.1.

Priprema

Priprema za izradu dokumenata prostornog ureenja ili drugog dokumenta obuhvaa


poslove prikupljanja podataka i izrade odgovarajuih podloga. Pripremu provodi Jedinstveni
upravni odjel, te poduzea ovlatena za obavljanje takvih poslova, a odreena zakljukom o
izradi dokumenta.
Priprema sadri :
- izradu katastarsko-geodetske podloge,
- izradu konzervatorske podloge,
- analizu postojeeg stanja (dokumentacije prostora, stanja na terenu, imovinskopravnog stanja, komunalne infrastrukture i prometa, i dr.),
- izradu programskog zadatka - smjernica za ureenje prostora,
- izradu detaljnog programa izgradnje i ureenja prostora,
- druge elemente od znaaja za izradu dokumenta.
4.2.

Izrada dokumenata prostornog ureenja i drugog dokumenta

Dokumente prostornog ureenja i druge dokumente izrauju Izraivai u skladu sa


Zakonom. Nositelj poslova izrade je Jedinstveni upravni odjel.
Odjel koordinira izradu i osigurava sudjelovanje svih uesnika u postupku (Odbor,
Izraiva, tijela Opine Vrsar, tijela dravne uprave, komunalna poduzea, pravne osobe sa
javnim ovlastima, druge ustanove).
4.3.

Postupak donoenja dokumenta prostornog ureenja

4.3.1

Ovlatenje za donoenje

Prostorni plan ureenja, urbanistike planove ureenja, detaljne planove ureenja i


ostale dokumente prostornog ureenja donosi Vijee.
Prostorni plan podruja posebnih obiljeja donosi upanijska skuptina.
Novi dokumenti prostornog ureenja, kao i izmjene i dopune postojeih, donose se
na nain odreen Zakonom.

Broj: 2/2007

4.3.2

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 99

Javna rasprava

O prijedlogu prostornog plana, te prijedlogu izmjena, dopuna i stavljanju izvan snage


prostornog plana provodi se javna rasprava.
Nain provoenja javne rasprave u postupku donoenja dokumenata prostornog
ureenja, te sudjelovanje tijela dravne uprave, jedinica lokalne samouprave i uprave,
komunalnih poduzea, pravnih osoba s javnim ovlastima, te pravnih i fizikih (graana) osoba
ureeni su posebnim propisom.
Zakljuak o upuivanju akata na javnu raspravu donosi Opinsko poglavarstvo, a
javnu raspravu provodi Jedinstveni upravni odjel.
4.4.

Postupak donoenja drugog dokumenta


Postupak donoenja drugog dokumenta odreuje se Zakljukom Poglavarstva.
Postupak donoenja Procjene utjecaja na okoli utvren je posebnim propisom.

4.5.

Provedba

Dokumente koji su donijeti na nain propisan Zakonom, odnosno ovim Programom,


nakon objave u slubenom glasilu, Odjel dostavlja na provedbu nadlenom tijelu dravne
uprave.
Opina Vrsar daje oitovanje na pismeni zahtjev tijela dravne uprave nadlenog za
poslove prostornog ureenja :
- u sluajevima odreenim zakonom, dokumentima prostornog ureenja i ovim
Programom,
- u svim zahvatima u prostoru na parcelama koje granie s parcelama u vlasnitvu
Opine.
5.

OBVEZA IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREENJA PROSTORNIH PLANOVA

Obveza izrade dokumenata prostornog ureenja - prostornih planova na podruju


Opine Vrsar, u skladu sa zakonskim propisima utvruje se prostornim planovima ireg
podruja (PPI, PPUO) i ovim Programom.
Unutar zatienog obalnog podruja mora, utvrenog zakonskim propisom, te
Prostornim planom Istarske upanije i Prostornim planom ureenja Opine, prema trenutno
vaeoj Uredbi o ureenju i zatiti zatienog podruja mora ("Narodne novine", br. 128/04),
detaljni plan ureenja moe se donijeti samo ako je prethodno donesen urbanistiki plan
ureenja.
Radi kontinuiteta procesa prostornog planiranja, planovi ija je izrada zapoela prije
donoenja spomenute Uredbe, nastojat e se dovriti i donijeti uz potivanje svih ostalih
zakonskih odredbi i posebnih propisa.
5.1.

