Anda di halaman 1dari 10

TUGASAN

OBJEKTIF:
Tugasan ini bertujuan untuk membantu anda Mengaplikasikan pengetahuan asas psikologi
dan prinsip-prinsip yang penting dalam membangunkan kurikulum.
ARAHAN:
Anda dikehendaki melengkapkan semua dua bahagian tugasan.
BAHAGIAN A
Pembangunan kurikulum memerlukan pertimbangan sifat dan keperluan individu, aspirasi dan
keperluan masyarakat, dan proses-proses yang mana individu menggabungkan pengalaman
pembinaan pengetahuan.
Dengan cabaran-cabaran yang ditimbulkan oleh keperluan untuk mempunyai satu sistem
pendidikan yang menekankan kemahiran berfikir tinggi dan masyarakat yang mempunyai
tahap penguasaan Sains dan teknologi yang tinggi, orientasi psikologi yang anda fikir
mungkin Tempahan mempengaruhi bidang kurikulum pada masa hadapan?

Menulis sebuah esei dalam kira-kira 10-15 muka surat berdasarkan topik di atas. Esei
hendaklah menunjukkan pemahaman dan pengetahuan anda dalam psikologi asas
kurikulum.Sokong hujah anda dengan sekurang-kurangnya dua hingga tiga artikel yang boleh
diperolehi daripada jurnal, buku, dan/atau laporan (dari tahun 2005 dan seterusnya).Esei harus
dikemukakan dengan cara yang teratur dan wajar. Mengatur esei anda ke dalam pelbagai tajuk
dan tajuk kecil.

Anda mungkin ingin memasukkan perkara-perkara berikut dalam kertas anda:

Tajuk menggambarkan kandungan esei

Gambaran yangpsikologiasas-asas kurikulum

Dalampsikologiorientasi yang anda fikir akan kemungkinan pengaruh bidang


kurikulum pada masa hadapan

Sebab-sebab anda sendiri untuk menyokong pilihan.

[40 markah]

BAHAGIAN B
Menyediakan rangka kursus bagi pelajar-pelajar di kawasan tertentu subjek / kursus pengajian
pilihan anda untuk kelas rendah, menengah atau pengajian tinggi. Kursus ini bertujuan untuk
membolehkan pelajar-pelajar untuk meningkatkan kemahiran, pengetahuan dan kecekapan
dalam subjek kawasan/kursus pengajian.
TUGAS
Anda dikehendaki untuk memberikan maklumat yang berikut dalam rangka kursus:

Penerangan kursus

Objektif kursus

Hasil pembelajaran kursus

Rasional kursus

Tempoh kursus

Kandungan

Organisasi kandungan

Ciri-ciri khalayak sasaran

Kaedah pengajaran

Aktiviti-aktiviti

Bahan-bahan

Latihan guru dan sikap

Penilaian

Struktur Pentadbiran, Kemudahan sekolah dan kekangan kewangan

Aspek-aspek lain dalam kurikulum

[60 markah]

[JUMLAH: 100 MARKAH]

Garis Panduan bagi penghantaran


Format tugasan:
a. Menggunakan dua ruang dan titik 12 Times Roman fon baru.
b. Tugasan ini perlu mengandungi kira-kira 3000-5000 perkataan (15 20 muka surat)
c. Menyediakan rujukan menggunakan Persatuan psikologi Amerika (APA) format
d. Rujukan harus Tempahan (tahun 2005 dan seterusnya)

Nota-Nota:

Tugasan perlu dikemukakan mengikut tarikh matang.

Anda dikehendaki mengemukakan satu secara softcopy tugasan anda secara online
melalui myVLE dan bercetak kepada fasilitator anda.

Plagiat adalah tidak boleh diterima. Jika anda tidak pasti apa yang dimaksudkan oleh
plagiat, merujuk kepada pelbagai laman web yang membincangkan perkara ini, contoh:
owl.english.purdue.edu/handouts.

HMEF5073_V2: ASAS-ASAS DAN PRINSIP-PRINSIP KURIKULUM


RUBRICS SKIM PEMARKAHAN
SEPTEMBER 2014
Bahagian A (40 markah)

Dimensi
Pengenalan
Tujuan esei &
ringkas
latarbelakang
kepada
kepentingan
psikologi dalam
pembangunan
kurikulum

Tinjauan
mengenai asasasas psikologi
kurikulum

(1)
Standard yang
tidak bertemu
(Lemah)
Tajuk tidak
menggambarkan
kandungan esei.
Tujuan esei tidak
dinyatakan / tidak
dimaktubkan.

