Anda di halaman 1dari 27

KAJIAN TINJAUAN

KUMPULAN SAUJANA
(6)

ZAHARIMAN BIN MD NOR


M20141000683

KAJIAN TINJAUAN
Definisi , ciri-ciri

Fungsi
Proses

Apakah Kajian Tinjauan?

Penyelidika
n bukan
berbentuk
eksperimen

mendapatkan
maklumat
daripada
responden yang
ramai iaitu
ratusan ataupun
ribuan responden
(Marican, 2006)

tujuan
menjalankan
kajian
tinjauan
ialah untuk
membuat
kenyataan
umum
(generalizati
on) tentang
sesuatu
populasi.

kajian menyeluruh mengenai


sesuatu isu atau masalah

populasi yang
dikenal pasti

Ciri-ciri

cara
pemilihan
sampel

kutipan data
yang cepat

penggunaan
saiz sampel
yang besar
maklumat
dipungut
secara
terus

#Penggunaan menyeluruh
#Cara pengendalian yang
digemari
#Memungut data yang cepat
#Saiz sampel yang besar
#Maklumat yang terus
Keupayaan keputusan kajian
digeneralisasikan

Pengunaan Yang Menyeluruh

Ia boleh digunakan untuk


menyatakan plelbagai jenis soalan,
seperti isu dan masalah pada
pelbagai perspektif, terutamanya
menghuraikan sikap, pandangan,
kepercayaan, perasaan, tingkah laku
dan sebagainya.

Cara pengendalian yang digemari


Ia dilakukan melalui
pemberian soal selidik atau
temu bual, atau kedua-duanya
sekali

Jawapan subjek dapat


dikumpulkan secara
terus dalam masa yang
singkat
Keputusan analisis
diperoleh dalam masa
yang singkat

Penggunaan saiz sampel yang besar

Kajian tinjauan boleh dilakukan


dengan menggunakan saiz sample
yang besar, yang tidak dapat
dilaksankan oleh kajian
eksperimental

Maklumat dapat dipunggut


secara terus daripada
resonden dalam masa yang
singkat

Fungsi Kajian Tinjauan

Fungsi kajian
Tinjauan
Semua soalan kajian yang boleh mengumpul data
dalam bentuk perbandingan frekuensi boleh
digolongkan sebagai kajian tinjauan. Dengan erti
kata lain, jika pengkaji ingin mengetahui pemikiran
atau pendapat sebahagian besar orang, tetapi
tidak berminat untuk mengetahui mengapa mereka
berpendapat atau berfikiran begini, kajian tinjauan
sesuai digunakan

Dapat mengumpul
jawapan yang terus
dari subjek kajian, oleh
itu ia sesuai digunakan
untuk menghurai
fenomena yang
diminati oleh pengkaji

Banyak digunakan dalam


bidang pendidikan,
perniagaan,
keselamatan, masalah
pembangunan kerajaan,
kesihatan dll

Biasanya digunakan
untuk membuat
ramalan tentang
sesuatu isu
masyarakat semasa
yang timbul

Fungsi kajian Tinjauan :

1
8

Proses Kajian
Tinjauan

4
5

1. Menyatakan kajian tinjauan

Menyenaraikan
tujuan kajian
dan

Seterusnya
membina soalan
kajian yang
berkaitan dengan
tujuan kajian

2. Mengenal pasti sumber yang diperlukan


Sumber-sumber
untuk
pembinaan
instrumen,
pengumpulan
data dan
analisis data
dikenal pasti

Sumber
kewangan juga
perlu dikenal
pasti jika kajian
melibatkan
perbelanjaan
yang besar

3. Mengenal pasti populasi sasaran

Mengenal pasti
ciri-ciri
populasi

Merancang
proses kajian
tinjauan
seterusnya

Menentukan
bilangan subjek
sampel kajian

Memilih sampel
kajian daripada
populasi kajian

4. Menentukan saiz sampel

5. Menentukan kaedah kajian tinjauan


Sesuai dengan
kemampuan diri
Dipilih
bergantung
kepada jenis
dan bilangan
subjek kajian.

Jika saiz
sampel kajian
besar,
pengendalian
mana yg lg
sesuai? Jawab
naaa

6. Menyediakan instumen kajian

Instrumen kajian
dibina berdasarkan
soalan kajian

7. Menganalisis data kajian

Data kajian yang dipungut dianalisis dengan menggunakan


ujian statistik yang sesuai

8. Mengeneralisasikan hasil kajian.


(

.
.

Ooo
begitu

Apa itu
generalisasi?

Membuat generalisasi
keputusan kajian ke atas
populasi kajian
Membuat
kesimpulan
umum prof?

Sesuai
dengan
kesediaan
responden

Format
instrumen
yang
sistematik

Arahan yang
jelas

Surat dan
dokumen
disertakan
bersama
instrumen
kajian

Ujian rintis
dijalankan
sebelum
instrumen
digunakan

APAKAH TUJUAN
KAJIAN
PENGHURAIAN

RAMALAN

EKSPLOASI

PENJELASAN

TINDAKAN

Adakah kajian tinjauan sesuai digunakan?


Sesuai
Kajian deskriptif amat sesuai dilakukan dengan menggunakan
kaedah kajian tinjauan kerana konsep-konsep dapat dinyatakan dan
dihuraikan dengan menggunakan soal selidik atau temu bual
Sesuai
Kajian ramalan dapat dilakukan dengan kajian tinjauan untuk
meramalkan perhubungan konsep-konsep menggunakan analisis
koleasi
Kurang sesuai
Kajian eksplorasi kurang sesuai dijalankan menggunakan kajian
tinjauan kerana ia tidak memunyai hipotesis untuk diuji
Kurang sesuai
Kajian penjelasan mengenai hubungan variabel biasanya dilakukan
dengan memanipulasi variabel bebas dan perlu mengawal
persekitaran, di mana ini jarang berlaku atau tidak berlaku dalam
kajian tinjauan
Kurang sesuai
Kajian tindakan Kurang sesuai dilaksanakan dengan menggunakan
kaedah kajian tinjauan kerana kajian tinjauan biasanya tidak
melibatkan manipulasi variable,ia hanya sesuai dengan kajian
tindakan yang memunggut data mengenai perasaan, sikap,
kepercayaan dan petunjuk peribadi yang lain.

KANDUNGAN
INSTRUMEN

INSTRUMENTASI

RAMALAN

EKSPLOASI

PENJELASAN

TINDAKAN

Apakah kandungan instrumen?


Apakah maklumat yang disenaraikan dalam tujuan kajian yang perlu
dimasukkan ke dalam instrumen kajian?
Apakah tingkah laku yang ingin diketahui?
Apakah perlakuan yang perlu diselidik?
Sesuai
Kajian deskriptif amat sesuai dilakukan dengan menggunakan
kaedah kajian tinjauan kerana konsep-konsep dapat dinyatakan dan
dihuraikan dengan menggunakan soal selidik atau temu bual
Sesuai
Kajian ramalan dapat dilakukan dengan kajian tinjauan untuk
meramalkan perhubungan konsep-konsep menggunakan analisis
koleasi
Kurang sesuai
Kajian eksplorasi kurang sesuai dijalankan menggunakan kajian
tinjauan kerana ia tidak memunyai hipotesis untuk diuji
Kurang sesuai
Kajian penjelasan mengenai hubungan variabel biasanya dilakukan
dengan memanipulasi variabel bebas dan perlu mengawal
persekitaran, di mana ini jarang berlaku atau tidak berlaku dalam
kajian tinjauan
Kurang sesuai

Sekian , terima kasih kerana mendengar.