Anda di halaman 1dari 16

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

SIRI KULIAH PAGI

BEBERAPA TUNTUTAN UNTUK DU’AT DALAM


KONTEKS AMAL ISLAMI
PADA :ISNIN JULAI 17, 1989

Muqaddimah

‫الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد‬،‫الحمد لله الواحد الحد‬

Satu fenomena yang baik di zaman mutaakhir ini yang boleh


dibanggakan
oleh rata-rata umat Islam ialah tentang wujudnya arus kebangkitan Islam.
Semua negeri yang diduduki oleh umat Islam samada di Blok Barat atau Timur
melaung-laungkan kebangkitan Islam.

Banyak pertubuhan dakwah, Harakah Islamiah, persatuan, persekutuan


dan
tanzim ditubuhkan untuk merealisasikan kesedaran dan kebangkitan Islam ini.
Justeru itu untuk merealisasikan kesedaraan dan kebangkitan ini, pemimpin-
pemimpin, pendokong-pendokong dan para du’at mestilah ada padanya
persediaan, penguasaan dan perubahan yang kamil dalam semua aspek Amal
Islami.

Ini adalah kerana tugas dakwah merupakan tugas yang amat berat
yang
penuh dengan kepelbagaian tribulasi. Oleh itu persediaan, penguasaan dan
perubahan yang baik amatlah diperlukan supaya para du’at dapat bekerja
dengan penuh penyusunan, thaqafah, akhlak, mempunyai tanzim dan
perlaksanaan yang baik. Tanpa ini semua dakwah itu akan manjadi lesu dan
memenatkan. Sesungguhnya orang yang tidak memiliki sesuatu itu tidak
mampu memberi.

1
Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

(‫) فاقد الشئ ل يعطيه‬

Kenapakah Perlunya Persediaan Bagi Para Du’at

Al Ustaz Mustafa Masyhur ada mengatakan bahawa setiap


musafir di
dalam mana-mana perjalanan atau pelayaran pun mestilah mempunyai bekalan
yang perlu di dalam perjalanan itu supaya dapat ia meneruskan lagi
perjalanannya dan untuk mencapai tujuan di akhir perjalanannya itu. Mestilah ia
mengira apa yang akan menghalang perjalanannya yang mana boleh jadi ia
tertumpas atau terhalang di perjalanan itu dan tak dapat lagi perjalanannya
ataupun perkara yang boleh menjauhkannya dan menghalang untuk ia sampai
kepada tujuan asalnya.

Jalan Dakwah ialah tujuan asas pada da’ie itu sendiri di dalam
hidupnya. Ini adalah perkara yang perlu diambil berat oleh da’ie itu seperti
bekalan yang boleh menjaganya dari penyelewengan terhadap jalan dakwah
sebenar atau hampir-hampir terputus dari perjalanan itu atau terhenti di tengah
jalan atau terhalang atau tergelincir yang mana ini boleh menimbulkan kerugian
yang besar dan terlepas darinya keuntungan dan kejayaan yang besar.

Untuk menjadi dalil perlunya bekalan ini dan kepentingannya,


bolehlah kita katakan sebuah kenderaan seorang musafir jikalau ia kehabisan
tenaga di perjalanannya dan tidak diperbaharuinya samalah seumpama
sekeping besi yang tidak dapat menolongnya untuk bergerak walaupun
selangkah. Demikianlah juga mereka yang menjalani jalan dakwah. Jika
bekalan-bekalan iman dan taqwa kepada Allah berkurangan atau kehabisan
tanpa diperbaharui dan ditambah maka jadilah da’ie itu seolah-olah mati atau
sakit yang tidak dapat bergerak Firman Allah s.w.t. ,

‫"أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى به فى الناس كمن مثله‬: ‫قال الله تعالى‬
"‫فى الظلمات ليس بخارج منها‬
(122 ‫)سورة النعام‬

Al Ustaz Fathi Yakan di dalam memberi taujihat kepada pemuda


Islam

2
Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

mengatakan peranan pemuda ialah peranan mengubah, iaitu suatu peranan


yang amat berat dan sulit. Maka sewajarnya persediaan mereka juga hendaklah
sesuai dengan besarnya tanggungjawab dan mas’uliah tersebut, serta betapa
bahayanya risiko yang akan dihadapi olehnya.