Prostorni plan ureenja

Prostorni plan ureenja Opine utvruje uvjete za ureenje opinskog podruja,


odreuje svrhovito koritenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju graevinskog i drugog

Broj: 2/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 100

zemljita, zatitu okolia te zatitu spomenika kulture i osobito vrijednih dijelova prirode u
opini, te daje smjernice za daljnju razradu kroz planove uih podruja.
Za podruje Opine Vrsar u teritorijalnim granicama koje su vaile do donoenja
Zakona o podrujima upanija, gradova i opina u RH ("Narodne novine", br. 86/06), donesen
je Prostorni plan ureenja Opine Vrsar ("Slubeni glasnik Grada Porea", br. 15/06.) kojeg je
izradio Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu, Zavod za urbanizam, prostorno
planiranje i pejzanu arhitekturu.
Izmjenom teritorijalnih granica Opine Vrsar, koja je uslijedila po donoenju
Zakona o podrujima upanija, gradova i opina u RH (NN,br. 86/06), podruje k.o. Funtana
u cijelosti nije vie u sastavu Opine Vrsar, dok u isti sastav ulazi dio podruja dotadanje
Opine Sv. Lovre (k.o. Gradina i k.o. Lim).
Za navedeno podruje donesen je Prostorni plan ureenja Opine Sv. Lovre ("Sl.
glasnik Grada Porea", br. 03/03), kojeg je potrebno uskladiti sa zakonskim propisima i
Uredbom o ureenju i zatiti zatienog podruja mora ("Narodne novine", br. 128/04, u
daljnjem tekstu: Uredba). Trenutno je u izradi usklaenje elaborata navedenog plana pod
nazivom " Usklaenje PPUO Sv. Lovre i istonog dijela Opine Vrsar", koji e po
pribavljenoj suglasnosti Ministarstva zatite okolia, prostornog ureenja i graditeljstva,
vijea Opine Sv. Lovre, odnosno Opine Vrsar, donijeti svako za svoje podruje.
Radi nastale situacije i zakonske obveze jedinice lokalne samouprave da za svoje
podruje donese prostorni plan ureenja, u narednom e periodu biti potrebno prii
izmjenama, odnosno dopunama prostornog plana, u kojima bi se kroz jedinstveni elaborat
objedinili prikazi i dala planska rjeenja cjelovitog podruja.
5.2.

Prostorni plan podruja posebnih obiljeja

Prostornim planom Istarske upanije, te Prostornim planom ureenja Opine Vrsar,


odreena je obveza izrade i obuhvat Prostornog plana podruja posebnih obiljeja za Limsku
dragu i Limski kanal.
Nakon Studije valorizacije irega podruja Limske drage, Zavod za prostorno
ureenje Istarske upanije zapoeo je izradu PPPPO za limski kanal i limsku dragu.
Prostorni plan podruja posebnih obiljeja utvrdit e, s obzirom na zajednika
prirodna, kulturna ili druga obiljeja, temeljnu organizaciju prostora, mjere koritenja,
ureenja i zatite tog podruja s aktivnostima koje imaju prednost, mjere za unapreenje i
zatitu okolia, te e po potrebi odrediti obvezu izrade detaljnih planova ureenja prostora za
ua podruja unutar prostornog plana.
5.3.

