Anda di halaman 1dari 4

PK 12

Pengurusan Aset Alih Kerajaan

SISTEM PENGURUSAN KUALITI SEKOLAH


PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SEKOLAH-SEKOLAH WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

PEJABAT PELAJARAN
WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

PK 12
PENGURUSAN ASET ALIH
KERAJAAN

Hak Cipta Terpelihara Pejabat Pelajaran Wilayah Persekutuan Putrajaya


1 Jun 2011 - Kel. 02 | Pin. 00

PK 12

12.1

Pengurusan Aset Alih Kerajaan

OBJEKTIF
Prosedur ini bertujuan untuk memantapkan Pengurusan Aset Alih Kerajaan
supaya mematuhi Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan dan Arahan
Perbendaharaan serta dilaksanakan secara teratur, cekap dan berkesan
di Sekolah-sekolah Wilayah Persekutuan Putrajaya.

12.2

SKOP
Prosedur ini diguna pakai dalam Pengurusan Aset Alih Kerajaan di PPWPP
dan Sekolah-sekolah Wilayah Persekutuan Putrajaya.

12.3

RUJUKAN
14.3.1 Manual Kualiti
14.3.2 Arahan Perbendaharaan
14.3.3 Pekeliling Perbendaharaan
14.3.4 Surat Pekeliling Perbendaharaan
14.3.5 Surat Pekeliling Kewangan
14.3.6 Tatacara Pengurusan Kewangan

12.4

DEFINISI
Aset

Harta benda atau milikan atau di bawah kawalan


kerajaan yang dibeli atau disewa beli dengan wang
kerajaan, yang diterima melalui sumbangan atau
hadiah atau diperolehi melalui proses perundangan.

Aset Alih

Aset yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu


tempat yang lain termasuk aset yang dibekalkan atau
dipasang bersekali dengan bangunan.

Harta Modal

Aset Alih yang harga perolehan asalnya


a) RM1000.00 dan ke atas setiap satu atau;
b) Yang memerlukan penyelenggaraan secara
berjadual tanpa mengira harga perolehan asal.

Inventori

Aset Alih yang harga perolehan asalnya


a) kurang daripada RM 1000.00 setiap satu dan tidak
memerlukanpenyelenggaraan berjadual.
b) Perabot, hamparan, hiasan, langsir dan pinggan
mangkuk tanpa mengira harga perolehan asal.

Hak Cipta Terpelihara Pejabat Pelajaran Wilayah Persekutuan Putrajaya


1 Jun 2011 - Kel. 02 | Pin. 00

PK 12

12.5.

Pengurusan Aset Alih Kerajaan

TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

TANGGUNGJAW
AB
KSU
Peg. Aset/AKS

TINDAKAN

RUJUKAN

1. Melantik Pegawai Aset dan Pegawai


Pemeriksa Aset.

Surat Lantikan

2. Menerima aset bersama dokumen.

KEW.PA-2/ KEW.PA-3
KEW.PA-4/ KEW.PA-5

3. Menyediakan daftar Aset/Inventori.


KEW.PA-7
4. Mengemaskini penempatan Aset.
Label/Kod turus (Bar
code)
Peg. Aset
Peg. Aset /
Pengguna

5. Membuat label nombor siri pada


harta modal dan Harta Hak Milik
Kerajaan.

KEW.PA-7
KEW.PA-6

6. Menempatkan Aset.
7. Mengawal pergerakan aset.

KEW.PA 4 & KEW. PA


5

Peg. Aset

Pegawai
Pemeriksa
PG/GB/GPK

8. Mengemaskini senarai aset.

SPA-online/Rekod
Aset

9. Menyimpan rekod.

KEW.PA-10/ KEW PA11

10. Memeriksa Harta Modal (Fizikal,


Rekod, Penempatan) sekurangkurangnya sekali dalam setahun dan
menyediakan laporan.
11. Mengadakan Mesyuarat JK
Pengurusan Aset sekurang-kurangnya
4 kali setahun.
Sekiranya terdapat langkah-langkah
yang tidak mematuhi spesifikasi ambil
tindakan pembetulan merujuk PK 16
Kawalan Ke Atas Ketidakakuran
Produk/Perkhidmatan.

Hak Cipta Terpelihara Pejabat Pelajaran Wilayah Persekutuan Putrajaya


1 Jun 2011 - Kel. 02 | Pin. 00

Laporan/ Minit
Mesyuarat

PK 12

12.6.
BIL
1.

Pengurusan Aset Alih Kerajaan

REKOD KUALITI
JENIS REKOD
KEW.PA-2, 3, 4, 5,6, 7,10 dan 11

TEMPOH
SIMPANAN

LOKASI

5 Tahun

Sekolah- sekolah
WP Putrajaya

Hak Cipta Terpelihara Pejabat Pelajaran Wilayah Persekutuan Putrajaya


1 Jun 2011 - Kel. 02 | Pin. 00