Persediaan tersebut merupakan tuntutan-tuntutan yang mesti


ditunaikan oleh du’at sebelum ia terjun ke medan dakwah.

Apakah Method Persediaan

Da’ie yang berjaya ialah orang yang berupaya mendalami jiwa


manusia dan memberi kesan dengan dakwah dan pemikirannya kepada
manusia kerana manusia berlainan bentuk, tabiat dan peringkatnya.

Untuk mencapai hakikat ini, para du’at mestilah merealisasikan


Method yang berikut dalam kehidupannya.

Persediaan di Segi Pengetahuan (thaqafah)

Persedian di segi pengetahuan amatlah penting bagi du’at. Ini adalah


untuk membolehkan du’at berfikir secara Islam. Di sana timbul pelbagai
persoalan, bagaimana orang yang tidak ada padanya ilmu dan pengetahuan
dapat memberi kesan kepada orang lain ?. Bagaimana ia boleh memainkan
peranan di dalam pengislahan dan perubahan ?. Bagaimana ia berupaya
memberi kesan kepada manusia atau sekurang-kurangnya ?. Bagaimana ia
boleh mendapat thiqah (kepercayaan) dan kemuliaan jika sekiranya pengikutnya
mengetahui ia adalah seorang yang jahil, tidak mempunyai pengetahuan dan
pembelajaran. Maka sudah tentulah apa yang diberikannya tidak memberi apa-
apa faedah. Firman Allah s.w.t.;

(9 ‫)سوره الزمر‬ "‫"قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ل يعلمون‬: ‫قال الله تعالى‬

Al Ustaz Fathi Yakan mengatakan adakah mungkin seorang da’ie itu


menguasai manusia kepada Islam jika sekiranya ia jahil dengan asas-asas

3
Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

Islam, Usul dan cabang-cabangnya, hukum-hukum, syariat-syariat, halal dan


haram.

Sesungguhnya telah diuji Islam pada hari ini dengan du’at yang menyeru
manusia kepada jemaah atau tanzim mereka ganti dari menyeru kepada Islam.
Mereka meniupkan kepada orang ramai kebaikan jemaah mereka ini dan
bentuk-bentuknya ganti dari mereka menerangkan keindahan Islam dan bentuk-
bentuknya. Inilah yang menjadikan ikatan individu-individu dengan dakwah
ikatan yang berbentuk kepartian dan bukan lagi ikatan yang berbentuk aqidah.
Bahkan menjadikan mereka di setengah-setengah keadaan, ikatan berbentuk
peribadi dan bukan lagi berbentuk perinsip. Berikutan dari ini, jadilah medan
dakwah Islamiah ditenggelami dengan banyaknya jamaah, parti, kumpulan dan
harakah.

Al-Ustaz Abdullah Nasih Ulwan ada mengatakan bahawa Al-Ustaz Ad-


Doktor Yusuf Al-Qardhawi telah membahagikan thaqafah-thaqafah yang perlu
ada kepada Du’at kepada enam bahagian, iaitu:

a. Thaqafah Islamiah
b. Thaqafah Tarikhiah
c. Thaqafah Adabiah wa Lughawiah
d. Thaqafah Insaniah
e. Thaqafah Ilmiah
f. Thaqafah Waqia’ah

A. Thaqafah Islamiah

Yang dimaksudkan dengan thaqafah Islamiah ialah saqafah yang


sumbernya adalah Islam. Tertibnya adalah seperti berikut :

1.Al-Quran Al-Karim dan tafsirnya


Al Quran merupakan sumber yang awal bagi Islam. Begitu juga ia
merupakan rukun yang asas bagi thaqafah Islamiah. Sesungguhnya semua
pembelajaran Islam mesti dirujukkan kepada sumbernya yang asli iaitu Al-Quran
samada Ilmu Aqidah, ibadat, akhlak, undang-undang dan syariat.

4
Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

Justeru itu, sayugialah bagi du’at menghafaz Al-Quran mengikut kadar


yang termampu. Bahkan adalah lebih baik bagi du’at menghafaz kesemuanya
dan di zahirkan bilamana sebab-sebab itu berlaku supaya ia berupaya untuk
mendatangkannya pada setiap keadaan yang boleh.