Generalni urbanistiki plan

Za podruje Opine Vrsar na snazi je Generalni urbanistiki plan Grada Vrsara (u


daljnjem tekstu: GUP).
GUP utvruje temeljnu organizaciju prostora, zatitu prirodnih, kulturnih i povijesnih
vrijednosti, koritenje i namjenu povrina s prijedlogom prvenstva njihovog ureenja.
GUP Grada Vrsara donesen je 1989.godine, a i od njegove izmjene 1993.god.
protekao je dugi vremenski period, te pojedina planska rjeenja ne odgovaraju dugoronim
potrebama i zahtjevima. sukladno tada vaeim propisima.
Sukladno odredbama Zakona o prostornom ureenju, kao ni odredbama Prostornog
plana Istarske upanije, za podruje naselja Vrsar ne postoji obveza izrade i donoenja
generalnog urbanistikog plana. Donoenjem urbanistikih planova ureenja navedeni e se
plan staviti van snage.

Broj: 2/2007

5.4.

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 101

Urbanistiki plan ureenja

Urbanistiki plan ureenja (u daljnjem tekstu : UPU) izrauje se za podruja


odreena Prostornim planom ureenja Opine.
Pored navedenog u stavku 1. ove toke, izrada UPU-a preporua se za naselja izvan
zatitnog obalnog podruja sa veim graevinskim podrujem, odnosno za podruja na
kojima se predvia stambena ili druga kompleksna izgradnja (gospodarska zona i sl.).
UPU utvruje osnovne uvjete koritenja i namjene javnih i drugih povrina za
naselje, odnosno dio naselja, prometnu i komunalnu mreu, te smjernice za oblikovanje,
koritenje i ureenje prostora.
U postupku izrade i donoenja urbanistikih planova ureenja, unutar njihovih
obuhvata mogu se utvrditi podruja i zone za koje e se odrediti obveza izrade detaljnih
planova ureenja.
5.5.

Detaljni plan ureenja

DPU utvruje detaljnu namjenu povrina, reime ureivanja prostora, nain


opremanja zemljita komunalnom, prometnom i telekomunikacijskom infrastrukturom, uvjete
za izgradnju graevina i poduzimanje drugih aktivnosti u prostoru, te druge elemente od
vanosti za podruje za koje se plan donosi.
Detaljni plan ureenja (u daljnjem tekstu: DPU) izrauje se za podruja utvrena
Prostornim planom ureenja Opine, odnosno podruja koja e se odrediti urbanistikim
planovima ureenja.
6.

DRUGI DOKUMENTI

Drugim dokumentima u ovom Programu smatramo dokumente koji predstavljaju


analizu postojeeg stanja, te prostorno, urbanistiko, arhitektonsko ili graevinsko rjeenje
pojedinog podruja, zone ili pojedinane lokacije, a slue kao priprema za izradu
odgovarajueg dokumenta prostornog ureenja i provedbu ureenja prostora. To mogu biti:
- studija okvirnih (optimalnih) mogunosti podruja,
- struna podloga i idejno rjeenje,
- elaborat za provoenje natjeaja za izradu urbanistikog, urbanistikoarhitektonskog ili arhitektonskog rjeenja,
- urbanistiko-arhitektonsko rjeenje (zona, podruja, pojedinani lokalitet,
interpolacija, zahvata u prostoru koji imaju cilj urbano ureenje, i dr.),
- planovi regulacije, infrastrukture i prometa,
- konzervatorske podloge i elaborati,
- drugi dokumenti iz oblasti prostornog planiranja, urbanizma, arhitekture,
graditeljstva, zatite kulturne i prirodne batine, komunalne infrastrukture i
prometa, i dr.
7.
7.1.

SADRAJ I STANDARD ELABORATA DOKUMENATA


PROSTORNOG UREENJA I DRUGIH DOKUMENATA
Sadraj i standard elaborata dokumenata prostornog ureenja

Broj: 2/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 102

Sadraj, mjerilo prikaza, pokazatelji i standard elaborata dokumenata prostornog


ureenja utvreni su posebnim propisom.
7.2.

