Anda di halaman 1dari 7

nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw
PJJ SEMESTER 2 SESI 2011/2012
(A112 PJJ)
ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert
KAE3013
yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa
EKSPRESI KREATIVITI
sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf
KANAK-KANAK
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj
klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz
[PANDUAN KERJA KURSUS]
xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv
bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbqwertyu
iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop
asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd
fghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzx

ARAHAN
1.

Terdapat 3 (TIGA) tugasan dalam kursus KAE3013, iaitu:


i.

Tugasan 1: Penulisan esei (individu)

ii.

Tugasan 2: Perancangan aktiviti (individu)

iii.

Tugasan 3: e-forum

2.

Tugasan yang telah lengkap perlu dihantar dalam bentuk soft-copy dan hard-copy
kepada Tutor e-Learning bagi kumpulan masing-masing.

3.

Sila fahami secara mendalam Panduan Kerja Kursus


tugasan.

4.

Sila beri perhatian kepada arahan dan pengumuman daripadaTutor e-Learning


kumpulan masing-masing dari semasa ke semasa.

sebelum anda memulakan

TUGASAN
PECAHAN
TUGASAN

SOALAN/ ARAHAN

MARKAH

TUGASAN
INDIVIDU 1

Pilih satu bidang seni kreatif berikut:


Seni lukis
Kraftangan
Drama
Muzik
Tarian
Huraikan secara terperinci bagaimana
bidang seni kreatif ini dapat menyumbang
kepada perkembangan dan pembelajaran
kanak-kanak serta meningkatkan kesedaran
terhadap kepelbagaian budaya di Malaysia.

20 markah

TUGASAN
INDIVIDU 2

Berikut adalah beberapa senario yang


terdapat di sekolah:

20 markah

Sambutan Hari Guru


Sambutan Hari Kemerdekaan
Majlis Perasmian yang dihadiri oleh
orang kenamaan
Hari Penyampaian Hadiah

Berdasarkan mana-mana satu senario di


atas, sebagai guru yang bertanggungjawab
menguruskan persembahan atau pameran,
rancang DUA (2) aktiviti kreatif untuk
sambutan/majlis tersebut. Perancangan anda
perlu mengandungi perkara-perkara berikut;
Tema

TARIKH
AKHIR
PENERIMAAN
4hb Mei 2012
(Minggu ke-10)

4hb Mei 2012


(Minggu ke-10)

E-FORUM

Tajuk aktiviti
Rasional aktiviti
Bilangan murid/pelajar yang terlibat
Durasi aktiviti
Peralatan/bahanbahan/skrip/kostum/setprops/muzik/lirik dan lain-lain yang
perlu disediakan
Langkah-langkah perlaksanaan
Bincangkan unsur-unsur kreativiti
dan nilai-nilai murni yang dapat
dikembangkan dalam aktiviti
tersebut.

4 (EMPAT) soalan forum disediakan untuk


dibincang secara on-line menerusi laman
MyGuru3.

20 markah

Kreativiti kanak-kanak adalah semula jadi 5 markah


atau boleh dipelajari. Bincangkan.

(Minggu ke-4)

Imaginasi: Kesan
Bincangkan.

(Minggu ke-6)

Kanak-kanak yang kreatif adalah kanakkanak yang pandai menyelesaikan masalah.


Adakah anda setuju dengan kenyataan ini.

5 markah

(Minggu ke-8)

Bagaimana kreativiti kanak-kanak boleh


dinilai dan digredkan?

5 markah

(Minggu ke-10)

positif

dan

negatif. 5 markah

JUMLAH

60

FORMAT TUGASAN
1.
Tugasan Individu:
i. Tugasan yang dihasilkan perlu asli.
ii. Panjang esei ialah sekurang-kurangnya 20 halaman (tidak termasuk rujukan dan
lampiran).
iii. Font: Times New Roman; Saiz 12/Arial; Saiz 11; Spacing 1.5 line
iv. Penulisan esei perlu mengandungi sekurang-kurangnya rujukan 4 buah buku
ilmiah dan beberapa artikel dari jurnal.
v. Penulisan rujukan perlu ditulis mengikut format APA.

2.