Al-Quran itu ialah sebagai lautan yang tak akan kering dan mata air yang
tak akan hilang untuk persediaan du’at.Bahkan sesungguhnya wajib bagi du’at
yang baik,hendaklah mengelokkan pembacaannya dengan bersungguh-
sungguh dan betul sebagaimana yang disuruh oleh Allah.Hendaklah ia
mempelajari tentang hukum-hukum tajwid bagi membetul dan memperelokkan
lagi pembacaannya. Dia membacanya dengan khusyuk, berkesan dan sedih.
Jika terdapat tempat-tempat yang berhajat kepada tangisan ia menangis dan
bukan buat-buat menangis.

Adapun ilmu tafsir merupakan ilmu yang penting kerana dengannya


dapat difahami apa yang dikehendaki daripad kalam Allah dengan kadar yang
termampu. Sesungguhnya beratus-ratus tafsir telah terbentuk dan ada yang
dibentuk dalam bentuk kitab-kitab dan ada yang dalam bentuk yang berjilid.

Sebahagian daripada kitab-kitab tafsir ditulis dalam bentuk riwayat dan


dinamakan tafsir al-Ma’thur, antaranya yang mashyur ialah tafsir Ibn- Jarir (
‫)تفسير ابن جرير‬, dan tafsir Ibn- Kathir ad- Dimashk (‫ )الدمشقي‬ada kitab-kitab
tafsir yang ditulis dalam bentuk Dirayah dan dinamakan Tafsir bi-al Ra’yee (
‫)التفسير بالرأي‬, tafsir dalam bentuk ini adalah mengikut cara pentafsir itu sendiri,
mengikut tabiat masa, pengetahuan dan pengkhususannya.

Jika ia bijak dalam lughah, nahu, balaghah dan fahaman Mu’tazilah maka
pentafsirannya akan berbentuk dengan bentuk lughah, nahu, balaghah dan
pendapat-pendapat Mu’tazilah seperti tafsir al- Kasyaaf ( ‫ )الكشاف‬oleh
Zamakhsari.

Jika ia bijak dalam feqh, hukum-hukum syara’dan pendapat-pendapat


mazhab maka pentafsirannya akan berbentuk feqh, hukum-hukum dan
pembentangan pendapat-pendapat seperti tafsir al-Qurtubi.

5
Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

Jika ia memanjangkan di dalam masalah-masalah aqidah dan mencari


tentang rahsia kalimah dan apa yang terdapat di sebalik makna-makna
pentafsirannya berbentuk penghuraian kepada sifat-sifat ketuhanan, tunjuk ajar
dan rahsia makna-makna seperti tafsir al Alusi oleh al Imam Al- Alusi.

2. As- Sunnah dan kitab-kitabnya

As-Sunnah An-Nabawiah merupakan sumber kedua syariat Islam dan


asas bagi thaqafah du’at. Sunnah sebagaimana yang dimaklumi merupakan
penghuraian kepada Al Quran, menerangkan apa yang belum terhurai. Firman
Allah s.w.t :

64 ‫سورة النحل‬ (‫)وما أنزلنا عليك الكتاب إل لتبين لهم الذى اختلفوا فيه‬

Sebenarnya kitab-kitab sunnah sangat banyak, tetapi adalah lebih


sayugia bagi du’at mengutamakan apa yang lebih penting contohnya kitab-kitab
Sunan-Sittah, (‫ )الكتب الستة‬Musnad ad-Darimi(‫)مسند الدارمي‬, Muwata’ Imam
Malik dan musnad Imam Ahmad.

Setengah-tengah kitab terdapat ringkasannya yang mana memadai


kepada sesiapa yang tidak mempunyai masa untuk membaca teks asalnya,
diantaranya:

a. At-Tajdid As-Sorih Li-Zabidi (‫)التجديد الصريح للزبيدي‬iaitu mukhtasar bagi


Sahih Bukhari.
b. Mukhtasar Sahih Muslim oleh Al-Munziri (‫)مختصر صحيح مسلم للمنذري‬
ditahqiq oleh Al-Imam Nasruddin Al-Albaani.
c. Jaami’ al- Usul oleh Ibn-Athir ( (‫جامع الصول لبن الثير‬yang menghimpunkan
hadis-hadis daripada enam buah kitab sahih kecuali sunan Ibn-Majah iaitu
Bukhari, Muslim, Abi-Daud, Turmuzi, An-Nasaai dan Muwatta’ sebagai ganti
kepada Sunan Ibn-Majah.
d. Majmu’ Az-Zawaair oleh Al-Haitami iaitu di kumpulkan di dalamnya
kelebihan-kelebihan Musnad Imsam Ahmad, Al-Barraz, Abi-Y’la dan tiga
buah Maajim At Tabarani yang di cetak sebanyak sepuluh jilid.