Sadraj i standard elaborata drugih dokumenata

Sadraj, mjerilo prikaza, pokazatelji i standard elaborata drugih dokumenata utvrdit


e se, ovisno o vrsti dokumenta, zakljukom Poglavarstva, na prijedlog Odjela ili Odbora.
8.

POSTOJEI DOKUMENTI PROSTORNOG UREENJA

Dokumenti prostornog ureenja donijeti u skladu s propisima ostaju na snazi ukoliko


ovim Programom nije drukije odreeno.
Dokumenti ija je izrada u tijeku donijet e se sukladno odredbama Zakona i ovog
Programa.
Dokumenti iz stavka 1. ove toke mogu se mijenjati u skladu sa Zakonom i na nain
odreen ovim Programom.
8.1.

Izmjena i dopuna postojeih planova - PPUO

Radi razloga iznijetih u toki 5.1. ovoga Programa, u narednom e se periodu morati
pristupiti izradi izmjena i dopuna Prostornog plana ureenja Opine Vrsar, odnosno izradi
elaborata koji e objediniti prikaze i planska rjeenja cjelovitog, zakonom utvrenog podruja
Opine Vrsar.
Kroz izmjene i dopune PPUO bit e potrebno izvriti reviziju i potrebna usklaenja
planskih rjeenja na podruju katastarskih opina Lim i Gradina (biva Opina Sv. Lovre), u
skladu sa vaeim propisima.
8.2.

Izmjena i dopuna postojeih detaljnih (provedbenih) planova

Izrada izmjena i dopuna postojeih detaljnih (provedbenih) planova ureenja pokree


se sukladno odredbama ovog Programa.
U narednom periodu pokrenut e se izrada izmjena i dopuna postojeih detaljnih
(provedbenih) planova ureenja:
1. DPU Radne zone Neon ("SGGP", br 9/04),
- izmjena /dopuna odnosit e se na nove posebne uvjete HEP-a sa adekvatnijim
rjeenjem napajanja potroaa, te reviziju zadatih kota u odnosu na nove geodetske
snimke terena;
2. PUP Zone zdravstvenih objekata ("SGGP", br. 8/92),
- izmjenom /dopunom dijelovi plana uskladili bi se sa odredbama PPUO Vrsar u
pogledu izgraenosti i visine graevina;
3. PUP Jaslica, vrtia i osnovne kole ("SGOP", br. 2/93, 3A/99),
- izmjena / dopuna preispitala bi namjenu unutar obuhvata plana;
4. PUP Kapetanova stancija ("SGOP", br. 8/94, 3A/99),
- izmjena / dopuna uskladila bi odredbe plana sa odredbama PPUO;
5. DPU naselja Trsine ("SGGP", br. 5/00, 2/02),
- izmjenom /dopunom uskladili bi se pojedini dijelovi plana (grafiki i tekstualni),
te po potrebi izvrilo usklaenje odredbi sa PPUO;

Broj: 2/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 103

Ukoliko se pokae potreba za usklaenjem pojedinih rjeenja ili odredbi ostalih


donesenih detaljnih planova sa planovima ireg podruja, odnosno drugih zakonskih propisa,
Odlukom Opinskog vijea pokrenut e se njihova izmjena u definiranom obuhvatu.
U postupku izrade i donoenja urbanistikih planova ureenja, po potrebi je mogue
predvidjeti istodobno stavljanje van snage dotadanjih ili dijelova dotadanjih planova ueg
podruja unutar predmetnog obuhvata .
9.

DETALJNI PLANOVI UREENJA IJA JE IZRADA U TIJEKU

U narednom periodu dovrit e se izrada slijedeih novih, te izmjena i dopuna


postojeih detaljnih planova ureenja (DPU-a ili PUP-a.) :
1. DPU zone Montraker,
2. DPU Stancije Valkanela,
3. DPU zone Centar Vrsar,
4. DPU Dijela Grada Vrsara - izmjene i dopune,
5. PUP Vrsar istok - I faza - izmjene i dopune,
6. DPU zone poslovne namjene Gradina.
10.

