Anda di halaman 1dari 2

LATIHAN UMUM SEMESTER 1

UNTUK SD KELAS IV

Jumlah soal lengkap: 18 soal pilihan ganda + 10 soal uraian

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat !

1. 15 x 7 = a x 15. Nilai a yang tepat adalah ….


A. 7
B. 10
C. 15
D. 105

2. 5 x (216 – 127) = ….
A. 5 x (216 + 127)
B. (5 – 216) x (5 – 127)
C. (5 x 216) – (5 – 127)
D. (5 x 216) – (5 x 127)

3. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah ….


A. 421.165 < 412.561
B. 412.165 > 412.516
C. 412.561 < 412.165
D. 421.651 > 421.615

4. Angka 7 pada lambang bilangan 374.605 menempati tempat ….


A. puluhan ribu
B. ribuan
C. ratusan
D. puluhan

5. 3.675 : 7 : 5 = ….
A. 75
B. 85
C. 105
D. 115

6. Taksiran yang paling baik dari 82 x 45 adalah ….


A. 3.200
B. 3.600
C. 4.000
D. 4.500

7. Kelipatan 3 antara 7 dan 20 adalah ….


A. 7, 10, 13, 16
B. 10, 13, 16, 19
C. 9, 12, 15, 18
D. 9, 12, 15, 19

8. Kelipatan persekutuan terkecil dri 60 dan 90 adalah ….


A. 120
B. 180
C. 240
D. 270

9. Faktor persekutuan terbesar dari 48 dan 64 adalah ….


A. 16
B. 18

1
C. 24
D. 32

10. Urutan sudut di samping dari terbesar hingga terkecil adalah ….

A. ∠A, ∠B, ∠C
B. ∠A, ∠C, ∠B
C. ∠B, ∠A, ∠C
D. ∠C, ∠A, ∠B