6
Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

Disana terdapat bentuk lain bagi pengumpulan hadis yang mana ianya
dikumpul mengikut hadis-hadis yang terawal dan bersesuaian dengan susunan
huruf seperti :

(‫)الجامع الصغير في احاديث البشير النذير للحافظ السيوطي‬.a

(‫)الفتح الكبير بزيادة الجامع الصغير للحافظ السيوطي‬.b

Dengan ditambah isi kandungannya oleh Syeikh An-Nabhani yang cuba


mengumpulkan seluruh hadis-hadis daripada kitab-kitab hadis. Kemudian
disusun pula oleh Syeikh ‘Alauddin Ali Al-Muttaqi seorang ulma’ daripada India
dengan membentuk bab-bab dan tajuk-tajuk di dalam kitabnya yang diberi
nama:

‫كنز النعال‬

Disana terdapat kitab-kitab lain yang mana didapati hadis-hadis tertentu


disusun mengikut pengkhususan tujuannya seperti:

a.Kitabal Azkar oleh An-Nawawi.(‫)الزكار للمام النووي‬


b.Kitab Al-Kalimu At-Tayyibu ( ‫الكلم الطيب‬ ) oleh Ibn
Taimiyah.
c.Kitab Al-Adabul-Mufrad ( ‫الدب المفرد‬ ) oleh Imam Al-Burari.
d.Kitab Syaabul-Iman ( ‫شعب اليمان‬ ) oleh Imam Al-Baihaqi.
e.Kitab Riyadul-Salihin ( ‫رياض الصالحين‬ ) oleh Imam An-Nawawi.
f.Kitab At-Targhib wa At-Tarhib ( ‫) الترغيب والترهيب‬oleh Al Hafiz al
Munziri.
g.Kitab Umdatul Ahkam ( ‫ ) عمدة الحكام‬oleh Al hafiz Al Muqaddasi.
h.Kitab Bulugh Maram (‫ )بلوغ المرام من أدلة الحكام‬oleh Al Hafiz Ibn
Hajarr.
i.Kitab Al Ilmam ( ‫ ) اللمام‬oleh Imam Ibn Daqiqul Eid.

Disamping kitab-kitab tersebut, di sana terdapat kitab-kitab hadis dalam


bentuk syarah, iaitu kitab yang penting yang tidak dapat tidak para du’at mesti
mengetahuinya yang mana ia merupakan anak kunci bagi sesiapa yang ingin

7
Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

membuka permasalahan yang berkaitan dengan hadis, ia juga merupakan pelita


yang menyinari perjalanan bagi sesiapa yang ingin mengetahui apa yang
terkandung di dalam hadis nabawi samada dari segi hukum-hakam, adab-adab,
syariat dan arahan-arahan. Kitab-kitab tersebut adalah seperti :

a) Syarah al Bukhari ( ‫شروح البخاري‬ ) contohnya


(‫ )ارساد الشاري للعسصلني‬, (‫ )فتح الباري لبن مجر‬, (‫)عمدة التاري للعيني‬
b) Syarah ai Muslim ( ‫شروح مسلم‬ ) antara yang terpilih ;
( ‫ )شرح النووي‬, (‫)شرح البن والنبوسي‬
c) Syarah Abi Daud ( ‫ ) شروح أبى داود‬contohnya;
‫)تهذيب‬,(‫ )عون المسيود للديانوي‬,( ‫ )بذل المجهود للسهارتفوي‬,( ‫)سالم السنن للخطاب‬
(‫السنن لبن اليتيم‬
d) Syarah turmizi ( ‫ ) شروح الترميذى‬contohnya ;
(‫ )تحفة الحودى للياركقوى‬,(‫)عارضة الحودى لبن العرين‬
e) Syarah Nasai ( ‫ ) شروح النسائى‬cohtohnya;
( ‫ )والسندى على السنن الكبير‬,( ‫)تعليقات السيوطى‬
f) Syarah Muwatta’ ( ‫ ) شروح الموطأ‬contohnya ;
( ‫ )قنوير الحوالك‬,(‫ )والمسوى للدهلوى‬,( ‫المنتقى لبن الوليد الياجى‬
‫ )اوجز المسالك لمحمد زكريا الكندهلوى‬,(‫للسيوطى‬ )
g) Syarah Musnad ( ‫) شروح المسند‬ contohnya ;
( ‫)الفتح الديانى لحمد عبد الرحمن البنا‬
dan diulas oleh Ahmad Mohd Syakir daripada beberapa juzu’.
h)Syarah Musykatul-Masobiih ( ‫ ) شروح مشكاة المصابيح‬yang diberi
nama
( ‫ )مرقاة المفاتيح للسيخ على القارى‬,(‫)مرعاة المفاتيح للمياركفورى‬
i) Syarah Al Jammi’-Soghiri ( ‫) شروح الجامع الصغير‬.

