Anda di halaman 1dari 10

3.

Rancangan Pengajaran Harian

Tarikh / Hari

: 2 September 2014 (Selasa)

Matapelajaran

: Matematik

Tahun

: 3 Iman

Masa

: 10.00 11.00 pagi

Bilangan Murid

: 36 orang (Hadir : 30 / 35)

Bidang Pembelajaran

: Sukatan dan Geometri

Tajuk

: Jisim

Standard Kandungan

: Murid dibimbing untuk:


12.1 menukar unit jisim
12.2 menambah jisim

Standard Pembelajaran

: Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid berupaya untuk:


i) menukar unit melibatkan kilogram dan gram
ii) menambah hingga tiga jisim yang melibatkan:
a) kilogram

b) gram

11

c) kilogram dan gram

Pengetahuan Sedia Ada

: Murid mengenal unit gram dan kilogram serta tahu menimbang dalam unit gram dan
kilogram

Kosa Kata / Terminologi

: gram, kilogram, alat penimbang, dacing

Bahan Sumber P&P

: Kad gambar, kad nombor, dacing, alat penimbang, lembaran kerja, buku teks,gula

Proses

: Berkomunikasi, menaakul, membuat kaitan dan menyelesaikan masalah

Kemahiran

: Menganalisis, matematik, menyelesaikan masalah dan berkomunikasi

Sikap dan nilai

: Nilai peribadi (berkeyakinan, teliti dan bertekad), nilai interaksi (kerja berpasukan,
perbincangan dan perkongsian idea), nilai prosedural (menaakul, menyelesaikan
masalah dan berkomunikasi)

Elemen Merentas Kurikulum(EMK) : Kreativiti (mengaplikasikan kemahiran matematik untuk menimbang dalam situasi
harian) dan keusahawanan (mengaplikasikan pemikiran keusahawanan)

Fasa

Persediaan

Isi Kandungan Pelajaran

melakukan

Cadangan

Pembelajaran

Komunikasi
untuk

1) Antara dua objek

perbandingan jisim bagi dua

membuat perbandingan jisim

ini, yang manakah

(Murid membuat

objek,

Teks

antara Buku Teks Matematik

lebih

pemerhatian dan

Matematik

dan

Tahun 3 dengan sebungkus

ringan?

(5 minit)

1) Murid

Aktiviti Pengajaran dan

iaitu

Buku

Tahun

1) Setiap murid

12

diminta

berat

atau

analisis)

sebungkus gula.

gula

2) Murid menimbang dua objek


tersebut

2) Guru panggil wakil murid untuk

menggunakan

penimbang

dan

tampil

tentukan

jisim.

2) Timbangkan

menyatakan

perbandingan tersebut.
3) Murid

menerangkan

bagi

jisim

kedua-dua

objek ini?
3) Berapakah

kepada

rakannya yang lain apa yang


diperhatikannya.

bagi

jisim

sebungkus

gula?
4) Sebutkan jisim bagi

4) Kemudian, murid diminta untuk

Buku

Teks

menimbang jisim bagi kedua-

Matematik

dua

3?

objek

tersebut

Tahun

menggunakan alat penimbang


dalam unit yang sesuai(dalam
unit kg dan g).
5) Murid

nyatakan

diperoleh

jisim

yang

berdasarkan

timbangan dua objek tersebut.


Imaginasi
( 20 minit)
(Murid melakukan

1) Guru
gambar

menunjukkan
beserta

kad 1) Guru menunjukkan kad gambar 1) Jisim bagi dua buah

dengan

penimbang (dacing).

proses penjanaan
idea dan sintesis

2 buah biji durian dan 2 kad

durian

gambar alat penimbang masing-

sama.

masing dalam unit g dan kg.


2) Guru

idea)

menerangkan bahawa

berat bagi kedua-dua


13

buah

ini

adalah

2) Sekiranya

cikgu

timbang durian A ini


menggunakan

durian tersebut adalah sama.


A

3) Murid

diminta

unit kg, iaitu 1 kg,

menyebutkan jisim yang dilihat

berapakah jisim bagi

pada penimbang A

durian

menyatakan jisim bagi durian B.