IZRADA NOVIH DOKUMENATA PROSTORNOG UREENJA

U narednom periodu planira se, sukladno prioritetima i zakljucima opinskih tijela


(Opinsko vijee i Poglavarstvo), pokretanje izrade novih dokumenata prostornog ureenja urbanistikih planova ureenja i detaljnih planova ureenja.
10.1.

Urbanistiki plan ureenja

Odredbama PPUO Vrsar, predviena je izrada slijedeih obveznih urbanistikih


planova ureenja:
- UPU "Valkanela" - izdvojeno graevinsko podruje ugostiteljsko turistike namjene,
- UPU "Vrsar" - graevinsko podruje naselja Vrsar sa Kapetanovom
stancijom i Stancijom Valkanela,
- UPU "Koversada - Crljenka" - izdvojeno graevinsko podruje
ugostiteljsko - turistike namjene sa Stancijom Crljenka i zranim
pristanitem,
- UPU "Golf - igralite Stancija Grande" - sportsko - rekreacijska namjena.
Sukladno odredbama PPUO Sv. Lovre u dijelu koji se odnosi na sadanje podruje
Opine Vrsar, predviena je izrada urbanistikog plana ureenja sportsko - rekreacijske
namjene - golfa na podruju lokaliteta Mokati.
Usklaenjem PPUO Sv. Lovre u dijelu Opine Vrsar, za pretpostaviti je da e se,
sukladno vaeoj Uredbi, umjesto detaljnih planova ureenja odreenih navedenim planom, a
koji se nalaze unutar zatitnog obalnog pojasa 1000 m od mora, izraditi urbanistiki plan
ureenja. Isto se odnosi na slijedee zone:
- za graevinska podruja naselja:
- Klotar i Sv. Mihovil,
- za zone izvan naselja za izdvojene namjene:
- zona poslovne namjene u Limskom zaljevu (K41 i K42)
- zona ugostiteljsko - turistike namjene u Limskom zaljevu.

Broj: 2/2007

10.2.

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 104

Detaljni plan ureenja

Detaljni planovi ureenja izradit e se za podruja iji e se obuhvati odrediti kroz


izradu i donoenje urbanistikih planova ureenja.
U skladu sa odredbama prostornih planova ireg podruja za dijelove podruja za
koje je odreena izrada urbanistikog plana ureenja, moe se, zakljukom Poglavarstva
propisati izrada detaljnog plana ureenja, odnosno nain izrade dijela UPU-a koji odgovara
nivou razrade detaljnog plana ureenja.
Sukladno odredbama PPUO Sv. Lovre u dijelu koji se odnosi na podruje Opine
Vrsar, izvan pojasa 1000 m od mora predviena je izrada slijedeih detaljnih planova
ureenja:
- DPU zona izvan naselja za izdvojene namjene:
- za sportsko - rekreacijsku namjenu zapadno od naselja Konteii,
- za turistiki punkt, juno od naselja Konteii na lokalitetu Bekvari.
Izmjenom PPUO predvidjet e se izrada DPU-a za naselja Gradina, Marasi i Flengi.
11.

IZRADA DRUGIH DOKUMENATA

Pristupit e se izradi slijedeih dokumenata :


1. Plana ukupnog razvoja,
2. Elaborata za provoenje natjeaja za izradu urbanistiko - arhitektonskih i
programskih rjeenja:
- podruja Saline na obali u Vrsaru,
- garane zgrade u Vrsaru.
3. Konzervatorske podloge i elaborati za utvrivanje sustava mjera zatite
nepokretnih kulturnih dobara zona i lokacija:
- povijesne urbane cjeline Vrsar sa obuhvatom strogo zatiene jezgre i
kontaktne zone umjerene zatite (kao podloge za izradu UPU-a naselja
Vrsar),
- zone "starog Neona" na obali u Vrsaru,
- zone povijesne jezgre naselja Gradina,
- zona naselja Klotar,
- kompleks samostana Sv. Mihovil nad Limom.
4. Studije biciklistikih i pjeakih staza sa vidikovcima.
Pored dokumenata iz stavka 1. ove toke, u skladu s potrebama, izradu drugih
dokumenata pokrenut e Poglavarstvo posebnim zakljukom.
12.