j) Syarah Arba’in An Nawawiah ( ‫شروح الربعين النووي‬ ) dan Al


Khamsin
Ar Rajbiah antara yang termasyhur ialah syarah Ibn Rejab yang
diberi
nama
.‫)جامع العلوم والحكم فى شرح ممسيم حيثان( جوامع الكلم‬
k)Syarah Riadhul-Solihin ( ‫شروح رياض الصالحين‬ ) yang diberi nama
Dalil al Falihin ( ‫دليل الفالحين‬ ) sebanyak empat juzuk.
l)Syarah Hadis Ahkam ( ‫) شروح الحاديث الحكام‬ contohnya (
‫)الحكام‬ syarah kepada ( ‫) عمدة الحكام لبن دقيق العيد‬,

8
Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

( ‫نيل الوطار‬ ) syarah kepada ( ‫سنتقى الخيار للعلمة‬

‫السوكانى‬ ) dan
( ‫سبل السلم‬ ) syarah kepada ( ‫)بلوغ المرام للعالم الصانى‬.

Di sana juga terdapat kitab-kitab hadis yang di karang oleh Ulama’-


ulama’ yang menerangkan tentang adanya golongan yang membawa tashkik
terhadap hadis-hadis yang sahih, antaranya:

a. ( ‫ )السنة ومكانتها فى التشريع السلمي‬karangan Dr. Mustafa Al


sibae.
b. ( ‫) السنة قبل التدوينى‬ karangan Dr. Ujaj Al Khatib.
c. (‫ ) النوار الكاشفة فى الرد على كتب ابن ربه‬karangan Ustaz Abdul
Rahman Al Yamani.
d. ( ‫) الحديث والمحدثون‬ karangan Dr. Mohd Abu ( ‫) زهو‬.
e. ( ‫ ) دفاع عن ابن هريرة‬karangan Dr. Ujaj Al Khatib.
f. ( ‫دفاع عن السنة‬ )karangan Dr. Mohd Abu.

Du’at juga dinasihatkan merujuk kitab-kitab tersebut untuk mengetahui


kesahihan mana-mana hadis yang terdapat syak di dalam kesahihannya atau
kitab yang menerangkan tentang kedudukan hadis, antaranya :

a.( ‫) الحياء للمام القزالى مع تخريج احاديثه للحافظ العراقى‬


b.Pembacaan muqaddimah kitab ( ‫) الترغيب والترهيب‬ oleh Imam Al
Munziri
yang menerangkan tentang jenis-jenis hadis, Penggunaan Istilah yang
menerangkan kedudukan hadis samada kuat atau lemah.

c. Kitab ( ‫ ) فيض القدير‬atau mukhtasar ( ‫ ) التيسير‬dengan meletak


tanda apa
yang terdapat dalam kitab ( ‫ ) الجامع الصغير‬oleh Al Sayuti iaitu ( ‫)ص‬
menandakan Sahih dan ( ‫ )ض‬menandakan Dhaif.

d. Kitab Takhrij Hadis ( ‫ ) الكشاف‬oleh Hafiz Ibn Hajar.

e. Kitab Takhrij Hadis (‫ )الهداية‬oleh Al Zailae’ (‫)الزيلعى‬.

9
Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

g. Kitab ( ‫تميز الطيب من الخبيث فيما يدور على الستة الناس الحديث لبن‬
‫) الربيع الشيبان‬

h. Kitab ( ‫كشف الخفاء جزيل اللياس فيما اشتهر من الحديث على ستة‬
‫)الناس‬

i.Kitab tafsir Ibn Kathir.

