Anda di halaman 1dari 9

CONTOH SOALAN EXAM EDU (3108)

SOALAN STRUKTUR
Nyatakan 4 ciri guru yang mengamalkan kesantunan yang tinggi.
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Guru perlu berpakaian yang sopan sesuai dengan etika berpakaian penjawat awam.
Guru hendaklah menghargai dan menghormati pihak lain walaupun kalangan yang lebih
muda, cacat, miskin dan kurang cerdas.
Guru hendaklah menuturkan kata-kata yang sopan dan berhemah semasa
berkomunikasi
Guru hendaklah mengambil kira norma budaya semasa berkomunikasi
Guru hendaklah peramah dan mesra

1) Ali seorang guru sains. Lewat masuk kelas. Beliau tidak dapat memperkemaskan diri.
Berdasarkan kes di atas, nyatakan 3 isu etika guru tersebut.
i)
Tidak menepati masa
ii)
Tidak menjaga penampilan diri
iii)
Pengajaran yang disampaikan tidak berkesan
iv)
Membuat kerja sambilan.

2) Senaraikan penguasaan dalam bidang pendidikan yang mesti ada bagi seorang guru NOVIS
(permulaan).
i)
Guru NOVIS mesti memperolehi kemahiran paling asas dalam p d p.
ii)
Guru NOVIS mesti mempunyai ikhtisas berkaitan bidang pendidikan
iii)
Guru NOVIS mesti boleh menguasai konsep dan peraturan asas untuk bertindak di
situasi sekolah.
iv)
Guru NOVIS mesti tahu menghimpunkan idea-idea awalan untuk tugas harian
v)
Guru NOVIS mesti menguasai istilah yang berkaitan dengan pendidikan.

3) Cikgu Susan dicadangkan oleh GB untuk menerima anugerah APC. Nyatakan 3 cadangan
kecekapan yang ada pada cikgu Susan.
i)
Keutuhan keperibadian
ii)
Kecekapan profesionalisme
iii)
Kestabilan emosi dan spiritual
iv)
Kebijaksanaan dan kepimpinan
v)
Kecekapan melaksanakan visi & prinsip
vi)
Kecekapan menggunakan teknologi maklumat
vii)
Kecekapan & kecerdasan mental & keintelektualan

4) Huraikan cara-cara bagaimana seorang guru boleh membantu mengubah tingkah laku murid
yang bermasalah.
i)
Motivasi
ii)
Menasihati
iii)
Mempamerkan sifat-sifat kasih saying
iv)
Siasat latar belakang murid, kemudian buat tindakan
v)
Bina sosio emosi yang sihat di dalam kelas
vi)
Memberi kepada kaunselor
vii)
Mengadakan p d p yang berkualiti dan menarik

5) Berikan kepentingan refleksi kepada seorang guru..


i)
Untuk membantu guru supaya pedagoginya bertambah baik
ii)
Membolehkan guru menilai diri sendiri
iii)
Membolehkan guru merancang p d p yang akan datang atas kesedaran diri.

6) Nyatakan aspek-aspek kepimpinan Guru Besar di sekolah.


i)
Perancangan
ii)
Pengelolaan
iii)
Pengarahan
iv)
Pengawaln/Penyeliaan

7) Sebutkan cabaran seorang guru biasa dalam kepimpinan guru


i)
Kerja-kerja pengkeranian yang banyak
ii)
Kurang motivasi dari Guru Besar/pentadbir
iii)
Guru biasa yang muda mempunyai masalah memimpin guru yang lebih senior.

8) Huraikan kesantunan berbahasa yang perlu ada pada seorang guru .


i)
Menggunakan intonasi suara yang sesuai
ii)
Menggunakan kata ganti diri dan system panggilan yang sesuai
iii)
Menggunakan strategi yang sesuai dalam menyatakan maksud bagi mengelakkan pihak
yang mendengar tersinggung
iv)
Tidak mencelah perbincangan orang lain.
v)
Mematuhi peratuiran berbahasa yang menepati masyarakat di mana guru itui berada.