STAVLJANJE VAN SNAGE PROSTORNIH PLANOVA

Usporedo s procedurom izrade i donoenja urbanistikog plana za naselje Vrsar,


provest e se procedura stavljanja van snage Generalnog urbanistikog plana (GUP-a) Grada
Vrsara ("Slubeni glasnik Opine Pore", br. 17/89, 2/93).
13.

GEOGRAFSKO - INFORMACIJSKI SUSTAV OPINE VRSAR

Pretpostavka za ukupni razvoj podruja je stvaranje aurne geometrijski odreene


informacije o prostoru, koja je nuna u planiranju i oblikovanju

Broj: 2/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 105

gospodarskih i drugih aktivnosti, te svih oblika zahvata u prostoru kao i raspolaganja


imovinom.
Geografsko - informacijski sustav (GIS) je tehnologija kojom se prikupljaju,
pohranjuju, modeliraju, ureuju, odravaju, analiziraju i prikazuju prostorni i drugi podaci, a
ine ga :
- davatelji i korisnici informacija,
- podaci,
- organizirani i obrazovani kadrovi,
- tehnika oprema
- programska podrka.
U cilju stvaranja pretpostavki za uspostavu GIS-a, u suradnji Opine Vrsar i
Dravne geodetske uprave, izraen je Program pripreme i obnove katastarskih podataka,
usuglaavanja katastra i zemljine knjige, te izgradnje informacijskog sustava koji
obuhvaa:
- GPS mreu Opine Vrsar,
- prevoenje nove izmjere k.o. Vrsar u digitalni oblik,
- izvoenje nove izmjere,
- poboljanje kvalitete katastarskih planova.
Cilj ovih aktivnosti je priprema za uspostavu prostorno-urbanistikog i komunalnoinfrastrukturnog dijela GIS-a.
U skladu s navedenim programom, u tijeku je provedba Programa nove katastarske
izmjere za podruje katastarske opine Vrsar. Program je od jeseni 2005.godine stao sa
provedbom radi nemogunosti sastajanja i rada komisije, a to je uzrokovano nedostatkom
kadra u Opinskom sudu u Poreu.
14.

SPREAVANJE I UKLANJANJE BESPRAVNE GRADNJE

Sukladno zakljucima Vijea i Poglavarstva, Opina Vrsar putem svojih tijela


suraivat e sa tijelima dravne uprave i ustanovama i poduzeima s javnim ovlastima, u cilju
provedbe uinkovitog nadzora nad ureenjem prostora, te spreavanja i uklanjanja bespravne
gradnje.
Od nadlenih tijela dravne uprave oekuje se:
- organiziranje i ekipiranje Slube za zatitu okolia, prostorno ureenje,
graditeljstvo i imovinsko pravne poslove u Ispostavi Pore, u cilju
uinkovitog rjeavanja i ishoenja potrebnih odobrenja za gradnju,
- organiziranje i kadrovsko ekipiranje graevinske inspekcije,
- kontinuirano provoenje nadzora,
- poduzimanje svih zakonom propisanih mjera za spreavanje i uklanjanje
bespravne gradnje.
15.