Para du’at juga mesti mengetahui kitab-kitab yang menerangkan tentang


hadis-hadis maudu’ , antaranya seperti :

a. Kitab (‫ )الموضوعات‬oleh Ibn Al Jauzi.

b. Kitab (‫ ) اللئي المصنوعة فى الحاديث الموضوعة‬oleh Imam As Sayuti.

c. Kitab ( ‫ )تحذير الخواص من أكاذيب القصاص‬oleh Imam As Sayuti.

d. Kitab (‫ )المثار المنيف فى الصحيح والضعيف‬oleh Ibn Qayyim.

e.Kitab (‫ )الموضوعات الكبرى‬dan (‫ )الموضوعات الصغرى‬oleh Sheikh Ali Al


Qari.

f. Kitab (‫ ) تنزيه الشريفة المرفوعة من الحاديث الموضوعة‬oleh Ibn Iraq.

g. Kitab ( ‫ ) الفوائد المجموعة فى الحاديث الموضوعة‬oleh Imam Saukani (


‫) الشوكانى‬.

h. Kitab (‫ )السرار المرفوعة‬oleh Imam Al Maknawi.

3. Sejarah Nabawiyah Dan kepentingannya

Menjadi kemestian kepada du’at mengambil berat terutamanya kepada


juzuk-juzuk amali daripada sunnah iaitu perkara-perkara yang ada hubunganya
dengan sirah Rasulullah di dalam seluruh masalah.

10
Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

‫اليمان ليس بالتمنى ولكن وقر فى القلب وصدقه العمل‬

Dari segi ilmiah dari sunnah ini kita dapati Islam diterapkan di dalam
kehidupan manusia. Kita dapati Al-Quran al-karim di bentuk pada akhlak
manusia Saiyyidah Aisyah apabila di tanya tentang akhlak Rasulullah , beliau
menjawab akhlak baginda adalah satu contoh yang hidup kepada fadilah dan
akhlak yang diserukan oleh Al-Quran.

Jikalau Islam menyeru kepada keadilan dan menjadikan keadilan itu


salah satu dari nilai-nilainya yang tinggi dan prinsip-prinsipnya yang asas serta
melawan kezaliman dalam apa sahaja bentuknya maka sesungguhnya
kehidupan Nabi saw secara umum dan perjalanannya yang mulia adalah
sebagai contoh yang baik untuk mencapai keadilan di dalam seluruh bidang
samada keadilan dengan diri sendiri, keadilan dengan keluarga, keadilan
dengan kaum kerabat, keadilan dengan kawan-kawan dan keadilan dengan
musuh.

SUMBER-SUMBER.

A) Al Quran Al Karim.
B) Kitab –kitab Hadis.
C) Kitab-kitab yang menerangkan tentang kesempurnaan dan petunjuk nabi ,
contohnya seperti kita ( ‫)الشما ئل المجمديه‬.Oleh Al turmuzi, kitab al Shifa’
oleh Qadi
Iyad dan kitab ‫)اشقأ‬.) oleh Ibn Qayyim.
D) Kitab-kitab tarikh yang umum contohnya seperti kitab-kitab tarikh al tabrani , Ibn
Ashir dan Ibn Kasthir.
E) Kitab(‫) دلئل النبوة‬

F) Kitab-kitab sirah yang baru di tulis oleh cendikiawan di zamAn mutakhir ini,contohnya
seperti ( ‫)خاتم النبيين‬.oleh Mohd Abu Zahrah, Fekh sirah oleh Sheikh Mohd Ghazali
dan fikh sirah karangan Said Ramadhan Al Buti.

4. ILMU TAUHID.

11
Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

Kita tidak mahu mempelajari ilmu ini sebagaimana yang di atur dan di
susun oleh orang-orang yang terkemudian sebagaimana yang terdapat di dalam
kitab al Jauharah dan seumpamanya begitu juga dalam kitab Al Aqaid An
Nasafiah yang mana ada sirah dan hawas ((‫ حواش‬dan kajian yang panjang
perbahasannya contohnya seperti sarah Al Maqasid (‫) شرح المقاصد‬atau Sarah
Mawaqif(‫ ) شرح الموافق‬atau yang seumpamanya.

5. ILMU FEKH DAN USULNYA.

Menjadi kemestian bagi du’at hendaklah ada padanya thaqafah fiqhiah


mengikut kadar yang termampu, iaitu mengetahui hukum –hukum syara’di
dalam ibadat, muamalat, adab , Akhwal Shakhsiah dan ia mampu merujuk
hukum-hukum yang tidak di ketahuinya daripada sumber-sumber yang boleh
dipercayai.