Forum E-Learning:

i. Jawab keempat-empat semua soalan forum dalam ruangan group forum di


MyGuru3.
ii. Jawapan bagi setiap soalan ialah lebih kurang 150 patah perkataan.
iii. Selain daripada memberikan jawapan terhadap soalan tersebut, anda wajib
memberikan respon atau berinteraksi sekurang-kurangnya 4 kali kepada manamana jawapan rakan kumpulan anda bagi setiap soalan perbincangan.
iv. Anda perlu mencetak SEMUA jawapan dan respon/interaksi anda di dalam eforum untuk dimasukkan ke dalam tugasan anda bagi tujuan penilaian.

PANDUAN PENYERAHAN TUGASAN


1.

Tugasan yang telah lengkap mestilah disusun mengikut susunan:


(a) Muka hadapan tugasan(Gunakan format seperti di LAMPIRAN 1)
(b) Isi kandungan dan halaman bagi tugasan 1 (Rujuk format dalam
LAMPIRAN 2)
(c) Tugasan 1
(d) Rujukan
(e) Lampiran (jika ada)
(f) Isi kandungan dan halaman bagi tugasan 2 (Rujuk format dalam
LAMPIRAN 2)
(g) Tugasan 2
(h) Rujukan
(i) Lampiran (jika ada)
(j) Cetakan bagi jawapan dan respon untuk soalan forum

2.

Setiap pelajar MESTI memuat naik tugasan masing-masing menerusi tapak


penghantaran tugasan mengikut kumpulan masing-masing dalam laman MyGuru3.
Lawati laman Assingment dan muat naik tugasan mengikut tapak tugasan yang
disediakan dalam kumpulan masing-masing.

3.

Tarikh akhir penerimaan tugasan secara atas talian dan pos ialah pada 4hb Mei 2012
(Minggu ke-12). Pelajar perlu peka dengan tarikh yang ditentukan dengan merujuk
ruangan pengumuman dari semasa ke semasa. Bagi mengelakkan sebarang masalah,
anda digalakkan menghantar tugasan lebih awal dari tarikh yang ditetapkan.
Penghantaran yang lewat tidak akan dilayan.

4.

Sebarang masalah yang timbul sila berhubung dengan Tutor E-learning kumpulan
anda.

SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS


Markah

(18-20)

(17-15)

(14-12)

TUGASAN INDIVIDU
Menepati format penulisan tugsan ilmiah IAITU pengenalan yang
menarik,membincangkan dengan jelas,isi kandungan dibincangkan dengan
mencukupi, isi diolah dan dikembangkan dengan baik, ada contoh yang baik
dan konkrit. Ada idea asli yang bernas, kreatif dan kritis. Idea tersusun dengan
kemas, ada maklumat sokongan dan kesimpulan dibuat dengan baik. Tiada
kesalahan format penulisan & bahasa.
Menepati format, isi mencukupi, isi dikembangkan dengan baik, ada contoh
yang konkrit. Ada idea asli yang bernas. Idea tersusun dengan kemas. Tiada
kesalahan bahasa. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa.
Menepati format, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun
dengan baik. Tiada kesalahan format & bahasa.

(11-9)

Menepati format, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun
dengan baik. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 3
kesalahan).

(7-8)

Kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara), isi mencukupi, isi di
huraikan dan ada contoh. Ada Idea sendiri. Kesalahan format & bahasa pada
tahap minima (tidak lebih dari 4 kesalahan).

(5-6)

Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara), isi mencukupi, isi di
huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan
format minima (tidak melebihi 3 perkara) & keslahan bahasa minima (tidak lebih
dari 5 perkataan).

(3-4)

Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. isi mencukupi, isi di huraikan dan
ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format & bahasa
tidak melebihi 7 perkara.

(1-2)

Kesalahan format melebihi 5 perkara. isi tidak mencukupi, isi tdak dihuraikan.
Tiada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format &
bahasa melebihi 8 perkara.
Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. Tidak lengkap.

(0)

LAMPIRAN

1
2
3

PEMARKAHAN
TUGASAN 1
TUGASAN 2
E FORUM
JUMLAH

RIS
SEMESTER 1 SESI 2010/2011
KOD & NAMA KURSUS

KAE3013
EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK
TAJUK TUGASAN

KUMPULAN
_________
DISEDIAKAN OLEH
NAMA

NO. ID

NO. TELEFON

NAMA TUTOR E-LEARNING:____________________________________


TARIKH SERAH: ________________

LAMPIRAN 2

ISI KANDUNGAN
Halaman
1.0

Pendahuluan

2.0

Topik perbincangan
2.1

Subtopik

2.2

Subtopik

3.0

Topik perbincangan

4.0

Topik perbincangan

5.0

Penutup

RUJUKAN
LAMPIRAN

LAMPIRAN 3