9) Huraikan ciri-ciri ketepatan masa oleh guru yang memperlihatkan keupayaannya untuk
mengurus masa yang baik.
i)
Mengadakan perancangan waktu
ii)
Menyegerakan tugas yang diberi
iii)
Sentiasa menepati masa datang ke sekolah
iv)
Menetapkan tarikh-tarikh untuk menyiapkan kerja dan selesaikan tugas dalam masa
yang ditetapkan.

10) Jelaskan elemen-elemen yang mempengaruhi gaya kepimpinan.


i)
Ciri-ciri personality seorang pemimpin
ii)
Tingkah laku pemimpin terhadap pengikutnya
iii)
Keperihatinan pemimpin terhadap manusia.

11) Huraikan lima budaya pembelajaran sepanjang hayat.


i)
Budaya membaca
ii)
Budaya menyelidik
iii)
Budaya berfikir / reflektif
iv)
Budaya musyawarah / perbincangan
v)
Budaya kolaborasi dan koperatif
vi)
Budaya melanjutkan pelajaran (PPG)

SOALAN ESEI

12) Cadangkan lima cara bagaimana kerjasama professional dapat dilaksanakan di sekolah.
i)
Membentuk Lembaga Disiplin
ii)
Membentuk Panitia Matapelajaran
iii)
Program Penilaian Secara Mutual
iv)
Latihan Dalam Perkhidmatan
v)
Aktiviti Sosial Melalui Kelab Guru
vi)
Menjalankan Projrk-projek yang bermanfaat ke arah kemajuan pelajaran
vii)
Membuat agihan tugas apabila ada guru yang bercuti.

13) Bagaimana guru menghuraikan perkataan AKAUNTABILITI terhadap diri sendiri.


i)
Berpengetahuan luas dan berketrampilan dalam bidang mata pelajaran yang diajar.
ii)
Mencari ilmu pengetahuan baru dalam pedagogi serta psikologi kanak-kanak
iii)
Mempunyai komitmen yang tinggi terhadap tugas, bersikap positif dan melaksanakan
tugas secara adil.
iv)
Menampilkan tingkah laku yang baik, menajadi role model untuk diteladani.
v)
Sabar. Empati, ikhlas dan jujur dalam melaksanakan tugas.
vi)
Mengemaskini diri tentang perkembangan baru dalam bidang pendidikan dan TMK.

14) Huraikan strategi-strategi yang relevan yang dapat dilaksanakan dalam memenuhi fungsi guru
sebagai penyampai ilmu.
i)
Memilih dan menggunakan ABM yang sesuai.
ii)
Penggunaan ICT dalm pengajarannya.
iii)
Mempunyai komitmen yang tinggi terhadap tugas
iv)
Menampilkan tingkah laku yang baik untuk dijadikan teladan.
v)
Menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif
vi)
Mewujudkan kepimpinan bilik darjah yang berkesan

15) Nyatakan empat tanggungjawab guru seperti yang termaktub dalam Tatasusila Profesion
Keguruan Malaysia.
i)
Tanggungjawab terhadap pelajar
Mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar
Adil terhadap setiap pelajar
Merahsiakan maklumat ikhtisas dan sulit mengenai pelajar

ii)

Tanggungjawab terhadap Ibu bapa


Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa
Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama erat antara sekolah dengan ibu
bapa.
Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka.

iii)

Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara.


Mengelakkan daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan
kepentingan pelajar, masyarakat, negara mahupun yang bertentangan dengan
Rukun Negara.
Mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan kemasyarakatan.
Menggalakkan kerjasama dan kesefahaman antara guru dengan ibu bapa serta
institusi pendidikan dengan masyarakat.

IV)

Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan.


Mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang
boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu
bapa
Sentiasa bersedia memabantu rakan sejawat terutama mereka yang masih baru
dalam profesion keguruan.
Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion
keguruan.