Ini adalah penting bagi du’at untuk ia menjawab persoalan yang


berkaitan
dengan ibadat , soal- soal kahwin dan cerai, hukum-hukum halal haram,
perkara-perkara yang berkait dengan jual beli dan muamalah ekonomi yang
mana manusia ramai menanyakan tentangnya.

Tanpa ilmu menyebabkan seseorang itu salah di dalam memberi


hukum
yang mana akan menyebabkan kesesatan yang nyata sebagaiman hadis yang
di riwayatkan dari Ibn Umar:

‫إن الله ل يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم يقبض العلماء‬
‫حتي إذا‬
.……‫لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهال فسئلوا فأفتوا بغيري علم فضلوا وأضلوا‬

Sesungguhnya du’at yang berjaya ialah mereka yang memberi nasihat


dan kefahaman ilmu yang mana nasihat itu tidak melebihi ilmunya dan tidak
pula ia memberi ilmu itu melebihi nasihat.Ini adalah lebih berkesan dan menarik
di dalam lapangan dakwah kepada Allah.

12
Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

Hendaklah du’at menghubungkan sesuatu hukum dengan dalil daripada


Al-Quran al-Karim , al Sunnah , al-Qiyas dan Ijma’ kerana dengan dalil, fatwa
dan hukum akan diliputi dengan cahaya dan keindahan.
Boleh di ambil manfaat daripada kitab Ahkam Al-Quran oleh al Jasas dan
kitab Ayat Al-Ahkam oleh Sheikh dan Sheikh Al Sabbuni selain daripada tafsir
Ahkam Quran oleh al Qurtubi.
Boleh juga di dapati daripada kitab fikh hadis , contohnya seperti:

‫ فقه السنه سيد سابق وسبل‬,‫الحكام لبن دقيق العيد‬, ‫نيل الوطار للشوكاني‬

‫السلم‬.

Boleh juga di dapati daripada kitab fikh, contohnya seperti:

,‫ المغني لبن قدامة الحنبلي‬, ‫المجموع للنووى الشافعي‬

Begitu juga kita jangan lupa untuk mengambil manfaat daripada kitab al-
Fatawa oleh Sheikhul Islam Ibn Taimiah, kitab Za’adul Maad karangan Ibn
Qayyim dan juga kitab
.‫الفقه المذاهب الربعة‬
Karangan al Jaziri.

6. ILMU TARBIAH PENDIDIKAN DAN TINGKAH LAKU.

Menjadi satu kemestian bagi du’at mempunyai pengetahuan tentang tingkah


laku yang membahaskan masalah akhlak moral dan sentimen dalam
pembentukan peribadi muslim.

Method persediannya meliputi rohani, tarbawi dan tingkah laku di bahas juga
tentang penyakit-penyakit jima’, kemasukan syaitan bagaimana menjaga dan
merawatnya. Di bicara juga kekuatan hubungan antara hamba dengan Allah
bagaiman cara menyediakannya dan jalan untuk sampai kepadanya

PERATURAN ISLAM.

13
Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

Yang dimaksudkan di sini ialah du’at juga digalakkan mempelajari kajian


tentang kesedaran ,kefahaman dan peraturan Islam atau kesyumulan asas-asas
Islam atau Falsafah Perundangan Islam

Di sana terdapat kitab-kitab yang di karang oleh cendikiawan Islam yang


tertentu mengikut pengkhususannya.

a.Dalam bidang akidah dan asas pemikiran.


