Anda di halaman 1dari 21

Arukad elektrivrgud

Juhan Valtin

2013

Elektrivrgu areng peab vastama


kaasaja arengutele
Elektrienergia tarbimise pidev kasv
Avatud elektriturgude arengud, tarbija muutumine
aktiivseks turuosaliseks
Elektri hindade tus, hindade suur muutlikkus,
juhuslikkus, prognoosimatus, riskide suurenemine
Kliimapoliitika ja soodustatud taastuvad (kohalikud)
hajaenergiaallikad, poliitilised ja majanduslikud otsused,
hajatootmise kasv
Tarbija kasvav soov jlgida ja juhtida oma tarbimist,
tootmist, salvestamist
Tehnoloogiate kiire areng, eriti IT-s, elektrotehnikas, jne

Google

Aruka elektrivrgu definitsioone


Arukas vrk on elektrivrk, mis arukalt (intelligentselt)
integreerib kigi vrku hendatud tarbijate ja/vi tootjate
tegutsemist, et efektiivselt kindlustada jtkusuutlik,
konoomne ja varustuskindel elektrivarustus
Arukas elektrivrk edastab elektrienergiat tootjatelt
tarbijateni, rakendades kahesuunalist
digitaaltehnoloogiat tarbijate tarvitite juhtimiseks, et
ssta energiat, vhendada kulusid, tsta tkindlust ja
suurendada tarbijale suunatud infot

Definitsioonide anals
Palju sarnaseid definitsioone, rhud erinevad
Igal hel pisut erinev tuleviku ngemus
Lhenetakse filosoofiliselt
Lhenetakse tehnoloogiliselt:
Elektrivarustusssteem
Infossteem
Automaatikassteem

Lhenetakse idealiseerides, loodetakse luua


ideaalne elektrivrk, mis lahendaks kik
probleemid

Teisi misteid: smart grid


Arukas
Tark
Intelligentne
Kaasaegne
Nuti(kas)
Tuleviku
Moderne

Vrk
Elektrivrk
Elektrissteem
Energiassteem
Tarkvrk

Vimalikud lhenemised
Revolutsioon suured phimttelised muutused
Evolutsioon pidev areng
Energiassteemi tasand
Phi- vi jaotusvrgu tasand
Mikrovrgud, arukad majad
Pikaajalised programmid
Lhiajalised tegevused

Tarkvrgu mrksnu
Hajatootmine (erinevatel pingetel)
Tarbimise jlgimine ja juhtimine
Infohulgad (mtmiste sagedus)
Juhtimine (varustuskindluse tagamine, kadude
vhendamine jne)

Jaotusvrgu kasud
Parem kommunikatsioon, parem klienditeenindus, ka
arvestinitude automaatlugemine ja tarbimisandmete
vahetus reaalajas; suurem tarbimise juhtimise vime,
innovaatiliste tehnoloogiate juurutamine, vrgukadude
vhenemine, varustuskindluse kvaliteedi kasv,
dnaamiline hinnakujundus, vrgu tugevdamisvajaduse
edasilkkumine, efektiivsema ehituse juurutamine,
parem varade haldamine, avariimeeskondade
efektiivsem juhtimine, elektrivarguste vlistamine

lekandevrgu kasud
Kasud sarnased jaotusvrgu omadele
Lhemal smart gridile infokasutuse poolel kui
jaotusvrgu puhul
Paljudel konverentsidel phithelepanu

Tarbija kasud
Parem side elektriettevtjaga, parem
klienditeenindus, s.h suurem teenuste valik,
nagu isetervendustehnoloogia, automaatne
arveldus reaalaja tariifide alusel jms,
kohapealse tootmise soodustamine, arukate
kasutajasbralike seadmete turu teke ning
laienemine jne

Keskkonna kasud
Taastuvate energiaallikate laiem kasutamine ja
edukam toimetulek kliima muutustega

Riigi kasud
Elektrivarustuse suurem tkindlus, viksem
sltuvus importktustest ja kasvanud rahvuslik
julgeolek, ressursside ammendumise, uute
tootmisseadmete kikulaskmise ja vrkude
laiendamise edasilkkumine, parem toimetulek
rahvuslike ja rahvusvaheliste kohustustega, riigi
suurem jtkusuutlikkus

Arukas elektrivrk thendab tema talitluse ja


kidu juhtimise tiustamist eelkige kvaliteedi
ning efektiivsuse aspektist

Aruka elektrivrgu eesmrk


Elektrivrgu vimekuse parandamine, toetades
selliseid funktsioone, nagu tarbimise seire ja
tagasiside, automaatne saarestumine;
koormuste juhtimine; muutlik hinnakujundus
Jaotusvrgu muutmine arukaks toimub
olemasoleva baasil, kuid nuab suuri
investeeringud

Hajaressurss
Energia hajaressurss hlmab hajatootmist, energia
salvestust ja tarbimiskaja toimingute kaudu
rakendatavaid paindlikke koormusi
Hajatootmisksuse liitumise kaalumisel tuleb teha range
insenerlik anals, mis sisaldab ka majanduslikku
hinnangut
Tuleb tasakaalustada hajatootmise suurt kasu taotleva
kliendi huvid jaotusvrgu lejnud klientide huvidega,
kes soovivad energia madalat hinda ja krget
varustuskindlust ja kvaliteeti

Jaotusvrgu efektiivsused
Energiaefektiivsus vrgukadude vhenemine,
koormustipu likamine ja/vi nihutamine,
pinge/reaktiivvimsuse juhtimine ja varade thusam
kasutamine
Kidu efektiivsus odavam arvesti nitude
ammutamine, kaugllimiste vimalus, seisundiphine
hooldus ja remont, operatiivbrigaadide efektiivsem t,
toitekatkestuste iseparandumine. Suurem
energiaefektiivsus tuleneb ka vrgu suuremast
tkindlusest ja lhematest toitekatkestustest

Elektrivrgu arukuse kriteeriumid


Klientide informeeritud osaluse mr
Tootmise ja tarbimise vimaluste rakendamise
ulatus
Erinevate teenuste pakkumine
Nutava energiakvaliteedi tagamine
Varahalduse ja kidu efektiivsus
Talitluskindlus hiringute, rnnete ja
loodusnnetuste puhul

Arukas tarbija
Klient, kellel on vimalus kasutada aruka vrgu
poolt pakutavaid innovaatilisi kaupu ja
teenuseid
Pakutakse reaalajas muutuva hinnaga
elektrienergia hinnapaketti
Pakutakse rohkemate tariifiaegadega
hinnapakette
Sobivad automaatikaseadmed tarbimise
juhtimiseks

TT linnaku arukas elektrivrk


Energiaallikate (pikesepatarei, tuulegeneraator, gaasiturbiin, koostootmine) koost
korraldamine
Energia-akumulaatorite (hooratas, likondensaator, akupatarei, elektriauto ) koost
Talitluse ja tarbimise info kogumine,
salvestamine, ttlemine, analsimine

Kokkuvte
Tuleviku elektrivrku viks nimetada
tarkvrguks
Alustada tuleb nutiarvestitest
Arukama elektrivrgu rajamine vtab kllalt
palju aega. Kasud ei pruugi olla silmanhtavad
Aruka elektrivrgu rajamise edu phineb
arukast elektrivrgust huvitatute (tarbija-klienttootja, jaotusvrguettevte, regulaator)
konstruktiivsele ja pidevale koostle
Oluline ei ole alati tulemus vaid liikumine