UREENJE GRAEVINSKOG ZEMLJITA


Ureenje graevinskog zemljita obuhvaa :
- pripremu zemljita za izgradnju,
- izgradnju objekata i ureaja komunalne infrastrukture,
- drugih infrastrukturnih objekata.
Priprema zemljita za izgradnju obuhvaa :
- izradu dokumenata prostornog ureenja i drugih dokumenata,

Broj: 2/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 106

- izradu geodetskih podloga i parcelacionih elaborata,


- izradu dokumentacije za zatitu kulturne i prirodne batine,
- ureenje imovinsko-pravnih odnosa,
- sanacijske radove i dr.
Izgradnja objekata i ureaja komunalne infrastrukture u nadlenosti Opine
obuhvaa:
- javne povrine,
- nerazvrstane ceste,
- javnu rasvjetu,
- groblja.
Sredstva za izradu razvojnih, stratekih i studijskih dokumenata prostornog ureenja
osigurava Opina Vrsar.
Sredstva za izradu planova uih podruja (UPU, DPU) i ostalih dokumenata
prostornog ureenja u skladu sa posebnim propisima mogu se osigurati i na drugi nain, tj.
zainteresirani gospodarski subjekti, prema odluci Poglavarstva, mogu sudjelovati u
sufinanciranju ili financiranju njihove izrade.
Izvori za financiranje izgradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture osigurat
e se iz komunalnog doprinosa, naknade za prikljuenje na sustav opskrbe pitkom vodom,
naknade za prikljuenje na sustav odvodnje i proiavanje otpadnih voda, kanalizacijskog
doprinosa (dodatak za izgradnju), naknade za izgradnju VSI Butoniga, naknade za zatitu
voda, boravine pristojbe, kapitalnih pomoi opinskom proraunu, te drugih sredstava
prorauna Opine Vrsar.
Stupanj ureenja zemljita odreenog podruja u Opini Vrsar, visina komunalnog
doprinosa, rokovi izvrenja, te druga pitanja od znaaja za ureenje zemljita ureuju se
posebnim odlukama Vijea.
U cilju zatite, unapreenja i svrhovitog gospodarenja prostorom, radi osiguranja
kvalitete prostora i komunalnog ureenja zemljita, posebnim aktima Opine Vrsar uredit e
se slijedea pitanja :
- standardi i uvjeti rjeavanja prometa u mirovanju ovisno o namjeni, vrsti i karakteru
zone ili lokacije,
- standardi i uvjeti ureenja javnih povrina,
- kriteriji i uvjeti gradnje i postave prateih objekata, kioska i naprava u funkciji
turizma i objekata urbane opreme,
- kriteriji i naini rjeavanja imovinsko-pravnih pitanja u vezi s komunalnom
infrastrukturom i prometom.
16.

IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA

Izmjena i/ili dopuna Programa mjera moe se donijeti samo za dvogodinje razdoblje
na temelju analize odgovarajueg dijela izvjea, a iznimno od toga uz suglasnost
Ministarstva zatite okolia, prostornog ureenja i graditeljstva.
17.

ZAVRNA ODREDBA

Danom stupanja na snagu ovog Programa stavlja se van primjene Program mjera za
unapreenje stanja u prostoru Opine Vrsar ("Slubeni glasnik Grada Porea", br. 1/03).

Broj: 2/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 107

Ovaj Program stupa na snagu osam dana nakon donoenja, objavljuje se u


"Slubenim novinama Opine Vrsar" i vrijedi za etverogodinje razdoblje (2007.-2011.
godina).

KLASA: 350-01/07-01/36
URBROJ: 2167/02-02-07-2
Vrsar, 20.lipnja 2007.
OPINSKO VIJEE OPINE VRSAR

PREDSJEDNIK
OPINSKOG VIJEA
Franko Matukina, v.r.