5) Murid

dibimbing

membuat

1 kg = 1000 g

utntuk

perkaitan

dengan

menggunakan pemberat (kad


nombor) dan dacing.
7) Kemudian,
untuk

murid

melakukan

nombor

menggunakan
bergambar

dibimbing
aktiviti

14

meletakkan

dalam

unit g?

dacing

ini, apa yang dapat


kamu simpulkan?
* 1 kg = 1 000 g
cikgu

letakkan pemberat
2

400

pada

sebelah kiri dacing,

kad

nyatakan

nombor

sebagai

pemberat

boleh

diletakkan

pada

pemberat dan dacing.


9) Guru

penimbang

4) Sekiranya

menukar unit g ke unit kg dan g.


8) Guru

yang

menggunakan

penimbang

6) Seterusnya, guru menerangkan


ini

antara 3) Berdasarkan

kedua-dua jisim tersebut.

perkaitan

a) Tukar unit g ke unit kg dan

dalam

untuk

4) Kemudian, murid diminta untuk

Perkaitan antara kg dan g,

penimbang

pemberat

sebelah

kanan

pada sebelah kiri, 2 400 g dan

dacing,

supaya

murid

ianya seimbang.

dibimbing

mengimbangkan
dacing

kedudukan 5) Nyatakan

tersebut

dengan

nombor

pemberat

yang

memastikkan jisim bagi sebelah

boleh

kanan

pada sebelah kanan

sama

dengan

jisim

sebelah kiri.

dalam

diletakkan

unit

g),

kemungkinan jawapan murid 10) Murid memilih kad nombor iaitu


untuk meletakkan kad nombor
dalam kg dan g untuk diletakkan

supaya jisim kedua-

pada sebelah kanan dacing

pada

seimbang, sekiranya

(kad kuning) adalah berikut:

Kemungkinan

* 2 kg, 200 g, 200g

diberikan berbeza(kad nombor),

pemberat 1 kg 400 g

* 2 kg , 100 g, 300 g

tetap diterima selagi jisim bagi

pada sebelah kiri ?

* 2 kg, 400 g

kedua-dua belah adalah sama .

sebelah

kiri

(kuning).

jawapan

yang

11) Langkah 8 hingga 10 diulang


b) Tukar unit kg dan g ke unit

dengan menukarkan unit kg dan

g ke g.
12) Murid

dibimbing

sepanjang

aktiviti ini dijalankan sehingga


murid

faham

akan

konsep

penukaran unit.
13) Aktiviti ini diteruskan dengan
meminta murid

2) Murid menyelesaikan soalan


penambahan jisim dalam
bentuk lazim

mencari hasil

tambah dalam bentuk lazim

15

dua belah dacing ini

cikgu

letakkan

a)

bagi jisim yang diberi. Aktiviti


penambahan
15 kg

melibatkan

ini
unit

yang

hanya
sama

sahaja.

+ 24 kg
39 kg

b)

900 g
+ 100 g
1 000 g

Perkembangan
( 20 minit )
(Murid melakukan
proses
penambahbaikan dan
menilai)

1) Penambahan dua jisim

1) Guru

mengajar

berbincang

kemungkinan jawapan

proses

murid:

jsim dalam kg dan g dengan

tambah yang kamu

pengumpulan semula.

peroleh?

+ 2 kg 800 g

penambahan

murid

cara

a) 4 kg 350 g + 2 kg 800 g =

4 kg 350 g

dengan

dan 1) Tunjukkan

pengiraan kamu.

dua 2) Berapakah

hasil

2) Wakil murid diminta untuk 3) Adakah kamu yakin

6 kg 1150 g

menyelesaikan soalan yang


16

dengan

cara

Guru tunjukkan proses

diberikan di papan tulis

penambahan yang betul:

pengiraan

3) Guru dan murid berbincang


sama ketika menyemak hasil
kerja murid pada papan tulis

dan

jawapan

yang

diperolehi?
4) Sekarang kita akan

4 kg 350 g

4) Murid diagihkan kepada 6

+ 2 kg 800 g

kumpulan. Setiap kumpulan

bersama-sama

diberi satu sampul surat.

jawapan dan cara

6 kg 1150 g
+1

- 1000

5) Dalam sampul surat terdapat

7 kg 150 g

* 1 150 g ditolak dengan

kad

nombor

ditulis

(pemberat)

dan

beberapa

kamu

6) Setiap

kumpulan

1000.

bekerjasama

* 1 000 = 1 kg, oleh itu

berbincang

apabila 1 150 g 1 000,

soalan yang diberi.

maka 6 kg + 1 = 7 kg

saling

menyelesaikan

yang

oleh

rakan

5) Cikgu agihkan kamu


kepada 6 kumpulan.

