Anda di halaman 1dari 5

1.

Kaedah pengujian ini dijalankan menggunakan instrumen pengukuran seperti banci, borang soal
selidik dan statistik untuk mengukur kreativiti secara saintifik. Pernyataan di atas merujuk kepada
kaedah
(A) Biografi
(B) psikometrik
(C) psikoanalitik
(D) historiometrik

2. Ujian kreatif Torrance meliputi empat aspek iaitu kefasihan, keanjalan, keaslian dan huraian.
Keanjalan bermaksud kebolehan
(A) menyusun idea yang unik dan luar biasa.
(B) melihat sesuatu dari perspektif berlainan.
(C) menghasilkan idea yang berbeza dan untuk menyelesaikan sesuatu masalah.
(D) untuk memperbaiki idea dengan menambahkan butir-butir lanjut supaya lebih jelas.

3. Kanak-kanak berupaya untuk menginterpretasi motif watak seseorang dalam cerita dan drama
atau tokoh sejarah. Kenyataan di atas merujuk kepada kecerdasan
(A) interpersonal
(B) intrapersonal
(C) visual-ruang
(D) verbal-linguistik

4. Wirda seorang kanak-kanak yang suka melukis. Dia seringkali mendapat ilham secara tiba-tiba
lantas membuat lakaran dalam buku lakarannya atau membuat catatan tentang ideanya itu.
Berdasarkan model proses kreativiti oleh Graham Wallas, pernyataan di atas sesuai pada peringkat
(A) intimasi
(B) iluminasi
(C) verifikasi
(D) pengeraman

5. Pengurusan imaginasi merupakan ciri kreativiti yang penting kerana ia


(A) merupakan aktiviti permainan mental yang diarahkan untuk memfokus dan menghasilkan
sesuatu yang asli
(B) terjadi secara kebetulan di mana idea yang awal mungkin akan mengalami perubahan atau
diganti sama sekali.
(C) merupakan idea baru yang dihasilkan secara unik oleh individu tanpa dipengaruhi oleh idea orang
lain.
(D) biasanya memberi sumbangan dan pastinya idea ini dikekalkan berbanding idea yang kurang
berguna

6. Mengapakah kanak-kanak suka kepada aktiviti seni seperti melukis, mendengar muzik dan
menari?(A)Faktor genetik ibu bapa yang diperturunkan kepada anak-anak.
(B)Kanak-kanak sering terdedah kepada rangsangan di persekitaran.
(C)Peranan ibu bapa yang suka anak-anak terlibat dalam bidang tersebut.
(D)Kebanyakan kanak-kanak dilahirkan dengan kecenderungan dominan pada otak kanan.

7. Mengikut Viktor Lowenfeld (1947), lukisan kanak-kanak di atas merujuk kepada peringkat
(A)skematik
(B) penaakulan
(C) praskematik
(D) awal realism

8. Pendekatan psikoanalitik Sigmund Freud adalah berkaitan dengan penggunaan bahasa untuk
menganalisa atau membincangkan seni visual dalam aspek emosi yang diluahkan melalui seni.
Berdasarkan pendekatan psikoanalitik, bagaimanakah seseorang guru dapat mengaplikasikan teori
tersebut dalam pengajarannya?
(A) Guru menggalakkan murid menghasilkan karya seni untuk dipamerkan.
(B) Guru menggalakkan murid melukis dan menceritakan kembali tentang karyanya.
(C) Guru menggalakkan murid membimbing kawan-kawan dalam menghasilkan karya seni visual.
(D) Guru menyediakan aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan berfikir dan keupayaan
fizikal

murid.

9. Pada usia 2-4 tahun, perkembangan artistik kanak-kanak berada pada peringkat tidak bersifat
realistik. Pada peringkat ini, kanak-kanak telah cenderung menconteng
(A) menghasilkan symbol
(B) lorekan gambar pemandangan
(C) garisan terkawal dan tidak terkawal
(D) melukis figura dengan cara yang betu

10. Enam elemen asas dalam seni visual ialah


(A) garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang dan tona
(B) rupa, bentuk, garisan, jalinan, ruang dan warna
(C) ruang, garisan, bentuk, perspektif, jalinan dan rupa
(D) jalinan, rupa, bentuk, garisan,ruang dan keseimbangan

11. Pernyataan yang manakah paling tepat tentang Kaedah Orff?


(A)Pembelajaran dan pembacaan skor muzik secara formal
(B)Kaedah yang menggabungkan tiga konsep iaitu solfej, rentak Cheve dan Curven
(C)Pergerakan badan menggunakan ruang sedia ada serta mengikut rentak muzik
(D)Muzik harus sentiasa diubah supaya kanak-kanak mendengar, mengenali dan menghayati muzik