Broj: 2/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 108

9.
Na temelju lanka 35. Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumaenje i 129/05), lanaka 40. Statuta
Opine Vrsar ("Slubeni glasnik Grada Porea", broj 02/04) i lanka 25. Poslovnika o radu
Opinskog vijea Opine Vrsar ("Slubeni glasnik Grada Porea", broj 6/95 i 3/01), Opinsko
vijee Opine Vrsar na sjednici odranoj 20. lipnja 2007. godine, donosi
ODLUKU
o razrjeenju i izboru lana Odbora za suradnju s opinama, gradovima
i meunarodnu suradnju
I.
Razrjeuje se Ana Milohani dunosti lana Odbora za suradnju s opinama,
gradovima i meunarodnu suradnju Opinskog vijea Opine Vrsar.
II.
Za lana Odbora za suradnju s opinama, gradovima i meunarodnu suradnju
Opinskog vijea Opine Vrsar bira se Melita Kali Paulovi.
III.
Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit e se u "Slubenim
novinama Opine Vrsar".
KLASA: 011-01/07-01/8
URBROJ: 2167/02-02-07-01
Vrsar, 20. lipnja 2007.
OPINSKO VIJEE OPINE VRSAR
PREDSJEDNIK
OPINSKOG VIJEA
Franko Matukina, v.r.

Broj: 2/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 109

10.
Na temelju lanka 34. Zakona o popisima biraa ("Narodne novine", broj 19/07) i
lanka 40. Statuta Opine Vrsar ("Slubeni glasnik Grada Porea", broj 2/04) Opinsko vijee
Opine Vrsar na sjednici odranoj 20.lipnja 2007. godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za popise biraa na
podruju Opine Vrsar

lanak 1.
Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za popise biraa za podruje Opine Vrsar.
Poslovi Povjerenstva utvreni su Zakonom o popisu biraa.
lanak 2.
Povjerenstvo za popis biraa ine predsjednik i dva lana. Predsjednik i lanovi
povjerenstva imaju svoje zamjenike.

lanak 3.
U Povjerenstvo za popis biraa imenuju se:
1. CELESTE GEROMETTA, za predsjednika
VESNA TURKOVI, za zamjenika predsjednika
2. BORIS VERKO, za lana
BRUNO SERDOZ, za zamjenika lana
3. BRANKO MARAS, za lana
MARAS MLADEN, za zamjenika lana.

lanak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Rjeenje o osnivanju Komisije za
popise biraa i imenovanje Predsjednika i njenih lanova ("Slubeni glasnik Grada Porea"
broj 02/97).

Broj: 2/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 110

lanak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Slubenim novinama
Opine Vrsar".
KLASA: 011-01/07-01/10
URBROJ: 2167/02-02-07-01
Vrsar, 20. lipnja 2007.
OPINSKO VIJEE OPINE VRSAR
PREDSJEDNIK
OPINSKOG VIJEA
Franko Matukina, v.r.

Broj: 2/2007

___ SLUBENE NOVINE OPINE VRSAR ______

Strana: 111

11.
Na temelju lanka 35. Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumaenje i 129/05), lanka 40. Statuta
Opine Vrsar ("Slubeni glasnik Grada Porea", broj 02/04) i lanka 25. Poslovnika o radu
Opinskog vijea Opine Vrsar ("Slubeni glasnik Grada Porea", broj 6/95 i 3/01), Opinsko
vijee Opine Vrsar na sjednici odranoj 20. lipnja 2007. godine, donosi
ODLUKU
o razrjeenju i izboru lana Odbora za statut i poslovnik
I.
Razrjeuje se Marin Tonkovi dunosti predsjednika Odbora za statut i poslovnik
Opinskog vijea Opine Vrsar.
II.
Za predsjednika Odbora za statut i poslovnik Opinskog vijea Opine Vrsar bira se
Franko Matukina.
III.
Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit e se u "Slubenim
novinama Opine Vrsar".
KLASA: 011-01/07-1/9
URBROJ: 2167/02-02-07-1
Vrsar, 20. lipnja 2007
OPINSKO VIJEE OPINE VRSAR
PREDSJEDNIK
OPINSKOG VIJEA
Franko Matukina, v.r.