dan 6) Setiap

kumpulan

diagihkan
sampul

7) Bagi aktiviti yang melibatkan

2) Antara soalan yang

pengiraan

beberapa

soalan penambahan jisim

1000 kerana lebih daripada

semak dan bincang

satu
surat

dimana

kad nombor, murid perlu

mengandungi

diagihkan dalam kumpulan:

berbincang dalam kumpulan

soalan-soalan yang

- Tukar unit kg dan g ke unit

untuk

perlu

g / Seimbangkan kad

melekatkan

kad

nombor pada dacing

yang

pada

a) 3 kg 500 g

supaya

17

menyatakan

tepat

kedua-dua

dan

nombor
dacing

selesaikan

kamu
secara

berkumpulan.

belah 7) Bincang

dalam

b) 2 kg 700 g

berada

dalam

c) 4 kg 400 g

seimbang(

d) 4 kg 200 g

fasa imaginasi).

keadaan

seperti

8) Seterusnya,

aktiviti

bagi

- Tukar unit g ke unit kg dan

penambahan,

g / seimbangkan kad

dalam

nombor pada dacing

menyelesaikan

a) 4 500 g

tunjukkan

cara

b) 3 500 g

pada

kertas

c) 1 800 g

disediakan.

d) 2 600 g

9) Perbincangan

kumpulan.

soalan

setiap

kumpulan

ahli
wajib
dan

pengiraan
yang

dalam

kumpulan digalakkan.
10) Kumpulan

yang

berjaya

menyiapkan

soalan

yang

diberikan

dan

boleh

menyatakan
mengimbangkan

serta
dacing

menggunakan kad nombor


yang diberi, dikira sebagai
pemenang.
Tindakan

Murid menyelesaikan soalan

( 10 minit)

pada lembaran kerja yang

1) Murid menyelesaikan soalan


di lembaran kerja.
18

1) Selesaikan
pada

soalan

lembaran

(Pelaksanaan
Amalan Berterusan)

diagihkan.

2) Murid

diagihkan

dengan

Antara soalan:

ujian diagnostik yang telah

Tambahkan yang berikut.

dijawab sebelum ini sebagai

1) 70 kg + 34 kg = ________

lembaran kerja

kg

kerja

yang

diedarkan.
2) Kita akan bincang
bersama sekiranya

3) Ini bertujuan untuk melihat

2) 4 kg 238 g + 3 kg 790 g =

tahap

penguasaan

____kg ____ g

peningkatan murid setelah

4) 7 kg 843 g + 6 kg 590 g =

mengikuti pengajaran dalam

___ kg ____ g

kelas.

semua sudah siap.

dan

4) Guru dan murid berbincang


jawapan
1)

70 kg

bagi

soalan

di

lembaran kerja.

+ 34 kg

5) Murid membuat pembetulan

104 kg

bagi setiap kesalahan yang


dilakukan.

Penutup

Murid berupaya untuk

1) Beberapa orang murid

( 5 minit)

menukar unit melibatkan

diminta membuat rumusan

kamu telah pelajari

kilogram dan gram serta

tenatng apa yang telah

hari ini?

berupaya menambah hingga

dipelajari pada hari ini.

tiga jisim yang melibatkan

2) Guru membuat teguran dan

gram, kilogram serta

peneguhan terhadap sikap

kilogram dan gram.

dan nilai yang telah


19

1) Apakah yang

diamalkan oleh murid


sepanjang proses
pengajaran dan
pembelajaran dalam kelas
hari ini.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menukar unit jisim melibatkan gram dan kilogram
serta melakukan proses penambahan hingga tiga jisim berpandukan bahan bantu mengajar
yang digunakan serta lembaran kerja dan buku teks matematik.

Nilai dan Sikap

Menerapkan sifat berkeyakinan, teliti dan bertekad dalam melakukan kerja-kerja menimbang
dan mengira jisim boleh mengamalkan nilai baikkerja berpasukan, perbincangan dan
perkongsian idea dalam kumpulan serta menunjukkan kebolehan menaakul, menyelesaikan
masalah dan berkomunikasi dengan baik dengan / atau tanpa bimbingan guru.

Fasa pengajaran mikro yang dipilih ialah fasa imaginasi dan perkembangan yang melibatkan 7 orang murid Tahun 3.
Pengajaran mikro ini dijalankan di dalam kelas 3 Iman.

20

Anda mungkin juga menyukai