(2)
Standard yang
sebahagiannya
bertemu
(Adil)
Tajuk
menggambarkan
kandungan esei
sederhana.
Tujuan esei agak
dimaktubkan.

Tiada / sangat
lemah deskripsi
latar belakang
kertas.

Saksama deskripsi
latar belakang kertas.

Ringkasan falsafah
asas kurikulum
yang miskin.
Rujukan terhad
kepada perkaraperkara yang dikaji

Wajar ringkasan asasasas falsafah


kurikulum
berdasarkan artikelartikel yang dikaji

(3)
Standard baik
bertemu
(Yang baik)

(4)
Standard sangat
baik bertemu
(cemerlang)

Tajuk
memberikan
gambaran baik
kandungan esei.

Tajuk
menggambarkan
kandungan esei
dengan sempurna.

Tujuan esei juga Tujuan esei dengan


telah
baik telah
menjelaskan.
menjelaskan.
Baik
penerangan
latar belakang
kertas.
Ringkasan yang
baik daripada
asas-asas
falsafah
kurikulum
berdasarkan
artikel-artikel

Berat
badan Skor

4
markah

1.5

6
markah

Hebat penerangan
latar belakang kertas.

Ringkasan cemerlang
asas-asas falsafah
kurikulum
berdasarkan artikelartikel yang dikaji.

Dimensi

Pilihan orientasi
psikologi yang
akan mungkin
pengaruh
kurikulum pada
masa hadapan

(1)
Standard yang
tidak bertemu
(Lemah)
Pilihan orientasi
psikologi tidak
dinyatakan.

(2)
Standard yang
sebahagiannya
bertemu
(Adil)
Pilihan orientasi
psikologi tidak
dinyatakan dengan
jelas.

Sebab-sebab bagi
pilihan buruk
dibentangkan.Bukti- Sebab-sebab bagi
bukti tiada atau
pilihan sederhana
terhad disediakan.
dibentangkandisokong
dengan bukti
Sastera yang dipilih berkaitan.
mempunyai sedikit
kaitan untuk esei.
Sastera yang dipilih
Tiada pendapat atau adalah agak sesuai
cadangan yang
untuk esei.
diberikan.
Dapat mengenal pasti
dan membincangkan
isu-isu dengan
memberi beberapa
Tiada
pendapat dan
pembentangan
cadangan.
pengarang suara.
Persembahan

(3)
Standard baik
bertemu
(Yang baik)

(4)
Standard sangat
baik bertemu
(cemerlang)

Berat
badan Skor

yang dikaji
Pilihan orientasi Pilihan orientasi
psikologi juga
psikologi sangat jelas
dinyatakan.
dinyatakan.
Sebab-sebab
bagi pilihan
yang
baikdisokong
dengan buktibukti berkaitan
yang baik.

Sastera yang
dipilih adalah
agak sesuai
untuk esei.
Dapat mengenal
pasti dan
membincangkan
isu-isu dengan
memberikan
cadangan dan
pendapat yang
baik.

Sebab-sebab bagi
pilihan juga
dibentangkandisokong
dengan bukti-bukti
berkaitan yang sangat
baik.

Sastera yang dipilih


adalah sangat sesuai
untuk esei.
Dapat mengenal pasti
dan membincangkan
isu-isu dengan
memberikan pendapat
yang sangat baik dan
cadangan.
Persembahan
cemerlang pengarang

5.5

22
markah

Dimensi

Kesimpulan

Organisasi dan
Mekanik

(1)
Standard yang
tidak bertemu
(Lemah)

Kesimpulan
mungkin tidak jelas
dan sambungan ke
objektif esei adalah
tidak betul atau
tidak jelas.

(2)
Standard yang
sebahagiannya
bertemu
(Adil)
dihadkan pengarang
suara.

Kesimpulan
dinyatakan dengan
saksama dan
sambungan ke esei
objektif yang cukup
jelas.

Dasar logik
mempunyai
kelemahan utama.

Beberapa kesilapan
dalam logik ada.

Kertas ini sangat


buruk diadakan,
kekurangan
perpaduan fikiran
dan idea-idea dan
sukar untuk
membaca.

Kertas sentiasa agak


terancang,
mempunyai jalinan
fikiran dan idea-idea
yang terhad dan agak
mudah untuk
membaca.

(3)
Standard baik
bertemu
(Yang baik)

(4)
Standard sangat
baik bertemu
(cemerlang)

Berat
badan Skor

suara.
Persembahan
baik penulis
suara.
Kesimpulan
dinyatakan
dengan jelas
dan sambungan
ke esei objektif
adalah
kebanyakannya
jelas.