12. Solmization ialah sistem kod nada yang menggunakan suku kata do-re-me-fa-so-la-ti-do untuk
skala atau skor muzik. Kaedah pembelajaran muzik di atas lebih sinonim kepada tokoh muzik seperti
(A) Carl Orff
(B) Zoltan Kodaly
(C) Michael Carmen
(D) Emile Jaques Dalcroze

13. Kemahiran muzikal berkembang mengikut tahap umur kanak-kanak. Pada umur dua tahun,
kanak-kanak telah mempunyai kemahiran
(A)bertindak balas terhadap bunyi dan suku kata suara manusia
(B)meniru dan mengikut melodi yang kompleks serta mencuba peralatan muzik
(C)mengawal suara nyanyian mereka, menikmati lagu-lagu ringkas dan bergerak mengikut
rentak muzik
(D)menyanyikan pelbagai lagu, membezakan bunyi yang berlainan dan mengaitkan dengan
pergerakan tertentu

14. Semua orang mempunyai keupayaan mempelajari dan menggunakan muzik dengan kreatif.
Hubungan rapat antara muzik dan bahasa sebagai alat berkomunikasi. Pendidikan muzik haruslah
merangkumi aspek fizikal, sosial, mental dan emosi.

Apakah yang dapat anda rumuskan berdasarkan aspek kecerdasan muzik dalam teori Kecerdasan
Gardner?
(A) Satu daripada Sembilan kecerdasan yang ada pada manusia.
(B) Kepekaan terhadap unsur-unsur yang berkaitan dengan bunyi dan muzik.
(C) Boleh dipelajari, dibentuk, ditingkatkan dan sentiasa berubah sepanjang hayat.
(D) Membolehkan individu mencipta, berkomunikasi dan memahami makna yang dihasilkan
oleh bunyi.

15. Sosio drama merujuk kepada aktiviti


(A) cerita-cerita dongeng dan kepahlawanan.
(B) menekankan skrip dan aksi watak di sekeliling mereka.
(C)yang tidak mementingkan prop dan persekitaran seperti situasi sebenar.
(D)kanak-kanak bermain sebagai ibu bapa, doktor, polis, penjahat dan sebagainya.

16. Kemahiran yang perlu ada pada seseorang kanak-kanak untuk menjalankan permainan sosio
dramatik ialah

I berlakon

II berunding

III berbincang

IV bersoaljawab

V bekerjasama

(A) I, II dan III sahaja


(B) I, III dan IV sahaja
(C) III, IV dan V sahaja
(D) I, II, III, dan V sahaja

17. Stoking, sarung tangan, beg kertas, sampul surat .

Bahan di atas sesuai sekali untuk menghasilkan boneka jenis

(A) Boneka tali


(B) Boneka jari
(C) Boneka batang
(D) Boneka tangan

18. Faktor-faktor yang perlu diambil kira semasa menggunakan boneka dalam proses pengajaran dan
pembelajaran di kelas prasekolah ialah
I.

melibatkan kanak-kanak secara aktif

II.

mengambil kira kebolehan kanak-kanak

III.

menyediakan bahan-bahan dengan lengkap

IV.

mengambil kira tahap kemahiran bahasa kanak-kanak

V.

mengambil kira tahap kecekapan kanak-kanak dari aspek fizikal

(A) I, II dan III sahaja


(B) I, III dan V sahaja
(C) II, III dan IV sahaja
(D) I, II, IV dan V sahaja

19. Sastera awal kanak-kanak mampu memberi keseronokan, dapat merangsang imaginasi,
membantu mengenal dan memahami diri sendiri dan memupuk nilai-nilai murni kepada individu
kanak-kanak. Apakah perkara-perkara yang perlu diberi perhatian oleh penulis, penerbit dan
pengedar buku dalam usaha menarik minat kanak-kanak membaca?

I.

Kaedah pemasaran yang berkesan.

II.

Buku yang diterbitkan mesti berkualiti.

III.

Banyak bahan bacaan banyak di pasaran.

IV.

Bahan-bahan bacaan mudah diperolehi di pasaran.

V.

Sesuai dengan kegemaran, minat dan peringkat pemikiran kanak-kanak.

(A) I, II dan III sahaja


(B) II, III dan IV sahaja
(C) I, II, IVdanV sahaja
(D) I, III, IVdanV sahaja

20. Dalam merancang pengajaran yang berkesan, guru perlu memikirkan beberapa langkah yang
sesuai untuk menyediakan bahan dan peralatan. Apakah criteria yang perlu diambil kira oleh guru
semasa memilih bahan dan peralatan?

I. Memilih tajuk yang sesuai


II. Memilih bahan yang menarik
III. Memilih bahan yang berkualiti
IV. Menentukan tahap kesukaran
V. Meminimakan penggunaan bahan

(A) I, II, dan III sahaja


(B) I, II dan IV sahaja
(C) I, II, IV dan V sahaja
(D) I, III, IV dan V sahaja