1. (‫) مبادئ السلم‬ Oleh Abu ‘A’la Al Maududi.
2 (‫العقائد السلمية‬.) Oleh Hasan Al Banna.
3 ((‫خصائص التصور السلمي‬. Oleh Syed Qutub.
4 (‫ )قصة اليمان‬oleh Nadim Al Jasri
5 (‫ )قصة الهداية‬oleh Abdullah Nasih Ulwan
6 (‫ )نظام السلمى العقيدة العبببادة‬oleh Mohammad
Al Mubarak
7 (‫ )السلمى يتحدى‬oleh Wahiduddin Khan
8 (‫ )الله جل جلله‬oleh Sa’id Hawwa
9 (‫ ) )الرسول )ص‬oleh Sa’id Hawwa
10 ( (‫ عقيدة المسلم‬oleh Mohammad Al-Ghazali
11 ( (‫حقبببائق السبببلم واياطيبببل خصبببومه‬oleh Abas
Mahmud Al’Aqad
12 (‫ )اليمان والحياة‬oleh Dr Yusoff Qardhawi
13 (‫ )الله ينجلى فى عصر العلببم‬oleh Ahli-ahli fikir di
dunia.
.
b Dalam bidang ibadat dan syariat.
1. (‫الركان البته‬.) Oleh Abu Hassan An Nadawi .
2. (‫العبادة في السلم‬.) Oleh Dr Yusof al Qardawi.
3. (‫ )الصلة وأسرارها وحكمتها‬Oleh Hasan Al Turabi .

3
c Dalam bidang akhlak dan tarbiah.
1. (‫ )ربانية ل هباثية‬Oleh Abu Hasan An Nadawi.
2. (‫خلق المسلم‬.) Oleh Muhammad Al Ghazali.
4. ( (‫ دستور الخلق فى السلم‬oleh Muhammad Abdullah Diraaz

14
Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

3. ((‫ تربية الولد فى السلم‬Oleh Abdullah Naasih Ulwan .


5. (‫ )السلوك الجتماعي في السلمي‬Oleh Hasan Ayub .
6. (‫ )منهج التربية السلم‬Oleh Muhammad Qutb

d. Dalam bidang perundangan dan peraturan kemasyarakatan

1.( ‫ )العدالة الجتماعي في السلم‬Oleh Syed Qutb .


2.( (‫ خطوط رئسية في القتصاد السلمى‬Oleh Mahmud Abu As
Saud.
3. (‫ )منهاج السلم في الحكم‬Oleh Muhammad Asad.
4. (‫ )نظام القتصادى فى السلم‬Oleh Muhammad Al Mubarak
5. (‫ )القتصاد السلمي مدخل ومنهاج‬Oleh Isa Abduh Ibrahim
6. (‫ )المجتمع المتكافل في السلم‬Oleh Abdul Aziz Khiat
7. (‫ )تعدد الزوجيات في السلم‬Oleh Abdullah Naasih Ulwan
8. (‫ )التكافل الجتماعي في السلم‬Oleh Abdullah Naasih Ulwan
9. (‫ )نظام الرق في السلم‬Oleh Abdullah Naasih Ulwan
10. (‫ )حرية العتقاد في السلم‬Oleh Abdullah Naasih Ulwan.
11. (‫ )اشتراكية السلم‬Oleh Mustafa As Siba’ei
12. (‫ )الفكر السلمي المعاصر‬Oleh Muhammad Al Bahi
13. (‫ )الثروة في ظل السلم‬Oleh Al Bahi Al Khuli.
14. (‫ )فقه الزكة‬Oleh Yusof Al Qardawi
15. (‫ )مشكلة الفقر وكيف عالجها السلم‬Oleh Yusof Al Qardawi.
16. (‫ )غيرالمسلمين في مجتمع السلمي‬Oleh Yusof Al Qardawi
17. (‫ )التشرع الجنائ السلمى‬Oleh Abdul Qadir ‘Audah.
18. (‫ )التشريع الجنائي النساني في ظل السلمي‬oleh Muhammad Abu
Zuhrah
19. (‫ )الفرد الدولة في شريعة السلم‬Oleh ‘Abdul Karim Zaidan.
20. (‫ )نظام الحكم فى السلمى‬Oleh Muhammad Abdullah Al
Arabi
21. (‫ ) نظرية السلم وهدية في السياسة والستور‬Oleh Abu –ala Al
Maududi.

HAK CIPTA TERPELIHARA


TIDAK DIBENARKAN MENERBITKAN SEMULA BAHAN INI DALAM APA JUA BENTUK SEKALIPUN,
MELAINKAN SETELAH MENDAPAT KEIZINAN MANHAL PMRAM. HARGAILAH PENGORBANAN
ORANG LAIN YANG BERTUNGKUS LUMUS MENYIAPKANNYA. MENCETAK SEMULA DAN

15
Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

MENERBITKANNYA DALAM APA JUA BENTUK SEKALIPUN DIANGGAP SEBAGAI JENAYAH DAN
DIKIRA BERCANGGAH DENGAN SYARIAH ISLAM.

MANHAL PMRAM 2000©

16