16) Bincangkan bagaimana guru dapat memainkan peranan melalui perancangan aktiviti untuk
pembinaan negara bangsa.
i)
Menyanyikan lagu-lagu patriotic. Guru boleh menjadikana amalan biasa sebaik sahaja
tamat sesi persekolahan. Pada bulan kemerdekaan adakan pertandingan nyanyian lagu
patriotic, mencipta lagu patriotic atau koir lagu patriotic.
ii)
Aktiviti sastera, bahasa dan kebudayaan melalui persatuan selain pengajaran di dalam
bilik darjah.. Aktiviti ini di jalankan di dalam dan di luar bilik darjah.
iii)
Mengadakan khemah kerja yang mendorong ke arah semanagat kerjasama dan
perpaduan. Ini dilakukan dalam unit beruniform, persatuan dan permainan.
iv)
Lawatan dan projek sejarah dalam memupuk sikap insaf, bersyukur dan menghargai
negara dalam kalangan murid.
v)
Pembelajaran berasaskan projek atau pendekatan pembelajaran inkuiri. Pembelajaran
kaedah ini menekankan kemahiran berkomunikasi, kerja berpasukan, selain membina
pemikiran reflektif, inovatif dan daya saing

17) Pendidikan ialah system yang dinamik yang sentiasa ada perubahan dan penambahan mengikut
evolusi kehidupan dan tuntutan semasa.
Bagaimanakah seorang guru memainkan peranan sebagai agen perubahan ?
i)
Mampu menguruskan tempoh transisi dari yang lama kepada yang baru.
ii)
Membantu orang lain melepaskan cara sedia ada dan mencuba cara baru.
iii)
Menunjukkan semangat yang positif untuk melibatkan diri dengan menghadapi
perubahan secara konstruktif.
iv)
Bukan sahaja kepada komuniti murid tetapi juga dalam kalangan rakan sekerja,
masyarakat setempat dan negara.
v)
Bertindak responsive dan berusaha untuk menerajui perubahan selaras denga aspirasi
negara.

18) Amalan reflektif adalah sangat penting dalam pembentukan profesionalisme keguruan. Amalan
ini akan bertindak serta mempunyai hubungan dan kesinambungan dalam mengekalkan serta
membentuk peribadi professional dalam diri setiap guru.
Analisis dan bincangkan aspek-aspek yang perlu diberi pertimbangan oleh seseorang guru ketika
menulis jurnal reflektif.
i)
Cabaran atau permasalahan yang dihadapi dalam bilik darjah.
ii)
Punca-punca terjadinya masalah tersebut.
iii)
Perasaan mereka terhadap masalah tersebut.
iv)
Cadangan untuk mengatasinya dan tindakan segera yang patut diambil oleh mereka.

19) Huraikan 3 kepentingan seorang guru sekolah rendah perlu berperanan sebagai pengamal
reflektif
i)
Dapat membantu dalam menstruktur pemikiran guru ke arah penguasaan isi
kandungan pedagogi dn pengetahuan dalam pedagogi.
ii)
Membolehkan pengamalnya menilai, memahami dan belajar daripada pengalaman.
iii)
Membantu diri sendiri merancang dan bertindak dengan kesedaran berasaskan teori
dan prinsip pdp.

20) Jelaskan secara ringkas ciri-ciri kepimpinan secara LaiserFaire.


i)
Memberi kebebasan yang sepenuhnya kepada murid melakukan aktiviti yang difikirkan
sesuai.
ii)
Kurang mengambil inisiatif untuk melibatkan diri dalam pdp secara aktif.
iii)
Peranan guru hanya sebagai pemudahcara sahaja.
iv)
Interaksi antara murid dengan murid lain meningkat.
v)
Sifat kepimpinan ini dapat digunakan bagi murid yang mempunyai kawalan diri,
berinisiatif dan rajin belajar.

21) Teori Kontijensi Fledlet menerangkan tingkah laku pemimnpin mungkin digerakkan oleh tugasan
atau hubungan antara manusia dan diperjelaskan dalam 3 dimensi kritikal.
Terangkan dengan ringkas 3 dimensi tersebut.
i)
Hubungan pemimpin ahli
Sejauhmanakah pemimpin diterima dan disokong oleh ahli-ahlinya.
ii)
Struktur tugasan
Kejelasan tugas dan kejelasan peranan ahli dalam melaksanakan tugasan
tersebut.
iii)
Kedudukan kuasa
Pemimpin mempunyai kuasa rasmi yang kuat.