Kesimpulan
dinyatakan dengan
jelas dan sambungan
ke objektif esei adalah
jelas dan relevan.
1

4
markah

4
markah

Logik asas adalah


jelas dan nyata.

Kecil ralat
dalam logik
ada.

Kertas adalah
terancang,
mempunyai
perpaduan yang
logik pemikiran
dan idea-idea
dan mudah
untuk dibaca.

Kertas ini dianjurkan


dengan baik,
mempunyai jalinan
fikiran dan idea-idea
yang sangat baik dan
sangat mudah untuk
dibaca.

Dimensi

(1)
Standard yang
tidak bertemu
(Lemah)
Banyak kesilapan
yang kasar dalam
tatabahasa, ejaan
dan tanda baca.

(2)
Standard yang
sebahagiannya
bertemu
(Adil)
Beberapa kesilapan
yang kasar dalam
tatabahasa, ejaan dan
tanda baca.

Rujukan tidak
wajar.

Beberapa kesilapan
dalam rujukan.

APA format adalah


tidak dipatuhi.

APA format adalah


dipatuhi.

(3)
Standard baik
bertemu
(Yang baik)
Beberapa
kesilapan kecil
dalam
tatabahasa,
ejaan dan tanda
baca.

(4)
Standard sangat
baik bertemu
(cemerlang)

Berat
badan Skor

Tidak / kecil
kesilapan tatabahasa,
ejaan dan tanda baca.
Rujukan yang tepat.
APA format adalah
dipatuhi.

Baik rujukan.
APA format
adalah dipatuhi.

Bahagian B (60 markah)

Menyediakan kursus pemulihan untuk sekumpulan pelajar untuk kawasan mata pelajaran atau kursus pengajian pilihan anda untuk kelas rendah,
menengah atau pengajian tinggi.

Markah anugerah yang berikut:

Kriteria penilaian markah

1. Kursus Penerangan: (4 markah)

Apakah kursus tentang?


2. Objektif kursus: (4 markah)

Apakah pengetahuan, kemahiran dan sikap sepatutnya pelajar memperoleh?


3. Kursus hasil pembelajaran: (4 markah)

Apa pelajar dapat lakukan pada akhir kursus ini?


4. Rasional kursus: (4 markah)

Kenapa pelajar perlu belajar ini?

Bagaimanakah ini berbeza daripada kursus yang sedang wujud kini?

Apakah nilai kursus tersebut?


5. Tempoh kursus: (1 mark)

Berapa lama kursus akan diajar (berapa jam sehari ke atas

dalam tempoh beberapa minggu atau bulan berapa)?

6. Kandungan: (10 markah)

Apa kandungan-tajuk-tajuk, konsep, kemahiran dan sebagainya... perlu dilindungi?

Menyediakan sekurang-kurangnya 5 topik dan memberi penerangan ringkas tentang setiap topik.
7. Organisasi kandungan: (5 markah)

Bagaimana kandungan akan sequenced?

Prinsip-prinsip psikologi yang mana pula anda pilih?


8. Ciri-ciri khalayak sasaran: (2 markah)

Siapakah ini untuk? (Mengambil kira minat, kebolehan, latar belakang mereka

pengetahuan)
9. Kaedah pengajaran: (5 markah)

Apakah pendekatan pengajaran yang akan anda pilih? (siasatan berasaskan

pendekatan, pendekatan berasaskan masalah etc...)?

Bagaimana menginap kursus akan dihantar? (mod kuliah, perbincangan,

sesi kumpulan kecil dan sebagainya...)


10. Aktiviti: (5 markah)

Apa yang perlu mereka lakukan?

11. Bahan-bahan: (3 markah)

Sumber Apakah yang mereka perlukan?


12. Latihan guru dan sikap: (4 markah)

Apa yang guru perlu tahu, boleh melakukan, dan komited untuk?
13. Penilaian: (5 markah)

Bagaimana akan kejayaan ditentukan? Bagaimana anda akan mengukur pelajar

kemajuan dalam mencapai objektif kursus ini?

Apa dikira sebagai kejayaan?


14. Struktur Pentadbiran, Kemudahan sekolah dan kekangan kewangan: (2 markah)

Bagaimana akan ia dilaksanakan di sekolah?


15. Lain-lain aspectsof kurikulum: (2 markah)

Bagaimana kursus ini akan berkaitan dengan mata pelajaran lain?

[Jumlah: 60 markah]