22) Huraikan 3 kebaikan guru sebagai penyelidik.


i)
Menambahkan kejelasan teori, bahasa dan pembelajaran.
ii)
Meningkatkan ilmu pengetahuan dan pemahaman amalan bilik darjah dan
meningkatkan kemahiran mengajar.
iii)
Memudahkan kolaborasi dengan murid-murid dan guru-guru lain.
iv)
Berpeluang menagembangkan komitmen bersama ke arah penambahbaikan dan
peningkatan kualiti profesion.

23) Terangkan dengan ringkas 4 aspek yang boleh dikaji oleh seseorang guru di dalam kelas.
i)
Penggunaan bahan-bahan pengajaran
ii)
Penggunaan strategi, kaedah dan teknik mengajar.
iii)
Pengurusan aktiviti kumpulan.
iv)
Perancangan aktiviti pemulihan dan pengayaan.
v)
Penyediaan lembaran kerja dan penilaian.
vi)
Pengurusan bilik darjah.
vii)
Masalah disiplin.

24) Pengiktirafan Guru Pakar akan dapat mempertingkatkan pencapaian kualiti pengajaran dan
pemabelajaran di sekolah dan disamping itu guru pakar akan menjadi role-model kepada ahli
lain.
Nyatakan 4 tindakan yang telah dfilaksanakan oleh KPM untuk menghasilkan guru pakar.
i)
Menyelaraskan usaha memperkasakan institusi pendidikan menerusi jaringan kerjasama
dengan Kementerian Pelajaran Luar Negara.
ii)
Mengadakan latihan dan pengukuhan kepakaran guru dalam menggubal, menyemak
serta menambah baik kurikulum aliran vokasional.
iii)
Mengadakan program berkembar dengan university-universiti luar negara.
iv)
Program Pensiswazahan bagi guru-guru sekolah rendah dan menengah.

v)
vi)

Mengadakan LDP.
Melatih lebih banyak guru mata pelajaran vokasional dan teknik.

25) Jelaskan dengan ringkas 3 kriteria yang diperlukan untuk seseorang itu boleh dipanggil guru
pakar.
i)
Peribadi sahsiah terpuji, berketrampilan, berpegang teguh kepada etika perguruan,
peka dan prihatin terhadap keperluan murid.
ii)
Pengetahuan menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran atau bidang
pengkhususan dan kepakarannya.
iii)
Hasil kerja berupaya meningkatkan hasil pembelajaran ke arah membangunkan
potensi murid selaras dengan FPK.
iv)
Komunikasi memiliki kemahiran berkomunikasi yang tinggi serta berkemampuan
menyampaikan idea dan mesej dengan berkesan.
v)
Potensi berwawasan, proaktif, berinisiatif, bersifat responsive dan inovatif dalam
menjalankan tugas sebagai pendidik.

26) Huraikan secara ringkas cara seorang guru boleh menunjukkan sifat kepeduliaannya terhadap
seseorang murid.
i)
Melayan tingkah laku murid dengan sabar.
ii)
Mendengar dengan minat terhadap apa yang diperkatakan.
iii)
Menyoal murid dengan cara yang boleh mengembangkan minda mereka.
iv)
Menyemak persepsi murid dari semasa ke semasa.
v)
Minta penjelasan daripada murid terhadap sebarang isu yang berkaitan dengan tingkah
laku mereka.

27) Huraikan bagaimana seorang guru boleh memainkan peranan sebagai pengganti ibu bapa di
dalam kelas.
i)
Mempamerkan sifat kasih saying dan kemesraan
ii)
Menyediakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan berkualiti.
iii)
Membina suasana sosio emosi yang sihat di dalam kelas.
iv)
Keprihatinan dan kepekaan guru terhadap latar belakang murid.

28) Huraikan ciri-ciri seorang guru yang cekap dan ciri-ciri guru yang novis
Guru Cekap
1. Bersikap profesional

Guru Novis
Kurang professional, kurang pengetahuan &
perlu rujuk kepada orang lain.

2. Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori

Ada kekuatn teori tetapi kurang aplikasi

dan aplikasi
3. Sangat berpengalaman & kaya dengan

Kurang berpengalaman

ilmu pengetahuan dalam bidangnya.


4. Menjadi pakar rujuk

Perlu merujuk kepada orang lain.